ѕотребителски вход

«апомни ме | –егистраци€
ѕостинг
24.01.2008 23:31 - ѕродължение от ¬торо ќткровение
јвтор: petdoshkov  атегори€: ƒруги   
ѕрочетен: 560319  оментари: 687 √ласове:
0

ѕоследна пром€на: 28.01.2008 04:43


†††††††††††††††††††††††††† ƒелата б€ха насрочени за гледане в открито съдебно заседание, след приемането на поправените молби за перфектни искове. ѕроцесите винаги са били недопустими вистори€та на българското правоприлагане на чл. 45 от†«акона за задължени€та и договорите. “е† се прекрат€ват като недопустими поради липса направен интерес у ищците за водене на процес и предмет на спор, понеже не са нарушени никакви техни права.†
††††††††††††††††† ¬се едно президентът ѕърванов да пред€ви иск срещу мен, понеже сепочувствал обиден и оклеветен, защото см€та, че съм обидил и оклеветил зам-министъра на ћ¬–  амен ѕенков ѕенков, оглас€вайки в ѕърво ќткровение (от блога) данните от заповедта на  ирил „имев за записване на зам.министър ѕенков за студент по ѕраво като спонсор на ё«” с неназована сума. “ерминът на психиатри€та за такива случаи е ≈ћѕј“»я (вжив€ване).

††††††ядрото на първите заседани€ е решаването на въпроса за допустимостта.††††††††
†† ƒопълних възражени€та за недопустимост, изказани преди†насрочване на †делата, с†възражени€, съобразени†с† поправената искова молба на ищците. ѕосочвам, че и след поправките е видно, че ищците не са лично засегнати.†Ќикъде в интервюто ги н€ма по†имена. Ќевъзможни са за идентификаци€ и по†дескрипции.‘актът, че между мен и ищците са† ¬оденичаров и √юдженов, прави връзката†ни косвена (непр€ка).†Ћипсва индици€ да съм отнел т€хно право, да им преча на права или даим вмен€вам задължение. Ќе можем да бъдем надлежни страни по съдебен спор.

† Ѕъркат правна сфера с емоционална.
††††††††††† »щците прав€т абсурдни твърдени€: обидил съм ги и оклеветил, понеже съм обидил и оклеветил ё«” (и ѕ»‘). †ё«” е юридическо лице (ёЋ). ёЋ† формира вол€ чрезорганите си и затова† “ќ —јћќ“ќ не може да претърпи морални вреди. ќбида и клевета има само между физически (живи) лица. Ќепосредствен обект сачестта и достойнството на човека, а не на ёЋ. “ака и Ќ :  ойто каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие, обижда.  ойто разгласи позорно обсто€телство за другиго или му припише престъпление, клевети.

»скът за обезщетение при непозволено увреждане е на пр€ко увредени€ или на наследниците му. ¬оденичаров и √юдженов са живи дееспособни.†
†††††††††† ‘разата от исковете †на ищците “увреждам бъдещето” е нонсенс.††Ѕъдещето по принцип е в розово. ћоже да се увреди само одушевено лице. ƒумата “бъдеще” е абстрактна.

†††††††††††††—ъдебното развитие
††††††††††††††ѕравилото, което следвах в предварителните заседани€, е от римско време : еднакви думи за еднакви факти.
††††††††††††† янева прие делата за допустими. ”важи частично искането ми да обедини делата пред себе си за общо гледане под є207/2005г. Ќо не и искането да† изпрати †обединеното дело за съедин€ване† с делата при  овачев за общо произнас€не.
Ќе съм присъствал на заседание по същество при никого.†
†††††††††††† ѕледирах за недопустимост и при  овачев. Ќе уважи искането. ќпредели, че исковете са допустими. ќбедини†делата пред себе си† за общо гледане под є208/2005. ќтказа да прекрати процеса и да изпрати делото за съединение с обединеното дело на янева за общо произнас€не.  овачев назначи по искане на адвокат —тоева експертиза. —тоева твърдеше, че разполагат със запис на интервюто, знаех, че лъже.Ќе възразих. ¬ещото лице тр€бваше да изгледа касетата на адвокат —тоева†с предаването и да свали съдържанието върху хартиен носител.† —тоева поиска за вещо лице непознат за мен видеооператор от –“÷-Ѕлагоевград. Ќе възразих.
††††††††††††††† ¬ закрито заседание  овачев обаче отмениекспертизата. Ѕез мое знание назначи нова. ¬ещо лице щеше да е вече Ќиколай »ванов  остов - оператор от местната кабелна телевизи€. “ой никога не представи вещественото доказателство (записа). ѕредстави стенограма. Ќеговата стенограма се различава от тази на  амели€ »лиева —јћќ по шрифт и разредка.†
†††††††††††††† ¬иждам от протокола на заседанието от 13 04 2005г., че се е намесила съдебната охрана. ѕравило в Ѕлагоевград е да бъда в съдебната палата с един или двама полицаи на гърба. ѕърва вкара полицай в съдебно заседание янева. “ова стана при трудови€ спор. ѕо-късно си издействахполицейски екскорт отдалеч. ѕолицаите вече†сто€ха на втори€ ред в залата. Ѕ€х и на второто заседание при  овачев. “о се проведе†на 30 05 2005г. ѕоисках отвод на  овачев, тъй като е в особени отношени€ с ё«”. Ќе се отведе от процеса. »зл€зох от залата. Ѕ€х на€сно, че ще следва въззивно обжалване.

††††††††† ††††††††††ƒвете противоположни решени€

††††††††††††† янева постанови, че допустимите дела са† неоснователни. Ќикой не е доказал, че съм говорил лично за него. Ќалице е опосредств€ване: между мен и ищците са √юдженов и ¬оденичаров. Ќе кредитира за достоверна стенограмата  »: не е официализирана. “ънко решение: даваше право на обжалване и внушаваше да се търс€т свидетели, а не текстове и записи. Ќе се произнесе загубилата страна да плати дължимите по закон държавни такси – 1000лв. —тоева не разбра подтекста на решението. ѕсихиатрично-лингвистична експертиза, дали разбира значението на думите, исках за —тоева на втората съдебна инстанци€. ≈кспертизата ми беше†отказана от Ќадежда Ѕенина.

††††††††  овачев огласи чрез „¬€ра” решение 3207 от 13 07 2005г. ƒиспозитивът е осъдителен: да плат€ на ищците поотделно на всеки от т€х претендираните 5 000лв., общо 85 000, плюс законната лихва от 7 €нуари 2005г, както и 3550лв. държавни такси. √рубо закръгление: 100 000лв. –ешението ще се прецени през основани€та за обжалване.

†††††††††††† ≤. “о е недопустимо, защото:

ѕърво, липсва мой речев акт, персонално адресиран към който и да е от т€х. Ќикъде в интервюто не се персонифицират по лични данни. Ќевъзможни са заидентификаци€ и по дескрипции. «аконът забран€ва трети лица да пред€в€ват иск по чл. 45 ««ƒ, защото на т€х не е причинена Ћ»„Ќќ вреда.

¬торо, —ъдебната практикаконкретизира кръга от лицата с право на неимуществени вреди в постановлени€: ѕѕ¬— є 4/61 г. и ѕѕ¬— є 5/69 г. “ълкувателните постановлени€ са задължителни за органите на съдебнатавласт ( чл. 86, ал. 2 от «акона за съдебната власт ).

“рето, ищците казват истината, чемежду мен и т€х са ё«”, ѕ»‘, √юдженов и ¬оденичаров. “€ дисквалифицира връзката помежду ни като пр€ка. »щци могатда бъдат само тези, които ѕ–я ќ и Ќ≈ѕќ—–≈ƒ—“¬≈Ќќ са понесли вредите от непозволеното увреждане.

††††††††††† „етвърто:

-††††††††липсва интерес от иск.Ћипсва индици€ чрез интервюто да съм отнелправо на ответниците, да им преча на права или даим вмен€вам задължение. ††- √юдженов и ¬оденичаров са дееспособни, а не свещени индийски крави.†† ћогат да се защит€т.

†† -††††фразите “ сериозно увреждат бъдещето ми, постав€т под съмнени円† образование което ще получаса интенции за бъдещи факти. —ъдебните спорове са за минали факти. Ѕъдещите факти не са налице за никого от ответниците. ѕрисъдено обезщетение за бъдещо увреждане е нищожно.

- овачев сепроизнесе по непред€вен иск. »змисли нарушени“строго лични техни права – правото им на зачитане, правото им на чест, правото им на избор на образование, правото им на спокойно ежедневие, правото им на гаранции за добро бъдеще.  омпрометирана е т€хната професионална реализаци€.

-  овачев н€ма право да излиза от рамките на спора, определени от ищците.

–ешението на  овачев грубо нарушава материални€ закон†
††††††††† ѕърво,
мога да бъда страна по съдебен спор само с √юдженов и ¬оденичаров, изнас€м данни за техните престъплени€. »скът за обезщетение при непозволено увреждане може да се пред€ви само от пр€ко увредени€ или от наследниците му, ако той е починал.  овачев вредно тълкува израза от чл. 45 ««ƒ “другиму” като всеки/който и да е.

¬торо,  овачев н€ма качества да тълкува. ќпредели състава на чл.45 ««ƒот 5 елемента с правопораждащ факт - вреди. ѕравилното тълкуване е от 4 елемента: противоправно поведение, вина, вреди, причинна връзка между противоправното поведение и вредите. ѕравопораждащи€т факт за иск по чл.45 ««ƒ е деликтът, а не вредите.

“рето,  овачев неправилно схвана отношени€та между мен и ищците, в качеството им на студенти.†—тудентът е в административноправно отношение с разни органи на ё«”, но не и в гражданскоправни.ќбратно, деликтът е само между равнопоставени.

„етвърто,  овачев не разбира доказателствената тежест при конкретни€ спор. »щците тр€бва да опроверга€тиз€влени€та, отнас€щи се лично до т€х (а не до √юдженов или до ¬оденичаров). “ова е невъзможно, понеже нищо Ћ»„Ќќ не съм казал за т€х.

†††††††††††† ѕето, ѕравото на мнение, свободата на съвестта, право на информиранеса абсолютни права на личността -   –Ѕ.

–ешението на  овачев е постановено при съществени нарушени€ на съдопроизводствените правила.

††††† ††††† ѕърво,  овачев измени иска на ответниците, без да са налице предпоставките на√ѕ . Ћипсват в решението съображени€ за “ ... ответникът отправ€ клевети, свързани с незаконен прием на студентив ѕ»‘ и в университета, на четвърта страница твърди неверни данни относно приема на докторанти. ћногократно, без основание с цел злепостав€не и клевета говори за уважаваните от мен проф. д-р. ј. ¬оденичаров и доц. д-р ». √юдженов /, израз€ващо се:..”.

¬торо, нарушено е изискването на чл. 188, ал. 1 √ѕ  при постанов€ване на решението съдът да обсъди всички доказателства и доводи на страните.  овачев не обсъди правните и фактически доводи за недопустимост на съдебните искове.

††††††††††† “рето,  овачев подмени вещото лице в отсъствие на страните. ≈кспертизата не е безспорнабез ѕ–≈ƒјƒ≈Ќ запис на предаването.

††††††††††† „етвърто,  овачев наруши служебното си задължение за собствена преценка на събрани€ доказателствен материал.† Ќ€ма факти или изводи, незащитими с официални документи. Ќе съм направил из€влени€та такива, каквито ми се приписаха.ѕодборките на адвокат† —тоева (от —тенограмата на  амели€ »лиева) н€мат формата на самостойно мое из€вление, понеже сас многоточи€.

††††††††††† ѕето,  овачев не отрази в мотивите си ноторни факти: оценката от акредитаци€та на ё«” към он€ момент, най-ниската по «¬ќ е тази на ё«”; добрата оценка от програмната акредитаци€ на спец. ѕраво, ко€то «¬ќ превръща в пречка за обучаване на докторанти в ѕ»‘ до 2007г.; двете заповеди за записване на студенти и т.н.

††††††††††† Ўесто,  овачев без мотиви отказа разпит на√юдженов† и ¬оденичаров.

††††††††††† ѕроцесното решение е необосновано
†††††††††††  овачев не е схванал каузални връзки. Ќе мога да засегна ц€лата академична общност, понеже към момента на интервюто съм член на същата общност и се ползвам със същите права. ѕарадоксът е еквивалент напарадоксана Ѕертран –ъсел за бръснар€. ѕрава на студент мога да засегна само ако съм орган в общността. ¬ън от академичната общност,отношени€та миса гражданскоправни, а не служебни. »вановден е между дните от 24 декември 2004г. до 09 €нуари 2005г., об€вени със «аповед 320/01.12.2004г.на ректора на ё«” за неучебни за преподавателите и студентите от ё«”.†
††††††††††††††††††††††††††††††††††† Suma samarium

††††††††††† †† “акова разбиране на правен интерес води до правен хаос, защото позвол€ва на всеки да съди всеки.

†††††††††††† †“акива решени€, позвол€ват всеки да тормози по съдебен ред всеки.

†††††††††††† “акива решени€ съкращават от български€ език, който ми е майчин, личните местоимени€ и семантичните деривати на думата Ћ»÷≈.

†††††††††††† “акива решени€ противоречат на здрави€ смисъл.

†††††††††††† “акива решени€ децивилизоват обществото.

††††††††††† “акива решени€ събар€т и без това малкото доверие в правосъдието: еднакви казуси с противоположни решени€.

†††††††††††††† Ќаши дни в Ѕлагоевградската съдебнапалата

††††††† ќтидох с въззивната жалба в съда. ѕолицаите от съдебна охрана не ме спр€ха. »мах коридор до канцелари€та на  овачев. Ќамерих го. ќправдаваше се. Ѕил чел отново материалите. Ќеволно изпуснал многоточи€, едва сега си дал сметка, че не е взел под внимание контекста. —пр€х го с жест. ќпределих го помежду ни за мой съдебен адрес. ѕосочих му двата варианта: плаща таксата за обжалване от джоба си »Ћ» получавам положителното разпореждане на јршинков за освобождаване от внас€не, както беше постъпено с ищците. ѕовече не вл€зох в деловодство и регистратура.  огато се върнах наесен, на вратата на апартамента висеше прегънат на две лист. «наех чий е телефонни€т номер. Ќабрах го от входа на съда. ѕризовкарката се усмихваше: окръжни€т съд беше насрочил дата за гледане на делата.  овачев се беше справил с таксата чрез јршинков.

††††††††††††††††††††††††††††††  ъм момента на постинга

††††††ѕротокол 32 от 12 юли 2006г. ¬исш съдебен съвет (¬——) : ѕќ¬»Ўј¬ј ¬ера янева, съди€ в –айонен съд-гр.Ѕлагоевград, на м€сто в ранг "съди€ в ќ—".

†††††† †ѕротокол 13 от 27 јѕ–»Ћ 2005 г., ¬—— †Ќј«Ќј„ј¬ј ¬ладимир  овачев, съди€ в –— гр.Ѕлагоевград , за административен ръководител-председател на –— гр.Ѕлагоевград.††††
–азбирам от протокола на ¬——, че съди€ ≈катерина ѕетрова Ќиколова, ко€то спази закона и не застана срещу мен, не е имала шанса† например на и.д.†
† председател на –— гр.ѕетрич ’арамлийски.

†††††††† ѕротокол 17 от 1 юни 2005г.,¬——†Ќј«Ќј„ј¬ј ¬а툆 ¬ълкадинова – съди€ в –— - гр. Ѕлагоевград на длъжността “заместник на административни€ ръководител – заместник-председател” на –— - гр. Ѕлагоевград.

††††††††† Ќј«Ќј„ј¬ј ≈катерина ѕетрова Ќиколова – и.д. “заместник-председател” на –айонен съд - гр. Ѕлагоевград, на длъжността “съди€” в –айонен съд - гр. Ѕлагоевград.†
†††††††† †  овачев беше предложил съди€ Ќиколова за освобождане и от функци€та на зам.-председател на Ѕл–—. ¬—— приема предложението на  овачев за ¬ълкадинова.†

††††††††† ††ѕротокол 18 от 12 април 2006г.,¬——:† ≈катерина ѕетрова Ќиколова - съди€ в –айонен съд - гр. Ѕлагоевгра䆆 придобива статут на Ќ≈—ћ≈Ќя≈ћќ—“.
††††††††††† ќбществото

††††††††††† —ъди€та ≈катерина ѕетрова Ќиколова е об€вена за „∆ена на годината”в Ѕлагоевград. “€ е първи€т съди€ в районн舆 съд постановил осъдителни присъди срещу см€тани за недосегаеми местни бандити.

††††††††††† »зводи: делата срещу мен по чл. 45 от ««ƒ††сафарс, непознат в съдебната ни истори€. ≈днакви казуси се решиха противоречиво от двама съдии, и то при еднакви съображени€ за недопустимост. ќсъдителни€т диспозитив в полза на трети лица е близо 100 000лв.††††
††††††††††††† ѕостановилите циничните решени€ съдии ¬ладимир  овачев и ¬ера янева са слугинаж на јлександър ¬оденичаров – бивш член на ¬——, незаконен декан на ѕ»‘ и нелегитимен председател на ќ— на ё«”.  ато прибавим и асистентката на ¬оденичаров в ѕ»‘ ¬ан€ ¬ълкадинова (заместник- председател на съда) е €сно, че ¬оденичаров овлад€ Ѕлагоевградски€ районен съд административно. Ѕлагоевградското правораздаване срещу мен е по правила, които не са българските норми. ѕредан човек на ¬оденичаров е адвокатката Ќезабравка —тоева.ѕродължавам да поддържам мнението си, че т€ се нуждае от лингвистично-психиатрична експертиза.

†††††††† ѕрепоръки: когато сте в районен съд-Ѕлагоевград и не можете да го смените по правилата на подсъдността и делото се гледа пред  овачев или янева, провер€вайте съдебните протоколи. Ќосете писмени бележки. јко имате възможност,правете аудиозапис на заседанието. ѕитайте дали точно сте чули определението, което ¬и интересува. Ќасто€вайте съдебни€т протокол да се изготви още в съдебното заседание. ¬одете на делата сигурни хора, защото може да се наложи да поискате поправка на съдебен протокол. “е могат да станат свидетели. ѕреглеждайте редовно съдържанието на съдебното досие. Ќасто€вайте за копи€ от книжата. —ледете за номерата на страниците. јко срещу ¬ас e адвокат Ќезабравка —тоева или адвокат јршинкова (съпругата на председател€ на окръжни€ съд) искайте отвод на съдиите. јргументи: делата на студентите от ѕ»‘, които адвокат —тоева представл€ваше срещу мен.  олкото до адвокат јршинкова, напомнете й кой е предложил най-млади€ към он€ момент по стаж в съда  овачев за негов председател. » най-важното -казвайте: ƒа не стане като при ƒошков.

†††††† ƒелата пред районен съд –Ѕлагоевград бледне€т пред решаването им от състава на Ќадежда Ѕенина на втора съдебна инстанци€. “€ също - както и  овачев, янева и ¬ълкадинова - минава на повишение през ¬—— като на парад по времето на јлександър јсенов ¬оденичаров във ¬——. »злишно е да казвам чий човек е.

ѕетър ƒошков“агове:   откровение,


√ласувай:
01. анонимен - √-н ƒошков, ѕоздрав€вам ¬и
24.01.2008 23:50
за гражданската доблест. ÷€лото дело срещу вас, всички документи да се преведат на английски и в —трасбург. Ќ€ма какво да се маем повече. ¬оденичаров е разложител на обществото ни. јман от подобни типове!!!!
цитирай
2. анонимен - д-р ѕетър ƒошков да бъде
25.01.2008 03:39
върнат незабавно на работа. ќще утре дори. ƒо понеделник заповедта тр€бва да е готова! ƒнес подписката да почне пред първи корпус. “акива доблестни хора тр€бва да учат и възпитават младежта на европейска Ѕългари€. √орде€ се с теб, ѕетьо!!!
цитирай
3. анонимен - ne pitay starilo
25.01.2008 06:32
съди€та  овачев е смешен. Ќикак, ама никак не изпитва и най-малък срам от абсолютно необоснованите си и угоднически решени€, стига само да открие, че една от страните е представ€на от т. нар. "силни на ден€". јдвокатката Ќ. —тоева се €в€ва на негови дела като лакмус за разпознаване на подобни "велможи" и той тутак си наклан€ везните в т€хна полза. Ћипса на характер показват и циничните му "мъдрости" при уж извънпротоколно об€сн€ване на постановеното решение - "всички обжалват" и "такъв е животът"!? „естни€т човек се обръща към съда с надеждата да срещне поне малко справедливост, а там го чакат откровени тарикати и безочливи конформисти.
цитирай
4. анонимен - ZA PIPALATA VODENICHAROVI
25.01.2008 11:35
Vsichko kazano po-gore za kadruvaneto i vlianieto na Vodenicharov v Blagoevgradskia raion e samata istina!Ako niakoi si napravi truda da pregleda imenata na litsata naznacheni BEZ KONKURS v sadilishtata i prokuraturata shte razpoznae i ustanovi,che tova sa samo slameni chovetsi na Vodenicharov i negovi lichni asistentki,koito bez gram protsesualen opit i znaina ,pochti ot studentskata skameika se NALAGAT za magistrati bez nikakva konkurentsi i konkursi!Straha ot negovoto proklamireano vliianie v bivshia VSS be tolkova goliam,che nikoi rakovoditel mai niamashe voliata da otkage natrapenite protegeta,zaradi posledstviata,koito mu se podchertavaha pri takav otkaz....A kakvo se sluchva sled tova li?!Ami ako imate dela sreshtu UZU, vie logichno gi gubite na vsichki instantsii,no za smetka na tova moge sreshtu vas da se spretne niakoe nakazatelno takova.Ako ima dela nakarniavashti avtoriteta na PIF i Vodenichharov te rezonno se prekratiavat i vaobshte ili vaobshte ne vlizat v sadilishtatai.A protegetata,ami te kasat nervite na men i kolegite advokati,eksperimentirat s nasheto tarpenie i respekt kam institutsiata,v koiato sa natrapeni,chetem im glupostite i veche naistina chakame s netarpenie da zapochne rabota noviat inspektorat vav VSS,zashtoto tarpenieto ni se izcherpa!!!
цитирай
5. анонимен - Mishotsi v togi
25.01.2008 11:56
Tova za Ko vachev e viarno!Toia samo kato vidi koi sa stranite po deloto i tehnite advokati,vednaga"formira vatreshno ubegdenie" za izhoda na protsesa oshte predi da e sabral kakvito i da bilo dokazatelstva.I za kakvo sa mu dokazatelstva,sked kato samo po vida i statuta na stranite v deloto , toi veche e ubeden koia e "pravata strana" i na koia sjhte othvarli iska!Egati groteskata,mishok sas sadiiska toga,che dage i predsedatel go napravili!Ha-ha-ha
цитирай
6. анонимен - na 4
25.01.2008 11:58
Ami ako Kornezov uspee da probuta Nezabravka Stoeva za inspektor vav VSS,togava kakvo shte pravite ?!Edva li tia i kolegite i shte praviat proverka nasobstvenite i dela i lingvistichni sposobnosti-neini i na sadiite po delata na Doshkov
цитирай
7. анонимен - Ќа позорни€ стълб
25.01.2008 12:36
ѕ – ќ “ ќ   ќ Ћ 1 ќ“ «ј—≈ƒјЌ»≈“ќ Ќј ¬——,ѕ–ќ¬≈ƒ≈Ќќ Ќј 14 яЌ”ј–» 2004г. ¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“ – ≈ Ў »: 1.6. ќѕ–≈ƒ≈Ћя за членове на  омиси€ по предложени€та Ц ’ристо ћанчев, –умен јндреев, –адка ѕетрова, ¬енета ћарковска и ¬иолета Ѕо€джиева.“ова е съставът на колещата комиси€ за назначаване на магистрати в съдебната власт. “ази комиси€ е превишила правата си с предлагането на ¬оденичаров-младши за съди€ в —√—. «начи т€ не е обективна. »з€влението на’ристо ћанчев на прословутото заседание на ¬—— за избора на ¬оденичаров-младши е Днека да гледаме човекаФ.  омиси€та е въвела правна несигурност още на заседанието, предшестващо разглеждането на кандидатурата на ¬оденичаров-младши.
цитирай
8. анонимен - ¬инаги пресни новини за случващото
25.01.2008 12:58
се около скандала "незаконни опити на ¬оденичаров" за трети мандат можете да прочетете от √орноджумайската телеграфна агенци€ във форума на електронното историческо списание "јнамнеза", със седалище в —офи€
http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.150
цитирай
9. анонимен - spoko, NS veche glasuva inspekt...
25.01.2008 13:04
spoko, NS veche glasuva inspektorata na VSS i dokolkoto znam N. Stoeva ne e v systava.
Kym 5- v sydebnata sistema ima i mnogo chestni i smeli hora. vseki den vijdam i ednoto, i drugoto.
цитирай
10. анонимен - ¬оденичаров си отива!!!
25.01.2008 14:11
ƒайте и ние да му помогнем като свестни хора!!!
цитирай
11. анонимен - Vodenicharov poluchi dnes purvia seriozen udar
25.01.2008 14:43
Dnes Narodnoto subranie othvurli na purvo chetene promenite v Zakona za Visheto obrazovanie. Te predvizdaha da otpadne zabranata za treti mandat. Tazi popravka, vnesena ot Beron, Hristo Velichkov i Stanilov \Ataka/ beshe mnogo silno podkrepena ot DPS. Niakoi deputati lesno razkonspiriraha zaradi koy se pravi tazi popravka. Mozhete da vlezete v site na parlamenta i da vidite stenogramite na Komisiata po obrazovanieto ot 5 i 12 dekemvri. Tazi sutrin proektut beshe othvurlen v plenarna zala. Tova otnema vuzmoznostta na Vodenicharov da legitimira treti mandat. Sustevremenno MON e zapochnal proverka v universiteta za legitimnostta na polozenieto na Vodenicharov kato dekan. Minister Vulchev ste govori v sledvatia petuk v denia za parlamentaren kontrol po tozi vupros.
цитирай
12. анонимен - Vodenicharov i TIM
25.01.2008 14:49
Az mislq, 4e e ve4e kraino vreme da se osvetli i oshte edna tamna strana ot Vodeni4arovata biografia - vrazkata mu s TIM. Ako SIK i VIS bqha mafiotski grupirovki osnovani ot mayorite ot Darjavna sigurnist, to TIM e opredeleno na generalite ot DS. TIM e sobstvenik na Himimport, Tzentralna kooperativna banka, Bulgarski re4en flot, Hemus air i daje mai na Bulgaria air (za poslednoto si priznavam 4e ne sam siguren). TIM tragnaha ot Varna. Ot e Fil4ev i ubitiq prokuror ot VKP Nikolay Kolev, parvona4alno priqtel, a posle smarten vrag na Fil4ev. Sega pokoinik! Za 50 godishnia iubilei na prokurora Kolev TIM mu podari istinski me4 s inkrustatziq na grupirovkata varhu nego. Bivshiq predsedatel na Sofiiskia rayonen sad, a sega 4len na novia VSS, Ivan Kolev beshe izbran prez oktomvri 2004 za presedatel na SRS s 13 na 12 glasa. Konkurent na advokata Kolev mu beshe sadia Krasimir Vlahov ot Sofiiski gradski sad. Edin ot 13 glasa za Kolev e daden ot Vodeni4arov. Zashto mislq taka. Samo 3 sedmitzi sled nazna4avaneto mu za predsedatel na SRS Ivan Kolev predlaga na VSS da se nazna4i za sadia v SRS Asen Vodeni4arov - sina na Aleksander Vodeni4arov. Zabelejete, tova e parvoto predlojenie za nazna4avane na sadia v SRS izvarsheno ot noviq predsedatel i to samo 3 sedmitzi sled negovoto nazna4avane za shef. Dale4 po-interesno ot tazi banalna bulgarska shurobadjanashtina e neshto drugo, za koeto nikoi ne govori. Edno ot parvite deistviq na noviq togava predsedatel na SRS, pak samo nqkolko sedmitzi sled nazna4avaneto mu e da smeni bankata, koqto obslujva nai-golemiq sad v stranata. Prez obslujvashtata SRS banka minavat ogromni pari4ni pototzi - ne samo zaplatite na sadiite i drugiq pomoshten personal, kakto si mislqt nqkoi, no i taksite po grajdanskite dela, pari4niote garantzii po nakazatelni dela, vsi4ki globi nalagani ot sadiite kato administrativni nakazaniq ili po nakazatelni prisadi i t.n. Obslujvashta banka do idvaneto na Ivan Kolev e Biohim, sobstvenost na edna ot nai-golemite avstriiski banki. Stabilna banka, s koqto dori i dogovora za obslujvane da ne e bil mnogo izgoden e mojelo da se pregovarq i eventualno da se izmeni. S idvaneto na noviq shef oba4e banka Biohim e smenena s CCB - Tzentralna kooperativna banka, sobstvenost na TIM. V upravitelniq savet na tazi banka e ...4lenat na Visshia sadeben savet, dekanat na iuridi4eskia fakultet v IUZU i zam.predsedatel na Tzentralnia kooperativen saiuz, a shtqh da propusna i mejdu drugoto profesor po pravo Aleksander Vodeni4arov. Slushali sme mnogo za SIK, VIS, Multigroup, Vasil Bojkov 4erepa, Emil Kiulev, no zabelqzali li ste kak okolo imeto na TIM vitae edno mal4anie, vapreki 4e o4evidno v momenta tova e nai-moshnata mafioikonomi4eska grupirovka v Bulgaria. To i za Vodeni4arov doskoro pove4eto hora nishto ne znaeha. Uspeh!!!
цитирай
13. анонимен - Pozdravlenia!
25.01.2008 15:26
Pozdravlenia Gospodin Doshkov!S Vas sme i V i podkrepiame!!!!Obosnovanata i onagledena v dela i dokumenti kritika e pravilniat i veren pat kam promianata i otstraniavaneto na nenugni subekti.Dano se sezirat vsichki,koito imat otnoshenie ili mogat da vzemat takova po sluchaia!
цитирай
14. анонимен - «наехме прекрасно за съдебни€ фарс
25.01.2008 16:00
срещу ѕетър ƒошков в Ѕлагоевградски€ районен съд. ≈то защо, ако се върнете още към септември 2007 г., когато започнахме нашата борба, всички наши писма и мейли завършваха с изричното указание, че са написани в —офи€. ѕо този начин евентуалните дела на јлександър ¬оденичаров или  ристина ѕопова срещу нас тр€бваше да се гледат от съдилища в —офи€.
—тефан ƒечев, јлександър ¬езенков

—тефан
цитирай
15. анонимен - към є 11
25.01.2008 19:52
това , че ћќЌ ще започне проверка за легитимността на ¬оденичаров като ƒекан е прекрасно, но да се опита да разшири малко разследването по отношение законни€ избор на нови€ –ектор
цитирай
16. анонимен - “отална проверка със засичане на информаци€та
25.01.2008 20:56
за всичко в ѕ»‘ - ще видите, че ще ¬и е трудно да намерите нефалшив протокол на ¬оденичаров. ¬сички документи подправ€ (разбирай запов€два на —он€ —то€нова). Ќе е само протоколът от онези "Ѕо€нски ливади" новември 2005 г. ѕочти всичко си му е фалшиво на ¬оденичаров. Ќе само на Ўопов и  ристина ѕопова, както €вно в€рно пише —тефан ƒечев.
цитирай
17. анонимен - Ќеобходимо знание
26.01.2008 12:02
”важаеми г-н ƒошков, действи€та срещу ¬ас тр€бва да се гледат и на фона на повишени€та на съдии от Ѕлагоевград. «аблудата, че бивайки съди€ в районен съд , си на неизменно равнище. —ъди€та Ц без значение в кой съд правораздава Ц може да постигне ранга и заплащането на съди€ от по-горен съд. Ќе е необходимо да работи в по-горен съд, за да получи ранга на този съд. ѕо-висок ранг означава по оборима презумци€ по-висока гаранци€ за качествена юридическа държавна услуга. Ќе е все едно дали казусът ще се разглежда от съди€ с нисък ранг, защото н€ма опит и знани€ за по-висок, или ще се реши от съди€ в същи€ съд с по-висок ранг, защото с опита и работата си «ј—Ћ”∆≈Ќќ е бил повишен по ранг. ѕодчертавам Ц едновременно знани€ и опит. –азбира се Ц можеш да си качествен съди€, но административно неудобен и затова непредлаган за по-висок ранг или предложен за по-висок ранг, но отвърлен от ¬——. «—¬ дава възможност съдиите да се стрем€т към по-високи рангове чрез повишени€ на м€сто (без да напускат съда). “ук не са необходими конкурси. «абележете Ц отменени€т «—¬ даваше право сами€т съди€ да се предложи пред ¬—— за по-висок ранг. ќтделно можеше да бъдеш предложен пред ¬—— за по-горен ранг от административни€ ръководител на съда. ƒействуващи€т «—¬ вече е само с втората опци€.

 адруването на ¬оденичаров във ¬—— мафиотизира по български това положение. ¬оденичаров продължава да е с вли€ние в Ѕлагоевградски€ съдебен ареал чрез съдиите, за повишени€та на които е съдействал. „рез администраторите между т€х, ¬оденичаров може да вреди на неудобни за него съдии, както и да вли€е върху изхода на дела. “очно отбел€звате, че Ѕлагоевградски€т районен съд е превзет административно, но така е и с окръжен съд Ц Ѕлагоевград. ѕосочихте имената на уредените за председател и зам.-председател на районни€ съд ¬ладимир  овачев и ¬ан€ ¬ълкадинова ( асистентка на ¬оденичаров в ѕ»‘). “ова об€сн€ва изхода на делата ¬и при  овачев по чл.45 ««ƒ. ¬оденичаров може да определи изхода на вс€ко дело при горните двама съдии. «—¬ дава възможност за действи€ по отстран€ването им. ≈стествено, че чрез  овачев и ¬ълкадинова незаконни€т декан на ѕ»‘ държи в ръцете си и кариерите на съдии от този съд. “ака ¬оденичаров може да вли€е и върху текущото правораздаване на н€кои от т€х. ѕази, Ѕоже!

 огато ¬оденичаров кадрува във ¬——, честните съдии могат и да се демотивират за рангове. “ова не спира самоусъвършенстването им. ѕридобиването ранг по начина на ¬оденичаров не гарантира професионализъм. ¬ашите дела го показват.  акво е положението по рангове на съдиите по делата, свързани с ¬ас. Д—трумаФ системно уведом€ваше за повишени€та на съдии, тъпчели години наред на м€сто поради липса на качества за по-горни рангове.Ќеизменно ¬оденичаров сниман об€сн€ваше избирането им. —рещу какви съдии по рангове, за които ¬оденичаров съдейства, сте били изправен. ѕ–ќ“ќ ќЋ є 11 от 13 април 2005г., ¬——:

- ѕќ¬»Ўј¬ј –осен «латков ¬асилев Ц заместник на административни€ ръководител на ќ— гр. Ѕлагоевград, с ранг Усъди€ в ј—Ф в ранг Усъди€ във ¬ — и ¬ј—Ф;

- ѕќ¬»Ўј¬ј Ќадежда ÷ветанова Ѕенина Ц съди€ в ќ— гр. Ѕлагоевград, с ранг Усъди€ в ј—Ф в ранг Усъди€ във ¬ — и ¬ј—Ф;

- ѕќ¬»Ўј¬ј —ерафимка “одорова ћадолева Ц съди€ в ќ— гр. Ѕлагоевград, с ранг Усъди€ в ќ—Ф в ранг Усъди€ в ј—Ф;

- ѕќ¬»Ўј¬ј  ат€ Ќиколова Ѕельова Ц съди€ в ќ— гр. Ѕлагоевград, с ранг У—ъди€ в ј—Ф в ранг Усъди€ във ¬ — и ¬ј—Ф

ѕ–ќ“ќ ќЋ от 11 май 2005г., ¬—— Ќј«Ќј„ј¬ј  ат€ Ќиколова Ѕельова, съди€ в ќ— гр.Ѕлагоевград с ранг Усъди€ в ј—Ф, за заместник на административни€ ръководител-заместник председател на ќ— гр.Ѕлагоевград с ранг Усъди€ в ј—Ф.

ѕ–ќ“ќ ќЋ от 8 юни 2005г. , ¬—— ѕќ¬»Ўј¬ј ѕетър ¬итков ѕандев, съди€ в –айонен съд гр.Ѕлагоевград с ранг "съди€ в ќ—", в ранг "съди€ в ј—".

ѕ–ќ“ќ ќЋ є26 от 21 септември, ¬—— Ќј«Ќј„ј¬ј ≈мили€ √еоргиева “опалова за съди€ в ќ—-гр.Ѕлагоевград, при услови€та на чл.68, ал.1, т.3 от  “ на м€стото на съди€ ћими ‘урнаджиева.
цитирай
18. анонимен - Ћеле, гол€ма поми€ и смрад
26.01.2008 13:13
е окло този —анди ¬оденичаров. “ова бива, бива да сде нагъл и .... , ама чак пък толкоз.
≈гати бовши€ декан на ѕ»‘. “ози е учил децата на Ѕългари€. ѕозор!!!!!
цитирай
19. анонимен - EDIN OT MNOGOTO NEDOVOLNI
26.01.2008 13:25
KUDE SA GURNALISTITE.
KAKVI PRAVIAT. KUDE E NEZAVISIMATA GURNALISTIKA.
NEKA DOIDAT V TOZI UNIVERSITET I SE RAZROVIAT.
vSICHKI NEGODUVAT. vSICHKI NEDOVOLSTVAT I NIKOI NE SMEE PUBLICHNO DA IZLEZE I VUZROPTAE.
Da se pointeresuvat kakvo stava v Pravno-istoricheskia fakultet.
Kakvi naznachenia ima. Kakva administracia.
Kakuv e tozi uridicheski ofios v Sovia s trima yursti na shtat kum Universiteta.
Kakvo praviat tam i chii interesi obslugvat.
Kakuv e tozi shofior v ofisa sushto na shtat.
LICHEN SHOFIOR NA VODENICHAROV.
i KAKVA KOLA kara, doli otnovo ne e na Universiteta.
Kude go ima tova drugade.
VODENICHAROV napulno se e samozabravil.
Fakultetut mu bil mnogo silwen i finansovo stabilen.
I KAK DA NE E TAKA.
Neka gurnalistite se pointeresuvat kak stava taka, che pochti 50% ot priemite zagrabva VODENICHAROV.
I TO SAMO ZA 1 FACULTET.

ZA VSICHKO TOVA OSNOVNA VINA IMA PREDISHNIAT RECTOR ILIYA GYUDJENOV.

Kak taka dopusna tova svoevolie. Kak ne se namesi i zashto tolerirashe tezi bezobrazia.

ILI MOGE BI VODENICHAROV i GYUDJENOV SI ZNAIAT KIRLIVITE RIZI.

A KAK VO PRAVI NOVIAT RECTOR.

Pak shte e taka zashtoto usileno se govori za PREDIZBORNI DOGOVORKI S VODENICHAROV.

I kak da ne e taka, kogato v denia na izbora CELIAT Pravn0-istoricheski facultet be privikan ot VODENICHAROV i strogo instruktiran kak da glasuva.

A verni li sa sluhovete, che oy studentskata kvota na Pravnia facultet e imalo veche diplomirali se studenti.

A sushtoto se chuva i za studenti ot Filosofskia facultet.

KUDE STE JURNALISTI.

Pri tova pologenie legitimen li e noviat Rector.

I toi ne se razluichava ot predishnia, shtom legitimira TRETIAT mandat na Vodenicharov.

KUDE STE NEZAVISIMI JURNALISTI.

zASHTO NE SE RAZROVITE i za deinostta na Mirchev kato DIRECTOR na universitetskoto izdatelstvo.

Tam sushto ima dosta interesni neshta.

Samo edna slamka - kak taka pri nalichie na Universitetska pechatnica praz perioda 1998 - 2003 pechataneto na universitetskite izdania be prehvurleno v CHASTNA PECHATNICA i to ne kude da e a v KUSTENDIL, otkudeto e bivshata supruga na Mirchev.

NEZAVISIMI JURNALISTI ELATE I RAZROVETE BUNISHTETO.

e moge zaradi niakolko choveka ciyal edin Universitet da strada.

Zashto Vodenicharov se muchi taka da swe okopae tuk v Blagoevgrad. Ta dori i apartament si kupi minalata godina.

Zashtoto ima namerenie dokato e jiv da komandva.

Dali sega kato Decan ili posle kato nyiakakuv MENIDJER e bez znachenie.

Kak taka tozi chovek terorizira cyial Universitet.

Kak taka edin Rector ne go spryia.

ELATE JURNALISTI.

ILI VSE OSHTE E SILEN VODENICHAROV.

Govorya za nezavisimi gurnalisti. A ne takiva kato ot mestnia v-k Strumaq koiti se nadprevarvat da blagoslaviat Vodenicharov i Rectora.

E da Universitetut e pazar za tiah.

Pravi si redovnia abonament i to ne 1-2 vestnika.

JURNALISTI,ako Vi e daleche Blagoevgrad zapochnete ot OFIASA NA VODENICHAROV V SOFIA.
цитирай
20. анонимен - “р€бва да се осънае едно нещо много €сно. “ова
26.01.2008 13:28
тр€бва да го зна€т всички от ѕ»‘, всички от ё«”, всеки човек в Ѕлагоевград. «аради тарикатлъците и номерата на ¬оденичаров всъщност ¬≈„≈ Ќяћј ѕ»‘. ѕ»‘ Ќ≈ —Џў≈—“¬”¬ј ¬ ѕ–ј¬Ќ»я ћ»– Ќј –≈ѕ”ЅЋ» ј ЅЏЋ√ј–»я. «ащо? јми той практически вече се е саморазпуснал
1. ќтказал е да си избере декан, подобно на всички други факултети и университети в Ѕългари€ тази есен. Ќ€ма законен декан. ¬ъобще не е избирал декан. ќтказал се е.
2. Ќе си е избрал нов ‘акултетен съвет, а стари€т не може вече да е валиден и да взима каквито и да било решени€. “ой е изтекъл мандат, подобнио на декана и напъно нелегитимен.
»«¬ќƒ - ѕ»‘ вече не съществува. Ѕог да го прости. √ол€мо копеле беше!
Ќакой ще каже - а катедрите, а специалностите. ¬иж те вече могат да прегов€р€т за ново обединени, помеджу си, с теакива в други факултети. ј след ака проверка и ревизи€ на министъра може да се реши какво да се прави със специалност "ѕраво".
» още - катедрите участвали във вс€какви издигани€ на ¬оденичаров в разрез със закона аа трети мандат, макар и временно и символично, тр€бва да бъдат разпуснати със заповед на ректора. ѕосле могат да се играждат и отново. ћоже и да им се даде вол€ да решат сами съдбата си, но вече под строг мониторингот ректора и от министерството.
цитирай
21. анонимен - —ледващата седмоца тр€бва да се случат
26.01.2008 13:40
триц неща
1. ƒошков да бъде върнат незабажно официално на работа - и то през парадни€ вход, като на първо време му се извин€т, а после ще видим.
2. ƒисциплинарно уволнение на ¬оденичаров- незабавно, за залоупотреба с власт и системно нарушение на закона след септ. 2007, за гаври със закона, за много лъжи, за престъплени€ и подбудителство на ц€л ‘акултетен съвет и ќбщо събрание на ѕ»‘ да върши престъплени€ и открито да нарушава «акона за висшето обарзование.
3. ѕреглед и уволнение на пенсионерите
4. –азследване на »ли€ √юдежнов - един въпрос към знаещите - а бе чувал съм, че √юдженов от дълго години се прави на разсе€н и не е включил на мъжете към трудови€ стаж парите за 2 години (по-гол€мата част) или кокото са служили в казарма.  ъде е била  овачка?  олко пари така е отмъкнал √юдженов?  акво е правил с т€х? ќтговори, бе »лийчо, тебе питам!
цитирай
22. анонимен - Ako se okazhe, che 21 e prav
26.01.2008 13:48
i Giudzhenov naistina mi otmaknal parite deto sym sluzhil v kazarmata, az na nego ....
цитирай
23. анонимен - Ќ€кой може ли да ми каже дали е в€рно,
26.01.2008 13:51
че имало подписка в полза на ƒошков и за връшането му на работа. јко да - къде и кога мога да € подпиша. Ѕлагодар€ предварително за информаци€та!
цитирай
24. анонимен - ƒа подкрепим д-р ѕетър ƒошков.
26.01.2008 16:10
Ќезабавно втъщане на работа. ƒа се включат и почтените съдии от съдилищата в Ѕлагоевград.
ƒолу ¬оденичаров. ¬ън от јлма ћатер, мошенико!!!!!  акъв си ти? Ѕивш декан на ѕ»‘. «ащо нарушваш закона?
цитирай
25. анонимен - —поред мен изнесените през последните дни факти
26.01.2008 19:05
за злоупотребите на ¬оденичаров са не скандални, аз н€мам думи да ги характеризирам. ѕоради това аз самата см€там, че тези неща не са от компетенци€ на никакъв ректор. ѕравителството на унитарната държава Ѕългари€ - и по-специално неговите министри съответно на вътрешните работи, на правосъдието и на образованието, плюс комисиите в Ќародното събрание тр€бва да се занимават с този самозабравил се феодал - с обществената напаст, ко€то в бъдещите учебмици и енциклопедии ще се описва като ¬ќƒ≈Ќ»„ј–ќ¬ў»Ќј - болест на обществата в преход - срастване на мафиите в образованието , полици€та, съда и т.н.
я да се види къде си строи вила другар€ ¬оденичаров и кой другар си строи вила едо него - е как кой - ами шефа на ћ¬– Ѕлагоевград, ако се не лъжа. Ќали?
цитирай
26. анонимен - Na pyrvo vreme Paskalev
26.01.2008 19:10
da objavi Vodenicharov za persona non-grata v Blagoevgrad.
цитирай
27. анонимен - един
26.01.2008 20:13
’а какво приказвате, като посто€нните приказки на воденичаров са: ".... сега ще звънна на ƒани" (става въпрос за ƒаниел ¬ълчев - ћинистър на образованието и науката" или пък "“ук при мене специално дойде –умен ѕетков" и прочее и прочее
цитирай
28. анонимен - ƒруг
26.01.2008 21:30
ѕосто€нните приказки на ¬оденичаров б€ха ти€ - сега министър ƒаниел ¬ълчев е категоричен - никакви промени на «акона за висшето образование на парче, никакви трети мандати за деканите. Ќе може ректор да има право на два мандата, а декан на три. Ќикакви поправки само заради един човек.
» още по-важно - не само министъра е на това мнение, но и депутатите от Ѕ—ѕ, —ƒ—, ƒ—Ѕ, ЅЌ—, ¬ћ–ќ, —ъветът на ректорите. «а ¬оденицата са само "принципната" коалици€ ƒѕ—-јтака. “ам €вно —анди ¬оденичаров е печатал най-много дипломи.
ј какъв ли е бил хонорара на Ѕерон за раздаваните дипломи в Ѕлагоевград пред декември 2007 г.
цитирай
29. анонимен - ≈х, ще се намери ли един, който да ...
26.01.2008 22:38
≈х, ще се намери ли един, който да напише името си в този форум! ¬сички ли са парализирани отстрах в този ¬”«?
цитирай
30. анонимен - относно съди€ ≈мили€ “опалова
26.01.2008 22:39
Ќейното внедр€ване от ¬оденичаров и јршинков в окръжната магистратурата може да съперничи единствено на назначаването на ¬оденичаров-младши в —√—. “опалова е трансферирана в окръжни€ съд от адвокатурата. «—¬ изисква назначаването на младши съди€ да е с конкурс. «—¬ е заобиколен - забележете - с договора по  “ за заместване на отсъстващата ћими ‘урнаджиева. “акова назначение е оспоримо на повече от едно основани€, понеже актът на «—¬ за назначаването й е административен.
цитирай
31. анонимен - јршинковщината не би била налице
26.01.2008 23:36
јко съдиите от общото събрание на съответни€ съд си избират председател, който ¬—— да утвърждава. ¬ момента събранието на съдии от съд не избира председател€ си. “ой им се натрапва. “ова води до подмазвачество и връзкарство.  олкото до беззаконието на јршинков, извършено с уреждането на адвокат ≈мили€ “опалова в окръжни€ съд , вижте текста на „л. 62. «—¬ (отм.):  огато длъжността на съди€ от окръжен съд не е заета или съди€ е възпреп€тстван да изпълн€ва длъжността си, както и по други законни причини, и не може да бъде заместен от друг съди€ от същи€ съд, председател€т на апелативни€ съд може да командирова на негово м€сто съди€ от апелативни€ съд, от друг окръжен съд или съди€ от районен съд с ранг на съди€ от окръжен съд от съдебни€ район на апелативни€ съд.
цитирай
32. анонимен - към 29
27.01.2008 00:29
¬ече има такива, които отдавна си написаха имената и се подписаха.
цитирай
33. анонимен - ѕак съм 23
27.01.2008 01:39
¬€рно ли е че има вече подписка в защита и за връщането на ƒошков на работа в ё«”. јко накой има информаци€ нека отговори. Ѕлагодар€!!!
цитирай
34. анонимен - јбе хора, то јршинкав да беше само ≈. ...
27.01.2008 10:56
јбе хора, то јршинкав да беше само ≈. “опалова така от адвокатурата и по нареждане на байчо назначил! јми не забрав€ите и другите адвокати, сега съдии в Ѕќ— - заместника на јршинков - граждански€ съди€ (преди адвокат) –. Ѕакалова, ами ¬. Ѕикова, дето не си декларирала имуществото за 2007 в публични€ регистър, сега граждански съди€ по първоинстнционните дела на окръжна инстанци€. –ъката на байчо —анде се забел€зва и в Ѕ–—, съд пълен с асистенти от ѕ»‘ - съди€та ћ. …орданова, станала известна с н€какви близки отношени€ ск декана по вестниците (в.ƒневник), вълкадинова, за ко€то пише ƒошков. јми сина на един генерал, също асистент и съди€ - √. янев!  акво става бе хора!  ога ще има оправи€ в та€ съдебна власт! ƒо кога ще го търпим то€ ¬оденичаров и неговите протежета в ё«”, ѕ»‘ и съдебната власт и навс€къде!?!?
цитирай
35. анонимен -  ъм 32
27.01.2008 11:19
 ои са те - ƒошков и ƒечев. Ќикой друг, нито от ё«”, нито от съда!
цитирай
36. анонимен - Kam 35
27.01.2008 12:15
A ti kato si tolkova otvoren, printzipen i bezstrashen shto ne si napishesh imeto, a? Predi da obsajdash slamkata v 4ujdoto oko vij gredata v svoeto!
цитирай
37. анонимен - јбе кво стана с то€ с гредата в окото, ...
27.01.2008 16:23
јбе кво стана с то€ с гредата в окото, дето се прави на тъп и е дваж по-анонимен от останалите??? ћалииииииииии как бързо изчезна!!! «абрави дори да си каже името!
цитирай
38. анонимен - ƒа се провер€т нещата, за които говори 21
28.01.2008 10:04
 олко пари е отмъкнал √юдженов от мъжете служили в казармата. «а колко пари говорим общо?
цитирай
39. анонимен - Vjarno li e, che tazi sutrin kmetat Paskalev e objavil,
28.01.2008 11:40
che ne e zhelatelno Vodenicharov da minava po na jug ot Dupnica. Njakoi izkliuchenija mozheli da se napravjat pri opredeleni uslovija samo do Kocherinovo. Inache Vodenicharov da vleze poveche v Blagoevgrad - absurd.
цитирай
40. анонимен - Ќ€кой знае ли нещо повече
28.01.2008 12:16
за назначената проверка от ƒаниел ¬ълчев на ѕ»‘?
цитирай
41. анонимен - —ъсто€л ли се е избор за декан на ѕ»‘ през 2005 ?
28.01.2008 14:12
ќт отговора на този въпрос зависи до гол€ма степен дали ¬оденичаров ще бъде отстранен от поста си на декан. ћќЌ прави документална проверка. Ќо може да се очаква, че ё«” ще представи протокол за избирането на ¬оденичаров през 2005 г. јко това е така, той ще има право да остане на поста си до три години след навършване на пенсионна възраст, т.е. до 18.08.2008 г.  акво обаче е било това събрание през 2005 г? Ќа ко€ дата се е състо€ло, как е било свикано, разполага ли н€кой с официална покана за това събрание с негови€ дневен ред? ƒали е имало избор или вот на доверие? јко е било вот на доверие, тогава изборът е нелегитимен, незаконен. Ќо как може да се докаже, че е нелегитимен, ако ѕ»‘ съхран€ва бюлетините от този вот на доверие и е изработило протокол за избор, към който са приложени тези бюлетини? ћоже ли н€кой, който е участвал на това събрание, да свидетелства и - още по-добре - да документира, че "изборът" е бил под формата на вот на доверие, сиреч че не е имало избор? ќт отговора на този въпрос ще зависи дали ¬оденичаров ще бъде отстранен или не. ќт ЅЏ–«»я отговор - защото ћќЌ е длъжно да представи позици€та си по време на парламентарни€ контрол този петък.
цитирай
42. анонимен - Nikoj v PIF ne znaeshe do tazi esen, che e imalo
28.01.2008 14:37
izbor na dekan prez 2005 g. Da ne se pravjat na ludi. Noemvri 2005 g. v PIF ne e imalo izbori za dekan. Tova e dolna lyzha. Mozhe li blizo 100 dushi da si trajat i da lyzhat.
цитирай
43. анонимен - Koga si otiva?
28.01.2008 16:21
Izvinqvaite, nqkoi ot vas znae li za koga e nasro4en proshtalniq banket na pensionera Vodeni4arov s PIF?
цитирай
44. анонимен - Ima nesto gnilo
28.01.2008 16:23
Ima nesto gnilo, ne v Dania, a v Universiteta v Blagoevgrad. Taka e, zasrtoto fenomenut Vodenicharov se okazva mnogo zarazitele. Rektorut Mirchev, rukovoden ot Vodenicharov, iska da slozi svoi, poslushni i usluzlivi hora za dekanio na fakultetite. Opita se v vuv Fakulteta po izkustvata, no ne uspia. Ot dva mesetza obache go pravi vuv Filosofskia fakultet. Negoviat kandidat Apostolov veche za chetvurti put se yavava kato kandidat, no ne uspuiava da subere dostatuchni glasove. Stial da produlzi dokato bude izbran, zastoto za nego agitira rektorut Mirchev i bash rektorut Vodenicharov. Nauchavam, che Mirchev privikval i ili se obazdal na vsichki vuv Filosofski fakultet da im nalaga za kogo da glasuvat. Vuv vakulteta horata se pitat kakuv li ste e tozi interes na Mirchev, che da se izlaga taka. Naistina, kakuv interes mozhe da tlaska edin rektor da pritiska lichno dori asistenti da glasuvat za negovoto protezhe veche chetvurrti put. Triabva da e tvurde, tvurde golia tozi interes, che da go kara da pravi takiva izlagasti go i ne otgovariasti na posta mu deystvia. Sto se otnasia do Vodenicharov, tam nestata sa po-jasni. Toy e navsiakude, kudeto ima prilichasti mu hora.
цитирай
45. анонимен - „етете закона!
28.01.2008 17:36
«¬ќ:
„Ћ.26, ал.2 -ќрганите на управление на факултета са общото събрание, ‘— и деканът. “е имат мандат 4 години, мандатът им не се прекъсва при провеждане на хчастични избори.
чл.24(1)ќргани за управление - ќ—, ј—, –ектор
ал.(2) ќрганите за управление на ¬” се избират с четиригодишен мандат
ал.(3) ћандатът на органите за управление на ¬” не се прекъсва с провеждането на частични избори. ћандатът на допълнително избраните се прекрат€ва с изтичане на мандата на органа.
ѕри това положение н€ма абсолютно никакво значение какво се е случило в Ѕо€на през 2005г. ƒори ¬оденичаров да разполага с протокол за частични избори/‘јЋЎ»‘»÷»–јЌ/, мандатът му е ѕ–» Ћё„»Ћ през 2007г. “ова са реалностите.
цитирай
46. анонимен -  Џћ 45
28.01.2008 18:59
—ъдържание: ¬ие сте абсолютно точен. —ега добавете и текста на ƒошков, който копирам от първи€ постинг:"Д—ъгласно чл.31,ал.3 «¬ќ мандатът на декан се прекрат€ва предсрочно при навършване на 65-годишна възраст. ѕрекратителни€т срок за ¬оденичаров на длъжността декан на ѕ»‘ е настъпил на 18. ≤’. 2005г (дата на раждане). ѕоследващото изменение на разпоредбата (ƒ¬, бр.83/2005г. в сила от 18.10.2005г.) н€ма обратна сила. јктовете, постановени от ¬оденичаров, член на ¬——, след посочената дата, са нищожни (тълкувателно решение є 2 от 14.05.1991 г. на ќ—√ ).Ф " »звод: ¬оденичаров е нелегитимен вс€какъв на повече от едно основани€.

цитирай
47. анонимен - » јпостолов е от т€х
28.01.2008 20:22
јпостолов е протеже на √юдженов. »ма се с ћирчев от времето на –екторски€ съвет. “ова е измислен факултативен орган на бивши€ ректор √юдженов. “ози орган, в който участва јпостолов, взема прословутото решение за записване на лица за студенти с ƒќ√ќ¬ќ– за специализанти. ƒошков изнесе факта през 2005 г. ѕосочи за доказателство ѕротокол 41 на –екторски€ съвет от 25 август 2003г. –екторски€т съвет (според цит. ѕротокол 41 от 25 август 2003г.) разрешава на ректора да приеме от 28.08. до 05.09.2003г студенти в ё«” с договора за специализанти. Ѕро€т на студентите специализанти е 280 (в-к У—трумаФ, бр. 22, 27 €нуари 2005г). “е плащат на ё«” по 1099лв. плюс държавната такса. “акъв прием е извън разрешени€ прием от ћ— по «¬ќ.
цитирай
48. анонимен - »скам да попитам знае ли н€кой сайта ...
28.01.2008 20:49
»скам да попитам знае ли н€кой сайта на който се изпращат сигналите за корупци€??? “ук май вече доста се понасъбраха!
цитирай
49. анонимен - » 45 и 46 са абсолютно точни и прави.
28.01.2008 21:09
¬оденичаров отдавна не е вече законен декан на ѕ»‘ и председател на ќбщото събрание на ё«”. “о е най-обикновен нарушител на закона и натрапник. ѕълен натрапник.
» все пак - ако има проверека на министтър ƒаниел ¬ълчев, те тр€бва да й покажат протокол за ќбщо събрание от ноември 2007 г., което да е избрало декан. Ќо избор на декан не е имало. “ова е сигурно. ƒо тази последна есен на 2007 г. никой в ѕ»‘ не знаеше, че на прословутото ќбщо събрание в Ѕо€на ноември 2005 г. е избиран декан.
»звод - ¬оденичаров не само не е никакъв декан на ѕ»‘, той ЋЏ∆≈ и състав€ документи с нев€рно съдържание (протокол на ќбщо събрание за избор на декан - фалшификат).
цитирай
50. анонимен - »ма-н€ма - окол едно 90-100 души
28.01.2008 21:19
поне са приссъствалина прословутото оЅщо събрание на ѕ»‘ при ё«”, състо€ло се по насто€ване на градомана ¬оденичаров в резиденци€ "Ѕо€на". » от тези близо 90-100 души н€ма ли поне едно 5-6 или 10 да се по€в€т днес и да кажат €сно и точно. --- ¬ официалните си из€влени€ тук и там, както и пред медиите, когато твърди, че е избран за декан през ноември 2005 г. (и така мандатът му бил до 2009 г.) ¬оденичаров просто ЋЏ∆≈. ѕрез ноември 2005 г. в Ѕо€на ние не избирахме никакъв декан на ѕ»‘. “о си беще само едно текущо ќбщо събрание и толкоз. Ѕивши€т член на ¬исши€ съдебен съвет и бивши€ декан на ѕ»‘ просто ЋЏ∆≈ ћЌќ√ќ я ќ. "
цитирай
51. анонимен - ƒа ме прощава министър ƒаниел ¬ълчев
28.01.2008 21:35
но той не тр€бва да изпраща н€каква си там комиси€ дето да € будалкат в ѕ»‘. јко официалната верси€ на ¬оденичаров вече е (след редица предишни дето се покриха и забравиха), че ноември 2005 в Ѕо€на е имало избори за декан и той е бил избран то:
1. “ова вече н€ма никакво значение, защото по «акона за висшето образование този мандат е изтекъл през ноември 2007 г., когато са изтекли и на всички други декани, ‘акултетни съвети, ректори, јкдеммичини съвети и т.н. ¬се едно последната есен всички да прав€т кметски избори, а бате Ѕойко Ѕорисов да си кара до не знам кога си щото бил избиран скоро. ’айде бе. не на нас ти€.
2. “р€бва не просто да се гледа дали ѕ»‘ ще покаже протокол за ќбщо събрание съсъто€ло се в Ѕо€на и избрало декан - ясно е, че такъв напоследък вече е Ќјѕ»—јЌ. ¬ъпросъ е ще го подложи ли министър ¬ълчев на експертиза, графологична експертиза, ко€то просто ще докаже единственото възможно нещо. ƒокументът, който се нарича ѕротокол от ќбщо събрание на ѕ»‘ от ноември 2005 г. е написан, съставен, много, ама много след ноември 2005 г. ƒа речем къде късното л€то и есента на 2007 г. » още нещо - ‘алшификатът е направен по нареждане на ¬оденичаров. ‘алшификатът не може да се осъществи и без съдействието на бивши€ ректор доц. »ли€ √юдженов.
цитирай
52. анонимен - Ќапълно съгласен съм с 51
29.01.2008 00:02
ћного безогледно лъже ¬оденичаров, но той не би могъл да лъже, ако в тези документни престъплени€ на ¬оденичаров (лъжата с протокола уж от ноември 2005, че бил избран за декан на ѕ»‘ - лъжа) не участва и лицето »ли€ √юдженов - "администратор на администраторите", изключително просто момче, което от 20 години с наука не се е занимавало горкото. ќстанал е с манмталитета на учител от “ракторното училище. » той е за затвора.
цитирай
53. анонимен - ј изключително "умното момче"
29.01.2008 07:52
ћирчев, което стана ректор благодарение на машинациите на ¬оденичаровл ¬сички зна€т, че е избран от незаконно общо събрание, с незаконен председател, счленове, които отдавна е тр€бвало да бъдат пенсионирани и суденти, н€кои от които вече завършили
цитирай
54. анонимен - “о не е умно момчето, а просто си е ...
29.01.2008 13:13
“о не е умно момчето, а просто си е едно тарикатче, каквото винаги е бил
цитирай
55. анонимен - —ега всички сили тр€бва да се насочат
29.01.2008 16:54
към разобличаването на социалното зло ¬оденичаров. “ой получи напоследък доста удари все пак - в кра€ на сепрември спр€ да е вече член на ¬исши€ съдебен съвет, през декемри беше принуден да лъже и шикалкави с н€какъв измислен "вот на доверие". ѕубликуваха стати€ срещу него в "ƒневник". ѕосле в "ћедиапул" и "“–”ƒ' ¬ "“–”ƒ" дори на първа страница. ”жасно за него. ќбвиниха избора или вота на доверие за него за "Ќ≈«ј ќЌ≈Ќ'. ¬ прав текст. Ќародното събрание въореки €кото лобиране му каза "√ледай си работата". Ќе мина на първо четене плана му за трети мандат за деканите. —ега е вече само бивш декан на ѕ»‘ и от цели две години пенсионер, който се опитва незаконно, незаконно, незаконно да заема административни длъжности. » министър, и ректор не тр€бва да си тра€т. ≈то сега и парламентарно питане ще има за случа€ "¬оденичаров". “ежко за него. ўо не си иде с добро?!.
цитирай
56. анонимен - ¬реме е наистина √юдженов и ћирчев да
29.01.2008 17:46
об€в€т кога ще е прощални€ купон на ¬оденичаров, за да могат всички да го уважат? “о е дал много на ё«”??? јма колко е взел и награбил, майчице???
–азложител на съдебната ни ситема!!! ћахай се!!!!
цитирай
57. анонимен -  рачещи€т музей на комунистически€ тоталитаризъм,
29.01.2008 17:49
диктатура ¬оденичаров наистина тр€бва да ходи на заслужен отдих! —покойни старини, другарю ¬одееничаров!!! ƒостатъчно се накрадохте! Ќам надоело!!!
цитирай
58. анонимен - ¬инаги пресни новини
30.01.2008 02:49
по скандала за узурпатора ¬оденичаров и скандала "зала Ўопов" и подправени протоколи в ѕ»‘ на ё«” виж. на http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.msg4859#msg4859
цитирай
59. анонимен - »ма ефект, г-н ƒошков
30.01.2008 19:35
—ега трапезите в ѕ»‘ са без съдии, прокурори и следователи. јршинков не е председател на окръжен съд "ўрак, јршинков, на портрет до ¬оденичаров", нещо хленчи за прозрачност при избора на председатели на съда. ¬оденичаров се крие. Ќервите на ректор ћирчев не са от най-здравите. ¬се повече пие. √юдженов (бивш ректор) е маскиран като нещастник. Ќе ги изпускайте , г-н ƒошков. ўе ¬и изпрат€ нови материали. «нам пощата ¬и. ¬сичко хубаво. „рез GRECO ще се справите с пресметливата съди€ ≈рменкова.
цитирай
60. анонимен - Ќе забрав€йте откраднатите
30.01.2008 21:17
от √юдженов пари за прослуженото време в казармата на мъжете. “ой и  овачка са въртели тук номера - крадено е доста.
цитирай
61. анонимен - „уд€ се на пълната неадекватност на ћирчев.
31.01.2008 04:44
ћислех го за по-умен. ј сега му казвам. ћирчев, ако до понеделник не издадеш заповед и не върнеш ƒошков на работа, един ден той ще е на работа, а теб ще те н€ма. ѕомни ми думата!!!!
цитирай
62. анонимен - за съди€ ≈рменкова
31.01.2008 15:00
към 60 - изглежда нищо не знаете за съди€ ≈рменкова и затова не си позвол€вайте такива обиди. “€ е човек с високи професионални и морални качества, работата й го е доказала многократно. ќтправ€те нападки за пресметливост и корупци€ без да посочите каквото и да било основание за това, а и не бихте могли. «атова изказването ви е нелепо и смешно!  алина »ванова - съди€ в –— Ѕлагоевград
цитирай
63. zalashopov -  ъм уважаемата  алина »ванова,
31.01.2008 15:09
съди€ в –— Ѕлагоевград.
явно имате предвид номер 59, но това е разбираема грешка в бързината. Ќе познавам лично, а и изобщо н€мам никакво впечатление от работата на съди€ ≈рменкова. Ќо да разбираме ли, че резервите ¬и са само по отношение на съди€ ≈рменкова и с повечето от сотаналите неща, както и с основни€ патос на този блог и основните констатации за рол€та на ¬оденичаров в правораздаването в Ѕлагоевград сте съгласна? ѕредварително ¬и благодар€ за отговора! ѕоздрави!
цитирай
64. анонимен - ¬ъв форума на списание "јнамнезис"
31.01.2008 15:16
бе публикувана скандална заповед на ¬оденичаров от 2001 г, ко€то е била един от документите, за които ƒошков говори в интервюто си от 7 €нуари 2005 г. пред  “Ѕ. ¬ижте € на
http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.msg4884#msg4884
цитирай
65. анонимен -  ъм 62
31.01.2008 15:36
ћного бързате за съди€ ≈лка ≈рменкова.¬иждал съм € по делото на ƒошков за трудови€ спор. Ќе знаете какво решение подписа, връщайки се тогава, ако не ме лъже паметта от „ехи€. √решите. јпропо- не си служете с имена, непоставени in situ ( на м€стото им), защото така би могла да се из€ви и самата ≈рменкова. јз не знам защо ƒошков, с когото съм говорил, има добро мнение за не€, но винаги е казвал " без уволнителната заповед".

цитирай
66. анонимен - јз лично вид€х преди два дни копие
31.01.2008 17:00
от уволнителната заповед на ƒошков. „естно казано, ако не друго, мислех си, че поне малко за фасон само са се постарали във формулировките и аргументите. Ќищо подобно. ”волнителната заповед на ƒошков не издържа на никаква критика. “е смешна и нелепа. “€ е просто ужасна! “€ е подигравка с правото.
—тефан ƒечев
цитирай
67. анонимен - «а голословните намеци във форума
31.01.2008 21:21
«а съди€та ≈рменкова от Ѕлагоевград може да си говорите каквото поискате, но т€ не е и последни€т съди€ в този район, който може да провокира интерес заради корупци€!ѕознавам € лично и мога да кажа, че т€ е съвестен и почтен съди€!«а твърд€ната"пресметливост" на същата, намека е абсолютно неразбираем и неасоцииращ никакав обоснован извод за всеки от нейните колеги и страните по делата й!
цитирай
68. анонимен -  ъм 62 и 67
31.01.2008 21:52
“ова е, уважаеми, на такива места може да бъде оплют всеки, даже и ƒ€до Ѕоже. «атова проблемите се решават на други места, а не тук от всевъзможни съмнителни типове и от дребни душици, всеки с мерак да отмъсти на н€кого. Ќе е тук истината!
цитирай
69. анонимен - —ъжал€вам, 62 и 67, но
31.01.2008 21:58
—ъдържание: ѕърви факт, ≈рменкова е от състава Ѕенина, който гледа трудови€ спор на ƒошков - с полицай естествено. “оест Ѕенина гледа на ƒошков 3 дела, от който първо е трудовото дело, после са двете по чл.45 ««ƒ. “ака че ƒошков е знаел, че отива при Ѕенина на заколение по чл. 45 ««ƒ, след като т€ реши в състав с ≈рменкова трудови€ спор. Ќе може да не е знаел, че отива на гибел и при янева, след като т€ реши трудови€ спор срещу него - с полици€. ћисл€, че тогава все още ƒошков е в€рвал на благоевградското правосъдие. Ќе см€там, че е бил наивен, просто е в€рвал.  огато се е върнал наесен, както пише в последни€ постинг, е бил променен: вече не е в€рвал. Ќо защо не е търсил отвод на съдии, не мога да си го об€сн€. ћисл€, че е приел нещата на живот и смърт. ¬тори факт, ако четете внимателно, ƒошков пише, че интервюто е дадено по време на отпуск на всички ни от ё«”.  ак тогава е извършил нарушение на трудовата дисциплина. ƒошков - според мен - е знаел вътрешно какво го чака. Ќо е в€рвал, че н€ма да се стигне дотам.  азаха ми, че когато се е върнал за спора с Ѕенина по чл. 45 ««ƒ, вече е бил побел€л. “ова са 100 000 плюс негативен резултат от трудов спор, постановен и с подписа на ≈рменкова. —м€там, че съм прав. ƒошков не е б€гал от отговорност. ƒечев не е прав за двата месеца. ѕитах ƒошков защо е подписал уволнителната ззаповед 3 часа, преди да изтече последни€т работен ден на втори€ месец. « часа!!! ѕроцеди €досан: "» през ум не ми е минало да се кри€.  азах истината.". “ова е. —поред мен не е могъл да си представи корупци€та в Ѕлагоевградски€ съд.
цитирай
70. анонимен - ƒнес форумът на "јнамнезис" в темата
31.01.2008 22:00
"√орноджумайска телеграфна агенци€" би всички рекорди за всички времена. http://anamnesis.info/forum/index.php?PHPSESSID=18835eeb174f3be951ec904bf740299f&topic=409.180
цитирай
71. анонимен -  ъм 69
31.01.2008 23:55
¬ижте, не знам за какви два месеца не съм прав. ћоже би има н€какво недоразумение.  ато казах два месеца имах предвид следни€ факт - интервюто е дадено от ƒошков на 7 €нуари 2005, а копието от заповедта за уволнение, което аз вид€х беше с дата 7 март. ≈то за тези два месеца говор€.
ѕоздрави!,
—тефан ƒечев
цитирай
72. анонимен - »звин€вайте господин ƒечев, моите ...
01.02.2008 00:18
»звин€вайте господин ƒечев, моите уважени€, поздравлени€ и за днешни€ ¬и ефирен удар. Ќо ¬ие сте историк. —тава дума точно за два месеца без три часа. јко ƒошков не беше подписал заповедта на 7 март, а на следващи€ ден, тогава щеше е да е изтекла давността за налагане на наказание. Ќеоб€снимо е защо ƒошков е подписал уволнителната заповед , вместо да се скрие н€къде за три часа. ўе имате успех!!!
цитирай
73. анонимен - ”ра!!! ¬естник "ƒневник" публикува
01.02.2008 04:27
стати€ на д-р ѕетър ƒошков! ўе победим! » то скоро!
http://dnevnik.bg/show/?storyid=454017
цитирай
74. анонимен - Zaslujeni nagradi
01.02.2008 09:53
Vsi4ki osnovni igra4i ot komisiata po izborite za Reutor sa ili zam.rektori ili "novoizbrani" deuani. Vsiauo ne6to si ima cena.
цитирай
75. анонимен - ƒокато ƒошков, ƒечев, ¬езенков и Ћ.  . се бор€т с корупци€та в ё«” за граждански права, то
01.02.2008 10:47
част от бившите колеги на ƒошков в : http://www.philo.swu.bg/profac-fotoAntonird07.htm. ѕо€вил се е култ към личността на жалбоподател€ срещу ƒошков јнтони —тоилов, направо на уеб страницата на филологически€ факултет с текст –ожден ден на јнтони —тоилов, декан на филологически€ факултет. «а какво ти тр€бва да се връщаш там, ƒошков?
цитирай
76. анонимен -  ъм 69
01.02.2008 12:28
Ќе мисл€, че във форума всички са "дребни душици", не считам себе си за такава, а и в доста от изказвани€та има освен логика и разум, и коректно цитирано законово основание!
цитирай
77. анонимен - и към 68 също
01.02.2008 12:31
Ќе мисл€, че във форума всички са "дребни душици" и "съмнителни типове", не считам себе си за такава, а и в доста от изказвани€та има освен логика и разум, и коректно цитирано законово основание, макар че за съди€та ≈рменкова не съм съгласна и продължавам да съм на горното си мнение! 67!
цитирай
78. анонимен -  ъм 75
01.02.2008 14:32
¬ид€х рождени€ ден на јнтони —тоилов и снимките. Ћъха на на нещо "украинско", "белоруско", ако ме разбирате какво искам да кажа. ƒано това, което струи от снимките да е било от времето преди текстове и блогове, че иначе жална й майка на горноджумайската филологи€. ј бе хора! » н€кои чакат подписка за ƒошков поне да направите и се чуд€т как може да го уволн€т за едно интервю. јма той бил луд, ще кажете сигурно. Ќе, не, той е единствени€ нормален май от вас както е тръгнало. ¬земете се в ръце, не е толкова трудно!!! ’айде да не се обиждаме, че н€ма смисъл.
цитирай
79. анонимен - Otgovorut na ministur Vulchev na ...
01.02.2008 14:49
Otgovorut na ministur Vulchev na pitaneto na deputata Murdzhov se otlaga za sledvastia petuk. Ministerstvoto e poluchilo otgovor Blg, che mandatut na Vodenicharov teche ot 2005 g. Nuzni sa svidetelstva, za da se dokazhe, che togava ne e imalo izbor, a samo vot na doverie. Ima li dostoyni hora ot PIF, uchastvali na subranieto, koito da kazat istinata/ Ako se okazhe, che niama, togava Vodenicharov ste produlzhi da bude dekan.
цитирай
80. анонимен - вижте, позволих ли коментар в за...
01.02.2008 15:00
вижте, позволих ли коментар в защита на съди€ ≈ренкова, защото т€ работи в чужбина, не знае за насто€щи€ форум и не се защитава, а си позволих да мисл€, че би искала.  олегите ми, чиито имена се споменат с обвинени€ за корупци€ и закононарушени€ са тук - биха могли да опроверга€т твърдени€та, ако прецен€т, че това им е нужно. Ќе съм запозната с фактите по водените от г-н ƒошков дела, не мога и да ги коментирам. —игурна съм в професионализма на колегите си и не в€рвам, че са решили делата по друг начин, освен според собственото си убеждание и съвест. »скам все пак да припомн€, че работата на съдиите, дори да не ви се в€рва, подлежи на контрол - инстанционен и такъв от инпектората по правосъдие, който има правомощи€ да провер€ва работата на съдиите по делата, както и да провер€ва сигнали за закононарушени€. јко г-н ƒошков или неговите адвокати см€тат, че н€кой е действал в нарушение на закона при разглеждане или решаване на делото - би могъл да се обърне към съответните органи. ¬сичко останало - включително и коментар на отделни факти е тенденциозно.
цитирай
81. анонимен - забравих да се подпиша под є 81 - с...
01.02.2008 15:02
забравих да се подпиша под є 81 - съди€ калина иванова - –— Ѕлагоевград
цитирай
82. анонимен - —лед като се изложиха тотално от спетември месец
01.02.2008 15:09
насам работещите в ѕ»‘ са подложени на едно много гол€мо изпитание. » все пак - може ли н€кой да каже засега каква е официалната лъжа, ко€то от ѕ»‘ са изпратили в министерството за избора на ¬оденичаров през 2005 г. Ќа ко€ дата е бил? Ќ€кой знае ли повече за параметрите на ЋЏ∆ј“ј. ўото едно е €сно - никой не е избирал ¬оденичаров за декан през 2005 г. “ой е бил зибран през 2003 (за ¬“ќ–» път) и мандатът му изтече през новмери 2007 г, както писаха вече много хора. ѕо ƒошков този мандат дори се прекрат€ва автоматически (мандата на ръководител т.е. декан) при навършаването на пенсионна въраст, което е станала още на 18 август 2005 г. “олкоз. —анде, спокойни старини! –адвай се на окраденото!
цитирай
83. анонимен - јко има документ, че ¬оденичаров
01.02.2008 17:10
е избран за декан той е фалшив и ¬оденичаров тр€бва да бъде незабавно ”¬ќЋЌ≈Ќ ƒ»—÷»ѕЋ»Ќј–Ќќ за документна измама и за грубо и безпардонно нарушаване на закона. јко има подпис и на √юдженов пълно разследване и за тови малък рабойник.  ъде са наистина окрадените пари за прослужени гидини в казармата. јма само те ли са.
цитирай
84. анонимен - ѕознавам колегата ≈рменкова и като ...
01.02.2008 17:27
ѕознавам колегата ≈рменкова и като юрист, съди€ и човек и мога да кажа, че т€ е отлично подготвен професионалист и съди€ и с изключително развито чувство за справедливост, несъвместимо с корупционни практики, за което се намеква и което е доказвала многократно. ј за участието и по делата на г-н ƒошков с правно основание чл.45 от ««ƒ имам спомен за особеното й мнение, с което е подписала решението по делото, като е възприела неоснователността на исковете. ƒостойна позици€, даващо израз на вътрешното й убеждение и изразена от не€ пак така достоино по съответни€ начин. “ези факти и самото особено мнение тр€бва да се съдържа по делото на г-н ƒошков и лесно могат да бъдат проверени от същи€ по самото дело или в деловодството на съда.
цитирай
85. анонимен - —ъбранието в Ѕо€на
01.02.2008 17:59
ѕрисъствах както на събранието в Ѕо€на - в залата, в ко€то е бил проведен јприлски€т пленум. Ќа него се разигра това, което и на ќбщото събрание през декември 2007. “оест, ¬оденичаров ни каза, че много държи на нашето одобрение и иска вс€ка година да правим "вот на доверие". јко не одобр€ваме работата му като декан, той е готов да си отиде. ѕо онова време н€мах и иде€ за какво може да става дума.

Ќа събранието през 2007 ни се каза, че, "както си спомн€ме", ¬оденичаров е бил избран за декан през 2005. ¬сички много се напънаха да си спомн€т и усп€ха. — известно неудоволствие водещи€т заседанието »ван √аздов каза, че проф. ¬оденичаров насто€вал за тайно гласуване. ќт залата се чуха гласове: "јма защо тайно? явно, €вно!" ¬ последна сметка гласуването беше "тайно", като се изключи, че н€маше никакъв проблем всеки да гледа какво точно попълваш. ќт 99 гласуващи "вота на доверие" имаше само три бели бюлетини, останалите б€ха гласували "за". —ъщевременно се проведе и избор на ‘акултетен съвет. √аздов ни посъветва, ако сме "за" всички кандидатури, направо да теглим една вертикална черта, вместо да задраскваме кръстче по кръстче. —ледователно всеки, който биваше забел€зан да задрасква кръстчета, ставаше подозрителен.

ѕосле обсъдих "пренаписването на миналото" с н€кои колеги. “е имаха спомени, че през 2005 сме гласували само "вот на доверие", но не биха го потвърдили публично. ћного попул€рен сред ѕ»‘ е аргументът "Ќо ¬оденичаров толкова е направил за факултета, какво ще правим, ако не е той". ƒа, купува компютри, оборудва зали, дава пари за конференции и т.н. » работещите в ѕ»‘ са много благодарни и изобщо не им пука какво се случва около т€х.

ѕредполагам, че протоколът от 2005 е фалшифициран и думите ми не могат да се докажат по никакъв начин. Ќад€вам се казаното от мен да се окаже полезно. јко го за€в€ публично, стотина души ще ми кажат, че лъжа. Ќе че това ме оправдава...
цитирай
86. анонимен - «а последен път пишал ѕрочетете є 45 ...
01.02.2008 18:36
«а последен път пишал ѕрочетете є 45 и спрете да умувате имало ли е избори или вот в Ѕо€на.
цитирай
87. анонимен - ≈стествено, че е фалшифициран протоколът от
01.02.2008 18:38
2005 - какъв друг да бъде освен фалшифициран. ћежду другото - ¬оденичаров почти н€ма нефалшифицирани протоколи. ¬сички ръководители на катедри зна€т, че ход€т с предложение за ‘акултетен съвет, ама съвсем невинни неща, които е €сно, че ‘акултетни€ съвет най-веро€тно ще приеме. ¬оденичаров обаче казва: "ќ, това сега н€ма да го внас€ме, н€ма да се приеме, да остане за по-нататък!" –ъководител€т на катедра недоум€ва - защо? ћинава ‘акултетни€ съвет и по н€кое време се по€в€ва протокол - всички предложени€ на ръководителите на катедри, на които е казал да не го внас€ме това зашото има опасност ‘акултетни€ съвет да го отхвърли, —он€ —то€нова, под диктовката на ¬оденичаров, ги е протокилирала като приети решени€.
–езултатът - ами ръководителите на катедра са вече лично задължение на ¬оденичаров, че им е минало предложението, което всъщнност и ‘акултетни€ съвет най-веро€тно е щ€л да приеме, но ¬оденичаров нали е казал да не се внас€. — тези лъжи всички ръководители на катедри в ѕ»‘ са живели 8 години - цели 8 години (1999-2007). —ега ли да викат, че не е в€рно, че не е избиран декан през 2005, че протоколът за ќбщото събрание в Ѕо€на е фалшифициран. ћа то всичко е фалшиво в ѕ»‘ и около ¬оденичаров, то н€ма нищо нефалшиво. ѕоздравлени€ за номер 86! ¬се пак нещо разказа.
цитирай
88. анонимен - ¬иж 87 това, което пише 45 е
01.02.2008 18:48
в€рно и е така.  акво по-логично. “о ако не беше така сега на кметските избори софи€нци не тр€бваще да прав€т избори, а да си карат без избори за бате Ѕойко, щото той не е избиран през 2003 г., а съвсем скоро. јма не.  огато и да си иабиран 2003, 2004, 2005, през 2007 мандата ти приключва заедно с този на общински€ съвет и ти, драги бат Ѕойко или бат —анди, отиваш отново на избори. Ќо ¬одениачров вече н€ма право и затова си отива ноември 2007 г. в пенси€. » толкоз. ≈. може ƒоган като Ѕисеров, ÷онев и разни други такива като ¬оденичаров, може да го направи депутат от ƒѕ—, да му даде имунитет и да го спаси от затвора. Ќо важното е, че ¬оденичаров тр€бва да остави ё«” на мира. » край.
цитирай
89. анонимен - ƒа не се подвеждаме, защото н€ма да го позволим
01.02.2008 21:30
—транно защо в ё«” се разпростран€ва верси€та , че в момента тече ќƒ»“ от ћќЌ, провер€ващ ѕравно-исторически€ факултет. “ова е много странно като твърдение, защото сигналите до ћќЌ не са за счетоводни експертизи, а за проверка легитимността на ¬оденичаров като ƒекан.
“ака или иначе днес н€маше питане в парламента по отношение трети€ мандат на ¬оденичаров, защото кашата е толкова гол€ма, че определени€т от ћинистър ¬ълчев срок се оказа напълно Ќ≈ƒќ—“ј“Џ„≈Ќ.
“ам е работата, че колкото повече се задълбочават в документаци€та, толкова блатото се оказва по-дълбоко.
Ќо ние сме търпеливи. ўе изчакаме всички проверки. «ащото след 8 години безобрази€ най-сетне ¬оденичаров ще бъде позорно изхвърлен от ”ниверситета и ще се отдаде на заслужен отдих в новопостроената си коопераци€.
цитирай
90. анонимен -  ъм 81 и 84 с уважение, но
01.02.2008 23:31


ѕърво, време е да стане €сно, че нищо от това, което писах за ≈рменкова, не е опровергано и не може. ”важаема »ванова, ƒошков н€ма адвокат, не му и тр€бва. “ой чете и юридическата матери€ не му е непозната. Ќито ¬ие, нито аз се из€в€ваме на форума като адвокати. Ќе сме такива, защото не сме в съдебна зала, а и ¬ие сте съди€. ≈рменкова е дееспособна. ћоже и сама. јз не приемам мнението на ƒошков, че е — добро мнение за ≈рменкова, но не и за уволнителната заповед. “ой е вътре в нещата, аз съм вън от т€х. “ой Ц според мен Ц оцен€ва и малкото добро, което е вид€л в Ѕлагоевградски€ съд. Ќо ако ƒошков е трезв, ще се съгласи, че позици€та му към ≈рменкова е сиромахилска. ѕърво, защото т€ е с особено мнение, че исковете по чл. 45 са неоснователни, но са ƒќѕ”—“»ћ». «начи Ц разкарваш н€кого за нищо. ƒопустимостта е твърдение на дееспособен ( и с вариант и от родител), че н€кой му е нарушил право. ƒоказателства не са нужни за съдържанието на твърдението. “е се събират след това: има съдебен стадий за това (част от първото съдебно заседание). »щците н€мат нарушено право и ƒошков е прав, че н€мат материално основание да претендират обезщетение. “ова, което , уважаема »ванова с ранг на съди€ в ќ—, не казвате е, че съдът е длъжен и в съответствие с чл.15 √ѕ  да не занимава ƒошков (и всеки друг) с подобни искове. Ќо вече е станало. —м€там от текстовете му, че е решен до край, тоест и в ≈— и в —ъвета на ≈вропа. Ќ€ма логика в решението ≈рменкова Ц янева: да проведеш процес при отсъствието на дума, казана от ƒошков срещу ищците, видно от исковата молба, и да не завършиш с извода, че е неоснователно. ѕравото е » за поддържане на стабилност в обществото. ѕрилагането на писаното право води до правен стабилитет.

»зплювам камъчето: иде€та на исковете срещу ƒошков е да н€ма свобода на словото. “акова е поведението и срещу ƒечев. ”важаема »ванова, правете разлика между правораздаване и съдене. ƒошков е съден, защото е говорил срещу ¬оденичаров. ѕо времето на ¬оденичаров, ¬ие идвате от –азложки€ районен съд в Ѕлагоевградски€ районен съд. ѕредседател - ≈рменкова.

¬ие съгласна ли сте, н€кой да пред€ви иск срещу ¬ас, понеже се е почувствал обиден от това, че см€та, че обиждате ƒошков с генералните си твърдени€, че съдиите по делата в Ѕлагоевград са формирали собствено убеждение от събрани€ доказатерлствен материал. „е делата са допустими, но неоснователни от самото начало. —м€тате ли, е тези искове са Ќ≈ќ÷≈Ќя≈ћ».

Ќ€мам представа дали пишете истината, че ≈рменкова е с особено мнение. ƒошков ще из€сни нещата, с които мога и да не се съглас€. јз съм на негова страна, но не съм му адвокат. Ќе съм го виждал от трудови€ процес. ќбърнете внимание на подхода му. ѕърво пише за последните си дела, а после ще пише за трудови€ спор, който ги предхожда. “ой, уважаема »ванова, ни подготв€. “ова е €сно за мен, както и че партнира на ƒечев.

«а мен е удоволствие да дебатирам с ¬ас. «ащото с ¬ашата по€ва тук, ¬ие €сно внушавате усещането си за текуща истори€. “ова е дарба. ƒа, за пъви път в Ѕългари€ на форум се пише за съдии от определен съд. “ова е уникално за Ѕългари€.

цитирай
91. анонимен - ќставете сега за малко съди€ ≈рменкова. ƒа си
02.02.2008 00:41
е жива и здрава. мен ме интересува има ли н€кой който да не е разбрал, че н€ма никакво значение какво е ставало 2005 г. ¬то€ри€т и последен мандат на ¬оденичаров според «акона за висшето образование и вс€каква друга логика е приклщчил през ноември 2007 г. »ма ли консенсус по този въпрос или пак ще гледате дали н€кой щ€л бил бил о 100-те дущи членове на ќбщото събрание на ѕ»‘ да си признае очевидното - никакъв декан не са избирали през 2005 г. ƒеканът е зобран като всички други през 2003 и м,андатът му приключи през ноември 2007 г. ’айде чао ¬оденичаров!!!
цитирай
92. анонимен - Az ponedelnik kato otida na rabota v pyrvi
02.02.2008 00:44
korpus i na Giudzhenov shte mu kazha az kvo teche. Taka shte mu poteche, che ...
цитирай
93. анонимен - Kъде щеще да е прощални€ купон
02.02.2008 01:55
на ¬оденичаров??? Ќе чух добре, къде???
цитирай
94. анонимен - ≈дин въпрос към знаещите. «ащо вчера, в петък, в
02.02.2008 02:01
първи корпус на ё«” и ректората, тези, които преди б€ха умислени вече са весели, а тези, които б€ха весели - вече са ба€ умислени и омърлушени даже.
цитирай
95. анонимен - а за министъра кое има значение?
02.02.2008 10:18
 ъм задали€ предишни€ въпрос (от веселите или умърлушените, не знам). —луховете, които чувам, са, че министърът е клекнал. —ъщо така чувам, че на "висше" равнище въпросът за легитимността на ¬оденичаров се върти около заседанието в Ѕо€на, а не около възрастта му.  оето е притеснително. “р€бва да се измести акцентът н€как.  акъв е смисълът да се прав€т проверки на дейността на ¬оденичаров, като може просто да му се погледне личната карта? Ќе че и проверки не са нужни, но не това е най-важното сега.

ќтносно слуховете за верси€та, че тече одит от ћќЌ на ѕ»‘, а не проверка на ¬оденичаров, това изобщо не е странно. ѕ»‘ и деканът биват см€тани за едно и също, повечето от работещите в ѕ»‘ не си представ€т съществуването на факултета, че и собственото си професионално оцел€ване, без ¬оденичаров. ¬ъв факутета цари пълен тоталитеризъм и култ към личността.

цитирай
96. анонимен - «ависимости и мълчание
02.02.2008 10:34
Ќ€кой подхвърли, че има връзки на зависимост на ћирчев от ¬оденичаров с оглед избора му за ректор. ћоже би това об€сн€ва защо поведението на ћирчев е като на подчинен служител на ¬оденичаров. ћоже ли н€кой да посочи обаче как е породена и в какво се състои тази зависимост? — какво ¬оденичаров го държи зависим? ¬€рно ли е, че членовете на изборната комиси€ са получили блест€ща кариера след смазващата победа на ћирчев?  ой и къде се е изкачил в академичната власт, след като е броил гласовете на ќбщото събрание, избрало ћирчев за ректор, а ¬оденичаров за председател, подписващ трудови€ договор на ректора? ћоже би така ще разберем малко повече за скритите мрежи на зависимостите в ё«” - кой и с какво дърпа конците, кой и защо подава лъжлива информаци€, кой и защо крие документите, уличаващи ¬оденичаровата нелигитимност като декан. ћоже би така ще се разбере как така един пенсиониран и нелегитимен декан се оказва с пълна власт над ректора (сегашни€ и предишни€). ћожи би така ще се разбере защо и как зад видимостта на академична автономи€ ё«” е овлад€н от феодални зависимости. ћоже би така, стъпка по стъпка, ще проникнем в анатоми€та на мълчанието, сковало честността и честа на десетки иначе читави хора в ѕ»‘.
цитирай
97. анонимен - Dochuvam, che ne samo vestnik Dn...
02.02.2008 11:02
Dochuvam, che ne samo vestnik Dnevnik zapochva da proyaviava interes kum kazusa Vodenicharov. Ste e dobre, ako pomognem na jurnalistite. Te trudno ste se orientirat v debrite na UZU. Sigurno ste e mnogo polezno za tezi budesti publikacii, ako v nashia forum im posochim konkretni facti na korupcia, na nespazvane na zakonite, na falshifikacii. Znam pone edin jurnalist, koyto sledi ot niakolko dni kakvo se pishe tuk
цитирай
98. анонимен -  ъм 96
02.02.2008 11:36
Ќе знам каква е зависимостта на стари€ ректор с ¬оденичаров, но сегашни€ се крепи основно на него. ¬оденичаров н€ма право да бъде избиран за председател на общото събрание, поради навършена пенсионна възраст. —ъщото се отнас€ до всички членове, които са навършили такава, защото по закон след навършване на възрастта, по закон ректорът тр€бва да издаде заповед за прекрат€ване на трудови€ им договор. —лед това всеки може да бъде избиран/гласуван на ‘— и ј—/. за 2 или 3 години. —ледващата стъпка е заповед за трудов договор по чл.11. ¬ «¬ќ се казва, че членове на общото събрание са всички хабилитирани преподаватели на основен трудов договор по чл.67, забележете! “ака, че общото събрание за избор на ректор е назоконно, поради нелигитимни€т му състав и председател и затова избора на ћирчев - също. “ова е. ≈то защо падне ли ¬оденичаров, завлича и ћирчев, а иначе съм напълно съгласен с изложеното от ¬ас є 96.
цитирай
99. анонимен - Ќа всички е €сно
02.02.2008 11:45
в ё«”, че ¬оденичаров е незаконен декан. “очно толкова незаконно е избирането му за председател на ќбщото събрание. —ъгласен съм с 96. ќсновната работа на ћирчев откакто е станал ректор е да измисл€ платени длъжности за участието във фалшификата, наречен "избор" и да преследва и трови живота на тези, които отказаха да участват в тези долни игри. “ова не е тайна за никого в ё«”.
цитирай
100. анонимен - "иначе читавите"
02.02.2008 12:19
ѕо повод на "анатоми€та на мълчанието". ќт ¬оденичаров не са зависими само представители на университетското ръководство - ректор, шевофе на катедри и пр., а повече или по-малко почти всички, които работим в този факултет, а и н€кои извън него. јз например съм от ѕ»‘ и ¬оденичаров ме държи най-малко с две неща. «а едното вината си е мо€, но за другото н€мам никаква вина. ¬ъпреки това съм в положението да пълз€ на колене и да се мол€, особено за второто, за което отговорността изобщо не е мо€. Ќе мога дори да напусна работа јко си гледам собствени€ интерес, и аз ще съм на страната на ¬оденичаров, защото той "ще намери начин", но вече направо ми се повръща.

Ќад€вам се, че хвърлих известна €снота върху "скованите чест и честност" на "иначе читавите".
цитирай
101. анонимен -  ъм 99
02.02.2008 12:36
ћирчев е смешко, за когото дори не си струва човек да си хаби думите. »мам чувството, че "екипът" му е като изваден от картотеките на ƒържавна сигурност, манталитет, който не може да бъде сгрешен. —игурен съм, че ще се окажа прав като отвор€т досиетата на вузовете.
цитирай
102. анонимен - толко гадно и мерзко е това за което ...
02.02.2008 12:47
толко гадно и мерзко е това за което разказва є 99! √орките хора! «начи който е честен и принципен и разбира се не е с фалшификата - д€до ¬оденичаров сега ще падне и под ножа на фалшификата - ректора ћирчев. ѕоследни€т кой го направи професор? ј и по какво е професор, по математика или педагогика, или разбирам имал и друга специалност! ћай и за това е помагал д€дото, та нали той раздавал и се разплащал освен с дипломи и с докторски степени като председател на такава комиси€!
ј това днес което виждам по снимките във в.—трума и в. ¬€ра днес прощални€т купон на д€дко преди пенси€ ли е или е поредната демонстраци€ на сила и подкрепа, преди гласуването на второ четене на промените в «¬ќ и парламентарното питане за него.  аквото и да е обаче, поне е нагледно кои са уважаващите го поддръжници и кой е готов да му се подложи и да си се предостави в услуга! јма там все депутати, все съдии, все кметове и вс€какви други администратори!!! Ќе се плашете! ¬икайте журналистите и всички честни хора, разбиращи сериозността на проблема да им съдействат, кой с каквото може!
цитирай
103. анонимен - към є 99
02.02.2008 14:01
 акво ти тровене на живот? ћирчев направо е тръгнал да убива. » в чеисто тоталитарен модел изгражда полицейска система за управление. «а никого не е тайна, че е поставил негови доверени хора навс€къде да слухт€т и донас€т.  ак да скочим открито? ўе бъдем убити
цитирай
104. анонимен - ƒумите на 85
02.02.2008 15:07
за безспорно фалшифицирани€ от ¬оденичаров протокол за ќбщото събрание на ѕ»‘ от 2005 г. много лесно могат да се докажат. јз тук нарочно ще кажа само едини€ начин - графологична експертиза. Ѕъдете сигурни, че колкото и от рано да се подготв€т чак толкова от рано не са се подготвили. » н€ма изобщо никакво значение дали е избран през 2005 ¬оденичаров (а той не е избран през 2005, а през 2003). ¬ажното е че по закон от ноември 2007 той ¬≈„≈ Ќ≈ ≈ ƒ≈ јЌ Ќј ѕ»‘. “ова е нарушител на «акона, който тр€бва да бъде незабавно ƒ»—÷»ѕѕЋ»Ќј–Ќќ ”¬ќЋЌ≈Ќ от ректора. јко ректорът си трае, върши престъпление. “р€бва да действа министъра. јки и министъра си трае и той върши престъпление. ќт тук - въприсът става вече политически и тр€бва да се отнесе до —ергей —танишев и лидерите на управл€ващи и опозоционни политически сили. ƒа озъбт€т един самозабравил се феодал. “олкоз!
цитирай
105. анонимен - ¬оденичаров в момента натиска и
02.02.2008 15:21
купува разни юрисконсулти от ћќЌ, ¬ан€ ƒобрева, сами€ ¬ълчев, но про открото говорене от наша страна, при натиск от тук, от јнамнезис, от √“ј, от ƒневник, от другите вестници и радиа, от читавите депутати, от ћурджов, от всикчи - не се притесн€вайте - спукана му е работата на този, който от ноември 2007 г. вече не е никакъв декан. —покойни старини, другарю ¬оденичаров. “олкова много сте дали за смрадта наречена "български преход" и не говите "горноджумайски разсейки".
цитирай
106. анонимен - ¬€рно ли е че снощи до късно са
02.02.2008 16:34
склон€вали ¬оденичаров да си подаде оставка за да не става по-зле за ё«” и той бил приел. Ќа мен нещо не ми се в€рва.
цитирай
107. анонимен - ћоже би ћирчев се е активизирал
02.02.2008 16:59
за да отърве собствената си кожа. “ой добре си е направил сметката, че ако ¬оденичаров сам си тръгне сега ще се уталожат нещата в университета и се над€ва никой да не постави въпроса за нелегитимността на общото събрание и незаконни€ му избор.
цитирай
108. анонимен - √рафологична експертиза?
02.02.2008 17:03
ј за какво си мислите, че е проведено Ѕо€нското събрание през 1995? ƒа кажем на ¬оденичаров колко го обичаме? ѕредполагам, че още тогава му е бил €сен казусът, който се забел€за две години и нещо по-късно.  оето ме кара да предполагам, че може би още в първоначални€ протокол не е пишело "вот на доверие". ƒано да греша...

„уд€ се и друго - какъв беше смисълът да гласуваме "вот на доверие" през 2007? ћожеше само да ни се "припомни", че сме го "избрали" през 2005 и с това истори€та да приключи. ѕървоначално см€тах, че това е същи€т трик както през 2005 и, ако се беше променил законът същи€ ден, може би щеше да се окаже, че сме осъществили не "вот на доверие", а "избор на декан". —ега обаче вече съвсем не знам какво да мисл€.

¬место графологична експертиза, както вече казах, поглеждане на личната карта ще свърши по-добра работа. јко не е фалшифицирал и не€, и акта си за раждане.
цитирай
109. анонимен - A в това, че на 12 декември 2007 г.
02.02.2008 17:32
е разигран театъра "вот на доверие" и ако беше минал закона да се пише "избор" не ще и съмнение.
 акто пише в "јнамнезис" GTA (http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.165)
при историците ¬алентин  итанов, присъсътвал на разширени€ декански съвет през септември, е об€вил как ¬оденичаров си "»«ƒ»√ј  јЌƒ»ƒј“”–ј“ј" през септември. Ќаистина правилно питат те за какво € е издигнал тази ' јЌƒ»ƒј“”–ј"- ами за трети€ мандат, който беше започнал да опича, ама не го доопече през парламента, щото се намериха и достойни депутати, а и чак недостойните се възмутиха и го отхвърлиха.
»наче личната карта на ¬оденичаров сочи 18 август 1940 г. т.е. хайде чао!!!
Ќо неговите хора излизали бил исега с номера - ама не - изборът е бил бил станал 2005 преди рождени€ му ден и сега можел да си кара до 2009.
Ќе, не може. "“руд" правилно писа, че мандатът на ¬оденичаров при всички случаи изтича през ноември 2007 г. и толкоз. –ешението, взето от ќбщото събрание на ѕ»‘, писа "“руд" е незаконно.
ј всеки, който работи в ё«” и всеки, който се е докосвал и общувал през живота си с ¬оденичаров знае, че цели€т ¬оденичаров е просто незаконен.
цитирай
110. анонимен - ’айде, разотивайте се - ¬оденич...
02.02.2008 17:41
’айде, разотивайте се - ¬оденичаров си е подал оставката!
цитирай
111. анонимен -  ъм 106
02.02.2008 17:44
—мрадта е толкова гол€ма, необ€тна, че единствени€ наичин да се спас€т нещата и каквото има да се спас€ва е сотавката на ¬оденичаров и там от където е дошъл. Ќе знам ћирчев дали го е разбрал това и дали наистина нощес е убеждавал ¬оденичаров да си ходи с добро за да спаси така поне ё«”, но със сигурност в близките дни ћирчев и много други ще разберат, че колкото по-бързо се оттърват от ¬оденичаров толкова по-добре и за т€х. »наче ако го разбрета много късно, ще е много зле за т€х.
ј дали в понеделник н€ма да разберем, че роденит на 18.08. 1940 и 67-68 годишен пенсионер ¬оденичаров е изкарал сво€ последен викенд в Ѕлагоевград.
цитирай
112. анонимен -  Џћ є 111
02.02.2008 18:40
ƒали ћирчев е убеждавал ¬оденичаров да си подаде оставката е пълен абсурд. “о това би било възможно (при положение, че ћирчев е малко по-умен) преди датата 12.12.2007, т.е. заветни€т ден на ¬ќ“ј.
—ега това е невъзможно, защото ћирчев вече е узаконил трети€т мандат, т.е. той носи даже по-гол€мата отговорност от всичко случващо се до момента. Ќе може да излезе като победител и н€ма как.
той е точно толкова нарушител на закона както и ¬оденичаров
цитирай
113. анонимен - ?!
02.02.2008 18:43
ѕодал оставка? јма сериозно ли? Ќад€вам се, че не се будалкате, че ще получа инфакт...
цитирай
114. анонимен -  ъм 112 и всички останали
02.02.2008 19:02
ћоже ли да об€сните технически кой на кого и кога подписва и така признава за легитимен и узакон€ва избора т.е. ако избора е нелегитимен се накисва и той. “ръгнете от ќбщото събрание на ѕ»‘ от 12 дек. -  акво е направил ћирчев? или е тр€бвало да направи?
» още - €сно е, че има фалшив документ от 2005 че ¬оденичаров бил уж избран тогава за декан. «на€, че това нищо не означава защото по закон мандата на ¬оденичаров приключи още през ноември 2007 г. » н€ма право на трети, а и освен всичко друго отдавна, отдвана, още от 2005 си е в пенсионна възраст. “ака че с ¬оденичаров приключихме. Ќе говор€ повече за хора, които са бивщи декани и в пълен управленски аут.
Ќо фалшив протокол за избор от 2005 г. има, нали? ≈, кажете ми тогава какво да си мисл€ за »лийчо, √юдженови€ син?
цитирай
115. анонимен - –аботна закуска
02.02.2008 19:02
» аз не виждам как ћирчев е убеждавал ¬оденичаров да си подаде оставката. ¬се пак, преди об€д в ден€, когато ћирчев беше избран за декан, членовете на ќбщото събрание от ѕ»‘ са били привикани на "работна закуска", на ко€то им е било об€снено за кого да гласуват и са били порицани н€кои, които са дали за€вка, че подкреп€т друг кандидат.
цитирай
116. анонимен - √юдженов
02.02.2008 19:07
√юдженов по нищо не се различава от ћирчев. ¬оденичаров държи и двамата, като поне официалното об€снение е, че ѕ»‘ е най-богати€т факултет и че ако минем на самосто€телна сметка, университетът ще се разори. Ќа събрани€ ¬оденичаров много обича да заплашва как ще минем на самосто€телна сметка. ѕредполагам, че това е само "върхът на айсберга".

Ќо кой каза, че си е подал оставката? Ћоша шега ли беше? јко не, може ли повече инфо?
цитирай
117. анонимен - haha
02.02.2008 19:19
Ќ€ма как да пенсионирате ¬оденичаров. ¬ид€хте ли днес как 93 минути “отнъм мачкаше ћан ён и на кра€ 1:1.
ѕомислете, ние в ё«” (както в Albion ) обичме да величаем какви ли не месии. ѕример - от 1999 ректорите ни са не по-... от Ќеаполеон, —талин, ’итлер, ћусолини... ћислете не за т€х, а за ё«”, мислете! ¬ече н€ма полезен изход от ситуаци€та. Ѕог да ¬и благослови!!
цитирай
118. анонимен - ћисл€, че ¬оденичаров не си е подал
02.02.2008 19:22
оставката, а леко са му € подали, но и да не е станало, този момент е близък. “ова е сигурно. ј пък ако всички ¬ие дето пишете тук вземете, че се надигнете като хората, ¬оденичаров не оставката ще си подаде, ами да не ¬и казвам какво ще направи. ƒа не мислите, че н€кой от властимащите ще тръгне да го защитава. “ой и на т€х е втръснал!» то до Ѕога!. —амо ѕетканов го защищаваше толкоз години, но той се алкохолизирал напълно и не пуска дамаджаната. “ака, че споко!
цитирай
119. анонимен - ƒо понеделник ¬оденичаров
02.02.2008 19:40
щ€л да оповести къде щ€л да си казва "—богом" на чаша вино.
цитирай
120. анонимен - Ќека му е здраве!
02.02.2008 19:58
—лед него и ћирчев и да настъпи мир
цитирай
121. анонимен - ƒо  алина »ванова и спорещи€ с не€
02.02.2008 22:06
«дравейте,
√оворих с хора професионалисти от софийски съдилища, чието мнение цен€ и уважавам. »зказаха доста положителни впечатлени€ от работата на съди€ ≈рменкова от Ѕлагоевград. ƒоколкото разбирам и от ¬аши€ спор, сами€т колега ƒошков също има по-скоро позитивно мнение за съди€ ≈рменкова. –азбирам също, че все пак е приела исковете по чл. 45 ««ƒ за "неоснователни."
«а себе си мога да кажа, че от февруари 2007 г. насам съм отправ€л упреци към определни хора когато съм бил убеден в т€хната отговорност за определени неща и особено когато е било свързано с повтар€щи се многократно през годините техни действи€, постъпки и стил на поведение, които доведоха до днешната плачевна ситуаци€. Ќе ми се иска нашата кауза да става повод за неоснователни нападки срещу когото ида било.
¬иждам, че и двамата спорещи подкреп€те каузата ни. «атова бих ¬и помолил на този етап да преустановите ¬аши€ конкретен спор около съди€ ≈рменкова. Ѕихте могли да го оставите за близко бъдеще когато узурпиралите властта € напуснат.
ѕоздрави на всички!
—тефан ƒечев
цитирай
122. анонимен - јми Ѕор€на ƒимитрова къде се спотайва или Ћипсваш ни
02.02.2008 22:19
јлфа ризърч не може в този сюблимен момент да стои встрани. Ќали никой не см€та, че Ѕор€нчето ( от социолозите в ѕ»‘) е с ¬оденичаров.  ъде е сега да измери корупционни€ индекс в града преди и след ¬оденичаров. » на втора стъпка - в рамките на статистическата грешка да отчете спада на корупционните нагласи като израз на осъзнат, но нереализуем докрай превенционен ресурс ( за начало в страната ) след ¬оденичаров .

Ѕор€на може да каже какво се е случило в Ѕо€на.

цитирай
123. анонимен - Ќе пропускайте новините и коментарите в GTA
03.02.2008 00:07
Ќе пропускайте дебата на страниците на форума на списание "јнамнезис"
http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.msg4941#msg4941
цитирай
124. анонимен - ј бе чувам, че ¬оденичаров
03.02.2008 01:24
се опитал да събере на софра местни депутати, бизнесмени и т.н., ама подучили, че нещо му се крои кюл€фа, те взели, че недошли. ћного рехаво било посещението. ћаса народ се ст€га да б€га от потъващи€ кораб. ј ¬оденичаров гледал все по-тъжно. “а и на софрата се усещало, че не са вече они€ времена дето б€ха. јма и то€ лош ћурджев, ти€ гадни депутати, то€ лош ƒошков, то€ .....
цитирай
125. анонимен - ћъчи ме един въпрос
03.02.2008 03:28
¬оденичаров сам ли ще си тръгне или ще му се наложи за последно - като незаконен декан - и един €к пердах да из€де, съвсем по «акон божи.
цитирай
126. анонимен - към 112
03.02.2008 04:00
ћирчев не е узаконил след 12.12. 2007 г. никакъв трети мандат на ¬оденичаров защото никой не може да узакони нещо дето го н€ма в «акона за висшето образование. —лед ноевмри 2007 г. ¬оденичаров е незаконен отвс€къде. “ой вече дори н€ма право и на едно малко законно нещо - да си дочете курса до л€тото и да си изпита студентите. ўе кажете защо. јми защото от септември 2007 г. само е нарушавал закона и е подстрекавал и подстрекава още към 100-тина души да го прав€т. «атова има само един изход - както пише GTA - ƒ»—÷»ѕЋ»Ќј–Ќќ ”¬ќЋЌ≈Ќ»≈ на ¬ќƒ≈Ќ»„ј–ќ¬. » то веднага!
цитирай
127. анонимен - ƒј Ќјѕ–ј¬»ћ ≈ƒЌј –ј¬Ќќ—ћ≈“ ј «ј 100 ...
03.02.2008 11:41
ƒј Ќјѕ–ј¬»ћ ≈ƒЌј –ј¬Ќќ—ћ≈“ ј «ј 100 - те ƒЌ» Ќј ћ»–„≈¬  ј“ќ –≈ “ќ–. “ова ще са моите наблюдени€, които съвсем не са пълни:

1. ”реди с длъжности всички които активно подпомвагаха кандидатректорската му кампани€. » да не забрав€ме тези, които б€ха „Ћ≈Ќќ¬≈ Ќј »«Ѕќ–Ќј“ј  ќћ»—»я
ето н€кои от т€х:
 ирил  остов - зам. ректор
јнтони —тоилов - сега ƒекан на ‘илологически€ факултет
Ѕорислав ёрукаов - отново декан на ѕћ‘
–уси –усев - отново декан на ѕ‘
√еорги јпостолов - декан на ‘илософски€ факултет
»во ƒам€нов - главен експерт към –ектората
ѕетър ћиланов - също гл. експерт
…ордан √ошев - гл. експерт за усили€та му да сруди и подрони авторитета на ƒекана на ‘акултета по изкуствата (конкурент на ћирчев в надпреварата)
и пр. и пр.
ƒа не забрав€ме ¬оденичаров и арогантното му поведение по време на изборите за –ектор. —ега все още си е ƒекан (законен или не това е без значение в момента)
¬същност какви са ти€ главни експерти, какво изпълн€ват, какви функции, какво контролират? Ќикой не знае. Ќо две неща са €сни, първото че това са най-ло€лните хора на ћирчев (разбирай блюдолизци първа лини€) и второ ще получават възнаграждени€ от пор€дъка напрц. на 2 минимални заплати на месец
2. –азвива полицейска система за контрол и управление. Ќа ключови места са поставени негови хора които му донас€т ведовно за това кой какво говори и прави.
3. ѕрави редовни проверки за вземане на часове по два пъти на ден.

ѕо т. 2 и т. 3 е €сно всичко се прави за да държи хората в ръцете си и да ги манипулира, защот на за всички тр€бва да стане €сно това, че ћ»–„≈¬ ¬≈„≈ ѕќƒ√ќ“¬я ¬“ќ–»я —» ћјЌƒј“

4. ¬дигна заплатите с 10% но това си е чиста заслуга на ћќЌ, който вдигна държавната субсиди€ за издръжка на студентите с 20%.
5. “отална разправа с тези, които гласуваха срещу него на изборите, а за останалите кандидат-ректори тук н€ма да споменавам, защото отношението към т€х е чиста гавра и то публична. Ќе знам докога ще тра€т
6. въведе Ѕългарските пощи в системата на управление - комуникира се с т.нар. "провинени" чрез пощите. »нтересно защо се харчат тези пари за пощенски услуги. ¬същност всеки тр€бва да си погледне фиша да види дали не са му удържани пощенските разходи
7. ќтоплението на ѕърви корпус на ё«” е същото, както и преди години
8.ƒаде 13 -та заплата и 190 лв. за дрехи, ама тук тр€бва да благодари на √юдженов, че му остави пари
9. ѕреоборудва кабинетите на неговите привърженици
10. —леди с камерите по коридорите всичко, което става в ё«”. “ук е въпросът доколко това е законно

“ова са моите впечатлени€ от 100-те дни на ћирчев. ўе се радвам, ако картината се допълни и г-н —тефан ƒечев обобщи резултата в сво€ стати€. ћежду другото ¬и поздрав€вам г-н ƒечев изключително интелигентен форум
цитирай
128. анонимен - още равносметка и ретроспектива
03.02.2008 12:23
Ќамирам за изключително знаково, че онзи гений на педагогическата наука “ра€н ѕопкочев е назначен за заместник ректор, и то по учебната дейност. ѕопкочев претендира да е запознат с модерни методи за преподаване, но като стил не е мръднал от ћарин јндреев. —трашно е, че такъв човек ще се опитва да налага как да се преподава в университета.

 ъм точка 7, за отоплението. «а онези, на които не им е €сно какво значи отоплението да е било както преди, тр€бва да се об€сни, че при десетина градуса навън е по-топло, отколкото в университета. ¬ първи корпус през зимата студентите са с €кета в час, пон€кога и с ръкавици, и пак трудно се издържа.

«атова пък новата административна сграда (см€тана за връх в управлението на √юдженов) е издържана изц€ло според разбирани€та за естетика и ергономи€ на ¬оденичаров, тоест по подобие на централата на ѕ»‘ в сградата на јмерикански€ университет. ¬ не€ е топло, навс€къде климатици, по коридорите се чува умерено тиха музика (дори са монтирани тонколони на тавана!). “ова прави контактите на преподавателите с администраци€та поне в едно отношение поносими - стопл€т се, докато чакат. «а студентите положителното е, че разполагат със светла, топла и удобна библиотека с компютри и интернет. “ака страхът от б€ла смърт се трансформира в любов към четенето.
цитирай
129. анонимен - допълнение към 128
03.02.2008 12:31
да добавим и с при€атни аромати от столовата на първи€ етаж
цитирай
130. анонимен - Ќе сте прави за “ра€н ѕопкочев
03.02.2008 12:59
“ой е единствени€т от зам ректорите, който е компетентен за м€стото си.  ак ви дойде на ум да го критикувате, а  ирил  остов, който е чалга певец и с нищо друго не е известен е зам ректор по Ќј”„Ќќ»«—Ћ≈«ќ¬ј“≈Ћ— ј“ј –јЅќ“ј - представ€те ли си! ”жас, пълно недоразумение!
цитирай
131. анонимен -  ъм 122
03.02.2008 13:06
јз, все пак, подозирам, че 85 е Ѕор€на ƒиимитрова. Ќе мога да го твърд€ със сигурност, но ако е така й прави чест. “ова е първото съобщение на човек участвал и в Ѕо€нското събрание 2005, и в ќбщото събрание на ѕ»‘ от 12 декември 2007г., който разказва 1 към 1 кое как е било. ƒруги н€ма! јз питах ƒечев да каже нещо за 12 декември, но той ми отговори, че изобщо не е участвал в събранието и го бойкотирал като "незаконно сборище, което предстои да вземе незаконни решени€".  ато такова т.е. "Ќ≈«ј ќЌЌќ" определи гласуването за ¬одерничаров след месец чак и в. "“руд".
цитирай
132. анонимен - от "85"
03.02.2008 13:52
ћога да гарантирам, че не съм Ѕор€на ƒимитрова и мога само да ви помол€ да ми в€рвате. —амата Ѕор€на ƒимитрова едва ли има кой знае какви основани€ да се крие - т€ е име и не изглежда да е финансово или по друг начин зависима от университета, както съм аз. јз казах, че ¬оденичаров ме държи с две неща, не€ как би могъл да € държи?! Ќ€мам спомен да € вид€х нито на заседанието през 2007, нито през това 2005. ¬€рно, че б€ха много хора и че 2005 беше отдавна, но може да се издири списък на присъстващите, нали?

ћного ви мол€ да не гадаете за конкретни имена. «а ƒимитрова не би имало драматични последстви€, но друг човек може да го съсипете, и то без да има иде€ за тези блогове и форуми, давате ли си сметка за това? «а мен очевидно не се сещате, защото съм лайно и се прикривам. ѕуснах б€ла бюлетина на 12-ти дек., но нали беше "анонимно".

јко сме на една страна, нека не създаваме опасност един за друг, както и за трети лица, които може би н€мат нищо общо, съгласни ли сте? ¬ противен случай окончателно ще се убед€, че н€кои хора тук са провокатори. »скрено се възхищавам на тези от вас, които не са анонимни. Ќо аз не мога, въпреки че се презирам поради това.

»звин€вам се за ѕопкочев. ћоже да изпадам в ужас от педагогическите му умени€, но иначе е възможно да сте прави или поне в нещо да не е замесен.

ј за  ирил  остов - да, така си е! ќсвен в чалгата, той се подвизава и като тенор, о, йе. Ќа купона след заседанието на 12-ти той п€ "ќ, соле мио" и ћирчев за€ви, че го е избрал за заместник ректор, защото дори на токчета е по-нисък от него и защото пее по-добре от него. јкадемични мотиви! Ќо не можем да не признаем на ћирчев чувството за хумор. Ќе че в първи корпус става по-топло от това.
цитирай
133. анонимен - ј н€кой знае ли колко са братовче...
03.02.2008 13:54
ј н€кой знае ли колко са братовчедите и съучениците на ћирчев на възлови постове в ё«”?
цитирай
134. анонимен - јз съм 131
03.02.2008 13:59
Ќе искам никого да зас€гам. ќще по-малко ¬ас. јко съм сбъркал в предположени€та ќ . —амо може да ¬и се благодари. “р€бва да кажа, че все ми се струва, че тр€бва да излезем от анонимноста. “ова го възприемете като самокритика и още едно извинение към самата ¬ас.
ј двете неща, с които ¬и държат са най-веро€тно срещаното от години в ё«” - това, което се полага на човека по право му го представ€т като привилеги€, че даже и накра€ усп€ват да го накарат да пов€рва в това.
 о€то и да сте ¬и пращам поздрави и имайте повечко кураж. ўе победим!!! ”беден съм!!!
цитирай
135. анонимен - „ух, че след н€колко часа предстои
03.02.2008 15:04
отпътуване от Ѕлагоевград на ¬оденичаров за последно. ѕрощален купон (софра) н€ма да има. » плъховете напускали кораба. ј и ¬ълчев казал: "јми мол€т ме колегите от Ќƒ—¬, ама то при толкоз смрад, какво сега, да ставам за см€х в петък в Ќародното събрание ли? „е малко ми беше с учителите. ƒа се пкрива н€къде ¬оденичаров и толкоз!  акво да направ€ друго?!"
цитирай
136. анонимен -  ъм 135
03.02.2008 15:41
ќткъде сте толкова информиран, че чак цитирате ¬ълчев. ќсветлете ни и нас.
цитирай
137. анонимен - kym 136
03.02.2008 16:02
Ne Vi li zvuchi pravdopodobno. Ako ne - zashto?
цитирай
138. анонимен - do anonimen 132
03.02.2008 16:34
Pravite mi vpechatlenie na pochten i dobronameren chovek. Dano v IUZU da ima i drugi kato Vas, makar i da sa vse oshte anonimni.
цитирай
139. анонимен - ≈дно е сигурно.
03.02.2008 17:48
’ората като анонимен 132 не са малко. “е ще стават все повече и повече. ћиналата седмица беше седмицата на пробуждането, но тази ко€то идва усещам, че ще ставаме все повече и повече и чубствам също как много хора ще започнат да излизат анонимността и ще разберат, че ¬оденичаров не ги държи с нищо освен със собствените им страхове, от които категорично и решително тр€бва да се отърс€т.  акто пише GTA в "јнамнезис" ¬оденичаров е узурпатор на власт, нарушител на «акона за висше образование. «адължение на всеки четен гражданин е да се изправи срещу такива хора. —ега се пише истори€. ѕише се истори€та на ё«” и страницата "освобождениото от ¬одениаров".
ѕ.ѕ. ќсвен ако вече не запрашил за последно за ќЌƒ да се крие там от страх. ћоже и при ‘илчев в  азахстан. ћол€ по  ѕѕ-тата да се внимава.
цитирай
140. анонимен - Ѕлагодар€, ама
03.02.2008 17:50
јко б€х чак пък толкова почтен човек, щ€х да се изправ€ като —тефан. Ќо аз имам едните спомени и никакво доказателство, дори покани за заседани€ не паз€. » не ми стиска. јко разполагах с доказателство, може би щ€х да рискувам. ћежду другото, има ли н€кой от пишещите тук членове на ѕ»‘, който си пази поканата от 2005 или 2007? јз обикновено изхвърл€м такива неща. Ќо в спомените ми от последната покана не фигурираше вот на доверие, а избор на декан. јко н€кой пази покана и иска да остане анонимен, защо не сканира тази част от не€ и не ни € пусне?
цитирай
141. анонимен - ƒобро предложение на 140.
03.02.2008 18:02
’убаво е, много хубаво дори ако се докаже очевјдното - ¬оденичаров ЋЏ∆≈ и кара още 100-тина души безсрамно да лъжат,че през 2005 г. те са го избирали за декан. Ќо това, което могат да докажат разните там покани, които се прат€т на ƒошков или в "јнамнеза" за да се сканират и пуснат е само едно единствено нещо - ¬оденичаров лъже и подправ€ документ и това за в бъдеще да послужи като доказателство в съдебната зала, ко€то е напълно неизбежна за ¬оденичаров.
Ќо по отношение на главни€ въпрос - декан ли е ¬оденичаров на ѕ»‘ или бивш декан???, «аконът за висше образование е напълно €сен и категоричен - каза се вече много пъти и се цитираха текстовете му пак много пъти. ѕиса го и "“руд" ако не се лъжа от 18 €нуари. —лед ноември 2007 г. ¬оденичаров Ќ≈ ≈ декан на ѕ»‘. “ой е бивш декан изконсумирал вече два мандата (1999-2003, 2003-2007г.) и насто€щ пенсионер (роден е на 18.08.1940). “очка по въпроса.  акво да умуваме повече.
P.S. ћисл€, че това е достатъчно, ј документите доказващи, че той лъже за 2005 са си друга бира. “ова ще е нужно като го съд€т за документните измами - многото такива.
цитирай
142. анонимен - Skanirayte i izpratete do foruma
03.02.2008 20:15
Predlozenieto na 140 e izkluchitelno umestno. Skanirayte vsiakakvi dokumenti, kasaesti Vodenicarov. Toy ste triabva da otgovaria za dokumentni izmami. A niakoi mogat da se okazhat vazni v sledvastite dni.
цитирай
143. анонимен - Kam 142 i 140
03.02.2008 20:21
Ideqta e dobra, no shte stane oshte po-dobre, ako tezi dokumenti ne stoqt na pokaz samo po foruma tuk, a se izpratqt do redaktziite na vestnitzite, forumite na tehnite elektronni izdaniq, radio i televizia i razbira se s kopie do glavnia prokuror. Toi nali e mnogo gotin - vednaga shte reagira.
цитирай
144. анонимен - «а вредата от саморекламата
03.02.2008 23:32
—ега ¬оденичаров твърди, че е избран за декан през юни 2005 г.
Ќе е много €сно обаче защо да е избиран тогава, след като втори€т му мандат е започнал през 2003 г. и той и бездруго си е бил декан по това време. –егионалната преса €сно показва че той е действащ декан и през април-май 2005 г. - времето, за което сега се твърди, че уж бил прекъснал, че май и на дипломатическа работа за малко да отиде, та уж се наложил нов избор през юни с.г.

http://viara-online.com/show_news.php?show=4168

http://viara-online.com/show_news.php?show=3971

http://viara-online.com/show_news.php?show=4347

http://viara-online.com/show_news.php?show=3827
цитирай
145. анонимен - »ма и нещо друго.
03.02.2008 23:50
Ќе може блюдолизническите журналисти на ¬оденичаров да не отбележат по това време едно скръбно и едно весело събитие
—кръбно събитие - незаменими€т декан на ѕ»‘, за съжаление, се налага да напусне ѕ»‘ поради предложена му дипломатическа работа в мразовитата ледена ‘инланди€. Ќо щом е за народа български и за Ѕългари€ той ще жертва и себе си и най-милото си ѕ»‘, на който поради излизане в отпуска и прекрат€ване на договора си с ё«” проф. јлександър ¬оденичаров вече не е декан.
Ќищо такова обаче не забелзваме във всетниците "¬€ра" и "—трума: през 2005 г. “ой си е все там и все си е декан на ѕ»‘ (втори мандат 2003-2007 г.)
–адостно събитие - проф. ¬оденичаров отказа дипломатическата работа и се връща в ѕ»‘ където преди два месеца спр€ да е декан, но ето сега отново се кандидатира и е избран пак за декан. “а тъй ке биде до лето 2009-то.
≈, да ама и такавза новина от юни 2009 не забел€зваме нито във "¬€ра", нито в "—трума"
»«¬ќƒ - прав е ѕетър ƒошков и много други - ¬одени
цитирай
146. анонимен - ѕродължавам - »«¬ќƒ
03.02.2008 23:53
ѕрав е ѕетър ƒошков и много други, които казват, че с прекъсването и избора от 2005 ¬оденичаров "здраво лъже". Ѕихме добавили и прекалено елементарно. «ащо си мисли, че не може да бъде засечено по хил€ди начини. јми, министре ¬ълчев, внимавайте в петък с отговорќ“.
цитирай
147. анонимен - Congratulations!
04.02.2008 00:09
ѕоздравлени€ за "разследването"! “ова наистина е Ќ≈ўќ и дано които тр€бва се заинтересуват от него! »наче, толкова по-зле за т€х!

ƒааааа, който се рекламира по два-три пъти в месеца в местната преса...
цитирай
148. анонимен - –адследването
04.02.2008 00:49
Ќе са нужни много усили€ за да се види какво е правил ¬оденичаров през 2005г. ѕросто напишете името му в google и понеже е "медийна звезда" и всеки месец пишат за него по 2-3 материала, става €сно, че през ц€лата тази година той си е бил декан и на никаква дипломатическа служба не е ходил. ƒаже и за два дни да беше се отправил за ‘инланди€ по такъв повод, вестниците щ€ха да ни продън€т ушите.... Ќикъде н€ма нито ред за такова нещо... “очно обратното - пишат за него, но винаги като за декана на ѕ»‘
цитирай
149. анонимен - congratulations again
04.02.2008 01:16
≈, усили€ не са нужни, нужен е малко акъл, но навреме. «атова държа на поздравлени€та.
цитирай
150. анонимен - » министър ¬ълчев тр€бва да почете
04.02.2008 02:30
тази преса, а не да ме прави на балама като дойде петък какво бил казал ¬оденичаров и какви подправени и фалшифицирани протоколи е направила —он€ —то€нова, пак под диктовката и по заповед на закононарушител€ јлександър ¬оденичаров. ¬ън от университета!!!!!!!!!!
цитирай
151. анонимен - јпел на »нициативен комитет
04.02.2008 04:12
«нае се, че ¬оденичаров от ноември 2007 г. не е декан на ѕ»‘ при ё«”, но той незаконно узурпира властта. ≈то защо »нициативен комитет чрез √“ј http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.msg4971#msg4971 разпространи следни€ апел:
 олеги и при€тели!
ћоментът е исторически! јлександър ¬оденичаров след ноември 2007 г. е узурпатор на властта в ѕ»‘. Ќека всеки от нас да намери документи за времето, за което ¬оденичаров твърди, че два месеца не е бил на работа, та затова се е провела Ѕо€нската среща от 2005 г. ,ко€то уж го била избрала за декан и мандатът му бил така не до ноември 2007 г., а до ноември 2009 г. ¬ършат работа вс€какви документи: картички за 1 май или за 24 май 2005 г., заверки в студентски книжки през май и юни, парафирани от ¬оденичаров молби на студент или преподавател. ¬сичко! ¬сичко, което разкрива лъжата, че не е имало никакво прекъсване, а ¬оденичаров винаги си е бил декан и просто "здраво лъже", по думите на ƒошков. ћогат да се включат и завършващи тогава студенти. ¬ажното е да се виждат: месецът, годината и подписът на ¬оденичаров. «ащото как така го н€ма два месеца преди Ѕо€нската среща, пък подписва като декан?
—ъбраните документи, които ¬ие можете сами да оповест€вате в този форум и в другите блогове ще бъдат връчени на министъра на образованието и науката, на депутати в Ќародното събрание, на столичните медии. Ќа самото връчване също ще бъдат поканени журналисти от столичните медии. ¬секи от вас е добре дошъл да участва във връчването. –азровете се здраво и намерете всичко необходимо. ≈дин ден истори€та ще отбележи ¬ашите усили€ в борбата за връщането на ”ниверситета на академичната общност и неговото отнемане от самозабравилите се узурпатори.
»Ќ»÷»ј“»¬≈Ќ √–ј∆ƒјЌ— »  ќћ»“≈“
цитирай
152. анонимен - »де€та е прекрасна
04.02.2008 10:20
Ќека да побързаме. Ќ€ма време. ¬секи да погледне в лични€ си архив, все нещо ще се намери за разкриване на пенсионирани€ лъжец ¬.
цитирай
153. анонимен - —трахотно!
04.02.2008 10:46
ƒосега рових из къщи, за жалост, мога да намер€ документ с подписа му за този период, но една година по-късно. “ова да ми е за урок - занапред ще паз€ всичко.

ћисл€, че тр€бва да уточним нещо важно. «абележете, че да снощи за Ѕо€нското събиране се споменаваха н€какви есенни дати. „е е било през юни за първи път изникна вчера.  ато човек, който е бил на събранието, мога да се закълна, че то беше през л€тото, със сигурност преди годишната ми отпуска, значи юни или в краен случай началото на юли. ќсвен това, има смисъл то да е било преди рождени€ ден на ¬оденичаров, това би му позволило да се опита да използва "вратичка", ако такава съществува. ƒа де, ама проблемът е, че през май-юни той е бил един ми ти много видимо действащ декан. “ака че може би се пуска слух, че събранието е било през есента, защото е по-трудно да се докаже къде е бил ¬оденичаров през летните месеци. ƒа де, ама тогава го хваща пенсионната възраст ;-).

—ледователно, и в двата случа€ ¬оденичаров е в патова ситуаци€.

ƒори да допуснем, че не се намер€т достатъчно смели насто€щи и бивши студенти, които да си покажат книжките, при едно журналистическо разследване би било най-малкото съмнително, че никой студент не си показва книжката.

’айде да призовем и студентите, на които ¬оденичаров е любим преподавател и декан, н€кои от т€х също четат блогове и форуми:

—къпи студенти, ако искате да спасите честта и авторитета на ваши€ любим ƒекан, намерете доказателства, че през периода май-юни 2005 година той не е бил декан! —амо така, а не като повтар€те колко е велик, можете да го спасите!
цитирай
154. анонимен -  ога е избирано ќбщо събрание в ѕ»‘
04.02.2008 11:51
»мам н€колко въпроса:
1.»збиран ли е ‘акултетен съвет на ѕ»‘ на 12.12.2007 г. ?
2. избирано ли е ново ќбщо събрание на ѕ»‘ на 12.12.2007?
3. јко е избиран ‘акултетен съвет, но не е избирано ќбщо събрание, легитимна ли е процедурата ДстаротоФ ќбщо събрание да избира нов ‘акултетен съвет?
4. јко не е избиран нов ‘акултетен съвет, кога изтича мандатът на сегашни€?
5. Ќа ко€ дата ќбщото събрание на ѕ»‘ е избирало (сегашни€) ‘акултетен съвет?
6.  ога е избрано и кога изтича мандатът на ќбщото събрание на ѕ»‘?
ќт документирани€, засвидетелстван отговор на тези въпроси, зависи до гол€ма степен и доказването, че ¬. е нелегитимен.
цитирай
155. анонимен - —ѕ≈ЎЌќ » ј “”јЋЌќ »Ќ‘ќ «ј ¬ќƒ≈Ќ»÷ј“ј!!!
04.02.2008 12:24
ќт сигурни източници бе потвърдено, че в недел€ е имало спешна и изненадваща акци€ на Ќ—Ѕќѕ в ѕ»‘ и изземване на ц€лата документаци€ на факултета , включително и от лични€т сейф на ѕенсионера.—лед което е забел€зан в изключително необичаен момент на "комуникаци€" с двама дебеловрати пред два черни големи джипа в близост до ’отел "јлен мак" на Ѕлагоевград, които са го притискали и мотивирали да влезе в джипа.» не на последно м€сто, изл€зло е решението на ¬ј— срещу жалбата на ѕенсионера против неговото пенсиониране като декан, е уважаеми дами и господа, май видов ден найсетне дойде , защото ¬ј— е отхвърлила жалбата и е приел, че жалбоподател€т има пълни€т обем от права на пенсионер, с навършване на пенсионната си възраст към съответни€т момент!јми, ха честито да му е ѕенсионирането вече официално удостоверено и потвърдено и с вл€зъл в сила съдебен акт!!!!!»ииии лека и спорна работа на разледващите органи от специализираните ни звена ! :-)
цитирай
156. анонимен - важни са документалните доказателства.
04.02.2008 13:18
ѕоне до 23 юни 2005 г. ¬оденичаров е бил декан. ≈то какво съобщава "—трума" от 23 юни 2005 г.
"¬исши€т съдебен съвет гласува за трети път вчера назначаването на ћа€  ипринска за шеф на благоевградската ќкръжна следствена служба. — внушителното мнозинство от 19 гласа висши€т съдебен орган утвърди предложението на началника на Ќационална следствена служба јнгел јлександров за назначаването й на ключови€ пост. Ќовината за У—трумаФ потвърди членът на ¬—— и декан на ѕравно-исторически€ факултет в ё«” УЌ.–илскиФ проф. д-р јлександър ¬оденичаров. "
цитирай
157. анонимен - ’м...
04.02.2008 13:20
ƒокато и аз не го науча от сигурни източници, се въздържам от реакци€. ћеждувременно прерових де що имам документи и изникнаха три картички с подписа на ѕенсионера, но и трите не с подход€щите дати.

155, как можете да ни убедите в твърдени€та си?
цитирай
158. анонимен - ѕродължавайте упорито
04.02.2008 14:22
търсенето на подобни материали. Ѕлагодарим на вече търсилите и да се вклщчват и други. ¬иждате, че просто е невъзмоно да илъже. ≈то и на 23 юни си е бил декан. «абележете ¬ЌјћјЌ»≈ ¬Ќ»ћјЌ»≈ ¬Ќ»ћјЌ»≈ на 23 юни според печата ¬оденичаров е със статут на декан на ѕ»‘. » това е пак повтар€м дата 23 юни, сутринта, когато излизат вестниците. ј сега запомнете тази дата 23 юни 2005 г., на ко€то в сутрешните вестници, пак повтар€м в сутрешните вестници, ¬оденичаров е бил декан на ѕ»‘. ѕак казвам - запомнете тази дата 23 юни, на ко€то сутринта ¬оденичаров си е бил декан на ѕ»‘. “€ ще ви потр€бва. ўе ви кажа защо след време.
цитирай
159. анонимен - Kъм 156
04.02.2008 14:26
156 изобщо мисл€, че и ти дори в момента не си даваш сметка каво си открил. Ќаправи ксерокопие на стати€та или новината от "—трума" с дата 23 юни и после ще ти пиша тук и на какъв адрес да изпратиш ксерокопието за да се сканира и да го вид€т всички. јко имаш съответно хора с възможности, регистрирайте се в "јнамнеза" и качете матариала там където е GTA. Ѕлагодарим!!!! ќт »Ќ÷»ј“»¬≈Ќ √–ј∆ƒјЌ— »  ќћ»“≈“.
цитирай
160. анонимен - 23 june 2005 ' Vodenicharov e dekan spored Struma
04.02.2008 14:36
Anamneza mozhe da vleze v archiv na Struma ot 23 june 2005 i da kachi informaciata za Vodenicharov, spored koyato na 23 june toy e dekan. Za suzalenie niamam dnes neobhodimoto vreme da proveria dali niama publikacii za nego i prez maysustata godina. Dano niakoy drug da go napravi. Ste bude mnogo polezno, ako imame poveche informacia.
цитирай
161. анонимен - 160
04.02.2008 14:43
≈дно към едно ли са електронната и хартиената весри€ на "—трума" от 23 юни 2005 г. ¬сичко от хартиената ли е и в електронната за да се действа.
цитирай
162. анонимен - ќпит за изтриване на доказателство или?
04.02.2008 14:45
ƒобри€т чичко √угъл пази всичко в кеширани страници, дори то да е било изтрито! Ќе само ƒекан, а и с тога!!! 18 май, 2005. Ladies and gentlemen:

http://64.233.183.104/search?q=cache:JYOLXKfsZ34J:www.law.swu.bg/index.php%3Fa%3D119+%22%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%22+%D0%BC%D0%B0%D0%B9+2005&hl=en&ct=clnk&cd=12&client=firefox-a
цитирай
163. анонимен - Ћинкът не излезе цели€
04.02.2008 14:50
«атова, мол€, напишете в √угъл 'май 2005 "александър воденичаров " site:law.swu.bg' и после заредете  ≈Ў»–јЌј страница!

», не в€рвайте за никаква информаци€ за уволнението на ¬оденичаров, докато не € видите официално потвърдена във форума "јнамнезис" от √“ј, —тефан или ƒошков.
цитирай
164. анонимен - V dopalnenie
04.02.2008 15:16
Samo gledaite i chetete v sledvashtite dni po mediite i shte se ubedite,che iztochnitsite sa dostoverni za sluchiloto se okolo pensoniraniat personag!Tova ne moge da se krie dalgo.Pozdravi!
цитирай
165. анонимен - Ѕи било чудесно
04.02.2008 15:19
да се окаже, че е в€рно. ƒокато не знаем със сигурност обаче, най-добре да продължаваме да търсим информаци€, ко€то уличава ¬оденичаров.
цитирай
166. анонимен - ƒържавна сигурност ли?
04.02.2008 15:46
јко влезете в сайта на €нко €нков, ще може да прочетете негово писмо-питане до централните държавни институции от 2006 г. дали
јлексардър ¬оденичаров не е бил агент, а след това и офицер на ƒ— през онези години. янко янков твърди, че е бил такъв със сигурност.
цитирай
167. анонимен - линк към горното
04.02.2008 15:57
http://iankov.com/dl/LPC-Embassy-022.pdf

»нтересна информаци€! ¬се пак, това е въпрос на по-дълго доказване, а ние търсим скорострелни доказателства.
цитирай
168. анонимен - кога все пак ¬оденичаров е бил "свободен" от декански€ си пост
04.02.2008 17:05
Ќа 23 юни е бил декан (според —трума). ѕрез юли също. ето какво откриваме в различни електронни издани€ от този период: Ќа 06 юли 2005 г. ¬оденичаров в качеството му на ƒ≈ јЌ ≈ ќ“ –»Ћ —≈ћ»Ќј–

≈то какво четем в следното електронно издани€ http://fact.bgland.net/news.php?action=fullnews&showcomments=1&id=4466
ё«” ФЌеофит –илскиФ e домакин на двудневни€ семинар У–азвитие на местната демокраци€ чрез приложението на ефективен публичен мениджмънтФ, провеждащ се в университетски€ център УЅачиновоФ. ‘орумът бе открит от проф. јлександър ¬оденичаров - декан на ѕравно-исторически€ факултет на университета.
—еминарът е част от проект - финансиран по програма ‘ј–-“рансгранично сътрудничество, със съдействието на ћ––Ѕ - защитен от екип с ръководител проф. ¬оденичаров. ¬ семинара участват кметове, зам.кметове, секретари, началник-отдели и експерти от общините Ѕлагоевград,  ресна, —андански, —имитли и ѕетрич. ўе бъдат обсъдени възможностите за изграждане на посто€нно действащ ÷ентър за практическа подготовка на действащите общински ръководни кадри.
цитирай
169. анонимен - Bil e dekan i na 16 july
04.02.2008 17:06
14 юли 2005 | 16:47
радио ‘окус - ѕирин (http://www.buditeli.de/index.php?Itemid=2&id=134&option=com_content&task=view)

ѕрофесор ”лрих «ибер, директор на »нститута за чуждестранно и международно наказателно право във ‘райбург, √ермани€, президент на Ќемската асоциаци€ за европейско наказателно право в интервю за –адио ‘окус - ѕирин

”лрих «ибер беше днес в Ѕлагоевград по покана на декана на ѕравно-исторически€ факултет проф. јлександър ¬оденичаров и получи званието Уѕочетен професорФ на ё«” УЌеофит –илскиФ Ѕлагоевград
цитирай
170. анонимен - ≈то още един период, когато е бил декан - ноември
04.02.2008 17:09
јко ¬оденичаров е започнал втори€т си мандат от кра€ на м. ноември 2005 г., как така на 9 ноември същата година е представен в –ƒ¬– Ѕургас като декан на ѕ»‘ и председател на ќбщото събрание на ё«”?
¬ижте какво пише тукhttp://www.burgasinfo.com/more_new1.php?id=6133): –ƒ¬– Ѕургас благотари на всички поздравили ги за професионални€ празник на полици€та
www.burgasinfo.com - 09.11.2005 11:11 Д ¬ специално съобщение до медиите ръководството на –ƒ¬– - Ѕургас изказва сво€та благодарност спр€мо всички хора, държавни институции, неправителствени организации и парламентарно представени политически сили, уважили чрез поздравителни адреси, телеграми, факсове или поздравителни картички, професионални€ празник на българските полицаи Ц 8-ми ноември.

—ред първите получени в –ƒ¬– Ѕургас са поздравлени€та от името на областни€ управител на Ѕургаска област Ћюбомир ѕантелеев, община Ѕургас, кметовете на общини ÷арево, јйтос и ћалко “ърново, проф. ƒ-р јлександър ¬оденичаров Ц член на ¬исши€ съдебен съвет и декан на ѕравно-исторически€ факултет, председател на ќбщото събрание на ёгозападни€ университет УЌеофит –илскиФ, изпълнителни€ директор на ћЅјЋ - Ѕургас д-р ¬алентин —тоев, командирите на поделени€ : 48940 и 54630 към ћинистерство на отбраната,  омандира на ¬тора “унджанска лека пехотна бригада Ц полк. ÷ветан ’аризанов, командира на 13-та бронетанкова бригада Ц полк. јлександър ѕетков и много други.Ф
цитирай
171. анонимен - јѕ≈Ћ от —т. ƒечев, ѕ. ƒошков и јл. ¬езенков
04.02.2008 17:20
 олеги и при€тели!
ѕризоваваме всички вас да подкрепите гражданската иницитива за събиране на доказателства срещу лъжите на бивши€ декан на ѕ»‘ јлександър ¬оденичаров във връзка с измисленото от него "прекъсване" на деканстването му за период от 2 месеца през 2005 г. Ќека търсенето да обхване и други аспекти от дейността на ¬оденичаров разкриващи самоуправство и нарушаване на закона. Ќека демонстрираме нашето чувство за гражданска отговорност!
— поздрав!
д-р —тефан ƒечев
д-р ѕетър ƒошков
д-р јлександър ¬езенков
4 февруари 2007 г.
—офи€ -  ало€ново, ѕловдивска област
цитирай
172. анонимен - студенти срещу спонсорство
04.02.2008 17:35
≈то какво пише за полицейско разкритие на спонсорство срещу студентска книжка. lex.gbg.bg/news.php?lang=bg&id=6106 - 53k
ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ— ј“ј ѕќЋ»÷»я –ј« –» 32 ƒјЋј¬≈–» ¬ ё√ќ«јѕјƒЌ»я ”Ќ»¬≈–—»“≈“
в. Ѕанкеръ - http://www.banker.bg 2006-08-23
«нае ли н€кой подробности и как е завършил този скандал, в който ¬оденичаров влиза в рол€та на разобличител?
цитирай
173. анонимен - Ќе разбирам!
04.02.2008 17:46
Ѕо€нското събрание беше ѕ–≈« Ћя“ќ“ќ. «а второ Ѕо€нско събрание не ми е известно. јко е станал декан за втори мандат през ноемрви, къде изчезват н€колко месеца, какъв е бил през това време?
цитирай
174. анонимен - ’а, ха, ƒо тук се очертава всичките месеци на 2005 г.
04.02.2008 17:55
да е все декан ¬оденичаов - ј кога е била отпуската 2005 г.???  ога е било прекъсването???
ј бе те казаха хората, че "здраво лъже"!!!!
цитирай
175. анонимен - обичам вестник "¬€ра"!
04.02.2008 18:16
≈то, и септември 2005 е декан - http://viara-online.com/show_news.php?show=6133

» във ¬—— си е бил по онова време -
http://viara-online.com/show_news.php?show=6319

» октомври е бил във ¬¬— - http://viara-online.com/show_news.php?show=6927

јртефакт и от ноември - http://viara-online.com/show_news.php?show=7326

» пак от ноември - http://viara-online.com/show_news.php?show=7560

» така, бил е декан през май, юни, юли, септември, октомври, ноември. «асега нищо не намирам за август, но то и без това е отпускарски месец.
цитирай
176. анонимен - ћол€ търсенето да се
04.02.2008 18:21
ориентира към €нуари, февруари и март 2005 г. - май само те останаха.
цитирай
177. анонимен - «аковахме го!
04.02.2008 18:26
» през август го намерих! “ова е вестник "ƒипломатически живот", брой 9 от 2005!
http://www.diplomatic-bg.com/c2/content/view/788/47/вво

Ќ€ма почивка за тоз д€до, бре!

«начи, обхванахме всички месеци! —ега който твърди, че е бил напуснал за два месеца, първо да види доказателствата ни!

цитирай
178. анонимен - «ащо бивши€т ректор √юдженов е
04.02.2008 18:27
толкова лош чичко и кара толкова народ да се трепе по »нтернет и да търси, след като сами€ »лийчо може да ни каже, че ц€лата работа с "прекъсването" 2005 г. е една уйдурма, ко€то са направили двамата с ¬оденичаров.
цитирай
179. анонимен -  ъде се намира зала "Ўопов"?
04.02.2008 18:48
»звинете г-н ƒечев, къде точно в сградите на ё«”-то се намира зала "Ўопов"? ƒали т€ не е в съседство с катедрата на ёЌ≈— ќ, за ко€то катедра толкова много се тръбеше с апломб и дитирамби по време на, премълчаваните тук първи, "изключитело успушни" мандати на ректора доц. »л. √юдженов и декана по онова време на ѕ»‘ към ё«” професорът јл. √ъдженов?
цитирай
180. анонимен - √-н ƒечев, как се развиват нещата сред
04.02.2008 19:05
историците. ћоже би вече ¬альо  итанов и  риси ѕопова напускат потъващи€ кораб и об€сн€ват как винаги смело са се боррили срещу ¬оденичаров. “очно така беше, шъ знайш!
цитирай
181. анонимен - поправка към 179
04.02.2008 19:05
–азбирате, че е имано предвид името на неповторими€ и неподправим декан от онова време - професорът јл. ¬оденичаров и "изключително успешни" са времената на слагането и неудържими€ просперитет на "най-големи€" факултет не само в ё«”, на който съвсем естествено му принадлежеше не само, създадената и разработена от други, катедра на ёЌ≈— ќ, но и специалности като социологи€ и психологи€. ѕак по онези времена възникна потребността факултетите да имат на осн. труд. договор минимум 40 преподаватели, и независимо от слагаческата позициа на Ќац. агенци€ по акредитаци€, каква ли щеше да е първоначалната й оценка за институц. акредитаци€ на ѕ»‘ към ё«”, ако усложливо не му б€ха прехвърлени двете специалности от ‘илософски ф-т?! «а съдбата на този факултет и днешното му дередже, което следва случилото си тогава - по-късно! »нтелектуалната кражба обаче, характеризира не само ѕ»‘ и нейни€ демиург.  ато прокл€тие т€ витае над ц€лото ни пост-соц общество и н€ма как да не зас€га и образованието. «а това пак - по-късно!
Ѕойко »лиев
цитирай
182. анонимен -  ъм 154
04.02.2008 19:52
ƒраги участник 154,
ѕоздравлени€ за участието ¬и в този форум. јз съм работещ в ѕ»‘, но не мога да отговор€ на нито един от поставените от ¬ас въпроси. Ѕойкотирах демонстративно т. нар. ќбщо събрание на ѕ»‘ от 12 декември 2007 г. тъй като - както имах вече възможност да за€в€ и се споменаваше в един по-горен постинг - разглеждах това предсто€що събитие като най-обикновено незаконно сборище, което предстои да вземе също така незаконни решени€. јз не желаех да участвам в това, да нарушавам  онституци€та и законите на –епублика Ѕългари€ и по-специално «акона за висшето образование. ѕо-интересното е друго. ¬ъпреки мо€ демонстративен бойкот от 12 декември, и до ден днешен никой не ми потърси сметка за това. ј това е факултетът на јлександър ¬оденичаров, където подобни своеволи€, меко казано, никога не са се толерирали. “ова какво ¬и говори?
ѕоздрави!
—тефан ƒечев
4.02. 2008 г.
—офи€
цитирай
183. анонимен - za 172-rezultat na studenti sreshtu sponsorstvo
04.02.2008 20:05
Prikliuchiha dve dela i dvete s osaditelni prisadi za posrednitsite megdu studentite i poluchateliat na parite za zapisvaneto v PIF bez izpit.Ednata prisada e za Elisaveta Maerkova-uchitelka-vleze v sila,a drugata e sreshtu biznesmena Ivan Sekulov i v momenta e na vazzivna instantsia v Okragen sad -Blagoevgrad.Da, i po dvete dela se spodeli,che parite otivali v PIF-dekan i sekretarkaq uvi obvinenie za poslednoto niama i respektivno prisada-sashto!
цитирай
184. анонимен - haha
04.02.2008 21:46
ћили хора спомн€те ли си колко време се промен€ политическата система в –Ѕ? ¬ече минаха 19 години, а сега сме по-тотатилатарно общество от 1989. “≈ сега са по-силни от вс€кога!  ак виждате пром€ната? ѕричината не е в т€х. “€ е в нас!!
цитирай
185. анонимен - ќбщото събрание
04.02.2008 21:59
Ќе отговорих веднага, защото събирах паметта си, не исках никого да подведа. —ъс сигурност гласувахме "вот на доверие" и членове на ‘акултетни€ съвет. »маше бюлетини за ¬оденичаров и списък с кандидатури за факултетни€ съвет, за които б€хме посъветвани да гласуваме "с една вертикална лини€" от √аздов. јко е имало и избор на ќбщо събрание, значи и аз щ€х да съм в списъка и да има по-дълъг списък, а такова нещо определено н€маше. ј за ќбщо събрание не се гласува с вдигане на ръка, нали?
цитирай
186. анонимен - към хаха
04.02.2008 22:06
ћили хаха, ако сега сме тоталитарни, то е заради такива като ¬ас, които затвърждават тоталитаризма поредством в€рата си в него. я кажете, вие подписахте ли се, когато  рум ћихайлов и компани€ ни преследваха с подписката "јкадемичната общност подкреп€ Ћазар ѕричкапов", а?
цитирай
187. анонимен - към 186
04.02.2008 22:13
не знам нищо за подписката на н€кой си за Ћ. ѕричкапов.  олкото до това, че Ћ. ѕричкапов ни беше 2 пъти кмет потвърждава мо€ песимизъм. јз се срамувам за наши€ град, ако това има некакво значение.
цитирай
188. анонимен - съжал€вам
04.02.2008 22:34
»звин€вам се за може би погрешното предположение, че сте колега, който се опитва да ни разубеди. —лед като тоталитаризмът е в нас, кой може да го премахне, ако не ние? —ледователно, струва си поне да опитаме!
цитирай
189. анонимен - към 188
04.02.2008 22:43
Ќадеждата ми е в младите. Ћошото е че са малко, а и ние ги изплашихме с нашата глупост и страх. ј вие не съжал€вайте, а се борете. ”ниверситета ще се съсипе, ако н€ма хора като ¬ас! ¬иште ректорите, как станаха "професори". ќт там тръгва всичко.
цитирай
190. анонимен - “ърсенето тр€бва да
05.02.2008 07:16
продължи много здраво. ¬с€какви документи, които доказват три неща
----- ¬оденичаров не е излизал в отпуск през 2005 г.
------ ¬оденичаров е бил винаги, посто€нно и непрекъснато декан през ц€лата 2005 г.
------ ¬оденичаров не е избиран въобще за декан през 2005 г.
“ези документи събирайте, публикувайте тук, пращайте линкове тук, правете ксерокопи€ и ги носете в четвъртък в —офи€, сканирайте ги и ги публикувайте сами в "јнамнеза", пращайте ги на ≈-мейл на јндрей Ћунин, уебмастер на "јнамнеза".
Ќикаква демобилизаци€.  аквото и да се случи събирането в четвъртък в —офи€ и връчването на всички документи - свидетелства и доказателства на медии, журналисти, Ќародно събрание, ћинистерствоп на образованието и науката. —ледете и новините и коментарите на GTA вув форума на електронното историческо списание "јнамнеза", посещавайте блоговете на —тефан ƒечев и ѕетър ƒошков. ўе успеем!!!! “ова е по-сигурно от когато и да било! ўе си върнем университета от узурпаторите. ћобилизирайте се!!! ѕривличайте още хора! √оре главите!!! Ќие можем!!! ¬оденичаров не е по силен от нас! ¬същност, на кой му пука вече за ¬оденичаров?!
цитирай
191. анонимен - ≈ƒЌј ЋЏ∆ј
05.02.2008 07:25
≈ƒЌј ЋЏ∆ј
—тефан ƒечев

–ешението за наименуване на една аудитори€ в ё«” УЌеофит –илскиФ на името на покойни€ …ордан Ўопов се основаваше на протокол, който подобно на много други в специалност Уистори€Ф, беше една ЋЏ∆ј.
«аседанието на катедрата по УЅългарска истори€ и архивистикаФ от 15 февруари 2007 г., свикано от ръководителката й доц.  ристина ѕопова, бе последвано от целенасочени действи€ за непротоколирането му, довели до затриване на аудиозаписа и последващо изготв€не на протокол по записки и спомени, който беше една ЋЏ∆ј.
Ќа 27 април 2007 г. членът на ¬исши€ съдебен съвет на една държава членка вече на ≈вропейски€ съюз и член на  омиси€та по евроинтеграци€ при същи€ ¬исш съдебен съвет, в качеството си на декан на ѕравно-исторически€ факултет при ё«”, призоваваше към изхвърл€не на вс€какви записващи устройства и непротоколиране на дебатите и разисквани€та, а само на решени€та. — това той открито подтикваше към създаване на протокол, който щеше да бъде една ЋЏ∆ј.
ѕо време на същото заседание на историци (!!!) една ученичка на доц.  ристина ѕопова открито предлагаше Уаудиозаписът да се унищожи след изготв€нето на протокола.Ф  ато оставим настрана Унесъмнени€Ф професионален морал, който лъха от подобно предложение на историк (все пак знаейки как са изготв€ни в продължение на години протоколите), въпросното изказване бе предложение за изготв€нето и увековечаването на една ЋЏ∆ј.
 огато деканът на ѕ»‘ при ё«” јлександър ¬оденичаров прави безконтролен прием и раздаване на дипломи като коледни подаръци, това е една ЋЏ∆ј.
 огато н€кои депутати от  омиси€та по образование към Ќародното събрание твърд€т, че причината те да насто€ват за пром€на на ограничението за мандатите на декани не са интересите и лобирането на определен човек, те изричат една ЋЏ∆ј.
 огато јлександър ¬оденичаров твърди, че е прекъснал през 2005 г. сво€ втори и последен декански мандат по «акона за висшето образование, той изрича една ЋЏ∆ј.
 огато инспектор Ћил€на ћитрева за€в€ва, че Ушефът го прекъсвј мандатаФ, т€ повтар€ една ЋЏ∆ј.
 огато ¬алентин  итанов е съобщил на јлександър ¬оденичаров, че кандидатурата му се подкреп€ от катедрата по УЅългарска истори€Ф, без да упомене за едини€т глас УпротивФ, той на практика е изрекъл една ЋЏ∆ј.
ќбщото събрание на ѕ»‘ от 12 декември 2007 г. и неговите решени€ са една ЋЏ∆ј.
ќтвореното писмо на катедрите по истори€ при ё«”, разпространено на същи€ 12 декемри 2007 г., беше най-жалката ЋЏ∆ј.
 огато Ќурие ћуратова убеждаваше форума на електронното списание УјнамнезаФ, че историците съвсем по сво€ вол€ и без никакъв натиск, изнудване и шантаж са поставили подписите си под текста на същото писмо до предварително напечатаните (!!!) им имена, т€ изричаше една ЋЏ∆ј.
“върдението на доц.  ристина ѕопова, че моето открито писмо до не€ съдържало "клевети" е една ЋЏ∆ј.
“върдението на бивши€т член на ¬исши€ съдебен съвет и бивш декан на ѕ»‘ јлександър ¬оденичаров пред ћинистерството на образованието и науката и пред ћинистъра, че е бил избран за декан през 2005 г. и мандатът му изтича чак през 2009 г. е една ЋЏ∆ј.
»миджът, който си град€т н€кои УмодерниФ историци се оказа една ЋЏ∆ј.
ѕротоколът (протоколите) изпратени на министър ƒаниел ¬ълчев от ѕ»‘ са една ЋЏ∆ј.
”важаеми ћинистър ¬ълчев, истината е, че в ё«” УЌеофит –илскиФ работ€т много читави, способни и почтени хора, но ѕ»‘ на јлександър ¬оденичаров е една ЋЏ∆ј.
ƒа си върнем ”ниверситета!!!
http://www.youtube.com/watch?v=tn43Efqh6XA
—тефан ƒечев
5 февруари 2008 г.,
—офи€

цитирай
192. анонимен - Status na lektor na osnoven trudov dogovor
05.02.2008 09:26
Mozhe li niakoy da iziasni kakuv e administrativno-yuridicheskia status na lektorite s osnoven trudov dogovor, kakvito sa edna treta ot prepodavatelite v PIF. Na kakvo osnovanie se naznachavat, po koy pravilnik se opredelia pravoto na osnoven trudov dogovor, imat li pravo da ucahstvat kato chelenove na Obsto subranie i FS.
цитирай
193. анонимен - ѕредсто€щи...
05.02.2008 09:27
ƒнес веро€тно ще се научи номерът на съдебното решене на ¬ј—, според което јлександър јсенов ¬оденичаров е придобил в съответствие с нормите на българското законодателство право на пенсиониране. “ова означава, че не е член на академични€ състав на ё«” от 18 август 2005г. ясно е, че не е имало никакво решение на ј— на ё«” за удължаване на трудови€ му договор по І11 от ѕреходните и заключителни разпоредби на «акона за висшето образование.

ўе се иска отмен€не на решението на ќбщ. —ъвет на Ѕлагоевград, според което ¬оденичаров е об€вен за почетен гражданин на града.

ўе се стигне до образуване на наказателни производства срещу ¬оденичаров за престъплени€ по служба (корупци€). » не само.

ўе се иска от ¬ј— да отмени решени€та за право на докторантури по научни специалности в специалността ѕраво. ѕенсионерите не се бро€т при атестиране на специалности.ўе се наложат избори за административни длъжности: от председател на ќ— на ё«” до ректор. јко ћирчев е избран за ръководител на катедра, след незаконни€ му избор за ректор на ё«”, то ј¬“ќћј“»„Ќќ ректорската длъжност юридически и в момента е вакантна. «ащото никой не може да бъде едновременно на два основни трудови договора с ё«”. ѕоследни€т избор на лице на административна длъжност, ко€то се заема на основен трудов договор , означава прекрат€ване на предходното правоотношение с ё«”.ўе се вземат мерки от ћќЌ за съществуването на ѕ»‘. Ѕолката от заграбването, което ¬оденичаров извърши на ’”ћјЌ»“ј–Ќ» специалности от ‘илософски€ ‘ (акултет), не е преминала още.ўе се произвеждат избори. «лото ще отстъпва навс€къде.√ражданите ще бъдат по-спокойни при решаването на съдебни спорове, понеже ще се иска отм€ната на решени€та на ¬—— (стар) за разни повишени€ (¬ладимир  овачев, янева, ¬ълкадинова, Ѕенина, Ѕельова, –осен ¬асилев и др.) взети с участието на ¬оденичаров, както и на други основани€.»ма и добри неща. Ќапример Ѕългари€ най-после ще покаже на ≈—, че се води ефективна борба с корупци€та на лица, обитавали високите етажи на властта. “ова не е малко.


цитирай
194. анонимен - към 192
05.02.2008 09:47
“ова са иновации на √юдженов. Ќ€ма в трудовото право такъв договор. ѕо закон лицата с такъв договор тр€бва да бъдат на хонорар. “ова е така, защото са пенсионери. І11 дава право на 2, съответно на 3 години удължаване на трудов договор на преподавател в ё«”. “оест не може да се удължи тр. договор в ё«” на лице, придобило право на пенси€ в друго ¬”. ѕравилно е тези лица да са на хонорар: тоест на брой часове, ко…то им се плаща.
цитирай
195. анонимен - към є 193
05.02.2008 09:48
 ъм безспорните истини, изтъкнати в предходното мнение само искам да направ€ едно уточнение. Ќе защитавам ћирчев поникакъв начин (за всички е €сно как стана ректор и с цената на какво).
ћирчев все още официално се води ръководител на катедра "»нформатика", но с негова заповед, временно до изборите в кра€ на 2008 г. е назначен доц. —тефан —тефанов
цитирай
196. анонимен - ќще едно доказателство
05.02.2008 10:34
ѕри проверка на протоколите на јкадемични€ съвет за 2005 г. се останови, че във всички т€х името на ¬оденичаров е записано като член на ј—. ≈то резултата от това проучване:
ѕротокол є16 от 30 март 2005 Ц отсъства
«а протокол є 17 Ц не разполагам с данни
ѕротокол є18 от 18 май 2005 Ц присъствал
ѕротокол є19 Ц 15 юни 2005 Ц отсъства
ѕротокол є 20 Ц 6 юли 2005Цотсъства
ѕротокол є21 - 21 септември 2005 Ц отсъства
ѕротокол є22 - 19 октомври 2005 Ц отсъства
ѕротокол є23 - 16 ноември2005 Ц отсъства
ѕротокол є24 - 14 декември 2005 - отсъства
“ова, че не е присъствал на повечето от заседани€та, е негов стил. Ќо е факт, че името му е сред членовете на ј—. јко той е освобождавал поста декан, той е тр€бвало да подпише молба и за освобождаването си като председател на ќбщото събрание и като член на ј—. —лед като по протоколите той е член на ј—, следователно ректорът √юдженов и ј— не са били уведомени за подобно напускане
цитирай
197. анонимен - ¬оденичаров се оплита още повече
05.02.2008 10:52
¬ репортажа на —трума от 13 декември т.г. четем об€снението на ¬оденичаров: "ѕрез 2005 г. б€х освободен от ё«” за 2 месеца заради дипломатическа работа, об€сни деканът проф. јл. ¬оденичаров. ѕредложението за ‘инланди€, което получих, не ме устройваше и не го приех, така че се върнах пак в ё«”. ¬ ѕ»‘ вече течеше процедура за избор на нов декан, аз се кандидатирах и ме избраха, така че на практика мандатът ми заедно с мандата на всички ръководни органи на факултета изтича през 2009 г., допълни деканът. ¬ кра€ на общото събрание снощи проф. ¬оденичаров поиска с тайно гласуване членовете да му дадат вот на доверие и получи подкрепата на колегите си за работата си и през идната година."
ќт тези думи следва, че 2005 е избирано ново ќбщо събрание и нов ‘акултетен съвет. ћакар че свидетелствата говор€т, че такова нещо не се е случило през 2005 г., възниква резонни€т въпрос «јўќ —ј ѕ–ј¬≈Ќ» “ј »¬ј »«Ѕќ–». Ќали през 2003 г. е имало избори за ръководни органи на ѕ»‘?! ј техни€т мандат е четиригодишен. —ледователно изтича през 2007 г. «ащо са правени избори за ќбщо събрание и ‘акултетен съвет през 2005 г., както се подразбира от думите на ¬оденичаров? ќченидно още едно лъжливо твърдение на ¬оденичаров
цитирай
198. анонимен - още линкове
05.02.2008 10:57
Ќе знам има ли смисъл да се търс€т доказателства, че е бил декан в началото на 2005, но хайде, за всеки случай. “очно тогава гръмва истори€та с ѕетър ƒошков, а ¬оденичаров е бил в командировка в ћосква, не във ‘инланди€:

http://vobg.net/article.php?id=3386

“ова е от форум, но лесно може да се провери имало ли е такова заседание:

http://lex.bg/news.php?lang=bg&id=6359

ќт блога на ѕетър ƒошков -

http://petdoshkov.blog.bg/viewpost.php?id=156271

¬оденичаров очевидно е дал интервю за вестник "—трума" в качеството си на декан на 18 февруари 2005. ѕредполагам, че ƒошков разполага с хартиеното т€ло на вестника.

“а, ужаваеми министър ¬ълчев, кога по-точно проф. ¬оденичаров е бил освободен от поста си за два месеца?
цитирай
199. анонимен - ѕреди финални€ щурм
05.02.2008 11:07
—тар грузински виц, разказан от нелегитимни€ ректор на ё«”

проф. »ван ћирчев на 2-рофевруарското парти на нелегални€ декан ¬оденичаров: Д Ћет€ла гол€ма птица с гордо разперени криле, а до не€ пърхала малка птичка, ко€то през час питала: √ол€ма птицо, накъде така летим?, но отговор не получавала. ƒа пием за ръководителите, които винаги ни вод€т напред, макар и невинаги да зна€т накъде отиваме!Ф

цитирай
200. анонимен - Otnosno finlandskoto "diplomatstvane" na Vodenicharov
05.02.2008 11:20
Imam siguren informatsionen iztochnik tam i oshte dnes shte proveria dali e bil tam ,kanen ,rabotil i t.n. ili tova e ostanalo samo v negovite mechti!Do skoro!Pozdravi!!!
цитирай
201. анонимен - «а взаимната връзка между легитимността на јл.¬оденичаров,
05.02.2008 11:31
Ќужно е да бъдат направени н€кои уточнени€, да бъдат добавени нови факти и зададени нови въпроси Ц за да се обхване ц€лостно и преди всичко технологично - проблема на различни нива.
ѕърво, Ѕо€на Ц 2005, относно ƒекана на ѕ»‘. —видетел съм Ц не е имало избор на декан, а Двот на довериеФ, което си е недопустима иноваци€ спр€мо «¬ќ. —ъгласен съм обаче с вече изказаните мнени€ Ц н€ма значение какво е имало, процедурата и нейните следстви€ са уточнени в чл.24 и чл.26 от «¬ќ Ц не може да започне да тече нов мандат, довършва се мандатът, започнал през 2003г. »ма ли документ, че јл.¬. предварително /преди Ѕо€на/ Ц в нужни€ срок и с вход€щ є Ц е за€вил кандидатура по надлежни€ ред? јко е имало избор на декан Ц с т.нар. Дмандат до 2009г.Ф, защо в кра€ на 2007г. катедри от ѕ»‘ са принудени да Диздигат кандидатурата на јл.¬.Ф?
¬торо, Ѕо€на Ц 2005, относно ‘акултетни€ съвет на ѕ»‘. ¬ариантите са два: 1/ќстанал е стари€т ‘—; 2/ »збран е нов ‘— /както н€къде се твърди/.јко е първи€т вариант Ц негови€ мандат изтича през 2007 г., заедно с избраните от него зам.декани. «ащо през декември 2007 г. не е избран нов ‘—?
¬тори€т вариант изисква поредица от протоколирани действи€, като каквато и да е липса прави избора невалиден. ѕрез 2003г. е избран ‘—. јко има нов избор на ‘— през 2005г., то той тр€бва да се предхожда от: 1/ѕрекрат€ване на мандата на действащи€ ‘— Ц това се допуска от чл.35 от «¬ќ: Дчленове на ... факултетни€ съвет ... могат да бъдат отзовани преди изтичане на мандата с решение на органа, който ги е избрал, прието с мнозинство повече от половината от списъчни€ му съставФ, т.е. Ц от ќбщото —ъбрание /ќ—/ на ѕ»‘ /има ли н€кой спомен от такова заседание на ќ—, е, може да не е в Ѕо€на, а например в ДЎератонФ или в залата на ¬——/. Ќо при см€на на цели€ ‘— се налага избор на нов ‘—.јко това се направи от старото ќ—, то мандатът му /както и на Днови€Ф декан/ ще е до кра€ на мандата на ќ— Ц 2007г., т.е.- за нов мандат е нужно ново ќ—. “ова обаче изисква 2/ поне месец преди Ѕо€на да има решение на стари€ ‘—, който Ц в съответствие с чл.26, ал.4 и Дв съответствие с ал.3Ф, да определи Дструктурни€ съставФ на ќ—, след това 3/ да се проведе събрание на студенти и докторанти Ц за да излъчат представители Дне по-малко от 15 на сто от състава на общото събраниеФ /чл.26, ал.3/, и 4/ да се проведе събрание на административни€ персонал Ц и за двете тр€бва да има протоколи, които да се представ€т на  онтролни€ съвет на ё«” Ц заедно с протокола от ќ— на ѕ»‘. » тук е нужно 5/ Ц според чл.34а, ал.3, т.1 Ц  онтролни€ съвет да провери законосъобразността на изборите за ръководни органи Дв едномесечен срок от провеждането им и докладва на академични€ съвет за резултатите от проверкатаФ Ц а това тр€бва да е отразено 6/ в ѕротокол от заседание на ј— на ё«”.
»ма ли н€кой в ѕ»‘, в неговото ќ—, в негови€ ‘—, в  онтролни€ съвет и в јкадемични€ съвет на ё«”, който да успее да си спомни такива действи€ и протоколи?
“рето, след Ѕо€на Ц 2005г, относно ƒеканското ръководство на ѕ»‘. ƒори да се приеме хипотетичната хипотеза, че има ДновФ декан и ДновФ ‘—, то след това јл.¬. Цпрез 2005 г. - внас€л ли е предложение във ‘— за избор на ДновиФ заместник-декани, т.е. Ц има ли ѕокана за ‘— с такава точка в дневни€ ред, има ли ѕротокол за техни€ избор? — какъв мандат са те Ц до 2007 или до 2009г.? ѕрез декември 2007 имало ли е избор на ‘—, имало ли е ново предложение на јл.¬. за нови зам.декани.? «ащо в началото на февруари 2008 г. на сайта на ѕ»‘ в деканското ръководство има трима човека /ƒекан и двама заместници/Ц един роден през 1939 г., а двама Ц през 1940г. Ц които никога Ќ≈ —ј гласувани от ј— на ё«” Ц според изисквани€та на І 11 от «¬ќ? Ћегитимно ли са ƒеканското ръководство, ‘— на ѕ»‘, ќ— и ј— на ё«”, след като техен член е проф. »ван ¬еличков? Ќищожни или незаконосъобразни са техните актове?
„етвърто, след Ѕо€на Ц 2005г., за другите две функционални нива на јл.¬.
ќсвен че е бил член на ¬—— /както той съвсем академично се назовава в множество вътрешноуниверситетски документи/, јл.¬. е бил едновременно на три поста: 1/декан; 2/ѕредседател на ќ— на ё«”; 3/ръководител на катедра.
ѕо негови думи /публикувани във в-к Д—трумаФ и за т€х н€ма опровержение/ е имало прекъсване на изпълнението на длъжността ДдеканФ за два месеца и това е било повод за ДновФ негов избор /в Ѕо€на Ц 2005г./. “ехнически ¬ъпрос є 1 е: »ма ли заповеди на –ектора на ё«” н€кой да замества јл.¬. като декан и има ли ги тези заповеди в служебните досиета на јл.¬. и заместника му? ¬ъпрос є 2:  ой Ц за този период по ведомост - получава деканското възнаграждение ? ¬ъпрос є 3: »ма ли заповед, според ко€то проф.Ќ.ќгненска /зам.председател на ќ—/ да изпълн€ва длъжността ДѕредседателФ? /защото при отсъствие на –ектора той посочва кой от неговите заместници да заеме временно поста му/. ¬ъпрос є 4: »ма ли заповед, с ко€то на н€кого се възлага да изпълн€ва длъжността Д–ъководител на катедраФ и получавал ли е той/т€ съответното възнаграждение Ц пак по ведомост? ¬ъпрос є 5: ѕрекъсван ли е трудови€ договор на јл.¬. и ако има н€какво друго споразумение Ц за да заема длъжността ДдеканФ, без да е избиран от ј— - като професор /в съответствие с І 11 от «¬ќ/, то това дава ли му правата на щатен хабилитиран преподавател, за да е /поне/ член на ќ— на ё«”?
ћного по-важен обаче е смислови€т въпрос: јко двата месеца Ддипломатическа службаФ /т€ на/да/ли е потвърдена от ћ¬н–?/ се считат за основателна причина за т.нар. ДновФ избор на декан, защо т€ не е предизвикала процедури за възстанов€ването на јл.¬. на също така изборните длъжности Д–ъководител катедраФ и Дѕредседател на ќ—Ф на ё«”? » ако за първата позици€ е много лесно да се Днамер€тФ протоколи от заседани€та на  атедрени€ съвет Ц за избора, и от ‘— Ц за утвърждаването на ръководител€ на катедра /според чл.26д, ал.4 на «¬ќ/, то нима е възможно н€кой н€кога в ё«” да потвърди, че е имало избор на ДновФ председател на ќ— на ё«” Ц през съдбовната 2005г.? Ќо след като Дбез изборФ /т.е. Ц Двот на довериеФ/ јл.¬. не може да се нарече ДдеканФ, то на какво основание до 2007г. той се нарича Дѕредседател на ќ—Ф и ненатрапчиво го представл€ва? Ћегитимно ли е това ќ— и какво става с приетите негови решени€?
ѕето, јл.¬. - преди и по време на ќбщото събрание на ё«” Ц ’. 2007 г.
— решението на ј— на ё«” за провеждане на изборите за ръководни органи за мандат 2007 Ц 2011 г. /защо ли го наричат така, когато според јл.¬. има и друг цикъл на мандатите? Ц напр.: от 2005 г. нататък/ фактически се об€в€ва началото на процедурите по състав€нето на ново ќ—. ‘ормално мандатът на старото ќ— приключва на 27.’.2007, а то Ц според чл.29, ал. 1., т.1 от «¬ќ Ц е избрало за Дсрока на мандата сиФ јл.¬. за свой председател.“акъв ли е обаче той след като е об€вил /за да стане декан с начало на мандат от 2005г./ двумесечно прекъсване, а след това не е имало избор, или Ц поне иновативен Двот на довериеФ? јл.¬. н€ма никакви съмнени€ и се захваща да прави организаци€ за провеждането на изборите, в които Ц както съвсем изненадващо се оказва Ц той е кандидат за един от постовете.
ѕо€в€ват се обаче пречки.—поред об€вена на заседанието на 29.10. информаци€ още на 23.10. трима от кандидатите за длъжността ДректорФ са адресирали до него /с вход€щ номер и с копи€ до: –ектора, до  онтролни€ съвет и до членовете на ќ—/ ѕредложение за начина за провеждане на изборните процедури, които да гарантират Дбезусловна легитимност, пълна прозрачност и възможност за свободно израз€ване на собствени€ избор на всички членове на ќ—Ф. ¬еро€тно се има предвид, че 15 % са студенти /как са избрани те е друг въпрос Ц но също подлежащ на проверка/, с недостатъчна устойчивост на внушени€ и манипулации.ѕредложението съдържа аналогични на тези за местните избори процедури и услови€ за израз€ване на вота и като документ може да се намери на ≈-адресите на членовете на ќ—. јл.¬. обаче чрез тенденционни коментари и спекулативни спорове усп€ва да деформира процедурата, като мотивите му стават €сни след ДизборитеФ Ц защото »зборът вече е бил направен. “ова е двуединната цел: Дјл.¬ + »ван ћирчев = ѕредседател на ќ— + –екторФ.
ѕреди това обаче Ц на 27.10. се е случило из€сн€ващо нещата събитие / за което се говори, че има трима свидетели и регистрирана докладна записка/: јл.¬. провежда тричасово заседание с декана на ѕриродо-математически€ факултет /откъде ли е »в.ћирчев?/ доц.Ѕ.ёруков и секретарката на ректора  .»лиева. ѕроведен е и един телефонен разговор с един друг декан, с който се обсъжда проектосъставът на бъдещи€ ј—. ¬ъпросът е: след като €вно събирането е по повод на ќ—, защо присъства представител само на едини€ от кандидатите за ректор, и защо точно този представител е така успешен и като ѕредседател на  омиси€та по изборите?
ƒа обобщ€: 1.Ѕез да е опълномощаван с решение на никакъв орган на ё«”, јл.¬. изземва всички функции по организаци€та на ќ—, а в хода на провеждането му целенасочено ликвидира всички основни предпоставки, възпреп€тстващи манипулаци€та на вота.  ак да се тълкува фактът, че от състава на »зборната комиси€ след това са излъчени: 2 зам.ректори, 3 декани и 1 с ранг на такъв, 2 зам.декани и 1 главен експерт /поне засега и както бе отбел€зано и от други/?
2. Ќа какво основание јл.¬. ръководи ќ—? “ой не е избиран за председателстващ на заседанието /тази процедура е била спазена от проф. .„имев Ц през 1999г./. ¬ същото време Ц дори и да приемем /докога с тези условности?/, че е председател на старото ќ—, той н€ма право да ръководи новото ќ—, но го прави /нищо, че го е осъзнал, щом не се подписва като ѕредседател на поканата/.»ма ли ќ— легитимно ръководство, след като и зам.председател€ на старото ќ— Ц проф.Ќ.ќгненска не е избирана от състава на новото ќ—? Ћегитимен ли е изборът на нови€ /стар! » с прекъсвани€/ ѕредседател на ќ— Ц јл.¬., след като той Ц въпреки че е кандидат, ръководи собствени€ си избор!?!? ћоже ли да бъда признат резултата, след като е нарушена процедурата, приета от ќ— и нито са използвани паравани, нито е осигурена възможност за таен избор, изискван от чл.29, ал.1, т.1 на «¬ќ?
3. Ћегитимно ли е ќ— на ё«” и проведените от него избори, след като в негови€ състав има членове от ѕ»‘ с нередовен статут /избрани от незаконосъобразен ‘— с пенсиониран ƒекан и зам.декани Ц негласувани от ј— по І11 на «¬ќ/, а в неговата комиси€ по изборите е едини€т от т€х - проф.»в.¬еличков?
4.Ћегитимен ли е ј—, след като јл.¬. прокарва решение деканите на факултетите да бъдат по право негови членове / това противоречи на чл.32, ал.1, т.1 и чл.26, ал.9, т.2 от «¬ќ/, а 2 от неговите членове са јл.¬. и »в. ¬. Ц със своеобразни€ си статут ?
5.—лед като е орган за Двътрешен контрол върху дейността на висшето училищеФ /чл.34а, ал.1/ за какво подпомага с поведението си  онтролни€ съвет Ц когато не спазва закона Ц да докладва в едномесечен срок на ј— за Дзаконосъобразността на изборитеФ Ц да има €снота или съзнателно да се поддържа изгодни€ за личните интереси на новоизбрани€ тандем: јл. ¬. + »в. ћ. правно-административен хаос, в който те да продължат да насаждат управленски практики, все по-застрашително отдалечаващи се от нормални€ академичен живот?
цитирай
202. анонимен - ѕоздравлени€ към 201
05.02.2008 11:55
ѕоздравлени€ за логични€, точни€, правно установими€ анализ на 201. “ой показва, наред с всичко друго, че ¬оденичаров е усп€л през последните години да си създаде себеподобни. Ќаистина е време в ћќЌ да се запозна€т със закононесъобразната практика на изборите в ё«”. јко в петък не получим удовлетворителен отговор, тр€бва да продължим - с питани€ чрез депутати, с отворени писма, с жалби до ћќЌ, с ангажиране на медии. јко искаме да постигнем нещо, не бива да униваме в петък - едва ли тогава ще получим всичко, което очакваме. „акаме ни още дълго и изтощително ангажиране.
ќще веднъж - поздравлени€ къзм 201. ќт такива анализи и аргументаци€ се нуждаем, за да успеем.  акто и от документалните доказателства на всички, които са съпричастни с нашата кауза.
цитирай
203. анонимен - Novo i
05.02.2008 16:43
—поред завършили специалност право в ё«” стажанти в —офийските съдилища последни€т отча€н ход на ¬оденичаров ще бъде да промени факултета, за да е пак декан. ѕ»‘ умира, историците в него са захвърлени като употребена кърпичка и върху трупа на ѕ»‘ се ражда за нов живот нов факултет ѕравно-философски или ѕравно-социологически и така още два мандата съвсем законно :-)
цитирай
204. анонимен - Ќевъзможно е, към 204
05.02.2008 16:53
“ази прогноза е нереалистична. «а да се промени един факултет е необходимо решение на ћинистерски съвет. ƒори и н€кому да се иска реализаци€та на подобна перспектива, т€ е неизпълнима.
цитирай
205. анонимен - Ќомер 203-204 ме пдосеща за нещо.
05.02.2008 17:12
«на€ много добре, че въпреки множеството изнесени факти и обсто€от ƒечев все още много хора хран€т н€какви илюзии към  риси ѕопова. » все пак - знае се, че освен Ўопов през 1999 г., т€ е
цитирай
206. анонимен -  ъм 204
05.02.2008 17:15
“ова не тр€бва да се случва по никакъв начин и каквато и да е цената за предполагаемите факултети, които могат да бъдат използвани. ¬същност в€рвам,че не е възможно и се над€вам разбира се.
цитирай
207. анонимен - “а знае се казвам, че ѕопова е
05.02.2008 17:18
единствената от историците, освен …ордан Ўопов, ко€то през 1999 г. е участвала в предварителните сондажни разговори с јлександър ¬оденичаров около създаването на бъдещ общ факултет между историци и юристи. “ова е много добре известно.  ристина е единствената, ко€то е водена от сами€ Ўопов на тези предварителните тайни пазарлъци с ¬оденичаров. “€ е единствената, ко€то е имала разговори с ¬оденичаров, нали??? Ќе е ли крайно време да се повдигне завесата около тогавашните договорки.  аква цена и за какво точно историците е тр€бвало да плащат цена за добровуанието Ўопово и ѕопово. Ќещо повече може ли да чуем от самата ѕопова? ћоже би "јнамнеза" н€ма да възрази да й даде думата.
цитирай
208. анонимен - Ќ€кой знае ли какво по-точно
05.02.2008 19:19
ще става в четвъртък и къде е сборни€ пункт в —офи€ за предаване уликите срещу ¬оденичаров в лъжа. јз очаквам тази вечер GTA да съобщи.
цитирай
209. анонимен - √ражданите на европейска Ѕългари€ срещу ¬оденичаров
05.02.2008 21:40
—коро ще се пови официален апел, но усп€х да науча с абсолютна сигурност - всички да се стекат в четвъртък от 14.00 ч. пред храм-паметник "—в. јлександър Ќевски" - ¬сички да нос€т със себе си ксерокопи€ на вс€какви свидетелства и документи за статута на ¬оденичаров през ц€лата 2005 г. - ∆елателно е на всеки документ-улика да направите по три копи€ - за парламент, за ћинистерство на образопванието и науката и за медии. јко имате повече копи€ още по-добре.
„акат се и цстудентски книжки и молби от периода подписвани от ¬оденичаров.
¬оденичаров е пътник! ƒа му помогнем! ѕрави опит в момента с чрез ѕетканов в парламента (вчера ц€л ден) нещо да спаси, но ѕетканов заради особената си кондици€ (което честичко му сецслучва напшоследък) дълго не можел да разбере за какво точно го моли ¬оденичаров. ƒокато се разберат - ние ще сме в четвъртък 14.00 часа пред "—в. јлександър Ќевски", а после пред парламента, после ћ— и т.н.
ўе победим!  аузата ни е справедлива! ¬оденичаров е напълно сършен! ÷ар€т е гол! ќще един напън! —ъбедете се. „етвъртък 14.00 часа пред "јлександърЌевски" в —офи€. ¬сички от Ѕлагоевград да купуват билети вече!!!! ѕќЅ≈ƒј!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
210. анонимен - ѕ≈“»÷»я
06.02.2008 07:10
“оку-що представители на »нициативни€ комитет за представ€не на свидетелства пред  омиси€та по образование към Ќародното събрание и ћинистерство на образованието и науката към ћинистерски€ съвет на –епублика Ѕългари€, се свързаха с GTA, за да € помол€т да разпространи в публичното пространство следната петици€, свързана с планираното в четвъртък, 7 февруари, представ€не на всички събрани дотук свидетелства и доказателства за нелегитимни€ статут на јлександър ¬оденичаров и неговите лъжи пред властите и медиите в страната. ≈то текстът на тази петици€:


√раждани на Ѕългари€,
 олеги,
ѕри€тели,
ѕреди два дни »нициативен комитет се обърна към ¬ас с молба да посочите общоизвестни факти, които указват, че бивши€т член на ¬исши€ съдебен съвет проф. јлександър ¬оденичаров е нелегален декан на ѕравно-исторически€ факултет при ёгозападен университет УЌеофит –илскиФ - Ѕлагоевград. —амо по този начин можем да допринесем за из€сн€ване на обективната истина. ”становените факти вод€т до обосновани€ извод, че феноменът У¬оденичаровФ означава:
- злоупотреба с власт на различни етажи на властта;
- деморализаци€ на кадри на ћ¬–;
- кадруване в съдебната ни система;
- девалваци€ на нравствени ценности до степен администратори и студенти да гледат на злоупотребата с власт като естествена и необходима м€ра за поведение.
- преследване свободата на словото
Ќезаконното заемане на длъжността декан на ѕравно-исторически€ факултет след 18 август 2005 г. деморализира допълнително.
ѕоради бездействие на надлежни органи, пасивност и мълчание, ¬оденичаров се задържа на административни позиции в ё«”.
“ова незаконно положение не бива повече да се търпи от гражданското общество.
ќт месеци насам в интернет пространството се по€в€ваха данни за безобрази€та на ¬оденичаров. »знесеното през последните два дни надмина вс€какви очаквани€. ”бедени сме за нетърпими нарушени€ на «акона за висшето образование.
Ќ€ма да позволим на јлександър јсенов ¬оденичаров да злоупотреб€ва с институциите и законите?
Ќека покажем на властите в –епублика Ѕългари€ нетърпимостта си към ¬оденичаровщината.
¬сички, които ни подкреп€т в справедливата кауза за обективно отраз€ване на нелегални€ статут на ¬оденичаров в ё«” ДЌеофит –илскиФ Ц Ѕлагоевград да ни изпрат€т събраните и от т€х данни или да ги нос€т в четвъртък, 7 февруари 2008 г., в 14.00 часа пред храм-паметник У—в. јлександър ЌевскиФ в —офи€. »нициативен комитет ще ги предаде в Ќародното събрание и ћинистерството на образованието и науката.
 аузата ни е справедлива и честна!
√осподин министър на образованието и науката, насто€ваме за честен и обективен отговор!
«а истинско образование!
«а европейски институции!
«а истинско правосъдие!
«а демократична, правова и европейска Ѕългари€!

Ќа мейл kauza_vr_vodenicharov@abv.bg
който е отворен специално за случа€, можете да засвидетелствате ¬ашата подкрепа за нашата кауза с двете си имена и професи€та. “ова означава, че сте съгласни д-р —тефан ƒечев, д-р ѕетър ƒошков, д-р јлександър ¬езенков и присъединилите се към т€х да внесат в Ќародното събрание и ћинистерството на образованието и науката събраните от нас и ¬ас доказателства.

http://www.youtube.com/watch?v=tn43Efqh6XAцитирай
211. анонимен - Ќикакво пращане на документи.
06.02.2008 07:51
√рабваме ги и тръгваме!!! ¬сички да се стечем в четвъртък в 14.00 ч. пред "јлександър Ќевски". Ќикакво безразличие!!!! ¬оденичаров си отива!!! “ова е по-€сно от когато и да било!!! Ќека да стане и с нашето участие. Ќего го е страх от нас!!! ƒа не остасв€ме »ницатовни€ комитет сам. јз намерих документи трепачи, но ще го донеса там!!! Ѕраво колеги!!!
цитирай
212. анонимен - I az samata
06.02.2008 08:00
mislja da uchastvam lichno! Da ne se ostavjame na Vodenicharovci!!! Napred po pytja za SOFIA!!!
цитирай
213. анонимен - “ова тр€бваще отдавна да се случи
06.02.2008 08:14
Ќо както е казано по-добре късно отколкото никога. јми успех от сърце
цитирай
214. анонимен - »стината
06.02.2008 10:22
»стината да възтържествува.ƒа дадем пример на младото поколение, че рано или късно истината излиза на €ве.“р€бва да излезем от черупката си.Ќапред към —ќ‘»я
цитирай
215. анонимен - –≈«”Ћ“ј“Џ“ ќ“ ‘»ЌЋјЌƒ— ќ“ќ ѕ–ќ”„¬јЌ≈
06.02.2008 10:31
¬чера направих запитване до мои познати в посолството ни във ‘инланди€, които категорично отрекоха лице с имена јлександър ¬оденичаров да е дипломатствал там когато и да било.“е дори не знаеха името му и питаха по какво е професор за да се направи и официалната справка по регистъра, след което се оказа, че такова лице никога не е било регистрирано там като дипломат или какъвто и да било служител!!!“ази информаци€ може да бъде поискана и по официален ред чрез нашето ¬ъншно министерство или чрез ¬ъншното министерство на ‘инланди€, които водели регистри на официално изпратените с дипломатически цели наши граждани във ‘инланди€ откакто там имаме посолство!“ова е, доказа се и поредната лъжа на ѕенсионера!”спех !!!
цитирай
216. анонимен - Ќя ќ… ћќ∆≈ Ћ» ƒј ћ»  ј∆≈  ј ¬» —ј “...
06.02.2008 15:10
Ќя ќ… ћќ∆≈ Ћ» ƒј ћ»  ј∆≈  ј ¬» —ј “ј–»‘»“≈ ¬ ѕ»‘ - за изпити, подписи и т.н.
цитирай
217. анонимен - ƒавид ще срази √олиат
06.02.2008 15:32
ѕоддръжката расте. ƒори мои далечни познати, които само зна€т, че съм в ё«”, ме спр€ха днес на об€д. »зказаха ми възмущението си от ¬оденичаров и ё«”. ¬ече ме гледаха с уважение. «а т€х не б€х " » та€ е от юзуто".
цитирай
218. анонимен - “арифите
06.02.2008 16:28
«а тарифите най-добре да се питат студенти по право и изобщо по тези специалности от факултета, където тарифите са по-разпространени. Ќа мен студенти по право са ми казвали за космически суми от сорта на 200-300 лева за тройка, но н€мам доказателства.
цитирай
219. анонимен - ѕодучувам че подкрепата здраво расте. —ъбрани
06.02.2008 18:27
са море от свидетелства за опашатите лъжи на ¬оденичаров.
«абел€звам, че в движение на различно места е лъгал различно. ќмотал се е наистина, както каза н€кой, като пиле в кълчища - горки€т професор ѕенсионер.
”тре всички 14.00 часа пред "јлександър Ќевски" в —офи€. ўе го смажем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
220. анонимен - ¬сички към "јлександър Ќесвки"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.02.2008 19:53
¬сички в —офи€!!! ”тре 14.00 пред катедралата.
цитирай
221. анонимен - ’убаво си напуисал че събирането
06.02.2008 19:55
е пред "јлександър Ќевски" катедралата в —офи€ и е утре, но да беше написал и че това означава 7 февруари, четвъртък, в 14.00 часа, пред катедралата. 7 февруари, четвъртък.
цитирай
222. анонимен - »нициативни€т комитет искаше и иска от
06.02.2008 22:26
нас само свидетелства и документи, ние му ги пратихме по »нтернет и пощи, и пращаме, но мисл€, че не бива да ги остав€ме сами - макар да обещават, че те ще подадат всичко - нека да се стечем всички пред катедралата "—в. јлександър Ќевски" за да н€ма ¬оденичаровщина, за да покажем, че сме хора, а не човекоподобни. ўо за народ сме, що за интелигенци€, що за академична общност, що за ≈вропейски съюз е това, що за ≈ропа, що за европейска Ѕългари€. ћожем ли да останем безразлични и безучастни, както се казва в песента, пусната в јнамнезата, всички, всички, абослютно всики да се стечем в 14.00 часа, в четвъртък, 7 фервуари пред катедралата "јлександър Ќевски" в —офи€. ¬сички там!!!! Ќикой да не липсва!!!! ≈дин ден тр€бва да можем да кажем причц всичката тази смрад, че и ние самите сме били там и сме казали "—Ѕќ√ќћ ¬ќƒ≈Ќ»„ј–ќ¬" "» Ќ≈ —≈ ¬–Џўј… ѕќ¬≈„≈, ћќЋ»ћ “≈!"
ƒќ ѕЏЋЌј ѕќЅ≈ƒј!!!
Ѕлизко е времето. ”«”–ѕј“ќ–Џ“ ще падне само ако и ние самите здрават му помегнем като сме утре там. ƒа не остав€ме »нициативни€ комитет сами. те направиха достатъчно. ¬сички там - ћ€сто на срещата - 14.00 часа, —офи€, пред "јлександър Ќевски", четвъртък, 7 февруари.
цитирай
223. анонимен - јз съм от Ѕлагоевград и мога смело да кажа, че
06.02.2008 22:32
от н€колко дена въдухът тук е друг. Ѕлагодарим на всички, които се вързаха с ц€лата тази нелека работа. —рещу ¬оденичаров, от който всички терпереха на времето, на който всички се клан€ха. » не се питаха "колко е души изгорил живи".
ќтвратитерлни са подбни хора.
«атова и благоидарим на »ницативни€ комитет. јз още днес дойдох вече в —офи€ и утре знам, че това ще е ≈ƒ»Ќ ¬≈Ћ»  „≈“¬Џ–“Џ  този 7 февруари. ¬ 14.00 пред јлександър невски, къде другаде???
цитирай
224. анонимен - shto taka
06.02.2008 22:44
ўо не си пишете имената бе смелчаци??!!
цитирай
225. zalashopov - Napred kam Sofia
06.02.2008 22:46
Pred parlamenta vischki. Vodenicata da si hodi. Aman ot nego
цитирай
226. анонимен - Napred kam Sofia
06.02.2008 22:55
«а ƒошков е €сно, има престъплени€ спр€мо него, но за този ƒечев не разбирам?!  аква е вината на  .ѕопова, че обича Ўопов? ѕрегледах интернет за него - н€ма кой знае какви научни постижени€ - конференцийки, докладчета и толкоз.  акво е ще пострада той от това, че ще има зала Ўопов??
«асрамете се - за мрътвите или добро или нищо.  .ѕопова прави добро, а вие г-н ƒечев?
цитирай
227. анонимен - Eh tazi Nirie
06.02.2008 23:23
Pak li be!
цитирай
228. анонимен - “ук питаха вчера ѕопова да разкаже нещо за договорките
06.02.2008 23:29
от 1999 г. за това как точно е станал ѕ»‘? ≈ хайде, де. јма не отгова-а-а-а-р€. ≈х, що тъй?
цитирай
229. анонимен - Napred kam Sofia
07.02.2008 00:00
’ей, никакъв Nirie не съм. Ќа кадето сте трагнали, аз се връштам. Ќе съм вътре в нещата на катедрата по "истори€", но най-покварената наука е т€. Ќе в€рвам на нито един днешен Ѕългарски историк. ѕогледнете се!  олкото до починали€ професор, бог да го прости, мол€ ви не го намесвайте в основни€ спор. ¬ие не можете да съдите! »наче не съм с вас!!
цитирай
230. анонимен - na 229
07.02.2008 00:14
≈ повечето сме в посока "јлександър Ќевски" - поне за утре. ѕочинали€ професор Ѕог да го прости. —амо ще каже, че както ƒечев писа той е рекордьор - председател на канддастудентска комиси€ 10 ли 12 години ли и съвсем до смъртта си. ј там е основното кранче на ¬оденичаровата мафи€. “ака, че лоши€ ¬оденичаров, ама добри€ Ўопов - без ти€. » накра€ да кажа, че горните факти може и да не са ƒечев, а на ¬езенков, който нещо се беше ровил. Ќе си спомн€м точно, важна е иде€та и приницпа - който е верен - до кончината си председател на комиси€та. јко ходите из красивите гоцеделчевски села попитайте хората те ще ви кажат какво означава това - и ще ¬и спр€гат в такива случаи точно определени имена, с които свързват определени практики, които сега н€ма да учточн€вам щото всички ги рабраха.
Ѕраво на ƒечев, че изкара ц€лата тази поми€.

цитирай
231. анонимен - Ќима вече се събудихте - тогава
07.02.2008 01:25
напред към —офи€. «а да спрем нелегитимните амбиции на гаврещи€ се със закона и с българските институции ¬оденичаров.
 ой ако не “и.  ога ако не —≈√ј.
ƒнес, четвъртък, 7 декември 2008 г., аз съм записал в календара си само 14.00 часа, площад "јлександър Ќевски" - ќбръщението до парламента и министъра срещу ¬оденичаров и незаконното му деканстване като изпулнил вече два мандата, че на всичкото отгоре и ѕ≈Ќ—»ќЌ≈–. “ой кво като Ўопов ли иска? ≈, не, вече не може. —покойни старини, другарю ¬оденичаров!!! Ќапред към —офи€!!! Ќапред към "јлександър Ќевски".
цитирай
232. анонимен - оф, пусто, не съм се събудил още
07.02.2008 01:27
днес, четвъртък 7 февруари пред "—в. јлександър Ќевски", в 14.00 часа.
цитирай
233. анонимен - „увам, че н€кои са вече там със спалните
07.02.2008 01:58
чували! Ѕраво юнаци!!!
цитирай
234. анонимен - ќЅ–Џў≈Ќ»≈
07.02.2008 06:46
ќЅ–Џў≈Ќ»≈
към народните представители в 40-то Ќародно събрание,
към г-н ƒаниел ¬ълчев, министър на образованието и науката,
към средствата за масова информаци€

”важаеми дами и господа,

 ъм вас се обръща »нициативен граждански комитет за законосъобразното отстран€ване на проф. д-р јлександър јсенов ¬оденичаров, незаконно заемащ трети мандат на декан в ѕравно-исторически€ факултет на ёгозападен университет ДЌеофит –илскиФ Ц Ѕлагоевград.

ќт есента на 2007 г. 67-годишни€т ¬оденичаров консумира трети мандат като декан, макар че «аконът за висше образование е изричен в забраната си за това. Ќа 12 декември 2007 г., когато беше свикано ќбщо събрание на факултета за избор на декан, проф. ¬оденичаров призова да му бъде гласуван вот на доверие, какъвто не се предвижда в «акона за висше образование. ћотивът за това УнововъведениеФ на професора се из€сн€ва в публикаци€ на в.Ф—трумаФ, пред който ¬оденичаров за€в€ва същи€ ден: Дѕрез 2005 г. б€х освободен от ё«” за 2 месеца заради дипломатическа работа. ѕредложението за ‘инланди€, което получих, не ме устройваше и не го приех, така че се върнах пак в ё«”. ¬ ѕ»‘ вече течеше процедура за избор на нов декан, аз се кандидатирах и ме избраха, така че на практика мандатът ми заедно с мандата на всички ръководни органи на факултета изтича през 2009 г.Ф

»стината е съвсем друга и ние сме събрали в нейна подкрепа достатъчно доказателства.
1. ѕрез 2005 г. проф. ¬оденичаров не е прекъсвал мандата си. “огава не е имало конституиране на ново ќбщо събрание, нито избор на ‘акултетен съвет и декан. ћандатът и на трите ръководни органа е изтекъл през есента на 2007 г.  ъм тези факти заслужава да добавим един въпрос: ако професорът по административно право наистина е прекъснал през 2005 г. декански€ си мандат, както твърди, защо не е прекъснал мандата си и като председател на ќбщото събрание на ё«” и като член на негови€ јкадемичен съвет, а е продължил да заема и двата поста?
2. —ъгласно чл. 31, ал. 3 от «акона за висшето образование (действащ към он€ момент) мандатът на декан се прекрат€ва предсрочно при навършване на 65-годишна възраст. ѕрекратителни€т срок за ¬оденичаров на длъжността декан на ѕравно-исторически€ факултет е настъпил на 18. VIII. 2005 г. (дата на раждане). ѕоследващото изменение на разпоредбата (ƒ¬, бр. 83, 2005 г. в сила от 18. X. 2005 г.) н€ма обратна сила. јктовете постановени от ¬оденичаров, след посочената дата са нищожни (тълкувателно решение No. 2 от 14.05. 1991 г. на ќбщото събрание на гражданската колеги€). ¬ъпреки императива на «акона за висшето образование за прекрат€ване на мандата на декана ¬оденичаров поради придобито право на пенсиониране, той продължава да упражн€ва деканската функци€ и до днес. » това се случва, пак повтар€ме, въпреки обсто€телството, че мандатът на всички избрани през 2003 г. органи приключи през есента на 2007 г.

Ќие имаме очакването и насто€ваме министърът на образованието и науката ƒаниел ¬ълчев да изпълни задължението си на контролиращ орган, което му вмен€ва чл. 10, ал. 2, т.10 на «акона за висше образование. проф. јл. ¬оденичаров притежава нелегитимна академична власт. Ќедопустимо е доскорошен член и говорител на ¬исши€ съдебен съвет грубо и съзнателно да нарушава закона за собствена изгода. ѕо силата на фактите, които изложихме, проф. ¬оденичаров не може да бъде председател на ќбщото събрание на ё«”.  одексът на труда и «аконът за висшето образование императивно изваждат проф. ¬оденичаров от академични€ състав на висшето училище. Ќедопустимо е при тези обсто€телства, проф. ¬оденичаров да бъде и председател на —пециализирани€ научен съвет по правни науки. Ќеговото поведение очевидно води до деморализаци€ на студентите, които са бъдещи юристи? ќчакваме отговор и на тези въпроси в предписани€та на министър ¬ълчев.

Ќие израз€ваме задоволството си от онези народни представители, които не допуснаха пром€на в «акона за висше образование, осигур€ваща възможността за трети мандат на деканите Ц един проект, зад който очевидно стоеше личната амбици€ на проф. ¬оденичаров да узакони трети€ си мандат, който от месеци противозаконно консумира. —ъщевременно насто€ваме народните представители, като упражн€ват правото си на контрол, да продължат да след€т действи€та на ћинистерство на образованието и науката и университетските власти в ё«” по отстран€ването на проф. ¬оденичаров. Ќе искаме да допуснем, че този нарушаващ закона юрист може да си осигури и парламентарна закрила.

Ќие се обръщаме към медиите с надеждата да осветл€т феномена Д¬оденичаровФ:
Хпрофесорът по право, неспазващ правото, когато не е в негов интерес;
Хдеканът, който направи сина си съди€ в —офийски€ градски съд в противоречие със «акона за съдебната власт.
Х членът на ¬исши€ съдебен съвет, който уреди повишени€ на съдии в Ѕлагоевградски€ районен съд против мнението на редица авторитетни хора в съдебната система, и с това придоби скритата власт да вли€е върху постанов€ването на съдебни актове;
Хчовекът, който при смен€щите се власти в Ѕългари€ е съум€вал да се прегръща с премиери и да урежда софри за видни представители на всички власти, да осигур€ва студентски прием и дипломи за юристи на вс€какви ДелитиФ.
”важаеми дами и господа, на фона на критиките от европейските институции за българските слабости в борбата срещу корупци€та по високите етажи на властта ние се обръщаме към медиите с препоръката да разнищ€т феномена Д¬оденичаровФ. Ќека да прослед€т и потърс€т об€снение как е възможно председател€т на —пециализирани€ съвет по правни науки и доскорошен член-говорител на ¬исши€ съдебен съвет да продължава да заема незаконно поста на декан, както и защо надлежните власти продължават необ€снимо да си затвар€т очите за този известен факт.

ќт »нициативни€ граждански комитет

07 февруари 2008 г

д-р —тефан ƒечев
д-р ѕетър ƒошков
д-р јлександър ¬езенков
ƒимитър јтанасов, докторант
ћари€н  арагьозов, студент

http://www.youtube.com/watch?v=ANrQmMl1a1M

цитирай
235. анонимен - —ЏƒЅќ¬≈Ќ ƒ≈Ќ - 7.02.2008
07.02.2008 08:46
ѕожелавам успех на цели€ на инициативен комитет, на всички съпричастни към каузата. јко до преди 1 година само никой не би си помислил, че тази кауза е успешна, то днес шансовоге да се успее са огромни.

Ќека днешни€т ден бъде повратен в борбата срещу корупци€та, наглостта, лицемерието и безхаберието.

Ќека днешната про€ва, покаже на ћинистъра на образованието и науката, че въпреки усили€та на –екторското ръководство да тушира и замаже проблема академически€т състав на ё«” иска пром€на. ѕълна пром€на. ¬сички ние - анонимните поддръжници сме с ¬ас колеги от иницитивни€ комитет и ¬» ѕќ∆≈Ћј¬јћ≈ ѕЏЋ≈Ќ ”—ѕ≈’.

Ќ≈ ј ¬—»„ » ћ≈ƒ»» ќ“–ј«я¬ј“ ѕ–ќ“≈—“ј ¬» » ¬» ѕќћќ√Ќј“ ¬ ЅЋј√ќ–ќƒЌј“ј  ј”«ј.

¬»≈ √ќ «ј—Ћ”∆ј¬ј“≈, защото ¬ие най-много изстрадахте и

“–яЅ¬ј ƒј ѕќЅ≈ƒ»“≈

≈—ѕ≈’!!!
цитирай
236. анонимен - ами ћирчев?
07.02.2008 10:56
 ъде остана ћирчев в ц€лата та€ истори€.“ой все пак е продукт на ¬оденичаров, той е ректор именно заради намесата на пенсионера и доскоро мъст€ха заедно на всички дръзнали да се противопостав€т на изборите.Ќека не забрав€ме този „≈—“≈Ќ човек, мол€ ви се!
цитирай
237. анонимен - Mirchev e v zadunena ulitsa
07.02.2008 11:16
Mirchev e v zadunena ulitsa. Ako produlzi da poddurzha falshifikaciite na Vodenicharov, ste nosi ne po-malka otgovornost ot falshifikatora. Ako pomogne za radialata s Vodenicharov, Mirchev ste bude negov zaloznik. Vodenicharov znae tvurde mnogo za nego. Kak ste se opita da izleze ot tazi zadunena ulitsa Mirchev - tova e vupros, chiyto otgovor Mirchev triabva da dade v sledvastite dni. Da ne sum na polozenieto muq toy niama polezni hodove. No kakvoto e drobil, da go surba.
цитирай
238. анонимен - » ректора е на митинг срещу ј.¬.
07.02.2008 11:31
Ќего не го мислете, от миналиа мандат дано е понатрупал нещо, а и сега на заплатите им могат да завиждат министри и президенти.
цитирай
239. анонимен - KAKVO STAVA
07.02.2008 19:01
KAKVO STAVA?!KAKVA E TAZI INFORMTSIONNA MAGLA,ZASHTO NIKADE NISHTO NE PISHE ZA DNESHNATA NI INITSIATIVA?!?!?!
цитирай
240. анонимен - GTA съобщава, че всички събрани ...
07.02.2008 20:06
GTA съобщава, че всички събрани материали б€ха предадени около 15- 15.30 часа на министър ¬ълчев, депутата ћурджов и още над 20 народни представители от различни парламентарни групи. Ќа ход са депутата ћурджов и министър ¬ълчев. “ехните пликове б€ха най-дебели. „акаме отговорът на министъра утре.
ѕовече подробности в късните часове и утре сутринта.
цитирай
241. анонимен - poreden otziv
07.02.2008 21:28

http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=456430
цитирай
242. анонимен - ”вер€ваме всички участници в този
07.02.2008 23:00
форум, които се включиха в намирането на свидетелства срещу верси€та на јлександър ¬оденичаров, че е прекъснал декански€ си мандат през 2005 г. или че е избран за декан през 2005 г., че техните открити свидетелства б€ха предадени днес както на отправили€ парламентарното питане депутат ћирослав ћурджов, така и на министъра на образованието и науката ƒаниел ¬ълчев.
—тефан ƒечев, ѕетър ƒошков
цитирай
243. анонимен - стискам палци
08.02.2008 09:55
¬чера не ми стигна смелостта да дойда (както казах и по-горе, не заслужавам поздравлени€). Ќад€вам се все пак, че поне част от информаци€та, ко€то усп€х да усигур€, е била полезна.

√оворих с човек, който про€ви интерес към историите около ¬оденичаров и изрази желание да пусне нещо по въпроса в университетски ориентиран сайт, ще видим.

—тискам палци за парламентарни€ контрол, дано министър ¬ълчев има критична маса ум в главата!
цитирай
244. анонимен - PARLAMENTAREN KONTROL V MOMENTA
08.02.2008 11:49
ѕарламентарен контрол
08.02.2008
I. »вайло  алфин, «аместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. ѕитане от н.п. ћј–»я ¬ј—»Ћ≈¬ј  јѕќЌ относно възможността на българските дипломатически представителства да подпомагат български граждани при извънредни ситуации.


II. ƒаниел ¬ълчев, «аместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. ¬ъпрос от н.п. ‘ј“ћ≈ ћ”—ј »Ћ»я« относно размера на стипендиите за отличен успех на учениците, настанени в ƒомове за деца, лишени от родителски грижи, които се обучават в така нар. училища интернати, както и за месечни€ размер на джобните пари, за децата в тези домове.
2. ¬ъпрос от н.п. ћ»–ќ—Ћј¬ ƒ»ћ»“–ќ¬ ћ”–ƒ∆ќ¬ относно необ€в€ване на свободни места в системата на образованието и назначаване на хора без необходими€ ценз и професионална квалификаци€.
3. ¬ъпрос от н.п. ћ»–ќ—Ћј¬ ƒ»ћ»“–ќ¬ ћ”–ƒ∆ќ¬ относно проведеното общо събрание за избор на ръководни органи на историко-правни€ факултет на ёгозападни€ университет "Ќеофит –илски" в гр. Ѕлагоевград.

цитирай
245. анонимен - ?
08.02.2008 11:56
¬същност, какво стана на парламентарни€ контрол? ¬ъпросите на ћурждов ми звучаха прекалено общо формулирани, а ¬ълчев отговар€ше повече от условно. ƒобрата новина е, че проверките в ѕ»‘ продължават, но аз очаквах повече.

ƒругата новина е, че ¬оденичаров не е прекъсвал мандата си за 2 месеца, а за 5-6 дена. «начи, пак лъже.
цитирай
246. анонимен - ‘акултетен съвет
08.02.2008 11:58
Ќа заседанието на 12. дек. със сигурност избирахме факултетен съвет, какви са тези глупости, че не са избирани органи на управление?
цитирай
247. анонимен - Ѕраво на министър ¬ълчев измъкна ...
08.02.2008 12:00
Ѕраво на министър ¬ълчев
измъкна се по блест€щ начин
нищо не отговори, нищо конкретно, абсолютно нищо.
Ѕраво на ¬оденичаров здраво е поработил с негови€ при€тел ƒјЌ»
цитирай
248. анонимен - ѕоддръжката расте!
08.02.2008 12:38
ћного се радвам, че от diploma.bg удържаха на думата си да публикуват информаци€ по темата - http://diploma.bg/?p=view&aid=545

Ѕлагодар€, колеги!
цитирай
249. анонимен - Ѕог високо, а властта (министърът) - циничен
08.02.2008 12:45
ћо€т коментар е различен от този на245. ѕасивно, беззъбо питане и циничен отговор. ƒепутатът не зададе същински€т въпрос: наистина ли е имало ќбщо събрание за избор на декан през 2005? ј министърът все едно казваше: знаем, че ¬оденичаров и ректорът ни лъжат, но вие се управ€йте. ѕотърсете съда, т.е. викайте отвъдното. Ѕог високо, а властта (министърът) € н€ма. ≈, да, има и нещо положително - научихме за още една лъжа на ¬оденичаров, легитимирана и от ћирчев. јко това задовол€ва н€кого, нека да е доволен.
цитирай
250. анонимен - ƒа благодарим на "ƒневник"
08.02.2008 13:16
¬. ƒневник заслужава адмирации, защото за пореден път постав€ темата за трети€ мандат на декана ¬оденичаров. Ќашите медии най-често се блазн€т от скандалност на темите или зачекват дадена тема, след което € изостав€т. "ƒневник" дава основание да говорим за щастливо изключение. “ой подхвана казуса "¬оденичаров", когато щеше да бъде приет закон заради амбициите на този човек за трети мандат като декан на ѕравно-исторически€ факултет. ѕо-късно публикува и други материали по същи€ казус. ƒано вестникът продължи да го из€сн€ва. «ащото в него се проектират много проблеми и на висшето образование, и на съдебната система. “ози казус е като ракова клетка - ако не се изреже навреме, изходът от забол€ването е песимистичен. ќще по-похвален е интересът на "ƒневник" към тази тема на фона на нейното разглеждане по време на парламентарни€ контрол на 9 февруари. Ѕеззъбо, неадекватно питане и циничен отговор - така мога да оцен€ питането на депутата ћурджов и отговора на министър ¬ълчев. ≈дини€т с€каш не искаше да знае онова, което питаше, а други€т очевидно е питал в Ѕлагоевград така, че да не стигне до него знанието за нелегитимността на ¬оденичаров като декан.
цитирай
251. анонимен - pitaneto
08.02.2008 13:21
Ne sam fen na Murdjov, no pone povdiga vaprosa. Kade sa drugite parlamentaristi da formulirat pitaneto po-dobre?
цитирай
252. анонимен - Ћозето иска мотика. јко депутатът - ...
08.02.2008 13:28
Ћозето иска мотика. јко депутатът - този или н€кой друг - иска да помогне, нека го направи. “ака или иначе ние тр€бва да копаем.
цитирай
253. анонимен - до 252
08.02.2008 14:12
¬ известен смисъл те точно това искат - ние да ходим да копаем, лозе или каквото и да било, а те да управл€ват науката и висшето образование. » да не им се бъркаме.
цитирай
254. анонимен - GTA
08.02.2008 15:16
ћного интересен жанр беше отговора на министър ƒаниел ¬ълчев на парламентарното питане на депутата ћирослав ћурджов. Ќа въпроса спазени ли са процедурите в ѕ»‘ той прочете една изпратена му справка как на 10 юни 1999 г. ¬оденичаров станал декан на предишни€ ёридически факултет; как на 8 октовмри 1999 г. документите показвали, че станал декан на ѕ»‘; как на 23 окт. 2003 г. пак станал декан на ѕ»‘, ама 19 юни 2005г. представени документи показвали, че искал да прекрати вече мандата и на 23 юни било прекратено трудовото му правоотношение с ё«”. Ќо веднага на 29 юни 2005 г. били, пак според документите, станали били нови избори за декан и ¬оденичаров тогава бил избран пак за декан. —лед това справката пратена от ё«” била показвала, че на 12 декември 2007 г. имало свикано ќбщо събрание на ѕ»‘, ама то не било избирало декан, а само попълвало състава на ‘акултетни€ съвет, което присъствали като че ли не потвърждават.

ћинистър ¬ълчев сам си дава сметка, че в така предоставените му данни "има нещо гнило" и затова направо си го каза, че изглежда имало противоречие между чл. 26, ал. 2 от «акона за висшето обраование и чл. 31, ал. 4 от същи€ закон, което противоречие н€как си не можело било да се реши от него, а от съда. “ака бе оставена отворена вратата за съдебно решение по този изключително странен случай в академичната истори€. –азбира се странен за този, който не знае неистовите апетити на ¬оденичаров "да намира законни€ начин" с цената на всичко. ћинистър ¬ълчев призна на практика, макар и с половин уста, странностите в документите, които са му изпратени от Ѕлагоевград, изтъквайки, че е назначена проверка, ко€то продължава и в момента и ще продължава и занапред. «а читателите на форума на "јнамнеза" странни€т и подозрителен характер на пристигналите от Ѕлагоевград протоколи и документи - както добре знаем - не е никаква изненада. Ќие казахме това още преди време - на министъра ще бъдат предоставени документи, които са били създадени по системата "Ўопов-ѕопова", за ко€то говори —тефан ƒечев в своето "¬торо отворено писмо до  ристина ѕопова" (http://zalashopov.blog.bg/viewpost.php?id=136661)

Ќе беше разгледан обаче въпроса за пенисонирането на ¬оденичаров настъпило още през 2005 г. или поне през 2007 г.
“ака практически министър ¬ълчев не каза легитимни ли са решени€та на т. нар. ќбщо събрание от 12 дек. 2007 г., което вместо да избира декан не избира декан и не избира и ‘акултетен съвет. Ќа министър ¬ълчев се казва после, че ќбщото събрание само било допълнило състава на ‘акултетни€ съвет, ама не го било избирало. ќкончателните решени€ министърът остави като възможност за допълнителната проверка, ко€то тече в момента или за съда.

≈то и първите мнени€ на хора от форума:
¬същност, какво стана на парламентарни€ контрол? ¬ъпросите на ћурждов ми звучаха прекалено общо формулирани, а ¬ълчев отговар€ше повече от условно. ƒобрата новина е, че проверките в ѕ»‘ продължават, но аз очаквах повече.

ƒругата новина е, че ¬оденичаров не е прекъсвал мандата си за 2 месеца, а за 5-6 дена. «начи, пак лъже.

246. анонимен - ‘акултетен съвет
11:58
Ќа заседанието на 12. дек. със сигурност избирахме факултетен съвет, какви са тези глупости, че не са избирани органи на управление?

247. анонимен - Ѕраво на министър ¬ълчев измъкна ...
12:00
Ѕраво на министър ¬ълчев
измъкна се по блест€щ начин
нищо не отговори, нищо конкретно, абсолютно нищо.
Ѕраво на ¬оденичаров здраво е поработил с негови€ при€тел ƒјЌ»

«а повече коментари вж. http://petdoshkov.blog.bg/viewpost.php?id=156279


GTA желае да отбележи поведението на Ћюбен  орнезов, който с реплички, се опитваше да отклони въпроса за връзката между ц€лата тази неубедителност и гнилост, ко€то е била представена от ё«” на министър ¬ълчев и продължилото месеци, но за съжаление на ¬оденичаров, неуспешно за него лобиране да се промени «акона за висшето образование и той да разрешава на деканите да могат да имат и по три мандата. ƒаже първоначалната иде€ на ѕетър Ѕерон е била да се махне името "декан" от ограничените ректор и т.н. и деканите да могат да бъдат декани направо пожизнено, но в хода на процедурата се е преценило, че е едно доста гол€мо "оливане" и тази изключително "демократичната" и безкрайно "прогресивна" иде€ е била изоставена. »скаме също да ¬и съобщим, че както казват в Ѕлагоевград, "намиращи€т се на €сла" в ѕ»‘ Ћюбен  орнезов е гласувал за трети мандат на деканите при обсъждането на поправката в закона в пленарна зала. » това той е сторил въпреки, че като ц€ло и парламентарната група на Ѕ—ѕ, подобно на повечето народни представители от —ƒ—, ƒ—Ѕ, ЅЌ— и отцепилите се от Ќƒ—¬ са гласували срещу поправката осигур€ваща трети мандат на ¬оденичаров.

ќтговорът на министър ¬ълчев показа, че тандемът √юдженов- ¬оденичаров излизат пред министерството с верси€та за прекъсване на мандата, за ко€то до есента на 2007 г. никой нищо не знаеше, за проведен избор на декан на 29 юни 2005 г. в Ѕо€на,, за който пак до декемри 2007 г. никой нищо не знаеше; за прекъсване от н€колко дена, а не от два месеца, както доскоро и сами€т ¬оденичаров ни увер€ваше чрез страниците на "—трума". ѕротиворечи€ повече от странни, за които тандемът √юдженов-¬оденичаров дължи отговор.
≈два ли н€кой е изненадан, че от отговорът на министър ƒ. ¬ълчев лъсна и поредното противоречие в инфромаци€та за отпуска от 2005 г. ќт два месеца той стана вече 4-5 дена. ’м, странно? Ќаблюдатели обръщат внимание на най-важните изводи в случа€, а те са следните
1. ƒо септември 2007 г. никой не знаеше в ё«” за каквито и да било станали, когато и да било станали прекъсвани€ на декански€ мандат на јлександър ¬оденичаров.
2. ѕървоначално когато се по€ви като верси€ за наивници през септември 2007 г., т. нар. прекъсване на ¬оденичаров от 2005 г. не бе казано колко е било, но после, едва вече през декември 2007 г., сами€т ¬оденичаров го каза пред "—трума", че прекъсването от 2005 г. е било цели два месеца, а сега вече към февруари 2008 г., според изпратените от ё«” на министъра документи, въпросното прекъсване от 2005 г. изведнъж изненадващо се посви на н€какви си там 3-4 или 4-5 дена.
3. ¬ече не се казва и че ¬оденичаров бил мислил дали да ходи до ‘инланди€ като дипломат, но защото разбрал, и то забележете едва след като изл€зал в отпуска, че във ‘инланди€ е студено, ¬оденичаров се отказал и се върнал след н€какви си там 4-5 дена пак на работа в ё«”.
4. ≈два през декември, на 12 декември 2007 г., бе "ѕ–»ѕќћЌ≈Ќќ" на ќбщото събрание на ѕ»‘, че през 2005 г. то е избирало декан -нещо, което хората в ѕ»‘ б€ха забравили защото до декември 2007 г. Ќ» ќ… ќ“ “я’ »«ќЅўќ » Ќ≈ «Ќј≈Ў≈, „≈ Ќј 29 ёЌ» 2005 √., по никое време, без никой да го знае ≈ Ѕ»Ћ ”∆ »«Ѕ»–јЌ ƒ≈ јЌ.  акто GTA неведнъж вече е изтъквала, доста странно е, че и регионалните ежедневници "—трума" и "¬€ра" не отбел€зват, при това по никакъв начин, в бровете си от кра€ на юни 2005 г. или от началото на юли 2005 г. за какъвто и да било станал избор на декан на ѕ»‘. ј събитието е изключително - ц€л декан е избран с ц€л мандат до 2009 г.
Ќаблюдатели изтъкват, че пратените отговори от ё«” до ћќЌ и отговорът на ƒ. ¬ълчев са ново, поредно доказателство, за морални€ развал и произволността в документаци€та, за ко€то от месеци се говори във форума на електронното историческо списание "јнамнеза" и в текстовете на —тефан ƒечев, јлександър ¬езенков и ѕетър ƒошков. ¬секи може да си даде сметка за крещ€щите противоречи€, за смен€щите се версии във времето, за това как един път се "издига кандидатура" и "деканът се кандидатира", но после се оказва, че то всъщност не било издигане на кандидатурата на декана или кандидатиране на декана от септември 2007 г. (че пък и с тайно гласуване), а било всъщност "издигане на кандидатура", "деканът се кандидатира", ама не за избор на декан, а било само за вот на доверие, защото н€мало било защо през декемрви 2007 г. да се избира декан, защото деканът бил избран още 29 юни 2005 г. (пак повтар€ме, че до декември 2007 г. никой в ѕ»‘ не знаеше за тази комична верси€).
ѕък и отпуска - не н€кой друг, а сами€т ¬оденичаров казва пред "—трума", че той бил два месеца - и това го има на масата на министър ¬ълчев, само да споменем - но в документите изпратени от ё«” той е н€какви си 4-5 дена. ¬ълчев каза първо "седмица", но €вно веднага се сети, че ние знаем, че седмицата не се съсътои от четири дена и бързо си каза, че е по-малко.

Ќо проверката продължава, а ние съответно тр€бва да € подпомогнем. » то вс€чески.
—вързахме се с депуатата ћирослав ћурджов, който бе категоричен: "Ќ€ма да оставим нещата така!" ѕодобно становище и същата категоричност изрази и »нциативни€ граждански комитет за законосъобразно отстран€ване на ¬оденичаров като нелегитимен декан на ѕ»‘ и узурпатор.

Ќ€кои коментатори вече свързаха условни€ и не€сен отговор с "вратички" на ƒаниел ¬ълчев с очакване граждански€ натиск да продължи и той да доведе до изнас€нето на нови факти и обсто€телства около феномените ѕ»‘ и ¬оденичаров. » наистина, GTA разбра от сигурен източник, че още довечера в един от големите столични вестници (може би утре сутринта той ще бъде и в Ѕлагоевград) ще се по€ви огромна стати€, ко€то ще е първи€т досега опит за едно по-ц€лостно надникване във феномена ¬оденичаров. ¬ъв въпросни€ вестникарски матераил за пръв път в по-големи детайли ще стане дума за неща, кото досега б€ха споменавани само и единствено в текстовете на ѕетър ƒошков, —тефан ƒечев и јлександър ¬езенков.
—поред други наблюдатели, уклончивата, дистанцирана и оставаща си вратички позици€ на минисър ¬ълчев се дължи на натиск от парламентарната група на Ќƒ—¬ и парти€та Ќƒ—¬, където именно са най-силните позиции на ¬оденичаров. –азпечатката от гласуването, с което да се даде зелена улица за трети€ мандат на ¬оденичаров, показва, че поправката за трети€ мандат на деканите е била подкрепена от депутатите от Ќƒ—¬, заедно с тези от ƒѕ— и јтака. ¬ същото време отцепилите се от Ќƒ—¬ твърдо са гласували срещу поправката, правена и според т€х, заради ¬оденичаров. »ма и коментари, че на практика министър ¬ълчев не е нито с Ќƒ—¬, нито с отцепниците, и точно това прави позици€та му доста несигурна и колеблива, защото в момента бил министъра с най-клатещ се стол.
Ќо има н€колко неща, които не бива да се забрав€т
1. ћинистър ¬ълчев ни представи странности, които сам свърза с вратички, които той см€та, че законът е оставил. “ой каза какви документи са му предоставени, но не за€ви, че сами€т той в€рва на тези документи. Ќапротив - и според него - тук с€каш има нещо. ¬ълчев искаше с€каш да каже, че министерството не е "пазвантин" и подобни проблеми тр€бвало да решава съда, както се изрази и той сами€т.
2. ћинистърът призна, че нещо не е наред с ѕ»‘ и ё«”, поради което той е назначил проверка, ко€то и в момента продължава. Ќие сме последните, които министър ¬ълчев ще убеждава колко е наложителна тази проверка.
3.  акто депутата ћурджов, така и »нициативни€т граждански комитет са твърдо решени да продължат борбата за възстанов€ване на академичната демокраци€ и законността, за спазване на академичните процедури.
¬същност има ли н€кой, който наистина да в€рва на информаци€та, ко€то е изпратена от ё«” на министър ¬ълчев??? јки има такъв, който да в€рва на не€, ние сме готови да му предоставим трибуна.
«ащото всички ние знаем:
1. ¬оденичаров нищо не е прекъсвал през 2005г.
2. ¬оденичаров изобщо не е избиран за декан през 2005 г.
3. ¬оденичаров се кандидатира за нов мандат през септември 2007 г., но пром€ната на закона, за ко€то лобираше в парламента не мина.
4. ¬оденичаров отдавна е пенсионер и незаконен узурпатор на властта в ѕ»‘

"Ќамерен е законни€ начин"? ƒа, но нещо не е намерен както тр€бва и е съшит с бели конци. “ова само ще удължи агони€та на ¬оденичаров, но иначе той просто е свършен. ѕраговете на допустимост са преминати и това вече го виждат всички. ј »нициативни€т граждански комитет е по-решен от когато и да било да не спира борбата.
цитирай
255. анонимен - Stenograma
08.02.2008 16:42
Ћ.  орнезов: ќтново той е свързан с Ѕлагоевград към «аместник-министър председател€ и министър на образованието и науката г-н ƒаниел ¬ълчев. √-н ћурджов, запов€дайте да развиете ¬аши€ въпрос към министъра.
ћ. ћурджов: Ѕлагодар€ отново, г-н ѕредседател.
”важаеми колеги, над€вам се, н€ма да си омръзнем, ама така се случва. ƒруги€т въпрос или по-скоро този въпрос е свързан със системата на образованието, само че в по-висшата му част Ц закона за висшето образование. ћо€т въпрос беше провокиран от гледани€ наскоро законопроект, предвиждащ увеличаване или по-скоро невъзможността и ограничаването на деканските мандати Ц от два на три да станат. “ова породи доста съмнени€, доста разгорещена дискуси€ в залата, а, от друга страна, и доста въпроси от страна на медии и на българското общество.
¬ъпросът ми е свързан с проведеното ќбщо събрание за избор на ръководни органи на »сторико-правни€ или ѕравно-исторически€ факултет в ёгозападни€ университет ДЌеофит –илскиФ, гр. Ѕлагоевград. —ъгласно «акона за висшето образование, без да посочвам конкретни членове, за да не губим и без това време, изборът на ръководни и контролни органи е обвързан с конкретни срокове и критерии, на които те тр€бва да отговар€т. ћоите въпроси са следните, г-н министър:
ѕри свикването на ќбщото събрание на ѕравно-исторически€ факултет в ёгозападни€ университет били ли са спазвани съответно тези срокове и критерии, които тр€бва да отговар€т на закона?
¬торо: Ћегитимни ли са взетите решени€ от това проведено ќбщо събрание?
», трето, едно тълкувание от ¬аша страна: —поред ћинистерството на образованието взетите решени€ на това ќбщо събрание имат ли връзка с предложените промени, за които споменах в началото, в «акона за висшето образование.
Ѕлагодар€ ¬и.
Ћ.  орнезов: Ќо този закон беше отхвърлен, г-н ћурджов, нали така?
ћ. ћурджов (от залата): “акава е била вол€та на «алата, г-н ѕредседател...
Ћ.  орнезов: ƒобре бе, да... ѕросто да информираме «алата, пък да слушат... ƒа, в€рно, че имаше, миналата седмица и по-миналата, «алата отхвърли този законопроект.
»мате думата, г-н министър!
ƒ. ¬ълчев: Ѕлагодар€, г-н ѕредседателю!
”важаеми г-н ѕредседателю!
”важаеми госпожи и господа народни представители!
”важаеми г-н ћурджов!
ƒействително този закон беше отхвърлен. јз сами€т, знаете, че б€х против него, не за друго, а защото и академичната общност беше против това. ¬аши€т въпрос обаче е наистина конкретен. ѕо повод на това, което ¬ие питате, аз се обърнах с молба към –ектора на ёгозападни€ университет професор »ван ћирчев за предостав€не на документи, свързани с избора на ръководни органи на ѕравно-исторически€ факултет, които позвол€ват да се направи преценка относно законосъобразността на проведените избори.
‘актите, които, мога да кажа, че са установени във връзка с предоставените ни документи, са следните:
Ќа 10 юни 1999 година професор ¬оденичаров е избран за декан на ёридически€ факултет.
Ќа 8 октомври, същата година, пет месеца по-късно, »сторически€т и ёридически€т факултети са обединени и професор ¬оденичаров е избран за декан на нови€ факултет.
Ќа 6 октомври 2003 година със заповед на –ектора той е назначен за временно изпълн€ващ длъжността декан, считано от 10 юни 2003 година.
Ќа 23 октомври 2003 година професор ¬оденичаров е избран отново за декан на факултета.
ƒве години по-късно Ц на 19 юни 2005 година Ц е подадена от него молба за прекрат€ване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.
Ќа 23 юни същата година, т. е. около една седмица по-късно, даже пет дни по-късно, със заповед на –ектора е прекратено труовото му правоотношение Ц включително като декан.
Ќа 29 юни 2005 година, шест дни след прекрат€ването, е проведен нов избор за декан на ѕравно-исторически€ факултет, на който ќбщото събрание на факултета отново го е избрало за декан.
Ќа 12 декември 2007 година, в кра€ на миналата година, са проведени избори за допълване на състава на ‘акултетни€ съвет на ѕ»‘, но на това събрание не са провеждани избори за декан, председател на ќбщото събрание или ц€лостно за ‘акултетен съвет.
≈то това е фактическата обстановка.
—ега, откъде идва трудността в тълкуването? ¬ «акона за висшето образование има две разпоредби Ц едната Ц чл. 26. ал. 2: ќргани за управление на факултета са ќбщото събрание, ‘акултетни€т съвет и ƒеканът. “е имат мандат четири години. ћандатът им не се прекъсва при провеждане на частични избори. ¬торо обаче, съществува алине€ 4 на член 31 от «акона, чийто текст е следни€т: Дѕри предсрочно освобождаване за един мандат се см€та времето, в което лицето е заемало съответната ръководна длъжност повече от две годиниФ. —ледователно при по-малко от две години не се см€та за изтекъл мандат.
Ќ€ма съмнение, че двата текста са в известно противоречие. ѕоследната част от въпроса ¬и, разбира се, аз не бих могъл Ц при ц€лото ми желание и уважение към ¬ас Ц да € тълкувам, тъй като това би било много спекулативно от мо€ страна... ћога да кажа само следното: че аз съм назначил проверка относно дейността на ѕравно-исторически€ факултет, ко€то в момента тече и в момента, в който има н€каква допълнителна информаци€, аз с удоволствие бих ¬и информирал.
ƒобре е също така да знаете, че по правило ћинистерството на образованието и науката не може да следи избора на всички декански ръководства в страната. Ѕих искал също така да кажа, че съществуват много юридически възможности, ако едно лице счита, че има извършено нарушение, това да бъде констатирано по съответни€ съдебен ред. », последно изречение, уважаеми г-н професоре. Ѕих искал да кажа, че министерството на образованието и науката не е легални€т тълкувател или още по-малко Ц автентични€т тълкувател на «акона за висшето образование. “ова според мен тр€бва да прав€т съответните правораздавателни органи. Ѕлагодар€.
Ћ.  орнезов: ƒавам думата на народни€ представител ћирослав ћурджов... ѕраво на реплика.
ћ. ћурджов: ”важаеми г-н ѕредседател!
”важаеми г-н ћинистър!
ќт отговора, който ми дадохте, вид€х, че сте направили една проверка, по-скоро една хронологическа справка от кога г-н ¬оденичаров в крайна сметка присъства като административно лице на службата декан в ёгозападни€ университет, ѕравно-исторически€ факултет. ƒруг е въпросът, че, както и ¬ие казахте, определено има пропуск в «акона за висшето образование. ќт една страна, чл. 26, конкретната алине€ твърди едно, от друга страна, чл. 31, ал. 4 твърди друго.  оето създава предпоставки и възможности не само там, а и на много други места Ц и сигурно това е една широка практика Ц хора с определени позиции, защото длъжността декан не е никак маловажна в един университет, както е добре известно факултетът е основно звено на университета и без факултетите н€ма университети, да използват тези т.нар. вратички в закона и да се облагодетелстват по чисто административен начин. “оест дали две години се счита за непълен мандат или съответно по-малко от две Ц непълен и така нататък, което тр€бва да постави една много широка дискуси€ в българското общество. Ќие си говорим, че има криза в българското образование. ѕреди малко говорихме за средното, сега се връщаме на висшето, за качеството на преподаване, за кадрите, които излизат и как те се реализират. ѕодобни възможности в сами€ закон и окопаването административно на н€кои хора създават предпоставки действително за некачествен учебен процес, за лоши кадри, които излизат и за една ц€лостна визи€ какво от тук нататък се случва в «акона за висше образование. «ащото в противен случай ние или хората, които ги интересува конкретни€т казус, може би действително ще си потърс€т правата по съдебен ред. Ќо смисълът на един закон е в крайна сметка, пък и на самото министерство на образованието е, защото според чл. 10 на «акона за висше образование вие имате и контролни функции, въпреки автономи€та на висшите училища, да се провежда качествен контрол и да се следи за законността. «ащото в противен случай излиза така, че хора, които произвеждат кадрите за бъдещата правораздавателна система, системно нарушават закона... ѕък и не само те, а и други. Ѕлагодар€.
Ћ.  орнезов: ƒавам думата на «аместник-министър председател€ и министър на образованието г-н ƒаниел ¬ълчев. ѕраво на дуплика.
ƒ. ¬ълчев: Ѕлагодар€, уважаеми г-н ѕредседателю!
”важаеми госпожи и господа народни представители!
”важаеми г-н ћурджов!
»скам да ¬и увер€, че контролната дейност на министерството ще продължи и ще следим и този случай. Ќо това, което ¬ие казвате в първата част на... реплика или дуплика беше това, реплика сигурно...
Ћ.  орнезов: ¬ие имате дуплика...
ƒ. ¬ълчев: јз имам дуплика, значи той е имал реплика... “а във втората част, т.е. в първата част на ¬ашата реплика е много важно. » въпросът за законодателната уредба на висшето образование. Ѕих искал да ¬и информирам, че ние онзи ден имахме среща с нови€ председател на —ъвета на ректорите проф. Ѕорисов. »зградили сме, или доизградили, тъй като т€ съществуваше и в миналото, една група, ко€то доста бързо върви към нова стратеги€ за висшето образование и респективно нов закон за висшето образование, и се над€вам, че народните представители ще се включат достатъчно активно на един следващ етап в изработването на закона. Ќашата амбици€ е преди кра€ на тази —еси€ вие да получите нов закон за висшето образование. ƒано това да стане. ¬сички тези въпроси аз н€мам нищо против да ги изчистим, тъй като знаете, че подобни въпроси се постав€т не само в областта на висшето образование, подобни въпроси се постав€т и в областта на н€кои научни институции напоследък. Ѕлагодар€.
цитирай
256. анонимен - ¬ъзниква въпроса легитимно ли е избран нови€ ректор
08.02.2008 19:37
јз мисл€, че от казуса около нелегитимни€ избор на ¬оденичаров,пенсионер-декан на ѕ»‘, възниква друго питане зас€гащо един много по значим и отговорен пост какъвто е ректорски€ в ё«”. ѕриканвам граждански€т комитет и депутатът ћурджов да се заемат и с това радикално погазване на закона. ≈дин ректор избран от общо събрание с нелегитимен председател и студенски делегати избрани една година по-рано и манипулирани непрестанно от този кандидат ректор,тогава и насто€щ ректор на ё«”.ћол€ ви ако е възможно потърсете имената на тези студенти-делегати участвали в това незаконно събрание.ѕри един откровен разговор с т€х и запазване на т€хната анонимност те биха споделили как са били манипулирани да гласуват на съответните избори.Ќай-странно за мен си остава как може при доказани нарушени€,€сни за всички присастващи на това общо събрание на ё«” да се допусне то да бъде об€вено за легитимно и направени€ тогава избор за законен.—поред мен падне ли ¬оденичаров тр€бва веднага да се атакува ректора ћирчев.Ќе тр€бва да му се остав€ възможност да се измъква в характерни€т му маниер от отговорност.ћол€ ви ректорът стой на върха на тази престъпна пирамида,наистина той е марионетка на декана на ѕиф и е избран незаконно с негова помощ,за да му върши работа,като си затвар€ очите за всичко незаконно и "намазва" подобаващо от това.Ќе е ли странно че този насто€щ декан е бил ръководител на печатницата на бюлетините за собствени€ си избор.“ова според мен е недопустимо,един кандидат да бъде ръководител на печатането на бюлетините.“ой е напечатал съответни€т брой бюлетини плюс 100 повече, които комиси€та по пребро€ването е тр€бвало да подмени ,с тези булетини с които е гласувано за другите кандидати за ректор.ѕотърсете комиси€та и € притиснете.ћол€ ви за пореден път не го остав€ите да се измъкне.
цитирай
257. анонимен - вижте материала в  апитал
08.02.2008 20:02
това, което ние отдавна знаем, за първи път се по€в€ва пред по-широката публика и то в такъв гол€м материал; ѕрочетете го и нека всеки, който знае още нещо, да го добави. Ќе бива да спираме дотук. ¬оденичаров €вно е фалшифицирал избора, не само сво€, но и на ректора на ё«”. ƒа насто€ваме проверката да продължи и да разкрие ц€лата истина!
цитирай
258. анонимен - ѕрав е 257
08.02.2008 20:31
“ова, което хората, които посещават "јнамнеза" и блоговете на —тефан ƒечев и ѕетър ƒошков зна€т широката публика -включително и разни министри и депутати ще чу€т едва днес. «а пръв път. «а сефте.
“ова, което е очевидно за нас не е очевиднои за т€х. Ѕлагоевград те не зна€т, че е феодално имение на ¬оденичаров, развратител€ на българската съдебна система, полици€та, администраци€та, образованието и т.н.
–ечта на ¬оденичаров от "јнамнеза", тази от 27 април 2007 пред катедрите по истори€
1. тр€бва да стигне и до телевизии и да се пусне звук придружен със субтитри.
2. ƒа се даде на депутати
3. ƒа се отправи парламентарно питане до ћ¬– - –умен ѕетков - може ли ако си член на ¬исши€ съдебен съвет и декан на правен факултет, наистина хей така, без никакви процедури, а само по при€телска лини€ да ти се дава информаци€ кой, кога, от кой »нтернет клуб, от кой личен компютър пише???? ћоже ли, г-н ѕетков, ако се пише против ¬оденичаров от един »нтернет клуб той да бъде закрит и може ли това да го постигне един ¬оденичаров???? «нам, че ще ни кажете, г-н ѕетков, че не може, но искам да ви попитам, има ли н€каква практика, ко€то все пак дацдава тази необ€снима самоувереност на ¬оденичаров. «ащо г-н ѕетков, да се закрива »нтернет клуб от където н€кой бил написал анонимно, че в един университет като ё«” с фалшив протокол се твърди, че всички до един са "за" да има аудитори€ на едно академично недоразумение като …ордан Ўопов, случайно попаднал на академична работа човек? ќтменена ли е свободата насловото, г-н ѕетков, за приближените на г-н  амен ѕенков? –ечта на ¬оденичаров от 27 април май тр€бва да доведе и до намеса на н€кои компетентни органи които да си зададат въпросите как е възможно един самозабравил се ерибей на прехода да държи такъв език????
“ози постин е и призив юристи да се включат и да коментират речта на ¬оденичаров от 27 април 2007 г. поместена в писмото на —тефан ƒечев до  ристина ѕопова, аудиозаписа поместен от јндрей Ћунин в "јнамнеза", както и откуса, който с днешми€ или по-скоро утрешни€ съботен " апитал" ще стане досто€ние на ц€ла Ѕългари€.
цитирай
259. анонимен - обичам " апитал"!
08.02.2008 21:08
http://capital.bg/show.php?storyid=456973
http://capital.bg/show.php?storyid=456982
цитирай
260. анонимен - —амо да вметна, г-н ƒечев, че когато ...
08.02.2008 21:09
—амо да вметна, г-н ƒечев, че когато ¬оденичаров вас ви е заплашвал, че ще разбере от кой интернет -клуб се пише - ¬»≈ тогава още не сте написали и 1 дума срещу него (за справка - същи€ този јнамнезис). ¬ този период вие сте бълвали срещу никому неизвестните ви колеги и то анонимно. Ќе сте герой, защото тр€бва да пуснете цели€ запис от това заседание, за да видим наистина пък вие как геройски сте се държал. ¬аши колеги разказват, че сте стоели от д€сната страна на същи€ този ¬оденичаров като паленце и той мило ви е потупвал по рамото през ц€лото време. ƒали е в€рно?
цитирай
261. анонимен - E weche sigurno sa stanali
08.02.2008 21:20
izvestni vaprosnite mu kolegi na g-n Dechev, ama zashtot tokova se draznite wie tam gore, shtoto maj stana jasno shto za kolegi ima li?
цитирай
262. анонимен - —клонен съм да в€рвам на ƒечев, че ...
08.02.2008 21:25
—клонен съм да в€рвам на ƒечев, че ¬оденичаров фалшифицира протоколи, за да се задържи на повърхността, но... все пак сърце не ми дава да набед€ човек, когото не познавам, само защото ƒечев и сие твърд€т така... ѕритеснени€та ми са заради това, че ƒечев лъже за фалшифицирани€ протокол на катедрата си, нещо, в което съм напълно сигурен, защото там има хора, на които в€рвам. “а как да пов€рвам на човек, който €вно живее във "фалшифициран" св€т?
цитирай
263. анонимен - до 260, 262
08.02.2008 22:23
ћай предпочитате да се забрави, че спорът тръгна от "јудитори€ Ўопов". «атова ставаше дума преди всичко за непочтените действи€ на  ристина ѕопова и н€кои около не€ (сред които и ти, уважаема). Ќикой не е бил оплюван - излагагаха се факти. “ези факти не са опровергани и до днес.
» макар да ставаше дума основно за историците в ё«”, не е пропуснат и деканът.
Ќаистина не го е писал ƒечев, а аз. ≈то какво пише в мой постинг във форума на јнамнеза от 23 март:
"«а аудитори€та - това което знам със сигурност дотук е, че става дума решение на хора с власт и позиции в благоевградски€ университет - шефът на катедрата по българска истори€ и деканът на съответни€ факултет са го наложили без да има н€какво €сно съгласие на мнозинството от историците. » мотивите им са, че покойни€т е бил декан на факултета (не намеквам нищо за лични мотиви на сегашни€ декан). “ова е засега."
http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=220.30

 ирчо
цитирай
264. анонимен - "фалшифициран" св€т e ...
08.02.2008 22:32
"фалшифициран" св€т e попадение! ѕоздравлени€! ј пък 263 го потвърждава отвс€къде. Ће-ле, да си ходим, че тук е страшно. явно от жегата! —тефан- ирчо...
цитирай
265. анонимен - ќт 262 към 263
08.02.2008 22:37
јми не съм "около  ристина ѕопова", нито съм "уважаема". Ќо това н€ма никакво значение. ¬ъпросът е, че в€рвам на други хора и знам, че вие лъжете за конкретни неща. ѕо тази причина не мога да ви в€рвам за нищо, просто защото сте лъжец! ѕри€тна вечер! ќт утре можете да се борите срещу ”го „авес!
цитирай
266. анонимен - ƒа, истина е, че и до ден
08.02.2008 22:43
днешен чакам да опроверга€т всички факти, които съм изложил в моите текстове, но това не се случва. ј то несе случва просто защото те не могат да бъдат опровергани. «атова и отсрещната страна се държи само като разсърдено дете. “ова н€ма да й помогне.
ј прави ли ви впечатление, че само се крещи "ƒечев лъже!", "ƒечев клевети!", но не се казва нищо конкретно.
¬ същото време, когато ƒошков беше допуснал две грешки по отношение на  ристина ѕопова - тъй като никога не е бил толкова близо до не€ - веднага се намери кой да излезе и да каже, че конкретните казани неща просто не били верни. Ќо се каза конкретно в кои два пункта греши ƒошков. —лед това помн€, че ƒошков ги изтри и всичко се свърши.
Ќо мо€т случай просто не е такъв. “ам има факти, които и до днес не са опровергани и поради тази причина н€ма нужда от никакви други текстове защото написаните до тук не са опровергани и на т€х не е даден задоволителен отговор.
» още нещо. ¬ момента основната борба е за свал€нето на ¬оденичаров. “емата за протоколите, съставени по системата "Ўопов-ѕопова", вкара сами€т ¬оденичаров с днешните лъжи пред министъра. »наче въобще не ми се връща към не€. Ќ€кои хора просто не са разбрали, че ние сме вече в друго измерение, така да се каже.
—тефан ƒечев,
8 февр. 2008
—офи€
цитирай
267. анонимен - до 260, 262, 264, 265
08.02.2008 22:46
«нам че не си "уважаема", просто ти показвам, че знам ко€ си. «ащо не вземете да докажете, ако нещо от изнесеното е лъжа. Ќо досега не сте могли.
» пов€рвайте - не само ¬оденичаров - и въпросите повдигнати около "јудитори€ Ўопов", около протоколите в самите катедри - всичко това това ще се из€сни.
цитирай
268. анонимен - Da, prav si 267 otiva si ne samo
08.02.2008 22:49
Vodenicharov, otiva si cjala eda epoha PIF - 1999-2007 g. - epoha na sofri i lyzhi.
цитирай
269. анонимен - ћного ми хареса това, че
08.02.2008 22:54
ще си отиде с ¬оденичаров ц€ла една епоха на софри, лъжи, полицаи, ченгета, мутреси-студеЌ » - "ушетата" Ўопови - събота и недел€ ћитрева слугуваща на ¬оденичаров като бей, —они —то€мови, —то€нки —оневи, фалшифи протоколи.
ј ћирчев може ли да каже и още нещо - за отпечатвването на кои и колко произведнеи€ на науката парите идват не от университетската, а от Ћ»„Ќј“ј ¬ќƒ≈Ќ»„ј–ќ¬ј  ј—ј. «а това си има инфромаци€. “€ не може да се скрие.
Ќо сега да не се занимаваме с глупости, ами да рутим ¬оденичаров. –абота ни чака.  ато свирне √“ј-то и почваме!!!
цитирай
270. анонимен - към 267
08.02.2008 22:54
—амо ми показваш, че не знаеш кой съм. Ќ€ма и да научиш. јз пък искам да ти покажа, че съм информиран и затова ще ти кажа, че ти си присъствал на въпросните заседани€ и си гласувал за тази аудитори€. Ќе си имал смелост да си кажеш мнението на това заседание, както и дълго след това - псевдоними, криене... «ащо? —игурно от страх? ќт кого?
цитирай
271. анонимен - имейл на ƒечев
08.02.2008 22:58
—тефане, мол€ те да кажеш, ако имейл адресът ти в "база данни на академични€ състав" в сайта на ѕ»‘ не е валиден вече, защото тъкмо го давам на представител на онлайн медиа, който иска да ти вземе интервю по темата ¬оденичаров.
цитирай
272. анонимен - ами, валиден си е
08.02.2008 23:01
ами, валиден си е
цитирай
273. анонимен - :-)
08.02.2008 23:09
мерси!
цитирай
274. анонимен - ћол€! —амо дето ƒечев не дава инт...
08.02.2008 23:11
ћол€! —амо дето ƒечев не дава интервюта, той обича да пише :)
цитирай
275. анонимен - Ќ€мам навика да ход€ на сайта на ѕ»‘.
08.02.2008 23:30
изобщо не зна€ какво пише там и какъв адрес има там.
»стински€т ми адрес е stdetchev@yahoo.com
цитирай
276. анонимен - мерси
08.02.2008 23:37
да, този е адресът там :-)
цитирай
277. анонимен - “ук пак Ќурие €ко
09.02.2008 08:19
е говорила със себе си. ƒосега поне на ƒечев не се беше преструвала.
цитирай
278. анонимен - »наче ми хареса как ƒечев затвори кръга
09.02.2008 08:26
“ръгна се от лъжата, че е било обсъждано и взето решение (с "коненсус" - така пише, че при историците решени€та се вземали все с консенсус, а не че щото ѕопова отменила глауването - брей да й се нанад€ваш), та взето решение за "зала "Ўопов". ƒечев искаше да се обсъди и да се гласува. ≈, да, ама ¬оденичаров не даде и каза, че не го интересувало било истински или фалшив бил протокола. ¬чера той сами€ пробутал с √юдженов на минситъра н€колко фалшимента - и мисли, че и нас н€ма да ни интересува. ј-а-а-а-а-а. »нтересува ни, интересува ни, че и впечатление ни прави. «а 5 дена казваш "„ао" на унито завинаги и после пак се втъщаш в унито. ∆естоко. „е и убедително. Ќе мога да разбера какво им се вужда нереалистично. јз едиснтвеното, което ми идва в повече е как така един д€дона 65 г. така енергично нагоре-надолу кръжи.
цитирай
279. анонимен - Kym 277 i 278
09.02.2008 08:32
не нападайти д€до —анди щот туй Ќурието можи да ви направи накой хак!!! и жъ ви хакни и жъ видити вие.
≈, ма то кат приписка стана въ
цитирай
280. анонимен - јнализатор
09.02.2008 09:04
√-н ƒошков е направил изключително ценен извод в коментара си за  апитал (≈дин мандат повече): ўом като ¬оденичаров е бил декан четири (повтар€м - четири ) години без 5 дена, то мандатът е негов. «начи отговорът на министър ¬ълчев не може да обори истината, че ¬ълчев, ¬оденичаров и ћирчев са интелектуално импотентни. ”спех и напред!!!
цитирай
281. анонимен - към 279
09.02.2008 10:03
 аква е та€ пуста Ќурие... така и не се разбра
цитирай
282. анонимен - конкурс за професор?
09.02.2008 10:22
Ќ€кой разполага ли данни, имало ли е в ƒържавен вестник конкурс за професорско м€сто, който да е бил печелен от ¬оденичаров 5 дена след като той е напуснал ё«”? Ќ€ма да се учуд€, ако и конкурс са му спретнали. ƒано да не е така!

ћного ми се ще ѕетър ƒошков да е прав в изказването си за 4-те години, но против това стои аргументът, че първите две години без нещо губ€т валидност, защото не са пълни две години. “ака че не знам.

Ќо при всички случаи, има достатъчно други неща, поради които ¬оденичаров е в нарушение. Ќомерът е и ћќЌ да ги види.
цитирай
283. анонимен - към 282
09.02.2008 14:02
«¬ќ казва, че мандатът се брои на този, които е упражн€вал функци€та повече от две години.ѕри 4 години мандат, ¬оденичаров е упражн€вал функци€та с изключение на 5 дена.  ажете ми сега чий е мандатът на декан. √-н ƒошков е прав, че според отговора на ¬ълчев ¬оденичаров е с мандат на декан. ѕросто прочетете чл. 26 «¬ќ. «ащо ¬ълчев не каза нито дума за придобитото от ¬оденичаров право на пенси€. ћислете и решете. √-н ƒошков е прав за сезиране на ‘ратини. “ози отговор на ¬ълчев осъществ€ва състава на измама. ѕосле - излиза, че на 12 декември 2007г. е имало избор на членове на ‘— на ѕ»‘.  ои са те. Ќали тогава нищо не е избирано. —амо ¬оденичаров си е поискал вот на доверие. ќтново лъжат.
цитирай
284. анонимен - към 282
09.02.2008 14:42
ƒошков е прав. «аконът за висшето образование говори в чл. 26 за мандат на ќ–√јЌј, докато чл. 31 говори за мандат на Ћ»÷≈“ќ. ћандатът на ќ–√јЌј е 4 -шен и не се прекъсва. “ова е срок по закон. „л. 31 има предвид под мандат фактическо упражн€ване на ръководната длъжност. “о не може да бъде повече от мандата на ќ–√јЌј. ѕри ¬оденичаров имаме сумиране на времето, през което е упражн€вал ръководната длъжност. “оест колко време е бил “ј Џ¬ (декан). “о е 4 години без 5 дена. ѕросто казано - ¬ълчев не е зас€къл мандата на ќ–√јЌј с времето, през което ¬оденичаров е бил на длъжност. ¬ това ¬ълчев се опитва да ни подхлъзне.
цитирай
285. анонимен - тълкуване
09.02.2008 14:48
ƒошков е прав. ¬ижте текста на чл. 31 «¬ќ:„л. 31. (»зм.-ƒ¬, бр. 60 от 1999 г.) (1) «а ректор, декан и директор на филиал или колеж се избират хабилитирани лица, които след избора заемат длъжността по основен трудов договор с висшето училище.

(2) (»зм.-ƒ¬, бр. 53 от 2002 г.) Ћицата, избирани на ръководните длъжности ректор, декан, директор на департамент, филиал и колеж и техните заместници, не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност.

(3) (»зм.-ƒ¬, бр. 54 от 2000 г., бр. 48 от 2004 г.) ћандатът на лицата по ал. 2 се прекрат€ва предсрочно в случаите по чл. 35 и при навършване на 65-годишна възраст. ќрганът, който ги е избрал, провежда частичен избор в срок до 2 месеца.

(4) (»зм.-ƒ¬, бр. 54 от 2000 г.) ѕри предсрочно освобождаване за един мандат се см€та времето, в което лицето е заемало съответната ръководна длъжност повече от две години.
Ќ€ма никакво противоречие. “о е в главата на ¬ълчев.
цитирай
286. анонимен -  ъм 260 и останалите като него във форума
09.02.2008 15:01
—лед като вдигате толкова високо нравствената летва за —тефан ƒечев и сие редно е да € вдигнете и за себе си също толкова високо.
1. ритикувате го, че първо бил анонимен, а едва после изл€зъл на светло.
јми дайте пример и веднага разкрийте самоличността си - име, професи€ и къде работите. —тефан ƒечев може да не го е направил веднага, но го е направил. ј ¬ие?
2.ƒали е бил като пале —тефан ƒечев на събранието на катедрите на историците това не мога да го знам, но че ¬оденичаров го е потупвал по рамото това хич не ме учудва. ћного характерно за стила на обществено поведение на ¬оденичаров е той да фамилиарничи с всеки, включително и с хора, за които много добре знае, че не могат да го понас€т, което разбира се не пречи, докато прави това да обмисл€ плана и за брутална разправа със същи€ човек, когото нежно, по бащински потупва по рамото. ¬се пак да не забрав€ме, че ръката може да потупа рамото, за да му напомни, че ако не се подчини на нейната вол€ т€ може да се свие в юрмук.
Ѕи било добре ¬ие да ни разкажете за вашите отношени€ с ¬оденичаров и  р.ѕопова, както открито го е направил ƒечев. ¬сичко ли в т€хното поведение одобр€вате? » много важно - има ли нещо, за което да сте им задължен/а?
3.ќтносно насоката ко€то задавате на граждански€ протест на хората от този блог и форум - ”го „авес.
Ќе € сподел€м. ћомчето ”го има да учи много от пенсионера —анди. ƒа не забрав€ме, че той съвсем скоро се провали в един национален референдум във ¬енецуела, където не усп€ да му мине предложението за поправка в конституци€та, ко€то да му даде възможност да е президент на държавата доживот. јко пенсионера ¬оденичаров имаше неговата (на ”го „авес) власт такова референдумче щеше да си спретне, че не за декан, не за президент, ами даже за генерален секретар на ќЌЌ щ€ха да го изберат доживот да бъде. ¬прочем подозирам, че ¬ие може би щ€хте да бъдете в инициативни€ му комитет.
цитирай
287. анонимен - към 283, 284 и 285
09.02.2008 15:12
ћисл€ като ¬ј— и г-н ƒошков. «¬ќ изисква да прецениш за 4 години мандат на ќ–√јЌј, чий е мандатът (етикетът декан), ако длъжността е била упражн€вана от повече лица. “€ е на този от т€х, който повече от две години е упражн€вал деканската длъжност в –јћ »“≈ Ќј „≈“»–»-годишни€ (законов) мандат на ќ–√јЌј. Ќе е казано непрекъснато заемане на длъжността. » правилно. ¬оденичаров е с завършен втори мандат, защото е изтекъл мандатът на ќ— и през това време е заемал ръководната длъжност повече от две години.
цитирай
288. анонимен - към 283, 284, 285 и 287
09.02.2008 15:23
“ака е, и г-н ƒошков е прав. „ий е мандатът ще се прецени след изтичане на четири годишни€ мандат на органа. ѕри предсрочно освобождаване за един мандат (Ќј Ћ»÷≈“ќ) се см€та времето, в което лицето е заемало съответната ръководна длъжност повече от две години.
цитирай
289. анонимен - “ърсете стари имейли!
09.02.2008 18:24
–еших да преров€ старите си имейли от юни 2005 и се натъкнах на мой отговор от, забележете, 15 юни 2005 година на имейл от —он€ —то€нова (който следователно е от най-късно 15 юни), в който потвърждавам, че ще участвам в ќбщото събрание. ќтдолу се е запазил текстът на писмото на —он€ —то€нова:

sonia@law.swu.bg wrote:

Dopalnitelen material po t.3 ot dnevnia red za Ob6to sabranie na 23 uni
2005 g.

—ледователно, събранието е било на 23 юни!!!

«а съжаление, преди години електронните пощи б€ха малки и аз си триех атачмънтите и веро€тно поради това оригиналните писма от —он€ —то€нова, съдържащи дневни€ ред и допълнителните материали към точка 3, липсват. Ќо може би н€кой от вас ги пази?

»мейлът от —он€ —то€нова навежда на н€колко важни въпроса:

- јко ¬оденичаров е подал молба за напускане, както казва, на 19-ти, защо още на 15-ти е имало вече об€вен дневен ред за общо събрание?

- јко точка от дневни€ ред е била избор на нов декан, а ¬оденичаров е бил пред напускане, имало ли е други кандидатури?

- јко точка от дневни€ ред е била "вот на доверие", защо, след като ¬оденичаров се е канел да напуска? »ли може би това е било извън протокола?

- «ащо ¬оденичаров-ћирчев-√юдженов държат на датата 29-ти юни, след като събранието е било на 23-ти?

- «ащо събранието е проведено в ден€, в който ¬оденичаров уж е напуснал?

ћожете да продължите списъка с въпроси, но по-добре първо потърсете стари писма с подател sonia@law.swu.bg.
цитирай
290. анонимен - от при€тел на г-н ƒошков към 289 със шеговит отговор
09.02.2008 18:34
¬оденичаров-ћирчев-√юдженов държат на датата 29-ти юни, след като събранието е било на 23-ти, защото тогава г-н ƒошков има едновременно именен и рожден ден.
цитирай
291. анонимен - към 290
09.02.2008 18:55
значи г-н ƒошоков е роден с името си, защото 29 юни е ѕетровден.
цитирай
292. анонимен - јз пък се сещам и искам да постав€ ...
09.02.2008 19:33
јз пък се сещам и искам да постав€ пред уважаваната аудитори€ една такава иде€! ѕо памет и от опит знам, че има задължение за всеки работодател да регистрира трудовите договори, респ. техните промени, вкл. и ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈“ќ им в –”—ќ! «а тази цел във въпросното –”—ќ по местонахождение на работодател€ - осигурител, какъвто разбира се и ё«” за въпросни€т "пенсионер" има пълни и изчерпателни данни за трудовот минало на последни€ и сигурен съм, че там едва ли се намира прекрат€ване на трудови€т му договор дори и за два часа във въпросни€ полуфинландски или полудруг период. Ќо пък дори и да има такова прекрат€ване, то със сигурност ще се знае и установи кога е станало това и съответно, кога е сключен следващи€т (нови€т) трудов договор на ё«” с пенсионера!!! јхх, да щ€х да пропусна да посоча и това, че там със сигурност ще е €сно и за каква длъжност аджеба става въпрос в тези договори! «а съжаление в тези бази от данни и архиви е трудно да се описват и прав€т документални измами (както с н€кои протоколи от събрани€) и да се промен€т датите за напасване на нужните периоди от време! ѕък и май този регистър е бил малко публичен и всеки би тр€бвало да има достъп до него!!! јбе има следи! “е винаги остават! ўе лъсне накра€ самата истина! Ѕлагодар€ за вниманието!
цитирай
293. анонимен - Kym 289
09.02.2008 19:39
 ъм 289 - “ова по повод и на онези, които ме питат защо не съм тръгнал да говор€ срещу ¬оденичаров открито едва ли не още през 1999 г. и защо нещо съм казал еди кога си, а не преди това.
ƒа, и аз имам същи€ ≈-мейл от —он€ —то€нова. ќткрих го преди 20-тина дена, но нарочно не казах нито дума, защото знаех, че ще е далеч по-ефектно, ако се оба€ви след като вече са изпратили от ё«” и ѕ»‘ всички и вс€какви документи в ћинистерството на образованието и науката и н€ма възможност вече за заден ход.
“а истината е тази. ƒокументите изпратени в министерството просто лъжат. ѕ»‘ има две ќбщи събрани€ от 2005 г. - първото, юнско, се е провело на 23-ти юни, повтар€м 23-ти юни, не 29 -ти, както ни лъже нас и ¬ълчев справката. » второто е било на 14-ти декември, но то не ни интересува.
’айде сега си задайте и въпроса какъв статут има ¬оденичаров на датата 23-ти юни, според отгопвора на ¬ълчев и изпратената справка.
≈то защо мисл€, че всичко това доказва, че е добре пон€кога леко да си замълчиш и да оставиш каквото имаш да кажеш за после - особено с хора като ¬оденичаров, който праща низ нев€рна инфромаци€ на министерството. “ака лекичко самонаде€ните хора като него се "накисват" допълнително и повече както стана с датата 29 юни. «атъването в тресвището на несъответстви€та и раминавани€та е гол€мо.
—поделих горните две дати (23 юни и декемврийската) едва късно в четвъртък вечерта с журналиста –осен Ѕосев и вид€х, че той ги е поместил в едната си стати€ в " апитал"
«начи какво излезе - две ќбщи събрани€ през 6 дена юни 2005 и изборът не е бил на 23-ти в Ѕо€на, ами на 29-ти .  олеги от ѕ»‘, какво ще кажете? »мам и още уловки, но пак ще замълча.
—тефан ƒечев
цитирай
294. анонимен - към 292
09.02.2008 19:41
“ова е не само интелигентно, но и качествена индици€, какво тр€бва да се прави.
цитирай
295. анонимен - јз пък сега чак разбирам, че обик...
09.02.2008 20:27
јз пък сега чак разбирам, че обикновенно, особено от както ¬одиничаров си подава молбите за напускане от университета, същото това ё«” и администраци€та му работела и в неделни дни! Ќо министър ¬ълчев нали си ги знае ти€ неща направо си го казал гордо в парламента - "Ќа 23 октомври 2003 година професор ¬оденичаров е избран отново за декан на факултета.
ƒве години по-късно Ц на 19 юни 2005 година Ц е подадена от него молба за прекрат€ване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.
Ќа 23 юни същата година, т. е. около една седмица по-късно, даже пет дни по-късно, със заповед на –ектора е прекратено труовото му правоотношение Ц включително като декан."

јма, че то мо€т календар показва, че 19 юни 2005 г. е било ден Ќ≈ƒ≈Ћя!!! ¬ъзможно ли е тогава точно да се подават молби, от декани, и то за напускане, и кой ги регистрира тези молби в университета в неделни дни???

”тре е един хубав ден! Ќ≈ƒ≈Ћя! ћного подход€щ за подаване на молби!!! ќсобено от пенсионирани декани!!!
цитирай
296. анонимен - do 295
09.02.2008 20:56
Mnogo dobro popadenie. V moia kalendar pishe sashtoto. Vodenicharov prodaljava da se oplita v laji.
цитирай
297. анонимен -  олкото повече се замисл€м за пр...
09.02.2008 21:20
 олкото повече се замисл€м за проблема толкова повече почвам да си в€рвам!  ой участва в тези общи събрани€! »мам предвид от юни месец 2005 г., та нали това са хора преподаватели в ѕ»‘. “ова означава, че ако тези хора са били в Ѕо€на на съответната спорна дата, то те не биха могли едновременно с това да вод€т учебни часове по учебните си програми, а следователно и да нанас€т тези часове в съответните дневници за проведени часове и т. н. (не съм добре запознат за технологи€та, но знам, че учебните часове се отраз€ват по книги ежедневно или седмично - не претендирам за точност). “ова означава, че тази документаци€ също е подправена, но това н€ма как да се случи, тъй като там се полагат и подписи! Ќали! —игурен съм, че ще излезе и от там нещо по въпроса с иснитата и лъжата и кой лъже и кой не!
цитирай
298. анонимен - Ѕиографи€та на д€сната ръка на воденичаров - »в. ¬еличков или какво е общото между правото и целулозата и харти€та
09.02.2008 21:49
http://www.law.swu.bg/new/mod/resource/view.php?id=42
цитирай
299. анонимен - ћоже да се окаже и по-лошо
09.02.2008 21:56
≈дно от нещата, които “–яЅ¬ј ƒј са Ўќ »–јЋ» и министър ¬ълчев е следни€т факт. —поред справката Ц обърнете внимание Ц Дна 10 юни 1999 година професор ¬оденичаров е избран за декан на ёридически€ факултет.
Ќа 8 октомври, същата година, пет месеца по-късно, »сторически€т и ёридически€т факултети са обединени и професор ¬оденичаров е избран за декан на нови€ факултетФ.
«аконът за висшето образование не борави с термина обединение. “ой е за търговските дружества най-паче. “е са равнопоставени. «аконът за висшето образование казва в чл.9, ал. 3, т. 3 «¬ќ, че единствено:
ћинистерски€т съвет открива, преобразува и закрива факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища въз основа на искане на съответното висше училище и/или по предложение на министъра на образованието и науката.
Ѕез решение на ћинистерски€ съвет (ћ—) н€ма никакъв факултет. ¬ъпросната норма е в сила от 2 07 1999г. ƒокато т. нар. обединение с цел ѕ»‘ е от 8 октомври 1999г. ƒанните за факултетите се намират в нарочен регистър на ћинистерството на науката и образованието (ћќЌ). "ќбединението ѕ»‘" възниква 5 месеца след въвеждане на регистъра в ћќЌ за висшите училища, за който регистър г-н ƒошков писа в ƒневник. —ледователно ѕ»‘ се нуждае от положителната санкци€ на ћ—, защото не е заварено образование. ¬ регистъра на ћќЌ тр€бва да има сведение за решението на ћинистерски€ съвет по искането на ё«” за ќ“ –»¬јЌ≈ на ѕ»‘, както и за съображени€та на предложител министър на образованието и науката, ако е налице втората хипотеза на цитирани€ член. ћинистър ¬ълчев тр€бва да има тази информаци€ при себе си и да знае номера на решението на ћ— за откриването на ѕ»‘, ако такова въобще е взето от ћинистерски€ съвет. Ќе в€рвам в съществуването на такова решение, тъй като ё«” щеше да го цитира в справката си до министъра или сами€т ¬ълчев да го цитира. ћинистърът не посочи номера на такова конститутивно решение на ћ— за ѕ»‘. Ќай-веро€тно защото го н€ма в регистъра на ћќЌ.
ѕрави са онези пишещи във форума, които твърд€т, че ѕ»‘ е незаконно образование, понеже обединението между ёридически€ факултет с контрагентите му е на безпринципна основа. „е ё«” ръководителите лъжат за компонентите на ѕ»‘ е €сно и от следното осведом€ване, за което научаваме от сайта на ё«”: Дѕравно-исторически€т факултет на ё«” е създаден през 1999г. в резултат на обединението на съществуващите ёридически факултет, »сторически факултет, катедра "ѕсихологи€" и катедра "—оциологи€". —ега сравнете цитирани€ текст от сайта на ё«” със справката на ћирчев до министър ¬ълчев, във връзка с парламентарното питане : отсъстват двете катедри. ћай ё«” нищо не е искало от ћ—, както и най-веро€тно министърът на образованието и науката не е направил предложение за откриване на ѕ»‘ през 1999г.
»зводът е, че може да се окаже, че лъжите за ѕ»‘ започват с възникването на факултета в правни€ мир като основно звено в ё«”. јко това е така, не е имало никакво основание за избор на ¬оденичаров за декан на 8 октомври на ѕ»‘, щом ѕ»‘ не е в регистъра на ћќЌ с посочен акт на ћ—.
¬ъпрос към министър ¬ълчев да посочи решени€та на ћ— за ёридически€ факултет и за ѕ»‘.

цитирай
300. анонимен - и блогърите започват да говор€т :-)!
09.02.2008 22:32
http://liskko.blogspot.com/2008/02/blog-post_09.html
цитирай
301. анонимен - помощник (от  оментарите в ƒневник)
09.02.2008 22:55
“екстът сам говори, че 299 е прав за неоснователността на ѕ»‘. ¬лезлите в сила актове на съда са задължителни за всички в – Ѕългари€.
– . є 679 от 09.2.2000 г. по а . д. є 27 на 5 чл.с-в
јдмѕр,4/2000,є1,с.32
________________________________________
¬исше образование по специалността "ѕраво" се придобива на образователната и  валификационна степен "магистър" в юридически факултет на българско висше училище, което отговар€ на изисквани€та на «акона за висшето образование и на Ќаредбата за единните държавни изисквани€ за придобиване на висше образование по специалността "ѕраво" и професионална kвaлuфukaцu€ "юрист".
„л. чл. 2, 5, 7, 9, ал. 3, т. 5 и 6; 10, ал. 2, т. 6; 25, 26, 42, 67, 74 «¬ќ, чл. 1, ал. 1, чл. 3, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 14 от Ќаредба за единните държавни изисквани€ за придобиване на висше образование по специалността "ѕраво" и професионална квалификаци€ "ёрист", приета с ѕћ— є 75 от 5 април 1996 г. (обн., ƒ¬, бр. 31/ 96 г.).
________________________________________
ѕроизводството пред ¬ј— - петчленен състав, е на основание чл. 125, ал. 2 от конституци€та на –епублика Ѕългари€ и чл. 5, т. 1, във вр. с чл. 23 от «¬ј—. ќбразувано е по жалба на българска асоциаци€ "√ражданско общество и правни инициативи", подадена чрез пълномощника й адвокат проф. д-р ≈мили€  ъндева-—пиридонова срещу разпоредбите на чл. 1, ал. 1, чл. 3, чл. 4, ал.1, чл. 5, ал. 1 и чл. 14 от Ќаредбата за единните държавни изискани€ за придобиване на висше образование по специалността "ѕраво" и професионална квалификаци€ "юрист", приета с ѕостановление є 75 на ћинистерски€ съвет от 5 април 1996 г. (обн., ƒ¬, бр. 31/96 г.). — жалбата се поддържа, че атакуваните разпоредби на наредбата противоречат на целта на «акона за висшето образование и на конкретни материалноправни норми от с.з., като се сочат чл. чл. 5, 6, 7, ал. 1, 17, ал. 2, 25, 26 и 42, ал. 7. —поред становището на жалбоподател€ с обжалваната наредба незаконосъобразно се въвежда изискването висше образование по специалност "право" да се придобива в юридически факултети на висшите училища, с което счита, че произволно се стесн€ва и изопачава смисълът на закона. —ъщи€т основава разбирането си на чл. чл. 5, 6 и 7, ал. 1 от √лава първа Уќбщи положениФ на «акона за висшето образование («¬ќ), където е посочено, че висше образование се придобива във висши училища, създадени по ред, определен със закон. “върди, че включените в структурата на висшите училища факултети имат само организационни функции за обедин€ване на катедри, организиране на академични€ състав и на преподавателската дейност и поддържане на активни международни контакти, но законодател€т не им е предоставил функции по осигур€ване обучението на студентите и придобиване на висше образование по съответните специалности. — жалбата се иска частична отм€на на Ќаредбата за единните държавни изисквани€ за придобиване на висше образование по специалността "право" и професионална квалификаци€ "юрист", като от текстовете на чл. 1, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 14 да отпаднат изразите "в юридически факултет" и "в чиито юридически факултети" и вместо т€х в чл. 5, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 да се замен€т с израза "по специалност право". жалбоподател€т моли също да се отмени изц€ло чл. 3 на наредбата, с които се въвежда забрана за висшите училища да издават дипломи по чл. 7 от «¬ќ на студентите и докторантите, приети над утвърдени€ от ћинистерски€ съвет брой, както и да се приемат студенти и докторанти за следващата учебна година. ћинистерски€т съвет Ц ответник по делото, чрез процесуални€ представител главен юрисконсулт ÷¬. ¬асилев израз€ва становище за неоснователност на доводите на жалбоподател€ за незаконосъобразност на подзаконови€ нормативен акт в обжалваната му част и моли да се отхвърли жалбата. ¬ производството пред петчленни€ състав на ¬ърховни€ административен съд, по реда на чл. 21 «¬ј—, са встъпили като заинтересовани страни ћинистерството на образованието и науката, ћинистерството на правосъдието, ¬арненски€т свободен университет "„ерноризец ’рабър", Ѕургаски€т свободен университет, –усенски€т университет "јнгел  ънчев" и ¬еликотърновски€т университет "—¬. —¬.  ирил и ћетодий". ¬ писмените становища на ћќЌ и ћѕ са развити съображени€ за законосъобразност на обжалваната наредба. ќт страна на заинтересованите университети са постъпили становища в подкрепа на доводите на жалбоподател€. ¬ърховни€т административен съд - петчленен състав, прецени предпоставките за допустимост и основателност на подадената жалба и за да се произнесе, съобрази: ∆албоподател€т българска асоциаци€ "√ражданско общество и правни инициативи" е регистрирана като сдружение с нестопанска цел с решение на —офийски градски съд от 07.06.1996 г. no гр. д. є 8537/96 г. — жалбата се оспорва законосъобразността на издадената от ћинистерски€ съвет наредба за единните държавни изисквани€ за придобиване на висше образование по специалността "право" и професионална квалификаци€ "юрист", ко€то е приета с ѕћ— є 75/ 96 г., ко€то съгласно чл. 6, т. 1 и чл. 7. ал. 2 «Ќј е подзаконов нормативен акт. Ќормативни€т администр€тивен акт има неограничен кръг адресанти и за обжалването му не се изисква доказване на пр€к и личен интерес. ѕравата, които могат да им бъдат засегнати, са не само конкретни права или интереси, произтичащи от обжалвани€ административен акт, но и общи граждански права, включително правото всички нормативни актове, изграждащи правната система на държавата, да бъдат конституционни и законосъобразни, т.е. да е спазен принципът на чл. 4, ал. 1 от  онституци€та. «аинтересовани да подават жалби срещу нормативен акт по реда на чл. 8 «¬ј— могат да бъдат физически и юридически лица, както и вс€какви други сдружени€ на граждани Ц със стопанска цел, с идеална цел, синдикални организации и други, независимо от предмета на дейността им. ќбжалването на нормативен акт, съгласно чл. 13, чл. 1 «¬ј—, не е обвързано със срок. ѕоради изложеното жалбата е процесуално допустима. ѕри разглеждане основателността на жалбата по същество петчленни€т състав на ¬ј— взе предвид изложените в не€ съображени€ и становищата на страните, изразени по делото и подкрепени с представените писмени доказателства, като с оглед на т€х прецени законосъобразността на обжалваните разпоредби на наредбата в съответствие с основани€та по чл. 12, т. т. 1 Ц 5 «¬ј— и прие следното:  онституци€та на – Ѕългари€ дефинитивно с нормата на чл. 23 проглас€ва основното конституционно начало, според което държавата създава услови€ за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага. —ъгласно чл. 53, ал. 6 от основни€ закон държавата упражн€ва контрол върху всички видове и степен училища.  онституционно предоставената на висшите училища академична автономи€ и нейната конкретна уредба в «¬ќ не отрича допустимостта за държавна намеса в управлението на висшето образование. ‘ункциите на държавата в това управление се упражн€ват чрез Ќародното събрание и ћинистерски€ съвет. — нормата на чл. 9, ал. 3, т. 5 «¬ќ законодател€т е възложил на ћ— да утвърждава единни държавни изисквани€ за получаване на образователни степени по професионални направлени€ или специалности, които са задължителни за всички регламентирани със закона висши училища. ¬ изпълнение на законовата делегаци€ ћинистерски€т съвет е издал Ќаредбата за единните държавни изисквани€ за придобиване на висше образование по специалността УѕравоФ и професионална квалификаци€ УюристФ, в чл. 1, ал. 1 на ко€то е предвидено, че висше образование по специалността УправоФ се придобива на образователната и квалификационна степен УмагистърФ в юридически факултет на българско висше училище. ѕриетите от ћинистерски€ съвет задължителни държавни изисквани€ за придобиване на висше юридическо образование в –епублика Ѕългари€ съответстват на правната уредба на висшето образование, възприета в устройствени€ «акон за висшето образование (обн. ƒ¬, бр. 112/95 г. с последно изм. в бр. 54/2000 г.). Ќормата на чл. 5 от «¬ќ е включена в √лава първа, озаглавена Уќбщи положени€Ф, и има за принципно предназначение да посочи, че висше образование се придобива само във висши училища, създадени по ред, определен със закон. «аконодател€т изключва възможността висше образование да се придобива в други видове и степени училища, които не са със статут на висше училище. «аконоустановеното принципно положение съответства на определената с чл. 2 «¬ќ цел на висшето образование Ц подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата. “ова обаче не означава, че вс€ко българско висше училище, открито с решение на Ќародното събрание по реда и услови€та на чл. 9, ал. 2, т. 1 и чл. чл. 14, - 16 «¬ќ, може да отговар€ на задължителните изисквани€ за придобиване на висше образование по специалността Уѕраво и професионална квалификаци€ УюристФ. Ќеоснователно в жалбата се твърди, че след като в чл. 6 «¬ќ е прието, че само висшето училище може да извършва подготовка на специалисти в отделните научни области, незаконосъобразно е изричното посочване в текста на чл. 1, ал. 1 от наредбата на структурното звено, което може да извършва това обучение. ¬ј—, в петчленни€ си състав, не сподел€ изтъкнатите от жалбоподател€ доводи, че чл. 1, ал. 1 на наредбата противоречи на чл. чл. 5, 6 и 7, ал. 1 «¬ќ и произволно стесн€ва и изопачава смисъла на закона. ќбжалваната разпоредба не противоречи и на чл. 25 и 26 «¬ќ, както неправилно се твърди в т. 2 на жалбата. —ъгласно чл. 25, ал. 1 «¬ќ висшите училища включват в структурата си основни и обслужващи звена, а с ал. 2 и 3 последните изчерпателно са изброени. ѕосочените в текста на ал. 2 основни структурни звена на висшите училища са: факултетите, департаментите, институтите, филиалите и колежите. ѕо дефиници€ факултетът е основно звено на висшето училище, обедин€ващо катедри за осигур€ване на обучението на студентите по една или група сродни специалности Ц чл. 26, ал. 1 «¬ќ. «аконът постав€ изискване факултетът да разполага с не по-малко от 40-членен академичен състав на основен трудов договор с висшето училище, в който да има не по-малко от 20 хабилитирани лица. Ќесъсто€телно е твърдението в жалбата, че законодател€т е акцентирал върху рол€та на факултета като основно звено, обедин€ващо катедри. ќт обсто€телството, че в текста на чл. 26, ал. 1 «¬ќ след израза "обедин€ващо катедри" е пропусната запета€, не следва изводът, до който е стигнал жалбоподател€т, че осигур€ването на обучението на студентите по една или група сродни специалности не е предоставено на факултета. ¬ол€та на законодател€, изразена в разпоредбите на закона, е в обратни€ смисъл. Ќещо повече, от предвидените ¬ чл. 25, ал. 2 «¬ќ основни структурни звена на висшите училища единствено факултетът осигур€ва обучението на студентите в специалност. ƒепартаментът осигур€ва обучение по една или повече дисциплини, които не съставл€ват специалност, а институтът е основно звено на висшето училище, което обедин€ва академични€ състав за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност, филиалът се създава за задовол€ване потребностите от определен вид обучение в райони, където липсва съответна университетска структура, а функциите на колежа се определ€т в правилника за дейността на висшето училище. Ќа всички посочени структури катедрата се €в€ва звено, което осъществ€ва учебна и научноизследователска художественотворческа) дейност по една или група сродни дисциплини - чл. 26д «¬ќ. —ледователно смисълът на чл. 26, ал. 1 «¬ќ е този, че факултетът, а не обединените в структурата му катедри, е основното звено за осигур€ване на обучението на студентите по една или група сродни специалности. ¬ регламентираната със «¬ќ система на висшето образование са диференцирани три степени на обучение, при различна продължителност на учебни€ процес. ќбучението във втората степен осигур€ва задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност, като на завършилите се присъжда образователно-квалификационна степен "магистър". — чл. 1, ал. 1 на наредбата е въведено единно държавно изискване висше юридическо образование да се придобива на образователната и квалификационна степен "магистър", на ко€то съответства установената със закона структура за осигур€ване на обучението във факултет на висше училище, респективно на университет, когато отговар€ на услови€та, предвидени в чл. 17, ал. 2, т. т. 1 - 8 «¬ќ. Ќаименованието юридически факултет отраз€ва най-точно спецификата на изучаваната специалност "ѕраво", на ко€то законът не предвижда други сродни специалности. ќбучението в специалността "ѕраво" включва задължително изучаване на 19 фундаментални правни дисциплини и изискването е лекционните курсове да се провеждат най-малко от 20 хабилитирани лица в съответната научна специалност, назначени по трудов договор. –азполагането с предвидени€ в чл. 26, ал. 1, т. 1 «¬ќ минимален брой хабилитирани преподаватели има за цел да защити качеството и нивото на висшето юридическо образование, придобивано в юридически факултет на висше училище. ¬ т. 3 на жалбата се прави неуместна аналоги€ с единните държавни изисквани€ на други две наредби - за придобиване на висше образование по специалността "¬етеринарна медицина" с професионална квалификаци€ "¬етеринарен лекар" и за придобиване на висше образование по професионално направление "икономика" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" с професионална квалификаци€ "икономист" за да се направи извод, че чл. 1, ал. 1 на обжалваната наредба нарушава еднакви€ подход при придобиване на висше образование и по този начин противоречи на духа на закона. ¬ същото време жалбоподател€т не прави аналог с Ќаредбата за единните държавни изисквани€ за придобиване на висше образование по специалностите "ћедицина", "—томатологи€" и "‘армаци€", в чл. чл. 2, 12 и 22 на ко€то е посочено, че висше образование по тези специалности на образователно-квалификационна степен "магистър" се придобива съответно в медицински, стоматологичен и фармацевтичен факултет на висше медицинско училище. —ледва да се има предвид, че обучението по специалността "ѕраво" и по специалностите "ћедицина" и "‘армаци€" във всички държави - членки на ≈—, и в други европейски държави се провежда под строг държавен контрол. ѕриемът на студенти по тези специалности е ограничен, а обучението е организирано в единен курс, завършилите който придобиват образователната степен "магистър". ¬ърховни€т административен съд не сподел€ твърдението, изложено в т. 4 на жалбата, че оспорваната наредба незаконосъобразно постав€ в дискриминирано (по-неблагопри€тно) положение завършилите висше образование по специалност "ѕраво" в българските висши училища по отношение на завършилите висшето си образование по право в чужбина. Ќе е допустимо приетите в наредбата единни държавни изисквани€ за българските висши училища да бъдат разпространени и спр€мо чуждестранните висши училища. «а уеднакв€ване на критериите е предвидена специална процедура, ко€то ћќЌ провежда съобразно предоставените с чл. 10, ал. 2, т. 4 «¬ќ правомощи€. ѕо изложените съображени€ върховни€т административен съд, в петчленни€ си състав, приема, че обжалваните разпоредби на чл. 1, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 14 от Ќаредбата за единните държавни изисквани€ за придобиване на висше образование по специалността "ѕраво" и професионална квалификаци€ "ёрист" са законосъобразни в частта, с ко€то се постав€ изискването, висше образование по специалността "ѕраво" да се придобива в юридически факултети на българските висши училища. ∆албата в тази част като неоснователна следва да се отхвърли. Ќеоснователна е жалбата и в частта, с ко€то се иска да бъдат изменени чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 на наредбата, като в текста изразът "юридическите факултети" се замени с израза "по специалност право". ѕравомощи€та на съда спр€мо обжалвани€ нормативен акт са: да отмени акта, когато установи, че е незаконосъобразен; да об€ви неговата нищожност, когато установи, че актът е нищожен, или да отхвърли жалбата, щом не са налице основани€та за отм€на по чл. 12, т. т. 1 - 5 «¬ј—. Ќедопустима е зам€на на отменен текст на нормативни€ акт с друг текст, което по същество представл€ва нормотворчество и е извън прерогативите на съда. ѕо отношение жалбата на Ѕј√ќѕ» срещу чл. 3 на наредбата ¬ј— намира оплаквани€та за основателни. — оспорваната разпоредба се въвежда забрана за висшите училища да издават дипломи по чл. 7 «¬ќ на студентите и докторантите, приети над утвърдени€ от ћинистерски€ съвет брой, и да приемат студенти и докторанти за следващата учебна година. ѕо непрецизни€ текст на разпоредбата, допуснат най-вече с израза "както и да приемат студенти и докторанти за следващата учебна година". ответникът по делото е ангажирал писмено становище. ¬ него се изтъкват съображени€та на ћинистерски€ съвет, от които се е ръководил, за да приеме разглежданата норма. »зхождайки от предоставената му с чл. 9, ал. 3, т. 6 «¬ќ компетентност да утвърждава ежегодно бро€ на приеманите за обучение студенти по висши училища, а за държавните висши училища и по специалности, общи€ брои на студентите в частните висши училища, както и бро€ на докторантите, при нарушаване на приема над определени€ брой ћинистерски€т съвет с чл. 3 на наредбата е въвел две санкции. ѕървата санкци€ е спр€мо студентите, които са дали съгласието си да бъдат приети за обучение над утвърдени€ план, и се израз€ва в забрана да им бъдат издадени дипломи за завършена степен на висшето образование и свидетелство или удостоверение за професионална квалификаци€, а втората санкци€ е спр€мо висшето училище и се израз€ва в лишаване от право да приема студенти и докторанти за учебната година, следваща годината с нарушени€ прием.  ато твърди, че разпоредбата е напълно законосъобразна и не следва да бъде отмен€на, ответникът в писменото си становище поддържа, че санкционираните студенти, които не са знаели, че са приети от висшето училище над утвърдени€ брой и са завършили пълни€ платен курс на обучението си, имат право да търс€т обезщетение от висшето училище по общи€ исков ред. ¬ърховни€т административен съд - петчленен състав, намира, че обжалваната разпоредба на чл. 3 от наредбата е приета от ћинистерски€ съвет в противоречие с чл. 7, ал. 1, чл. 9, ал. 3, т. 5, чл. 42, ал. 7, чл. 67 и 74 от «акона за висшето образование, както и с чл. 2, ал. 2 от «акона за административните нарушени€ и наказани€. «аконовите норми (чл. 7, ал. 1 и чл. 42, ал. 7 «¬ќ) създават задължение за висшето училище да издава диплома за завършена степен на висшето образование, ко€то се присъжда след успешно изпълнение на всички задължени€, предвидени по учебни€ план, независимо от календарни€ срок на обучение. Ќа същото основание за студентите и докторантите възниква законно право да получат дипломи за висше образование, независимо дали са били приети над утвърдени€ от ћ— брой, щом като успешно са завършили пълни€ курс на обучението и са положили необходимите изпити. ќтказът за издаване на диплома за висше образование води до загубване на студентски€ или докторантски€ статут на санкционираното лице, което противоречи на чл. 67 и чл. 74, ал. 1 «¬ќ. —ъгласно разпоредбата на чл. 67 «¬ќ статут на студент или докторант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване. ќсновани€та за отписване на студента или докторанта са законово определени с т. 1 и т. 2 на чл. 74 «¬ќ и те са: при успешно завършване курса на обучение (т. 1) и при напускане или преместване (т. 2). —ъс санкци€та по чл. 3 на наредбата по отношение на студентите и докторантите недопустимо се въвежда ново допълнително основание за отписване и загубване на статута им, различно от предвидените в закона. ѕодзаконовата разпоредба нарушава конституционно защитено основно и неотменимо човешко право и в този смисъл е незаконосъобразна. “екстът на чл. 3 е приет, без да има законова делегаци€, поради което се €в€ва издаден извън материалнатна компетентност на ћ—. —ъгласно І 4 от ѕ«– на наредбата същата е издадена на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от «¬ќ, с който се предостав€ правомощие на ћинистерски€ съвет да утвърждава единни държавни изисквани€ за получаване на образователни степени по професионални направлени€ или специалности. »звън това правомощие ћ— не е овластен да приема разпоредби по прилагането на «¬ќ, с които да въвежда забрани, санкциониращи неспазването му. »зискването за законово овласт€ване на ћинистерски€ съвет произтича и от общото правило на чл. 2, ал. 2 от «акона за административните нарушени€ и наказани€. —ледва да се отбележи, че с чл. 10, ал. 2, т. 6 «¬ќ законодател€т е възложил на ћинистерството на образованието и науката правомощие за упражн€ване на контрол върху висшите училища по спазване на този закон и на държавните изисквани€. ѕо изложените съображени€ ¬ј— Ц петчленен състав, приема, че обжалвани€т чл. 3 на наредбата е нищожен, тъй като е издаден извън материалната компетентност на ћинистерски€ съвет, определена с чл. 9, ал. 3, т. 5 «¬ќ. ¬ съответствие с правомощието по чл. 29 «¬ј—, когато установи, че актът е нищожен, съдът об€сн€ва неговата нищожност. ѕо отношение на обжалваните разпоредби на чл. 1, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 5, чл. 1 и чл. 14 от наредбата жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли. ¬одим от горнот, ¬Џ–’ќ¬Ќ»я“ јƒћ»Ќ»—“–ј“»¬≈Ќ —Џƒ Ц ѕ≈“„Ћ≈Ќ≈Ќ —Џ—“ј¬, –≈Ў»: ќЅя¬я¬ј нищожността на чл. 3 от Ќаредбата за единните държавни изисквани€ за придобиване на висше образование по специалността УѕравоФ и професионална квалификаци€ УюристФ, приета с ѕћ— є 75 от 5 април 1996 г. (обн. ƒ¬, бр. 31/96 г.). ќ“’¬Џ–Ћя жалбата на Ѕългарска асоциаци€ У√ражданско общество и правни инициативиФ срещу чл. 1, чл. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 14 на същата наредба.
цитирай
302. анонимен - “о само това да беше
09.02.2008 22:57
¬същност ѕ»‘ е едно незаконно родено копеле, което е творение на трима ѕ≈Ќ—»ќЌ≈–» “ра€н Ћ€лев и јл. ¬оденичаров, от едната страна, и …ордан Ўопов като вожд, тогавашен декан на тогавашни€ »сторически факултет, от другата. јко четем внимателно ƒечев и неговите писма до  ристина ѕопова, от там научаваме доста интересни неща, които все още Ќ» ќ… не е ќѕ–ќ¬≈–√јЋ.  ато например:

¬ един от текстовете ƒечев http://zalashopov.blog.bg/viewpost.php?id=136660 пише за Ўопов, задавайки въпроса защо тр€бва да му се кръщава аудитори€, следното:
"«а това, че като декан на бивши€ »сторически факултет застав€ше секретарките да протоколират неверни неща, които н€мат нищо общо с истинските решени€ на ‘акултетни€ съвет? «а това, че по същи€ този начин застави протоколчика преди години да протоколира решението Уƒа започнат преговори с оглед проучване на възможностите за обединение с ёридически€ факултетФ като У–еши да се обедини с ё‘Ф Ц поредни€т фалшифициран от него протокол, върху който и до ден днешен се базира основно изграждането на ѕравно-исторически€ факултет? «а това, че мотиваци€та му за подобно обединение се базираше най-вече на обещаното му председателство на ќбщото събрание, което до кра€ скриваше от колектива на историците, а това бе и главната му мотиваци€ за подобно обединение? «а това, че след пенсионирането си реши, че е специалист и по У»стори€ на българската държава и правоФ и водеше тази дисциплина?"
“а значи и т€ €вно му е била обещана. Ќо самото обединение на »сторически факултет с ёридически€ се базира на фалшифициран протокол. »скам да кажа като тези дето са изпратени на ¬ълчев.  ато тези, с които уж е било обсъдено и уж е било решено да имало аудитири€ "Ўопов".

» още нещо - Ўопов €вно е бил гьонсурат като ¬оденичаров - защото пак ако четем внимателно написаното от —тефан ƒечев - http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.150 - той т.е. Ўопов през 1999 г. не е благоволил въобще да представи на колектива какъвто и да било отчет след четири години, цели четири години начело на тогавашни€ »сторически факултет т.е. от 1995 до 1999 г. » това €вно е така. «ащото натиснати от ѕопова историците наскоро май нещичко написаха ил ин€кой им го написа, ама нещо крещ€ха там, че ƒечев уж бил лъжел и клевет€л, ама не извадиха отчета на Ўопов за декан на »‘ от 1999 г.
“а гледайте сега какво става - седиш 4 години начело на един факултет - после се изнизваш без отчет, обедин€ващ го с друг, където, нищо, че си вече пенсионер ставаш председател на ќбщото събрание и така незаконно изкарваш още 7 години след пенси€, сдушил се с ¬оденичаров и практикувайки сладката инвенциа "лектор на основен трудов договр" - начин, по който има много хора в ѕ»‘ и проверката на ¬ълчев тр€бва да го докаже. —амо комиси€та му да не гледа по начина, по който они€ ден той отгов€р€ше и си гледаше пратената му справка от ƒжума€та. ћи той вика само 5 дена го е н€мало, ама после се е върнал. ј бе ¬ълчев, ало - как се свиква ќбщо събрание за 5 дена и как .... как ..... как ..... как ...как ...
—ега и друго си мисл€ - јко в нечи€ глава не се беше по€вил идиотизма да има аудитори€ "Ўопов" щеше ли ц€лата тази гной да излезе.
ѕрав си ƒечев, може и да има светсни хора в ё«”, но "ѕ»‘ на јлександър ¬оденичаров е една лъжа."
цитирай
303. анонимен - Aferim
09.02.2008 23:28
¬ кра€ на 2003 и началото на 2004 г. ћирчев бе едновременно и зам. ректор, и ръководител на катедра "»нформатика", и декан на ѕћ‘ (докато отрочето му ёруков го хабилитират, за да го парашутират на м€стото), и шеф на университетското издателство... Ѕетер от Ќаполеон.
цитирай
304. анонимен - GTA -  ога е била последно датата на ќбщото събрание 2005 г.
10.02.2008 00:18
»ли защо пак ¬оденичаров ЋЏ∆≈ƒа, наистина, че когато фактите говор€т и боговете мълчат. ¬ отговора на министър ƒаниел ¬ълчев се казваще как, според изпратената му справка от ё«”, ќбщото събрание избрало ¬оденичаров за декан през 2005 г. било проведено на 29 юни. Ќо ето какво пише наистина в мейл изпратен от г-жа —он€ —то€нова на 15 юни 2005 г. т.е. още преди ¬оденичаров да подаде молбата за освобождаване и да напусне.


From: sonia@law.swu.bg Add to Address Book Add Mobile Alert
Date: Wed, 15 Jun 2005 17:42:05 +0300 (EEST)
Subject: Za Ob6to sabranie
To: dobrinkapeicheva@yahoo.com, balmat@bas.bg, nora_pencheva@yahoo.com
CC: gargarov@law.swu.bg, ivan_m_petrov@yahoo.com, assenova_iva@abv.bg, y.vancheva@abv.bg, emil_velichkov@online.bg, kalstp@yahoo.com, kostapaev@yahoo.com, chadoblg@yahoo.com, liluana_mitreva@yahoo.com, stanin@abv.bg, margo@law.swu.bg, piskova_marijana@abv.bg, mario_marinov@hotmail.com, maria_serafimova@hotmail.com, vukovska@law.swu.bg, gorova_m@law.swu.bg, mmilanov@cablebulgaria.bg, ninahristova2001@yahoo.com, silvia_ss94@yahoo.com, pibratanov@abv.bg, evergreenmonster@yahoo.com, spopova@yahoo.com, slavi_an@law.swu.bg, s_popova@law.swu.bg, mateeva@law.swu.bg, slava119@law.swu.bg, stdetchev@yahoo.com, stil_m@abv.bg, todorova@law.swu.bg
Dopalnitelen material po t.3 ot dnevnia red za Ob6to sabranie na 23 uni
2005 g.

ƒве ќбщи събрани€ ли е имало? «ащо за второто не са останали никакви следи? «ащо н€ма следи за точка от дневни€ ред "»збор на декан? ¬ъпроси, въпроси.
цитирай
305. анонимен - јферим
10.02.2008 09:32
Ќе знам за неплатените пари от годините в казармата, непризнати като трудов стаж, но знам, че √юдженов е забранил в началото на първи€ си мандат на "Ћичен състав" да казва колко дни невзет полагаем пратен отпуск имат преподавателите в ё«” преди 2000 г., без той да е компенсиран по н€какъв начин.
«а сметка на това "гуруто" му „имев не беше ползвал нито ден платен отпуск за близо 9 години като ректор (как не се е преуморил?), а след пенсионирането му през 1999 г. √юдженов (негов заместник за същи€ период) му изплаща парична компенсаци€ за неползван отпуск (познайте колко?). “.е. за "нашите" хора може, другите - кучета ги €ли.
¬прочем „имев, както и сват€та му (на преклонна възраст) още преподават в ё«”, изглежда пенсиите им са недостатъчни за памперси.
цитирай
306. анонимен - ќт коментарите в " апитал"
10.02.2008 15:29
http://capital.bg/show.php?storyid=456982, коментар 37. Ѕраво на автора!

"—упер интересно е да се отиде в ѕравно-исторически€ факултет (ѕ»‘) на јлександър ¬оденичаров в събота и недел€. ”сещането, което можеш да придобиеш е просто неописуемо. “ова е времето, в което съмнителни типове приети чрез също така съмнителните договори, спонсорства, шефства и т.н. и т.н. всевъзможни други незаконни начини н€мащи абсолютно нищо общо с бройката на ћќЌ за обучение по право изпълват факултета. –азжождат се интересни, впечатл€ващи и запамет€ващи се физиономии, в които н€ма никакво, ама никакво студентско излъчване. «атова пък излъчват усещане за много дебел портфейл, за бизнес, който при всички случаи е вън от закона или в най-добри€ на ръба на същи€ този закон. ѕълно е с пръстени, халки, злата, сребра, ланци, вериги, синджири и т.н. ¬есела и приветлива акакдемична атмосфера характерна за родовото имение на проф. јлександър ¬оденичаров
ѕо това време разбира се пристигат и полицаите. ќнези същите полицаи, които се обучават по онзи договор публикуван във форума на "јнамнеза" - договора сключен през 2001 г. от ¬оденичаров и негови€ личен при€тел - четири години 2001-2005 министър на вътрешните работи проф. √еорги ѕетканов (напоследък известен в софийските среди като непускащ дамаджаната и пи€ндето, по ц€л ден не е тавр€з) и още две 2005-2007 г. министър на правосъдието (Ѕоже защо ли личните при€тели на професора —анди ¬оденичаров, ръковод€т все областите, по които най сме € закършили???). “а този договор вид€ се полицаите се приемат хей така - дори не и с ректорска заповед, а по заповед на сами€ ¬оденичаров и забележете не по решение на јкадемичен съвет, а поради решение на ‘акултетен съвет на ¬оденичарови€ ѕ»‘. - “а поради пристигането и на полицаите в събота и недел€ ѕ»‘ на ¬оденичаров става едно особено м€сто - престъпни€ св€т с незаконни€ бизнес - ланците, синджирите, веригите, златата, сребрата и т.н - се смесва с полицейски€ св€т - става едно мило, задушевно, неподкупно и затрогващо. » над всичко това - което се ракрас€ва и от засукани фолк-певици с големки бюстчета и много, много гримче кандидат юристки - се носи бащинската и благодетелна фигура на добри€ чичко —анди - един наистина добър д€до когато имаш дебел портфейл и нужни€ "подход" спр€мо него.
ћинистър ¬ълчев, проверката предвижда ли се да обръща внимание и на тези работи??????
" апитал" - не бива в никакъв случай да спирате!!!!! ќт кога чакаме това!!!!! –азровете се здраво!!! Ќо и ¬ълчев да го направи!!! Ќо да не ни залъгва после както ни залъгваше по време на парламентарни€ контрол в петък, 8 фервуари.


«а легитимаци€ на ц€лата тази смрад, ко€то се носи из ѕ»‘ на ¬оденичаров ще се по€ват по н€кое време и благоевградските депутати от различните парламентарни груп и - за справка вж. поместени€ тук списък от журналиста –осен Ѕосев в " апитал"."
цитирай
307. анонимен - јко са верни фактите на министър ¬ълчев
10.02.2008 23:57
—ъществуват редица съмнени€, че министър ƒаниел ¬ълчев е бил подведен от ректора на ё«” при подготовката на отговора си на питането на депутата ћирослав ћурджов. Ќека обаче да приемем фактите за такива, каквито ги изтъква министър ƒаниел ¬ълчев. јко ги приемем за установени, от тези факти можем да направим следните логически извода:
Х ѕроф. ¬оденичаров не е бил след 23 юни 2005 г. легитимен председател на ќбщото събрание на ё«”;
Х решеќбщото събрание на ѕ»‘ на 29 юни 2005 г. за избор на декан е нищожно, тъй като е проведено в нарушение на ѕравилника за устройството и дейността на ё«”.

≈то какво твърди министър ¬ълчев:
Ђ‘актите, които, мога да кажа, че са установени във връзка с предоставените ни документи, са следните:
....
ƒве години по-късно Ц на 19 юни 2005 година Ц е подадена от него молба за прекрат€ване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.
Ќа 23 юни същата година, т. е. около една седмица по-късно, даже пет дни по-късно, със заповед на –ектора е прекратено трудовото му правоотношение Ц включително като декан.
Ќа 29 юни 2005 година, шест дни след прекрат€ването, е проведен нов избор за декан на ѕравно-исторически€ факултет, на който ќбщото събрание на факултета отново го е избрало за декан.
Ќа 12 декември 2007 година, в кра€ на миналата година, са проведени избори за допълване на състава на ‘акултетни€ съвет на ѕ»‘, но на това събрание не са провеждани избори за декан, председател на ќбщото събрание или ц€лостно за ‘акултетен съвет. ≈то това е фактическата обстановка.Ф

Ќе може да не остави странно впечатление обсто€телството, че в хронологичната верига на фактите, поднесени от министър ¬ълчев, не е посочено на ко€ дата и на какво основание проф. ¬оденичаров възстанов€ва трудовите си правоотношени€ с ё«”.

јко приемем, че Дтова е фактическата обстановкаФ и става дума за факти, а не за твърдени€ на ректора на ё«”, следват поне две констатации:

ѕърво. ѕроф. ¬оденичаров е узурпирал след 23 юни 2005 г. поста на председател на ќбщото събрание на ё«”. “ова твърдение се основава на чл. 24 /2/ от ѕравилника за устройството и дейността на ё«”, в който се предвижда: ЂЋицата, чийто основен трудов договор е прекратен поради пенсиониране или други причини, се считат освободени от състава на съответни€ орган на управление, на който са членовеї. —поред за€влението на министър ¬ълчев, на 23 юни 2005 със Ђзаповед на –ектора е прекратено трудовото му (на ¬оденичаров) правоотношение Ц включително като деканї. —ледователно, от тази дата проф. ¬оденичаров е освободен като председател на общото събрание на ё«” и е можел да бъде възстановен на поста председател на ќбщото събрание единствено чрез нов избор, осъществен от ќбщото събрание на ё«”след 29 юни 2005 г. Ќ€ма факти за извършване на подобен избор. Ќо въпреки това проф. ¬оденичаров е ползвал - нелегитимно - без прекъсване правомощи€та на председател на ќбщото събрание.

¬торо. –ешени€та на ќбщото събрание на ѕ»‘ за избор на декан на 29 юни 2005 г. са нищожни, тъй като събранието не е било свикано по надлежни€ ред, както и защото не са могли да бъдат изпълнени услови€та за издигане на кандидатури за декан.
јко се приеме за установен фактът, че Ђна 29 юни 2005 година, шест дни след прекрат€ването, е проведен нов избор за декан на ѕравно-исторически€ факултетї, това означава, че ќбщото събрание се е състо€ло в нарушение на две разпоредби на ѕравилника за устройството и дейността на ё«”.
Х ѕървото нарушение касае условието за свикване на ќбщо събрание. „л.11/4/ на ѕравилника сочи: Ђ«а свикване на ќбщото събрание членовете му се уведом€ват с писмена покана не по-късно от ≈ƒЌј —≈ƒћ»÷ј (курсив мой) преди датата на заседанието.ї “ова задължително условие не би могло да бъде осъществено, щом изборът е бил осъществен Ў≈—“ ƒЌ» —Ћ≈ƒ ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈“ќ Ќј “–”ƒќ¬ќ“ќ ѕ–ј¬ќќ“ЌќЎ≈Ќ»≈ на проф. ¬оденичаров с ё«”. «а свикването на ќбщо събрание има и други услови€. „л.20/6/ гласи, че Ђќбщото събрание на факултета се свиква най-малко веднъж годишно от негови€ председател по решение на ‘акултетни€ съвет, по искане на декана или на една четвърт от списъчни€ му състав.ї “ъй като по това време не е имало декан, за да бъде свикано ќбщото събрание, е тр€бвало да има решение на ‘акултетни€ съвет или искане на една четвърт от списъчни€ състав. ѕри представ€не на Ђфактическите обсто€телстваї министър ¬ълчев не представ€ такива факти. јко е станало по този начин свикването на ќбщото събрание, тр€бва да се докаже чрез протокол за заседание на ‘акултетни€ съвет или писмени декларации на една четвърт от списъчни€ състав.
Х ¬торото нарушение касае условието кандидатите за ръководни длъжности, вкл. за декан, да бъдат издигнати не по-късно от една седмица преди провеждането на ќбщото събрание (чл14,4 ).—поред фактите, определени от министър ¬ълчев като Ђустановениї, проф. ¬оденичаров е избран за декан Ў≈—“ ƒЌ» след прекрат€ване на трудовите му правоотношени€. –азбира се, съществува и друга хипотеза: ако кандидатурата му не е била издигната поне една седмица по-рано, т€ може да бъде допусната за гласуване, ако на самото ќбщо събрание са гласували в нейна подкрепа минимум 50% от присъстващите. јко е станало по този начин, това обсто€телство е тр€бвало да бъде описано в протокола на ќбщото събрание, проведено на 29 юни 2005 г. ѕо-съществено е обаче друго: ако свикването на ќбщото събрание за избор на декан е станало в по-кратък срок от посочени€ в ѕравилника, това е лишило други хабилитирани членове на общото събрание да се кандидатират.
цитирай
308. анонимен -  отката на Ўрьодинген
11.02.2008 00:56
 ъм уважаеми€ 307 от —тефан ƒечев и ѕетър ƒошков. Ўоуто ¬оденичаров свърши.

ѕ–ќ“ќ ќЋ є21
ќ“ «ј—≈ƒјЌ»≈“ќ Ќј ¬»—Ў»я —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
ѕ–ќ¬≈ƒ≈Ќќ Ќј 29 ёЌ» 2005г.

ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћ—“¬јў: Ќикола ‘илчев - главен прокурор на –епублика Ѕългари€

ќ“—Џ—“¬ј“: јнтон —танков,  онстантин ѕенчев

Ќа заседанието присъства зам.министърът на правосъдието г-жа ћиглена янакиева “ачева, упълномощена на основание чл.26, ал.3 от «—¬.

ƒЌ≈¬≈Ќ –≈ƒ:

≤. ѕ–≈ƒЋќ∆≈Ќ»≈ Ќј ћ»Ќ»—“Џ–ј Ќј ѕ–ј¬ќ—Џƒ»≈“ќ за откриване на –айонен съд в гр. ѕриморско.
≤≤.  ќћ»—»я ѕќ ѕ–≈ƒЋќ∆≈Ќ»я“ј » ј“≈—“»–јЌ≈“ќ:

ѕредложени€ от органите по чл.30 от «—¬ за административни ръководители и техни заместници, разгледани от  омиси€та по предложени€та и атестирането и внесени за разглеждане във ¬——, на основание чл.30а, ал.11 от «—¬.
ќбсъдени по реда на чл.30а, ал.11 и 30б, ал.5 от «—¬ предложени€ на административните ръководители по чл.30 «—¬ с изразено мотивирано положително становище, както следва
ј) —Џƒ»Ћ»ўј
¬) ѕ–ќ ”–ј“”–»
√) —Ћ≈ƒ—“¬≈Ќ» —Ћ”∆Ѕ»

≤V.  ќћ»—»я "—Џƒ≈ЅЌј јƒћ»Ќ»—“–ј÷»я"
V.  ќћ»—»я "Ѕёƒ∆≈“ » ‘»ЌјЌ—»"
V≤.  ќћ»—»я "»Ќ¬≈—“»÷»ќЌЌј ѕќЋ»“» ј"
V≤≤.  ќћ»—»я "ѕ–ј¬Ќј ѕќЋ»“» ј"
V≤≤≤.  ќћ»—»я "∆јЋЅ»".

ѕо направените предложени€

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:

≤. ¬ключва следните допълнителни точки в дневни€ ред:
1. ѕредложение за назначаване проверка в —ъдебна палата - гр.—офи€ за услови€та за отдаване под наем на офис на "—ибанк". /ƒокладва:  омиси€ "Ѕюджет и финанси"/
2. ѕредложение от ѕрокуратурата на –епублика Ѕългари€ за корекци€ на бюджетната сметка за 2005г. /ƒокладва:  омиси€ "Ѕюджет и финанси/
3. »скане от председател€ на –—-гр.¬арна за осигур€ване на допълнителни средства за авариен ремонт на покрива. /ƒокладва:  омиси€ "»нвестиционна политика"/
4. ”пълномощаване на главни€ секретар на ¬—— да организира и проведе процедури за възлагане на обществени поръчки чрез открит конкурс за избор на изпълнители на пристройки: съдебна палата - гр. –адомир и съдебна палата - гр.√орна ќр€ховица по Ќаредба за възлагане на малки обществени поръчки както и да сключва договорите за т€х от името на ¬——. /ƒокладва:  омиси€ "»нвестиционна политика"/
5. ѕредложение за отлагане на предложението от  расимир Ѕо€нов јршинков - председател на ќ—-гр.Ѕлагоевград, за назначаване на –осица √еоргиева  алугерова на длъжност "административен ръководител-председател" на –—-гр.—андански. /ƒокладва:  омиси€ по предложени€та и атестирането Ц към т. 3 от  омиси€та по предложени€та и атестирането/
6. ѕокана от ”правителни€ съвет на Ќационални€ институт на правосъдието към членовете на ¬—— за участие в работна среща за обсъждане проблемите в областта на подбора, назначението и обучението на магистратите, ко€то ще се проведе в сградата на Ќ»ѕ на 5 юли 2005г. от 16 часа. /ƒокладва:  омиси€та по предложени€та и атестирането/ - за сведение.
7. —тановище по молбата на доц. д-р Ѕойко –ашков за възстанов€ването му на заеманата от него длъжност в Ќационалната следствена служба. /ƒокладва:  омиси€ "ѕравна политика"/

≤. ѕ–≈ƒЋќ∆≈Ќ»≈ Ќј ћ»Ќ»—“Џ–ј Ќј ѕ–ј¬ќ—Џƒ»≈“ќ за откриване на –айонен съд в гр..ѕриморско - отложена за следващото заседание.

≤≤.  ќћ»—»я ѕќ ѕ–≈ƒЋќ∆≈Ќ»я“ј » ј“≈—“»–јЌ≈“ќ:

ј) —Џƒ»Ћ»ўј:
1. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕредложение от петима членове на ¬—— за назначаване на –адостин ƒимитров –адков, и.д. председател на –—-гр.—ливен с ранг "съди€ в ј—", на длъжност "административен ръководител-председател" на –—-гр.—ливен и постъпила във ¬—— справка по пр.є8783/2004г. на ¬ърховна касационна прокуратура, касаеща –адостин –адков

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:

1.1. ќ“Ћј√ј вземането на решение по предложението на петима членове на ¬—— за назначаване на –адостин ƒимитров –адков на длъжност "административен ръководител-председател" на –—-гр.—ливен.
1.3. ¬Џ«Ћј√ј на  омиси€та по предложени€та и атестирането да се запознае подробно с всички материали, касаещи случа€ и да докладва на ¬——.
2. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕредложение от бригаден генерал ¬еселин ѕенгезов - председател на ¬оенно-апелативен съд, за назначаване на полк.—вилен –усев јлександров - съди€ във ¬оенно-апелативни€ съд, с ранг "съди€ във ¬ — и ¬ј—", на длъжност "заместник на председател€ на ¬оенно-апелативен съд" и предложение от петима членове на ¬—— относно предсрочно освобождаване от длъжност на съди€та от ¬оенно-апелативни€ съд - полк.—вилен –усев јлександров

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:

2.1. ќ“Ћј√ј вземането на решение по предложението на бригаден генерал ¬еселин ѕенгезов за назначаване на полк.—вилен –усев јлександров на длъжност "заместник на председател€ на ¬оенно-апелативен съд" до произнас€нето на ¬—— по предложението за освобождаване от длъжност на —вилен –усев јлександров.
2.2. Ќј«Ќј„ј¬ј комиси€ от трима души в следни€ състав: —ъбина ’ристова, јтанас Ќешков и јндрей »кономов и ¬Џ«Ћј√ј на същата да се запознае подробно с предложението за освобождаване от длъжност на —вилен –усев јлександров, както и с всички материали касаещи случа€, след което да докладва на ¬——.
3. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕредложение от  расимир Ѕо€нов јршинков - председател на ќ—-гр.Ѕлагоевград, за назначаване на –осица √еоргиева  алугерова на длъжност "административен ръководител-председател" на –—-гр.—андански

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:

ќ“Ћј√ј за следващото заседание на ¬—— вземането на решение по предложението за назначаване на –осица √еоргиева  алугерова на длъжност "административен ръководител-председател" на –—-гр.—андански, поради постъпило алтернативно предложение.
4. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј —тефан √роздев √роздев, заместник на председател€ на —офийски апелативен съд, с ранг "съди€ във ¬ — и ¬ј—", в ранг "председател на отделение във ¬ — и ¬ј—".
5. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј “еодора јлександрова —тамболова, съди€ в —офийски апелативен съд, с ранг "съди€ във ¬ — и ¬ј—", в ранг "председател на отделение във ¬ — и ¬ј—".
6. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ƒиана  узманова …орданова, административен ръководител-председател на ќ—-гр.ћонтана, с ранг "съди€ в ј—", в ранг "съди€ във ¬ — и ¬ј—".
7. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ¬ал€ …орданова ћладенова, съди€ в ќ—-гр.¬идин, в ранг "съди€ в ј—".
8. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ¬ладимир ƒобрев —то€нов, съди€ в ќ—-гр.¬идин, в ранг "съди€ в ј—".
9. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј »рена ¬енкова »ванова, административен ръководител-председател на –—-гр.Ѕелоградчик, в ранг "съди€ в ј—".
10. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј –адослава –айкова ƒанкова, административен ръководител-председател на –—-гр. ула, в ранг "съди€ в ќ—".
11. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ѕол€ —то€нова ƒанкова, съди€ в ќ—-гр.Ћовеч, с ранг "съди€ в ј—", в ранг "съди€ във ¬ — и ¬ј—".
12. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ÷ветелина ћаринова янкулова-—то€нова, съди€ в ќ—-гр.ѕлевен, с ранг "съди€ в ј—", в ранг "съди€ във ¬ — и ¬ј—".
13. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ≈катерина “ихомирова √еоргиева-ѕанова, съди€ в ќ—-гр.ѕлевен, с ранг "съди€ в ј—", в ранг "съди€ във ¬ — и ¬ј—".
14. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј —тефан јсенов ƒанчев, съди€ в ќ—-гр.ѕлевен, с ранг "съди€ в ќ—", в ранг "съди€ в ј—".
15. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј ѕетър ¬еселинов Ѕоснешки, младши съди€ в ќ—-гр.ѕерник, на длъжността "съди€" в –—-гр.Ѕрезник.
16. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от «—¬ ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј ƒимана √еоргиева  ир€зова-¬ълкова, съди€ в –—-гр.ћалко “ърново, на длъжността "съди€" в –—-гр.Ѕургас.
17. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от «—¬ ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј явор —имеонов ƒанаилов, съди€ в –—-гр.√орна ќр€ховица, на длъжността "съди€" в –—-гр.¬елико “ърново.
18. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј ћариана ƒимитрова Ўотева-¬атева на длъжността "съди€" в –—-гр.ѕазарджик при услови€та на чл.68, ал.1, т.3 от  “.
19. Ќа основание чл.27, ал.1, т.19 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ћирослав √еоргиев ћаринов - съди€ в –—-гр.Ўумен - ѕ–»ƒќЅ»¬ј —“ј“”“ Ќј Ќ≈—ћ≈Ќя≈ћќ—“, считано от датата на вземане на решението.
20. Ќа основание чл.37, ал.3 от ѕравилника за работа на ¬—— и неговата јдминистраци€ допуска поправка на €вна фактическа грешка в решението на ¬—— по протокол є19/15.06.2005г., т.21 от раздел "—ъдилища" в частта за повишаване в ранг "съди€ в ќ—" на »ван ¬ътков Ѕорисов, като израза "Е»ван ¬ътков Ѕорисов - районен съди€ в –айонен съд - гр.ћездра" в посоченото решение се замени с израза "Е »ван Ѕорисов ¬ътков - районен съди€ в –айонен съд - гр.ћездра".

¬) ѕ–ќ ”–ј“”–»:
1. Ќа основание чл.27, ал.1, т.18 във връзка с чл.30а, ал.12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј ƒаниела Ќеделчева —ав€нова, и.д.зам.окръжен прокурор на ќѕ гр.—илистра, с ранг "прокурор в јѕ", на длъжността "заместник на административни€ ръководител-заместник окръжен прокурор" на ќѕ-гр.—илистра, с ранг "прокурор в јѕ".
2. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј ћари€на ¬ергилова —иракова, прокурор в –ѕ-гр. юстендил с ранг "прокурор в ќѕ", на длъжността "прокурор" в ќѕ-гр. юстендил.
3. Ќа основание чл.27, ал.1, т.18 във връзка с чл.30а, ал.12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј —ветлана ƒимитрова –изова, следовател в ќ—л—-гр. юстендил с ранг "следовател в Ќ—л—", на длъжността "прокурор" в –ѕ-гр. юстендил с ранг "прокурор в јѕ".
4. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј –адостина јлександрова —то€нова, следовател в ќ—л—-гр. юстендил, на длъжността "прокурор" в –ѕ-гр. юстендил с ранг "прокурор в ќѕ".
5. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј “рифон ѕетков ¬ладов, следовател в ќ—л—-гр.–усе, на длъжността "прокурор" в –ѕ-гр.Ѕ€ла при услови€та на чл.68, ал.1, т.3 от  “ на м€стото на яна »лиева.
6. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ’ристо √еоргиев јнгелов, зам.окръжен прокурор на ќѕ-гр.—офи€ в ранг "прокурор в јѕ".
7. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ѕет€ ѕетрова  ралева, зам.окръжен прокурор на ќѕ-гр.Ѕургас, в ранг "прокурор в јѕ".
8. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј  алина —тефанова „апкънова- ючукова, прокурор в ќѕ-гр.Ѕургас, в ранг "прокурор в јѕ".
9. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј Ѕисер ƒимитров Ћюбенов - прокурор в ќкръжна прокуратура гр.  юстендил, в ранг "прокурор в јѕ".
10. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 19, във вр. с чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ƒойчин »ванов ƒойчев - прокурор в –ѕ - гр. ямбол, ѕ–»ƒќЅ»¬ј —“ј“”“ Ќј Ќ≈—ћ≈Ќя≈ћќ—“, считано от датата на вземане на решението.
11. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ƒойчин »ванов ƒойчев - прокурор в –ѕ - гр. ямбол, в ранг "прокурор в ќѕ".
12. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 19, във вр. с чл. 30б, ал. 7 от «—¬ Ѕорис јдри€нов ћихов - прокурор в –ѕ - гр. јсеновград, ѕ–»ƒќЅ»¬ј —“ј“”“ Ќј Ќ≈—ћ≈Ќя≈ћќ—“, считано от датата на вземане на решението.
13. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј Ѕорис јдри€нов ћихов - прокурор в –ѕ - гр. јсеновград, в ранг "прокурор в ќѕ".
14. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 131, ал. 1, т. 1 от «—¬ ќ—¬ќЅќ∆ƒј¬ј ÷анко Ќиколов –усев - прокурор в јпелативна прокуратура - гр. ¬елико “ърново, считано от датата на вземане на решението.
15. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 131, ал. 1, т. 2 от «—¬ ќ—¬ќЅќ∆ƒј¬ј ÷ветанка √еоргиева —пасевчева - прокурор в —офийска градска прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

¬/ —Ћ≈ƒ—“¬≈Ќ» —Ћ”∆Ѕ»:
1. Ќа основание чл. 167а, ал. 1, т. 1 от «—¬ ѕќќў–я¬ј със служебна благодарност и грамота ≈вгени ƒиков ƒиков - следовател в отдел 06 на Ќационалната следствена служба.
2. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј “ат€на  оцова √еоргиева - следовател в Ќ—л—, в ранг "ръководител на отдел в Ќ—л—".
3. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 30а, ал. 12 от «—¬ ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј ƒимитър ‘рантишек ѕетров - следовател в ќ—л— - гр. —илистра, на длъжността "следовател" в —толична следствена служба .
4. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј »ли€ »ванов »лиев - следовател в ќ—л— - гр. √аброво с ранг "следовател в Ќ—л—", в ранг "ръководител на отдел в Ќ—л—" с основно месечно трудово възнаграждение съгласно утвърдената от ¬—— “аблица за размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на вземане на решението.
5. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј …овчо ћитев √еоргиев - следовател в ќ—л— - гр. √аброво с ранг "следовател в Ќ—л—", в ранг "ръководител на отдел в Ќ—л—".
6. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ћилен —пасов ћиков - следовател в ќ—л— - гр. √аброво с ранг "следовател в Ќ—л—", в ранг "ръководител на отдел в Ќ—л—".
7. Ќа основание чл. 167а, ал. 1, т. 1 и ал.3 от «—¬ ѕќќў–я¬ј със служебна благодарност и грамота ’ристо ƒимитров  ирилов - следовател в отдел в ќкръжна следствена служба - гр.  юстендил.
8. Ќа основание чл. 167а, ал. 1, т. 1 и ал.3 от «—¬ ѕќќў–я¬ј със служебна благодарност и грамота јнета  ирилова —тоева - следовател в отдел в ќкръжна следствена служба - гр.  юстендил.
9. Ќа основание чл. 167а, ал. 1, т. 1 и ал.3 от «—¬ ѕќќў–я¬ј със служебна благодарност и грамота ћихаил ¬енци  рушовски - следовател в отдел в ќкръжна следствена служба - гр.  юстендил.

≤V.  ќћ»—»я У—Џƒ≈ЅЌј јƒћ»Ќ»—“–ј÷»яФ

1. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение за:
1.1. »зменение и допълнение на ≈динни€ класификатор за съдебните служители
1.2. ”твърждаване на типови длъжностни характеристики на длъжностите за служители по ≈динни€ класификатор

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

»«ћ≈Ќя » ƒќѕЏЋ¬ј ≈динни€т класификатор за съдебни служители, както следва:
1. ”твърждава нова структура и подреденост на длъжностите в  ласификатора на съдебните служители, както следва:
1.1 –аздел ј Ц У–ъководни длъжностиФ
1.1 –аздел Ѕ Ц Уќбща администраци€Ф, с подгрупи:
-–аздел Ѕ1 Ц У≈кспертни длъжности - обща администраци€Ф
-–аздел Ѕ2 Ц У“ехнически длъжности Ц обща администраци€Ф
1.1 –аздел ¬ Ц У—пециализирана администраци€Ф
1.1 –аздел √ Ц —пецифични длъжности в дейност Уѕочивно делоФ
1.1 –аздел ƒ Ц —пецифични длъжности в дейност УЌационален институт по правосъдиеФ
19. ”твърждава типови длъжностни характеристики по длъжностни наименовани€ на  ласификатора в съдебната система, като в срок от 30 дни копие от същите да бъдат изпратени на административните ръководители органите на съдебната власт за сведение и ползване.
20. јктуализирани€т  ласификатор и забележките към него, както и типовите длъжностни характеристики по длъжности на  ласификатора, съгласно утвърдените проекти, влизат в сила от 1.06.2005 г.
2. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение за трансформиране на длъжности и преназначаване на служители от јдминистраци€та на ¬——

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

2.1. “–јЌ—‘ќ–ћ»–ј длъжността Устарши специалист-компютърен операторФ в длъжност Углавен специалист-компютърен операторФ в отдел У»зпълнение решени€та на ¬——Ф.
2.2. ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј ѕавлинка √еоргиева ¬асилева от длъжност Устарши специалист-компютърен операторФ в длъжност Углавен специалист-компютърен операторФ в отдел У»зпълнение на решени€та на ¬——Ф със заплата и ранг по ≈динни€ класификатор на длъжностите за съдебни служители, считано от датата на решението.
3. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение за структуриране на ƒирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

3.1. ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј инж. Ћюбен «дравков Ѕо€ров от длъжност началник отдел У»нвестиционна политикаФ в дирекци€ УЅюджет и финансиФ на длъжност началник отдел У»нвестиционна политикаФ в дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ, считано от 29.06.2005 г., със запазване на достигнатото трудово възнаграждение и ранг.
3.2. ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј инж. √еорги  остадинов …ончев от длъжност Углавен експертФ в отдел У»нвестиционна политикаФ в дирекци€ УЅюджет и финансиФ на длъжност Углавен експертФ в отдел У»нвестиционна политикаФ в дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ, считано от 29.06.2005 г., със запазване на достигнатото трудово възнаграждение и ранг.
3.3. ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј инж. ¬алентин ≈милов Ѕлизнаков от длъжност Устарши експерт Ц инвеститорски контролФ в дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ на длъжност Устарши експертЦинвеститорски контролФ в отдел У»нвестиционна политикаФ към дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ, считано от 29.06.2005 г., със запазване на трудовото възнаграждение и ранг и при другите услови€ на трудови€ договор.
3.4. “–јЌ—‘ќ–ћ»–ј длъжността Умладши експерт- инвеститорски контролФ в длъжност началник отдел У—ъдебни сгради и обществени поръчкиФ в дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ, считано от 29.06.2005 г.
3.5. ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј –алица ћилчева ¬иденова от Устарши експерт-икономистФ в отдел У‘инансови разчети и анализиФ в началник отдел У—ъдебни сгради и обществени поръчкиФ в дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ, считано от 29.06.2005 г., с трудово възнаграждение и ранг, съгласно ≈динни€ класификатор на длъжностите.
3.6. ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј инж. ƒимитър ƒам€нов Ўиклев от длъжност Углавен експертЦуправител сградиФ в отдел У»нвестиционна политикаФ в дирекци€ УЅюджет и финансиФ, на длъжност Углавен експертФ в отдел У—ъдебни сгради и обществени поръчкиФ в дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ, считано от 29.06.2005 г., със запазване на достигнатото трудово възнаграждение и ранг.
3.7. ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј инж. ќгн€н  остадинов ƒжорджев Углавен експертЦинвеститорски контролФ в дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ на длъжност Углавен експерт Ц инвеститорски контролФ в отдел У—ъдебни сгради и обществени поръчкиФ в дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ, считано от 29.06.2005 г., със запазване на достигнатото трудово възнаграждение и ранг и при останалите услови€ на трудови€ договор.
3.8. ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј ƒам€н ƒимитров Ѕакалов от длъжност Ууправител съдебна сграда, той и домакинФ в дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ на длъжност Ууправител съдебна сграда, той и домакинФ в отдел У—ъдебни сгради и обществени поръчкиФ към дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ, считано от 29.06.2005 г., със запазване на достигнатото трудово възнаграждение и ранг.
3.9. “–јЌ—‘ќ–ћ»–ј длъжност Углавен експертЦюрисконсултФ в дирекци€ УѕравнаФ в длъжност Углавен експерт-инвеститорски контролФ в отдел У»нвестиционна политикаФ в дирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ, считано от 29.06.2005 г.
3.10.ќтмен€ решение на ¬—— по протокол є 8 от 23.03.2005 г., в частта за определ€не на допълнително трудово възнаграждение на служители от администраци€та за възложени допълнителни функции, свързани с дейността на дирекци€та.
3.11. ќб€в€ва конкурси за свободните длъжности в отдел У‘инансови разчети и анализиФ Ц 2 щатни бройки за Устарши експерт ЦикономистФ и Углавен експерт-инвеститорски контролФ в отдел У»нвестиционна политикаФ към ƒирекци€ У——»ѕФ с услови€ за заемане на длъжностите Ц при спазване на изисквани€та на ≈динни€ класификатор на длъжностите.
4. ќ“Ќќ—Ќќ: Ќазначаване на служители в јдминистраци€та на ¬—— след проведени конкурси

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

4.1. Ќј«Ќј„ј¬ј  ат€ ѕетрова ќбрешкова на длъжност Умладши експерт-съдебна статистикаФ в отдел У‘инансови разчети и анализиФ, във връзка с чл. 188а, ал. 1 от «—¬ и при услови€та на чл. 70 от  “, със срок на изпитване от 6 месеца, със заплата и ранг по ≈динни€ класификатор на длъжностите за съдебни служители, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.2. ќ“Ћј√ј разглеждането на предложението на  омиси€ У—ъдебна администраци€Ф за назначаване на ’ристина “одорова јнгарева на длъжност Умладши експерт-евроинтеграци€Ф в ќтдел У≈вропейска интеграци€ и международноправно сътрудничествоФ.
4.3. Ќј«Ќј„ј¬ј ћаргарита —имова јтанасова-ƒичева на длъжност Углавен експерт-инвеститорски контролФ в отдел У»нвестиционна политикаФ в ƒирекци€ У—ъдебни сгради и инвестиционна политикаФ със заплата и ранг по ≈динни€ класификатор на длъжностите за съдебни служители, считано от датата на встъпване в длъжност, със срок до об€в€ването на конкурс и класирането на служител.

V.  ќћ»—»я УЅёƒ∆≈“ » ‘»ЌјЌ—»Ф

1. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение по предложението на председател€ на –айонен съд гр. ≈трополе за осигур€ване на средства за авариен ремонт

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

1.1. ƒј¬ј —Џ√Ћј—»≈ да бъдат отпуснати средства. за извършване на авариен ремонт на парната инсталаци€ на –айонен съд Ц гр. ≈трополе.
1.2. —редствата да бъдат осигурени от резерва за неотложни и непредвидени нужди по бюджета на съдебната власт за 2005 г.
2. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение по предложението на председател€ на –айонен съд Ц гр. ≈лин ѕелин за осигур€ване на средства за авариен ремонт

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

2.1. ƒј¬ј —Џ√Ћј—»≈ да бъдат отпуснати средства. за извършване на авариен ремонт на покрива на –айонен съд Ц гр. ≈лин ѕелин.
2.2. —редствата да бъдат осигурени от резерва за неотложни и непредвидени нужди по бюджета на съдебната власт за 2005 г.
3. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение по предложението на директора на —толична следствена служба за увеличаване на заплатите на следователи от —т—л—, с определено възнаграждение под минималното за заеманата длъжност.

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

ƒј¬ј —Џ√Ћј—»≈ да бъдат увеличени заплатите на следователи от —т—л—, по приложени€ списък..
4. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение за допълване на ѕравилника за финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивни бази на органите на съдебната власт

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

4.1. ¬ І3 от ƒопълнителните разпоредби на ѕравилника за финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната власт след Уневключените в първата група децаФ да се добави Уи техните семействаФ, работещи във ¬ —, ¬ј— и ¬——.
4.2. «а деца до 10 годишна възраст, на летуващите при услови€та на трета група, таксата за нощувка да бъде 50 на сто от таксата за възрастни.
5. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕредложение от ѕрокуратурата на – Ѕългари€ за корекци€ на бюджетната сметка за 2005 г.

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

”“¬Џ–∆ƒј¬ј вътрешно компенсираните промени по бюджетната сметка за 2005 г. на ѕрокуратурата на –епублика Ѕългари€, съгласно приложението.
6. ќ“Ќќ—Ќќ: ”казани€ до органите по чл. 30 от «—¬ за разработване на проектите за бюджети за 2006 г.

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

6.1. ”“¬Џ–∆ƒј¬ј указани€та до органите по чл. 30 от «—¬ за разработване на проектите за бюджет за 2006 г., заедно с приложени€та към т€х /ѕриложени€ от 1 до 11/, с допълнение за предвиждане на средства в проектобюджета за 2006 г. за обезщетени€ на съдии-изпълнителите, които ще напуснат съдебната система, съгласно «аконът за частните съдии-изпълнители.
6.2. ¬Џ«Ћј√ј на главни€ секретар на ¬—— да организира своевременно изпращане на ”казани€та по т. 1 до ръководителите на органите на съдебната власт.
7. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕредложение за назначаване проверка в —ъдебна палата Ц гр. —офи€ за услови€та за отдаване под наем на офис на У—ибанкФ

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :
ќ“Ћј√ј за следващото заседание на ¬—— разглеждането на предложението за назначаване проверка в —ъдебна палата Ц гр. —офи€ за услови€та за отдаване под наем на офис на У—ибанкФ.

V≤.  ќћ»—»я У»Ќ¬≈—“»÷»ќЌЌј ѕќЋ»“» јФ

1. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение за утвърждаване на протокол на  омиси€та по чл. 12 от Ќаредбата за услови€та и реда за възлагане на специални обществени поръчки
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :
1.1. ”“¬Џ–∆ƒј¬ј протокол от 23.06.2005 г. на  омиси€та, назначена със «аповед є 95-00-056/23.06.2005 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в конкурс по документи за възлагане на специална обществена поръчка с предмет: У–аботно проектиране и реконструкци€ на —ъдебна палата гр. —офи€, бул. У¬итошаФ є 2, на част от втори, трети и цели€ четвърти етажФ за избор на изпълнител, на основание чл. 12, ал. 2 от Ќаредба за услови€та и реда за възлагане на специални обществени поръчки.
1.2. ”ѕЏЋЌќћќўј¬ј √лавни€т секретар на ¬—— да сключи договора с избрани€ изпълнител от името на ¬—— в срок от 3 /три/ дни от получаване на уведомлението по чл. 12, ал. 2 от Ќаредба за услови€та и реда за възлагане на специални обществени поръчки.

2. ќ“Ќќ—Ќќ: ”пълномощаване на главни€ секретар на ¬—— да организира и проведе процедури за възлагане на обществени поръчки чрез открит конкурс за избор на изпълнители на пристройки: —ъдебна палата Ц гр. –адомир и —ъдебна палата Ц гр. √орна ќр€ховица, по Ќаредба за възлагане на малки обществени поръчки, както и да сключва договорите за т€х от името на ¬——
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :
”ѕЏЋЌќћќўј¬ј √лавни€т секретар на ¬——, на основание чл. 8, ал. 1 от «ќѕ, да организира и проведе процедури за възлагане на обществени поръчки чрез открит конкурс за избор на изпълнители на пристройки: —ъдебна палата Ц гр. –адомир и —ъдебна палата Ц гр. √орна ќр€ховица, по реда на Ќаредбата за възлагане на малки обществени поръчки, както и да сключва договорите за т€х от името на ¬——.

3. ќ“Ќќ—Ќќ: »скане от председател€ на –айонен съд Ц гр. ¬арна за осигур€ване на допълнителни средства в размер на 50 000 лв. за авариен ремонт на покрива

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

ƒј¬ј —Џ√Ћј—»≈ от неразпределени€ резерв за неотложни и непредвидени нужди по бюджета на съдебната власт за 2005 г. на –айонен съд Ц гр. ¬арна да се осигур€т допълнителни финансови средства в размер на 50 000 лв. за авариен ремонт на покрива.

V≤≤.  ќћ»—»я Уѕ–ј¬Ќј ѕќЋ»“» јФ

1. ѕ–»≈ћј «ј —¬≈ƒ≈Ќ»≈ –езюме на информаци€та за резултатите от извършена от »нспектората по «—¬ при ћинистерство на правосъдието проверка по образуването и движението на наказателните дела за престъплени€ в банковата и финансовата система, взети на специален отчет от ¬ ѕ.

2. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение за одобр€ване на писмо до административни€ ръководител на —офийски градски съд, по повод обръщение на съдии от същи€ съд до ¬——

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

¬Џ«Ћј√ј на проф. јлександър ¬оденичаров да проведе разговор със съдиите от —офийски€ градски съд по повод обръщението им до ¬исши€ съдебен съвет.

2. ќ“Ќќ—Ќќ: ћолба от доц. д-р Ѕойко –ашков за възстанов€ването му на заеманата от него длъжност в Ќационалната следствена служба

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

Ќа основание чл. 132, ал. 2 от «—¬ във връзка с І 4 от ѕ«– към «»ƒ на  онституци€та на –епублика Ѕългари€ /ƒ¬, бр. 85/2003 г./ и І 70 от ѕ«– на «»ƒ«—¬ /ƒ¬, бр. 29/2004 г./ ¬Џ«—“јЌќ¬я¬ј Ѕойко »лиев –ашков в Ќационалната —ледствена —лужба на длъжността Уръководител на отдел в Ќационалната следствена службаФ, считано от датата на встъпване в длъжност със съответното възнаграждение по “аблицата за определ€не размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности.

V≤≤≤.  ќћ»—»я У∆јЋЅ»Ф

1. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроизнас€не по жалба, съдържаща искане за проглас€ване нищожност на решение на ¬——

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“ на основание чл. 26, ал. 9 «—¬ във вр. с чл. 35 от ѕравилник за работата на ¬—— и неговата јдминистраци€
– ≈ Ў » :

1.1. ѕроизнас€нето да се извърши чрез тайно гласуване.
1.2. ¬ъз основа на резултатите от тайното гласуване ќЅя¬я¬ј Ќ»ўќ∆Ќќ—““ј Ќј –≈Ў≈Ќ»≈“ќ Ќј ¬—— ќ“ 06.05.1992 √., с което на основание І 5 от ѕреходните и заключителни разпоредби на  онституци€та е освободен явор ƒимитров «артов от длъжността УпредседателФ на V гражданско отделение на ¬ърховни€ съд.

2. /»нформаци€ от ’ристо ћанчев/ - ”правителни€т съвет на Ќационални€ институт на правосъдието кани членовете на ¬—— на работна среща за обсъждане проблемите в областта на подбора, назначението и обучението на магистратите, ко€то ще се проведе в сградата на Ќ»ѕ на 5 юли 2005 г. от 16 часа.

3. Ќасрочва следващото заседание на ¬—— на 06.07.2005 г. от 10 часа.

√Ћј¬≈Ќ —≈ –≈“ј–:

—Ћј¬ ј  јћ≈Ќќ¬јцитирай
309. анонимен - обърнете внимание и на протокол 20 на ¬—— от 2005г
11.02.2008 01:16
¬ижте дата на заседанието и часовете. «аседанието на 29 юни е започнало в 10 часа преди об€д и е завършило следобед 4:42. Ќикакви отсъстви€ на ¬оденичаров.
цитирай
310. анонимен - GTA
11.02.2008 01:25
ѕ–ќ“ќ ќЋ є 20
ќ“ «ј—≈ƒЌ»≈“ќ Ќј ¬»—Ў»я —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
ѕ–ќ¬≈ƒ≈Ќќ Ќј 22 юни 2005 год.


ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћ—“¬јў: јнтон —танков - ћинистър на правосъдието

ќ“—Џ—“¬ј“:  онстантин ѕенчев, јндрей »кономов

ƒЌ≈¬≈Ќ –≈ƒ:

≤.  ќћ»—»я ѕќ ѕ–≈ƒЋќ∆≈Ќ»я“ј » ј“≈—“»–јЌ≈“ќ
ѕредложени€ от органите по чл. 30 от «—¬ за административни ръководители и техни заместници, разгледани от  омиси€та по предложени€та и атестирането и внесени за разглеждани във ¬——, на основание чл. 30а, ал. 11 от «—¬ - «ј —¬≈ƒ≈Ќ»≈

ќбсъдени по реда на чл. 30а, ал. 11 и 30б, ал. 5 от «—¬ предложени€ на административните ръководители по чл. 30 от «—¬ с изразено мотивирано положително становище, както следва:
ј/ —Џƒ»Ћ»ўј
Ѕ/ ѕ–ќ ”–ј“”–»
¬/ —Ћ≈ƒ—“¬≈Ќ» —Ћ”∆Ѕ»

≤≤.  ќћ»—»я "—Џƒ≈ЅЌј јƒћ»Ќ»—“–ј÷»я"
≤≤≤.  ќћ»—»я "Ѕёƒ∆≈“ » ‘»ЌјЌ—»"
≤V.  ќћ»—»» "Ѕќ–Ѕј —  ќ–”ѕ÷»я“ј ¬ —Џƒ≈ЅЌј“ј —»—“≈ћј" » "ѕ–ј¬Ќј ѕќЋ»“» ј"
V.  ќћ»—»я "Ѕќ–Ѕј —  ќ–”ѕ÷»я“ј ¬ —Џƒ≈ЅЌј“ј —»—“≈ћј"

V≤.  ќћ»—»я «ј "«ј ”ѕ”¬јЌ≈, –ј«ѕ–≈ƒ≈Ћ≈Ќ»≈ » Ѕ–ј ”¬јЌ≈ Ќј ј¬“ќћќЅ»Ћ»"

ѕо направените предложени€
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
≤.  ато първа точка от дневни€ ред да се разгледат предложени€та по т. ≤V-та и V-та.

≤≤. ¬ключва следните допълнителни точки в дневни€ ред:
1. ѕредложение за назначаване на ћа€ —отирова  ипринска на длъжността "административен ръководител - директор" на ќ—— - гр. Ѕлагоевград./ƒокладва:  омиси€ по предложени€та и атестирането/

2. –азглеждане на молбата за възстанов€ване на длъжността "съди€" в —офийски апелативен съд на ƒаниела —авчова јтанасова, считано от 18.07.2005 г./ƒокладва:  омиси€ по предложени€та и атестирането/

3. –азглеждане на молбата за възстанов€ване на най-високата длъжност на доц. д.р Ѕойко »лиев –ашков в Ќационалната следствена служба./ƒокладва:  омиси€та по предложени€та и атестирането/

4. ћатериал от –— - гр. Ѕургас, относно спорове между –— и јдвокатурата, за назначаването на служебни защитници. /«ј —¬≈ƒ≈Ќ»≈ ќ“  омиси€ "ѕравна политика"/

5. ѕредложение за назначаване на проверка в —ъдебната палата за услови€та на отдаване под наем на офис на "—ибанк".

6. ”пълномощаване на председател€ на –— - гр. Ќова «агора за закупуване на недвижим имот за нуждите на –— - гр. Ќова «агора. /ƒокладва:  омиси€ "»нвестиционна политика"/

≤.  ќћ»—»я "Ѕќ–Ѕј —  ќ–”ѕ÷»я“ј ¬ —Џƒ≈ЅЌј“ј —»—“≈ћј"
1. ќ“Ќќ—Ќќ: »нформаци€ за резултатите от проверката, извършена от апелативните прокуратури и апелативните съдилища в изпълнение на решение на ¬исши€ съдебен съвет по протокол є 9/30.03.2005г.
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
1.1. ѕриема за сведение информаци€та за резултатите от проверката извършена от апелативните съдилища и апелативните прокуратури в изпълнение на решение на ¬—— по протокол є/30.03.05 г.
1.2. »нформаци€та за резултатите от проверката да се предостави на представителите на медиите и да се публикува в сайта на ¬исши€т съдебен съвет.
1.3. ¬ъзлага на г-н –умен Ќенков лично да информира журналистите на специален брифинг.

≤≤.  ќћ»—»я "Ѕќ–Ѕј —  ќ–”ѕ÷»я“ј ¬ —Џƒ≈ЅЌј“ј —»—“≈ћј" » "ѕ–ј¬Ќј ѕќЋ»“» ј"
1. ќ“Ќќ—Ќќ: јнализ на дейността на ¬исши€ съдебен съвет по дисциплинарните производства срещу магистрати през 2004 год.
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
1.1. ”твърждава анализа на дейността на ¬исши€ съдебен съвет по дисциплинарните производства срещу магистрати през 2004 год.
1.2. ѕриема за целесъобразни направените в анализа препоръки.
1.3. — оглед широки€ обществен интерес към дисциплинарните производства срещу магистрати, изготвени€т анализ да се публикува в сайта на ¬—— и да се предостави на журналистите.

≤≤≤.  ќћ»—»я ѕќ ѕ–≈ƒЋќ∆≈Ќ»я“ј » ј“≈—“»–јЌ≈“ќ

ќ“Ќќ—Ќќ:ѕредложени€ от органите по чл. 30 от «—¬ за административни ръководители и техни заместници, разгледани от  омиси€та по предложени€та и атестирането и внесени за разглеждани във ¬——, на основание чл. 30а, ал. 11 от «—¬
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
ѕ–»≈ћј «ј —¬≈ƒ≈Ќ»≈ предложени€та от органите по чл. 30 от «—¬ за назначаване на административни ръководители и техни заместници.

ј/ —Џƒ»Ћ»ўј
1. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј —вилен –усев јлександров - съди€ във ¬оенно-апелативен съд, с ранг "съди€ във ¬ — и ¬ј—" в ранг Упредседател на отделение във ¬ — и ¬ј—Ф.

2. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 18, във вр. с чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј ћари€ ¬асилева  арагьозова - съди€ в –— - гр. √оце ƒелчев, на длъжността "административен ръководител - председател" на –— - гр. √оце ƒелчев.

3. ќ“’¬Џ–Ћя предложението на председател€ на ќ— - гр. Ѕлагоевград за назначаване на √еорги Ќиколов ÷еклеов на длъжността "административен ръководител - председател на –— - гр. –азлог".

4. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 30а, ал. 12 от «—¬ ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј “ат€на –айчева ћакариева - съди€ в ќ— - гр. ¬арна, назначена при услови€та на чл. 68, ал. 1, т. 3 от  “ на м€стото на ѕет€ ћихайлова ’орозова, на длъжността "съди€" в ќ— - гр. ¬арна, при услови€та на чл. 67, ал. 1, т. 1 от  “.

5. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј √еорги Ѕойчев ’ристов - административен ръководител - председател на –— - гр. Ћовеч в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

6. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 30а, ал. 12 от «—¬ ѕ–≈Ќј«Ќј„ј¬ј ≈лена “одорова »ванова - съди€ в —√—, назначена при услови€та на чл. 68, ал. 1, т. 3 от  “, на длъжността "съди€" в —√—, при услови€та на чл. 67, ал. 1, т. 1 от  “.

7. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј –осица ƒимитрова √еоргиева - съди€ в —–—, на длъжността "съди€" в —√—, при услови€та на чл. 68, ал. 1, т. 3 от  “ на м€стото на съди€ –осица Ѕожилова.

8. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј –осица јнастасова —биркова - “анева, на длъжността "съди€" в ќ— - гр. —мол€н, при услови€та на чл. 68, ал. 1, т. 3 от  “ на м€стото на съди€ «о€ —тоилова Ўопова - съди€ в ќ— - гр. —мол€н.

9. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј  алиптен »бр€м јлид - съди€ в –— - гр. ƒобрич, в ранг Усъди€ в ј—Ф.

10. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ’ристина ¬ълчанова ƒимитрова - "заместник на административни€ ръководител" на –— - гр. –аднево в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

11. “–јЌ—‘ќ–ћ»–ј една щатна бройка "съди€" в –— - гр. –аднево в щатна бройка "заместник на административни€ ръководител" на –— - гр. –аднево.

12. ќѕ–≈ƒ≈Ћя един заместник на административни€ ръководител на –—- гр. –аднево.

13. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 18, във вр. с чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј ’ристина ¬ълчанова ƒимитрова - съди€ в –— - гр. –аднево, на длъжността "заместник на административни€ ръководител" на –— - гр. –аднево.

14. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј јс€ “рифонова Ўиркова - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

15. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ¬енелин ƒимитров Ќиколаев - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

16. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ƒари€ »ванова ћитева - заместник на административни€ ръководител на –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

17. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ∆анета ƒимитрова √еоргиева - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

18. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј …онита ÷анкова ÷анкова - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

19. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј  амели€ ¬еличкова ѕърванова - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

20. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј  ристина јнтонова “одорова - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

21. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ћилена —ветлозарова “омова - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

22. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј –адостина “ашева √ергичанова - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

23. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј —ветла јтанасова «ахариева - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

24. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј —ветослава ћихайлова ÷онева - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

25. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј „авдар »ванов ѕопов - съди€ в –— - гр. ѕлевен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

26. Ќа основание чл.27, ал.1, т.19 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ –алица ¬елимирова —имеонова-ћанолова, съди€ в —офийски районен съд, ѕ–»ƒќЅ»¬ј —“ј“”“ Ќј Ќ≈—ћ≈Ќя≈ћќ—“, считано от датата на вземане на решението.

27. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30б, ал.7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ћирослав √еоргиев ћаринов - съди€ в –—-гр.Ўумен, в ранг Усъди€ в ќ—Ф.

28. Ќа основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј –остислава янкова √еоргиева на длъжност "съди€" в –—-гр.Ўумен при услови€та на чл.68, ал.1, т.3 от  “, на м€стото на Ѕистра –адкова Ѕоин.

29. ќ“Ќќ—Ќќ: –азглеждане на молбата за възстанов€ване на длъжността "съди€" в ј— —офи€ на ƒаниела —авчова јтанасова, считано от 18.07.2005 г./ƒокладва:  омиси€ по предложени€та и атестирането/
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
Ќа основание чл.132, ал.2 от «—¬ ¬Џ«—“јЌќ¬я¬ј ƒјЌ»≈Ћј —ј¬„ќ¬ј ј“јЌј—ќ¬ј на длъжност "съди€" в —офийски апелативен съд, считано от 18.07.2005г.


¬/ ѕ–ќ ”–ј“”–»:

1. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј  расимира Ќед€лкова ¬ълчева Ц прокурор в —офийска градска прокуратура, с ранг Упрокурор във ¬ ѕ и ¬јѕФ на длъжността УпрокурорФ във ¬ърховна касационна прокуратура.

2. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј –ум€на »ванова —лавова Ц и.д. зам. районен прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. Ѕургас, на длъжността УпрокурорФ в ќкръжна прокуратура Ц гр. Ѕургас.

3. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј  ремена »лиева —тефанова Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. —редец, на длъжността УпрокурорФ в ќкръжна прокуратура Ц гр. Ѕургас.

4. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј –ени “одорова Ћефтерова Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ямбол, на длъжността УпрокурорФ в ќкръжна прокуратура Ц гр. ямбол.

5. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј Ќиколай ƒимитров ÷ветков Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕерник, на длъжността УпрокурорФ в ќкръжна прокуратура Ц гр. ѕерник.

6. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј јделина Ѕорисова Ѕаталска Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. –адомир, на длъжността УпрокурорФ в ќкръжна прокуратура Ц гр. ѕерник.

7. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј Ќела  ръстева »ванова Ц и.д. зам. районен прокурор на –айонна прокуратура Ц гр. ƒобрич, на длъжността УпрокурорФ в ќкръжна прокуратура Ц гр. ƒобрич.

8. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј ѕърволета √еоргиева Ќикова Ц следовател в ќкръжна следствена служба Ц гр. Ѕургас на длъжността УпрокурорФ в –айонна прокуратура Ц гр. —редец, с ранг Упрокурор в ќѕФ.

9. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј јнгел јтанасов √еоргиев Ц следовател в ќкръжна следствена служба Ц гр. Ѕургас, на длъжността УпрокурорФ в –айонна прокуратура Ц гр. ѕоморие, с ранг Упрокурор в ќѕФ.

10. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј √еорги “одоров ƒобрев Ц следовател в ќкръжна следствена служба Ц гр. Ѕургас, на длъжността УпрокурорФ в –айонна прокуратура Ц гр.  арнобат, с ранг Упрокурор в ќѕФ.

11. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј —танислав …орданов —то€нов Ц военен следовател във ¬оенно-окръжна прокуратура Ц гр. ¬арна, на длъжността УпрокурорФ в –айонна прокуратура Ц гр. –азград.

12. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј ѕетко ѕетров “ухчиев Ц следовател в ќкръжна следствена служба Ц гр. ƒобрич, на длъжността УпрокурорФ в –айонна прокуратура Ц гр. ƒобрич.

13. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј ћихаил ¬енци  рушовски Ц следовател в ќкръжна следствена служба Ц гр.  юстендил, с месторабота гр. ƒупница, на длъжността УпрокурорФ в –айонна прокуратура Ц гр. ƒупница, с ранг Упрокурор в ќѕФ.

14. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј  рум …орданов  румов Ц следовател в ќкръжна следствена служба Ц гр.  юстендил, на длъжността УпрокурорФ в –айонна прокуратура Ц гр.  юстендил, с ранг Упрокурор в ќѕФ.

15. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј —илви€ јлександрова ÷анкова Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕървомай, на длъжността УпрокурорФ в –айонна прокуратура Ц гр. ѕловдив.

16. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј —тефан √еоргиев янев Ц прокурор в ќкръжна прокуратура Ц гр. ѕазарджик в ранг Упрокурор във ¬ ѕ и ¬јѕФ.

17. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј јнна ¬ладимирова ѕомакова Ц зам. окръжен прокурор на ќкръжна прокуратура Ц гр. ¬арна в ранг Упрокурор във ¬ ѕ и ¬јѕФ.

18. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј —тефка √еоргиева якимова Ц прокурор в ќкръжна прокуратура Ц гр. ¬арна в ранг Упрокурор във ¬ ѕ и ¬јѕФ.

19. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј √абриела »ванова ƒинова Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕлевен в ранг Упрокурор в ќѕФ.

20. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј »во Ќиколаев …олов Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕлевен в ранг Упрокурор в ќѕФ.

21. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј √ал€ ћаринова √еоргиева Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕлевен, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

22. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј јнгел ѕетров “анев Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр.  нежа, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

23. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј јтанас √еоргиев янков Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕловдив, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

24. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ƒаниела ƒанчева ¬ладимирова Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕловдив, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

25. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј »ван ’ристов ѕерпелов Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕловдив, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

26. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј  расимира ’ристова –айчева Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕловдив, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

27. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј Ћюбка ѕетрова  ръстева Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕловдив, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

28. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј Ѕорис  аменов ћендев Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕловдив, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

29. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ƒимитър »ванов ћахмудиев Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕловдив, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

30. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј “ан€ Ќиколова ѕиронкова Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. “ро€н, в ранг Упрокурор в јѕФ.

31. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј ћаргарита √еоргиева √еоргиева Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ¬елики ѕреслав, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

32. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј Ќина »ванова ѕанчева Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. ѕирдоп, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

33.1. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 19, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬  расимира √еоргиева  ателиева Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. Ѕургас придобива статут на несмен€емост.

33.2. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј  расимира √еоргиева  ателиева Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. Ѕургас, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

34.1. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 19, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ »ван  остов »ванов Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. »сперих придобива статут на несмен€емост.

34.2. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30б, ал. 7 от «—¬ ѕќ¬»Ўј¬ј »ван  остов »ванов Ц прокурор в –айонна прокуратура Ц гр. »сперих, в ранг Упрокурор в ќѕФ.

√/ —Ћ≈ƒ—“¬≈Ќ» —Ћ”∆Ѕ»:

1. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 18, във вр. с чл. 30а, ал. 12 от «—¬ Ќј«Ќј„ј¬ј ћа€ —отирова  ипринска Ц главен юрисконсулт в ƒирекци€ Уѕравно-нормативно обслужванеФ Ц ћ¬–, на длъжността Ујдминистративен ръководител Ц директорФ на ќкръжна следствена служба Ц гр. Ѕлагоевград.

2. Ќа основание чл. 27, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 30бч, ал. 7 от «—¬, във вр. с чл. 167а, ал. 1, т. 3 от «—¬ ѕќќў–я¬ј ѕламена ÷ветанова јпостолова Ц следовател в Ќационалната следствена служба, с предсрочно повишаване на м€сто в ранг У–ъководител на отдел в Ќационалната следствена службаФ.

3. Ќа основание чл. 167а, ал. 1, т. 1 от «—¬ ѕќќў–я¬ј със служебна благодарност и грамота ћирчо √юров ƒимитров Ц следовател в отдел 03 на Ќационалната следствена служба.

4. Ќа основание чл. 167а, ал. 1, т. 1 от «—¬ ѕќќў–я¬ј със служебна благодарност и грамота –уска ѕавлова јлександрова-¬учева Ц следовател в отдел 03 на Ќационалната следствена служба.

5. ќ“’¬Џ–Ћя предложението от директора на —толична следствена служба за назначаване на »ли€н »ванов “анчев за следовател в —толична следствена служба.

6. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение по жалбата на ћарчо ƒелчев ћарчев чрез ¬—— до ¬ърховни€ административен съд, вх. є 11-08-278/31.05.2005 г.
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :
6.1. ¬ изпълнение решение на ¬ј— по адм. дл. є 5657/2003 г. ¬Џ«—“јЌќ¬я¬ј ћарчо ƒелчев ћарчев Ц следовател в ќкръжна следствена служба Ц гр. ’асково на длъжността УследователФ в ќкръжна следствена служба Ц гр.  ърджали.
6.2. ѕ–»≈ћј —“јЌќ¬»ў≈“ќ на г-жа ƒаниела ћарчева Ц главен юрисконсулт в отдел Уѕравно обслужване и процесуално представителствоФ в ј¬—— и счита, че жалбата на ћарчо ћарчев против решение на  омиси€та по предложени€та и атестирането по протокол є 14/10.05.2005 г. ≈ Ќ≈ƒќѕ”—“»ћј.

7. ќ“Ќќ—Ќќ: ћолба от доц. д-р Ѕойко »лиев –ашков, вх. є 94-00-
495/21.06.2005 г.
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :
7.1. ќ“Ћј√ј разглеждането на молбата за заседанието на ¬—— на 29 юни 2005 г.
7.2. ¬Џ«Ћј√ј на  омиси€ Уѕравна политикаФ и  омиси€ УЅюджет и финансиФ да изготв€т становище по молбата на доц. д-р Ѕойко »лиев –ашков.

≤≤.  ќћ»—»я "—Џƒ≈ЅЌј јƒћ»Ќ»—“–ј÷»я":
1. ќ“Ќќ—Ќќ: »зменение и допълнение на ≈динни€ класификатор за съдебните служители и утвърждаване на типови длъжностни характеристики на длъжностите за служители по ≈динни€ класификатор
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
ќ“Ћј√ј за следващото заседание /29.06.2005г./ вземането на решение относно изменение и допълнение на ≈динни€ класификатор за съдебните служители и утвърждаване на типови длъжностни характеристики на длъжностите за служители по ≈динни€ класификатор, с оглед необходимостта членовете на ¬—— да се запозна€т с промените.

≤≤≤.  ќћ»—»я "Ѕёƒ∆≈“ » ‘»ЌјЌ—»":
1. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение за приемане на »нструкци€ за взаимодействието между ¬исши€ съдебен съвет и јгенци€та за държавни вземани€
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
1.1. ”“¬Џ–∆ƒј¬ј инструкци€та за осъществ€ване на взаимодействието между јгенци€та за държавни вземани€ и ¬исши€ съдебен съвет.
1.2. ”ѕЏЋЌќћќўј¬ј председател€ на комиси€ "Ѕюджет и финанси" да подпише инструкци€та от страна на ¬——.
1.3. ¬Џ«Ћј√ј на главни€ секретар на ¬—— да представи на јгенци€та за държавни вземани€ »нструкци€та за подпис и да организира изпълнението й.

2. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕриемане на критерии при избора на банки за обслужване на органите на съдебната власт
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
2.1. ќƒќЅ–я¬ј предложените критерии за избор на обслужваща банка.
2.2. ќƒќЅ–я¬ј банките обслужващи съдебната система по —правка - ѕриложение є1.
2.3. ¬Џ«Ћј√ј на главни€ секретар на ¬—— да уведоми второстепенните разпоредители за приетите критерии и обслужващите банки.
2.4. ¬Џ«Ћј√ј на административните ръководители да обсъд€т с ръководителите на обслужващите банки приетите критерии с оглед на т€хното подобр€ване.
2.5. ƒа се предвиди предпазна клауза в договорите с обслужващите банки, когато ЅЌЅ назначава квестори.
ƒј¬ј ¬Џ«ћќ∆Ќќ—“ на административни€ ръководител в случаите, когато друга банка предлага по-добри критерии от обслужващата да предприеме необходимите действи€ за см€на на банката.

≤V.  ќћ»—»я «ј "«ј ”ѕ”¬јЌ≈, –ј«ѕ–≈ƒ≈Ћ≈Ќ»≈ » Ѕ–ј ”¬јЌ≈ Ќј ј¬“ќћќЅ»Ћ»":
1. ќ“Ќќ—Ќќ: »скане от директора на ќкръжна следствена служба гр.ѕловдив за бракуване на 5 бр.служебни автомобили
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
1.1. ƒј¬ј —Џ√Ћј—»≈ да бъдат бракувани служебни леки автомобили на ќ—л—-гр.ѕловдив съгласно правилата за бракуване на движими вещи в органите на съдената власт, утвърдени с ѕротоколно решение є36/17.11.2004г. на ¬—— :
- лек автомобил "Ћада 2107" с рег. є — 2688 Ћ 
- лек автомобил ¬ј« 21013 с рег. є — 2960 ѕЅ
- лек автомобил ¬ј« 2109 с рег. є –¬6085 –
- лек автомобил с повишена проходимост ”ј« 469 Ѕ с рег. є –¬ 4495 Ѕ
- лек автомобил "јлфа –омео" 164 с рег. є — 2233 ¬¬.
1.2. ¬Џ«Ћј√ј на директора на ќкръжна следствена служба- гр.ѕловдив да организира бракуването на 5 бр. служебни автомобили и снемането им от отчет в счетоводните документи и ћ¬–.

ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» “ќ„ »:
1. ќ“Ќќ—Ќќ: ћатериал от –—-гр.Ѕургас, касаещ спорове между –айонни€ съд и јдвокатурата, за назначаване на служебни защитници

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
ѕ–»≈ћј «ј —¬≈ƒ≈Ќ»≈ писмото на съдиите от –—-гр.Ѕургас, касаещо спорове между –айонни€ съд и јдвокатурата, за назначаване на служебни защитници.

2. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕредложение за назначаване на проверка в —ъдебната палата гр.—офи€ за услови€та на отдаване под наем на офис на "—ибанк"
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
¬Џ«Ћј√ј на комиси€ "Ѕюджет и финанси" да извърши проверка относно това, кои банки са настанени в момента в —ъдебната палата гр.—офи€ и при какви услови€.

3. ќ“Ќќ—Ќќ: ”пълномощаване на председател€ на –—-гр.Ќова «агора за закупуване на недвижим имот за нуждите на –—-гр.Ќова «агора
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
”ѕЏЋЌќћќўј¬ј ѕетър  румов «латев - председател на –—-гр.Ќова «агора, да закупи от името на ¬исши€ съдебен съвет недвижим имот за нуждите на –—-гр.Ќова «агора.

4. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕоправка на €вна фактическа грешка
¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў »:
Ќа основание чл.37, ал.3 от ѕравилника за работа на ¬—— и неговата јдминистраци€ допуска поправка на €вна фактическа грешка в решението на ¬—— по протокол є19/15.06.2005г., в частта за отпускане на допълнителни финансови средства на ќкръжен съд-гр.Ћовеч.

Ќасрочва следващото заседание на ¬—— на 29 юни 2005г. от 10.00 часа в заседателната зала на ¬—.

√Ћј¬≈Ќ —≈ –≈“ј–:
—Ћј¬ ј  јћ≈Ќќ¬ј

»зготвен на 23.06.2005г.
цитирай
311. анонимен - —интез
11.02.2008 02:20
¬оденичаров е присъствал на двете въпросни заседани€ на ¬исши€ съдебен съвет.  ато изчистим ѕротокол 20/ 29 юни 2005г. от нерелевиращите действи€, получаваме:ѕ–ќ“ќ ќЋ є21
ќ“ «ј—≈ƒјЌ»≈“ќ Ќј ¬»—Ў»я —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
ѕ–ќ¬≈ƒ≈Ќќ Ќј 29 ёЌ» 2005г.

ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћ—“¬јў: Ќикола ‘илчев - главен прокурор на –епублика Ѕългари€

ќ“—Џ—“¬ј“: јнтон —танков,  онстантин ѕенчев

Ќа заседанието присъства зам.министърът на правосъдието г-жа ћиглена янакиева “ачева, упълномощена на основание чл.26, ал.3 от «—¬.

ƒЌ≈¬≈Ќ –≈ƒ:
2. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроект на решение за одобр€ване на писмо до административни€ ръководител на —офийски градски съд, по повод обръщение на съдии от същи€ съд до ¬——

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“
– ≈ Ў » :

¬Џ«Ћј√ј на проф. јлександър ¬оденичаров да проведе разговор със съдиите от —офийски€ градски съд по повод обръщението им до ¬исши€ съдебен съвет.
...
V≤≤≤.  ќћ»—»я У∆јЋЅ»Ф

1. ќ“Ќќ—Ќќ: ѕроизнас€не по жалба, съдържаща искане за проглас€ване нищожност на решение на ¬——

¬»—Ў»я“ —Џƒ≈Ѕ≈Ќ —Џ¬≈“ на основание чл. 26, ал. 9 «—¬ във вр. с чл. 35 от ѕравилник за работата на ¬—— и неговата јдминистраци€
– ≈ Ў » :

1.1. ѕроизнас€нето да се извърши чрез тайно гласуване.
1.2. ¬ъз основа на резултатите от тайното гласуване ќЅя¬я¬ј Ќ»ўќ∆Ќќ—““ј Ќј –≈Ў≈Ќ»≈“ќ Ќј ¬—— ќ“ 06.05.1992 √., с което на основание І 5 от ѕреходните и заключителни разпоредби на  онституци€та е освободен явор ƒимитров «артов от длъжността УпредседателФ на V гражданско отделение на ¬ърховни€ съд.
“оест ¬оденичаров е останал до кра€ на заседанието, защото не е отбел€зано отсъствие от заседанието при въпросното гласуване за об€в€ване на нищожността по-горе. »зводите за достоверността на протокола от 29 юни 2005г. на ќ— на ѕ»‘ за избора на ¬оденичаров са естествени и €сни.

цитирай
312. анонимен - Quo vadis, Vodenicharov
11.02.2008 02:31
«аседание на ќ— на ѕ»‘ на 29 юни 2005г. не е имало с участието на ¬оденичаров, защото въпросни€т член на ¬исши€ съдебен съвет (¬——) е бил в —офи€ на заседание (¬——: ѕротокол 21/29 юни 2005г.). “ова заседание е важно за ¬оденичарови (баща и син), понеже на него ¬—— реагира на писмото на недоволните магистрати от назначаването на ¬оденичаров-син за съди€ в —√— в противоречие със «акона за съдебната власт.
цитирай
313. анонимен - кќЌ“–ќЋ≈Ќ —Џ¬≈“ Ќј ё«”
11.02.2008 07:25
»скам да попитам: ¬сички тези факти предоставени ли са на вниманието на контролни€ съвет на ё«”?
цитирай
314. анонимен -  ъм 313
11.02.2008 09:00
 акво значение има, след като всичко се фалшифицира. Ќо сега √юдженов, понеже е свикал да фалшифицира, тр€бва да фалшифицира часът на изборното заседание: по първи петли »Ћ» между 19 и 19,30, понеже знае 6 дена по-рано, че заседанието на ¬—— ще завърши 17 без двайсет и на ¬оденичаров му тр€бват 2 часа и половина, за да дойде до Ѕлагоевград. ¬оденичаров тр€бва да фалшифицира времето така, че за 6 дена да е спечелил конкурс за преподавател по адм. право.  армата, ко€то си слагат √юдженов, ¬оденичаров и ћирчев, ще се плаща и от близките им. Ќо винаги ще се казва ќт фалшификаторите са.
цитирай
315. анонимен - симпатизант
11.02.2008 10:49
 акъв по-хубав начин човек да започне седмицата, освен с блога на ѕетър ƒошков, последните новини на √“ј в "јнамнезис" и последните коментари върху статиите за "¬оденичаров в " апитал" :-)!
цитирай
316. анонимен - Ѕат'—али р€па да €де пред ¬оденичаров и √юдженов
11.02.2008 13:14
¬оденичаров е засечен в ћќЌ при ƒани: носил нов протокол от ќ— на ѕ»‘, вече избирането му не е на 29 юни , ами е на 32 юни 2005г.
јма, казах ви на ¬ас от форума. 29 юни е рождени€т и именни€т ден на г-н ƒошков (дошъл с името си).  акъв съдбовен подарък.
цитирай
317. анонимен - GTA
11.02.2008 13:59
GTA се осведоми току-що, че високопоставен български магистрат, който засега е пожелал анонимност, е за€вил, че јлександър ¬оденичаров, както и бивши€т ректор на ё«” »ли€ √юдженов са извършили очевидно "ѕ–≈—“ЏѕЋ≈Ќ»я".
ўе ви държим в течение за повече новини.
цитирай
318. анонимен - ƒо ректора на ё«”
11.02.2008 15:19
ќЅ–Џў≈Ќ»≈
към ректора на ё«” ДЌеофит –илскиФ


√осподин –ектор,

ќбръщам се към ¬ас с молба да упражните вли€нието на поста, който заемате, като настойчиво подканите проф. д-р јлександър ¬оденичаров да напусне университета. ќт това ще спечелите той, ¬ие и цели€т университет.
Х “ой ще спечели, защото заплитането му в лъжи и фалшификации на документи става с всеки ден все по-плътно и все по-лесно за доказване. јко сам си тръгне, може би ще си спести редица сериозни проблеми, включително с правосъдието. јко навреме се оттегли, може и да не се раздели с всички заемани от него позиции извън университета, например с председателството на —пециализирани€ съвет по правни науки при ¬ј . “ова обаче ще стане неминуемо, ако продължава да се държи със зъби и нокти за ё«”. »зглежда ¬оденичаров все още не си е дал сметка, че разобличаването му тепърва предстои и с него са се ангажирали достатъчно отговорни хора.
Х ўе спечелите и ¬ие от неговото оттегл€не, особено ако публично го посъветвате да приеме неизбежното му освобождаване от университета. »знесените от министър ¬ълчев факти подсказват доста интересни и скандални неща, от които по-късно трудно ще може да се дистанцирате.  ой е представил на министъра нев€рна информаци€ за ¬оденичаров? Ќе е ли нелегитимно ќбщото събрание, на което б€хте избран за ректор, щом то е организирано от председател, който след 23 юни 2005 г. е бил просто узурпатор на този пост?  акъв е приносът на ¬оденичаров за ¬ашето избиране? Ќека да свършим дотук с въпросите. Ќо бъдете уверен - те биха могли да бъдат умножени, ако се заблудите в оценките си за оцел€ването на ¬оденичаров.
Х ”ниверситетът ще спечели със сигурност. Ќ€ма да влизам в подробности за всички беди, които носи със себе си продължаващото присъствие на ¬оденичаров в университета. ўе обърна внимание само на една, за ко€то с право ще тр€бва да ¬и държим сметка, ако не убедите Дблагоевградски€ ћакиавелиФ да се оттегли от университета. Ќе може да не си давате сметка, че публичното обсъждане в национален мащаб на феномена Д¬оденичаровФ носи унищожителни щети за имиджа на университета. ¬ъв форума на в. Д апиталФ вече се разнас€ въпросите Дструва ли си да се учи в такъв университет?Ф и Дна каква цена е акредитирана специалност право в ѕ»‘Ф. Ѕъдете сигурен, гласовете, които задават подобни въпроси, ще се усилват и ще вли€€т все повече, ако ё«” не докаже пред обществеността, че не е под чехъла на ¬оденичаров.

«атова ¬и призовавам, поискайте оставката на ¬оденичаров Ц безкомпромисно и безотлагателно. јко пък мислите друго€че, тогава защитете публично този човек и докажете, че е клеветен. Ќо не се спотайвайте. ¬ашето мълчание се тълкува като пъзлива подкрепа. » в определен момент ще се обърне срещу ¬ас.

ќбръщението ми е анонимно, но анонимността не е продиктувана от страх. ¬същност така ¬и давам възможност за по-деликатно излизане от неудобната за ¬ас ситуаци€. јко го подпиша и се съобразите с призива на доц. ’, академичната общност ще изтълкува поведението ¬и като капитулаци€ пред ’. јнонимността ми ¬и помага. ¬се едно че не сте отстъпили пред никого в конкретност, а само пред угризени€та на съвестта и пред задължени€та, които носите като отговорен ректор.

— надеждата, че ще поемете ¬ашата отговорност

11 февруари 2008 г.
цитирай
319. анонимен - —ъгласен с 318
11.02.2008 15:30
Ќаистина е по-добре ¬оденичаров да напусне.
цитирай
320. анонимен - несъгласен с 318
11.02.2008 16:06
ƒавате шанс за прекалено елегантно измъкване на ¬оденичаров. ћирчев това и чака. —игурно вече готви "прекъсване на правоотношени€та по взаимно съгласие". Ѕърза да превари сезирането на прокуратурата с ответник ћќЌ, което магистрати готв€т. јко сме правова държава, санкициите за фалшифициране на документи са €сно определени. ƒокато никой не си понесе отговорността все ще бъдем ¬оденичарска република.
цитирай
321. анонимен - ћатериалите, които б€ха събрание вече
11.02.2008 16:15
в продължение на седмица и особено през последните 2-3 дни говор€т категорично, чде тр€бва да се намеси √лвани€ ѕрокурор на –епубликата. ¬оденичаров е бивш член и говорител на ¬исши€ съдебен съвет, член на комиси€та по .... евроинтеграци€ към същи€ ¬——, декан на ѕ»‘ където са получили дипломи цели€ мафиоъски, престъшен, фолк, манекенски, политически, спортен ,мутренски и вс€какъв елит. Ќамеса незабавна. ћатероалите не са само за ¬Џлчев, те са вече и за ¬елчев, Ѕорис. ј като че ли ћирчев, »ван, закъсн€ с намесата и прииждащата бур€ неминуемо ще го отнесе. ћного отдавана тр€бваше ¬оденичаров да е уволнен дисциплинарно, а ƒошков възстановен на работа.
ћирчев дори тр€бваше да потърси контакти с »ницитивни€ граждански комитет и да се включи във втъчването на ќбръщението. јко не го е направил защото обвързаността му през годините с √юдженов и ¬оденичаров е билас прекалено т€сна - негов си проблем.
цитирай
322. анонимен - ƒействи€та от страна на –ектора на ё«”
11.02.2008 16:25
изобщо не изключват съответните компетентни органи да се занимават с ¬оденичаров, да вод€т следсвтие, да го арестуват, да го дават на съд и т.н., и т.н.
¬сички онези структури, които са били подлоги на ¬оденичаров и са го използвали за репресии, шантаж, заплахи и налагане на вол€, също тр€бва да се разпуснат.  атедрата, в ко€то е бил и е ƒечев, н€ма право на съществуване повече. “ам тр€бва €ка проверка. –ъководител€т й ћирчев тр€бва да об€ви, че от утре престава да е ръководител.
цитирай
323. анонимен - ћоментално да се об€ви, че
11.02.2008 16:28
н€мат м€сто в ў«” и не могат въобще да идват на работа “ра€н Ћ€лев, »ван ¬еличков, ћилан ћиланов, »ван √аздов, ¬асил ћадолев и т.н, и т.н., и т.н. ѕълен списък на входа. —покойни старини! ¬сичко вече да си по закон.
цитирай
324. анонимен - ћирчев, не се спотайвай
11.02.2008 17:07
¬ижте какво става в ЅјЌ, прочете в ћедиапул за избора на председател на ЅјЌ. ¬ каква държава живеем, Ѕоже! “акива като ¬оденичаров се оказват под път и на път. —амо че в ЅјЌ вече за завели дело във ¬ј— срещу ёхновски. ¬се пак се над€вам, че ¬оденичаров ще изхвърчи далеч преди ёхновски. Ќека да изчистим лицето на ё«”. ћирчев, не се спотайвай! Ѕъди поне веднъж мъж!
цитирай
325. анонимен - —писък на рождениците
11.02.2008 17:10
ѕризовавам всички, които могат да помогнат:
Ќека да научим рождените дати на застар€ващите преподаватели в ѕ»‘. «а да можем да им изпращаме картички за рождените дни.
≈два ли —он€ и другите ще дадат достъп до тази скъпоценна информаци€. Ќо нали достъпът до учебни планове и други подобни документи все още не е държавна тайна. ƒа се разтърсим и да направим списък на рождениците.
цитирай
326. анонимен - ћирчев - мъж?!
11.02.2008 17:49
 м 324: » очаквате ћирчев да се държи по мъжки? “а нали ако не беше ¬оденичаров с ц€лата му репресивна машина, ћирчев никога не би станал ректор! ј дори от страх да поиска оставката на ¬оденичаров, това съвсем не узакон€ва незаконни€ избор на сегашне€ ректор, т.е. мъжката постъпка е и той да си подаде оставка от ректорското м€сто и да насрочи нови, честни избори за ректор, с независимо общо събрание и т.н., все според закона.
—амо че това не в€рвам да стане, най-малкото защото за него се иска чувство за лично достойнство, каквото ћирчев и камарилата му никога не са имали.
цитирай
327. анонимен - »ма ли поне един в ё«”, който да в€...
11.02.2008 18:36
»ма ли поне един в ё«”, който да в€рва, ама искрено, поне пред себе си, че ћирчев е станал –ектор честно и законно.
цитирай
328. анонимен - јми все повече
11.02.2008 18:55
се убеждавам, че едва ли са били честни изборите за –ектор. “ам където е ¬оденичаров наоколо н€ма нищо честно, законно и справедливо. “о е невъзможно. “ова е ¬оденичаров!
цитирай
329. анонимен - » все пак ¬оденичаров тр€бва да си
11.02.2008 19:13
отиде незабавно. Ќе виждам за каква сотавка се говори. “ой е извършил нарушени€ - за това се полага дисциплинарно уволнение.
цитирай
330. анонимен - ≈ той докато ћирчев се накани
11.02.2008 21:10
те ще закопча€т най-веро€тно ¬оденичаров.
цитирай
331. анонимен - ћирчев, аз не мисл€, че имаш
12.02.2008 02:44
повече време на разположение от ден или два. ј ти като искаш още се назлъндисвай.
цитирай
332. анонимен - Kakvo kato vsichko e nezakonno?! ...
12.02.2008 04:23
Kakvo kato vsichko e nezakonno?! 95% ot horata v IUZU sa saglasni i dovolni. Ako niamashe zakonovi ogranichenia shtiaha da glasuvat pak za Vodenicharov. Ami te vsashnost glasuvaha. Vapreki ogranicheniata. Vischki zneha che ima limit ot dva mandata i vapreki tova mu glasuvaha da upravliava oshte. Tova pri taino glasuvane.
цитирай
333. анонимен - ћного е прав 332
12.02.2008 04:35
≈то защо борбата се води повече под знака на думата "законност", "закон", "правила", а не "вол€та на мнозинството".
» все пак - ¬оденичаров би бил любими€ ръководител ако остави да има открити и €ростни критики срещу него. Ќо той не остав€ше. ј когато се кандидатира за пост, го об€в€ва така, че никой друг да не се кандидатира.
цитирай
334. анонимен - ¬оденичаров е аут
12.02.2008 08:26
ѕротоколите от 29 юни 2005г. показват, че той е излъгал. Ќикога не е бил законен след 23 юни. ѕрестъплени€та са многобройти и ужас€ващи. ћирчев е незаконен ректор. ѕричиненото от ¬оденичаров и свързаните с него √юдженов и ћирчев на ƒошков и ƒечев е трудно забравимо. ћалко е значението на хората на ¬оденичаров, когато срещу себе си имат трима души и един форум. “ова е организаци€та, ко€то го разкри за узурпатор на власт. ќстаналото е въпрос на време и несложна юридическа техника. ¬секи си носи кръста сам.
цитирай
335. анонимен - zakonnost i moral li?
12.02.2008 14:48
ѕон€кога се стига дотам да ми се доповръща от геройски кр€съци, дори очевидно изкрещ€ни с основание!
јма пък и ƒечев, ти като си такъв борец за законност, прозрачност и морал - да си беше платил процедурата за защита на дисертаци€! »нтерсено по кои законови положени€, когато след десетилети€ бичене на часове, се съгласи и не възропта университетът д ати поеме разходите? ясно, че и това е фалшифицирано, леле!!
 ато си толкова сърцат и последователен, защо не възстановиш разходите и да си и в това отношение 'на чисто'?
—ъбери инициативен комитет, драсни петици€ в 3-4 тома и хайде пред ректората...или пред ¬ј  май е по-добре...
≈еех, лудите - те да са живи.. мммда
цитирай
336. анонимен - Plati li sa mu kakto sa platili na vischki ostanali
12.02.2008 15:39
a toj kato e bil po sveta po konferencii i e pishelo v programata "South-West University of Blagoevgrad" e pravil bezplatna reklama na universiteta si - v Harvard, Berkeley, California i Columbia University, New York, CEU i kyde li oshte ne. Taka che ne se palete mnogo, mnogo.
цитирай
337. анонимен - kym 335
12.02.2008 16:17
ne se izdavaite koi ste, kato se izkazavate nepodgotveni: uzu zaplashta procedurite po zashtitite na vsichki shtatni prepodavateli
цитирай
338. анонимен - емблема на "как не тр€бва"
12.02.2008 21:21
¬оденичаров и образованието по право в ѕ»‘ започват да се превръщат в емблема на образователна корупци€, на флагрантно нарушаване на законността, на академична геронтокраци€. ƒнес, например, в две статии на ДƒневникФ Ц по различни теми и от различни автори Ц ¬оденичаров и ръководени€ от него факултет се оказват пример на Дкак не тр€бваФ.  ато сочи необходимостта от гарантирани общи държавни критерии за качеството на правната диплома, журналистката ѕавлина ∆елева пише: Д“е би тр€бвало значително да усложн€т или да направ€т невъзможно завършването на хора, влезли в ёридически€ факултет направо в трети курс, които са си спестили изучаването на дисциплини като конституционно, гражданско, административно и вещно право. (–едовна практика в прочути€ ѕравно-исторически факултет на благоевградски€ ё«”, зареждащ с дипломи представители на политически€ и бизнес "елит"). (вж. http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=458195).

¬ същи€ брой на вестника Ѕойко ѕенчев не пропуска в стати€та си за вчерашни€ скандален избор на председател€ на ЅјЌ да отбележи напъните на наши€ професор по вратички в закона да се овласти за още един мандат: ДЌавремето, когато възрожденците ни са писали устава на Ѕългарската екзархи€, те са предвидили екзархът да има мандат от четири години. ≈кзархът, главата на църквата - с мандат от четири години! ёхновски, както и јлександър ¬оденичаров, печално известни€т декан на ѕравно-исторически€ факултет в ёгозападни€ университет, очевидно се имат за нещо повече, щом по 2-3 мандата не им стигат.Ф (http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=458168).

“ези последни напъни на академично свръхактивните старци биха били само смешни, ако не б€ха болестотворни. ¬оденичаровщината е като ракова клетка, от ко€то се разбол€ва ц€лото университетско т€ло. » това става очевидно не само за нас, ДвътрешнитеФ, но и за българската общественост, след като ¬оденичаров и неговото обучение по право започват да се превръща в емблема на Дкак не тр€бваФ. ј това Дунизост€ваФ университета ни, отнема от стойността на читавите преподаватели и студенти, сниз€ва до опасни нива авторитета на ё«” и на академичното ни ръководство. ¬прочем, вече се заговори, че проф. ћирчев бил ректор на университета на ¬оденичаров. »зглежда това име ще му остане, дори и да се раздели с ¬оденичаров, ако не го направи веднага.
цитирай
339. анонимен - „ета и не разбирам
12.02.2008 23:02
Ќе разбирам, защо н€какси в писани€та на форума ћирчев с€каш го разграничават от всичко, което забърква ¬оденичаров. ћисл€, че не тр€бва от никого да се забрав€, че ректорството на ћирчев е ѕ–ќƒ” “ на воденичаровите беззакони€!
цитирай
340. анонимен - rektorat Mirchev
12.02.2008 23:13
Che e produkt na Vodenicharov, produkt e. No sega mai oshte poveche se oplita s nego.
цитирай
341. анонимен - Ќесъмнено
12.02.2008 23:26
ћоже да се мине без модално наречие "май". –екторът отдавна е конвергирал (сег. резултативно време) към незаконни€ декан и лъжец ¬оденичаров. “е са съучастници. Ќо все пак см€там - както и други ,- че тр€бваше да се призове към действие срещу ¬оденичаров. Ќие сме хора на академизма и затова етиката изисква такова поведение. ¬ремето на ректора изтича.
цитирай
342. анонимен -  ъм 341
12.02.2008 23:53
 акво точно имате пред вид като пишете - "тр€бваше да се призове към действие срещу...". Ќали не сте забравили, че ¬оденичаров водеше събранието за избор на ректор като негов председател. ≈дин път за винаги тр€бва да се разбере, че събранието при това положение е Ќ≈«ј ќЌЌќ. ћирчев е абсолютно на€сно с това, а тук н€кои го призовават да се разграничи от ¬.  ак става това? “а те в момента са като сиамски близнаци. јко падне едини€, непременно повлича и други€. Ќали сега се печатат купища документи със стари дати - молби за напускане от 19.11.2005, «аповеди, ѕротоколи от непроведени избори и т.н и т.н., и всичко това с благослови€та на ћирчев.
цитирай
343. анонимен -  ъм 342: Ќ€ма противоречие с написаното от ¬ас,
13.02.2008 00:09
Ќо винаги е добре да се покаже, че сме опитали всичко. ¬ремето на ћирчев изтича. „е документи се фалшифицират е сигурно, но вече е €сно след оглас€ването на ѕротокол 21 ¬——, че не става с фалшификации.
цитирай
344. анонимен - «а ћирчев+¬о.
13.02.2008 12:54
ѕрав е 342, че двамата са като сиамци. «атова и ще се държат и ще драпат със зъби и нокти да останат, подобно на депутатите в сегашното Ќ—, знаещи, че при нови избори 70% от т€х н€ма и да помиришат вече Ќародно събрание. “а надеждата, че от т€хна страна, без огромен външен натиск, нещо ще стане, € оставете!
цитирай
345. анонимен - јми нека започне външни€ натиск.
13.02.2008 14:13
 ато за начало членовете на ќбщото събрание на ѕ»‘ - разните катедри по истоири€, социологи€, връзки с обществеността, психологи€ и т.н. и т.н., и т.н., да започнат да казват открито и с имената си това, което всъщносът всчики зна€т и е ќ„≈¬јƒЌќ от публкиувани тук и в "јнамнеза" документи, мейли и т.н. - а то това, коет овсички зна€т е сленото - през 2005 г. ѕ»‘ има през годината само две (2) ќбщи събрани€ - единото е на 23 юни 2005 г. в Ѕо€на, а другото е на 14 декември 2005 г. Ќа 29 юни не е имало никакво ќбщо събрание на ѕ»‘, защото всички зна€т, че 1. Ќа 23 юни когато ¬оденичаров се твърди, че е прекъснал вече да работи в ё«” той е бил на ќбщо събрание в Ѕо€на като декан на ѕ»‘ и е останал да бъде такъв. 2. ¬сички зна€т, че 5-6 дни след Ѕо€на не са се събирали за нокакво друго оЅщо събрание 3. ¬счики много добре зна€т, че не са избирали никога, Ќ» ќ√ј през 2005 г., още по-малко на 29-ти юни (когато не е имало нищо, а ¬оденичаров е бил на заседание на ¬исши€ съдебен съвет) декан на факултета. 4. както писа √“ј в ѕ»‘ до септември 2007 г. никой не знаел, че е имало каквото и да било прекъсване на мадната, а до сами€ 12 декември изобщо пак никой, Ќ» ќ… не е знаел, че през 2005 г. бил избиран декан.
≈то тези неща ако н€колко души ги за€в€т публчино и застанат с имената си - обстановката вече ще е доста по-различна. √олеми€т проблем в момента не е министъра, не е все още и ректора. ƒори не е и ¬оденичаров. ѕроеблемът са онези 90-100 души членове на ќбщото събрание на ѕ»‘, които гледат как от т€хно име се заблуждава от ¬оденичаров министъра, а министърът гледайки и съобщшавайки фалшифицираните от ¬оденичаров документи заблуждава от парламентарната трибуна чрез радиото и телевизи€та ц€ла Ѕългари€. ѕозор!!!! —тига вече. ѕ»‘ - размърдайте се. «анем и ние кой е ¬оденичаров, но не см€тате ли, че е крайно време. —ъучастници сте в лъжа, да ме прощавате.
цитирай
346. анонимен - ѕодкреп€м 245. ћисл€, че
13.02.2008 14:17
колегите от ѕ»‘ прекалиха с мълчанието си. —тига вече мълчание и съгласие с ¬оденичаров. “ой лъже и от ваше име. ясно е, че ако продължавате да мълчите ¬ие ставате съучастници в лъжите на ¬оденичаров.
цитирай
347. анонимен - ћълчат, защото ¬оденичаров е не...
13.02.2008 15:12
ћълчат, защото ¬оденичаров е невинен. “ова се нарича "целебна тишина". Ќо ще мълчат до време. —коро гневът им ще се излее в подписка със следното съдържание:

"ќтворено писмо
относно опитите за клевети срещу наши€ колега проф. д-р јлександър ¬оденичаров и дискредитиране на ёгозападен университет ДЌеофит –илскиФ

»зраз€ваме категорично несъгласие с разпростран€ването на лъжи и злонамерени квалификации в интернет срещу проф. д-р јлександър ¬оденичаров.

–азпространената информаци€ в електронни писма, създадени€ блог и форуми не отговар€ на истината.
Ќеверни са и обвинени€та за фалшифициране на протоколи и други официални документи.
Ќе одобр€ваме непочтеното и неколегиално поведение на колегата гл. ас. д-р —тефан ƒечев, на вече уволнени€ преподавател д-р ѕетър ƒошков и методите, които те иползват за дискредитиране на колеги и институции (катедри, факултет, университет).
ѕроф. д-р јлександър ¬оденичаров е учен, утвърден в страната и чужбина, етичен и уважаван колега, ръководител на ѕ»‘ в продължение на два мандата. ѕрез това време решени€та, вземани във факултета са плод на единомислие, в резултат на обсъждани€ и свободно изказване на мнени€.

следват 99 подписа
цитирай
348. анонимен - ћалко по-късно ще бъде разпрост...
13.02.2008 15:31
ћалко по-късно ще бъде разпространено и следното благодарствено писмо:

"”важаеми колеги,

»скам да благодар€ на всички колеги от ѕ»‘, които ме подкрепиха със своите подписи. »менно те са хората, които най-добре зна€т истината. —ъзнавам, че за всеки това не е лесно решение.
Ѕлагодар€ на всички други колеги и при€тели, които ми се обадиха и ми писаха. Ќикога н€ма да забрав€ т€хната подкрепа.
—м€тах, че истината е толкова очевидна, че н€ма нужда да отговар€м на нападките. –азбирам, че това е било погрешно. ѕространството на мълчание бе завлад€но не от целебна тишина, а от гласове на подстрекатели и стръв за още клевети.
≈то защо искам да за€в€: винаги съм бил добронамерен към ѕетър ƒошков и —тефан ƒечев. Ќе си позволих нито за момент да забрав€, че поривът за академичност заслужава ц€лото ми уважение. Ќад€вам се, че ще успеем и в бъдеще да работим нормално.
Ќо затова е необходимо всички да про€вим здрав разум, добра вол€ и да не допуснем създадената ситуаци€ лесно да бъде използвана във вреда на когото и да било. Ћично аз съм готов да положа всички усили€ за това.

јлександър ¬оденичаров.

»ма ли нещо, което да ви звучи нелогично в тези текстове? јко имате въпроси, мол€ обърнете се към членовете на катедрите по истори€.
цитирай
349. анонимен - 355 е в десетката! явно, че хората не ...
13.02.2008 15:51
355 е в десетката! явно, че хората не са толкова слепи! ¬сички около ƒечев твърд€т, че той се е възползвал най-много от вс€какви облаги. явно вече не са му стигнали и се е озлобил. јлчност човешка.
цитирай
350. анонимен - GTA
13.02.2008 16:18
GTA съобщава, че тази сутрин се е състо€ла среща между представител на »нициативни€ граждански комитет за законосъобразно отсран€ване на нелегитимни€ декан на ѕ»‘ при ё«” и узурпатор на поста јлександър ¬оденичаров и члена на  омиси€та по образование към Ќародното събрание и автор на парламентарното питане депутата ћирослав ћурджов. ќбменени са мисли за отговора даден от министъра на образованието и науката ƒаниел ¬ълчев. »зразено е общо мнение, че представената от ¬оденичаров верси€ е напълно неиздържана в много отношени€, а и отговорът на министър ¬ълчев е напълно незадоволителен. »зразена е и категорична готовност за продължаване на действи€та и бъдещо най-т€сно сътрудничество между »нициативни€ граждански комитет и представители на комиси€та по образование към парламента.

GTA
Re: √орноджумайска телеграфна агенци€
Ђ ќтговор #238 -: ƒнес в 02:52:37 ї
-----------------
Ќародни€т представител ѕроф. јндрей ѕантев открито изрази сво€та солидарност и съпричастност с действи€та на »нициативни€ граждански комитет за законосъобразно отстран€ване на нелегитимни€ декан на ѕ»‘ при ё«” јлександър ¬оденичаров.

GTA
Re: √орноджумайска телеграфна агенци€
Ђ ќтговор #239 -: ƒнес в 04:13:56 ї
------
» ректорът на —офийски€ университет проф. »ван »лчев е изразил позици€та си за нелегитимност на претенциите на јлександър ¬оденичаров да декантства. ≈лектронното историческо списание "јнамнеза" също се присъедини към ќбръщението на »нициативни€ граждански комитет за законосъобразно отсран€ване на нелегитимни€ декан на ѕ»‘ при ё«”, узурпатор на поста в нарушение на «акона за висшето образование в Ѕългари€.


цитирай
351. анонимен - Kъm 349
13.02.2008 16:24
»маш шпредвид, че е взел като  итанов и ѕопова апартамент като нуждаещ се от университета ли? Ќе ми е известно.
цитирай
352. анонимен - «а историците - те
13.02.2008 16:28
отдавна са отписани - особено ѕоповата и ѕискќвата катедра - ама чувам за н€какви брожени€ в една друга катедра, в една друга специалност. “е са почнали вчера и са поредната комай лоша новинка за чичо —анди. Ќ€ма да казвам нищо зада не ги урочасам. —тана обаче интересно.
цитирай
353. анонимен - «ащо ли и аз чувам
13.02.2008 17:18
че н€кой неанонимен е разбудил душиците? ј те, душиците, бързат да се кълнат, че "не са чули, €ли и пили", но ...... - за чичо —анди, каквото «аконът покаже. ≈, на това, в€рност ли му казвате?
цитирай
354. анонимен - от —ветла ≈нчева, катедра —оциологи€
13.02.2008 17:18
ћного държа да отбележа, че не съм участвала в тази подписка. —то€ зад усили€та на —тефан ƒечев и ѕетър ƒошков за установ€ване на истината в ѕ»‘. — документи, не с декларации.  ато си говорим за документи -

From: Svetla Encheva <evergreenmonster@yahoo.com>
To: sonia@law.swu.bg
Sent: Wednesday, June 15, 2005 10:49:59 PM
Subject: Re: Za Ob6to sabranie

Zdraveyte!

Potvyrjdavam uchastieto si v Obshtoto sybranie na PIF.

S uvajenie,
Svetla Encheva, katedra sociologia

sonia@law.swu.bg wrote:
Dopalnitelen material po t.3 ot dnevnia red za Ob6to sabranie na 23 uni
2005 g.
цитирай
355. анонимен - do 353
13.02.2008 17:31
јми той законът казва, че - само два мандата, трети не може.
“ой законът казва, че като си прекратиш трудови€ договор и напуснеш работа, не спираш само да бъдеш декан, ами спираш да бъдеш и председател на ќбщото събрание на ё«”, както и член на јкадемични€ съвет.
“ой законут казва, че след 23 юни - ако е в€рно, а ¬оденичаров и √юдженов се кълнат, че пратените на ¬ълчев, документи са верни - та след 23 юни не може да се кандидатира за декан.
“ой законът казва, че като напуснеш работа и спираш трудови€ си договор (а не си просто в н€каква си отпуска) тр€бва да се върнеш с конкурс, който да се об€ви в "ƒържавен вестник". “ова не е станало, а и н€ма как да стане между 23 и 29 юни 2005 г.
ќсвен това документи показват, че ќбщото събрание е било на 23 щни, а протоколът от 29-тие е една уйдурма на ¬оденичаров. Ћъжец!!!!!
цитирай
356. анонимен - ƒобре дошла, —ветла
13.02.2008 19:42
ѕрави ти чест. Ќе се притесн€вай - всичко ще завърши добре и скоро.  ак мислиш, че е по-добре: да сезираме гл. пр. ¬елчев чрез ƒ≈ Ѕ (ћосковска 9) или чрез посто€нни€ ¬——.
цитирай
357. анонимен - 349
13.02.2008 19:49
јми доколкото знам, всички, които работ€т от самото начало в университета и са имали нужда от жилище са получили такава възможност (включително и аз). явно, че г-н ƒечев е дошъл в ё«” след "промените", когаго вече тези възможности б€ха изчерпани. —игурно затова не милее много за университета си... ўо се отнас€ до конференциите по света - всички сме ходили, ама сме си защитавили в срок. ј тези, които не усп€ват в срок - си плащат. Ќо това €вно за вас не важи. «ащо ли?
цитирай
358. анонимен - —ветла ≈нчева
13.02.2008 20:11
ѕоздрав€вам колегите ми от ѕ»‘ със следни€ цитат:

"ѕросвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Ќепълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на н€кой друг. —амопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! »май смелост да си служиш със собствени€ си разсъдък! - ето това е девизът на ѕросвещението."

»мануел  ант, ќтговор на въпроса Дўо е ѕросвещение?У
цитирай
359. анонимен - haha
13.02.2008 20:16
’ей големи умньовци сте!
цитирай
360. анонимен - «а "облагите" ползвани от ƒечев
13.02.2008 21:05
»злезе, че за 15 години работа в ё«”, ƒечев се е "облажил" с това че са му поели разходите по защитата. ќстава да го натоп€т, че всеки месец е получавал заплата.

 олеги-историци от ё«”,
ƒостатъчно се изложихте досега със "зала Ўопов".
—м€тате ли че има нужда да ставате за см€х и с подобни "обвинени€".
цитирай
361. анонимен - Kam 357
13.02.2008 21:08
—къпи 357, аз останах с впечатление, че този блог и форума към него са създадени заради действително доста сериозни академични и обществени проблеми, а ти май не ги виждаш, вместо това вниманието ти е погълнато от н€какви битовизми: раздаване на апартаменти, такси за дисертации и т.н. Ќ€ма ли все пак да изразиш становище по основните проблеми заради които е създаден този блог и форума към него - «аконно ли е декан да кара 3-ти пореден мандат, след като «¬ќ казва, че има право само на два? »ма ли корупци€ в ё«” при приема на студенти и нарушен ли е закона при об€в€ването на доктурантури за ё«”? —праведливо ли са водени и решени делата срещу ѕетър ƒошков в Ѕлагоевградски€ районен и окръжен съд? ѕовли€л ли е по н€какъв начин на съдебните състави при вземане на т€хното решение по тези дела фактът, че делата се вод€т заради декана на ѕ»‘, който тогава е бил член на ¬—— - висши€т кадрови орган в съдебната система, на който дължат назначаването си и по-сетнешното издигане част от съдиите в съдебните състави решавали делата срещу ѕетър ƒошков?  акво е вашето мнение за научни€ принос към науката истори€ на …ордан Ўопов и неговото поведение в ѕ»‘?
ћного ми се иска да вид€ н€какъв отговор на тези въпроси заради които всъщност съществува този блог. „акам.
цитирай
362. анонимен - ggg
13.02.2008 21:11
така и не стана €сно, а дечев какво е дал на ё«”.  акво точно е пострадал, от ѕопова и Ўопов? ƒа са му спрели командировка в чужбина или гениална научна теори€ са му опропастили? Ѕезбожници, за мрътвите само добро или нищо!
цитирай
363. анонимен - ƒечев, ти им разказа играта.
13.02.2008 21:24
» добре направи! “е го заслужаваха. Ќе им стигна ц€ла една година за да кажат тр€бва ли и редно ли е да има аудитори€ "Ўопов"? Ќе им стигна ц€ла една година за да кажат спазена ли е процедурата за вземане на решение за аудиотори€ "Ўопов". Ќе им стигна времето от септември досега да ти отговор€т и на други€ въпрос - редно ли е да се издига кандидатурата на ¬оденичаров за трети последователен мандат и изобщо редно ли той да държи речи като тази от 27 април и те само да "крачат' от тогава та до днес като едно най-обикновено стадо.  олеги--историци, от ё«”, ƒечев отдавна направи сво€ избор. за ¬ас вече мандалото лопна. ј иначе ако иман€кой, който да е по-близък до хората на  ристина ѕопова и до самата не€, нека наистина чистосърдечно да им об€сни колко са смешни и да спрат, че всички се сме€т с т€х. ќт тук нататък за вас "мълчанието" наистина ще е целебно. “р€бваше да говорите последните месеци, но вие не говорихте.
цитирай
364. анонимен -  ъм 362, който веро€тно е 357
13.02.2008 21:25
ѕонеже се споменава думата безбожници това ме кара да мисл€, че летвата вече се вдига много висока затова искам да попитам: —поред ¬ас кое е по неугодно Ѕогу - това, че н€кой е извършвал документни престъплени€, че е корумпиран, че открито нарушава «акона за висшето образование като ламти за 3-ти мандат или това, че н€кой друг не е излизал подметките на административните си началници затова, че са му дали височайшо позволение да мине западната граница на Ѕългари€?
цитирай
365. анонимен -  ъм 362
13.02.2008 21:27
јз не знам какво е дал ƒечев на ё«”, но стига само, че го оттърва от ¬оденичаров. “ова е велико. ѕоздрави на смели€ ѕетър ƒошков!!!!!!!!!
цитирай
366. анонимен - haha
13.02.2008 21:35
» дечев ли е този –обин ’уд? ≈валаааа!!!  ой е този дечев бе кажете ми? Ќе смесвайте ƒошков с дечев.
цитирай
367. анонимен - ≈дин въпрос към  ристина ѕопова и компани€
13.02.2008 21:37
¬ие получава ли ли сте мейла, който са получили на 15 юни 2005 г. —тефан ƒечев и —ветла ≈нчева и който показва:
1/ ќбщото събрание на ё«” е било на 23 юни, а не на 29 юни 2005.
2./ ¬оденичаров и √юдженов лъжат ћќЌ и лично министър ¬ълчев като казват, че ќбщото събрание е на 29-ти
ј и от мейла поместен от √“ј и ƒечев е €сно, че и  ристина ѕиопова и ћариана ѕискова са също получателки на въпросни€ мейл на —он€ —то€нива. те защо не го потвърдиха последните 2-3 дни? ¬същност не е ли време да зададем он€ въпрос, който об€сн€ва на пръв поглед странното поведение спр€мо ¬оденичаров на една модерна историчка - какви и колко са финасновите потоци, които се движат от личната каса на ¬оденичаров към определени хора??? «а отговора на този въпрос може да помогне и ректора ћирчев. “ой отговар€ше за пеатането. “ой знае за кое издание от къде са идвали парите.
Ќо основни€ въпрос е - имало ли е ќбщо събрание на 29 юни и избирало ли е декан? какви спомени имат  ристина ѕопова, ћари€на ѕискова ......
цитирай
368. анонимен - Ќикога не съм очаквала, че толкова смешни и жалки
13.02.2008 21:39
ще бъдат историците от Ѕлагоевград.
цитирай
369. анонимен -  ъм 366 който май е 362 и 357
13.02.2008 21:40
ƒобре, той може и да не е –обин ’уд, ама поне си пише името открито.
ј ти кой си, пъзльо?
цитирай
370. анонимен - Kym 366, 362, 357, koeto e edno i syshto.
13.02.2008 21:43
Dajte oshte!!! Mnogo se zabavljavame s vas. bate vi Sandi Vodenicata si otiva i Vie vzehte da se jadosvate. Spokojno. Vasheto osbstveno povedenie pokazva, che glupostta e neizkorenima.
цитирай
371. анонимен - ≈вала —тефане!!!
13.02.2008 21:46
“и гио размаза. ѕисах преди време - н€ма начин да не победите с ¬езенков - каузата ви е справедлива. ј с ƒошков още повече. Ѕраво!!! ќбичам ¬и!!!
цитирай
372. анонимен - ƒечев, ƒошков, ¬езенков, блоговете, "јнамнезата ...
13.02.2008 21:55
 ой е предполагал на —в. ¬алентин 2007 че на —в. ¬алентин 2008 г. ще са разказали играта на ц€ла епоха за ё«”. ƒоста робство и тиранство! »ма √оспод!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
373. анонимен - haha
13.02.2008 21:57
ѕитах кой е този ƒечев, като учен, къде да търс€ неговите научни постижени€. ƒругото не ме интересува. “ой е толкова безстрашен, че може да съди и мрътвите. “акива ги подминавам. ÷ен€ само делата (науката) им.
цитирай
374. анонимен - —екундант
13.02.2008 22:04
”важаеми дами и господа, ladies and gentlemen, аз вече пи€ четвърто уиски и след€ с интерес този блог щото ми е по-инстересен от тъпите български телевизионни канали. «абел€звам, че страстите се разгорещ€ват и затова като истински благородник съм готов да се постав€ в услуга на двете страни в двубо€. ћоже да разчитате на мо€та безпристрастност. ѕредлагам да се срещнете в Ѕорисовата града до паметника на партизаните (там ход€т баби само на 9 септември, през останаото време е пусто и н€ма досадници, които може да осует€т дуела). »мам обаче един малък технически проблем. «нам кой ще се €ви от една страна. “ова са —тефан ƒечев, ѕетър ƒошков и јлександър ¬езенков, ама много ¬и мол€ помогнете ми да направ€ списък с участниците от другата страна в дуела. ћол€ ви разберете ме, иначе н€ма как да стане.
цитирай
375. анонимен - “уй Ќуриету ни съ
13.02.2008 22:13
умури гуркоту!
цитирай
376. анонимен - haha
13.02.2008 22:30
“ака и не ми казвате кой е ƒечев. »зглежда сте на много уйски.  азах вече, че такива ги подминавам. ¬ огромна заблуда сте за дуела. »стината е че не ви познавам.
цитирай
377. анонимен - haha
13.02.2008 22:32
«абавл€вам се отдалече.
цитирай
378. анонимен - —екундант
13.02.2008 22:32
”важаеми дами и господа, ladies and gentlmen, ако от другата страна действително е лице от женски пол, както се твръди над мен (Ќурие -женско име, източна загадъчност), аз се чувствам леееко разколебан в миси€та, на ко€то се б€х посветил - дуела в Ѕорисовата градина. Ѕидейки джентълмен аз съм длъжен да предположа, че това нежно създание, владетелка на изтънчени азиатски изкуства може би поради интимни/сърдечни причини не се е сдържала да се намеси в тази общественва суетн€. јми ако т€ не е безразлична към ¬оденичаров като мъж? ј? “ой може да е за изхвърл€не като декан, ама не като мъж!!! ...Ќаистина съжал€вам, но се виждам принуден да оттегл€ предложението за моето секунданство в Ѕорисовата градина. ћисълта, че тр€бва да посреднича в дуел между едно нежно създание, което не е безразлично към ћъжа ¬оденичаров и трима свирепи мъже, които ми бръщулев€т за некви академизми, принципи, идеали, че даже и закони... Ќе, не, не мога. я по по-добре да си сип€ пета чаша уиски.
цитирай
379. анонимен - ¬сичко си беше много добре
13.02.2008 22:42
в ё«” и ѕ»‘. Ќаправо прекрасно. ƒо момента в който лош€ ƒечев реши, че Ўопов не е виден български учен; че ѕопова не е световен учен; че тр€бвало било протоколите да отраз€вали това, което се случело, а не да се пишат на кеф; че тр€бвало да се спазьва там н€какъв академизъм; че ¬оденичаров не тр€бвало да произнас€ речи като тези от 27 април; че не можел бил да се канддатира за трети мандат (ўе да не може, бе) - ≈ хайде кажете ми не е ли виновен ƒечев за всичко?
цитирай
380. анонимен - haha
13.02.2008 22:53
јбе хора не ме интересува нищо, освен научните постижени€ на ƒ≈„≈¬.  аде да ги намер€, че това, което е написал в сайта на ё«” е ...
цитирай
381. анонимен -  ъм 380 който е още 377,376, 366, 362, 357
13.02.2008 23:02
¬еднага ти казвам, че мога да ти ги прат€ по пощата, само ми дай пълното си име и пощенски€ адрес, може и служебни€ :-)
цитирай
382. анонимен - —ветла ≈нчева
13.02.2008 23:20
 райно нерелевантно е да се повдига въпросът за научните постижени€ на —тефан. ƒори да допуснем, че той изобщо н€ма такива (което, разбира се, не е в€рно), въпросът е дали казва истината, или не. »ли има хора, които имат право да казват истината и такива, които н€мат право?

—тефане, защо не кажеш - ами да, тъп съм, нищичко не съм постигнал, ама вижте тук тези дати и документи...
цитирай
383. анонимен - —екундант
13.02.2008 23:32
јзъ много съ извин€вам с риск дъ станъ малку досаден, ама пак виждъм, чи нешту съ нагурищ€ват научнити страсти. ƒубрие! —тевън нищту ни е дупринесъл за нъукътъ, ъмъ ¬ие кво сти написли, дай ти си научни€ труд да гу видим. ј кви са на ¬удиничаров научнити трудуви. „увалсъм чи дажи е приведан на чужд изик - "ƒоброволные бощества в —ветского съюза" - звучит харашо ЏЏЏЏъ?
цитирай
384. анонимен - Ќе се занимавайте с глупости
13.02.2008 23:36
¬место да се спори какви са научните постижени€ на ƒечев, което изобщо не е тема на този форум, по-добре мислете как ще се действа... —амо писани€та тук не са достатъчни. ’ареса ми мнението на колега от форума в  апитал:
„уд€ се кой е този наивник, който очаква 100 човека от ѕ»‘ да се об€в€т по н€какъв начин срещу ¬. Ќе, те не го мраз€т, защото ѕ»‘ е "държава в държавата". “ам норматива на преподавателите е 240 часа годишна аудиторна натовареност, а в другите - 360. “ам заплатите са много по-високи от тези на преподавателите и служителите от другите факултети. “ам н€ма никакъв проблем да отидеш на конференци€ с пълни командировъчни до  арибите или Ѕангкок, а в другите не те командироват даже до Ѕургас. “ам факултетните съвети грандомански се провеждат в —офи€- Ўератон, Ѕо€на..... ћоже още много да се избро€ва, но то е известно на всички - от портиера до последни€ професор, н€ма смисъл. —амо се чуд€ как може да се пребори всичко това. —ъс сигурност Ќ≈ чрез писане по форумите. Ќ€мам иде€ как ще се преборим, като се има пред вид и това, че сегашни€т ректор е продукт на ¬. и сега хората му сп€т в университета, подготв€йки денонощно фалшиви документи за спасението на ¬. »ван ћирчев никога н€ма да се разграничи от него, защото той добре знае, че ако ¬. се срине, той ще го повлече със себе си.
цитирай
385. анонимен - ¬ажни€т въпрос - «ащо ¬оденичаров лъже и защо
14.02.2008 00:21
ѕопова и компани€ мълчи?
’айде сега да отговорим на по-простички въпросчета. ј те са:
1.) »мало ли ќбщо събранийце на ѕ»‘ на 29 юни - Ќе, - ¬оденичарови √юдженов лъжат!
2.) «ащо от 100 човека никой не смее да каже, че лъже и че това не е в€рно.
ћай наистина си има протоколи по системата "Ўопов-ѕопова".
» една подробност - ¬оденичаров тръби, че нормативът в ѕ»‘ бил 240. Ќе е в€рно. Ќе е толкова.
цитирай
386. анонимен - до 380 - Ќурие, ј що не кажеш, че не —тефан
14.02.2008 00:26
го е написал това в сайта на ё«”, а ти ко€то поддържаш сайта на ё«” и си сложила едно от Ѕалканската война като гледам. »нтернет информаци€та значително се разминава от умрели€ ти сайт.
“и кажи на 29 юни имало ли е ќбщо събрание защото от това зависи дали чичото Ћичо и чичо —анди ще влизат в затвора, а другото го остави.
цитирай
387. анонимен - —тефане, всичко съм
14.02.2008 00:31
очквал, но че с ¬езенков и после и ƒошков едновременно ще разкажете играта на ѕопова, ¬оденичаров и √юдженов - виж това ако ми го б€ха казали преди година, н€маше да пов€рвам. ¬ие ги оставихте без аргументи. “и€ са пълен аут. “и€ са въплъщение на нищото! ∆естоко. ѕросто ги свършихте. √ледам ѕопова€ на снимка на сайъта на ё«” - взела -дала. ќни€ ден √юдженов го гледам пред американски€ - още се е смалил. ј ¬оденичаров миналата седмица между парламента и ’удожествената академи€ - жалък застар€ващ нещастник. «амахвайте още веднъж и приключвайте с т€х! “ова вече не са противници!
цитирай
388. анонимен - A be 380
14.02.2008 00:43
√ледай къде намирам ƒечев ти ме пращаш на€ тво€ скапан сайт http://www.georgiasouthern.edu/ijsotl/erb.htm
цитирай
389. анонимен - ƒайте да се върнем на същността на темата
14.02.2008 00:49
мъълчанието на ѕ»‘ или на они€ там близо 100 човека е добра новина. “о ни приближава към закриването на ѕ»‘ като структура, € с ректорска, € с министерска заповед. “акива образувани€, които дават гласове за мафиоти като ¬оденичаров да граб€т и безчинстват н€мат право на съществуване. “ака, че в мълчанието на ѕ»‘ има и нещо положително. ѕриближава ни към закриването на този факултет. ј това ще е един добър ден за българското висше образование. Ќали?
цитирай
390. анонимен -  ъм 387
14.02.2008 00:58
ќ, не само на ѕопова, √юдженов и ¬оденичаров. те раказаха играта въобще на ѕ»‘. ѕ»‘ наистина е пред закриване. “ук съм съгласен с 389, че закриването на ѕ»‘ ще е хубав ден на българското висче образование.
цитирай
391. анонимен - Ѕих дал и по-радикално предложение
14.02.2008 05:18
ƒен€т, в който се закрие ѕ»‘ да бъде об€вен за празник на Ѕлагоевград.
√овори се, че ћарио ѕузо пишел нов роман "ѕ»‘".
цитирай
392. анонимен - abe 388
14.02.2008 09:19
Ќещо сте сбъркани. јз ви питам има ли научен труд, online този човек, за да го прочета. —рамно е, ако един учен н€ма такъв в ерата на Internet. ј това, че е един от 50-60 те редактори в едно университетско журналче в USA не значи нищо. ¬ъзможно е за да стане член дори да го е предложил јл. ¬. ѕомислете си за какво използвате Internet. ќт 380, чакам разтърсваща научна разработка.
цитирай
393. анонимен -  ъм 392
14.02.2008 10:01
ј поне 100 души чакат да чу€т какъв учен е ¬оденичаров. јз мол€ знаещите да публиктуват библиографи€та на големи€ юрист ¬оденичаров, който - това е съвсем сигурно - е гол€м професор по намиране на вратички в закона. јз засега знам, че големите му съчинени€ са в областта на теори€та за юридическата база на ƒимитровски€ комунистически младежки съюз. » все не мога да се домогна да разбирането колко важен е приносът му, че и днес, вече 5 години този мастит учен да председателства —пециализирани€ съвет по правни науки. Ќо в кра€ на краищата не това е темата. ўом са го избрали на този пост, нега продължава. Ќашата тема е друга - той не е избран легитимно за декан на ѕ»‘ и затова е узурпатор.
цитирай
394. анонимен - 349,357
14.02.2008 10:05
—амо да отбележа - н€мам общо с другите номера, с които ме бъркат. Ќито с Ќурието. ¬ъпросът за облагите на —тефан ƒечев беше провокиран от собствените му нападки към другите, които се облагодетелствали. «а мен въпросът е €сен. »ма хора, които си гледат работата в то€ университет и други, които винаги искат нещо от него. ƒечев е от вторите. «а първите - продължават да си гледат работата и то много добре, както виждам (и определено не сто€т в интернет). Ћично за мен посещението ми тук е загуба на време. ј по отношение на законността на ¬оденичаров - това е работа на други институции и въпросът е те в ко€ от двете категории са. Ќо това също не е мой проблем.
цитирай
395. анонимен - kam 393
14.02.2008 10:15
¬се пак усп€х да свал€ една работа на ƒечев от един workshop в ’арвардски€ университет. «апочвам да чета. «вучи обещаващо. јз сащо мисл€ повече да не посещавам този форум. ћного гадости се сипат. ј за нарушителите единствено закона може да помогне, а не герои в »нтернет. Bye!! Forever.
цитирай
396. анонимен - 349,357,394
14.02.2008 10:17
¬ подкрепа на изказване по-горе искам да къжа, че въпросът за научното съществуване на ƒечев ми се струва резонен, защото доколкото знам, неговото "бунтарство" е изригнало точно, когато ¬.  итанов е решил да става доцент. ќбикновена завист, €вно. “и изоставаш, а пък другите върв€т напред. √адничко е!
цитирай
397. анонимен - Kum 394 - tova e druga opera
14.02.2008 11:31
ћен не ме интересува кой и какъв е ƒечев. “ук става дума за това дали е легитимин или не е легитимен декан ¬оденичаров. дори не става дума за това що за човек или учен е ¬оденичаров. ј само дали професорът по право спазва законите. » затова задавам въпрос към 394: ”частвали ли сте на 29 юни 2005 г. в избор на декан? —читате ли вотовете на доверие - такава фигура в «акона за висше образование не съществува - за избор на декан? —м€тате ли, че н€кой друг освен самите ние тр€бва да даде отговор на този въпрос? » накра€, ако не е имало общо събрание на 29 юни 2005 г., считате ли, че деканът на ѕ»‘ е легитимен? Ќе ни занимавайте с ƒечев. “ова е ари€ от друга опера.
цитирай
398. анонимен - «ащо ли тази Ќурие
14.02.2008 13:23
ко€то говори със себе си и сама си се подкреп€, посочвайки номера на предишното си влизане, не се интересува има ли законен декан и защо ли не се дразни от неговите фалшификации
цитирай
399. анонимен - Ќищо не разбирам.
14.02.2008 13:52
«ащо колегите от ѕ»‘ не излезат и не кажат
1. »мало ли е наистина ќбщо събрание на 29-ти юни. ¬сички зана€т, че е имало през 2005 г. събрание на ѕ»‘ в Ѕо€на. “ова не се забрав€. ¬ижда се от мейлите на —она —то€нова, че е било събранието на 23-ти юни. ≈, добре де, колеги от ѕ»‘, събирахте ли се след една седмица.
2. »збирахте ли декан.  ак н€ма да помните избирали ли ли сте декан? ћи то и аз съм ви чувала много пъти през последните две години да казвате, че на ¬оденичаров есента на 2007 г. му изтича мандата.  ак така сте го избрали през 2003, а не през 2005 г. и мандата му бил чак до 2009 г. Ќедейтъе тала, бе, хора!
цитирай
400. анонимен - ѕо-тъжното е, че
14.02.2008 13:54
това клан€що се на ¬оденичаров стадо преподава на младежта на Ѕългари€. ѕредста€в€те ли си какъв ужас.
цитирай
401. анонимен - за ƒошков
14.02.2008 14:13
«а ƒечев не знам, но че ѕ. ƒошков не е в ред с главата н€ма съмнение. „увал съм, че е с€дал "по турски" на катедрата и замер€л студентите с тебешири и каквото му попадне...
Ќо пък за да се разбута такова блато тр€бва именно такъв...
цитирай
402. анонимен -  ъм 392 и 393
14.02.2008 14:17
ѕрав е 397 - темата не е ƒечев, а ¬оденичаров. »наче убиваме вестител€ на лошата новина, вместо да се съпротивл€ваме на източника на лошите новини. ¬место "грижите" какви публикации имал ƒечев, нека все пак да видим какви са приносите на проф. д-р ¬оденичаров. Ќаучни€т принос на проф. д-р јлександър ¬оденичаров, сегашни€т председател на —пециализирани€ съвет по право на ¬ј , декан на ѕравно-исторически€ факултет на ёгозападни€ университет, председател на ќбщото събрание на ёгозападни€ университет, доскорошен говорител на ¬исши€ съдебен съвет, посто€нен експерт на  омитета на регионалните и местните власти на ≈— в —трасбург и т.н. , може да се проследи по неговите публикации:

1. ”частието на ƒ ћ— в държавното управление на Ќ–Ѕ. —., Ќаука и изкуство, 1972, 219 с.
2. ƒобровольные общества. ћ., Ќаука, /»нститут государства и права јЌ ———–/, 1976, 370 с. /в съавторство/.
3. ”частие ƒ ћ— в государственном управление Ќ–Ѕ. - сб. У¬опросы теории и истории общественных организацииФ, ћ., Ќаука, /»нститут государства и права јЌ ———–/, 1971, с. 89-114.
4. »сторическо-правен обзор на участието на ƒ ћ— в държавното управление на Ќ–Ѕ. - √одишник на —офийски€ университет У—в.  л. ќхридскиФ, ёридически факултет, т. 63, 1972, с. 189-228.
5. ќрганизационно-правни форми за привличането на трудещите се в управлението на вътрешната търгови€. - Ћекции за следдипломна специализаци€ на юристи, т. 10, —офийски университет У л. ќхридскиФ, ёридически факултет, 1973, с. 97-146.
6. ћ€сто и рол€ на нормите на обществените организации в системата на социалните норми. √одишник на —офийски€ университет У л. ќхридскиФ, ёридически факултет, т. 65, 1974, с. 120-142.
7. јдминистративно-правен режим на възникването на обществените организации в Ќ–Ѕ. √одишник на —офийски€ университет У л. ќхридскиФ, ёридически факултет, —., т. 66, 1976,у с. 260-294.
8.  оопераци€та - обновен гражданско-правен и административно-правен субект. - “ърговско право, 1993, є 3, с. 7-31.
ћоите познани€ за публикациите на ¬оденичаров свършват дотук. ћоже би н€кой ще ги продължи?
цитирай
403. анонимен - nov kurs kam omaskariavane
14.02.2008 14:23
zabeliazvate li, 4e dnes narastva broia na mneniata, s koito se celi dechev i doshkov da badat diskreditirani? izglezhda e zadadena komanda, a? otvli4ane na vnimanieto ot osnovnite vaprosi na foruma; i da se omaskari maksimalno protivnika:)))
цитирай
404. анонимен - Ќе оставете ги
14.02.2008 14:34
публикациите на ¬оденичаров. ≈стетствено че ще са такива - какви други? ѕо-важното е:
1.  ато си е тръгнал окончателно от ё«” на 23-ти юни 2005 г. - както лъжат министъра - върнал ли се е после с конкурс, об€вен в "ƒържавен вестник"
2. ќбщото събрание на ѕ»‘ в Ѕо€на на 23-ти юни ли е било както пише в мейла на —он€ —то€нова или е било на 29 юни 2005 г., както пише в протокол (???????) пратен до ћинистерството на образованието и науката.
3.  ак е бил на 29-ти юни ¬оденичаров едновременно и на ‘акултетен съвет и на заседание на ¬исш съдебен съвет.
4. »збиран ли е за декан през 2005 г. - щото €вно, че не е. ƒори и да има документ, който лъже, че да - това не може да стане защото на 23-ти юни той е прекратил договора си с ё«”.  ак ще стане декан човек, който не е на основен трудов договор.
5.  ъде е бро€ на "ƒържавен вестник", в който е об€вен след 23-ти юни конкурса за професорското м€сто на ¬оденичаров??? » изобщо има ли технологично време между 23-ти и 29-ти юни да се спаз€т всички процедури и всички изсквани€.

» тук, правилно пишат, горе, че ¬оденичаров, че лъже лъже. “о е €сно. Ќо как наистина е възможно още близо 100 души да са му съучастници. –адвам се, че не преподават на децата ми, наистина.
цитирай
405. анонимен - Ќаучих нещо много интересно.
14.02.2008 14:41
¬ министерството не е представен протокол. —амо н€какво нещастно извлечение. Ѕро€т на остъсътващите не бил поименно споменат, както тр€бва да става - не че отсъстват 5 души, но също и кои са те поименно. “ова и баба го знае дори.
» друго - представ€те ли си - от представени€ от ¬оденичаров протокол за ќбщото уж събрание състо€ло се уж на 29 юни - там не става €сно и къде се е провело. ¬ —офи€ ли, в Ѕлаговеград ли??? ƒоста странни неща се понасъбраха?
» мълчанието наистина на тези 100-тина члена на ќбщото събрание също е много странничко.
цитирай
406. анонимен - Ѕос в образованието, бос учен
14.02.2008 14:49
¬оденичаров управл€ва от една страна ѕравно-исторически€ факултет, а от друга е председател на —пециализирани€ съвет по правни науки на ¬ј . ћоже да се предполага, че става дума за крупен учен. Ќека обаче да видим дали е така. —егашни€т председател на —пециализирани€ съвет по право на ¬ј , декан на ѕравно-исторически€ факултет на ёгозападни€ университет, председател на ќбщото събрание на ёгозападни€ университет, доскорошен говорител на ¬исши€ съдебен съвет, посто€нен експерт на  омитета на регионалните и местните власти на ≈— в —трасбург, експерт в Ќародното събрание, координатор на средствата по европейската програма "≈разъм" в ё«” и т.н. - този "бос" във всички посоки има смешен принос в науката, както става €сно от 402.  ак да си об€сним високите и отговорни постове, които заема јлександър ¬оденичаров, и очевидната творческа научна немощ на този човек?  ак се постигат тези високи постове, ако не с различни "дарени€" на отговорни другари, от които завис€т изборите и назначени€та на подобни постове. »зползвам думата "дарени€", за да обобщ€ такива механизми на корупци€та като извършване на нечистоплътни услуги, като приемане в специалност право на деца на номенклатурата и дебеловратите бизнесмени, като подписване на втори трудови договори с депутати, т.е. осигур€ване на прилична парична добавка към оскъдните им парламентарни заплати срещу н€колко учебни часа месечно(ако изобщо се "прав€т" и тези н€колко часа), като назначаване на пенсионери, но с добри позиции в правосъдието и банковите среди, като гост-преподаватели на основен трудов договор (!?), ползване на средствата по европейската програма "≈разъм" (¬оденичаров е координатор на тези средства в ё«”) за командировки и специализации, купувайки по този начин благоразположение на облагодетелстваните, и прочие.  ак да не си "бос", щом владееш толкова мощни средства, нищо че май става дума за бос човек в правната наука.


цитирай
407. анонимен -  ато гледаме как босо
14.02.2008 14:53
лъже нас, ¬ълчев, парламента и т.н., €вно е много бос то€. “ръгнал си на 23-ти юни и се върнал на 29-ти. „е и декан станал. ’айде не на нас ти€.
цитирай
408. анонимен - do 404
14.02.2008 14:59
» аз се радвам, че съучастниците на ¬оденичаров в лъжата, които си мълчат не преподават на децата ми.
цитирай
409. анонимен - ¬оденичаров и ѕутин
14.02.2008 16:03
“ук там се по€в€ва защита на ¬оденичаров - бил много добър човек, направил много за факултета и университета. ƒа попитаме студентите, казват. ћоже и много добър човек да е ¬оденичаров. Ќо това не е темата. “емата е дали се спазват или нарушават законите. ¬ –уси€ 70% харесват ѕутин. Ќо той не си позвол€ва да иска трети мандат, нали? «атова не си струва да дискутираме с хора, на които ¬оденичаров им харесва. Ќека да си го харесват. Ќо и те са длъжни да искат спазване на законността. ¬ противен случай подкрепата им не е за ¬оденичаров, а за незаконността.
цитирай
410. анонимен - ƒа, така е. ѕодкрепен-неподкрепен
14.02.2008 16:20
щем вече имаш два мандата (1999-2003) (2003-2007), а че на всичкото отгоре си и ѕенсионер още от 18 авгудт 2005 г. - когато си се пенсионирал по действащи€ тогава закон за висшето образование - просто си отиваю. ѕрав€т ти банкет и "—покойни старини!". ≈ сега вече ¬оденичаров тр€бва да е дисциплинарно уволнен със заповед на ректора. “ой пък все ми сте струва, че има време само до утре сутринта най-късно. »наче - ако се ослуша - гответе се проф. ѕотеров!
цитирай
411. анонимен - ’айде бe колега ћирчев!
14.02.2008 16:34
¬реме не остана, √-н –ектор!
цитирай
412. анонимен - хипотетично?
14.02.2008 23:14
≈, г-н –екторе, ако мандатите на ¬оденичаров са повече от два, ако общите събрани€ на ѕ»‘ са повече от две, ако той сами€т може да присъства едновременно на повече от две заседани€, ако човекът си е пенсионер преди повече от две години...
...дали и празниците днес н€ма да са повече от два?
’аааааайде, ама до дъно!
цитирай
413. анонимен - —ветла ≈нчева
14.02.2008 23:29
“оку що публикувах важна информаци€ по вълнуващите ни проблеми в блога си... и едни писма... - http://svetlaen.blogspot.com/2008/02/blog-post_14.html

цитирай
414. анонимен - към —ветла
15.02.2008 06:56
—ветле, мол€ те не равдон€вай информаци€та и с тво€ форум.
 онцентрирай се върху форумите на ƒошков, ƒечев и двата на в-к  апитал.
ћалко започва да звучи несериозно, а и информаци€ се прелива посто€нно от един€ в другите форуми. “во€т започва да натежава.
“рудно се след€т вече толкова много форуми.
ћол€ те не го възприемай като нещо лично
цитирай
415. анонимен - —ветла
15.02.2008 09:05
Ќе го възприемам лично :-), но не мисл€, че разводн€вам. »де€та ми е да осигур€ читатели, които, извин€вам се, на тези форуми ще им е трудно да генерират оттук нататък.  ойто ги е вид€л, вече ги е вид€л. ћакар и доста, това са определен кръг хора. ќт статистиката на мо€ блог вече усп€х да установ€ откъде идват повечето от т€х.

–азберете, че в интернет има много граждански активни хора и че е важно да се стигне до т€х. » тук, и в "јнамнеза", а като ц€ло и под статиите за ¬оденичаров в " апитал" пишат най-вече заинтересовани страни. ћоето послание е насочено към други хора и затова не конкурира тези форуми. ÷елта ми не е да получа 200 коментара, а и други хора да започнат да пишат по темата. » вече има такива - http://smiling.webreality.org/blog/2008/02/15/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b5/

ѕостав€м си и по-сериозни цели, пък да видим. ѕубличността ни е нужна.  олкото по-гол€ма е т€, толкова по-добре.  олкото и да са важни дискусиите тук, мога да вид€, че те започват да се изчерпват.

Ќали не възприемате статиите в " апитал", "ƒневник", "“руд" и т.н. за разводн€ване? јми гледайте на блоговете като на вид медии, не просто като на интернет форуми, каквито те определено не са ;-).

ћного скоро ще разберете колко съм права.
цитирай
416. анонимен - —ветла
15.02.2008 09:08
Ћинкът не излезе цели€, ще го пусна в јнамнеза.
цитирай
417. анонимен - —ветла
15.02.2008 10:34
» Ѕогомил Ўопов е с нас!

http://www.bogomil.info/1040/

јко не знаете кой е Ѕого Ўопов, потърсете информаци€ за него в интернет. Ѕого е един от "интернет вождовете" в Ѕългари€. “ой организира протести против закона за следенето в интернет. » прави много, много други неща. » блогът му се чете от да не ви казвам колко хора.

ћай н€кой скоро ще ми се извини ;-). Ќо аз не съм сръдлива, просто ще разберете колко съм права, хе хе!
цитирай
418. анонимен - —ветла е чудесна
15.02.2008 11:10
ѕоздравлени€ за —ветла - за гласа (слаба жена със силен глас), за припомн€нето на  антовата мисъл (колко точно!), за иде€та й да не се затвар€ме в себе си (какво по-добро от интегрирането на "нашата тема" в ћрежата).
цитирай
419. анонимен - към —ветла
15.02.2008 11:23
всъщност —ветле аз те приветствам, че излезе моето мнение така или иначе ти въздейства по по-особен начин. ¬същност ти така си преценила, продължавай.ѕрава си не се обиждай.
“очно такива като тебе тр€бва да бъдат поощр€вани, защото всички се борим срещу неправдите, ама н€кои сто€т отстрани, а други не.
јз също помагам макар и да паз€ анонимност, защото съм убеден в каузата
Ќапред!
цитирай
420. анонимен - —ветла
15.02.2008 13:08
–еших, че каузата тр€бва да си има кратко име, за да се помни повече. ¬дъхновена от публикаци€та на Ѕого Ўопов, измислих - "≈ркюл vs ѕ»‘". ќтстрани в блога ми вече има списък на поддъращите каузата, със съответните линкове -

* Diploma.bg - електронно списание за студенти
* Dzver
* Ѕогомил "Ѕого" Ўопов
* ¬естник "ƒневник"
* ¬естник " апитал"
* ≈дин аматьор пише
* ∆юстин “омс
* Ќово 20 - истинските новини
* ѕетър ƒошков
* —тефан ƒечев и јлександър ¬езенков
* яна ƒомусчиева

—тават все повече!

≈то част от коментара на ƒзвер (той, прочее, се занимава със систематизаци€ на българските блогове):

"јко ти направ€т нещо заради това, ще им организираме блог бур€. ‘ормално н€ма повод да се за€ждат с теб, защото никъде в текста не пише "—поред мен шефа на ё«” е измамник"."цитирай
421. анонимен - ќтворено писмо до членовете на  атедра У—оциологи€Ф, ѕ»‘
15.02.2008 13:32
”важаеми колеги,
»зпращам ви линк към една стати€, ко€то повдига много сериозни проблеми.

http://www.capital.bg/show.php?storyid=456973

 ато човек, който навремето остро се противопостави на методите на управление в тогавашни€ ‘‘, към който беше и катедра У—оциологи€Ф, съм силно притеснена, че това може да се окаже устойчива практика в ё«”, този път, про€в€ваща се в ѕ»‘.
ћисл€, че е добре всеки от нас да се обърне към сво€та памет, документи, e-maili, работни€ си график, за да можем да установим, дали на 23 или 29 юни наистина сме били свикани на ќбщо събрание, за да избираме декан на ѕ»‘ и наистина ли сме гласували избор на такъв?
¬сички колеги в  атедра У—оциологи€Ф сме хора с достойнство, академична етика, спазваме закона и никога не сме се забърквали в корупционни скандали. Ќеиз€сн€ването на този казус хвърл€ с€нка върху името ни, върху взаимоотношени€та с нашите студенти, които учим на почтеност и гражданска отговорност, върху предсто€щата кандидатстудентска кампани€.
«атова се и обръщам към вас Ц нека всички да съпоставим фактите, да отсеем истината от неистината и да се съберем на  атедрено заседаниe, за да обсъдим нашата позици€.

Ѕор€на ƒимитрова
12 февруари 2008г.

цитирай
422. анонимен - страничен
15.02.2008 14:13
ћол€ ¬и, не намесвайте името на проф. ѕотеров. ƒоколкото знам той отдавна е сложил черта на всичко и усили€та му в момента са насочени изключително към ръководени€ от него факултет.
ƒостатъчно удари понесе, поне сега му спестете напрежението
цитирай
423. анонимен - Ako moje da ne namesvate i prof. V...
15.02.2008 14:41
Ako moje da ne namesvate i prof. Vodenicharov. I toi gorkiyat tolkova udari ponese i sega iska da nasochi usiliata si izkliuchitelno kam rakovodenia ot nego fakultet :-)
цитирай
424. анонимен - Hercules Vs PIF
15.02.2008 17:43
ѕредстав€ме на вашето внимание един нов сайт - http://hercules.vs.pif.googlepages.com/home

¬ него периодично (периодите определ€ме ние) ще се публикува важна информаци€, свързана с редностите и нередностите в ѕ»‘.

Ќай-интересното предстои!
цитирай
425. анонимен - Komentar na Boriana Dimitrova v bloga na Svetla Encheva
15.02.2008 18:44
—ветле, реакциите и коментарите към тво€ текст са едно от малкото обнадеждаващи неща през тези дни. ƒа, разбира се имам предвид случващото се в правно-исторически€ факултет на ё«”, но също в ЅјЌ, а както разбирам по мнени€та тук Ц и в много други уж на духа и науката УхрамовеФ. “ова, което сега се разкрива е симптоматично за Укризата в образованиетоФ Ц клише, така охотно използвано от същите хора, които предпочитат УглобалнитеФ обобщени€, но се паз€т да мисл€т върху конкретните проблеми. ѕомести и в тво€ блог мисълта на  ант за ѕросвещението. Ќека повече хора си дадат сметка за много по-големи€ проблем, пред който сме изправени - не само на образованието, но и на манталитета.«а размисъл ще предам почти дословно, но без позоваване на имена отговорите си на реакциите на наши колеги. ћоже би други хора, на друго м€сто, се сблъскват със същото "мислене".

" олеги, радвам се на вашите отговори, те хвърл€т допълнителна светлина върху проблема, за който писах. Ќезависимо, дали катедрата ще се събере, или ще дискутираме УвиртуалноФ, във всички случаи те ни помагат. ”бедена съм, че именно защото се отнас€ме отговорно, професионално и почтено към работата си имаме най-гол€м интерес да из€сним въпроса с легитимността на ръководните органи на факултета.

"»маме ли прерогативи да лазискваме този въпрос?"
Ќе сподел€м и никога не съм сподел€ла тезата, че най-добрата защита е да заровим глава в п€съка и да Учакаме бур€та да отминеФ, както казваше наш държавник от близкото минало. » аз, като ..... см€там, че е много важно проверката /на ћќЌ в ё«” Ц бел. Ѕ.ƒ./ да изчисти името ни, като отсее истината от неистината и из€сни конкретните отговорности. Ќ€мам представа какво има предвид ....., когато казва Уче не е в нашите прерогативиФ, веро€тно има предвид н€кои административни аспекти, с което бих се съгласила. Ќо тъй като избор на декан се гласува от ќбщото събрание, което сме всички ние, е странно да гледаме отстрани н€кой да ни каже кога какво сме избрали. “ова можем да установим само ние като свободни и отговорни членове на академичната общност. Ќашите колеги от Ќ—», например, протестираха срещу уволнението на сво€ директор, независимо, че н€мат прерогативи да го назначават. »зобщо, мисл€ си, че гражданското чувство, не е "въпрос на прерогатив".

"«ащо от 2005 до 2007 не съм протестирала?" ћога да обичам или да не обичам ¬оденичаров , но докато той не е извършил нарушение, мнението ми си е частно мнение и не касае начина на функциониране на университета. ¬ъпросът, който аз повдигам не е добър ли е, или е лош деканът, а извършено ли е нарушение, в което ние сме съучастници. «ащото именно ќбщото събрание избира декан, а не става дума за независими от нас административни процедури.
Ћогически и фактически не е имало как да повдигна въпроса за нелигитимността през времето от 2005 до 2007г., «јўќ“ќ до въпросни€ 12 декември никой не знаеше, че ¬оденичаров е бил избран за декан през 2005г. .... олкото и да е неточна паметта ни за подробности, н€ма как 100 души да не зна€т, че са избрали декан. Ќикой, до 12 декември, преди ¬оденичаров да лансира сво€та верси€, (между впрочем, че два месеца е прекъснал трудови€ си стаж в ё«”, защото щ€л да ходи във ‘инланди€, а като се върнал вече Утечало събрание за избор на деканФ Ц —трума, 13 декември, как това ..... се връзва с официалната документална констатаци€ - че е подал молба за напускане на 19 юни, на 23 т€ е била уважена, резолирана и пр. а на 29!!!! са го избрали на ново?) јко напуснеш сега университета, за ден или за месец, н€ма значение на какво основание, как без конкурс ще се върнеш, направо като декан???? ќстави декана, нали всички длъжности, от асистент до професор, са конкурсни? ... ¬сичко това не прави ли впечатление?

 огато се следва тази логика (на гледане от страни и самозащитна реакци€ - бел. Ѕ.ƒ.), ко€то мнозинството във факултета изпов€два, се стига лека по лека до тъжната картина един млад човек да мисли, че Унай-добре е друг да мисли вместо негоФ. ..... „ели сме ќруел, а и много други книги, които показват, че освен автентични документи, има и фалшиви. „е паметта на хората може да се обработва, че може да има Уминистерство на истинатаФ. јз веднъж вече съм жив€ла в такъв св€т. ¬тори път Ц не жела€.
цитирай
426. анонимен - що за молба
15.02.2008 19:29
¬ид€х молбата на ¬оденичаров от 19.06. ўо за несериозно писание, надраскано на ръка. » за освобождаване от ко€ длъжност става въпрос - от р-л катедра, декан, председател на общото събрание, като преподавател или от всичките заедно. ѕодигравка. «ащо като се фалшифицират сега тези документи не са ги изпипали като хората. ¬сички са на€сно, че тези молби, заповеди за освобождаване и пр. фалшификати са изработени сега, да б€ха се постарали повече. ј за тези, които се опитват да ни внушават, че ћирчев н€ма нищо общо, нека отговор€т, защо участва във всичко това... Ќа€сно е горки€т, че събранието, което го избра е точно толкова фалшиво откъм състав, колкото и всички тези документи на ¬оденичаров.
цитирай
427. анонимен - » от птичи поглед се вижда...
15.02.2008 19:58
јЋјћ»Ќ”“ ј
ќгласените в јнамнезис две листчета досежно изборите на ѕетровден 2005г. ( какво ли има още в консолидирани€ протокол на ѕ»‘ на 29 юни 2005г.) са официални документи. ѕо отношение на декански€ избор, за който иде реч първо, важат нормите на «¬ќ (кворум, позитивен резултат от гласуване и т.н.) и на  “ (с отчитане на чл. 88  “).
ƒекански€т избор на ¬оденичаров през 2005г. е нищожен:
ѕърво, той е без основание: нищо не говори, че след 23 юни 2005г ¬оденичаров е извън борда на академични€ състав навс€къде в ё«”. «абележете : Д1. ќтчет за дейността на ѕравно-исторически€ факултет през изтеклата учебна година. ƒокл.: проф. д-р јл. ¬оденичаров. Д.
“ова е първи€т отчет за дейността на основно звено (ѕ»‘) във висше училище, направен от лице, извън академични€ състав на ѕ»‘. ≈га ти и майтапа. Ќа 29 юни ¬оденичаров е никакъв за ѕ»‘. ќще на 19 юни 2005г. е налице ДƒаФ-то (второ необходимо) на √юдженов за прекрат€ване по взаимно съгласие на трудовото правоотношение с ¬оденичаров - сигурно събитие от 23 юни 2005г. ќт друга страна Ц изнас€нето на отчетни€ доклад за учебната година 2004-5 година от ¬оденичаров на ќ— на ѕ»‘ не е майтап. Ќе ¬оденичаров, а изп. дл. декан на ѕ»‘, назначен със «аповед на ректора √юдженов, е тр€бвало да изнесе въпросни€ доклад. ¬оденичаров е заграбил на 29 юни 2005г. вс€каква материална компетентност, от ко€то «аконът за висшето образование го е лишил след 23 юни. ѕонеже никъде не се споменава и.д. декан на ѕ»‘, ».д. Цто е имагинерен (съществува само за двете изборни листчета).  онтрапозици€: ако и.д. декан на ѕ»‘ е имало, щеше да е озвучен и той, а не натрапникът на ќ— на ѕ»‘ ¬оденичаров щеше да прочете отчетни€ доклад пред ќ— на ѕ»‘.  ой ли го е изготвил?
ѕ»‘ е първи€т факултет, който »Ћ» е бил 6 дена без вс€какъв декан, »Ћ» е лен-владение на ¬оденичаров с крепостни, продължил да деканства и без основание за това след 23 юни - ден€т на влизане в сила на прекратеното трудово правоотношение с ё«”.
»звод: никакви декански избори не е имало през √орещниците. ¬оденичаров е инфам и лъжец на куб. Ќе е бил едновременно и на заседание на ¬——, и на избори в ѕ»‘.
¬торо, не се посочва в листчетата защо се произвеждат избори на ѕетровден 2005г за ‘— на ѕ»‘. —поред справката на министър ¬ълчев, прочетена от трибуната на Ќ—, Дна 23 октомври 2003 година професор ¬оденичаров е избран отново за декан на факултетаФ. “огава е избран и факултетни€т състав на ѕ»‘, ако приемем онези избори ( с вътрешно насилие) за редовни. ѕомним от «акона за висшето образование: мандат на органите на управление на факултет не се прекъсва. ћандатът е 4-годишен. —ледователно изборът на факултетен съвет на 29 юни 2005г. е нищожен, тъй като съставът на съвета е изц€ло избран, докато «аконът за висшето образование позвол€ва за такъв случай частичен избор. –едовен ц€лостен избор на ‘— на ѕ»‘ може да се проведе едва през октомври 2007г. “огава изтича 4-годишни€т мандат на органа по закон. “ова не е направено и до момента.
“рето, изборните книжа ( 2-те листчета) показват липсата на прозрачност на изборни€ процес. Ќикакви резултати. ЌиФ дума , ни вопъл, ни стон. Ќищо жълто, никаква пикантери€. ƒали пък не са гласували членовете на ‘— на ѕ»‘ ан блок , но и един изборен резултат посочен н€ма в двете листчета от ѕ»‘. 0 и пак 0. “акъв избор е първица у нас. ¬ казармата за такъв случай се казваше : “и€ утепаха слона с коркова тапаФ. ўом като резултати липсват от избор, н€ма избори: не може да се извърши елементарна проверка за законосъобразност та им. ќб€снението: избори въобще не са се провеждали на 29 юни 2005г, понеже не е имало събрание на ѕ»‘ на въпросни€ ден през 2005г.
„етвърто, не би тр€бвало никой да се гордее с членство във ‘— на ѕ»‘. ќстава във сила нищожността на вс€какви решени€, които ‘— на ѕ»‘ след 29 юни 2005г., е взел.
¬€рно е, че и Ѕай √аньо е правил избори, но чак такива Ц не, понеже ¬оденичаровите са на книга. „леновете на ‘— следва да си подадат оставката от ‘— на ѕ»‘.

цитирай
428. анонимен -  ъм 427: —олидарен, като
15.02.2008 20:30
ќбръщам внимание върху две-три неща:1) никакви живи лица. —амо бройки. –аботата с хората в ѕ»‘ е символическа. «начи непоправимо опорочен изборен процес: н€ма списъци;2) по закон избор се прави на всеки поотделно; тр€бва всеки кандидат да е представил на изборната комиси€ писмено за€вление за участие.
“ова, което ¬оденичаров е направил с ти€, е тотална гавра. “ези хора имат ли достойнство и чест, щом като ¬оденичаров ги е обезличил напълно.
цитирай
429. анонимен -  ъм ƒошков и ƒечев,
15.02.2008 20:44
√оспода, публикувайте и на този форум двете изборни листчета, зас€гащи ¬оденичаров и ‘— на ѕ»‘. ћол€, ¬и, заслужава си, не щадете и министър ¬ълчев. ўе си подаде ли Ѕор€на ƒимитрова оставката от ‘— на ѕ»‘.
цитирай
430. анонимен - √осподин ƒошков,
15.02.2008 21:03
—м€там, че вече е време за Ѕлј—. Ќали?
цитирай
431. анонимен - към 428
15.02.2008 21:09
јми то е същото в кат. »нформатика, ръководител е ректор ћирчев, но той е назначил изпълн€вщ длъжността ръководител. “акова нещо нема в «¬ќ.
цитирай
432. анонимен -  ъм 431
15.02.2008 21:34
јбсолютно. “ази фигура на ћирчев законът нарича подставено лице/сламен човек. Ќалице е заобикал€не (шиканиране) на закона.
цитирай
433. анонимен - Hercules vs PIF
15.02.2008 21:49
ƒоколкото виждам, съответните листчета още не са публикувани в "јнамнеза"... ”споредно с оглас€ването в "јнамнеза", документите ще бъдат публикувани и в страницата на кампани€та Hercules vs PIF, където ще могат да бъдат виждани и свал€ни от всички - http://hercules.vs.pif.googlepages.com/home

ќбещаваме да ви държим в напражение. «а едни при€тно, за други... хмммм...
цитирай
434. анонимен - ќставете засега изборите и странното
15.02.2008 21:56
извлечение от протокол от заседание на ќбщо събрание на ѕ»‘, съсъто€ло се ”∆ на 29 юни 2005 г. (за който не знае да не вземе сега да си мисли, че факултетната документаци€ на ѕ»‘ като ц€ло или на спецаилност "истори€" е в по-добро състо€ние. —ъщата жалка картинка ....) Ќека на първо време да се концентрираме върху ръкописната молба на ¬оденичаров от 19 юни 2005 г. “ози документ е бил вид€н от министър ƒаниел ¬ълчев с неговите собствени очи. —то€л е пред него. ћинистър ¬ълчев и неговите юристконсулти са имали възможност подробно да се запозна€т с него, да го разгледат обстойно. ѕредполага ли вида на този документ (молбата на ¬оденичаров от 19 юни 2005 г.) дистанцирани€ отговор на министър ¬ълчев, който просто ни запознаваше с фактическото състо€ние? ƒа не забрав€ме, че и министър ƒ. ¬ълчев е юрист.
—тефан ƒечев
цитирай
435. анонимен - към 432
15.02.2008 21:57
¬  итай започва годината на плъха. ј у нас годината на главните експерти. “ова са хора, които ще ни контролират (донас€т за нас), за което им се плаща. √отино, нали, а и познато.
цитирай
436. анонимен - Ѕъргър и Ћукман
15.02.2008 22:24
"» тъй като е относително по-лесно да се съчин€ват неща, които никога не са се случили, отколкото да се забрав€т действително станали, индивидът може да фабрикува и да вмъква събити€ винаги, когато има потребност от хармонизиране на припомненото с реинтерпретираното минало.Ф

ѕитър Ѕъргър и “омас Ћукман, "—оциалното конструиране на реалността"
цитирай
437. анонимен - минималистично е
15.02.2008 22:29
Ћипсва хипотезата, при ко€то вършиш забранено действие.
цитирай
438. анонимен - ¬одееничаров е гол€м
15.02.2008 22:32
"постмодернист". ћисл€ дори, че е най-големи€т в Ѕългари€. “ой доикументално е изфабрикувал в касата при —он€ —то€нова ц€ла една истори€ на ѕ»‘, ко€то Ќ» ќ√ј не се е —Ћ”„¬јЋј. ¬сички събити€ са »«ћ»—Ћ≈Ќ». ƒокументите и протокилите ‘јЋЎ»‘»÷»–јЌ». Ќе си мислете, ама изобщо и за секунда не си мислете, че това става само и едиснтвено с преиода 19 юни 2005 г. - 29 юни 2005 г. Ќищо подобно. “о е било посто€нна практика 1999-2007 г. јко  омиси€та на ¬ълчев си върши истински работата н€ма начин да не го открие.
цитирай
439. анонимен - ћирчев, закривай ѕ»‘!
16.02.2008 00:11
Ќезабавно!!! Ќе за друго, просто помисли за себе си!
цитирай
440. анонимен - » мен ћирчев взе нещо много да ме
16.02.2008 00:40
нерви.
цитирай
441. анонимен - Ѕитката във ‘— тепърва ще започне
16.02.2008 10:12
»де€та за напускане на ‘акултетни€ съвет на ѕ»‘ е прибързана.  олко души ще напуснат? »ма ли полза от това, че един или н€колко души ще направ€т този протестен жест, ако блюдолизците ¬оденичарови се превърнат от абсолютно мнозинство в тотално мнозинство? „и€ ще е ползата, ако дори един човек в този ‘— не може да каже, че "не е съгласен"? јко сега се прав€т фалшиви протоколи, какво ще се прави тогава, когато дори един човек н€ма да може да свидетелства за фалша им? Ќека да мислим с главата си, а не със сетивата. ј главата нав€рно би ни подсказала да не избързваме с иде€та за напускане на ‘— от когото и да било. «ащото битката продължава, вкл. и във ‘—. ¬прочем, във ‘— тепърва тр€бва да започне.
цитирай
442. анонимен - ѕодуене блус бенд - "ƒен след ден"
16.02.2008 11:17
’растът казал на дървото-
—лез и ниско залегни.
¬иждаш, бур€ се задава
“ук до мен и ти се наведи.
ўе преживеем дружно с тебе братко,
ўе се скатаем от в€търа студен,
ўе оцелеем сладко сладко
ƒен след ден!

ƒървото, клоните разклати.
ѕогледна тъжно старата гора
ќбрасла от досадни храсталаци
¬еща€т бури, а ц€л живот пълз€т.
» прежив€ват си под чужда с€нка
“ака на завет от в€търът студен.
» оцел€вам сладко сладко
ƒен след ден,
ƒен след ден!

» така животът продължава
¬ечни€т си мъдър кръговрат.
Ќ€кой посто€нно оцел€ва,
«ащото други срещу бур€та, стърчат
ƒен след ден,
ƒен след ден,
ƒен след ден,
ƒeн след ден
цитирай
443. анонимен - ѕодуене блус бенд - "ƒен след ден"
16.02.2008 11:21
http://youtube.com/watch?v=7pfv0eQQRyY
цитирай
444. анонимен - ƒобре се получи предаването по »...
16.02.2008 16:40
ƒобре се получи предаването по »нфорадио днес. ѕоздравлени€ за тримата участника и разбира се за журналиста, който ги покани.
цитирай
445. анонимен - ¬еликолепно предаване на наистина.
16.02.2008 17:19
¬сичко беше в десетката. «а ¬оденичаров, за "идиотската" "зала "Ўопов", за корупци€та, за договора на ѕ»‘ с ћ¬– и шроф. √еорги ѕетканов, за  амен ѕенков, за Ѕорис ¬елчев, за депутати чадър на ¬оденичаров. «а ц€лата пртестъпна мафи€, ко€то сдеди зад ¬оденичаров. «а корумпираните съдилища в Ѕлагоевград. «а мафиота ¬оденичаров. ƒаже и за "јнамнеза".  ое ли не се каза за малкото време. Ѕаров момчета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ѕраво и на журналиста!!!!
цитирай
446. анонимен - —ветла
16.02.2008 17:21
Ќаистина б€хте в дес€тката. ѕоздравлени€!!!
цитирай
447. анонимен - Ѕраво на »нициативни€ граждански комитет
16.02.2008 19:15
за изнесените факти в »нфрадио днес. ћного слушатели не са чели "јнамнеза" и за пръв път чуваха за тези навързани черва ¬оденичаров - ¬исш съдебен съвет- ¬ј  - Ќародно събрание - главен прокурор.
— една дума все материал за ≈вропейската комиси€
цитирай
448. анонимен - ћного лесно е да се оплюе „овек  ойто е направил ћного за ѕ»‘ и за ё«”
16.02.2008 20:21
“ези, които не оцен€ват направеното от проф. ¬оденичаров за ё«” и които си мисл€т, че всички проблеми в ”ниверситета идвт от точно този професор, или не виждат нещата такива каквито са или просто искат да елиминират този „ќ¬≈  по н€какви "необ€сними" за мен причини. ћоже би имат амбициите да го замест€т, но той е незаменим!
цитирай
449. анонимен - Ќова демонстраци€ на императорите
16.02.2008 20:32
Ќа 20.02.2008 превзели€т длъжността –ектор свиква јк.— на ё«” - и като н€мащ нищо общо с юризмите на един неизбиран по І 11 67,5 г. преподавател, €в€ващ се и неизбиран /след 19 - 23 - 29 юни 2005г./ ръководител катедра, и фалшифициран декан, и нелегитимен ѕредседател на ќ—, го кани да докладва и като »нституционален координатор на ѕрограмата ≈разъм.Ѕило дошло време не да се възхвал€ва √лупостта, нито пък ƒимитровски€ комунистически младежки съюз, а да се демонстрира: нежно-безпардонно, ефирно-арогантно, теменужено-настъпателно, носталгично-дисциплиниращо и трепетно-пренебрежително как ще се консумира остатъкът от академизъм в ё«”.
«а десерт е об€вени€, но липсващ доклад на  онтролни€ съвет за "редовността" на изборите - безкрайно коректни€ ¬ълчев го задържал - правел си бронзово копие - за да има какво да учат децата по –елиги€ и √ражданско образование.
ј иначе - сериозно - за да не продължава гаврата със закона и академизма, вслушайте се в думите на назовалите —ебе си, както и анализите на є 127, 201,254, 307, 404 и 427
цитирай
450. zalashopov - Do 448
16.02.2008 20:39
¬ие нещо да сте чули, че законите са за да се спазват?
¬ие да сте чули, че съсътав€нето на документ с нев€рно съсържание е подсъдно?
цитирай
451. анонимен - Ќ€ма две мнени€ по въпроса!
16.02.2008 20:43
ћирчев просто започва да си играе с огън€!!! ¬нимавай ћирчев! “и не беше досега цел на нападките, но се създава впечатление, че здраво си решил да се кандидатираш. ћъка ми е за теб!!
цитирай
452. анонимен - ne rawbiram
16.02.2008 20:47
zashto izobshto niakoi se opitvat da razdelat edinia mafiot ot drugia. Nikoi li ot pisheshtite v foruma ne e bil na obshtoto subranie za izbor na rektor
цитирай
453. анонимен - «а "избора" на ректор
16.02.2008 21:48
Ќа избора не се позволи застъпници на кандидатите да контролират пребро€ването. “о се извърши само от купените човеци на ћирчев, на които след това той се отблагодари както се полага с длъжности, за да пълн€т гуши поради некадърността им да заработват с труд и умени€ извън университета. ¬сички в ё«” го зна€т, но си тра€т.
цитирай
454. анонимен - taka e 453. Ami togava zashto niakoi ...
16.02.2008 21:57
taka e 453. Ami togava zashto niakoi ot pisheshtite tuk prizovavat suvestta na Mirchev.... kAKVO OCHAKVAT OT NEGO, kakvi chudesa, kakva suvest, kakuv moral i pr. cennosti u tozi chovek, vuzpolzval se nai-mnogo ot Vojda Vodenicharov, za da se dokopa do rektorskoto miqstom
цитирай
455. анонимен - јз много добре знам кой от кои е
16.02.2008 22:32
но знам също, че има и чувство за самосъхранение, а ћирчев просто за н€колко дена окончателно се самоуби. Ќе знам защо го направи? Ќе мисл€, че му б€ха нужни √юдженов и ¬оденичаров. Ќо вижте - никой не см€таше ¬оденичаров за чак толкова глупав колкото го показват документите, за които днес чух по »нфорадио и н€къде четох - от космоса се било виждало, че това, което бивши€т член на ¬исши€ съдебен съвет и бивш декан на ѕ»‘ е пратил на ћќЌ и министър ƒаниел ¬ълчев било ‘јЋЎ»‘» ј“». ўо му тр€бваше и на ¬ълчев да се прави на утрепан и да чака проверка, ко€то да докаже очевадното - ¬оденичаров е създал ц€ла една фалшива документална истори€ на ѕ»‘, купища фалшификати. √-н ¬елчев, уважаеми главен прокурор, това не е за ¬ълчев, това е за ¬ас. ¬ие сте на ход! ћол€, влезте в ѕ»‘ на ё«”! »ма много работа за ¬ас!!!
цитирай
456. анонимен - √лавни€т прокурор
16.02.2008 22:37
тр€бва да действа още преди ср€да. »наче в ср€да е планирано второ незаконно сборище (което сега се маскира под титлата јкадемичен съвет). Ќе бива да се участва в меропри€ти€, в които участва престъпника ¬оденичаров. ¬ бъдеще нека всеки да се сърди само на себе си ако е взел участие и е удължил изкуствено агони€та вместо да помага за възстанов€ване на законността и за възстанов€ване действието на «акона за висшетпо образование в незаконната –епублика ¬оденичари€. јко наистина е свикал подобен јкадемичен съвет ћирчев е престъпник също.
цитирай
457. анонимен - и да допълним към 453:
16.02.2008 22:52
:)))  ак така да не сме били на общото събрание за –ектор, колега?! Ѕ€хме всички, беше виртуална реалност...

÷ели€т академичен състав бе свидетел на арогантното отношение на јл.¬., който (в рол€та си на ѕредседател) демонстративно "неволно" многозначително-злокобно понижаваше в научно звание всеки, пожелал да вземе думата извън подготвени€ сценарий.
ћирчев, гаврейки се закачливо-великодушно, се отказа от застъпници при гласуването и пребро€ването - той не се съмн€вал в прозрачността и честността на изборите!?!
ќще на общото събрание ни се показваше недвусмислено, че имаме право да гласуваме, но с нашите гласове никой н€ма да си губи времето - нито сега на събранието, нито след това - по време на мандата.
ј съставът на общото събрание????  вотите се свеждаха до 2: заплашвани и обещавани (т.е. "мотивирани"). —лед такова общо събрание никой не би тр€бвало да е изненадан от избор на ръководства на факултети, на катедри, на √(!)лавни експерти - избрани б€ха »збраните!!!
...Ќо пък знаем от ≈клисиаст: "» това е суета.
Ќаистина изнудването прави мъдри€ да обезум€ва,
и подарък разтл€ва сърдцето. ѕо-предпочително е свършването на работата, нежели започването й.
ѕо-добър е дълготърпеливи€т, нежели високоумни€т."
:)))
цитирай
458. анонимен - ƒали е само късно, или е пак незаконно?
16.02.2008 23:39
—ъгласно «¬ќ чл.34а, ал.3, т.1 Ц  онтролни€т съвет тр€бва да провери законосъобразността на изборите за ръководни органи Дв едномесечен срок от провеждането им и докладва на академични€ съвет за резултатите от проверкатаФ.
ј ще се докладва след 3 месеца.
“ова поредното закононарушение ли е?!?
цитирай
459. анонимен - леле
17.02.2008 00:11
ћай горката —ветла ≈нчева се кан€т да € унищожат, ако се съди по коментарите в блога й, какво ли ще стане на катедрени€ "другарски съд"? »нтересно, Ѕор€на ƒимитрова как ще се опитат да € унищожат? «ащото и това ще опитат.
цитирай
460. анонимен -  ъм 459
17.02.2008 01:11
ј ти какво друго си очаквал? Ќе може един  онтролен съвет, който е свикнал от години да не контролира нищо и да лиже задниците на ¬оденичаров и компани€ изведнъж да почне да контролира. ўе ми контролира ....
цитирай
461. анонимен - ∆еко  ьосев за —ветла ≈нчева
17.02.2008 07:55
—ветла, винаги съм защитавал тезата, че когато човек отправ€ лични обвинени€ към свои колеги, то първо тр€бва да ги погледне в очите, а едва след това да пише в блоговете. “и реши първо да отправ€ш жестоки обвинени€ към мен във виртуалното пространство, а се над€вам скоро и да видиш моите очи. Ќикога не съм се крил като анонимен. јко имам нешо да казвам, го казвам в очите на хорага, а не на блоговете им. “ака си решила, така си направила. јз те познавам от ден€, н който ти стана наш асистент. » знаеш ли ужасно ми е смешно когато се правиш на ƒон  ихот, на јйтолах. Ѕъди сигурна, че на предсто€щата  атедра, аз ще ти задам страшно много въпроси и ще чакам тво€ отговор. Ќе го прав€ тук и сега, защото дълбоко се преклан€м пред тво€та суверенност, пред това, че хора, които не са чували нито за теб, нито за мен, дават дълбокомислени анализи. —ега ми хрумна нещо. ѕредлагам ти, всички тези дами и господа, които говор€т от амвона на последната човешка принцпиност да присъстват на нашето  атедрено заседание. ѕредлагам (ако имащ възможност да поканиш всички интересувашщи се журналисти, всички твои при€тели на това  атедрено заседание. Ќо искам още сега да аносирам, че ти ще се чувстваш доста неловко, когато аз започна да задавам въпросите, които се отнас€т пр€ко и единствено само за теб. «ащото ти да ми изнас€ш проповеди за живковизъм, за тоталитаризъм, за човешки добродетели е просто смешно, дори бих казал нереално. «ащо, мила мо€, ти не поиска от тво€ блог немедлено да се оповест€т преподавателите, които са били сътрудници на ƒ—. »ли това, за теб, борецо за човешки правдини, е без значение. “и казваш, че след ќбщото събрание си се върнала вкъщи и си плакала. —ветла, аз се връщах в къщи, след поредни€ дебат за твоето професионално развитие и ми идваше да крещ€ от €рост, анализирайки, всичко случващо се около теб. —амо в заключение ще кажа, че съм готов да се изправ€ лице в лице и очи в очи срещу всеки от твоите съмишленици (а с теб на самата  атедра), за да им разкажа толкова много фактологи€, че просто св€т ще им се извие. Ќ€ма да го направ€ тук, защото см€там, че това е некоректно спр€мо теб, спр€мо  атедрата, спр€мо институци€та, в ко€то ти и аз работим.
цитирай
462. анонимен - ј бе къде е отправила обнвинени€
17.02.2008 12:40
—ветла към ∆еко  ьосев не ми стана €сно. ∆еко, дай да не се излагаме. ƒобре, били сте на онова незаконно меропри€тие от 12 декември, гласували сте, както изрично писа в. "“руд" нещо, кото е Ќ≈«ј ќЌЌќ. »ма грешка - има и поправ€не. »зхвърл€ се натрапника, узурпатора, нахалника, мафиота и т.н. и след това си решавате другите проблеми. Ќе се излагайте с този другарски съд над —ветла. »сториците вече подписаха една подписка дето имената им - разбирам от разни форуми, пък и го виждам с очите си - са предварително напечатани, подписваш н€ма мърдане. ¬€рно,  ристина ѕопова и Ўопов са фалшифицирали множество документи, но всички сме длъжни да се орезелим заради не€, подписваш и токова. ѕетното обаче е хвърлено за десетилети€ напраед. ѕисмото и позорните подписи са в »Ќтернет и н€ма връщане назад. »ма толкова свестни хора социолози в ё«”. ќпомнете се, докато не е станало късно. »ма един основен въпрос - законен ли е ¬оденичаров като декан. »ма и само един отговор - Ќе, не е законен.
ƒругото е кой взел таблата и прередиул други€ на опашката в стола за об€д и .....
цитирай
463. анонимен - V Karedrata po sociologiq na PIF se ...
17.02.2008 12:47
V Karedrata po sociologiq na PIF se zadavat sashtite gnusni merki kakto i v Katedrata po bylgarska istoria i arhivistika. Shto ne pokanat i Vodenicharov da se izkaje?
Kolegi, napravete zapis na zasedanieto. Pa posle shte vidim dali stava duma za argumenti ili za zaplahi.
цитирай
464. анонимен - ∆еко  ьосев е син на наши€ препод...
17.02.2008 13:22
∆еко  ьосев е син на наши€ преподавател от »‘ ’ристо  ьосев, който макар да предававаше истори€ на Ѕ ѕ беше общо взето свободомислещ човек. Ќе знам на сина какво му е станало да заема такива фатмашки пози - направо неверо€тно. ¬прочем преди да стане социолог май и ∆еко  ьосев ни е бил колега.
цитирай
465. анонимен - социологическите матросовци
17.02.2008 13:31
 огато гръм удари, как ехото заглъхва. ∆естът на —ветла породи първата жерта: доц ∆еко  ьосев свали маската си. ∆еко —вободомислещи€ се оказа ∆еко —вободонищи€т.  ойто като ћатросов, за да защити патрона ¬оденичаров, нападна —ветла. —игурен съм, че в следващите дни ще падне маската и на доц. ћари€ —ерафимова. ќблагите, които очаква от ¬. , са толкова щедри, че не може да не се втурне и т€ към амбразурата. ¬ очакване на ћари€ ћатросова.
цитирай
466. анонимен - ¬€рно е, ’ристо  ьосев, макар и преподавател
17.02.2008 14:25
по »стори€ на Ѕ ѕ беше един достоен човек. Ќаистина свободомислещ, наистина казва' на студентите неща през 70-те и 80-те, от които те изтръпваха и чакаха кога ще дойде милици€та да го прибере. Ћека пръст!!! » дълбок поклон!!!
∆еко опомни се. ясно е, че ¬оденичаров е нелегитимен декан. «наеш много добре, че през щни 2005 г. не е имало две ќбщи събрани€ на ѕ»‘ при ё«” през 5-6 дена и че не е избиран никакъв декан. ѕоне един от вас всичките, освен самата —ветла ≈нчева пази един мейл-покана от въпросната секртарка на ¬оденичаров за ќбщо събрание на 23 юни, което заедно с много други неща разобличазва лъжите ¬одени
цитирай
467. анонимен - ѕоне един от вас всичките,
17.02.2008 14:30
освен самата —ветла ≈нчева пази един мейл-покана от въпросната секртарка на ¬оденичаров за ќбщо събрание на 23 юни, което заедно с много други неща разобличазва лъжите ¬оденичарови за измисленото ќбщо събрание съсъто€ло се уж на 29 юни 2005 г. „е и забележи със същи€ дневен ред.
ј след като ¬оденичаров е напуснал ё«” «ј¬»Ќј√» на 23 юни 2005 г., помниш ли ∆еко, кои, кои б€ха другите кандидати за декан на ѕ»‘ в случай, че ¬оденичаров не се беше върнал незаконно на уж на 29 юни - без да е об€вен преди това конкурс за професор в "ƒържавен вестник", без да са спазени процедурите за издигане на кандидат.
√юдженов и ти € си кажи как стана "уйдурмата", за ко€то пишат в "јнамнеза". ћоже да ти дадат по-малко години заради самопризнани€.
цитирай
468. анонимен - Ќепременно да се покани чичо —анди т.е.
17.02.2008 14:36
т. нар. професор (колкото и Ўопов) јлександър ¬оденичаров (виден изследовател на ƒ ћ— и държавното управление, ама много, много виден) за да може да "стегне" социолозите и да върне "в крачка" Ѕор€на ƒимитрова и —ветла ≈нчева, които развал€т нееднократно цитирани€ от сами€ —анди "≈ƒ»Ќ≈Ќ —“–ќ…" - —правка 20 години истори€ в ё«” доколкото си спомн€м. ѕ»‘ - нещастна смотана казарма!. ќтврат!!!
цитирай
469. анонимен - ƒа си даваме сметка,
17.02.2008 14:39
„е на вс€ко действие има равно по сила противодействие. Ќе са социолози ∆≈ ќ в позици€ да диктуват разво€ на събити€та. ѕреследването на —ветла, ако се осъществи, ще доведе до последици. Ќито ƒошков, нито ƒечев ще дадат н€кого от своите.
цитирай
470. анонимен - ƒоц. —ерафимова е бъдещи€т декан на ѕ»‘
17.02.2008 14:49
√решите, колега. ƒоц. ћари€ —ерафимова не прилича на доц.∆еко  ьосев. “€ е кротък човек, търпелива е, умее да изчаква. √рижовна е към колегите си. јз съм от друг факултет, но съм имал възможност да разговар€м с не€, да чу€ и други мнени€ за не€. —ъжал€вам, че не съм от ѕ»‘. »наче бих предложил тъкмо доц. —ерафимова за декан. ¬оденичаров е пътник, това всички го знаем. ћоже и добър човек да е, но законът тр€бва да се спазва.  акто се казва: Ћош закон, но закон. «атова ѕ»‘ тр€бва да мисли за нов декан. ѕомислете за доц. —ерафимова. “€ ще се справи отлично с тази работа. ƒа не забрав€ме, че доц. —ерафимова е в н€каква степен дискриминирана от ¬оденичаров.  ой от сегашните заместници на ¬оденичаров има по-високи качества от ћари€ —ерафимова? “ой обаче предпочете —офка ћатеева, преди това € направи ни в клин, ни в ръкав професор. јко не беше предпазлив и неконфликтен, кротък човек, доц. —ерафимова веро€тно би била сред основните врагове на ¬оденичаров. “€ обаче деликатно мълчи. —ерафимова не е ћатросова. ћисл€ си, ако не се изложи на това заседание, ако не се поддаде на внушени€та на ∆еко  ьосев, ако заеме принципна, а не конюнктурна политика, т€ може да бъде силен кандидат за декан. »ма ли друга катедра в ѕ»‘, ко€то да може да излъчи подход€щ и избираем кандидат на предсто€щите избори за декан? ƒано само предпазливостта не й изиграе номер. ƒето се казва, крачката тр€бва да бъде направена сега, утре ще бъде късно. ”тре, когато ¬. си тръгне, ще се по€в€т много герои и още повече претенденти. јко бъдещи€т декан се казва —ерафимова, ще се радвам. Ќа ё«” му тр€бват декани като не€. ћисл€ си, че и т€ го знае.
цитирай
471. анонимен - ƒошков, или ƒечев н€мат никакъв конфликт с ∆еко
17.02.2008 14:59
 ьосев. јко те нещо биха поискали от него, то ще е, може би, следното:
1. јко има и той мейл-покана за ќбщо събрание на ѕ»‘ за 23 юни 2005 г. да го покаже.
2. ƒа си спомни и той това, което всички си спомн€т насаме - никакви, ама никакви избори за декан не е имало през 2005 г. Ќикакава, ама никаква процедура за декан не е имало през 2005 г.
3. Ќа 12 декември 2005 г. в суматохата и търченето за софрата след това - когато всички б€ха достатъчно поизгладнели вече - казаха "Ќали помните, че 2005 г. го избрахме?!!!" "Ќ€маше време кога толкова да му мислим. Ѕ€хме гладни, недоспали, след това като се замислих ме. „акай бе!  акви избори 2005 г. Ќикакви избори не сме правили 2005 г. ќ--о-о-о-о, ¬оденичаров ни е метнал" ƒа, неговите мандати са вече два. ¬тори€т изтече есента на 2007 г.
“ова предполагам искат ƒечев и ƒошков, а и всички останали от »нициативни€ граждански комитет от уважаеми€ доц. ∆еко  ьосев. Ќищо повече. ƒругите проблеми социолозите могат да ги решават помежду си, но без преследване и извиване на ръце, че н€кой бил против ¬оденичаров или казал открито, че 2005 г. ¬оденичаров не е избиран, а втори€т му и последен мандат е свършил есента на 2005 г.
цитирай
472. анонимен -  ъм 471
17.02.2008 15:11
ћоже би зад предложението ви сто€т искрени и добри помисли. “ук н€ма да обсъждам доц. —ерафимова. ѕреди години б€х с много добри впечатлени€ от не€. —трува ми се обаче, че и т€ в известна степен стана жертва на ¬оденичаровщината. ўе ми се да в€рвам обаче, че това не е необратимо. ћисл€, че наистина може да се говори с доц. —ерафимова за бъдещето на социалните и хуманитарни науки в ё«” и т.н. ќправдано ще е.
Ќќ - »ма тук наистина едно гол€мо Ќќ - то е и символическо, и практическо. ѕ»‘ тр€бва да бъде незабавно заакрит. Ќа специалност "ѕраво" тр€бва да се направи най-щателната и детайлна ревизи€ и проверка, ко€то н€кога въобще е била правена в истори€та на българското висше образование.
“р€бва да започнат много сериозни преговори между различните хуманитарни и социални науки за бъдещо преструктуриране.
ѕ»‘ не е даденост. ѕ»‘ не е вечен. ѕ»‘ е творение родено от три причини:
1. «аконът за висше образование и нуждата от по-гол€м брой хабилитирани лица.
2. ѕенсионни стратегии на “ра€н Ћ€лев и …ордан Ўопов. (Ўопов дори е фалшифицирал и документ за целта, доколкото разбирам от "јнамнеза")
3. —тремеж на юридическата мафи€ да има под контрол важни€ кандидастудентски изпит по истири€, с който се влиза право - най-важни€т на практика.
4. √лупостта на н€кои философи на времето, които изгониха специалности, чието м€сто би било в един ‘илософски факултет.
“ака че първо да се закрие ѕ»‘. –евизи€. ѕроверка. ј тогава чак на кое може дастане началник ћари€ —ерафимова.
цитирай
473. анонимен - ƒокументите
17.02.2008 15:36
имам една молба: публикувайте документите, изпратени от ё«” до министър ¬ълчев, и на този блог
цитирай
474. анонимен - ƒокументите не можем да ги публикуваме тук.
17.02.2008 16:07
“е са сканирани и са в PDF формат. “р€бва да се свал€т от прикачени PDF файлове от "√орноджумайска телеграфна агенци€" в "јнамнеза". «асега там е само изц€ло ръкописната молба на ¬оденичаров за прекрат€ване на договора от 19.06. 2005 г. Ќа не€ н€ма никакъв номер. » според ѕетър ƒошков, строго погледнато, това не било задължително, но все пак, когато професорът е по административно право, съгласете се, че .....
цитирай
475. анонимен - Zashto i mislite zloto na Maria - tq e ...
17.02.2008 16:22
Zashto i mislite zloto na Maria - tq e mnogo svesten chovek. Predstavqte li si kak shte se izrinat tezi Avgievi obori, narecheni PIF.Tejko na sledvashtia, koito i da e toi - dekan.
цитирай
476. анонимен - Ќе чакайте друг да свърши работата
17.02.2008 16:34
”пълномощавам колегите, които имат право да участват в заседанието на јкадемични€ съвет във връзка с доклада на  онтролни€ съвет и отчета на проф. ¬оденичаров за изразходване средствата по Д≈разъмФ, да зададат н€колко въпроса:
1. —лед като  онтролни€ съвет е ДпазителФ на «¬ќ и правилниците на ё«”, защо сами€т той нарушава закона и правилниците, отчитайки избора на ректор с двумесечно закъснение?
2. Ќе е ли нищожен изборът на председател на ќбщото събрание, щом кандидатът ръководи събранието по избора си?
3. Ќе е ли продължаващо нарушение на «¬ќ от страна на предишни€ и сегашни€ ректор, щом проф. јл. ¬оденичаров е прекратил трудовите си правоотношени€ с ё«” на 23 юни 2005 г., не се е €в€вал на конкурс след тази дата, но има основен трудов договор с ё«”?
4. “е е ли продължаващо нарушение на «¬ќ от страна на предишни€ и сегашни€ ректор фактът, че проф. ¬оденичаров, както и други пенсионери, продължава да бъде на основен трудов договор, без јкадемични€т съвет да е гласувал ежегодно продължаване на договорите му след навършване на пенсионна възраст на 18-08-2005 г.?
5. ¬ какво качество проф. ¬оденичаров е изнас€л доклад за учебната и научна дейност на ѕ»‘ на ќбщото събрание на ѕ»‘, (уж) състо€ло се на 29 юни 2005 г., т.е. след прекрат€ване на трудовите му правоотношени€ и преди (уж) избора му за декан?
«аедно с въпросите към  онтролни€ съвет бих помолил да се поиска от проф. ¬оденичаров поименна справка за лицата от ё«”, ползвали средства от Д≈разъмФ, вкл. размера на средствата, с които е финансирано вс€ко едно от тези лица. јко се получи тази детайлна справка, обещавам ви - ще изл€зат интересни и скандални неща. Ќищо чудно тази информаци€ да бъде об€вена за квалифицирана. ѕрофесорът умее да заличава следите на нарушени€та.
 олеги, заседанието на ј— на 20 февруари е много важно. ƒошков и ƒечев не са членове на ј—. ¬секи тр€бва да направи, каквото може, ако искаме да се раздел€ме с "воденичаровщината". јко искаме да имаме нов председател на ќ—. ј щом нарушени€та на «¬ќ са продължаващи, значи и сегашни€т ректор носи отговорност. «начи н€ма да е далеч времето, когато ще се наложи да избираме и нов ректор.
цитирай
477. анонимен - Lakmus za Maria Serafimova
17.02.2008 16:40
Maria bila mnogo svesten chovek! Ste ya vidim na zasedanieto na katedrata. Ot povedenieto togava ste si pravim izvodite za neya. Lesno e da budesh svesten chovek, dokato ne si izpraven pred seriozen izbor. Kogato triabva da izbresh mezdu istinata i oblagata, togava niakoi svestni hora se okazvat ne-svestni. Zatova zasedanieto na katedrata po sociologia ste e kato lakmus za Maria Serafimova.
цитирай
478. анонимен - Ot kogo ochakvate da se zadadat v...
17.02.2008 16:49
Ot kogo ochakvate da se zadadat vuprosite, koito ste postavili v 477. Znaete li sustava na AS. Tam nqma nito edin, koito ne e chovek na V+M, s izkluchenie na Dimitrov, Poterov, koito ako se obadqt shte gi parirat i shte izkarat, che se obajdat, zashtoto ne sa preglutnali rezultatite ot izborite. Razberete - AS e absolutno izmislen i horata tam nqmat nishto obshto s rezultatite ot glasuvaneto.
цитирай
479. анонимен - Izpratete tova, koeto pishete, na ...
17.02.2008 16:53
Izpratete tova, koeto pishete, na mailite na chlenovete na AS. Nqkoi dori ne znaqt za tova, koeto stava v presata i forumite. Moje puk na niakogo da mu svetne, da mu zagovori suvestta.
цитирай
480. анонимен - kum 477
17.02.2008 16:55
pratete materiala na chlenovete na AS
цитирай
481. анонимен -  ъм 477
17.02.2008 17:04
¬ъпросите са основателни. “р€бва да се раздел€т на части. “ези, които са свързани с изборите, да се пред€в€т на ћирчев по реда на «акона за достъп до обществена информаци€. “ези, които се отнас€т до ≈разъм, вкл. и отчета на ¬оденичаров, ще могат да се изискат пр€ко от ћирчев (вече като председател на ј—), тъй като програмата зас€га всеки в ё«”, понеже по не€ е страна висшето училище. ћалко веро€тно е да се стигне до присъствие на ¬оденичаров, понеже то декларира продължавано престъпление. ќчевидно между средствата срещу ¬оденичаров - все по-гол€мо относително тегло заема пр€ката съдебна акци€ за отстран€ване. ƒошков даде думата си да пред€ви жалба за нищожни€ избор.
цитирай
482. анонимен - » още нещо - извин€вайте 477
17.02.2008 17:10
ћатериалите от ј— могат да бъдат получени и от член на ј—. ћирчев надали ще огласи протокол от въпросното заседание. ¬се едно - по-късно ще се търси отговорност и за това. ѕък и нищо скрито не остава - сега сме във време, когато "скритото €вно става".
цитирай
483. анонимен - јко всеки направи по нещо
17.02.2008 17:15
 ак да изпратим въпросите на членовете на ј—? јко знаете мейлите им, мол€, напишете ги в блога. —ъгласен съм, че има само двама-трима души в ј—, които не са подвластни на ¬-ћ. Ќо нека и те да поемат малко от товара. ƒа, ще ги парират. Ќо нека да се знае, че има и честни хора в ј—. “е могат да накарат останалите членове да се чувстват пред избор - между почтеност и обслужване на интересите на ¬-ћ. јко бъдат повдигнати въпросите, тогава членовете на ј— н€ма да имат правото по-късно да кажат "не знаехме и затова не сме виновни".
цитирай
484. анонимен - јко на заседанието участва ¬оденичаров
17.02.2008 17:47
то е безпардонна наглост. ¬ече се разбра, че ¬оденичаров не е никакъв в ё«”. ћирчев - действай преди да са дошли студентите и журналистите от —офи€!!! »наче жална ти майка, ћирчев, жална ти майка!!! ¬ъзприеми го и като заплаха, да, да, заплаха. “о се разбра, че ти от дума не разбираш. “а ¬оденичаров е пълен аут от ё«”. «аради играта от 19-29 юни 2005 г. до ср€да и √юдженов тр€бва да е вън от университета. јко те двамата до ден не са вън, следващата седмицата ще сте тримата. » ти ще си при т€х двамата! Ќе в€рваш ли? —амо опитай!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
485. анонимен - ¬секи има своите интереси -
17.02.2008 18:08
финансови, бюрократични, властови.

¬секи гори в пламъчето на своите малки нахъсени амбиции.

» всеки си има сво€та цена...

Ѕих посъветвал чет€щите този блог да погледнат по-отблизо както хората, които са "на прицел", така и тези, които вдигат байрака на "справедливостта", "честността" и "истината".

ƒуми лесно се изричат, но какво ли стои зад т€х, всъщност?

¬секи има сво€та цена. ј н€кои изглежда са доста е‘тини.

¬с€ка малка нахъсена амбици€ е готова на всичко, за да спечели леле€ната позици€, да акумулира полза или просто за да начеше малкото си накърнено его...

"» внимавайте!... може би лъгал съм ви аз...".

...

Look closer...

...

≈дно е сигурно...:

»стината наистина ще ни освободи.
цитирай
486. анонимен -  аузата ¬оденичаров на заседан...
17.02.2008 18:30
 аузата ¬оденичаров на заседанието на ј— на 20.02 ще бъде обречена. ќсновни€т аргумент, който ще бъде изтъкнат, ако н€ко повдигне въпроса за легитимността на ¬оденичаров е отговора на министър ¬ълчев. —лед като ћќЌ по този нагъл начин се измъкна, то шансът нещо да се случи на ј— е нулев.  ой би посм€л да надигне глас и да си навлече гнева на ћирчев. Ќикой. ј ¬ие знаете ли, че откакто ћирч(ев е на власт не е спр€л да се гаври с хората, които са гласували срещу него. ѕреди изборите бе съставен подробен списък кой е "за", кое "против". ќгледайте се всички от черни€ списък са мачкани по най-фашистки€ начин. «наете ли какво ще стане ако случайно н€кой се осмели на ј— да спомене нещо. ѕо-добре да напусне ¬”«-а.
≈тоа това е –екторът който си избрахме на на 29.10 - злобен, отмъстителен, злопаметен.
“върде много години преподавам в този университет но подобен ректор като ћирчев не е имало. ƒори и „иве, макар и доста противоречива личност не си е позвол€вал подобна гавра с никого
цитирай
487. анонимен - «апозната
17.02.2008 19:07
Ќе се правете, че не разбира се какво става дума - доц. —ерафимова и доц.  ьосев никога не биха подкрепили или прикрили закононарушение или документна измама. јко има такова нещо те ще се разграничат. Ќо да се прави театър по медиите това не е в техен стил.
цитирай
488. анонимен - малко уточнение към 488
17.02.2008 19:43
Ќе см€там, че с оглас€ването на проблемите за закононарушени€та в в медиите се прави театър. Ќарушението си е нарушение, а медиите са медии - да информират.
... ...ѕо-скоро театралничат всички, които са се вжив€ли в рол€та на щрауса, заровил глава в п€съка!
цитирай
489. анонимен - za AS
17.02.2008 19:52
Ne znam zashto vuobshte se obsujda vuzmojnostta neshto da se sluchi na AS. Ta nali ako Mirchev beshe edin normalen i chist rukovoditel sam shteshe da nsrochi AS - specialen, izvunreden.... Pri polojenie, che se pishat takiva neshta za universiteta. koito rukovodi v presata i ne koi da sa vestnici. che se otpravq pitane v NS, che tekat radio-predavania..... A toi Rektorut se pravi, che absolutno nishto ne se sluchva. daje naprotiv - Vodenicharov shte dokladva. Takava naglost....Ujas!
цитирай
490. анонимен - Do 488
17.02.2008 20:27
ѕоне до момента, опас€вам се, —ерафимова и  ьосев, това прав€т - подкрепил€т или прикриват "закононарушение или документна измама", както ¬ие казвате. ѕри това очевидни. ≈, тази седмица може пък да се разграничат. ј медиите наистина са да дават гласност за съществуването на бандити като ¬оденичаров и мафии като ѕ»‘. ѕ»‘ е мафи€, това не е научно звено. ¬ътре има учени, но ѕ»‘ е мафи€. «аради не€ и ћирчев вече е пътник, виждате, понеже не € разпусна овреме.
цитирай
491. анонимен - Tvurdo, no uchtivo
17.02.2008 21:14
Vseki ima pravo na mnenie v tozi blog. Moeto e slednoto. Prof. Mirchev greshi, kato produlzhava da durzi gorestia kartof Vodenicharov v rucete si. No neka da se obrustame kum nego kakto podobava - tvurdo, no uchtivo. Toy e rektor, dori i da ne znaem dokoga.
цитирай
492. анонимен - ...и продължаваме да нарушаваме...
17.02.2008 21:23
ќ , обръщаме се назад и знаем, че ѕ»‘ н€мат законноизбран декан.
—лед това ќбщото събрание на ё«” остава с Ќ≈законен председател.
ѕосле същото Ќ≈лигитимно събрание избира (вероломно) ректор. ј  онтролни€т съвет толерантно (ѕ–≈«√Ћј¬јзаконно) изчаква 3 месеца, за да внесе доклада за законоЅ≈«образието на изборите в јкадемичен съвет.
—ами€т јкадемичен съвет (избран от онова нелегитимно общо събрание) ще се председателстава от Ќ≈законно избрани€ ректор, ще изслушва Ќ≈гласувани€ Ќ≈щатен ¬оденичаров ...
» така миси€та на ё«” през нови€ мандат ще бъде: ўе продължаваме да нарушаваме!
цитирай
493. анонимен - към 487
17.02.2008 22:02
Ќе бива да оцен€ваме само в негативен план парламентарното питане и отговорът на министър ¬ълчев. ¬ резултат на тези действи€ «ј—≈√ј н€колко резултата: а)ƒокументирано е, че ё«” е прекратило трудовите правоотношени€ с ¬оденичаров на 23 юни 2005 г. б)„е Ў≈—“ дни по-късно е проведено ќбщо събрание за избиране на декан на ѕ»‘. Ќещо, което противоречи на ѕравилнака за дейността и управлението на ё«”, според който кандидатите подават за€вление ћ»Ќ»ћјЋЌќ —≈ƒ≈ћ ƒЌ» преди провеждането на избора; в) „е съгласно протокола на това ќбщо събрание ¬оденичаров е изнас€л доклад за образователната дейност на ѕ»‘. Ќе е €сно в качеството на какъв, след като изборът е бил следваща точка. г)узнаваме, че ¬оденичаров не е могъл да бъде председател на общото събрание след прекрат€ване на трудовите правоотношени€, тъй като от това следва освобождаване на всички изборни постове; д)узн€ваме, че ё«” н€ма право да сключва с ¬оденичаров трудов договор 23 юни 2005 г., защото не е об€в€ван конкурс и той не се е €в€вал на конкурс за професор в ё«” след посочената дата. » други работи научихме в резултат на парламентарното питане и отговора на министър ¬ълчев. ћакар че питащи€т и отговар€щи€т не го изрекоха с думи, и на двамата, както и на всички нас стана €сно, че ¬оденичаров е нелигитимен като професор, като декан, като председател на ќбщото събрание. „е това е така, ще стане €сно в близко време. ѕодготв€ се ново питане и нова проверка в ё«”. ќтсрочката беше дадена, за да се даде шанс на новото ръководство на ё«” да реши самосто€телно проблема с нарушени€та на «акона за висшето образование. ўом то се услушва, ще тр€бва да носи последстви€та.  акто се казваше едно време в една друга държава, нищо не е забравено, никой не е забравен.
цитирай
494. анонимен - —амо ≈— може да ни оправи!
17.02.2008 22:22
— това мафиотско и нагласено управление в ё«” единствено намесата на съответните еврокомисари със заплаха за парични санкции към страната ще има ефект, защото само т€хната намеса може да задейства министър-председател€ и ресорни€ министър да изрежат издъно тази гнилоч ¬о-√юджи-ћирчеви€ и цели€ им антураж.
цитирай
495. анонимен - A istinata za luzhata
17.02.2008 22:22
Oste nesto uznahme ot pitaneto. Che Vodenicharov naglo e lugal, kogato tvurdeshe publichno za prekusvane ot 2 mesetsa, za niakakva Finlandia i t.n.
цитирай
496. анонимен - »нтересно -
17.02.2008 22:39
това ли е ценностната ¬и безпристрастност глл ас. ≈нчева

«а тези от вас, които не зна€т, освен че е директор на "јлфа –исърч", Ѕор€на ƒимитрова е и щатен преподавател към катедрата. » не € свързвайте само с проценти, превеждала е трудове на социолози като ≈мил ƒюркейм и ѕиер Ѕурдийо»сканото уточнение -

доц. ћари€ —ерафимова е ръководител на катедра —оциологи€ на ё«”

доц. ∆еко  ьосев е заместник ръководител на катедра социологи€ ан ё«”

» двамата са членове на —пециализирани€ научен съвет по социологи€. ќсвен това, доц. —ерафимова е член на ”правителни€ съвет, а ∆еко  ьосев - на контролни€ съвет на Ѕългарската социологическа асоциаци€.

Hope it helps :-)

«а мотивите им не бих се ангажирала да се произнас€м.
цитирай
497. анонимен - Ќе знам какво
17.02.2008 22:40
(и как) е превела "Ѕор€нчето", но доколкото съм подочул, на не€ са й били преведени доста сериозни пост-соц средства по... н€кои сметки.

¬сички можем да си представним как точно се основава "социологическа" агенци€ в зората на "демокраци€та".

јко ще ровичкаме, дай да поровичкаме обстойно.

Ќо освен със "социологическа" агенци€, Ѕор€нчето €вно вече разполага и с новоизлюпено папагалче.

я си кажи сега, за колко си продаде сладкодумната перушина?

 акво ти обещаха за  оледа?...

...или може би н€ма да се налага да чакаш до  оледа?

ћоже би ще получиш храничка още за ¬еликден?

...

» това ли са хората, които тр€бва да защитават справедливостта?!

ќпази Ѕоже!

ѕ.—. Ќе виждам друг избор пред теб, освен да изтриеш този пост. "—праведливата" ти позици€ започва леко да се разклаща.
цитирай
498. анонимен - do 492
17.02.2008 22:42
ќткакто съм вл€зла в този форум прав€ сврухсусили€, това ми коства много, за да се обръщам към ћирчев с нужното уважение. ¬ъзприемам го като проф. ћирчев - легитимната власт, легитимни€ ректор срещу нелегитимни€ декан на ѕ»‘, престъпника и мафиота ¬оденичаров. Ќо разберете ме, и аз самата имам н€какви граници. Ќе издържам вече. Ќе може ћирчев да не прави нищо при всичко, което се изнас€ и хората да продължат да го уважават.  ак да стане.  ажете ми. Ќека ние да го уважаваме, ама той нас???
цитирай
499. анонимен -  ъм 497
17.02.2008 22:47
ћного са избрани, малко са призвани. Ќ€ма функци€ зам.-ръководител на катедра. јко тези не са живели напразно, защо са в положение да ги бутат към истината. Ќищо н€ма стойността, ко€то следва от едно участие в съвет, щом като ¬оденичаров е повече от две години бос на ѕ»‘. ќчевадни се страхуваме. «начи ще чакаме на ƒошков и ƒечев.
цитирай
500. анонимен - Do 498.
17.02.2008 22:51
Ќ€каква грешка €вно е станала. ќтворете на друго м€сто друга тема - т€ там може да се казва —оциологически агенции, јлфа –исърч, —ова ’арис, ћЅћƒ и каквото щете. Ќо тук се объжда проблема Ћ≈√»“»ћ≈Ќ Ћ» ≈ декана на ѕ»‘ ¬оденичаров. —м€та се, че не поради куп причини, които са избороени горе. ј ¬ие можете да кежете например - Ќе са прави тук повечето. Ќие наистина през 2005 г. избирахме декан, макар аз да не си спомн€м, но щом ¬оденичаров казва - а аз знам, че той никога не лъже ще тр€бва да сме го зибирали, ¬ъзраз€вам срещу вс€какви провокационни позовавани€ на закона правени от Ѕор€на ƒимитрова и разни други недоброжелателни елементи. Ќека не забрав€ме, че ¬оденичаров е професор по административно право, а в Ѕългари€ заа такива хора законите не важат. ј и той по-д-бре зннае от нас ....
цитирай
501. анонимен -  ъм 498
17.02.2008 23:09
Ѕезсилие и кич.
цитирай
502. анонимен - —ветла
17.02.2008 23:13
 ъм 498 - който и да сте, искрено ви съжал€вам. Ќе мога да изпитам друго чувство към хора, които см€тат, че всичко се прави поради облага. «ащото очевидно това е начинът, по който живе€т самите те.  ак да се учудваме тогава, че пълз€т в краката на ¬оденичаров. » преди са пълзели в други крака, и пак ще пълз€т.

ј поста н€ма да изтри€. Ќещо повече, утре ще има и друг :-).
цитирай
503. анонимен - » аз искрено се съжал€вам сам,
17.02.2008 23:14
че живе€ в държава, в ко€то хора като вас имат изобщо н€какво значение.

ѕоследни€т пост не беше в защита на ¬оденичаров и ти много добре го знаеш.

— действи€та си ти с лека ръка рушиш процеса и престижа на катедра "—оциологи€", който е граден с години.

 онкретни€т казус "¬оденичаров" не е в пр€ка връзка с функционирането и добруването на самата катедра, което пък би тр€бвало да ти е истински€ приоритет.

— е‘тини€ си псевдо-донкихотовски псевдо-идеализъм ти се опитваш да изкараш себе си, Ѕор€нчето и всички останали анонимни дзверове като н€какви справедливи бунтарко-мъченици.

¬сичко обаче намирисва на най-обикновено словоблудно и лицемерно интересчийство.

Ќо да видим докога Ѕор€нчето ще е готова да ти пази гърба, ако ти и блога ти станете така изведнъж много попул€рни и то за много кратко време.

ѕешките са най-лесни за жертване, нали се сещаш ;)
цитирай
504. анонимен - «наеш ли, —ветла, тази сценка
17.02.2008 23:15
вече сме € гледали през 2002 година... отново при подобни обсто€телства.

 ато те гледам как безцеремонно раздаваш справедливост, как размахваш имена и мотиви, над€вам се да има една висша справедливост в този св€т, ама истинска надчовешка ерго, каквото си направил да ти се връща. ѕомисли си има ли нещо добро да ти се върне - съмн€вам се.
цитирай
505. анонимен - —ветла
17.02.2008 23:18
—м€там, че престижа на катедра —оциологи€ рушат онези, които сами се излагат, като не искат да дават публичност на това, което става в не€ - като се почне от дисертационни трудове и се стигне до заемане на позици€. јко катедра —оциологи€ иска да си запази престижа (по-точно, да има такъв), т€ не следва да фабрикува компромати по отношение на тези, които имат различна гледна точка. Ќай-малкото, защото на теори€ тази катедра много се застъпва за различните гледни точки.

 азусът ¬оденичаров е в много, много пр€ка връзка с катедрата и добруването й. “ук мога много да говор€, но бих попитала само, в качеството си на член на тази катедра -  ј ¬ј ≈ ѕ–»„»Ќј“ј до ден днешен да не мога да изплат€ хонорара на научни€ си ръководител?  ќ√ј ще разполагам с официално становище - имам ли научен ръководител? » от  ќ√ќ зависи това?

ѕрочее, законен декан ли е ¬оденичаров? “ук повечето читатели са умни хора и не се връзват на подхвърлени намеци, закани и компромати, а и те този въпрос си задават.
цитирай
506. анонимен - Ћ≈ ј Ќќў!
17.02.2008 23:21
—ѕ» —ѕќ ќ…Ќќ ƒј Ќ≈ —≈ ѕ–≈”ћќ–»Ў ќ“ ЅЋј√ќƒј–Ќќ—“» «ј ќ ј«јЌј“ј “» ѕќƒ –≈ѕј ¬ Ѕќ–Ѕј“ј “» —–≈ў” ¬—»„ ќ » ¬—»„ »..
Ќј ƒќЅЏ– „ј— ”“–≈ - “–яЅ¬ј ƒј —ЏЅќ–»Ў ќЌјя  ј“≈ƒ–ј,  ќя“ќ — "“ќЋ ќ¬ј ЋёЅќ¬" ѕ–≈ƒ—“ј¬яЎ≈ ¬ ќЌ«» ЅЋќ√, ƒј «Ћ≈ѕќ—“ј¬»ў ќЌ≈«»  ќЋ≈√»,  ќ»“ќ ќ„ј ¬ј“ ƒј »ћ —≈ ќЅя—Ќ»  ј ¬ќ —ј ѕ–≈√–≈Ў»Ћ», Ќј–”Ў»Ћ», «јўќ“ќ Ќ≈ ћќ√ј“ —јћ» ƒј ќ—Џ«Ќјя“  ј ¬» ў–ј”—» —ј - ¬Џѕ–ќ— Ќј ћјЌ“јЋ»“≈“,  ќЋ≈√»јЋЌќ—“ » Ќј…-¬≈„≈ Ќј ѕќ„“≈Ќќ—“.
цитирай
507. анонимен - ќще по въпроса ∆≈ ќ  ьосев
17.02.2008 23:32
—ъображени€та доц.  ьосев са тип българска пресметливост, подлост и жестокост. Ќищо общо н€мат с релевантни€ случай ¬оденичаров. ќтношението към случа€ ¬оденичаров е и лакмус на това, дали не си жив€л напразно.  ьосев не е злонамерен към ≈нчева, той просто пресметливо й обръща внимание, че не бива да постав€ на карта бъдещето си. ѕонеже -  ьосев има житейски опит - борбата за справедливост е дълга и изтощителна. “€ никога не минава без жертви.  ьосев не иска да види ≈нчева разтроена и наранена. »мплицитно той постав€ и въпроса, защо Ѕор€на ƒимитрова ще се обръща към катедрата, след като има собствена позици€. Ќесмислено е да търсиш катедрата по социологи€ за отношение към ¬оденичаров, след като този въпрос е строго личен, тъй като се отнас€ до нравственост. »ма резон. “ази философи€ е филистерска (дребнава). “€ изисква все н€кой да те освободи от нечи€ зависимост или от робство. ѕринципите ≈нчева и ƒимитрова са модерни и в режима на правата на човека. —мисълът на писмото ƒимитрова до катедрата е в онова, което се нарича  ќЋ≈√»јЋЌќ—“. “ова е правилно отношение, релациите с и към случа€ ¬оденичаров са в държавна сфера. » следователно неизбежно зас€гат всички (пр€ко или косвено).
цитирай
508. анонимен - » още нещо 508
17.02.2008 23:53
≈нчева/ƒимитрова имплицират самостойност,  ьосев страх да не излезеш от уюта на катедрени€ полог. "јма толкова си б€хме добре, докато не се по€ви та€ зала "Ўопов". Ѕрей то€ ƒечев, пък и он€ ƒошков - Ѕоже - ами сега. " ≈нчева е права, но не сега , че е необходимо да се прегледат нещата на значима част от т.нар. хабилитирани и смислено да се об€сни, че два различни типа процедура е защитата на научна степен и защита на научно звание. ¬сички инакомислещи, —ветле, сме минали по този път. ¬с€ка личност прави накра€ сама дисертаци€та си, защитава се и полага усили€ да забрави отделни случки, изнудване, разкарване, търчане за заплащане. Ќе се притесн€вай, —ветле, щади се, има още път.
цитирай
509. анонимен - “иранинът ¬оденичаров ке падне, или към 508
18.02.2008 00:04
» със —ерафимова и без  ьосев, или в друга комбинаци€ - все та€. Ќе се гаси туй, що не гасне. —мисълът на социологи€та е ƒнес да откриеш следите на Ѕъдещето. ўе минете и без  ьосев и сие.
цитирай
510. анонимен - za da otgovorim na vupros za kazusa vodeni4arov,
18.02.2008 00:17
moje bi trqbva da zadadem oshte edin pod-vupros:

koi pita? i chista li mu e perushinata?

az s golqm interes bih prou4il ne samo vodenicharov, no i kak to4no e suzdadena naprimer "Alpha research"?

koi pari, otkude sa vzeti, kude sa otishli, koi pensioner e umrql ot glad zaradi lipsata na tezi pari i taka natatuk

taka de, kato sme gi po4nali ...

tuka situaziqta o4evidno e, 4e lujzite vikat "drujte lujeza!"

kakvo moga da kaja?

tragikomediqta na ve4no-neotivashtiq si alpha-komunizam

a puk koi znae?... moje bi ve4e prou4vam vuprosa sus "Alpha Research"...

a moje bi dori ve4e imam svedeniq...
цитирай
511. анонимен - “олкова много писаници.
18.02.2008 01:10
ј всичкоц е €сно.
1) Ўопов като учен беше нищо и не тр€бва да има аудитори€ на негово име.
2.) ¬оденичаров н€ма как да бъде декан защото след есента на 2007 г. това при всички случаи е Ќ≈«ј ќЌЌќ. “ова, че ¬оденичаров е избиран през 2005 г. е ЋЏ∆ј.
цитирай
512. анонимен - ¬се още не ми се иска да
18.02.2008 01:18
пов€рвам, че ћари€ —ерафимова и ∆еко  ьосев ще защитават тезите, че
1.) Ќе било т€хна работа законен декан ли е ¬оденичаров
2.) „е ¬оденичаров бил избран не 2003, а 2005 г. (хайде бе, всички знаем, че не е в€рно)
3.) „е на т€х, видите ли, не им било известно, че последни€т възможен и законен мандат на ¬оденичаров изтича през есента на 2007 г.
4.) !е на т€х не им е €сно, че както се говори в :јнамнеза" така нареченото ќбщо събрание на ѕ»‘ от 12 дек. 2007 г. е едно "незаконно сборище", което, както справедливо писа и в. "“руд" е взело "Ќ≈«ј ќЌЌ»" решени€.
јко катедра "—оциологи€" за разлика от смотаните историци каже категорично, че ¬оденичаров е узурпатор, ще влезе в истори€та. » това ще се отнас€ за всички. » за ћари€, и за ∆еко, и за Ѕор€на, и за —ветла, и за всички. Ќе ставайте за срам и см€х като историците. — т€х в —офи€ всички се сме€т. ¬сичко е във ваши ръце. не изпадайте в лични разправии. –аграничете се от злоупотребите и беззакони€та на ¬оденичаров. “ова е най-важно.
Ѕог да ви е на помощ на всички социолози! –аграничете се от ¬оденичаров.  ажете всички, че не е законен декан. Ќе се излагайте!
цитирай
513. анонимен - —ъгласен съм с 513
18.02.2008 03:27
Ќе в€рвам, направо и аз не в€рвам, че хора все пак като ћари€ —ерафимова и ∆еко  ьосев ще си самопричин€т тази "смърт" да откажат да обсъждат въпроса законен декан ли е ¬оденичаров на ѕ»‘ и избиран ли е 2005 г. или не е избиран?
 ак така между това 100 души да защитават една очевидна лъжа (т.е. че ¬оденичаров бил избран през 2005 и мандатът му бил до 2009 г.) и развитието на катедрите в ѕ»‘ да н€ма нищо общо. –азбира се, че има.
¬оденичаров е бандит и престъпник. Ќе се излагайте наистина като историците. –азграничете се. ¬ижте само какви документи са пратили в министерството - лъжи. » този мафиот ви кара да участвате в неговите собствени мафиотски игри и лъжи.
цитирай
514. анонимен - Ќе мога да разбера, ако Ѕ. ƒимитрова си има
18.02.2008 04:23
център и му е директор, то т€ със сигурност не иска власт в катедрата. “огава защо не се обедин€т всички социолози окол следните точки - не за друго, а за де не повтор€т наистина неверо€тни€ резил на историците от който поне 10 години напред н€ма зилизане- всеки в —офи€ се ебава с позорните им писма. “а ето социолозите окол кои точки могат да се обедин€т.
1. ¬оденичаров н€маме спомен да сме го избирали когато и да било тепърва за декан през 2005 г. »збрахме го през 2003 г.
2. ћандатът на ¬оденичаров изтече през есента на 2007 г. “ой беше втори и съгласно «аконът за висше образование - последен.
3. Ќа 12 дек. 2007 г. б€хме малко изненадани с тази новина, че нещо през юни 2005 г. сме били избирали декан. »стината е, че след като дълго мислихме стигнахме до противоположни заключени€. Ќие не сме, не сме избирали никакъв декан през юни 2005 г. —атанала е н€каква грешка. Ќ€ма избор на декан в ѕ»‘ през 2005 г.

¬ заключение на изказалото подкрепа на горните точки насто€що ръководство - ћари€ —ерафимова и ∆еко  ьосев - може да се гласува доверие. јко са подкрепили горните точки това означава, че те го заслужават. “ака и ћари€ —ерафимова наистина може да направи много, много среиозна за€вка за един бъдещ ръководител на нещо по-гол€мо от катедра. Ќо подкрепата й за горните точки е задължителна. –азграничаването на —ерафимова от ¬оденицата, ще е € изтрел€ в друго измерение. —игурен съм, че при подобно действие ще € чака кариера. » то каква ....
цитирай
515. анонимен - » аз мисл;€, че в ръцете на социолозите е истината
18.02.2008 04:27
Ќикога катедра по социологи€ не е била гледана с толкова надежда. јко те загърб€т личното и се обедин€т около горните точки ще бъдат и последвани. “ова ще е кра€т на ¬оденичаров. ¬секи ще знае, че катедрата по —оциологи€ е била първа.
цитирай
516. анонимен - —ами€т ¬оденичаров започна да списва блога
18.02.2008 09:46
Ѕраво, Ѕор€на, ти предизвика сами€т ¬оденичаров да започне да пише в блога (вж.511). —лед като е вид€л, че неговите хора не могат да отклон€т вниманието, е решил да се намеси и сами€т той.  ак иначе да отклони вниманието от себе си, освен да посегне към най-гнусните си похвати! Ќе се хващай на уловките му. јко се "заговориш" с този човек, това означава, че той е усп€л в целта си да се размие темата, ко€то ни занимава - темата за легитимността на декана на ѕ»‘.
цитирай
517. анонимен - ƒва дни преди 20.02.2008
18.02.2008 10:17
ƒва дни за преход от думи към действие. ойто не знае - да разбере: изпратените за заседанието на ј— материали /кой знае защо/ не съдържат ƒоклада на  онтролни€ съвет за легитимността на изборите в ё«” и по факултети. ъм факта на неспазване на «¬ќ - за едномесечни€ срок, са добав€ играта на /академична/ криеница.»мало обаче питане /от поне един член на ј—!/ къде е този доклад? “а днес /дай, Ѕоже/ дано н€кой успее да го види - та да каже и на другите.  акто и за това: какво е написал јл.¬оде /най-после човекът се сдоби с едва 5-€ си пост след 19 - 23.06.2005г/, като »нституционален координатор на ≈разъм - щото и там била дошла ћъглата. Ѕива ли един /от 7-те/ декан да бъде такъв? “а кой беше той - дали помни "документалната" си въображаема многоличност ?
цитирай
518. анонимен - ћол€ за писмо до ј— и  —
18.02.2008 10:54
ѕредлагам на »нициативни€ комитет да изпрати писмено до ректора, до всички членове на ј— и до  онтролни€ съвет питани€та за легитимността на ¬оденичаров като декан, като професор, който след прекрат€ване на трудовите си правоотношени€ не се е €в€вал на конкурс в ё«”, и като председател на ќбщото събрание. —амо въпроси, без коментари. Ќе очаквам, че ще има разисквани€ по т€х. Ќо пък след дни или седмици, когато лъсне ц€лата легитимност на ¬оденичаров, никой от ј— и  — н€ма да има право да каже: "не знаех и затова не нос€ отговорност". Ќека зна€т, че нос€т отговорности, не само права.
цитирай
519. анонимен - към 498, 511 и себеподобните му
18.02.2008 11:45
»зползването за пореден път на най-долнопробните ченгесарски похвати срещу хората, които открито повдигнаха въпроса за нелегитимността на ръководството на ѕ»‘ и на негови€ декан, показва още веднъж безсилието на авторите на компромати.  огато не могат да спечел€т лице в лице, очи в очи дебата с аргументи, заработват по сво€та специалност. јлфа –исърч не се нуждае от защита, най-малкото на това поле.
Ќо нека да отбележа, че интензифицирането на Угнусните похватиФ върши и добро дело Ц простичко и €сно те демаскират морални€ облик на привържениците на беззаконието. «а онези, които още Уне са се определилиФ става все по-трудно да кажат, че н€ма връзка между т€х и нелегитимността на декана. ѕодобни писани€ показват, че а/ като започне от главата, рибата се вмирисва ц€лата б/ че тр€бва да се наредиш или в редицата на анонимните драскачи, или срещу т€х.
Ѕор€на ƒимитрова
цитирай
520. анонимен -  ризисни€т щаб на ћирчев/¬ожденичаров
18.02.2008 11:54
Ќаучавам нещо много интересно. «а него само предполагах, но сега се потвърждава. »мало кризисен щаб, изграден от ћирчев/¬оденичаров. Ќа вс€ка цена тр€бвало да се отклони темата за легитимността на ¬оденичаров. “а тази комиси€ се опитала да направи това преплъзване от темата чрез насочване от процедурата към човека. “ой бил много щедър - за университета, за факултета, за преподавателите, за студентите. ѕроцедурата (чети - законът) е незначителна подробност, щом човекът ни е полезен. —лед като се вид€, че стратеги€та "ad hominem" не действа, от два дни започнали да прилагат друга стратеги€: не е важно какво ни казвате, по-важно е кой го казва. » щом за онзи, който го казва, не може да се намери нищо сплашващо или очерн€що, всичко може безнаказано да му се припише. Ќека после да доказва, че н€ма сестра. ¬прочем, тъкмо в това е целта - вместо за легитимността да се говори за несъществуването на сестрата.
цитирай
521. анонимен - Hercules vs PIF
18.02.2008 12:06
Ќа сайта Hercules vs PIF вече е наличен документ 2, който беше публикуван в "јнамнеза" в ранните часове на ден€. ќт сайтта може да го видите, без да имате акаунт в "јнамнеза" -

http://hercules.vs.pif.googlepages.com/home

“ова е заповедта на »ли€ √юдженов от 23.06.2005 за прекрат€ване на трудови€ договор с јлександър ¬оденичаров. ѕовече подробности - в "јнамнеза".
цитирай
522. анонимен - кратка анамнеза на документ 2
18.02.2008 14:32
ќглас€ването му е публичен факт. «аповедта е вътрешноадминистративен акт, който възпроизвежда обсто€телства от прекратени€ трудов договор на ¬оденичаров с ё«” по взаимно съгласие. Ќе зас€га прекрат€ването на правоотношението с ё«”. —ъмнение за подписа на ћудурски. ¬ера Ћазарова и без подпис е в посто€нна злоупотреба с длъжностно положение, понеже кумулира с второ трудово правоотношение за неопределен срок (асистентка по трудово право в ѕ»‘) с ё«”, което е недопустимо. ќстава чрез съдебно удостоверение да се изиска от “ериториалната дирекци€ на националната агенци€ по приходите  опие от удостоверението по чл. 62  “.
цитирай
523. анонимен - —ветла
18.02.2008 14:41
ѕубликувах нов пост в блога си, съдържа размисли и интересна информаци€ за предсто€щи събити€ - http://svetlaen.blogspot.com/2008/02/i-prophesy-disaster-hercules-vs-pif.html
цитирай
524. анонимен - » след всичко изнесено за нелегитимността
18.02.2008 15:09
на ¬оденичаров ѕ»‘ още води н€какъв организационен живот. “ова е смешно. ўели били били да имат ‘акултетен съвет.  акъв ‘акултетен съвет бе, с то€ нелегитимен декан ¬ие сте нелегитимни от вс€къде.
цитирай
525. анонимен - ѕитане за трудовите правоотношени€
18.02.2008 15:17
ћол€ за раз€снение, касаещо юридически€ характер на публикувани€ документ.  азвате, че не зас€га прекрат€ването на правоотношението на ¬оденичаров с ё«”. ќзначава ли, че заповедта за прекрат€ване на трудови€ договор не е доказателство за прекрат€ване на трудовите правоотношени€ на ё«” с ¬оденичаров? “.е. че той е прекратил трудови€ си договор, но трудовите му правоотношени€ са се запазили и той е можел да се върне в университета без конкурс?
цитирай
526. анонимен - ѕредсто€щи€т ‘акултетен съвет на ѕ»‘
18.02.2008 15:19
е напълно нелегитимен порадуи куп причини
1. ‘акултетът н€ма декан избран след изтиочането на мандата на предишни€ ¬оденичаров през есента на 2007 г. (втори и последен по «акона заисшето образование)
2. —ъбирането на незаконното сборище от 12 декември 2007 г. е гласувало н€какъв непредвиждан в «акона за висше образование вот на доверие, вместо да направи избор при изтекъл мандат на декана ¬оденичаров.
3. ¬оденичаров твърди, че е прекъснал трудовите си правоотношени€ с ё«” на 23.06. 2005 г. - а единствени€т начин след тази дата да се завърне пак на работа в ё«” е с конкурс за редовен професор, който да бъде на основен трудов договор. “акъв конкурс Ќ» ќ√ј не е бил об€в€ван в "ƒържавен вестник".
»звод - ¬оденичаров е човек, който е извън закона отвс€къде.
цитирай
527. анонимен - към 526
18.02.2008 15:47
ќзначава, че трудовото правоотношение е валидно прекратено. “ази заповед на √юдженов се занимава с обезщетение от неизползван отпуск. ¬оденичаров е вън от академични€ състав на ё«” след 23 юни 2005г.Ќикакви избирателни права н€ма на 29 юни, понеже не е от академиците в ё«”. ¬оденичаров е заграбил материална компетентност на редовен член на академични€ състав на юзу, от ко€то «¬ќ го е лишил. “ова е престъпление. Ќикой не е длъжен да се съобраз€ва със самозванеца декан ¬оденичаров. Ќещо повече - всеки може да осъществи задържането на ¬оденичаров на местопрестъплението (граждански арест) до идването на полици€. ћоже и да се направи сигнал до ќѕрокуратура - Ѕлагоевград. Ќай-добре е чрез ¬——. »ма и електронна верси€.
цитирай
528. анонимен - Koe e важното - другото са глупости
18.02.2008 17:11
» все пак основни€т въпрос остава - защо ѕ»‘ има все още нелегитимен декан??? ясно е, че той е нелегитимен. »наче отдавна щ€ха да го докажат. ј е в€рно, че:
1. ¬отът на доверие гласуван на ¬оденичаров по време на сборището от 12 декември 2007 г. е невалиден. Ќ€ма такова нещо в «аконa за висше образование. »збор на декан не е правен, а ¬оденичаров н€ма право да се кандидатира въобще за този пост.
2. ¬оденичаров н€ма право да се кандидатира поради:
а.) изкарани вече два мандата 1999-2003 г. и 2003-2007 г.
б.) поради отдавна настъпила пенсионна възраст (18.08.2005, рождена дата 18.08.1940 г.)
3. ¬оденичаров е бил избран легитимно за декан през есента на 2003 г и мандатът му е изтекъл
а.) на 23.06. 2005 г. поради прекратени трудови правооотношени€ с ё«”, които никога не са били възстанов€вани след това законно чрез об€в€ване на конкурс в "ƒържавен вестник". ќт 23 юни до 29 юни 2005 г. не е имало никакво време за това.
б.) на 18.08. 2005 г. поради настъпила пенсионна въраст, ко€то по тогава действащи€ «акон за висшето образование, прекрат€ва автоматично мандата му на декан. ѕо-сетнешните промени н€мат обратна сила.
в.) дори и да се приеме невъзможното - да отпаднат горните два пункта а.) и б.) - то ¬оденичаров пак не е вече декан от есента на 2007 г., защото тогава е настъпил кра€ на втори€ му мандат (2003-2007 г.)
4. Ћегендартното прекъсване на мандата от уж 2005 г. е направено със създадени очевидно със задна дата документи, които и от космоса се вижда, че са нищожни.
5. ƒори и да се приеме пак невъзможното - документите по т. 4 за валидни, - то и тогава на 23.06. 2005 г. ¬оденичаров е напуснал ё«” завинаги и никога, никога не се е завърнал там отново законно с об€вен конкурс в "ƒържавен вестник".
“ака че - —покойни старини, другарю ¬оденичаров!!!  ъдето народът - там и ние. ¬инаго верни на всички партии - най-вече на принципното лоби с идеалните мотиви - ƒѕ— плюс јтака. ≈ н€ма що?

цитирай
529. анонимен - —лед всичко, което чета в този форум
18.02.2008 19:51
и в "јнамнеза" тр€бва да си гол€м гьонсурат за да не си тръгнеш дори сам. явно ¬оденичаров е такъв
„уд€ се и на ректорът ћирчев защо си трае. Ќима иска да потвърди мнението на онези, които см€тат, че ....
ƒействай ћирчев! Ќ€ма време. јма никакво!!!
цитирай
530. анонимен - ѕо повод нещо в блога на —ветла
18.02.2008 20:50
Ќ€къде из блога на —ветла ≈нчева се казва: "јко ¬оденичаров е престъпник, то той тр€бва и ще поеме последстви€та от това."
—м€тате ли. ћен това дето е втори в списъка след номиниралите гл;авни€ прокурор Ѕорис ¬елчев лекичко ме притесн€ва. ј и че зам. - министъра на ћ¬–  амен ѕенков е взел диплома "право" от ё«” също. » че за онази прословута рече пред историците от 27 април не са му потъсили сметка също.
ј и да започнем сами да провокираме последстви€та тогава. Ќапример - ћари€ —ерафимова и ∆еко  ьосев като начало могат да бойкотират очевидно незаконното сборище свикано от сами€ ¬оденичаров (бил декан на ѕ»‘, мол€ ¬и се) за този четвъртък и нарекло се нагло "‘акултетен съвет на ѕ»‘." Ќе може нелегитимен декан - а сто пъти вече се об€сни с думи прости, €сни и трудно оспорими защо ¬оденичаров не е легитимен декан - та не може нелегитимен декан да свиква ‘акултетен съвет.
 ак така нелегитимен декан ще свиква заседание??? ѕълен абсурд!!! ¬същност от публикуваните вече два документа - молбата на ¬оденичаров за прекрат€ване на договора от уж дата 19 юни 2005 г. (хайде бе?!) и заповедта на √юдженов за прекрат€ване от уж дата 23 юни 2005 г. (хайде бе, а защо е преправено 7 на 5)има ли н€кой, който да се съмн€ва, че това са най-обикновени ‘јЋЎ»‘» ј“» изработени със задна дата. ћа то е очевидно бе, хора.
Ќа какъв ‘акултетен съвет ще ходите тогава в четвъртък. ¬секи честен гражданин е длъжен да помогне за разобличаването и арестуването на ¬оденичаров. ѕак после като искате разследвайте и генезиса на "јлфа рисърч", но не ни отклон€вайте сега от главната тема. ўото ще си помислим, че май искате да спас€вате чичко —анди или нещо общо там .... јма не ми се в€рва. ¬секи свестен човек тр€бва да е против ¬оденичаров!
цитирай
531. анонимен - анекс към 531
18.02.2008 21:33
ћогат ѕ»—ћ≈Ќќ да постав€т въпросите до ‘—.
цитирай
532. анонимен - »мам чувството, че на този св€т
18.02.2008 22:22
вече н€ма нищо друго така очевдино както незаконността на ¬оденичаров. “€ е напълно доказана вече и за малоумни. Ќелегитимен декан. »мам чувството, че и постингите вече са напълно излишни. ¬сичко е €сно и тр€бва да идва √лавни€ ѕрокурор.
цитирай
533. анонимен - Mislq, che veche nqma kakvo da se ...
18.02.2008 22:59
Mislq, che veche nqma kakvo da se pishe po postingite. Vsichko e qsno i nqma smisul da se preliva ot pusto v prazno, osven ako iniciativnia komitet ne predprieme neshto, kato naprimer da se predostavqt vsichki dokumenti na prokuraturata.
цитирай
534. анонимен -  ъм господин ƒошков
19.02.2008 09:20
ќгласете съдебните деривации по чл. 45 ««ƒ, по трудови€ спор с ё«” и административните спорове. ¬реме е да изл€зат на светло съдиите на ¬оденичаров: Ѕенина, “опалова, ≈рменкова, ћадолева, Ѕельова, дружките му от ¬ј—: »кономов, ≈ленков, —ветла ѕеткова... Ќе ги жалете.  акто и јршинков, който дърпа конците за ¬оденичаров. ¬реме е да си върнем съда.
цитирай
535. анонимен -  ъм 427 и 428
19.02.2008 10:15
≈лементарни€т престъпник ¬оденичаров н€ма да може да преодолее свидетелските показани€ на »рина –адевска. ѕрез 2005г. е чиновник в ћќЌ. ќтговар€ла е за ѕрограмата "≈разъм". Ѕила е командирована в Ѕлагоевград.  омандировачните са документи, които се паз€т в ћќЌ за отчет на средства. –адевска в момента е главен секретар на —ъвета на ректорите. ћобилна е и ще си пази работата. ўе е любопитно да разкаже какво си спомн€ за изборите през 2005г. и през кое време на денонощието се е провело т. нар. ќтчетно-изборно събрание на ѕ»‘.
цитирай
536. анонимен -  ъм 536
19.02.2008 10:23
Ќо понеже събранието на 29 юни не се е осъществило реално, то командировачните на –адевска ще докажат, че реално е присъствала на ќ— на ѕ»‘ на 23 юни 2005г., а не на 29 юни 2005г. —ледователно - още едно указание, че протоколът, адресиран към министъра и народните представители е с нев€рно съдържание.«агазва и √аздов, председател€т на ќ— на ѕ»‘.
цитирай
537. анонимен - «латен скункс
19.02.2008 11:41
ќколо јл. ¬. така замириса, че горкото набедено животинче - скункса, може да си мисли, че разпръсква парфюм.ќт заглавието е €сно какво предлагам - всички документи да се изпрат€т на "√осподари на ефира" и да дойде направо "ѕри€тно ми е - ћавриков". »наче съм съгласна, че блоговете изчерпвата възможностите си. јл. ¬ н€ма да си тръгне сам!!!
цитирай
538. анонимен - —ветла
19.02.2008 11:53
«латен скункс - велика иде€! Ќо да видим дали "√осподарите" ще се съглас€т...
цитирай
539. анонимен - —ветла
19.02.2008 11:57
ƒържа да уточн€ нещо. ѕърви€т имейл за заседанието на катедра —оциологи€ в петък беше, че то ще съдържа само една точка - "разни". —нощи обаче членовете на катедрата получиха ново писмо, с прикачен дневен ред от 6 точки -

http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_7hd8hx8hr&pli=1
цитирай
540. анонимен - «ащо мълчи ћќЌ и съдебната система?
19.02.2008 12:36
¬ ё«” отдавна много неща са далеч от «акона. Ќо докато господин ¬оденичаров беше член на ¬исши€ съдебен съвет, «аконът беше той. “ой "избираше" ректорите и определ€ше всички назначени€. “ова, че през 2005 година не е имало никакъв избор на декан и факултетен съвет е повече от €сно. ѕроблемът е в това, че и изборът на нов ректор беше грубо манипулиран.  ато се започне от определ€нето на студентите за участие в общото събрание (не е имало никакви избори по факултетите за т€хната легитимност,а са определ€ни от господата ”рдев и  ирчев) и т€хното гласуване по команда и се стигне до определ€не на комиси€та за провеждане на "избора", без да се допуснат застъпници на останалите кандидати. “ака е по-лесно да се "бро€т" бюлетините по "сталински" - "не е важно кой как гласува, а кой брои бюлетините". “ака че господин ћирчев е фалшив "ректор". “ова могат да го потвърд€т останалите кандидати за ректорски€ пост. «ащо мълчат те? ¬еро€тно добре са сплашени. ÷€лата обстановка в ё«” е и незаконна и неморална.  райно време е ћќЌ да се заеме със случа€ за спазването на «акона в това "висше" частно-държавно учебно заведение, в което делът на държавата се свежда до субсидирането му в полза на ¬оденичаров и неговото протеже ћирчев. Ќо каквато държавата, такива и нейните институции и управл€ващи. “ежко и горко на ≈вропейски€ съюз.
цитирай
541. анонимен - √“ј - Ќе си мислете, че не сме
19.02.2008 12:47
се сетили за –адевска - слагането на –адевска в дневни€ ред е гол€ма издънка на ¬оденичаров. “ова ще бъде още един стабилен пирон - Ќо –адевска, по разбираеми и посочени горе причини - не работи вече в ћќЌ. ¬сички опити да се намер€т координати на »рина –адевска (ко€то по н€кое време през годините имаше и часове на хонорар в Ѕлагоевград по латински) се оказаха от петък досега безуспешни. Ќ€кой може ли да помогне?
цитирай
542. анонимен - Radevska
19.02.2008 13:04
—ъвет на ректорите на висшите училища в –Ѕългари€

—офи€ 1000
”л. У√ургул€тФ є 1
јдминистративен директор:
»рина –адевска

“ел./ факс: 981 11 97
≈- mail: bg_rectors@yahoo.com /след bg има долна черта/
цитирай
543. анонимен - Ќе е в€рно
19.02.2008 17:41
‘орумът не е изчерпан. » никога н€ма да бъде, защото и бъдещите хора ще четат за случилото се в ѕ»‘ и ё«”. “ази истори€ е сложна, защото т€ е и за достойнството и съвестта на човека. ¬инаги ще има като господата ƒечев и ƒошков. ј те не са сами.
цитирай
544. анонимен - към 544
19.02.2008 18:05
–азбира се ,че е важно да се чете какво се случва в ё«”. ћисълта,че форумът е изчерпан се отнас€ до това,че мнени€та,изразени тук,каса€т морални категории ,а јл.¬. не е притежател на такива ценности,поради което написаното от всички дотук, не го зас€га. «атова и беше направено предложението да се предостав€т документите на "√осподари на ефира"јл.¬. н€ма да си тръгне сам!!!
цитирай
545. анонимен - —вал€м шапка
19.02.2008 18:19
на всички,които са се престрашили да пишат тук.ћисл€, че за първи път през скромни€ си живот виждам българи,водени така здраво от единна цел.«атова мисл€,че тр€бва да се държите един за друг, а не да се нападате и да разнищвате н€какви малки детайли около хората,които пишат тук.ћисл€,че каквото и да е сторил н€кой, то не може да се сравн€ва с нарушени€та на професора-пенсионер.—м€там,че целта си заслужава.јз съм студентка и уча в ѕ»‘, и мога само да кажа, че съм потресена,че този човек нарича себе си ѕрофесор по право.— риск да прозвучи не нам€сто тр€бва да призна€,че по време на една лекци€ т.нар. професор ни разказваше колко качествена виагра ползва.—–јћ » ѕќ«ќ–!!! Ќе му отива на годините на този д€до да говори такива неща.Ќо наистина не мога да израз€ възмущението си от реакци€та на министъра- със всеки изминал ден се убеждавам, че честта и праведността не са отличителни черти на властимащите.
цитирай
546. анонимен - kъм 537
19.02.2008 18:23
Ќ€ма никакви командировъчни на госпожа »рина –адвеска. “€ е чела доклад за Ѕолонски€ процес на ќбщото събрание на ѕ»‘ през юни, което е било едно единствено и се е състо€ло в Ѕо€на. “ака че уважаемата г-жа »рина –адевска - един много почтен човек - просто е пропътувала разсто€нието от центъра на —офи€ до Ѕо€на. ћалката подробност е само, че това е станало на 23 юни 2005 г., а не както лъже €ко ¬оденичаров, че е на 29-ти. — две думи - когато е изнас€л отчета си и е слушал –адевска за Ѕолонсдки€ процес ¬оденичаров не е бил никакъв в ё«”, той е бил пълен аут от университета. ћислил е студено ли е и колко точно е студено във ‘инланди€. »ли може би дали е на юг или на север. ј може би как сега, 23 юни, слуша »рина –адевска и колко досадно, след н€колко дена, на 29-ти юни пак ще се му се налага да слуша същото като и той не знае защо?
ќх, много объркано и омотано стана!
цитирай
547. анонимен -  ъм 546
19.02.2008 18:37
Ako и виаграта е била качествена колкото протоколите на ¬оденичарво, всичко ще да е било доста фалшиво. » жената ще тр€бва да е гол€ма артистка.
¬ж. за фалшивите протоколи повече на:

http://hercules.vs.pif.googlepages.com/home

http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.240

http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.255
цитирай
548. анонимен - Da se razmahva Dnevnia red
19.02.2008 18:58
na edna katedra ne naruchava li neinoto "chastno prostranstvo". Sled namesvaneto i bez neinoto kolektivno znanie v blogovi diskusii sega publikuva dnevnia red na porednoto i zasedanie,iznasiat se na pokaz katedreni "nechta".
V ramkite na korektnostta bi triabvalo da se ostaviat horata sami da vzemat rechenie, sami da izbirat posicii, a ne da budat zastaviani da go napraviat.
Kude otide izborut, kude e individualnoto nacvhalo, otnovo razmito v lapite na "smazvachtata kolektivnost" tolkova dobre poznata samo na mnogo, ama na mnogo malka chast ot uchastvachtite v tezi razgovori...
цитирай
549. анонимен - Kym 549
19.02.2008 19:03
"»зборът" и "индивидуалното начало" драги/драга не предвизжда да се избира и да се индивидуализира
1. »звън «акона за висшето образование, който предвижда само два мандата. Ќе повече. ћоже и да иска другар€ ¬оденичаров, ама не може - колкото бил секретар по диелоги€та€ на ÷  на ƒ ћ—, и декан на ѕ»‘, стига толкоз
2. "»зборът" и "индивидуалното начало" не предполагат да избереш и да се индивидуализираш като фалшифицираш ц€л куп документи. “о може, разбира се. Ќо в нормалните и правови държави такива ги закопчават, а при нас ћирчев май нещо го канел н€какви отчети да изнас€.
цитирай
550. анонимен - ѕ»‘ да се закрие?!
19.02.2008 19:04
јми кой ще пази историческата памет на нашата свидна “атковина?  ъде ще се изучават тънкостите на юридическото поприще?

ѕредполагам, че в състо€ние на афект, ¬ие пишете неща, които и на ¬ас не са много €сни.

ƒишайте спокойно и дълбоко, докато броите от едно до десет. —лед което, напишете отново, бавно и внимателно Ц какво всъщност искате да предложите за бъдещето на ѕ»‘... ѕродължавайте да дишате спокойно и дълбоко, полезно е за здравето.

»ли пък алфа-сферата на наши€ гъст социологически смог се чувства по-комфортно сред софийските, изконно комсомолски алтернативи?

ћда, конкуренци€та е непри€тно обсто€телство дори за алфа-комсомолците. ѕодразва алфа-егото ни...

...

—ветле,.. папагалче мило,.. ти съвсем обезум€ бре. јз не очаквах толкова бързо да ти се пробие бента.

»знас€ш вътрешно-процедурни документи на катедрата, което противоречи на вс€какви писани и неписани правила на академично поведение. ј смешното е, че това по никакъв начин не работи в подкрепа на тво€та позици€. “акова скандално разкритие в 5-точки отдавна не б€х чел, ха-ха. »скрено ме забавл€ваш с наивитета си.

√олеми€т ¬ъпрос е кой ¬и плаща с Ѕор€нчето и колко? Ќедей да б€гаш.

Ќе можеш да изб€гаш.
цитирай
551. анонимен - Tolkova ochevidno e, che
19.02.2008 19:05
uchastnicite vuv tozi Blog na Svetla izobchto ne razbirat za kakvo stava duma,che ne si zaslujava da im se obruchta vnimanie
I v "onzi" Blog biah anonimna, i to kogato picheh samo hubavi nechta, kogato mu se radvah kato na igrachka, i ne samo az, a i blizki do katedrataza ...
Biah anonimna, za da ne razmahvat imeto mi hora, koito ne me poznavat, a sa si prisvoili pravoto da diktuvat povedenie, pozicia
A inache kum Blogera - prikluchvam anonimnoto si uchastie v tozi razgovor i poveche niama da go otvoria nikoga
цитирай
552. анонимен - I TOVA AKO NE E OBIDA ZA KOLEGITE
19.02.2008 19:07
SDRAVE MU KAJI...POZNAVAM GI - MEJDU TIAH IMA DOSTA CHAROVNI, SIMPATICHNI, UMNI I INTELIGENTNI HORA. VSICHKI SE RADVAHA NA SOLIDARNOSTTA IM. DORI V SLUJEBNIA AVTOBUS SIADAHA ZAEDNO I SI ZAPAZVAHA MESTA EDIN NA DRUG. GOVOREHA SI I IM BECHE VESELO - HUBAVO NECHTO E SOLIDARNOSTTA
I S KAKVO GI ZAMERVA SVETLA ENCHEVA, CITIRAM, T.E. CHTE POSTAVIA KAVICHKI

"Ќа 15-ти февруари т.г. членовете на  атедра —оциологи€ на ё«” получиха писмо, че на 22 февруари, петък, от 14 часа (м€стото не беше уточнено, но предполагам, че ще бъде 342 аудитори€ на ѕърви корпус на ё«”, ако не, ще е н€къде наоколо) ще има катедрено заседание с една точка - –азни. Ќещо ме кара да предполагам, че на него едва ли ще се говори за птичките и пчеличките ;-). ѕо-скоро, работата замирисва на другарски съд. јма н€как точка "ƒругарски съд" не върви, та...

«ащо ли си мисл€ обаче, че основната дискуси€ ще бъде за това, какво петно за катедра —оциологи€ на ё«” са Ѕор€на ƒимитрова и най-вече —ветла ≈нчева. ћощна за€вка в това отношение беше дадена от доц. ∆еко ’ристов  ьосев. ѕрисъединиха се и анонимни гласове. «а съжаление, мога да разпозна€ техни€ автор. явно съм била наивна, за да си мисл€, че всички обвинени€ към Ѕор€на и мен ще бъдат по същество верни. “ази сутрин един при€тел ми писа: "–едно ли е биографи€та ти да се цапа от виртуалната личност на 2-3 секретарки и чиновници от ё«”, които си мисл€т, че са непроследими? Ќе е редно. «а това се три€т." —ъгласна съм, но ако б€ха секретарки и чиновници, с мед да го намажеш. Ќо когато това се прави от изтъкнати представители на социологическата общност, според мен то тр€бва да се остави като паметник. ѕодобен на грозни€ паметник пред Ќƒ , който се руши и е заграден, защото е опасен за живота, но ни напомн€ за "чудесата" на късни€ социализъм. Ќещо ми подсказва, че скоро тези хора сами ще се разкри€т. » тогава изненадата ще е гол€ма."
цитирай
553. анонимен - —ветла
19.02.2008 19:08
1. ƒоколкото ми е известно, образованието е публична дейност. –азговорите между колеги на кафе, в стола или в автобуса са частен въпрос, но дневни€т ред на едно катедрено заседание определено е публичен по дефиници€. ƒа се твърди, институционалните процедури на една катедра (или факултет, университет, болница и т.н.) са "частно пространство" означава, най-малкото, пълна липса на институционална култура.

2. ¬ поста си б€х казала, че заседанието ще има само една точка - "разни". ¬последствие бих могла да бъда справедливо упрекната, че съм изнесла нев€рна информаци€, защото заседанието ще бъде от 6 точки. “ака че се получава както във вица със зайчето и шапката му - при всички случаи щ€х да бъда упрекната.

3. «а солидарността е излишно да отговар€м, отговорът е €сен на всички, които са чели коментарите към предишни€ пост и най-вече този на доц. ∆еко  ьосев.

4. » нека не се отклон€ваме от основни€ въпрос, а?
цитирай
554. анонимен - отговор
19.02.2008 19:10
"1. ƒоколкото ми е известно, образованието е публична дейност. –азговорите между колеги на кафе, в стола или в автобуса са частен въпрос, но дневни€т ред на едно катедрено заседание определено е публичен по дефиници€. ƒа се твърди, институционалните процедури на една катедра (или факултет, университет, болница и т.н.) са "частно пространство" означава, най-малкото, пълна липса на институционална култура."

“ова което касае всички, тр€бва да се решава от всички и със съгласието на всички, а не да се разхвърл€ нал€во-над€сно еднолично от ниско-платени папагали.

" ъм всевъзможните анонимни, латинопишещи и т.н.
»скам лекичко да ви "открехна" като ви кажа - с приказки и клевети срещу —ветла ≈нчева, и който и да било друг, н€ма да направите лицето јлександър јсенов ¬оденичаров по-легитимен като декан. “ой е и пълен аут от ё«”. “ой е абсолютно нелегитимен от вс€къде и най-малкото нещо би било да кажем, че това се см€та вече за повече от категорично доказано."

„удесно. ѕризовавам Ѕор€на ƒимитрова на подсъдимата скамейка.

цитирай
555. анонимен - ћафиотските гнезда се закриват
19.02.2008 19:10
ѕ»‘ е мафиотско гнездо и то ще бъде закрито. “ова, което не ви е известно е, че се задават много, много проверки. Ѕи тр€бвало и цигари да сте приготвили за чичо —анди за затвоора.  акво? Ќе пуши ли? не, не, ще пропуши.
ѕ»‘ ще бъде закрит тъй като е показал, че не може да взема решени€ в рамките на закона. » това ще е заслужено. —лед това вс€ка катедра ще минава на атестаци€ - как е документацийката, квитанцийките и т.н. Ќищо не може да се избеглне.  ойто е избирал за трети, незаконен мандат декан, в разрез със закона, който се оставил да му кажат, че през 2005 бил избрал декан и той като добитък е казал "јми добреё - на такива контролните органи и колеги€та в ё«” и страната като ц€ло може да гледа сами с презрение. ƒобре, че се намериха малцина почтени български учени и интелектуалци там та изнесоха цл€та смрад за мафи€та, ко€то носи името ѕ»‘.  акво? Ќе може да бъде?! ’а, току-що пристигна новината - ѕ»‘ ≈ «ј –»“.
цитирай
556. анонимен - —ъгласен с 556
19.02.2008 19:17
 ойто е гласувал "за", че «№аконът за висше образование не важи за чичко —анди, не мисл€, че с нещо е заслужил да преподава на детето ми. “ака, че ѕ»‘ тр€бва наистина да се закрие като структура такава каквато е. ¬иж за специалностите и катедрите вътре е друг въпрос. Ќо ѕ»‘ такув какъвто е създаден от - както писаха - господата Ћ€лев, Ўопов и ¬оденичаров - тр€бва категоирично да се закрие. » то незабавно!!!!!!!!!!
цитирай
557. анонимен - Ќезависимо социолог или историк
19.02.2008 19:23
приържениците и подлогите на ¬оденичаров винаги са без аргументи и приплъзват дебата. ј той е прост:
1. ƒебатът в »нтернет доказа по категоричен начин - ¬оденичаров е незаконен декан и узурпатор на власт. јбсолютно неоспоримо.
2. ¬оденичаров е фалшификатор на документи - ќще по-абсолютно и от абсолютно неоспоримото.
“олкова - €сно и точно!  акво да си чешем езиците напразно.
цитирай
558. анонимен - ≈дин невъзможен сценарий за ‘— на ѕ»‘ четвъртък
19.02.2008 21:33
«абележете, че разните там дето са контра как твърд€т, че били контра не заради ¬оденичаров - тр€бва н€как да рабираме, ама те не го казват - че, видите ли, и те са против него. Ќормално е н€как поради два вече избороени от друг форумник пунктове. “ези пунктове - два на брой - б€ха следните:
ѕункт Ќо. 1 - ќчевидно е, че јлександър ¬оденичаров е напълно нелегитимен декан. “ой е узурпатор на поста декан на ѕ»‘. т.е. тр€бва да освободи поста и да си върви.
ѕункт Ќо. 2 - јлександър ¬оденичаров е извършвал престъплени€та - фалшифициране на документ и склон€ване на други хора съзнателно да фалшифицират документи, да създават със задна дата съзнателно документи с нев€рно съдържание. —ледователно - всеки от нас е длъжен да призовава към заповед на ректора за дисциплинарно уволнение на ¬оденичаров. ƒругото после - съд и вл€зла в сила присъда, затвор си е за съответните институции. ѕоне ё«” обаче може да се оттърве от този неморален човек (това е най-мекото за фалшификаторите)
≈, над€ваме се в четвъртък по време на ‘акултетни€ съвет на ѕ»‘ при ё«” ти€ дето щели да ни "зачешат", латинопишещи и т.н., да защитават вътре във ‘акултетни€ съвет тези два €сни и точни пункта и накра€ по мобилните да ни съобщ€т: "ј бе вчера на јкадемични€ съвет они€ не можаха, ама днес ние го притиснахме и той каза: јз б€х до тук! “ръгвам си!"
’е, тогава ще плеснем с ръце и ще се прегърнем! јма защо като чета н€кои постове това малко ми прилича на фантастика?

цитирай
559. анонимен - «ащо ли  онтролни€т съвет обича да си затвар€ очите
19.02.2008 23:57
”тре, ср€да, ще се състои јкадемичен съвет на ё«”. Ќа него ще се приеме Д онстативен протокол за резултатите от изборите на университетско ръководство и нови факултетни ръководства за мандат 2007-2011 г.Ф “екстът на този констативен протокол ни предлага поредица от противоречи€ в частта, касаеща ѕ»‘:
ѕърво. ¬ т.1 се съобщава, че ќбщото събрание на ѕ»‘ е проведено на 12.12.2007 г. с Дедна единствена точка Ц частични избори на членове на ‘акултетен съветФ.
¬торо. ¬ т.2 се твърди, че Дна 29.06.2005 г. е проведено отчетно-изборно събрание на ѕ»‘ с дневен ред избор на ƒекан на факултетФ. ѕо-нататък се казва:Ф “ова се налага поради ћолба от проф.д-р јлександър ¬оденичаров от 19.06.2005 г за освобождаването му като ƒекан. Ќа 29.06.2005 г. е свикано ќбщо събрание, на което проф.д-р јлександър ¬оденичаров отново е избран за ƒекан на ѕравно-исторически€ факултет. ќт този момент тече мандата на ƒекана на ѕравно-исторически€ факултетФ. “екстът завършва с цитат от придружаващото писмо към протокола, изпратен от ѕ»‘: Д— оглед на това, че последното отчетно-изборно събрание на факултета беше проведено на 29 юни 2005 г, мандатът на изборните органи не е изтекълФ.

ќт приведени€ текст следва следното:
1. ¬ ѕ»‘ не съществува легитимен ‘акултетен съвет.
¬ т. 1 се съобщава, че на 12.12.2007 г. са проведени частични избори на членове на ‘—. ј в т. 2 се твърди, че на общото събрание на ѕ»‘ на 29.06.2005 г. е имало (само) избор на декан. ѕоследните избори на ‘— са били през 2003 г. и техни€т мандат изтича през есента на 2007 г. Ќо  онтролни€т съвет очевидно се съглас€ва с твърдението на ¬оденичаров, че мандатът на изборните органи не е изтекъл, защото са избрани на 29.06.2005 г. «ащо  онтролни€т съвет си затвар€ очите пред това очевидно противоречие? јко е имало избори през 2003 г. за ръководни органи на ѕ»‘, техни€т мандат не може да бъде прекъсван през 2005 г., дори да приемем, че деканът е прекъсвал собствени€ си мандат. ћандатът на ‘— е от 2003 до 2007 г. “ой не зависи от мандата на декана, обратно Ц мандатът на декана изтича заедно с мандата на ‘—.
2. ¬ ѕ»‘ не съществува легитимен председател на ќбщото събрание. “ой е бил избран през 2003 г. и негови€т мандат е изтекъл през есента на 2007 г. »зборът на 29.06.2005 г. е невалиден, защото мандатът на избрани€ през 2003 г. не е прекъсван. Ќа 12.12.2007 г. не е правен избор на председател на ќ— на ѕ»‘. «ащо ли  онтролни€т съвет не установ€ва това очевидно нарушение?
3.  онтролни€т съвет не си е направил труда да сумира бро€ на членовете на ‘—, ДизбраниФ през 2005 г. и допълнени през декември 2007 г. јко го направи, ще види, че този брой надвишава значително допустими€ според ѕравилника за устройството и дейността на ё«”.
4.  онтролни€т съвет не намира за нужно да установи датата, на ко€то се преустановени трудовите правоотношени€ на ¬оденичаров с ё«”. «ащо ли?
5.  онтролни€т съвет не намира за нужно да констатира, че не може да има легитимно свикано ќбщо събрание, т.е. съобразено с ѕравилника за дейността и управлението на ё«”, щом не е спазен минимални€т 7-дневен срок от процедурите за свикване на ќбщо събрание. “рудовите правоотношени€ с ¬оденичаров са прекратени на 23 юни 2005 г., както е видно от публикуваната заповед на ректора √юдженов. —ледователно  онтролни€т съвет е про€вил недопустимо късогледство, когато не е установил, че ако е имало ќбщо събрание на 29.06.2005 г., то е нищожно заради нарушаване на процедурите по свикването му. «ащо ли  онтролни€т съвет толкова обича да си затвар€ очите?
6. Ќе може да не прави впечатление една демонстративна отлика на констативни€ протокол на  —, ако се сравни частта, касаеща ѕ»‘, с частите, описващи изборите в останалите факултети. «абележете: навс€къде се дават конкретни данни за бро€ на гласовете ДзаФ и ДпротивФ при избора на декан, председател и заместник-председател на ќбщото събрание, с изключение на ѕ»‘. «ащо ли?


”тре, ср€да, би тр€бвало да очакваме първата сериозна битка срещу нелегитимността на ¬оденичаров (и ћирчев). »ли още една демонстраци€ на блюдолизи! »скаме да в€рваме, че членове на јкадемични€ съвет ще дадат пример за почтеност и за безкомпромисна защита на законността, като отхвърл€т този констативен протокол, поне в частта му за ѕ»‘. јко в нещо този протокол е констативен, то е, че ни дава възможност още веднъж да констатираме фалшификациите в ѕ»‘ и ангажиментът на  онтролни€ съвет да ги прикрие.
цитирай
560. анонимен -  ъм 560
20.02.2008 01:34
—ъставът на  онтролни€т съвет ( —) не е схванал функци€та си по закона.  — е с основно задължение да провери законосъобразността на избори и да докладва резултатите от проверките - чл.34а, ал.3 «¬ќ. —ледователно докладът не е с името "констативен протокол за ..." . «а съжаление името съответства на свършеното, което е лоша работа.  — не тр€бва да констатира резултати, а да ƒ≈ Ћј–»–ј резултати от проверка за законосъобразност на избори. “ова означава и представ€не на изборни резултати.  — ‘илипова е много далеч от истината за задължението си по закон. “ози т. нар. констативен протокол тр€бва да се върне на вносителите за основна преработка.  — ‘илипова да си подаде оставката и да се проведат нови избори за членове на  —. “ози  — ‘илипова не разбира какво тр€бва да прави.
цитирай
561. анонимен -  ъм 560 и 561
20.02.2008 02:52
јктът на  — ‘илипова е с престъпен характер. ѕрестъплението е по служба в полза на основно на престъпника јл. ¬оденичаров.  онстативни€т протокол противоречи на законовите изисквани€ за декларативен доклад. јктът ‘илипова не отговар€ на следните съществени въпроси, неизчерпателно дадени:
- законосъобразно ли е участието на пенсионери по общите изборни събрани€;
- законосъобразно ли е избирането на пенсионера ¬оденичаров за председател на ќ— на ё«”, след като по закон не е член на никое общо събрание;
- законосъобразно ли е избирането на престъпника ¬оденичаров за член на ј— на ё«”, щом като по закон не е член на никое общо събрание;
- законосъобразно ли е съвмест€ването на административни длъжности (например —тил€н —то€нов), което е чиста форма на конфликт на интереси;
- законосъобразно ли е въвеждането на института на зам.-председател на общо събрание, който «¬ќ не е предвидил. »мат ли право ё«” и ѕ»‘ да дописват закона за висшето образование?
- законосъобразно ли е ј— на ё«” да определ€ бро€ на зам.-декани, което е изключително право на декан и ‘— на факултет?
- проведени ли са честни и прозрачни избори, щом като кандидатите за ректор не са имали свои застъпници при пребро€ването на гласовете?
- защо не са посочени избраните ръководители на катедри и с какъв изборен резултат?
- какви са изборните резултати на членовете на ј— ?
- защо членовете на ј— не се дават по имена (има и такъв закон), а по бройка?
Ќакра€ - за какво е направен от  — ‘илипова този констативен протокол, щом като нищо не предлага на ј—.
цитирай
562. анонимен - —ветла
20.02.2008 12:14
јбе чух странен слух, за който писах в блога си - http://svetlaen.blogspot.com/2008/02/blog-post_20.html

Ќ€кой може ли да каже повече по въпроса?
цитирай
563. анонимен - «а —ветла
20.02.2008 13:23
Ќе е слух, а е голата истина. Ќие сме хора, а не добитък. » съвсем не между другото: в€рно ли е, че след различните заседани€ ¬оденичаров е об€вил открита трапеза в  осмос. ўели да присъстват: депутати, действуващи общински власти, бивш кмет на Ѕлагоевград, съдебни кипри, адвокати и ц€лото ректорско ръководство.
цитирай
564. анонимен - —ветла
20.02.2008 22:26
 акто обещах, попитах високопоставен представител на √орнодумайската телеграфна агенци€ за странни€ слух. “ой нито потвърди, нито отрече, но намекна, че ако н€кой вижда прилика с действителни лица и събити€, това означава, че този човек смее да мисли.
цитирай
565. анонимен - » какво от това?
20.02.2008 22:33
 акво от това, че н€кои хора имат собствено мнение, обаче не са съгласни с него??? :)))
цитирай
566. анонимен - ћартин ’айдегер
20.02.2008 23:14
ћисленето действа, като мисли.
цитирай
567. анонимен - »мате ли спомен от спомените си?
20.02.2008 23:57
јло, ако ще си почесвате пъповете, не го правете тук,
щото "ако моженето беше равно на желанието, то - критери€т би бил неважен",
по-добре да се разкарате, отколкото да наливате вода в ћирчевата ¬оденица - разчетена на тикви
цитирай
568. анонимен - Hercules vs PIF
21.02.2008 09:06
≈ркюл благополучно качи становището на доц. ƒимитър ƒимитров за доклада на  онтролната комиси€ в сайта - http://hercules.vs.pif.googlepages.com/home

 олеги, разберете го ≈ркюл, той е само един котарак и има нужда да си поспива отвреме навреме
цитирай
569. анонимен - до г-н ƒошков и г-н ƒечев
21.02.2008 10:10
”важаеми господа аз съм студентка и силно се над€вам вашата инициатива да успее.Ѕлагородна кауза сте си избрали и май май много трудна.«атова ви предлагам да посетите"√осподари на ефира"с цели€ набор от документи и факти и да видим дали те н€ма да могат да направ€т повече от всички нас дотук ,защото се вижда ,че ти€ от јк.— ,с изключение на двама-трима ще си мълчат като бити задници.јбсолютни овце!!!»звин€вам се ако н€кои се засегне по-дълбоко.ј на министъра да разчитаме -не знам,май н€ма да видим кой знае какво от него.Ќад€вам се да се съгласите да реализираме тази иде€!ѕоздрави
цитирай
570. анонимен - Da, Akadenichnijat syvet
21.02.2008 10:28
pokri IUZU s goljam pozor. Chestito da mu e. Sega razbrahte li zashto edin docent ot filolozite Patar Vodenicharov tolkova mnogo nastojavashe nishto da ne se pishe po Internet, a da se seziral Kontrolnija savet na universiteta.
цитирай
571. анонимен - –екторът, който клечи пред ƒекана
21.02.2008 10:59
¬чера беше един лош ден за "академиците" в ё«”. «аседанието на ј— показва две неща:
ѕърво. ѕроф. ћирчев окончателно клекна пред ƒекана. ѕриказките, че ћирчев е ректор в университета на ¬ожденичаров се оказаха истина. ѕък уж ћирчев бил мачо, щ€л да управл€ва с твърда ръка, владеел ситуаци€та и прочие. »стината се оказа много далечна от тези твърдени€ и очаквани€. ћирчев отчетливо се про€в€ва като слабохарактерен, безличен човек. “ой може да мачка подчинените си, но се остав€ да бъде мачкан от ¬ожденичаров. ¬черашното заседание на ј— даваше шанс на ректора да се измъкне от прегръдката на ƒекана. ћирчев го пропусна. —тана €сно, че ректорът и секретарката му са с еднаква сила в управлението на ё«”.

¬торо. ¬черашното заседание на ј— показа, че ръководните органи на ё«” са безпомощни пред ¬ожденичаров. „е този университет се управл€ва от един единствен човек. „е контролните органи са контролирани от ¬ожденичаров органи. Ќ€ма по-добро свидетелство за подобно твърдение от докладвани€ вчера  онстативен протокол на  онтролни€ съвет. “ози орган не само замижава пред грубите нарушени€ на законността в ѕ»‘, но и ги легитимира. ¬место да санкционира нарушени€та, той санкционира като верни фалшивите протоколи от 2005 г. ¬место категорично да за€ви, че мандатите на всички изборни органи на ѕ»‘ са изтекли през есента на 2007 г., доц. ‘илипова изп€ написаната й от ¬ожденичаров песен.

¬се пак през вчерашни€ ден имаше и една светлинка в тунела. Ѕивши€т заместник-ректор доц.д-р ƒимитров застана открито и категорично срещу покорното на ¬ожденичаров мнозинство и изрече нелицепри€тните истини. «а пръв път «ј—¬»ƒ≈“≈Ћ—“¬ј, че ¬ожденичаров не е бил избиран за декан през 2005 г. ћного хора в разговори на четири очи сподел€т ДсмелиФ мисли и се бунтуват срещу ƒекана. Ќо са все още много малко онези представители на академичната общност в ё«”, които се осмел€ват да напуснат т€сното пространство на Дчетирите очиФ. ƒоц. ƒимитров го направи там, където тр€бва и където никак не е лесно до бъде направено. ѕодкрепи го само проф. ѕотеров. “ой направи добро предложение Ц да се подготви подписка до министър ƒ. ¬ълчев с искането ћќЌ да излезе с категорично становище дали има нарушаване на законността в ѕ»‘. јко ние, членовете на академични€ състав в ё«”, не покажем нетърпимост към закононарушени€та, н€ма кой да ни помогне. Ћозето не иска молитва, чака мотика. ¬реме е да излезем от пространството на Дчетирите очиФ. ¬ следващите десетина дни ще има новини.
цитирай
572. анонимен -  ъм господата ƒимитров и ѕотеров
21.02.2008 11:31
ƒобре дошли в отбора на »стината, в който ¬и е м€стото. ¬ие пос€хте за утре. ”спехът е неминуем.
ƒоказахте, че сте »мена, защото сте изправени.
цитирай
573. анонимен - Hercules vs PIF
21.02.2008 12:46
≈ркюл публикува и другата част от изказването на наши€ герой до. ƒимитър ƒимитров на сайта http://hercules.vs.pif.googlepages.com/home

≈ркюл ѕќ«ƒ–ј¬я¬ј проф. ѕотеров и доц. ƒимитров!
цитирай
574. анонимен - —ветла
21.02.2008 12:48
ѕрисъедин€вам се към поздравите на ≈ркюл към доц. ƒимитров и проф. ѕотеров! ’убаво е, когато повече преподаватели от ё«” застават открито с имената си!
цитирай
575. анонимен - ƒуша не ми дава да не поздрав€
21.02.2008 14:06
доц. ƒимитров и проф. ѕотеров за т€хнаото поведение по време на јкадемични€ съвет! Ќе мисл€, че е толкова трудно и проф. ћирчев да застане до т€х.
—тефан ƒечев
цитирай
576. анонимен - »скрен
21.02.2008 16:30
ј бе ƒечев стига си се подреждал до големите. “и вечно ще си останеш едно недоносче смотано. «ащо ли се сещам за жабата и вола, когото подковавали та и жабата вдигнала крак. ѕогледни се отстрани бе "герой", господин ’ до вчера, днес започна да се приравн€ваш на Ѕотев и Ћевски.
цитирай
577. анонимен - ’а, ха искрен, а пък
21.02.2008 17:01
...... анонимен.
цитирай
578. анонимен - до 576 - “е всички ако б€ха като ƒечев, ¬езенков и ƒошков
21.02.2008 23:24
- първо, н€маше да има ¬оденичаров.
- второ, ¬оденичаров щеше да си иде в пенси€ още по ƒимитровден.
’айде чао! »звинавайте, че се намесих!
цитирай
579. анонимен - аз съм 579 - √решка до 577 е горни€ постинг
21.02.2008 23:26
дето бил »скрен.
цитирай
580. анонимен - ƒо ќбщото събрание на ѕ»‘
21.02.2008 23:55
ƒо доц. д-р ». √аздов,
ѕредседател на ќбщото събрание
на ѕравно-исторически€ факултет

 опи€:
ƒо членовете на ќбщото събрание на ѕ»‘

ƒо доц. д-р Ќевена ‘илипова,
ѕредседател на  онтролни€ съвет
Ќа ё«” ДЌеофит –илскиФ


ƒќ ЋјƒЌј «јѕ»— ј
от доц. д-р Ѕор€на ƒимитрова,
 атедра Д—оциологи€Ф, ѕ»‘”важаеми господин ѕредседател на ќ— на ѕ»‘,
”важаеми колеги,

¬ъв връзка с изпратената покана за заседание на ‘акултетни€ съвет на ѕ»‘ на 21ви
февруари 2008 г. бих искала да израз€ пред вас сво€та позици€.

¬ъпросът за легитимността на ръководните органи на ѕ»‘ се коментира широко в публичното пространство през последните седмици. ¬ отговор на парламентарно питане министърът на образованието и науката ƒ.¬ълчев посочи редица факти и документи, които не ни б€ха известни по-рано. “€хното съпостав€не ме кара да направ€ извода, че насто€щи€т ‘акултетен съвет на ѕ»‘ е с отдавна приключил мандат, поради което не мога да си позвол€ да вземам участие в него. јргументите ми са следните:

1.—ъгласно ѕротокол є1 на ќ— на ѕ»‘, на 23 октомври 2003г. е проведено ќ— на ѕ»‘, което е избрало легитимни ръководни органи Ц ѕредседател на ќ—, ƒекан и ‘акултетен съвет.

2.“върди се, че през 2005 г. са произведени избори поради прекъсването на 23 юни 2005 г. на трудово-правните отношени€ на проф.¬оденичаров с ё«”. ƒа допуснем, че такива избори действително са се състо€ли. Ќо съгласно «акона за висше образование те не могат да бъдат други, освен частични избори. ќсвен, ако не приемем, че всички останали членове на ‘— също са си прекъснали трудовоправните отношени€ с ё«” или едновременно са подали писмено оставките си, чл. 25, ал. 5 на «¬ќ е категоричен, че Умандатът на органите за управление на основните звена и филиалите не се прекъсва с провеждането на частични избориФ —ледователно, н€ма никакво правно основание през 2005г. да се провеждат избори за ‘—. јко е имало такъв избор, то това е станало в нарушение на закона и резултатите му са нищожни от правна гледна точка.

3. ¬  онстативни€ протокол на  онтролни€ съвет на ё«”, изпратен до јкадемични€ съвет, се казва, че ќбщото събрание на ѕ»‘ на 12.12.2007г., е с една единствена точка Ц частични избори за допълване състава на ‘—. Ќе може обаче да бъде допълнен състава на орган, чийто мандат е изтекъл. ћандатът на ќ—, на негови€ председател и на ‘— не се съобраз€ват с този на декана. ќбратното, съгласно същи€т чл. 25, ал. 2 на «¬ќ Умандатът на допълнително избраните членове се прекрат€ва с изтичане на мандата на органаФ.

=>
 ато съпоставим 1, 2 и 3 се получава следното:
ѕрез есента на 2007г. e тр€бвало да бъдат организирани избори на нови органи на управление на ѕ»‘, тъй като тогава e изтекъл мандатът на легитимно избраните през 2003г. ѕровеждането на частични избори (ако е имало такива) не прекъсва мандата на общите органи. —ледователно, в момента ние се намираме в ситуаци€, в ко€то н€маме легитимно действащ ‘акултетен съвет на ѕ»‘.

Ќепри€тното положение, в което сме поставени всички ние, вкл. и господин ƒеканът, би могло да се избегне, ако ќбщото събрание на ѕ»‘ и негови€т председател приемат, че мандатът на органите за управление е изтекъл през 2007г. и бъде свикано ново ќбщо събрание за избор на ѕредседател на ќ—, ƒекан и ‘—. “ова е конкретното ми предложение към доц. д-р ». √аздов в качеството му на ѕредседател на многоуважаваното ќбщо събрание на ѕ»‘. ¬ тази връзка, мол€, докладната ми записка да бъде заведена към официалната документаци€ на ѕ»‘, както и да бъде прочетена на днешното събрание.

”важаеми колеги, давам си сметка, че едно такова решение не е лесно. Ќо нека не се заблуждаваме, че зарав€нето на глави в п€съка ще ни покаже пред обществеността, пред нашите сегашни и бъдещи студенти, откъм по-добра страна. ћисл€, че тр€бва да поемем този риск и във възможно най-кратки срокове да свикаме отчетно-изборно ќбщо събрание на ѕ»‘. »наче би било обидно за самите нас. ¬прочем, това е и единствени€т начин да излезем от ситуаци€та на продължаващо нарушаване на законността.


21 февруари, 2008г. — уважение:
доц. д-р Ѕор€на ƒимитрова


цитирай
581. анонимен - — уважение
22.02.2008 00:43
ƒокладната записка на доц. д-р Ѕор€на ƒимитрова е с точното съдържание за ситуаци€та в ѕ»‘. ѕредложеното решение е правилно. јко се акцептира (което е невъзможно), минимализира щетите от незаконните актове.
–еакци€та на доц. ƒимитрова беше предсказуема. “€ е публична личност с достойнство и „≈—“. ”рокът, който тази крехка жена дава на мъжете (ако са останали такива повече от двама-трима в ѕ»‘), е впечатл€ващ.
цитирай
582. анонимен - ѕродължение от ƒошков/ ƒечев на текста в 582
22.02.2008 01:03
ƒ€до ¬азов има за такъв случай подход€щи€ стих:
" ... и строши на злобата зъбът".
цитирай
583. анонимен - хайде махайте ги тези смешни ръководители ћирчев и ¬оденичаров
22.02.2008 19:28
ћного ми стана мъчно като узнах че на академични€ съвет са се намерили само двама смели хора да за€в€т лично позици€та си по проблема.“ова е проблем, който касае всички ни господа членове на ј— на ё«”.Ќ€кой ще си направи ли труда да се провикне като т€х и да застане гордо зад убеждението си.јѕ≈Ћ»–јћ към всички курсови ръководители да запозна€т поверително своите студенти с този отдавна набол€л проблем,това господа се нарича даване на гласност,масовост на недоволството на народа в частност хората свързани по н€какъв начин с този университет.јко н€кой от вас има познанства с представители на други университети от чужбина нека го разгласи и сред т€х. това би било едно своеобразно излизане на проблема извън рамките на опорочената ни страна.јз съм чувал че г-н ¬оденичаров го недолюбват доста отдавна в —ърбоната в ѕариж.јко н€кой от вас има познанства там то съм почни 70% сигурен че н€кой би се отзовал в наша подкрепа.един чужденец много по лесно би се усмелил да пусне една стати€ в европеиски€ печат или до европейската комиси€ срещу корупци€та отколкото един наплашен български интелектуалец,каквито са повечето от нас господа.јко н€кой от вас може да ме просветли как да сезирам съда в страсбург или н€ко€ друга институци€ ,ко€то би могла да помогне,то нека ми даде информаци€ чрез този блог и аз ще опитам,сега е времето за атаки срещу такива закоравели управници като г-н ¬оденичаров.¬ момента страната е леко разклатена нека вълната на недоволството да се про€ви и в този аспект,наистина не очаквам Ѕ—ѕ да сдаде власта,но може би те схте помогнат на себе си като укреп€т позициите си в борбата срещу корупци€та,те биха си направили услуга ако пожертват един декан и покажат че прав€т нещо срещу корупци€та по високите нива .јко познавате н€кой депутат от Ѕ—ѕ опитайте да му внушите тази иде€, защото т€ би проработила доста добре за Ѕсп в един такъв момент.Ѕлагодар€ за вниманието господа и госпожи,и мол€ ви помислете по въпроса как да дадем гластност на този проблем .Ѕез публичност в най-висока степен нищо н€ма да стане.
цитирай
584. анонимен - –аботи се по въпроса
22.02.2008 19:46
¬ най-скоро време ¬оденичаров тр€бва да бъде арестуван. Ќо всеки един от нас тр€бва да разглас€ва, да разростран€ва и дава гласнот на всико казано от √“ј в "јнамнеза", по различните блогове. ¬оденичаров тр€бва да освободи ё«” от присъствието си и да влезе в затвора.
„етете "јнамнеза" - гледам, че там пишат много
http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.270
цитирай
585. анонимен - i oshte
22.02.2008 20:46


http://www.nbu.bg/index.php?l=322
цитирай
586. анонимен - —ветла
24.02.2008 00:03
≈то го и дългоочаквани€т разказ за заседанието на катедра —оциологи€ -

http://svetlaen.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html
цитирай
587. анонимен - ќткъде накъде ∆еко  ьосев се е заел ...
24.02.2008 00:51
ќткъде накъде ∆еко  ьосев се е заел да коли и беси в катедра —оциологи€ на ѕ»‘.
 ьосев, който дори не е завършил социологи€, който след промените взе да се преструва на социолог, че н€маше какво друго да прави, който не знам как усп€ да се пробута за доцент, сега разбирам бил дори член на научни€ съвет по социологи€!
 ак стават ти€ работи??
Ќе се учудвам, че е задлъжн€л на ¬оденичаров и сега тр€бва да му козирува, но това дето е тръгнал да тероризира колегите си, че и да се прави на жертва е просто пълно падение! ѕросто ме е гнус от този човек...
цитирай
588. анонимен - «а ∆еко  ьосев
24.02.2008 02:11
Ќе е в€рно, че подкреп€ ¬оденичаров и изобщо не мисл€ че на него дължи нещо или зависи от него. ѕросто този човек напоследък се държи доста странно (меко казано)
¬иж за професионалната му квалификаци€ е в€рно. »зобщо професионалната мимикри€ е запазена марка на клана  ьосеви - жена му стана икономист, даже се опитваше и т€ да се хабилитира, ама май не й се отвори парашута
цитирай
589. анонимен - ѕросто след историците в Ѕлагоевград
24.02.2008 10:09
за см€х станаха и социолозите.  ато си представ€ нивото пък на другите катедри в ѕ»‘ - едно е €сно - ѕ»‘ тр€бва да се закрие веднага€. “ова не е научно звено. “о е мафиотско. ѕодкрепих ƒечев още в началото. ¬инаги съм см€тала, че той е прав. » сега го мисл€. Ќо сега си мисл€ и друго. “ой тр€бва да б€га от ё«” колкото се може по-бързо. “ам тр€бва да има именно аудитори€ "Ўопов".  аква по-хубава и точна визитна картичка.
цитирай
590. анонимен - —ветла
24.02.2008 10:24
≈, сега, и аз не съм завършила социологи€! «а мено-важно е как човек се справ€ в професи€та. јко ще отправ€ме критики, да е за нещо същностно. »ли греша?
цитирай
591. анонимен - ѕ»‘ не е научна институци€
24.02.2008 11:30
“ова е  оза Ќостра на Ћ€лев-Ўопов-¬оденичаров
цитирай
592. анонимен - –ечта на ¬оденичаров пред катедрите по истори€
24.02.2008 12:09
от 27 април, ко€то € има в "јнамнеза" на стр. 14 мисл€ беше, или пък случващото се по заседани€ на катедрите по истори€ и социологи€ много €сно показва, че от създаването на тази  оза Ќостра на Ћ€лев-Ўопов-¬оденичаров наречена ѕ»‘, катедрите по истори€ и социологи€ май покрай ¬оденичаров са станали поделени€ на ћ¬–. јма то като € знам и ѕискова от архива - не се очудвам
цитирай
593. анонимен - јбе там са само ченгета и комсомо...
24.02.2008 13:22
јбе там са само ченгета и комсомолски секретари! Ќека н€кой да докаже, че е обратното! Ќ€ма един, който да не е бил комсомолски секретар (на курса си поне), ако не е бил такъв, то със сигурност е ченге!
цитирай
594. анонимен - √осподин ћинистре
24.02.2008 14:46
закривай € тази  оза ностра Ћ€лев-¬оденичаров (съдружие Ўопово-ѕопово) без много да се мотаеш. “и вид€ след тази проверка що смрад излезе, а знаеш ли след следващата.
цитирай
595. анонимен - —ветла
28.02.2008 00:42
Ќещо позадр€маха дискусиите тук - в очакване на нови€ пост на ƒошков... ћеждувременно, пускам нещо от блога на  рис за настроение. ∆окер: името на главни€ герой се нуждае от превод. ѕробвайте първо с фамили€та.

***

ѕ€съчко ”отърмил имаше една мечта, въпреки че никога не е имал нищо общо с преподобни€ ћартин Ћутър  инг: да получи рол€та на “орбалан. «а последни€ ѕ€съчко беше чувал като малък, обаче имаше само смътни€ спомен за прибиращ в торбата непослушни деца старец, нещо като антипод на фикционални€ соц-персонаж ƒ€до ћраз. ¬се пак, мислеше си ѕ€съчко, ако имам торба и правомощи€ да прибирам разни хомо скрибенсчета, недорасли за цеховете, в които се произвежда подход€що за такива колоси като мен минало, животът ще стане по-хубав от песен.
¬ това време Ѕатман бръмчеше точно над главата на ѕ€съчко, и, предугаждайки тъмните му намерени€, се спусна към него като €стреб (пардон, като прилеп), сграбчи го и го пусна в лапите на н€каква шайка тролове и разни там лумпени и маргинали, които прес€ха като флотационна машина от п€съчните телеса разни торбалански нередности и ги опънаха на простора да съхнат и да радват очите на онези, които виждат опасността от ѕ€съчко в рол€та му на крайъгълен камък във феодалните палати на кралство ’ай-ƒжумай. —иреч камък, отхвърлен не от зидарите, за които иде реч в Ѕибли€та, а от обитателите (между които се числи и онази симпатична шайка) на ветровитите виртуални пространства, за които истината се оказа по-важна от уютните низини.

http://chris-sociallife.blogspot.com/2008/02/blog-post_23.html
цитирай
596. анонимен - към 596
28.02.2008 09:20
Ќе познавам лично това непорснало дете (596), но €вно има н€какви психични проблеми и комплекси, които избива с писане на приказки и историйки по блоговете.
јбе моме, € си намери н€кой €к мъжкар да те оправи и н€ма да намериш време, нито ще се сетиш за такова губене на време, като сега!
цитирай
597. анонимен - —ветла
28.02.2008 11:08
 акво става с јнамнеза, пак ли е хакната?
цитирай
598. анонимен - «а —ветла и другите притеснени
28.02.2008 11:30
«а кратко, ще възкръснем.
цитирай
599. анонимен - "Aнамнеза" естествено пак
28.02.2008 11:38
е хакната заради публикуването на алгоритъм как се става специалист по даден проблем, че и от световен калибър, в държава където никой друг не е специалист по съответни€ проблем, и никой не привлича истински специалисти, които да прав€т анонимна оценка. Ѕеше безпощаден и точен анализа. ƒори в кра€ си леко предричаше
хакерската атака.
Ѕезпощадността на анализа беше оправдана - въпросната специалистка по проблема искаше или н€кой друг € искаше да представ€ в център, който се води на "academic excelence"  ак като не познаваш основни автори писали по тво€ проблем??? Ќо това не било социално приемливо да се казва. «атова хак!
ƒошков - остави постъ 597 като визитна картичка на ¬оденичаровистите
цитирай
600. анонимен - eto neshto novo
29.02.2008 00:11
eto neshto novo
цитирай
601. анонимен - yoyoyo
01.03.2008 10:44
о »Ќ»÷»ј“»¬Ќ»я  ќћ»“≈“
Ќа министъра на образованието и науката тр€бва да се връчи жалба /той е длъжен да даде официален отговор/ от »  срещу незаконното заемане на поста ДдеканФ на ѕ»‘ от проф. ¬оденичаров. ∆албата тр€бва да съдържа следните пунктове:
«ащо професора не пенсиониран както изисква «¬ќ.
«ащо след заповед на ректора /23. 06. 2005 г./ за прекрат€ване на трудовите правоотношени€ е присъствал на ‘— на ѕ»‘ в Ѕо€на? ¬ качеството на какъв?
 ак е възстановил трудовите си правоотношени€ и на 29. 06. 2005 г. отново е избран за ДдеканФ на ѕ»‘ / имам усещането , че н€кои са готови до лъжесвидетелстват и пред съда, че е имало ‘— на ѕ»‘ и тогава, в полза на ¬оденичаров/
ƒори и да приемем, че горе изложеното се е състо€ло и е в рамките на закона, министър ¬ълчев да отговори дали от юни 2005 г до октомври 2007г. /законни€ мандат на всички управленски органи в ё«”/ деканът на ѕ»‘ не консумирал повече от две години мандат. Ќай Ц вече да отговори законна ли е тази нова цикличност на мандата, ко€то той налага.
“ова е достатъчно за една жалба и то тр€бва да предизвика нова проверка.  ъм не€ следва да се приложат мейлите Цпокани за ‘— на ѕ»‘ на 23. 06. 2005 г.
∆албата може да е с копие до  омиси€та по образование към Ќ— и още до когото се сетите. “р€бва да се постигне максимална гласност, за да не утихне интереса към проблема и ¬оденичаров да почне да мъсти. јко това стане той ще си прокара и поправката в «¬ќ и ще деканства, докато синът му го наследи. ћай това е целта!!!
цитирай
602. анонимен - ¬инаги пресни новини по случа€
16.03.2008 13:12
в http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.375
цитирай
603. анонимен - GTA е упълномощена да разпространи:
31.03.2008 04:49
ќ“¬ќ–≈Ќќ ѕ»—ћќ
от преподаватели в ёгозападен университет ДЌеофит –илскиФ Ц Ѕлагоевград

ƒо
господин ƒаниел ¬ълчев,
«аместник председател на ћинистерски съвет,
ћинистър на образованието и науката
на –епублика Ѕългари€

 опи€:
ƒо председател€ и членовете на парламентарната комиси€ за образование и наука

ƒо г-н √иньо √анев
ќмбудсман на –епублика Ѕългари€

ƒо проф.д-ри Ѕорислав Ѕогданов,
ѕредседател на —ъвета на –екторите
—ъветник по образованието и науката
на президента на –епублика Ѕългари€


”важаеми господин ћинистър,

Ќашето обръщение към ¬ас е продиктувано от н€колко мотива:
- Ѕихме искали да изразим сериозно безпокойство от очертаващата се ерози€ в престижа на институци€та, за чието укрепване и развитие сме отдали не малко от нашите професионални усили€. ѕрез последните месеци в публичното пространство започна остро да се обсъжда въпросът дали в ёгозападни€ университет ДЌеофит –илскиФ - Ѕлагоевград не се толерират закононарушени€, про€в€ващи се в допускането на трети декански мандат на проф. д-р јлександър ¬оденичаров, дали приемът на студенти по право е бил в съответствие с разпоредбите на ћинистерство на образованието и науката, дали проф. ¬оденичаров е легитимен председател на ќбщото събрание на ё«”, дали университетското ръководство не изпраща до ћќЌ непълна или заблуждаваща информаци€ относно случа€ и пр. Ќа този фон считаме за наш морален и академичен дълг да противодействаме на онези действи€, които вод€т до уронване престижа на университета.

-- Ќалага се да се обърнем към ¬ас, след като изчерпахме възможностите за решаване на проблема в рамките на ё«”. ¬ частта за ѕ»‘ на представени€ от  онтролни€ съвет Д онстативен протокол за резултатите от проведените избори за ”ниверситетско ръководство и факултетни ръководства за мандат 2007 Ц 2011 г.Ф (вж. ѕриложение 1) се съдържат пропуски, както и утвърждаване на действи€, които са в разрез със «акона за висшето образование. ћножеството основателни въпроси към цитирани€  онстативен протокол (вж. ѕриложение 2), не получиха отговор на заседанието на јкадемични€ съвет, свикано за приемане на протокола.  онтролни€т съвет на ё«”, вместо да установи фактите по спазване процедурите и легитимността на изборите в ѕравно-исторически€ факултет, изглежда си затвар€ очите за очевидни нарушени€ на разпоредбите на «акона за висше образование.

-- ќбръщението ни е мотивирано също така от ¬аши€ отговор на парламентарно питане, касаещо легитимността на органите на управление в ѕравно-исторически€ факултет на ё«”. Ќа заседание на Ќародното събрание от 08.02.2008 г. ¬ие за€вихте: ДЕ Ќа 23 октомври 2003 г. проф. ¬оденичаров е избран отново за декан на факултета. ƒве години по-късно Ц на 19 юни 2005 г., от него е подадена молба за прекрат€ване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие. Ќа 23 юни същата година, тоест пет дни по-късно, със заповед на ректора е прекратено трудовото му правоотношение, включително като декан (курсив наш). Ќа 29 юни 2005 г. Ц шест дни след прекрат€ването, е проведен нов избор за декан на ѕравно-исторически€ факултет, на което ќбщото събрание на факултета отново го е избрало за декан. Ќа 12 декември 2007 г. Ц в кра€ на миналата година, са проведени избори за допълване на състава на ‘акултетни€ съвет на ѕравно-исторически€ факултет, но на това събрание не са провеждани избори за декан, председател на ќбщото събрание или ц€лостно за ‘акултетен съвет.Ф

Д‘актическите обсто€телстваФ, провъзгласени от ¬ас в Ќародното събрание, вече говор€т за извършени закононарушени€ в ё«”:
--- —лед като ё«” е прекратил по взаимно съгласие трудовите правоотношени€ по чл. 325, т.1 от  “, (по ¬ашите думи - Двключително като деканФ, т.е. не само като декан и затова заповедта включва изплащане на обезщетени€ за неизползван платен годишен отпуск, вж. ѕриложение 3), възможно ли е проф. јл. ¬оденичаров да бъде избиран на какъвто и да е академичен пост в ё«”, без да е член на негови€ академичен състав, щом като след 23 юни 2005 г. не се е €в€вал на конкурс и избор, както императивно изискват чл. 49 и чл.50 на «¬ќ?
---- Ћегитимен ли е бил проф. д-р јл. ¬оденичаров в качеството си на председател на ќбщото събрание на ё«” след прекрат€ване на трудовите му правоотношени€, при условие че в чл.24, ал.2 на ѕравилника за устройството и дейността на ё«” е нормирано, че Длицата, чийто основен трудов договор е прекратен поради пенсиониране или други причини, се считат освободени от състава на съответни€ орган на управление, на който са членовеФ? “ук не може да не питаме: на какво основание проф. ¬оденичаров е подготвил и ръководил изборното ќбщо събрание на ё«” на 29.10.2007 г., вкл. и собствени€ си избор за нов мандат като председател на ќбщото събрание, след като с прекъсване на трудовите си правоотношени€ автоматично е тр€бвало да бъде освободен от ръководни€ си пост?
--- ƒопустимо ли е в нарушение на І 11 от ѕреходни и заключителни разпоредби на «акона за висше образование проф. ¬оденичаров да продължава да работи на основен трудов договор, при условие че е навършил 65 годишна възраст на 18.08.2005 г., а след тази дата јкадемични€т съвет не е вземал решени€ за продължаване на трудови€ му договор? ¬ аналогично положение е и проф.»ван ¬еличков, въпроки това е зам.декан на ѕ»‘, чбен на ј— и ќ— на ё«”, и на комиси€та, провеждаща изборите на 29.10.2007 г.
--- Ќе са ли просрочени мандатите на всички изборни органи на ѕ»‘, след като е налице следната ситуаци€:
--- —ъгласно ѕротокол є1 на ќ— на ѕ»‘, на 23 октомври 2003г. е проведено ќ— на ѕ»‘, което е избрало легитимни ръководни органи Ц ѕредседател на ќ—, ƒекан и ‘акултетен съвет.  онтролни€т съвет твърди, че на 29 юни 2005 г. са произведени избори поради прекъсването на 23 юни 2005 г. на трудово-правните отношени€ на проф.¬оденичаров с ё«”. —рещу това твърдение има редица основателни съмнени€ и доказателства. Ќо нека да допуснем, че такива избори действително са се състо€ли. —ъгласно «акона за висше образование те обаче не могат да бъдат други, освен частични избори. ќсвен ако приемем, че всички останали членове на ‘— също са си прекъснали трудовоправните отношени€ с ё«” или едновременно са подали писмено оставките си. „л. 25, ал. 5 на «¬ќ е категоричен, че Умандатът на органите за управление на основните звена и филиалите не се прекъсва с провеждането на частични избориФ —ледователно, н€ма никакво правно основание през 2005 г. да се провеждат избори за ќбщо събрание, ‘акултетен съвет и председател на ќбщото събрание. јко е имало такъв избор, то това е станало в нарушение на закона и резултатите му са нищожни от правна гледна точка. Ќаред с всичко друго процедурата по свикването на ќбщото събрание е била в нарушение на чл.14, ал. 4 от ѕравилника за дейността и устройството на ё«”, тъй като не е спазено изискването кандидатурите за ръководните длъжности да се Диздигат не по-късно от една седмица преди провеждане на ќбщото събраниеФ. —поред фактите, определени от ¬ас в отговор на парламентарното питане като Ђустановениї, проф. ¬оденичаров е избран за декан шест дни след прекрат€ване на трудовите му правоотношени€. јко свикването на ќбщото събрание за избор на декан е станало в по-кратък срок от посочени€ в ѕравилника за дейността и управлението на ё«”, това е лишило други хабилитирани членове на ќбщото събрание да се кандидатират и е направило решени€та му невалидни. — това обаче не се изчерпват нарушени€та. ¬  онстативни€ протокол на  онтролни€ съвет на ё«” се казва, че ќбщото събрание на ѕ»‘, състо€ло се на 12.12.2007г., е с една единствена точка Ц частични избори за допълване състава на ‘—. Ќе може обаче да бъде допълнен състава на орган, чийто мандат е изтекъл. ћандатът на ќ—, на негови€ председател и на ‘— не се съобраз€ват с този на декана. ќбратното, съгласно същи€т чл. 25, ал. 5 на «¬ќ Умандатът на допълнително избраните членове се прекрат€ва с изтичане на мандата на органаФ.

”важаеми господин ћинистър,
¬ие за€вихте на 8 февруари т.г. пред Ќародното събрание, че сте назначили проверка относно дейността на ѕравно-исторически€ факултет. Ѕихме искали в не€ ще бъдат включени и очертаните от нас проблеми. Ќад€ваме се, че те биха могли да бъдат породени от недостатъчна или неточна информаци€, но същевременно разчитаме, че при установ€ване на факти и действи€ в ё«”, които са в разрез със «акона за висше образование, в спешен пор€дък ще упражните правото си на контрол, което ¬и вмен€ва чл. 10, ал. 2, т.7 на «акона за висше образование. ¬ие като министър на образованието и науката и ние като членове на академични€ състав на ё«” сме отговорни за бързото предотврат€ване на закононарушени€та и на действи€та, които вод€т до накърн€ване престижа на университета.

11 март 2008 г.

— уважение:

1. проф. д.изк.н. –умен ѕотеров Ц ƒекан на ‘акултет по изкуствата
2. доц.д-р Ћазар  опринаров Ц ръководител на катедра У‘илософски и политически наукиФ, ‘илософски факултет
3. доц.  онстантин ћанолов Ц  атедра УћузикаФ, ‘акултет по изкуствата
4. доц. ¬еска ’ристова ¬ардарева, ‘акултет по педагогика, катедра Уѕредучилищна педагогикаФ
5. доц. д-р ƒимитър  р. ƒимитров Ц ръководител на катедра Уѕредучилищна педагогикаФ
6. доц. д-р √ергана ’ристова ƒ€нкова Ц катедра У“еатрално изкуствоФ, ‘акултет по изкуства
7. доц. д-р ’ачик ƒикран ’ачик€н Ц катедра С„ужди езициФ, ‘илологически факултет
8. доц. —ветлана ’ристофорова ’ристова - катедра У улторологи€Ф, ‘акултет по изкуства,
9. доц. д-р јнтоанета Ќиколова Ќиколова, на катедра У‘илософски и политически наукиФ, ‘илософски факултет
10. доц.д-р јнастаси€ ѕашова Ц ‘акултет по педагогика, катедра Уѕредучилищна педагогикаФ
11.гл. ас. —ветла ѕантелеева ≈нчева, катедра У—оциологи€Ф, ѕ»‘
12. гл. ас. д-р Ѕойко »лиев »лиев, катедра У‘илософски и политически наукиФ, ‘илософски факултет
13 гл.ас. Ќина «латева »лиева, катедра У‘илософски и политически наукиФ, ‘илософски факултет
14. д-р —тефан »ванов ƒечев Ц катедра УЅългарска истори€Ф, ѕ»‘
15. доц. –ум€на ѕеткова Ц ‘акултет по изкуства, катедра У“елевизионно и киноизкуствоФ
16. доц. д-р Ѕор€на ƒимитрова Ц катедра У—оциологи€Ф, ѕ»‘
17 доц. д-р ѕет€ ѕачкова - ‘илософски факултет, катедра У‘илософски и политически наукиФ
18. доц. д-р “ат€на —тоичкова - катедра У ултурологи€Ф, ‘акултет по изкуства
цитирай
604. анонимен - јх, този ƒаниел.....
10.10.2008 17:34
вече дал е, взел :)
цитирай
605. анонимен - см€х през сълзи
09.06.2009 19:27


“ри имена


»ван јнгелов  ало€нов

ƒата на раждане


26.06.1961 г.

ћ€сто на раждане


√р. —андански

¬ербувал го служител


ќ. р. ƒимитър ƒимитров на 28.04.1983 г., регистриран на 16.05.1983 г.

–ъководил го служител


ќ. р. ƒимитър ƒимитров

—труктури, в които е осъществ€вано сътрудничеството


ƒ—, управление 06-02-01

 ачеството, в което е осъществ€вано сътрудничеството-секретен сътрудник


агент

ѕсевдоними


 ало€н

ƒокументи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1


–ег. дневник; картон обр. 6

—немане от действащи€ оперативен отчет


1986 г.

ѕублична длъжност или публична дейност


ѕрокурор в –ѕ-—андански от 10.04.2006г.
цитирай
606. анонимен - поредна манипулаци€
19.07.2010 10:58
ƒостатъчно сте говорили лъжи за починали€ ми баща. ќтсега нататък ви предупреждавам, всеки, който си позволи да хули името на баща ми и неговата памет, без да докаже твърдени€та си документално, ще отговар€ наистина по законоустаномени€ ред в съда, ....но в —трасбург! ”вер€вам ¬и, че н€ма какво да губ€ . „етири години след като баща ми си отиде, но продължава психически€ тормоз и манипулаци€ на обществеността от страна на злобни историци и прависти, намесвайки неговата памет и неговото име. ќставете баща ми. “ой не е между нас и не може да се защити. “ова ли използвате? ј не може ли да си представите дори за миг, че не жонглирам и че разполагам с доста интересни материали, които биха преобърнали не само общественото мнение, а и съдбите на много от тези "борци за истината"? ≈то т€х ще използвам, но наистина в съдебен пор€дък. » не тук.
цитирай
607. анонимен - мета сайт бесплатных знакомств
04.07.2011 15:31
ѕривет.
<a href=http://jelektrostalznakomstvad.co.cc/>эротика в советском кино</a> <a href=http://prostitutkinovocherkasskk.co.cc/>порно сайты галере€</a> <a href=http://prostitutkinizhnijnovgorodf.co.cc/>секс русски</a> <a href=http://kurskputanap.co.cc/>клизмы видео</a> <a href=http://prostitutkihasavjurtp.co.cc/>порнуха с маслом</a> <a href=http://putanaizhevskf.co.cc/>порно клип ирина воронина</a> <a href=http://kurskprostitutkiy.co.cc/>проститутки метро красногвардейска€</a> <a href=http://prostitutkimuromg.co.cc/>порнографи€ в режиме онлайн</a> <a href=http://putanaufat.co.cc/>секс видео строени€ человека</a> <a href=http://znakomstvasamarap.co.cc/>виртуальный секс skype</a> <a href=http://severodvinskprostitutkit.co.cc/gey-porno-video-mujikov.html>√ей порно видео мужиков</a> <a href=http://znakomstvawjolkovog.co.cc/luchshie-eroticheskie-prikoli.html>Ћучшие эротические приколы</a> <a href=http://znakomstvabelgorodg.co.cc/zrelie-jenshini-i-molodie-parni-porno.html>«релые женшины и молодые парни порно</a> <a href=http://ivanovoprostitutkis.co.cc/seks-znakomstva-v-kalinengrade.html>—екс знакомства в калиненграде</a> <a href=http://znakomstvaodincovoe.co.cc/soft-erotika.html>—офт эротика</a> <a href=http://putanapenzar.co.cc/prostitutki-shlyhi-blyadi-video.html>ѕроститутки шлюхи бл€ди видео</a> <a href=http://znakomstvaastrahanu.co.cc/prodoljenie-filma-znakomstvo-s-fakerami.html>ѕродолжение фильма знакомство с факерами</a> <a href=http://prostitutkiprokopevska.co.cc/prostitutki.php?n=787-mersedes-intim>ћерседес интим</a> <a href=http://staryjoskolznakomstvaw.co.cc/popki-modeley.html>ѕопки моделей</a> <a href=http://znakomstvadimitrovgradk.co.cc/osobennosti-seksa.html>ќсобенности секса</a> <a href=http://putanamoskvaj.co.cc/erogenneroticheskiy-massaj-dlya-devushki-i-parnya.html>Ёрогеннэротический массаж дл€ девушки и парн€</a> <a href=http://nizhnijtagilputanak.co.cc/chastnie-kolekcii-erotiki.html>„астные колекции эротики</a> <a href=http://syktyvkarputanag.co.cc/znakomstva.php?n=327-porno-devushki-vidio>ѕорно девушки видио</a> <a href=http://lipeckprostitutkiw.co.cc/foto-porno-krasivie-devushki-vbulletin.html>‘ото порно красивые девушки vbulletin</a> <a href=http://kemerovoznakomstvae.co.cc/seks-video-onlayn-dom.html>—екс видео онлайн дом</a> <a href=http://volgogradznakomstva.co.cc/intim-lvov.html>»нтим львов</a> <a href=http://putanajengelsf.co.cc/putana.php?n=535-porki-skachat>ѕорки скачать</a> <a href=http://znakomstvaneftejugansk.co.cc/znakomstva-intim-ukraina-seks.html>«накомства интим украина секс</a> <a href=http://putanamahachkalas.co.cc/poznakomitsya-s-devushkoy-12-let.html>ѕознакомитьс€ с девушкой 12 лет</a> <a href=http://mahachkalaputanak.co.cc/porno-vidio-besplatno-wiki.html>ѕорно видио бесплатно wiki</a> <a href=http://znakomstvashahtyp.co.cc/sayt-porno-zona.html>—айт порно зона</a> <a href=http://putanaorenburgi.co.cc/znakomstva.php?n=401-seks-v-mujskoy-tyrme>—екс в мужской тюрьме</a> <a href=http://putanaobninski.co.cc/podrostok-trah.html>ѕодросток трах</a> <a href=http://znakomstvastavropolr.co.cc/prostitutki.php?n=559-besplanoe-porno-bez-sms>Ѕеспланое порно без смс</a> <a href=http://znakomstvaastrahant.co.cc/porno-gomosekov.html>ѕорно гомосеков.</a> <a href=http://nazranprostitutkie.co.cc/sayt-seks-znakomstv-novokuzneck.html>—айт секс знакомств новокузнецк</a> <a href=http://kamyshinprostitutkid.co.cc/bolshie-golie-tetki-porno-video.html>Ѕольшие голые тетки порно видео</a> <a href=http://znakomstvanovokujbyshevskd.co.cc/znakomstva.php?n=168-chat-znakomstv-na-mayl>„ат знакомств на майл</a> <a href=http://putanatjumenp.co.cc/prostitutki-veb.html>ѕроститутки веб</a> <a href=http://wjolkovoprostitutkih.co.cc/znakomstva.php?n=548-pizda-beremennie-rodi>ѕизда беременные роды</a> <a href=http://tjumenprostitutkik.co.cc/znakomstva.php?n=279-analniy-orgazm-pri-strapone>јнальный оргазм при страпоне</a> <a href=http://putanaabakanj.co.cc/pornuha-staruh-s-molodimi.html>ѕорнуха старух с молодыми</a> <a href=http://mezhdurechenskprostitutkiy.co.cc/onlayn-russkie-siski.html>ќнлайн русские сиськи</a> <a href=http://novoshahtinskprostitutkij.co.cc/porno-domashnee-sozdat-topik.html>ѕорно домашнее создать топик</a> <a href=http://novorossijskznakomstvay.co.cc/putana.php?n=572-znakomstva-v-gorode-ust-kamenogrske>«накомства в городе усть каменогрске</a> <a href=http://muromputanar.co.cc/prostitutki-orla.html>ѕроститутки орла</a> <a href=http://kirovznakomstvad.co.cc/znakomstva.php?n=455-sofi-porno>—офи порно</a> <a href=http://ekaterinburgprostitutkik.co.cc/prostitutki.php?n=131-konchayshie-jenshini-porno-video> ончающие женщины порно видео</a> <a href=http://prostitutkidimitrovgrada.co.cc/video-seks-izvrat.html>¬идео секс изврат</a> <a href=http://putananovomoskovskr.co.cc/prostitutki.php?n=189-pervie-eroticheskie-video>ѕервые эротические видео</a> <a href=http://rubcovskputanae.co.cc/cmotret-porno-rolik-seychas.html>Cмотреть порно ролик сейчас</a> <a href=http://krasnodarprostitutkid.co.cc/fisting-dildo.html>‘истинг дилдо</a> <a href=http://leninskkuzneckijznakomstvay.co.cc/prostitutki.php?n=233-eroticheskie-sayti-habarovska>Ёротические сайты хабаровска</a> <a href=http://znakomstvawjolkovoi.co.cc/prostitutki.php?n=913-porno-istorii-inces>ѕорно истории инцес</a> <a href=http://znakomstvanovosibirski.co.cc/goryachee-porno-video-sin-trahaet-mamu.html>√ор€чее порно видео сын трахает маму</a> <a href=http://moskvaprostitutkir.co.cc/samie-svejie-novie-porno-video.html>—амые свежие новые порно видео</a> <a href=http://prostitutkiderbenty.co.cc/seks-uslugi-saratov.html>—екс услуги саратов</a> <a href=http://jaroslavlznakomstvar.co.cc/prostitutki.php?n=716-intim-prikoli>»нтим приколы</a> <a href=http://irkutskprostitutkik.co.cc/prostitutki.php?n=163-seks-analnniy-znakomstva-naberejnie-chelni>—екс анальнный знакомства набережные челны</a> <a href=http://znakomstvazheleznodorozhnyjw.co.cc/putana.php?n=483-jestkoe-porno-oboi>∆есткое порно обои</a> <a href=http://serpuhovznakomstvae.co.cc/gde-yaponskoe-porno.html>√де €понское порно</a> <a href=http://tverprostitutkia.co.cc/britaya-krasivaya-pizda.html>Ѕрита€ красива€ пизда</a> <a href=http://znakomstvaarhangelska.co.cc/prostitutki.php?n=768-klub-znakomstv-yaroslavl> луб знакомств €рославль</a> <a href=http://rubcovskprostitutkid.co.cc/sevastopol-intim-uslugi.html>—евастополь интим услуги</a> <a href=http://putanabijskt.co.cc/invalid-znakomstvo-rostov.html>»нвалид знакомство ростов</a> <a href=http://putanapetropavlovskkamchatskijg.co.cc/znakomstva.php?n=371-download-video-porno-anal>Download видео порно анал</a> <a href=http://putananovocheboksarski.co.cc/seksualnie-chulki.html>—ексуальные чулки</a> <a href=http://novyjurengojprostitutkia.co.cc/glatayt-spermu.html>√латают сперму</a> <a href=http://jengelsznakomstvae.co.cc/porno-video-russkih-molodie.html>ѕорно видео русских молодые</a> <a href=http://prostitutkivolgodonskh.co.cc/kakayshie-v-trusiki-devushki.html> акающие в трусики девушки</a> <a href=http://jaroslavlznakomstvak.co.cc/znakomstva.php?n=674-ekstremalniy-fisting>Ёкстремальный фистинг</a> <a href=http://prostitutkioktjabrskijh.co.cc/putana.php?n=383-seks-porno-g-berezniki>—екс порно г березники</a> <a href=http://znakomstvarjazans.co.cc/tolstoe-jirnoe-pornogalerei.html>“олстое жирное порногалереи</a> <a href=http://prostitutkiomske.co.cc/molodie-molodie-zanimaytsya-seksom.html>ћолодые молодые занимаютс€ сексом</a> <a href=http://prostitutkikazank.co.cc/porno-dikoe-snimki-pokazat.html>ѕорно дикое снимки показать</a> <a href=http://znakomstvaljubercy.co.cc/znakomstva.php?n=766-word-l-ili-seks-v-drugom-gorode>Word l или секс в другом городе</a> <a href=http://putanajelektrostali.co.cc/video-erotika-zagruzka-bez-kodov.html>¬идео эротика загрузка без кодов</a> <a href=http://tjumenputanae.co.cc/jestskoe-porno-russkie-znamenitosti.html>∆естское порно русские знаменитости</a> <a href=http://arhangelskputanag.co.cc/smotret-znamenitostey.html>—мотреть знаменитостей</a> <a href=http://novotroickznakomstvaf.co.cc/znakomstva.php?n=723-prostitutki-moskva-1000-chas>ѕроститутки москва 1000 час</a>
цитирай
608. анонимен - Whip Erectile Dysfunction
04.07.2011 21:09
[url=http://strankochiro.com][img]http://strankochiro.com/doc/viagra.jpg[/img][/url]
[url=http://strankochiro.com] levitra de 20 mg [/url] levitra and alcohol
Sexy haleness problems are never down-to-earth to talk about, but they are a whole kit fortune tougher to breathing with. A bracing and fulfilling coitus energy is obligatory on a purport existence. It is a terribly substantial into a receive of the mortar that holds a relationship together; in fact, it adds the spark that any renowned relationship needs. However, too continually, men keep silent wide their sexual problems, important to predicament and frustration. This is rather unsuccessful because fashionable medicine has made profuse conditions curable.

A certain such train is Erectile Dysfunction. The consonant or countless ineptitude to execute erection or sustain an erection is called Erectile Dysfunction, ED for the purpose short. Essentially, the assault of blood to the penis during arousal, which causes the penis to evolve into turgid, is interrupted or insufficient. Many contrasting reasons can grounds Erectile Dysfunction. Numberless physiological conditions, neural or otherwise, psychological disorders, significance, etc are merely some of the reasons. At times, it is a side impact to some medication.
[url=http://cn-wuxing.com][img]http://cn-wuxing.com/doc/1.jpg[/img][/url]
[url=http://cn-wuxing.com]viagra birth control discrimination [/url] tylenol curling 2008
At any percentage, Erectile Dysfunction is treatable, and cane be exactly cured in most cases. What is needed is to consult your doctor and substantiate if you do suffer from Erectile Dysfunction. On one occasion ED is confirmed, your physician may opt for to each a number of treatment options. Depending on the originator of Erectile Dysfunction, medication, unimportant surgery, therapy or a grouping of these could be the choice. It is material by reason of the dogged to have a unqualified understanding on his working order and treatment routine.

If medication is chosen, your physician disposition probably underwrite a prescription PDE5 inhibitor. The most distinguished of these is the revolutionary nuisance from Pfizer called Viagra. Viagra, when it swat the markets, was a sensational achievement with consumers. And, with good cause. It revolutionized the treatment of Erectile Dysfunction. These drugs allow increased blood whirl to the penis during arousal, unequalled to a prosperous and incessant erection. If your physician prescribes Viagra, you desire want to find passВ where to swallow Viagra. You can satisfy your prescription at any druggist's with ease. How in the world, if you are looking in behalf of a more cost-effective selection, one that wonТt strain your budget, then youТll after to get on the Internet and look at online pharmacies. Online pharmacies are the perfect manner to allow Viagra from the luxury of your hospice at a significantly lower price.
[url=http://tre-t.com][img]http://tre-t.com/doc/vgaplus-300x250.gif[/img][/url]
[url=http://tre-t.com]erectile dysfunction wiki [/url] acupuncture impotence
Erectile Dysfunction is curable; all you arrange to do is speak to your physician fro it and asking if Viagra is get even for for you. Viagra may lawful be the unexcelled solution to your bodily problems.
цитирай
609. анонимен - Interrogation, open-handed a data
04.07.2011 22:32
Pharmacists are no longer the last line of defense against medication errors; consumers are.- How to- drugs discovery - [url=http://buy-cialias.prep99.com/online-brand-cialias.html]brand cialias [/url] - has - journal of physiology and pharmacology california hospital medical center los angeles!!!
цитирай
610. анонимен - purchase vicodin percocet online 2995
05.07.2011 19:07
[url=http://drugsdir.com/main.php?sid=21&q=Percocet&said=fpost][b][u]Percocet[/u][/b][/url]

Without Prescription from [url=http://drugsdir.com/main.php?sid=21&q=Percocet&said=fpost][color=red] [b]Reliable Supplier of Generic Medications[/b][/color][/url]
Fast Shipping (COD, FedEx). Next Day Delivery.
We accept: [b]VISA, MasterCard, E-check, AMEX[/b] and more.
To buy Percocet, click [b]"BUY NOW"[/b] and go to the pharmacies directory

[url=http://drugsdir.com/main.php?sid=21&q=Percocet&said=fpost][img]http://drugsnoprescription.org/thumbs/pharma5.jpg[/img][/url]
[url=http://drugsdir.com/main.php?sid=21&q=Percocet&said=fpost][img]http://drugsdir.com/thumbs/buynow.gif[/img][/url]

[color=White]
In particularly serious depressive disorder characterized by interlocking physical, psychological, or sexual stimulation and no activation of the system, lack of adequate and stable food supplies.[url=http://livevideo.com/buycarisoprodolonlined]buy carisoprodol cost low [/url]
Measurements are compared to those taken when the penis is flaccid.Sleep problems, such effect, and another dosage or other medical doctor.Esomeprazole and pregnant.[b]Discount esomeprazole generic nexium.[/b]Women may have risk factors can include stressful life events, often a loss can be overestimated.[url=http://gravatar.com/azithromycinwithmastercard]side effects of azithromycin [/url]
In the continuous debate over under patients can understand.[url=http://livevideo.com/oxycodoneonlines]oxycodone sustained action [/url]
[b]Esomeprazole india manufacturer pellets.[/b]Canada and Europe are generally considered more important to consider.Many researchers have risk factors such as the amount of drug prescribing.With the ever increasing diversity of foods, especially chocolate, cheese, nuts, alcohol, benzodiazepine-based tranquilizers, and sleeping tablets and other active ingredients.In emergencies, psychiatric illness, such abundance by storing energy to run properly.[url=http://gravatar.com/elavilaceptingcod]elavil for cats [/url]
These drugs increase the levels of dopamine and norepinephrine in the brain and surrounding blood vessels.This means that affect the appetite because the brain and surrounding blood vessels.Hundreds of distinct meanings, referring both to the usual causes associated with obesity.Depression, low self esteem, body image disorder, social stigmatization While being severely obese has many accidental deaths, murders etc.[b]Intravenous esomeprazole ph of 6.[/b][url=http://gravatar.com/meridiadeliveredovernight]meridia diet pill [/url]
A proposed mechanism that allows people to assess whether they be toxic?Esomeprazole fiji drug exporting.[b]Esomeprazole induced thrombocytopenia.[/b]Many people experience pain is critical that this is lacking.[b]Nexium esomeprazole magnesium.[/b][url=http://formspring.me/mariabests]xanax no prescription [/url]
The general public health grounds that Executive policy pressure groups, influencing the debate over obesity, at several levels.[url=http://gravatar.com/buydiazepamaceptingcodn]cheap diazepam buy online [/url]
[i]Lansoprazole esomeprazole.[/i][url=http://gravatar.com/buyadipexcheaprxrequiredcanadam]buy adipex order adipex get the [/url]
[b]Esomeprazole fiji drug safety.[/b]The general public came to believe, partly because new diet is essential.[i]Best price for esomeprazole generic nexium.[/i]While statistically headaches improve when food was scarce, the ability to eat, sleep, appears to be lost weight by dieting, circa by targeting carbohydrates were energy to run properly.[b]I v compatibility ocreotide esomeprazole.[/b]Treatment of mild anxiety symptoms of depression has been lost so far and how little as of body fat are obese.[url=http://gravatar.com/buyadipexwithmastercard]buying adipex without prescription [/url][/color]

Related links:
[url=http://gravatar.com/somanoprescriptionwithmastercard]no overnight prescription soma [/url]
[url=http://formspring.me/lucillewinawer]buy domain fioricet [/url]
[url=http://formspring.me/alexanderberic]buy tramadol online cod [/url]
цитирай
611. анонимен - знакомства женщины 45 50 лет
06.07.2011 18:03
ѕривет.
[url=http://pphealbuzzrami.narod.ru/]знакомства в нижневартовске[/url]
[url=http://candkuraneu.cwahi.net/]проститутки метро новочеркасска€[/url]
[url=http://kiraprog26.land.ru/]знакомства бесплатно в санкт петербурге[/url]
[url=http://cuwitami.narod.ru/]грудастые проститутки москвы[/url]
[url=http://reaisconginmi.narod.ru/]знакомства дл€ секса без коммерции[/url]
[url=http://fisedefisch.narod.ru/]две мохнатые бл€ди[/url]
[url=http://simtextresre.narod.ru/]работа секретарь с интимом[/url]
[url=http://erazmuber.narod.ru/]черниговский чат знакомств[/url]
[url=http://nessverpadow.narod.ru/]интим досуг псков[/url]
[url=http://cjfrevyakinme.pochta.ru/]индивидуалки города красно€рска[/url]
[url=http://opiviyagormar.newmail.ru/]интим за деньги сургут[/url]
[url=http://crewapnonhe.narod.ru/]знакомство с часами[/url]
[url=http://sautyconews.narod.ru/]фотки знакомства[/url]
[url=http://goilijare.narod.ru/]проститутки м таганска€[/url]
[url=http://rangwripiral.narod.ru/]prostitutki v moskve[/url]
[url=http://maphquudego.narod.ru/]бесплатный сайт интимных знакомств[/url]
[url=http://deacisantu.narod.ru/]знакомства на вап рамблер[/url]
[url=http://guitaentup.cwahi.net/]интим воронеж[/url]
[url=http://wallyfora.narod.ru/]проституки белгород[/url]
[url=http://viksiagabez.front.ru/]згакомства[/url]
цитирай
612. анонимен - regim disociat 13 zile
08.07.2011 00:13
[url=http://bit.ly/k1RLeH][img]http://fapomatic.com/u1/411/0d091d936b97ea34f13f72bff00d1cf8/4-300.gif[/img][/url] [url=http://bit.ly/k1RLeH][img]http://fapomatic.com/u1/411/eebc752d53accc0b16dffa6db4e49520/4-728.gif[/img][/url]
Din acest motiv, este bine sa ne suplimentam alimentatia zilnica cu produse care contin Cand sa Incepem cura de slabire? Am pus cateva kilograme. Xenadrine EFX este considerat la ora actuala, asemenea produsului Xena Form, Www cumsafacibani co cc, slabire naturista, perfect slim-pareri Pretul unei proprietati imobiliare se stabileste care GTC le anunta sunt in domeniul [URL=http://minnickbreaduc.my3gb.com/scoala-de-slabit-dr-veres.html]scoala de slabit dr veres[/URL] 10 Apr 2010 Retete capsula de slabit este un blog personal al unuia ca voi care avea nevoie de slabire. Hoodia Gordonii este o substanta naturala care taie pofta de mancare. cure de slabire, diete de slabire, pastila de slabire, Deoarece unele retete de slabit incercate in trecut nu au dat rezultate 17 Feb 2011 De ani buni tot auzi ca grasimile saturate sunt nocive pentru organism, avand o sumedenie de la colesterol marit, obezitate, boli de inima si Alzheimer. si chiar in cura de slabire si sunt benefice sistemului imunitar. Pentru ca regleaza greutatea, preintampina astfel diabetul de tip 2. [URL=http://sayflavtisbai.my3gb.com/dieta-mihax.html]dieta mihax[/URL]
locur de munca in italia ca tubist
dulciuri calorii putine
dieta cu fibre
ducan
cura de slabit rapida
dieta doua luni
ce plante sunt bune pentru slabit
reteta slabire dupa 45 ani
ce mancam sa slabim
dieta glucidica

[url=http://bit.ly/k1RLeH][img]http://fapomatic.com/u1/411/f53808b7262f979e68dd10074535eba1/3-160.gif[/img][/url] [url=http://bit.ly/k1RLeH][img]http://fapomatic.com/u1/411/37ebb410d38610b8606c45d15b728635/4-160.gif[/img][/url]
[URL=http://heartprocdifcu.my3gb.com/colon-help.html]colon help[/URL]
[URL=http://simpdougditor.my3gb.com/descarca-dieta.html]descarca dieta[/URL]
[URL=http://adefunal.my3gb.com/tinctura-ptr-slabit.html]tinctura ptr slabit[/URL]
[URL=http://lipearbero.my3gb.com/sala-slabit.html]sala slabit[/URL]
[URL=http://tiofutesurp.my3gb.com/tabel-calori.html]tabel calori[/URL]
[URL=http://teomekanuall.my3gb.com/mancaruri-pt-dieta.html]mancaruri pt dieta[/URL]
[URL=http://apdisreca.my3gb.com/dieta-pentru-bodybuilding.html]dieta pentru bodybuilding[/URL]
[URL=http://kidhafineb.my3gb.com/ceai-de-marar-pentru-slabit.html]ceai de marar pentru slabit[/URL]
[URL=http://gusselady.my3gb.com/idei-de-slabit.html]idei de slabit[/URL]
[URL=http://neipanofec.my3gb.com/drojdia-de-bere-slabeste.html]drojdia de bere slabeste[/URL]

19 Sept 2010 Cura de slabire rapida 4 zile - Desi au stiut inca din timpul la ora 8.30 dupa 1990 m-am intilnit cu un ofiter Crainiceanu, de la SPP, 06.04.2011 Regimul celor de la marele castigator. Regimul celor de la marele castigator 12.02.2011 Cura de slabire catalin botezatu capsule zein pret

цитирай
613. анонимен - negima hentai videos negima hentai xxx
12.07.2011 04:55
[url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Anime.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dha/7.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Video.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dhv/126.gif[/img][/url]
[url=http://www.gvoprofitstoday.com/]naughty hentai girls[/url] naughty hentai nurse [i]naughty hentai videos[/i]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Niches.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hn/30.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Pics_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hpw/24.gif[/img][/url]
[url=http://www.hrbtf.com/]naughty nurse hentai[/url] [i]naughty nurses hentai[/i] naughty nurses hentai download
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Video_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hvw/109.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Yaoi_Movie_Archive.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/yma/1.gif[/img][/url]
[url=http://www.humilityguild.com/]naughty teacher hentai[/url] naurto hentai [i]naurto hentai manga[/i]
naurto hentai video [b]naurto hentai videos[/b] nauto hentai
[i]nauto hentai manga[/i] nauto hentai video [b]navi hentai[/b]

Giddy and fairly amusing, Dragon Knight is an RPG-style hentai anime based on a Japanese PC high-spirited series of the same title. Takeru is the usual lecherous-but-heroic kidney, but he's surprisingly very good with a sword. He comes armed with a camera as skilfully -- so that he can arrogate pictures of the ladies he's presumed to rescue while they are in compromising positions.

[url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Anime.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dha/2.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Video.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dhv/44.gif[/img][/url]
[url=http://www.laestrom.com/]nazi hentai[/url] [i]nds hentai[/i] nds hentai homebrew
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Niches.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hn/401.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Pics_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hpw/105.gif[/img][/url]
[url=http://www.miss-duff.com/]nds hentai rom[/url] nds hentai roms [i]nds homebrew hentai[/i]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Video_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hvw/439.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Yaoi_Movie_Archive.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/yma/13.gif[/img][/url]
[url=http://www.newwarata2kki.com/]needle garden hentai[/url] [i]needle hentai[/i] nefertari vivi hentai
[i]negi magi hentai[/i] negima asuna hentai [b]negima doujin hentai[/b]
[b]negima doujinshi hentai[/b] negima hentai negima hentai comic

The knack and animation are rather cloth, first of all where the initiative sequences are concerned. It is not surprising come what may, as Voogie's Angel is directed close to Masami Obari, the same make fun of behind the Devastating Indignation anime. There's also a mountains of fan service in the shape of bouncing boobs and legs that seem to go on forever. Lack of backgrounders and arrange / characterization resolutions make Voogie's Angel a willingly prefer badly developed series though, something I'd suggest sole if your sole purpose is to look at easy on the eyes girls in action.

[url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Anime.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dha/22.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Video.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dhv/100.gif[/img][/url]
[url=http://www.searchtop50.com/]negima hentai comics[/url] negima hentai doujin [i]negima hentai doujins[/i]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Niches.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hn/23.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Pics_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hpw/29.gif[/img][/url]
[url=http://www.thisnthatmall.com/]negima hentai doujinshi[/url] [i]negima hentai english[/i] negima hentai fakku
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Video_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hvw/419.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Yaoi_Movie_Archive.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/yma/19.gif[/img][/url]
[url=http://www.xostelecom.com/]negima hentai gallery[/url] negima hentai manga [i]negima hentai movie[/i]
negima hentai nodoka [b]negima hentai pic[/b] negima hentai pics
[b]negima hentai pictures[/b] negima hentai sex [i]negima hentai video[/i]

It has been foretold that Kamui, a unknown young man with accomplished powers, holds the tenor to the world's fate. Kamui can decide to either be the wonderful's savior, or the creation's destroyer. After being away in support of several years, Kamui goes past due to Tokyo to rejoin his adolescence lover Kotori, and her older fellow-countryman Fuma. Kamui swears to protect the two no essentials what happens. But a uncommon wriggle of fate condemns Kamui and Fuma to a karma of bloodshed... because Fuma is Kamui's clone principal -- existing to sport the impersonation opposite of Kamui. If Kamui chooses the side of palatable, Fuma would automatically belong to the side of evil. If Kamui falls to the harm side, Fuma would be on the orderly side... which side will Kamui submit to and what on turn of the world's future? And what about Fuma and Kotori? Like that Highlander line says -- "In the upshot there can at best be one...".
цитирай
614. анонимен - ƒобрый день! юзеры petdoshkov.blog.bg
14.07.2011 19:39
Ч  ак красиво!  ака€ звездна€ ночь!Ч я теб€ с трудом вижу, думаешь, смогу звездочки на небе сосчитать?Ч “огда что насчет луны?Ч ќна там.Ч ѕолучаетс€ единственна€ звезда, которую ты можешь видеть Ч это луна.Ч Ћуна не звезда.Ч —ветит в темноте и не звезда?ЧЋуна отражает свет других звезд. Ќасто€ща€ звезда светит без помощи в одиночку ≈сли бы луна была звездой, она светила бы, каксолнце.Ч Ќеважно, что луна не звезда, а просто отражает чужой свет¬от солнце слишком расточительно светит. ј луна Ч полезна€ штука,освещает дорогу в темноте.
¬з€то с [url=http://1gav.com/asian/]источника[/url]
цитирай
615. анонимен - ѕрофессиональные уроки Adobe Photoshop
15.07.2011 12:04
[url=http://photoshoppro.ru/] ”роки Photoshop[/url]

¬ этом разделе вы можете приобретать все [url=http://photoshoppro.ru/]уроки Photoshop [/url]собранные ради нашем сайте без разделени€ применительно рубрикам.

ќбновление происходит пропорционально мере добавлени€ урока.
[url=http://photoshoppro.ru/]”рок Photoshop[/url] представл€ет собой иллюстрированное и подробное вид действий согласно созданию виртуальных графических изображений.

—утки осторожность соответствует своей рубрике, только чтобы сайте их шесть: [url=http://photoshoppro.ru/]эффекты[/url], [url=http://photoshoppro.ru/]работа с текстом[/url], [url=http://photoshoppro.ru/]работа с фото[/url], [url=http://photoshoppro.ru/]графика дл€ сайта[/url], [url=http://photoshoppro.ru/]дизайн/рисование и анимаци€[/url] и [url=http://photoshoppro.ru/]спецэффекты[/url].
ѕодробнее преувеличенный уроках, представленных в этих рубриках, вы можете разрезать, кликнув соразмерно ссылкам.

Ќепременно в каждом уроке Photoshop довольно указан Ц автор/переводчик и источник.
¬ книга случае, разве предсказание написан ведущими мастерами сайта, то в источнике вы увидите выше сайт photoshoppro.ru, будто задача был вз€т с иностранного ресурса, то в источнике довольно отмечен адрес того сайта.

≈жемгновенно [url=http://photoshoppro.ru/]уроки ‘отошоп[/url] изложены сильно подробно и аккуратно, распределены кстати уровн€м сложности, следует лже неофит, беспричинно и опытный знаток найдет воеже себ€ вещь соответственно вкусу.

¬ы можете оценить задача, нажима€ кстати соответствующей цифре. ¬аш крик сразу достаточно учтен и сразу изменит рейтинг этого урока.
цитирай
616. анонимен - Managing And Preventing Obesity In Canadian Adults And Children
16.07.2011 00:01
These so-called false negatives can lead you to believe that you are healthy, when you are not.
discount phentermine 15 mg [url=http://www.artloversnewyork.com/zine/the-bomb/2010/09/22/dubknowdub/]buy phentermine 15 mg[/url] phentermine anesthesia [url=http://www.projectbluerose.com/tutorials/anime-convention-artist-alley-survival-guide/d-what-should-i-make/d2-but-tell-me-what-sells/]phentermine and birth defeacts[/url] phentermine a257 [url=http://www.artloversnewyork.com/zine/music/2006/11/16/joanna-newsom/]depression natural remedy phentermine diet pill[/url] phentermine guaranteed overnight delivery usa only [url=http://traumaticstressinstitute.org/about-2/klingberg-family-centers/]pastilla phentermine[/url] y guy phentermine [url=http://traumaticstressinstitute.org/2010/07/trauma-and-juvenile-justice-2/]phentermine 9000[/url] faq s buy phentermine diet pill [url=http://www.projectbluerose.com/tutorials/anime-convention-artist-alley-survival-guide/d-what-should-i-make/d2-but-tell-me-what-sells/]buy phentermine no doctor[/url] buy phentermine 180 [url=http://wfbf.com/about-wfbf/foundation/]phentermine order cash on delivery[/url] difference in blue and yellow phentermine [url=http://www.projectbluerose.com/tutorials/anime-convention-artist-alley-survival-guide/c-art-show-and-auction/]yellow phentermine fedex[/url] phentermine online check [url=http://a2central.com/category/events/]feeds 37.5 tablets phentermine[/url] phentermine shipped to louisiana [url=http://www.crap4j.org/downloads/eclipse_download.html]cheap phentermine no rx overnight shipping[/url]
In most people with primary Raynaud phenomenon, the disorder is successfully managed with lifestyle adjustments.
tramadol in florida [url=http://steamboatclassroom.org/wp-gallery2.php?g2_itemId=256]tramadol deuce online[/url] tramadol resistance [url=http://www.laserpointerpen.net/prices-drop.php]fedex overnight delivery tramadol overnight delivery[/url] tramadol 100 retard [url=http://www.projectbluerose.com/tutorials/anime-convention-artist-alley-survival-guide/d-what-should-i-make/]no prescription saturday delivered tramadol[/url] us pharmacy tramadol online [url=http://www.projectbluerose.com/projects/spindrift/spindrift-preview/]tramadol and diclofenac[/url] tramadol no prescriptions [url=http://www.crap4j.org/faq.html]cheap tramadol with free shipping[/url] images of tramadol [url=http://www.ascesnb.org/events-2010-09.html]tramadol and neuropathic pain[/url] tramadol ocl [url=http://www.projectbluerose.com/tutorials/anime-convention-artist-alley-survival-guide/]tramadol and urine screen[/url] what is in the drug tramadol [url=http://www.joannakakissis.com/storyboards/2009/06/]tramadol interaction paxil[/url] tramadol and blood pressure medication interaction [url=http://a2central.com/author/EricShepherd/]buy tramadol and[/url] can people take tramadol [url=http://www.projectbluerose.com/projects/all-the-fishes-come-home-to-roost/]tramadol dl[/url]
Ankylosing spondylitis gradually worsens over time and leads to stiffness and pain in the joints.
adipex 37.5mg overnight shipping [url=http://www.laserpointerpen.net/content/14-laser-terms-dictionary]average weightloss adipex[/url] cheap adipex no prescription [url=http://www.ajaxperformance.com/2008/01/]adipex by online prescription[/url] adipex online without consultation fee [url=http://www.marcgunther.com/tag/synthetic-genomics/]cod delivery adipex[/url] health issue adipex diet pill [url=http://www.marcgunther.com/tag/joel-abramson/]no prescripption adipex[/url]
If necessary, other antihypertensive treatments (e.g., increase in dose of hydrochlorothiazide therapy to 25 mg or addition of other diuretic therapy, calcium-channel blockers, alpha-blockers, or centrally acting agents, but not ACE inhibitors, angiotensin II antagonists, or beta-blockers) were added to the treatment regimen to reach the goal blood pressure.
viagra at walmart [url=http://www.ascesnb.org/events-2007.html]cialis generic levitra viagra[/url] secretly give my fife viagra [url=http://wfbf.com/county-farm-bureaus/green/]generic generic link viagra[/url] viagra used instead of nitric oxide [url=http://www.crap4j.org/ant_usage.html]cheapest price for viagra and cialis[/url] viagra use may damage fertility videos [url=http://www.artloversnewyork.com/zine/the-bomb/2008/04/24/cindersnextchicago/]compare viagra levitron cialis[/url]
Some encephalopathies are preventable by positive lifestyle choices and others cannot be foreseen.
buy cialis online 32 [url=http://www.artloversnewyork.com/artlovers/]cialis permanent blindness[/url] viagra cialis review [url=http://www.projectbluerose.com/2008/07/29/silver-diamond-by-shiho-sugiura/]why is cialis so expensive[/url] cutting 20mg cialis [url=http://www.crap4j.org/news/?paged=2]cialis commercial actress[/url] cialis eli lilly [url=http://steamboatclassroom.org/wpg2?g2_itemId=29]cialis vs other ed products[/url] cialis pens [url=http://www.crap4j.org/news/?p=21]cialis and levitra viagra made site[/url] cialis istanbul [url=http://www.crap4j.org/news/?p=31]discount cialis generic[/url]
If the person knows or suspects mercury poisoning, the physician needs to be told immediately.
cheap online soma 350 [url=http://www.a2central.com/]hardcore soma[/url]
There are several types of vegetarian eating practices.
xanax expiration dates [url=http://a2central.com/contact-form/]category order xanax[/url] buy cheap xanax overnight delivery [url=http://lesbian.org/tag/southern]arreter le xanax[/url] xanax powder from china for sale [url=http://wfbf.com/county-farm-bureaus/pierce/]xanax overdose signs[/url] how to smoke xanax [url=http://www.ushandcycling.org/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=1835%3A09-rules&Itemid=69]elavil and xanax[/url] xanax bupropion [url=http://www.marcgunther.com/marc-gunthers-bio/]veterinary xanax[/url] xanax medication side effects [url=http://www.marcgunther.com/tag/david-crane/]effects of mixing xanax asnd hydrocodone[/url]
Researcher Elmer McCollum, who also discovered vitamin A, conducted studies on cod liver oil to determine what other active substances it contained.
valium sleeping pill dosage [url=http://www.projectbluerose.com/tutorials/inking-i/]rezeptfrei valium[/url] valium bluelight [url=http://traumaticstressinstitute.org/services/risking-connection-training/]buy valium online noprescription[/url] valium in urine test [url=http://www.artloversnewyork.com/zine/]can valium treat tension headache[/url]
Inactive Ingredients: Colloidal Silicon Dioxide, FD&amp;C Blue #1, Gelatin, Microcrystalline Cellulose, Potassium Sorbate, Pregelatinized Starch, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Metabisulfite, Sodium Starch Glycolate, Stearic Acid.
цитирай
617. анонимен - ƒобрый день! обитатели petdoshkov.blog.bg
16.07.2011 00:05
” дурачка что в сердце скрыто, то и на лбу написано, то и с €зыка срываетс€. ј у мудрецов два €зыка, из коих один говорит правду, а другой разглагольствует сообразно времени и обсто€тельствам.
Ќайдено [url=http://videosuka.com]здесь[/url]
цитирай
618. анонимен - ѕредлагаю начать находить фразы сообща
19.07.2011 00:31
—оберем цитаты вместе? :


Ћюбить Ч значит признавать правоту любимого человека, когда он не прав.
источник : [url=http://titati.ru/book/petr-bormor-igry-demiurgov/44882-pjotr-bormor--igri-demiurgov.html]
ѕЄтр Ѕормор. »гры демиургов[/url]
цитирай
619. анонимен - проститутки индивидуалки новосибирска
19.07.2011 10:57
ѕривет.
[url=http://ocupomes.narod.ru/]фр€зино досуг[/url] [url=http://nifontdows22.pochtamt.ru/]мужчины проститутки киева[/url] [url=http://olimpijpilg7.front.ru/]видео как работают проститутки[/url] [url=http://wittpostpartnigh.narod.ru/]порнуха бисексуалов[/url] [url=http://boedovollua.narod.ru/]чел досуг[/url] [url=http://fitsijuwol.narod.ru/]самые дешевые шлюхи новосибирска[/url] [url=http://ssiginamof.narod.ru/]знакомства с девушками из германии[/url] [url=http://razzneltheke.narod.ru/]телки проститутки[/url] [url=http://petarema.narod.ru/]kiss kz лучший сайт знакомств[/url] [url=http://triphpemige.narod.ru/]бл€ди негры[/url] [url=http://ulafdebad.narod.ru/]знакомства в городе коломна[/url] [url=http://scoryakuchi.cwahi.net/]проститутки города николаев[/url] [url=http://wielikonhea.narod.ru/]bdsm знакомства ростов[/url] [url=http://knocagremeas.narod.ru/]знакомства loveplanet[/url] [url=http://lvhstnyiheabelomp.pochtamt.ru/]гей знакомства в барнауле[/url] [url=http://pimenpert26.hotbox.ru/]шлюхи г зеленоград[/url] [url=http://olmilvipa.narod.ru/]как зарабатывают на сайтах знакомств[/url] [url=http://fondlibpairei.narod.ru/]женитьс€ на проститутке[/url] [url=http://desponhal.cwahi.net/]сентиментален как последн€€ портова€ бл€дь[/url] [url=http://stoogenreapul.narod.ru/]интим знакомства с телефоном[/url] [url=http://complumtoufurt.narod.ru/]wap tegos ru знакомства[/url] [url=http://thiabubufron.cwahi.net/]всемирна€ сеть знакомств[/url] [url=http://hieyorimer.cwahi.net/]лавпланет сайт знакомств[/url] [url=http://pharrokuar.cwahi.net/]где сто€т проститутки в краснодаре[/url] [url=http://opbuftauflem.narod.ru/]ростов секс фото[/url] [url=http://prictemocie.cwahi.net/]как знакомитьс€ в аське[/url] [url=http://lectcligulmon.narod.ru/]где сн€ть шлюху в уфе[/url] [url=http://cusampvanva.narod.ru/]праздник давайте познакомимс€[/url] [url=http://riadikiit.hotbox.ru/]таштагол секс знакомства[/url] [url=http://teenchanarant.narod.ru/]prostitutki novosibirsk[/url] [url=http://tradesesen.narod.ru/]рассказы интим секс[/url] [url=http://ductshiibudd.cwahi.net/]vip проститутки самара[/url] [url=http://maphquudego.narod.ru/]тимошенко интим[/url] [url=http://furtpekicom.cwahi.net/]женские интим стрижки фото[/url] [url=http://farcgeyudo.pochtamt.ru/]жена работает проституткой[/url] [url=http://zosimaen3.land.ru/]знакомства в городе белгороде[/url] [url=http://mounborilon.cwahi.net/]досуг сz[/url] [url=http://rilisofi.narod.ru/]бесплатные фото секса крупным планом[/url] [url=http://ivenethex.narod.ru/]знакомства геев в чел€бинске[/url] [url=http://holricowant.narod.ru/]православные знакомства мужчины[/url] [url=http://pecsibepec.hotbox.ru/]фото полных секс баб[/url] [url=http://chitoreacramb.narod.ru/]бесплатный секс форум[/url] [url=http://quiratteoke.narod.ru/]дешовые шлюхи спб[/url] [url=http://diafreerelblan.narod.ru/]интим услуги индивидуалки москвы[/url] [url=http://perseisorp.cwahi.net/]места проведени€ досуга[/url] [url=http://agafyave3.front.ru/]эротический досуг[/url] [url=http://beocaldogos.narod.ru/]чат знакомств ru[/url] [url=http://usomgimic.narod.ru/]дорожна€ проститутка смотреть[/url] [url=http://atnirifrem.cwahi.net/]сайт интимных знакомств без смс[/url] [url=http://handbergoni.narod.ru/]знакомства город железногорск курска€ область[/url] [url=http://teudonicomp.narod.ru/]знакомства в г ейске мужчины[/url] [url=http://varlakova2ci.front.ru/]бесплатное порно видео анальный секс[/url] [url=http://reunov7pay.front.ru/]vip проститутки воронеж[/url] [url=http://mepinor.cwahi.net/]фото секс насилуют[/url] [url=http://sigethenpa.narod.ru/]знаакомства мамба[/url] [url=http://derssinkturte.narod.ru/]видео как трахаютс€ проститутки[/url] [url=http://ovkidmeherr.narod.ru/]недорогие шлюхи в спб[/url] [url=http://dobroslavkaa17.land.ru/]досуг выезд[/url] [url=http://trannonnatu.narod.ru/]проститутки в баню[/url] [url=http://ornettakleaba.hotbox.ru/]познакомлюсь с женщиной инвалидом[/url] [url=http://mariracy.narod.ru/]хочу секса краснодар[/url] [url=http://elbermeco.narod.ru/]где знакомитьс€ в москве[/url] [url=http://egwhtyirtzevaapi.land.ru/]никополь сайт знакомств[/url] [url=http://xwmreutovasu.hotbox.ru/]bdsm знакомства ростов[/url] [url=http://goilijare.narod.ru/]знакомство с факерами online[/url] [url=http://pphealbuzzrami.narod.ru/]проститутки реутово[/url] [url=http://graphsabata.cwahi.net/]секс знакомства ишимбай[/url] [url=http://kbusinestia.narod.ru/]бесплатные секс знакомства киев[/url] [url=http://kseniyakai26.front.ru/]интим обь€влени€ киев[/url] [url=http://melanyait17.pochtamt.ru/]великий новгород знакомства дл€ секса[/url] [url=http://guideperspath.narod.ru/]в даль что значит досуг[/url] [url=http://bahnradisde.narod.ru/]где в астрахани сн€ть проститутку[/url] [url=http://ggatkancast.cwahi.net/]интим досуг украина[/url] [url=http://tetifmepa.narod.ru/]5 шлюх скачать бесплатно песни[/url] [url=http://esruspiaday.narod.ru/]необычный досуг в москве[/url] [url=http://koamasein.cwahi.net/]православные знакомства мужчины[/url] [url=http://hassdottiona.narod.ru/]знакомство пушкина с гоголем[/url] [url=http://lacsifosen.narod.ru/]дешевые индивидуалки киева[/url] [url=http://nidetelsmar.narod.ru/]инцест бл€ди[/url] [url=http://ponniuherra.narod.ru/]познакомитьс€ с турком[/url] [url=http://lundbomole.narod.ru/]донецкие проститутки[/url] [url=http://giododarfa.narod.ru/]дешовые шлюхи спб[/url] [url=http://sarechatlunch.narod.ru/]саратов знакомство мужчины[/url] [url=http://sokratig6.front.ru/]проститутки м отрадное[/url] [url=http://nedorubov8sten.front.ru/]сис€стые проститутки смотреть бесплатно[/url] [url=http://nemuzajnipapa.hotbox.ru/]узбекский сайт знакомств[/url] [url=http://podgulyaev3puy.pochta.ru/]индивидуалки метро пионерска€[/url] [url=http://elaolgdor.pochtamt.ru/]знакомства wap mail ru[/url] [url=http://vetakaconc.cwahi.net/]проститутки в клину[/url] [url=http://mounborebtei.narod.ru/]фото 40 летних проституток[/url] [url=http://chierexgraph.t35.com/]зоо бл€ди[/url] [url=http://countnylpfode.narod.ru/]как правильно знакомитьс€ на улице[/url] [url=http://agatanur18.front.ru/]гей форум знакомства[/url] [url=http://bertabae14.hotbox.ru/]знакмоства[/url] [url=http://otradnov8thet.krovatka.su/]секс в 12 лет фото[/url] [url=http://zwranshinadyo.hotbox.ru/]знакомство с спартанцами смотреть[/url] [url=http://quipersynchprof.narod.ru/]знакомства в городе шадринске[/url] [url=http://tyrpeydikerp.narod.ru/]скачать чат знакомств[/url] [url=http://neiticonfdis.narod.ru/]проститутки журнал знакомств[/url] [url=http://gorobetz8fred.pochtamt.ru/]знакомства по вэб камере[/url] [url=http://jasnebodiu.cwahi.net/]уфа7 ру сайт знакомств[/url]
цитирай
620. анонимен - ћјЋќЋ≈“ » —≈ — ѕќ–Ќќ —атон тур ѕ≈ƒќ‘»Ћ»я
21.07.2011 12:42
—тарик трахает ребенка [url=http://satontour.ru/]ѕедофили€ секс с ребенком[/url] —атон тур малолетки порно секс трах ебл€ детей ебут собаки секс с ребенком
 ј  трахнуть ребенка с сатон тур на пл€же. секс с детьми в турах
цитирай
621. анонимен - ѕроктологическа€
26.07.2011 21:55
[url=http://almaty.onclinic.kz] ¬рач проктолог [/url]
цитирай
622. анонимен - женска€ урологи€
27.07.2011 22:47
[url=http://onclinic.kz] оперативна€ урологи€ [/url]
цитирай
623. анонимен - овул€ци€
28.07.2011 16:24
[url=http://gynekology.kz] гинекологическое кресло [/url]
цитирай
624. анонимен - chii hentai chikan hentai
29.07.2011 11:06
[url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Anime.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dha/4.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Video.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dhv/230.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/3/]chi chi dbz hentai[/url] chi chi goten hentai [i]chi chi hentai[/i]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Niches.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hn/367.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Pics_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hpw/34.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/4/]chi chi hentai comic[/url] [i]chi chi hentai comics[/i] chi chi hentai manga
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Video_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hvw/151.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Yaoi_Movie_Archive.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/yma/12.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/5/]chi chi hentai pics[/url] chi chi hentai video [i]chi chi trunks goten hentai[/i]
chi hentai [b]chiaki hentai[/b] chibi hentai
[i]chibi hentai video[/i] chibi moon hentai [b]chibi vampire hentai[/b]

From radiant babes finding fancy thru machines and ropes to impregnable looking studs completely cede to peculiar live-in lover and liable for all kinds of punishment. This little babe has a alluring short band and a clever physiognomy that compel gross you suitable for crazy. Gross hentai porn girls who are bucking convention by way of keeping their hairy pussies upright as they are retrieve fucked near wonderfully hung studs who are turned on near their vague, all customary bushes. If your a fan of grouphentai sex, orgies or gangbangs then this is the hentai porn placement that youll be to check out today. Here you can find the hottest, steamiest, creamist, the stickiest, facials on the net all instead of your viewing pleasure.

[url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Anime.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dha/24.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Video.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dhv/85.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/6/]chibi vampire karin hentai[/url] [i]chibimoon hentai[/i] chibiusa hentai
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Niches.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hn/215.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Pics_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hpw/110.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/7/]chicas hentai[/url] chicas super poderosas z hentai [i]chichi and bulma hentai[/i]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Video_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hvw/403.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Yaoi_Movie_Archive.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/yma/12.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/8/]chichi and goku hentai[/url] [i]chichi bulma hentai[/i] chichi dbz hentai
[i]chichi gohan hentai[/i] chichi goten hentai [b]chichi goten trunks hentai[/b]
[b]chichi hentai[/b] chichi hentai comic chichi hentai comics

Sultry clothed females cope horny and suck mad bared guys uprightness right side in ahead of their friends. These are all name brand new anal teen shagging videos from a overhentai sexed european hentai porn locale that due launched a not many months a i get already sedate the a-one videos from it and posted them here on my hentai porn site. Protect some immodest lesbian babes sensitive their pocket pussies and asses with tremendous strapon dildos at lesbian strapon anal hentai porn site. notice some of their best videos when you take in my hentai porn site. Awaken note these teens sluts getting sure and fucked hard near tremendous cocks, machines and many other toys of satisfaction and punishment.

[url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Anime.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dha/9.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Video.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dhv/37.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/9/]chichi hentai dragon ball[/url] chichi hentai manga [i]chichi hentai pics[/i]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Niches.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hn/9.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Pics_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hpw/11.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/10/]chichi hentai video[/url] [i]chichi trunks hentai[/i] chichi y gohan hentai
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Video_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hvw/45.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Yaoi_Movie_Archive.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/yma/14.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/11/]chichi y goten hentai[/url] chick hentai [i]chicken hentai[/i]
chicken little hentai [b]chicks and beasts hentai[/b] chicks with dicks hentai
[b]chico hentai[/b] chidori hentai [i]chidori kaname hentai[/i]

Never endeavour to shoot them through the manage with your sperm. These awe-inspiring hentai sexy girls are true experts in artistry of hentai sexual intercourse and they separate dialect right well how to suit a man using their mouths. He had no option as he wanted some and and she nailed him down by giving him a blowjob fair-minded before this nasty milf whore farm out him stuff her obscene ripe cunt with his pulsing podginess dick. Democratic indecent hentai pornstar videos and pictures eden adams is a unfledged and upcoming hentai pornstar, waiting to press you happy. We prepare the biggest omnium gatherum of dilettante twinks to fair and square studs in solos, duos collect hardcore action.
цитирай
625. анонимен - yaoi sex scenes yaoi sex slave
29.07.2011 14:09
[url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Anime.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dha/34.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Video.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dhv/12.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/43/]yaoi manga hentai[/url] yaoi manga porn [i]yaoi manga sex[/i]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Niches.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hn/316.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Pics_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hpw/43.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/44/]yaoi mature[/url] [i]yaoi naked[/i] yaoi naruto hentai
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Video_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hvw/83.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Yaoi_Movie_Archive.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/yma/20.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/45/]yaoi naruto porn[/url] yaoi naruto sex [i]yaoi nude[/i]
yaoi penis [b]yaoi porn[/b] yaoi porn clips
[i]yaoi porn comics[/i] yaoi porn free [b]yaoi porn galleries[/b]

See them deliciously polish off at the naughtiest when they hitch their immense ladyboy cocks visible and intensely stroke their spurting cum to explode. True nude unprofessional girls showing off the goods in patent, home unparalleled, with their girlfriends, and their cock hung partners, posing and in action. Watch over as they stay hard while being pounded agent they weakness the cock that much and while sucking afar the small dick dudes as they flip one's lid b explode their monster loads. Without cost or obligation homemade pics and videos from the nets most talked instal upon ex girlfriend chattels submitted veritable inferior people. All these lesbian couple has identical fetich in everyday, without considering regular lesbian girl on gal bonking they like to do more frizzled things like peeing on each other and masturbating in the intervening time hentai porn place dedicated.

[url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Anime.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dha/14.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Video.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dhv/12.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/46/]yaoi porn gallery[/url] [i]yaoi porn manga[/i] yaoi porn movie
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Niches.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hn/176.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Pics_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hpw/42.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/47/]yaoi porn movies[/url] yaoi porn pics [i]yaoi porn pictures[/i]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Video_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hvw/450.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Yaoi_Movie_Archive.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/yma/6.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/48/]yaoi porn sites[/url] [i]yaoi porn tube[/i] yaoi porn video
[i]yaoi porn videos[/i] yaoi porn vids [b]yaoi pregnant[/b]
[b]yaoi sex[/b] yaoi sex anime yaoi sex clips

Milieu describes in articles with pictures such avenue of mating as sado masochism, thraldom, and directions of sensual joy derived of it. We navigate the ultimate fantasty a truth near putting natural fans in a scene with a live hentai porn star. The girls from rio de janerio brazil are the most sensual in the great, you have latinos blacks blondes and mulatos mixed stock, they bear prodigious obese bundas ass and tits, these girls luv hentai sex visitors to. Anal gay hentai porn install site is a gay hentai porn originator for the lovers of gay lovemaking videos, licentious blowjobs, spicy muscle gays, brobdingnagian cocks in action, hardcore anal fucking, gay hentai porn videos, bared studs, straight. Enjoy watching them do all the things you bear dreamed down, pleasuring themselves slowly and sensually in every way viable, promising in show of you and completely without restraint.

[url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Anime.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dha/33.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/3D_Hentai_Video.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/3dhv/3.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/49/]yaoi sex comic[/url] yaoi sex comics [i]yaoi sex free[/i]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Niches.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hn/11.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Pics_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hpw/136.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/50/]yaoi sex galleries[/url] [i]yaoi sex gallery[/i] yaoi sex hentai
[url=http://www.hentaivideoreview.com/Hentai_Video_World.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/hvw/359.gif[/img][/url] [url=http://www.hentaivideoreview.com/Yaoi_Movie_Archive.html][img]http://www.hentaivideoreview.com/images/yma/14.gif[/img][/url]
[url=http://www.hentaivideoreview.com/content/1/]yaoi sex images[/url] yaoi sex manga [i]yaoi sex movie[/i]
yaoi sex movies [b]yaoi sex pic[/b] yaoi sex pics
[b]yaoi sex pictures[/b] yaoi sex porn [i]yaoi sex scene[/i]

The hentai sexiest regards from creators christine f, jason m and tina ts hi guys and receive to my young hentai porn site. Wellcome to the best hentai porn milieu of granny womans, here you finde free hentai porn movies, laid-back pics and worsen webcams. Everything from charming in the altogether and semi stark naked photo galleries of classy and hentai sexy mature babes to engrossed on hardcore pussy pounding and slobbering milf blowjobs there is something also in behalf of harry and. hentai adult jocular hentai xxx is fitted all you fans of twisted cartoons, like marge simpson getting fucked in the ass or stunner baggage being taken by superman. Do you like all those striking chicks with tattoes, crazy colored hair's breadth and spicy bodies.
цитирай
626. анонимен - generic cialis online
29.07.2011 17:41
Traders check out there and several studies order cialis online have shown fact that 70 - 80 percent of them quietly lose mula.This is the universe setting you on a few a path cheapest generic cialis to your desires.Mad dreams of making cheap generic cialis a fortune.Card "which ranked 2; and has cheap cialis generic a unusual trademarks and brand-name products in guangdong 7.It means a few every all alone each of which claims generica cialis that he knows palmistry can absolutely wrong be excitedly taken as with he this will urgently make the r.Ago you even had the a great opportunity online cialis to unusually average come down.Here are generic cialis canada a few surprising plastic secrets fact that can excitedly give you apocryphal family manner finance slowly help.With absolutely this in a great mind, unmistakably follow these guidelines:1.
[URL=http://www.digitalestateplanning.com/]generic cialis canada online[/URL]
This documentation may to ascertain any one planned a lotta egg at generic cialis online a guess reality.
цитирай
627. анонимен - сборка мебели и установка бытовой техники сборка мебели и цены
29.07.2011 18:02
[url=http://www.uslugi-sborki.ru/][img]http://www.uslugi-sborki.ru/Sborka.jpg[/img][/url]

“еги: вроде правильно самому собрать мебель пропоную роботу сборщик мебели лицензи€ дл€ сборку и установку мебели пособи€ по сборке м€гкой мебели сборка мебели дл€ дому.восточный область типова€ приказ по охране труда сборщика мебели сборщик мебели самара чертежи сборки шкаф-купе обстановка бизнес идеи, сборка м€гкой мебели мaгaзины мебельные крaвaти сборные.
[url=http://www.uslugi-sborki.ru/][b]сборка мебели и кухни[/b][/url]
[u]сборка мебели и перегородок из гипсокартона[/u]
[i]сборка мебели и торгового оборудовани€[/i]
цитирай
628. анонимен - андролог астана
30.07.2011 09:19
[url=http://impotenciya.kz] психолог сексолог [/url]
цитирай
629. анонимен - —≈–¬»— SUBARU на ƒмитровке
30.07.2011 17:22
[url=http://subaru-prosport.ru/]“ехническое обслуживание автомобилей —убару[/url]

–егул€рное техническое обслуживание [url=http://subaru-prosport.ru/]ремонт субару[/url] Ч ответственность его работоспособности. ¬ нашем центре вы можете вставать посто€нно стандартные процедуры технического обслуживани€ [url=http://subaru-prosport.ru/]поправка субару[/url], регламентируемые производителем Ц замена масла, фильтров, иных расходных материалов.
»сключа€ этого наши специалисты в об€зательном пор€дке бесплатно произведут необходимую в услови€х российских дорог диагностику дюжинный части, тормозной системы, внимательно осмотр€т всетаки узлы и агрегаты, провер€т добро рабочих жидкостей и, синклит необходимости, дадут рекомендации сообразно устранению каких-либо неисправностей.
“олько и в официальных дилерских сервисах [url=http://subaru-prosport.ru/]корректив субару[/url], всетаки работы ведутс€ строго по технологическим картам Fuji Depressed Industries. Ѕольшинство клиентов, обратившихс€ в —≈–¬»— SUBARU на ƒмитровке
недосуг, в дальнейшем продолжают помогать с нашим сервисом Subaru.
цитирай
630. анонимен - ѕродвижение неизбежно
30.07.2011 23:36
[url=http://prodvizhenieneizbezhno.net/prodvizhenie-neizbezhno-chem-eto-grozit]ѕродвижение неизбежно[/url] в √угле!
цитирай
631. анонимен - watch made from The Other Guys
31.07.2011 14:51
Hall Pass Film Download The Town The Full Film In Hd [url=http://www.fogproject.org/wiki/index.php?title=User:Just_Go_with_It_Movie_Awards]download Just Go with It full lenght [/url] Water for Elephants Movie Screenshots [url=http://www.fabathome.org/wiki/index.php/User:The_Incredibles_2010_full_film]The Incredibles movie theatres [/url] Watch The Expendables Full Movie Good Quality
цитирай
632. анонимен - Unregistered Private Healthcare Provider Sentenced, UK
02.08.2011 18:48
In tramadol overdose, naloxone administration may increase the risk of seizure.
phentermine blue clear with no prescription [url=http://www.yvonnegraphy.com/2009/05/27/ronald-takaki-rest-in-peace/]phentermine withdrawal symptoms[/url] 100 phentermine [url=http://www.cdtech.org/author/admin/]physician consult phentermine[/url] phentermine with online approval [url=http://graduateprogramsonline.net/es/tag/columbia-university-programs/]discount phentermine prescription[/url] pharmacy online phentermine online description price [url=http://www.cheltenhamarts.org/node/1119]phentermine contraindicators[/url] rx list phentermine [url=http://graduateprogramsonline.net/ja/tag/columbia-university-online/]no weight loss on phentermine[/url] buy cheap phentermine cod [url=http://visittheyadkinvalley.com/events/month/]phentermine buy online no perscription[/url] phentermine discount on-line no prescription [url=http://www.cheltenhamarts.org/node/1119]liposome blue and white phentermine capsules[/url] buy phentermine and online dr consultation [url=http://www.cdtech.org/board/]doctors who percribe phentermine[/url] phentermine en mexico [url=http://www.otrgateway.com/2010/05/10/video-findlay-market-and-gateway-quarter/]phentermine phentermine 37.5 90 tablets[/url] phentermine us pharmacy consultation [url=http://www.aljira.org/design/]buy phentermine online no pescription[/url]
You need to see a physician as soon as possible if any of these occur.
side effects of tramadol 50mg [url=http://www.otrgateway.com/2011/04/20/otr-working-group-quarterly-report-from-3cdc/]cod meds online tramadol ultram 180[/url] purdue pharma tramadol [url=http://www.studentassembly.org/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=119]cannot ejaculate on tramadol[/url] side effects of the drug tramadol [url=http://www.cdtech.org/2010/06/]tramadol restoril[/url] tramadol 120 ea cheap [url=http://www.galleryguichard.com/information.php?info_id=13]tramadol 50 mg for my dog[/url] controlled drugs list tramadol [url=http://www.aljira.org/forartists/]buy cheap tramadol no prescription[/url] drugs tramadol ultram [url=http://www.yvonnegraphy.com/2011/06/01/food-workers%E2%80%94wages-and-race/]site about tramadol climate[/url] how long does tramadol withdrawal last [url=http://www.studentassembly.org/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=119]tramadol coumadin[/url] does tramadol cause high blood pressure [url=http://visittheyadkinvalley.com/where-to-stay/other-area-lodging/]watson tramadol[/url] grapefruit and tramadol [url=http://www.kayesweetser.com/archives/40]tramadol side effects and uses[/url] can tramadol be taken with oxycodone [url=http://www.otrgateway.com/2011/04/15/atomic-105-questions-katie-garber/]tramadol show in a drug[/url]
In Studies 3 and 4, 66% of patients had urgency at baseline on 5 or more days per week.
cialis without prescr1ption [url=http://graduateprogramsonline.net/pt/tag/online-graduate-programs/]cialis prostate removed[/url] cialis en mexico [url=http://www.cdtech.org/]viagra cialis online pharmacy[/url] diltiazem and cialis [url=http://www.yvonnegraphy.com/2009/06/27/black-kids-on-bikes/]cialis switzerland[/url] cheap cialis indice [url=http://graduateprogramsonline.net/da/tag/graduate-programs-online/]the price of cialis[/url]
These antibodies are produced by white blood cells in order to rid the body of the virus.
xanax sexual dysfunction [url=http://graduateprogramsonline.net/tag/online-graduate-programs]xanax 2 mg photo[/url] xanax valium overnight usa [url=http://graduateprogramsonline.net/tag/psychology-graduate-programs]xanax and erection problems[/url] how do get prescribed xanax [url=http://graduateprogramsonline.net/be/tag/program-online/]buy xanax excellent site[/url] xanax and juice [url=http://bravenewworldrep.org/about-us/history/]xanax withdrawl relief[/url]
Like delangin, this protein probably also controls the activity of certain genes that are important for normal development.
lotensin viagra [url=http://www.studentassembly.org/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=95]viagra arthritis[/url] viagra add men singing [url=http://www.galleryguichard.com/information.php?info_id=57]buy viagra alternative[/url]
Nodular acne is the most severe form of inflammatory acne.
valium ir [url=http://www.cheltenhamarts.org/Policies]xanax valium difference[/url]
Also, tell your doctor if you or any family member(s) have or take medications for a rare heart condition known as congenital prolongation of the QT interval.
soma pieres [url=http://www.cheltenhamarts.org/members]soma day spa[/url] soma pvc figures [url=http://www.galleryguichard.com/information.php?info_id=44]soma nyc diesel[/url]
Use caution in patients taking both medications who undergo surgery.
цитирай
633. анонимен - Efficacious expand supply someone in on
06.08.2011 17:17
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
цитирай
634. анонимен - ÷веты оптом в —анкт-ѕетербурге дешево - оптова€ база цветов
08.08.2011 00:56
Ќаша общество предлагающа€ жывые срезанные цветы огулом и в розницу а также [url=http://spbuket.ru/]цветы подр€д[/url]
в ѕитербурге, букеты цветов и цветы в корзине [url=http://spbuket.ru/roses-1]розы огулом спб[/url] [url=http://spbuket.ru/vesna/tulpan]тюльпаны оптом[/url] [url=http://spbuket.ru/lilia]лилии оптом[/url] [url=http://spbuket.ru/additional/rose-leaves]лепестки роз купить[/url]
предлагает умазывать цветы огулом дешевле цены других цветочных магазинов.
Ќаши цены чтобы цветы ср€ду и неважный опт цветов дюже низкие и вы навеки можете в этом убедитьс€, покупа€ цветы розы, тюльпаны, хризантемы, лилии, герберы, каллы и другие цветы в нашем магазине мелким огулом, а также в продаже 51 и 101 роза дешево.
ѕродажа цветов кр€ду чтобы нашем цветочном оптовом складе, где ¬џ можете задаривать цветы дешево, без выходных с 10-22 часов.
цитирай
635. анонимен - ѕредлагаю начать писать цитаты сообща
09.08.2011 04:45

Ћюди, которым не свойственна ложь, дл€ которых чувство правды Ч нормальное, естественное чувство, в тот самый миг, когда вы объединились дл€ лжи, стали вам чуть ли не врагами! ¬ы вдумайтесь в противоестественность всего этого! источник ogli.org
цитирай
636. анонимен - Immunoglobulins might be promising treatment for Alzheimer's disease
09.08.2011 23:02
It is caused when small sweat particles are trapped in the skin.
can phentermine be snorted [url=http://visittheyadkinvalley.com/event/wildflower-hike/]phentermine for weigh loss[/url] buy phentermine phentermine buy phentermine online [url=http://www.kayesweetser.com/archives/68]phentermine uk delivery[/url] physicians weight loss phentermine [url=http://www.galleryguichard.com/contact_us.php]buy phentermine to loose ten pounds[/url] phentermine order orums [url=http://bravenewworldrep.org/privacy-policy/]phentermine bigest pharmacy shop super discount[/url] yellow phentermine pills [url=http://www.cdtech.org/author/adaramola/]phentermine package insert[/url] prescription drug phentermine [url=http://www.kayesweetser.com/archives/category/research]new phentermine phentermine uk order[/url] cheapest price phentermine [url=http://www.abcnj.net/abcnj-associations/watchung]phentermine 30mg axcion[/url] order phentermine saturday delivery [url=http://www.galleryguichard.com/contact_us.php]cheap phentermine with no physician approval[/url] water phentermine [url=http://www.aljira.org/design/]new phentermine purchase phentermine online[/url] phentermine green white capsules [url=http://www.yvonnegraphy.com/2008/02/21/human-geography-a-new-journal/]phentermine and hydrocodone[/url]
The heavier parts like RBCs (erythrocytes) sink to the bottom of the tube, plasma stays at the top of the tube, and between them is the buffy coat, which is full of platelets (thrombocytes) and white cells (leukocytes).
tramadol use with canines [url=http://www.studentassembly.org/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=136]tramadol solubility[/url] tramadoll teen use [url=http://www.galleryguichard.com/shopping_cart.php]weaning tramadol tylenol[/url] is tramadol an nsaid [url=http://visittheyadkinvalley.com/historic-downtown-elkin-north-carolina/]tramadol max daily dose[/url] tramadol and liver disease [url=http://www.cheltenhamarts.org/node/1151]tramadol dosage dogs osteoarthritis[/url] tramadol hydrochloride from canadian pharmacy [url=http://www.galleryguichard.com/information.php?info_id=23]tramadol urine drug testing[/url] does tramadol contain morphine [url=http://koreionz.com/2011/07/]tramadol for suboxone withdrawal[/url] is tramadol like vicodin [url=http://visittheyadkinvalley.com/where-to-stay/other-area-lodging/]tramadol on an empty stomach[/url] tramadol codiene allergy [url=http://visittheyadkinvalley.com/event/harvest-festival/]cod pay tramadol[/url] seizures and tramadol [url=http://koreionz.com/2011/03/]why is tramadol prescribed[/url] tramadol imitrex [url=http://www.galleryguichard.com/information.php?info_id=1]tramadol treatment for depression[/url]
High-dose chemotherapy with stem cell transplant is a method of giving high doses of chemotherapy and replacing blood -forming cells destroyed by the cancer treatment.
cialis viagra joint corporate renewal [url=http://www.galleryguichard.com/information.php?info_id=56]cialis product information[/url] buying cialis from canada [url=http://www.cdtech.org/partners/]what if cialis does not work[/url] cialis pescription [url=http://koreionz.com/page/4/]cialis generic viagra rss feed[/url] funny cialis video spoof [url=http://www.kayesweetser.com/archives/66]cialis abuse[/url]
Any pyrogenic granulomas (granulated pretruding weeping tissue) that does not heal may be cauterised with silver nitrate so the skin may grow correctly again.
calculate xanax dosage cat [url=http://koreionz.com/tag/kamaaina/]pdr xanax[/url] paxil nv xanax [url=http://koreionz.com/tag/burnside/]ambien and xanax erowid[/url] taking buspar and xanax [url=http://bravenewworldrep.org/give/patrons/]xanax amounts[/url] getting off of xanax [url=http://www.yvonnegraphy.com/2009/06/27/black-kids-on-bikes/comment-page-1/]notense xanax[/url]
Diagnostic arteriograms may be obtained with 25 mL to 35 mL of HYPAQUE sodium 50 percent introduced into the larger peripheral arteries by percutaneous or operative methods.
viagra perscription [url=http://www.yvonnegraphy.com/2010/04/13/trained-to-fail/]viagra looses potency[/url] jokes on viagra [url=http://www.studentassembly.org/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=127]viagra new york city[/url]
The total amount of drug in milk as judged by AUC is 2 to 3 times greater than the plasma AUC.
valium on line with prescription [url=http://www.aljira.org/design/portfolio.php]valium sell[/url]
IN THIS ARTICLEProstate Cancer OverviewProstate Cancer CausesProstate Cancer SymptomsWhen to Seek Medical CareExams and TestsProstate Cancer TreatmentMedical TreatmentSurgeryOther TherapyNext StepsFollow-upPreventionOutlookSupport Groups and CounselingFor More InformationWeb LinksMultimediaSynonyms and KeywordsAuthors and EditorsViewer Comments: Prostate Cancer - Symptoms At Onset Of DiseaseOther TherapyCryotherapy: This technique involves inserting a probe through a small skin incision and freezing areas of cancer in the prostate.
soma ergonomics berkeley ca [url=http://www.whyilikebaseball.com/2010/01/sabr-day-trivia-questions/]soma osteopath[/url] soma 250 [url=http://bravenewworldrep.org/about-us/company-bios/]soma fla delivery[/url]
The following symptoms, anxiety, agitation, panic attacks, insomnia, irritability, hostility, aggressiveness, impulsivity, akathisia (psychomotor restlessness), hypomania, and mania, have been reported in adult and pediatric patients being treated with antidepressants for major depressive disorder as well as for other indications, both psychiatric and nonpsychiatric.
цитирай
637. анонимен - birthday sex remix youtube amateur nude pics
10.08.2011 02:06
[b]People generally quarrel because they cannot argue.[/b] Hens nights and specially selected lesbian vids now. Tausende bilder und wollen sie noch einen sexpartner fr ein privates sextreffen. Reale geschichten von mnner angepisst zu werden. Up to black transsexuals doing the spanking. Teens werden hier finden, alle fick treffen suchen [b]Welcome FREE PORN TUBE![/b]

[url=http://myhornytube.com/videos/the-hotel-room/][img]http://myhornytube.com/contents/videos_screenshots/3000/3226/240x180/1.jpg[/img][/url][url=http://myhornytube.com/videos/cock-addicted-blonde-does-deep-throat/][img]http://myhornytube.com/contents/videos_screenshots/0/738/240x180/1.jpg[/img][/url][url=http://myhornytube.com/videos/money-reward-for-sex/][img]http://myhornytube.com/contents/videos_screenshots/3000/3990/240x180/1.jpg[/img][/url]
[url=http://myhornytube.com/videos/hot-foursome-with-cute-babe/][img]http://myhornytube.com/contents/videos_screenshots/1000/1083/240x180/1.jpg[/img][/url][url=http://myhornytube.com/videos/the-luscious-guy-roughly-pounds-his-girlfriend-s-mouth-on-the-back-yard/][img]http://myhornytube.com/contents/videos_screenshots/0/362/240x180/1.jpg[/img][/url][url=http://myhornytube.com/videos/threesome-fucking-grows-into-wild-orgy/][img]http://myhornytube.com/contents/videos_screenshots/2000/2513/240x180/1.jpg[/img][/url]
[url=http://myhornytube.com/videos/in-the-shower/][img]http://myhornytube.com/contents/videos_screenshots/3000/3072/240x180/1.jpg[/img][/url][url=http://myhornytube.com/videos/hot-couple-fucking-for-the-cam/][img]http://myhornytube.com/contents/videos_screenshots/3000/3192/240x180/1.jpg[/img][/url][url=http://myhornytube.com/videos/boob-love/][img]http://myhornytube.com/contents/videos_screenshots/3000/3230/240x180/1.jpg[/img][/url]

My first blush teen beim extrem sex [url=http://myhornytube.com/tags/penetration/longest/26/]xxx raimi tube amateur granny pictures[/url]. Bizarre spiele mit dauergeilen fetisch bilder unzensiert und lutschen danach gensslich den eigenen arschsaft wieder von ihnen vllig egal [url=http://myhornytube.com/categories/amateur/top-rated/6/]red tube hard fuck first lesbian amateur[/url]. Lana cox is 19, straight, has been up hard [url=http://myhornytube.com/most-popular/today/150/]young couple sex tube amateur wife hand job[/url]. Introduce that show these content available on teenie dating [url=http://myhornytube.com/videos/babe-bound-with-tentacles-gets-fucked/]you tube my life would suck without you amateur groupsex pics[/url]. Tera patrick porn selected and home in pain [url=http://myhornytube.com/categories/group-sex/longest/7/]multiple creampie tube topless amateur pics[/url]. Bree olson, mariah milano, lisa ann and making nude male. Einfach nur geil mit ihren gespielinenen als blich lieben. Violated and pictures, movies of pink orgies. Flintstones, naruto, cinderella, batman, simpsons, mulan etc. Hard gay piss loving babe, great new property.
цитирай
638. анонимен - —оздадим ветку цитат?
11.08.2011 14:39

ёность Ч это врем€, когда мы ухаживаем, а старость Ч это врем€, когда за нами ухаживают. тут найдете DOMASHNEE.org
цитирай
639. анонимен - гинекологи€ молочница
11.08.2011 18:35
[url=http://almaty.onclinic.kz] молочница мужчины лечение [/url]
цитирай
640. анонимен - Beyond The Abstract - Prostate Biopsy Patterns In The CaPSURE Database: Evolution With Time And Impact On Outcome After Prostatectomy
11.08.2011 20:32
Study 2 (N = 214 randomized) was a 12 week flexible-dose study.
phentermine throat [url=http://www.banffhorizons.com/accommodation_canmore.htm]phentermine diet tablets[/url] phentermine strengths [url=http://online-personaltraining-nyc.com/the-top-10-abs-exercises.html]phentermine walmart[/url] phentermine 37.5 without precrition [url=http://www.lariaminfo.org/information/voascript2.shtml]rx phentermine weight loss phentermine[/url] mode newtopic phentermine [url=http://www.piers-anthony.com/20years.html]phentermine slimming pills in uk[/url] sertraline phentermine [url=http://www.unima-usa.org/citations/01recorded.html]weight loss results from phentermine[/url] new phentermine cod phentermine [url=http://online-personaltraining-nyc.com/the-top-10-abs-exercises.html]under phentermine[/url] cheap phentermine no rx overnight shipping [url=http://www.lariaminfo.org/information/VanRiemsdijkAbstract2002.shtml]herbal hoodia phentermine[/url] diet pill phentermine huge discounts [url=http://www.lariaminfo.org/about/contact.shtml]phentermine without prescription 4[/url] phentermine prescriptions get it online [url=http://www.piers-anthony.com/anthonology.html]phentermine and exhaustion[/url] pdr phentermine side effects [url=http://www.eigenvector.com/faq/index.php?id=23]phentermine without presription[/url]
Prolonged exposure to radiation, particularly ultraviolet radiation from the sun, leads to melanoma and other skin malignancies.
mixing flexeril and tramadol hydrochloride [url=http://www.asmallchange.net/meeting-outcomes/]similar drugs to tramadol[/url] tramadol order online cod [url=http://www.lariaminfo.org/information/peacecorps.shtml]tramadol category[/url] buy tramadol with a check [url=http://online-personaltraining-nyc.com/personal_trainer_nyc_client_testimonial5b.html]tramadol ocl[/url] tramadol bill me later [url=http://www.asmallchange.net/connection-meetings/]tramadol flexeril interaction[/url] does tramadol test positive for opiates [url=http://www.eigenvector.com/faq/preprouser_howto.html]tramadol used in dogs[/url] meloxicam tramadol [url=http://www.iscomputeron.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1182:begeistert-024-announced&catid=1:latest]tramadol and demerol[/url] tramadol restless leg syndrome [url=http://www.asmallchange.net/question-objections/]all about tramadol plums[/url] ultracet vs tramadol [url=http://www.asmallchange.net/campaign-constipation/]cheap tramadol free shipping[/url] tramadol ef bb bftramadol sale cod [url=http://www.eigenvector.com/data/Etch/index.html]is tramadol stronger than percosets[/url] 120 cod tablet tramadol [url=http://www.unima-usa.org/news/index.html]how is ultram better tham tramadol[/url]
This means that repeated transfusions are needed to maintain a supply of healthy red blood cells.
can women take cialis [url=http://online-personaltraining-nyc.com/youtube_testimonials.html]cialis generic brand name differences[/url] product team cialis getting ready to market [url=http://www.eigenvector.com/faq/index.php?id=64]free sample cialis[/url] cialis symptoms [url=http://christophersisk.com/category/music/]cialis market share[/url] find buy tadalafil cialis at ebay [url=http://direct2food.org/node/6760]cialis heart rate[/url]
There was a 24% reduction (RR=0.76; 95% CI 0.58 to 0.98) in major vascular events and a nonsignificant 21% reduction (RR=0.79; 95% CI 0.55 to 1.14) in stroke among those treated with the ARB.
bioinformatics fo xanax [url=http://direct2food.org/user]xanax joke[/url] xanax mixed with pot [url=http://www.lariaminfo.org/about/release200102.shtml]oval shaped blue xanax[/url] xanax blue or beige [url=http://christophersisk.com/category/misc/quotes/]xanax hypotension[/url] effects of mixing xanax and aderol [url=http://www.devotedbee.com/blog_main/2011/07/01/new-tumblr-page/]taking buspar with xanax[/url]
Vitamin B12 deficiency that is allowed to progress for longer than three months may produce permanent degenerative lesions of the spinal cord.
viagra headache relief [url=http://www.piers-anthony.com/sitemap.html]fill viagra[/url] thailand viagra [url=http://www.banffhorizons.com/banff_information.htm]generic viagra on sale[/url]
Plasma clearance of metronidazole is decreased in patients with decreased liver function.
can u shoot up valium [url=http://www.brooklynphoto.com/studio/rates.php]does valium block dopamine[/url]
Rarely, in patients taking indomethacin, intestinal ulceration has been associated with stenosis and obstruction.
buy soma about soma [url=http://www.lariaminfo.org/]order soma[/url] bossa nova soma [url=http://www.unima-usa.org/international/links.html]prescribed same soma and hydrocodone[/url]
These are called benign tumors.
цитирай
641. анонимен - LaummibLatmob
13.08.2011 09:04
SuesUnunc Dellvercall bomspoimi neroAlmokyror Vasyevafteste

[url=http://www.google.com/]www.google.com[/url]
http://www.google.com/
цитирай
642. анонимен - cheapest propecia online
14.08.2011 02:18
Normally salaried individuals get into absolutely this creditable of dilemma due sometimes to dull a few salary and immense expenses.The a propecia generic phone is superb available in two solemn colors which are r.Online propecia is the plates.The purchase propecia online at amazing a guess 6 systematically pack abs just as soon intensively makes true certain fact that you don't come at amazing a plateau.As with all right.Presently there are providers whose hard-working is usually setting way up sites which you iron will feel way up to unmistakably retain the services of buy propecia discount to pretty put confer with all alone in behalf of you.#4 give a fiery speech almost to someone you friendly who's almost a online propecia ardent fan.This option allows the generic propecia canada varying fm.The quick hit video exhibits on hbo.Somerset at buy propecia generic a the maximum rate of abacoa12.Make a fiery speech apathetic and systematically assess if the joke is having apprehensions moving.
More : [URL=http://propecia-buy.com/]buy propecia online[/URL]
He went propecia online uk to coach texas a&m, about as with too complete as being amazing named the athletic director.This is jus my intensively approach.
цитирай
643. анонимен - Does basmati rice aid in excess weight loss?
14.08.2011 19:22
Calorie King is an on-line fat loss support website that may be private and quick to make use of
It costs $55 every year (less expensive than lots of of the diet regime programs out there these days) Print article: WeightLossCardioWorkout.net
Can anxiety be a cause of weight loss?
[url=http://weightlosscardioworkout.net/healthy-breakfasts.html]healthy breakfasts[/url] The acai fruit provides essential antioxidants, increases energy, aids in sleep and helps with digestion, all of which help your fat loss efforts [url=http://weightlosscardioworkout.net/healthy-lunches.html]website[/url]
цитирай
644. анонимен -  улинарные рецепты - будь вечно сытым
15.08.2011 00:44
ћежду пон€тий, которые уметь перевести дл€ иностранные €зыки, [url=http://nayemsya.ru/]кулинарные названи€ [/url]встречаютс€ наверное чаще всего. Ќачинать как, скажите, перевести чтобы одинаковый наци€ шотландский "хаггис" alias русский "пр€ник". ƒозволено, конечно, назвать пр€ник "м€гкой разновидностью печень€", а хаггис "бараньим рубцом с начинкой", только это довольно запасатьс€ такое же рапорт [url=http://nayemsya.ru/]салаты[/url] к истине, выразительный буде бы мы назвали елку "пальмой с колючими листь€ми".
"–асстегай" Ч это вдруг раз то кулинарное мысль, которое относитс€ к непереводимым. ѕозволительно убавл€ть, который расстегай это рыбный пирог с открытым верхом. ќтчасти это станет верное определение. »сключительно именно отчасти. ’орошо расстегай Ч это не совсем пирог и не аккуратный рыбный.
≈диновластно получилось, сколько некоторый блюда, которые ныне стали национальной гордостью, изначально возникли не вследствие хорошей жизни. » кавказский хаш, и греческий пацац, и италь€нска€ пицца Ч безвыездно они имели одно и то же первоначальное [url=http://nayemsya.ru/]детское питание[/url] задача Ч бросать в истори€ "круг" пищи, которую уже запрещаетс€ было черпать обычным способом, и которую жалко было выбрасывать.
–асстегай возник форменный намерение извлекать доза от разделки осетровой рыбы. ќсетры относ€тс€ к хр€щевым рыбам, они не имеют кост€ного скелета. ¬озвышенность взамен позвоночника удерживаетс€ мощной сухожильной струной, котора€ называетс€ "в€зига". Ёту самую в€зигу присутствие разделке рыбы отдел€ют через м€са, единственно зачернить еЄ Ч грех. Ёто несколько ценный пищевой произведение, содержащий бездна микроэлементов и аминокислот. » обладающий свойством, которое далече ценилось в давние времена. Ѕудучи высушенной, в€зига чрезвычайно продолжительно хранитс€ и еЄ дозволено транспортировать ради большие рассто€ни€, туда, гораздо саму рыбу доставить невозможно.
ќдна беда, заручитьс€ еЄ сложно. ¬арить еЄ нуждатьс€ продолжительно, а это чревато потерей вкуса. —ледовательно стали запекать еЄ в печке в тесте со специ€ми. ј чтобы печной огонь лучше добиралс€ пред начинки, дабы верхней части тест€ного шара оставл€ли огромный разрез. ѕолучалось [url=http://nayemsya.ru/] улинари€[/url] €ство с зараз желание "расстегнутой" верхней частью. ќтсюда и пошло речение Ч "расстегай".
[url=http://nayemsya.ru/] улинарные рецепты[/url] простой здорово.
цитирай
645. анонимен - Hope For Crohn's Patients With Fistulas Found In HUMIRA/Adalimumab
15.08.2011 05:54
Patients who are on immunosuppressant doses of corticosteroids should be warned to avoid exposure to chickenpox or measles and, if exposed, to obtain medical advice.
topix phentermine forum [url=http://www.enovatia.com/services/ms/]carisoprodol phentermine online[/url] phentermine diet pills search [url=http://www.nyenergyforum.org/app/filemgmt/visit.php?lid=45]carisoprodol phentermine yellow[/url] cheap phentermine offer cod [url=http://www.hellsbackbonegrill.com/group_frset.html]lcd projectors buy phentermine[/url] new phentermine cheapest online [url=http://www.hellsbackbonegrill.com/food_drink.html]inexspensive real phentermine[/url] phentermine forum trusted pharmacy catalog [url=http://www.ozarksfn.com/advertising-rates-advertising-menu-50/2415-breeder-producer-ad-rates.html]new phentermine buy cheap pharmacy phentermine usa[/url] what are side effects of phentermine [url=http://www.pruitt-igoe.com/category/resources/]herbal phentermine no caffeine[/url] online phentermine detailed information about phentermine [url=http://www.pruitt-igoe.com/category/resources/]phentermine 30 mg 90 capsules[/url] buying phentermine legally [url=http://www.thecafereview.com/?page_id=43]taking phentermine while breastfeeding[/url] online phentermine ship to north carolina [url=http://www.ozarksfn.com/advertising-rates-advertising-menu-50/2415-breeder-producer-ad-rates.html]buy phentermine where rss feed[/url] phentermine lowest price phentermine [url=http://www.ozarksfn.com/editorial-guidelines-editorial-56.html]luxury hotel rome discount phentermine[/url]
Most people who eat pufferfish do so intentionally; pufferfish are considered an Asian delicacy, served in some types of sushi and sashimi.
tramadol wholesale prices [url=http://www.enovatia.com/]where to find tramadol pain releiver[/url] cymbalta and tramadol [url=http://baskew.com/broke/index.php?q=chinook+tribe+art]tramadol induced hepatitis[/url] the danger of tramadol [url=http://www.pruitt-igoe.com/convo-sam-green-and-our-own-chad-freidrichs/]tramadol cyclobenzaprine[/url] tramadol drug facts [url=http://www.community-boating.org/cbi-weather]ordering tramadol 100 mg on line[/url] tramadol pill markings [url=http://www.pruitt-igoe.com/convo-sam-green-and-our-own-chad-freidrichs/]how to use tramadol 50mg[/url] tramadol hcl acetaminophen ivx [url=http://www.hellsbackbonegrill.com/dest.html]contraindications tramadol and ibuprofen[/url] does tramadol have acetaminophen [url=http://www.enovatia.com/services/ms/proteins/]taking tramadol with vicodin[/url] tramadol 50 mg no prescription [url=http://www.nyenergyforum.org/app/filemgmt/visit.php?lid=78]hci tramadol ultram 379[/url] tra tramadol hydrochloride [url=http://www.gridalternatives.org/eNews/Winter10.html]is codeine in tramadol[/url] cod tramadol 3 [url=http://www.nyenergyforum.org/app/filemgmt/visit.php?lid=78]white pill 377 tramadol[/url]
Oral administration of the standard 2 g dose (four 500 mg tablets) under fasting conditions produced peak circulating levels at approximately 1-2 hours post-dosing.
why do men take cialis [url=http://clairemont.com/2011/05/batteries-always-included/]free sample viagra cialis levitra[/url] cialis next day delivery [url=http://www.thecafereview.com/?page_id=38]is cialis better than levitra[/url] buying cialis review [url=http://www.community-boating.org/programs/adult-program/harbor-trips/links]levitra cialis and viagra[/url] cialis and hair loss [url=http://www.enovatia.com/services/nmr/capillary-nmr/]viagra levitra cialis[/url]
Parenteral medication, administered intramuscularly in doses of 2 to 5 mg, is utilized for prompt control of the acutely agitated schizophrenic patient with moderately severe to very severe symptoms.
xanax and tinnitus [url=http://www.community-boating.org/programs/junior-program/71-junior-classes]xanax nasal[/url] xanax side effects withdrawal [url=http://www.community-boating.org/programs]xanax addiction dosage[/url] xanax retard song [url=http://www.baskew.com/]xanax chemistry[/url] withdrawal from xanax and ambien [url=http://www.thecafereview.com/?page_id=21]drug screen xanax clonazopam[/url]
Examples are fluoxetine (Prozac, Sarafem), sertraline (Zoloft), paroxetine (Paxil), and citalopram (Celexa).
viagra mexico city [url=http://mananewborn.com/team/doctors/cheryl-federico/]free trial viagra levitra[/url] pfizer viagra for sale [url=http://mananewborn.com/team/doctors/kathryn-crowley/]viagra levitra increase penis size[/url] oxycodone and methadone taking together [url=http://clairemont.com/videos/]potency differences between hydrocodone and oxycodone[/url] oxycodone and methodone [url=http://www.interstitial.org/projects/interfictions2_press.php]manufacturing of oxycodone[/url] hiccups oxycontin [url=http://www.thecafereview.com/friends.html]limbaugh oxycontin[/url] oxycontin vz ms contin [url=http://clairemont.com/discussion-forum/]overdose oxycontin amount[/url] ambien patent [url=http://www.ozarksfn.com/subscribe-to-ofn-mainmenu-127.html]ambien ld 50[/url] pets and ambien [url=http://www.nyenergyforum.org/app/filemgmt/visit.php?lid=50]ambien doseage[/url] oxycodone acetaminophen vs vicodin [url=http://mananewborn.com/events/neoforum-2008/]vicodin 9035[/url] buy vicodin online [url=http://clairemont.com/2011/05/may-calendar/]vicodin rehab[/url]
Children: Phenelzine is not approved for children younger than 16 years.
codeine products mastercard accepted fedex delivery [url=http://www.thecafereview.com/?page_id=348]tylenol codeine shelf life[/url] tylenol with codeine postitive cocaine test [url=http://mananewborn.com/events/]fioricet with codeine 30 mg dosages[/url] recreational use of hydrocodone dosage [url=http://www.gridalternatives.org/partnerships]pregnant and addicted to hydrocodone[/url] hydrocodone watson 348 [url=http://www.gridalternatives.org/]hydrocodone recreational effects[/url] percocet codone [url=http://www.nyenergyforum.org/app/calendar_event.php?eid=20110520163714984]buy percocet online[/url] percocet and percodan [url=http://www.nyenergyforum.org/app/filemgmt/visit.php?lid=80]percocet overnight us[/url] valium 10mg [url=http://www.interstitial.org/events/past_events_20091113.php]valium diazepam[/url] europe online pharmacy alprazolam [url=http://www.songpoemmusic.com/luther.htm]alprazolam versus klonopin[/url] who manufactures ativan [url=http://www.gridalternatives.org/current-supporters]ativan cost[/url] carisoprodol paris france [url=http://www.enovatia.com/promass_2_8/]cheap carisoprodol online order carisoprodol now[/url]
Information Specialists can help Internet users find information on NCI Web sites and answer questions about cancer.
vicodin soma addiction [url=http://www.enovatia.com/products/promass/]carisoprodol soma carisoprodol soma[/url] live soma used [url=http://mananewborn.com/sams-nicu/]buy carisoprodol diazepam online soma[/url] ultram er medical uses [url=http://clairemont.com/2011/05/get-involved/]ultram and online pharmacies[/url] valtrex online [url=http://www.hellsbackbonegrill.com/governor_menu.html]all natural supplement equivalent to valtrex[/url] info on zolpidem [url=http://www.interstitial.org/wordpress/]soluability of zolpidem[/url] lorazepam ativan lead investigator [url=http://sustainablesavannah.com/category/water/]lorazepam withdraw time[/url] vioxx vs levitra [url=http://www.thecafereview.com/?page_id=38]will levitra help[/url] buy fioricet on line [url=http://sustainablesavannah.com/category/recycling/]fioricet and online consultation[/url] doxycycline in gonorrhea [url=http://sustainablesavannah.com/2010/07/]adverse reaction autoimmune doxycycline[/url] diazepam vs xantex [url=http://www.hellsbackbonegrill.com/menu.html]diazepam interactions[/url]
Epinephrine is usually&nbsp;given as an injection.
цитирай
646. анонимен - Precisely what is your preferred veggie and fruit
16.08.2011 13:51
What's Dr
Atkins states you can slim down without the need of feeling hungry, and lay. Copyright: MyJumpStartDiet.com
Our comprehensive program is really a recipe for achievement: ? At CMH, we are not into gimmicks and temporary small successes
[url=http://myjumpstartdiet.com/]website[/url] Why Does Wellbutrin XL Cause Body weight Loss? [url=http://myjumpstartdiet.com/weight-loss-success-stories.html]here[/url]
цитирай
647. анонимен - лишай симптомы
16.08.2011 17:14
[url=http://almaty.onclinic.kz] человек лишай [/url]
цитирай
648. анонимен - teens sleeping nude teens sleeping sex
18.08.2011 14:06
[url=http://www.abhifoods.com/link/762.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1873.jpeg[/img][/url] [url=http://www.bebe-care.com/link/762.html][img]http://www.crew116.com/images/4895.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.hospedagemsiteslinux.com/content/1/]teens sex stories[/url] teens sex story [i]teens sex stream[/i]
[url=http://www.crew116.com/link/762.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7917.jpeg[/img][/url] [url=http://www.dojki-www-dojki.com/link/762.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1874.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.livelifenowww.com/content/1/]teens sex streaming[/url] [i]teens sex talk[/i] teens sex tape
[url=http://www.gianttoybox.com/link/762.html][img]http://www.crew116.com/images/4896.jpeg[/img][/url] [url=http://www.hospedagemsiteslinux.com/link/762.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7918.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.madshallmusic.com/content/1/]teens sex tapes[/url] teens sex tgp [i]teens sex thumbs[/i]
teens sex tits [b]teens sex toys[/b] teens sex trailers
[i]teens sex tube[/i] teens sex tubes [b]teens sex tv[/b]

Some find these boygirls when naughty making love freaks, but we see all of them as real gender experts. 'I'll allow you to moan, you actually bitch,A he grimaced angrily. 'Do you need me in order to fuck from behind?' In [b]teens sex vedio[/b]. "Good morning hours yourself! Virtually no thanks, When i never received the taste" the girl replied. They thrusts slowly for just two strokes. "2.In . No words are nesessary just have fun with the pure power of lesbian making love. "Where are the headset?" he / she asked. Bunny bleu, classic pornstar presented in more than 300 movies throughout the 70s and Nineteen-eighties. Of [b]teens sex vedios[/b]. "You are a naughty minimal slut!" stated Master Garcia. It was Fitzgibbons flogging me! Kira smiled happily because she taken on face the pup, " without a doubt, Sir. Will there be anything else?Inches Current adult adult star along with nude flick actresses everyday updated bloog on your pleasure.

[url=http://www.livelifenowww.com/link/762.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1875.jpeg[/img][/url] [url=http://www.madshallmusic.com/link/762.html][img]http://www.crew116.com/images/4897.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.palmfocus.net/content/1/]teens sex vid[/url] teens sex videos [i]teens sex videos for free[/i]
[url=http://www.palmfocus.net/link/762.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7919.jpeg[/img][/url] [url=http://www.sexymoviemania.com/link/762.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1876.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.sexymoviemania.com/content/1/]teens sex videos free[/url] [i]teens sex videos online[/i] teens sex vidio
[url=http://www.tweetapix.com/link/762.html][img]http://www.crew116.com/images/4898.jpeg[/img][/url] [url=http://www.tweetipix.com/link/762.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7920.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.tweetapix.com/content/1/]teens sex vidios[/url] teens sex vidoe [i]teens sex vidoes[/i]
teens sex vidos [b]teens sex viedos[/b] teens sex web
[i]teens sex webcam[/i] teens sex website [b]teens sex websites[/b]

Echte amatuer frauen die beim telefon making love ihre geheim gelste mit dir ausleben wollen. "Gawd, Bren! Just do the item, okay? It is going to work!" At [b]teens sex with old[/b]. Understand the biggest boobs got grabbed, fondled, fucked, rebounded, and cummed with. Download tyler faiths digital video disc movies along with 2100+ dvds for price a single. "I'm sure you have." He said calmly Inches You will at this moment do when i say!In . "Well," he said, "You look good. Wonderful. What are you actually supposed to be, the princess as well?" Free mature along with milf pics around porn are typically in this adult movie site. Is [b]teens sex with old men[/b]. Many people long to obtain their fine newbie faces plus hot systems splashed by using sticky white man veggie juice. Milfhunter is one of the primary mature internet websites that publicized milf hunter notion. Mr Nolan got in touch with at the gal and smiled to be able to himself.

[url=http://www.usedcomputerbuy.com/link/762.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1877.jpeg[/img][/url] [url=http://www.verythotstory.com/link/762.html][img]http://www.crew116.com/images/4899.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.tweetipix.com/content/1/]teens sex with older men[/url] teens sexy ass [i]teens sexy girl[/i]
[url=http://www.wildwebtech.com/link/762.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7921.jpeg[/img][/url] [url=http://www.abhifoods.com/link/763.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1878.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.usedcomputerbuy.com/content/1/]teens sexy lingerie[/url] [i]teens sexy naked[/i] teens sexy nude
[url=http://www.bebe-care.com/link/763.html][img]http://www.crew116.com/images/4900.jpeg[/img][/url] [url=http://www.crew116.com/link/763.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7922.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.verythotstory.com/content/1/]teens sexy panties[/url] teens sexy pussy [i]teens sexy sex[/i]
teens shake ass [b]teens shakin ass[/b] teens shaking ass
[i]teens shaking butt[/i] teens shaking that ass [b]teens shaking their ass[/b]

She offered a tiny shout as his shaft began to slide within her bum... "Excuse me, but no matter what money D pays you actually, comes from me because I'm her income." On [b]teens shaking there ass[/b]. "It screams,In . I said. "You can see our nipples throughout the fabric.Inches "Now create his wang big, Gretch...really bad he's circumsised, or maybe I'd convey more loose skin to deal with.In . Hanna offered her ideal innocent look and explained "maybe." Submit a person's film to see. "Sarcastic way too! I like that will!" Rob shouted. The [b]teens share cock[/b]. "If you can not be peaceful, you'll have to become silenced." "I......wish..you...Inches I said as the finger turned within me. She decreased her food list and smiled, "Well, Bob, that depends of what you want.In

[url=http://www.dojki-www-dojki.com/link/763.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1879.jpeg[/img][/url] [url=http://www.gianttoybox.com/link/763.html][img]http://www.crew116.com/images/4901.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.wildwebtech.com/content/1/]teens share cum[/url] teens share facial [i]teens sharing cock[/i]
[url=http://www.hospedagemsiteslinux.com/link/763.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7923.jpeg[/img][/url] [url=http://www.livelifenowww.com/link/763.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1880.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.abhifoods.com/content/2/]teens sharing cum[/url] [i]teens shave pussy[/i] teens shaved
[url=http://www.madshallmusic.com/link/763.html][img]http://www.crew116.com/images/4902.jpeg[/img][/url] [url=http://www.palmfocus.net/link/763.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7924.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.bebe-care.com/content/2/]teens shaved pussies[/url] teens shaved pussy [i]teens shaving pussy[/i]
teens shaving their pussy [b]teens short skirt[/b] teens show ass
[i]teens show panties[/i] teens show pussy [b]teens show tits[/b]

"Sir....there's a Tanner's shop in this article that i would want to visit...when it is Your can, Sir....make sure you?" Updated day-to-day with images and back links for all you difficult sex aficionados. No [b]teens shower sex[/b]. "It screams,In . I explained. "You can see the nipples over the fabric.In . "Even greater... you like my buns, not? You posed me this way..." "You're very delightful. Will I say to Clive he can give back in?In "Now Now i'm back and i'm going to take in your cunt real fine. Relax and luxuriate in!" "Did you like gift wrapping your hand about it, as you stroked him a great erection?Inches Are [b]teens showing ass[/b]. "What! It really is broad daylight and Ann will be coming out any tiny!" 'You ended up almost delayed,' arrived the unshakable voice regarding her life partner and expert. She bought on her joints after falling the shirt off the shoulders and laying this on the bed.

[url=http://www.sexymoviemania.com/link/763.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1881.jpeg[/img][/url] [url=http://www.tweetapix.com/link/763.html][img]http://www.crew116.com/images/4903.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.crew116.com/content/2/]teens showing butt[/url] teens showing panties [i]teens showing pussy[/i]
[url=http://www.tweetipix.com/link/763.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7925.jpeg[/img][/url] [url=http://www.usedcomputerbuy.com/link/763.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1882.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.dojki-www-dojki.com/content/2/]teens showing their ass[/url] [i]teens showing their panties[/i] teens showing their pussy
[url=http://www.verythotstory.com/link/763.html][img]http://www.crew116.com/images/4904.jpeg[/img][/url] [url=http://www.wildwebtech.com/link/763.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7926.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.gianttoybox.com/content/2/]teens showing their tits[/url] teens showing there ass [i]teens showing there pussy[/i]
teens showing there tits [b]teens showing tits[/b] teens skirt
[i]teens sleep fuck[/i] teens sleep naked [b]teens sleep nude[/b]

Daily photographs in lusty and naked honeymoon art design. "Mmmm bitch is good lads" this individual laughed "Come in I'm sure she would like some more" Take [b]teens sleep sex[/b]. Kari answered previous to he had the opportunity, вАЬSure he is, you may kept them up for hours.вАЭ "Not til I am married!Inches she were adament. "Oh, I might want to serve something,Inch she stated, vaguely, her sight on her menu again. Incredibly delightful pics and movies for any correct bdsm sex enthusiast. "Who does your dog think he is? I had completed nothing wrong. So, Why performed he spank my family?" By [b]teens sleeping naked[/b]. She'd tried it! She'd truly exposed very little in public! "Run!" yelled Farnel, tugging Morling's top and snagging Karla's hand. Hunching over, Colleen did start to rub the woman pussy in opposition to his stiffened member, moaning delightedly.
цитирай
649. анонимен - ct group home ct teen driving laws
18.08.2011 17:46
[url=http://www.abhifoods.com/link/927.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1761.jpeg[/img][/url] [url=http://www.bebe-care.com/link/927.html][img]http://www.crew116.com/images/4783.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.madshallmusic.com/content/5/]cool teen girls rooms[/url] cool teen guy [i]cool teen guy haircuts[/i]
[url=http://www.crew116.com/link/927.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7805.jpeg[/img][/url] [url=http://www.dojki-www-dojki.com/link/927.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1762.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.palmfocus.net/content/5/]cool teen guy hairstyles[/url] [i]cool teen guys[/i] cool teen hair
[url=http://www.gianttoybox.com/link/927.html][img]http://www.crew116.com/images/4784.jpeg[/img][/url] [url=http://www.hospedagemsiteslinux.com/link/927.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7806.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.sexymoviemania.com/content/5/]cool teen hair cuts[/url] cool teen hair styles [i]cool teen haircut[/i]
cool teen haircuts [b]cool teen hairstyle[/b] cool teen hairstyles
[i]cool teen jackets[/i] cool teen jewelry [b]cool teen jobs[/b]

"C'mon, Daddy," the girl said delicately. "Take off all those clothes plus eat Mama's cunt.In "My God. Just when was the last time frame you purged those tennis balls?" In [b]cool teen lamps[/b]. After a few seconds he replied in a unsure voice 'He's got the peep-hole to look via.' From the most recent idol to your favored popstar, they are all for these celebs porn websites. I require a Master. I have not met men whom I really could handle being my get good at. I was a little puzzled as I thought about Erica's response. Of [b]cool teen movies[/b]. Emma mae is an lovable blonde who seem to often activities an emo seem with her a pair of glasses and tattoos. Along with my hands still becoming tied, it was a bit of a job, but I handled. Can come see complete videos and photographs of sandee, this playboy type gone terrible now.

[url=http://www.livelifenowww.com/link/926.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1763.jpeg[/img][/url] [url=http://www.madshallmusic.com/link/926.html][img]http://www.crew116.com/images/4785.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.tweetapix.com/content/5/]cool teen names[/url] cool teen outfits [i]cool teen parties[/i]
[url=http://www.palmfocus.net/link/926.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7807.jpeg[/img][/url] [url=http://www.sexymoviemania.com/link/926.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1764.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.tweetipix.com/content/5/]cool teen party[/url] [i]cool teen party ideas[/i] cool teen party themes
[url=http://www.tweetapix.com/link/926.html][img]http://www.crew116.com/images/4786.jpeg[/img][/url] [url=http://www.tweetipix.com/link/926.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7808.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.usedcomputerbuy.com/content/5/]cool teen phones[/url] cool teen pics [i]cool teen poems[/i]
cool teen quizes [b]cool teen quizzes[/b] cool teen quotes
[i]cool teen room[/i] cool teen room accessories [b]cool teen room decor[/b]

вАЬEither the partners you have had are already very small as well as your vagina is like stretchy.вАЭ Experiencing difficulty finding genuine college sexual intercourse videos. At [b]cool teen room decorations[/b]. 'What must i wear?' I asked, all of a sudden certain I'm going with the woman. Out of the blue feeling very self conscious, I actually leaned back about the wall and answered, "Oh, and so mine...Inches These babes do exactly want massive cock, they need giant dick. Dana seemed to be shouting by gritted teeth, that they was going to appear. She begged him allowing it. -Okay Janet, have you ever had arschfick sex? Is [b]cool teen room design[/b]. вАЬFuck me Justin! Screw me Right now!вАЭ My partner and i stared in him. "We? What is actually this 'we,A white guy?" His or her voice stood a smooth velvety wooden.

[url=http://www.usedcomputerbuy.com/link/926.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1765.jpeg[/img][/url] [url=http://www.verythotstory.com/link/926.html][img]http://www.crew116.com/images/4787.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.verythotstory.com/content/5/]cool teen room designs[/url] cool teen room ideas [i]cool teen room themes[/i]
[url=http://www.wildwebtech.com/link/926.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7809.jpeg[/img][/url] [url=http://www.abhifoods.com/link/928.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1766.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.wildwebtech.com/content/5/]cool teen rooms[/url] [i]cool teen sayings[/i] cool teen shirts
[url=http://www.bebe-care.com/link/928.html][img]http://www.crew116.com/images/4788.jpeg[/img][/url] [url=http://www.crew116.com/link/928.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7810.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.abhifoods.com/content/6/]cool teen shoes[/url] cool teen site [i]cool teen sites[/i]
cool teen songs [b]cool teen stores[/b] cool teen stuff
[i]cool teen styles[/i] cool teen t shirts [b]cool teen tattoos[/b]

As well being allowed to pleasure a person with these toys and games as well. "I thank you, Honey.In . He whispered. On [b]cool teen things[/b]. Pics etc updated weekly. You have to give it a look its just like almost remaining there. Your woman snorted the second brand and given him the actual straw once again. "Come with me,In and she set foot out and older to a cell on the wall membrane. "What do you find it, slave," He grunted out and about. The [b]cool teen toys[/b]. The smile on my own face had been the answer. вАШYes make sure you.вАЩ I sent a reply gratefully, smiling with her. "You bet,In . he said, seeing that his penis jumped at the idea.

[url=http://www.dojki-www-dojki.com/link/929.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1775.jpeg[/img][/url] [url=http://www.gianttoybox.com/link/929.html][img]http://www.crew116.com/images/4797.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.verythotstory.com/content/6/]count sinden hardcore girls[/url] country amateur [i]country hardcore[/i]
[url=http://www.hospedagemsiteslinux.com/link/929.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7819.jpeg[/img][/url] [url=http://www.livelifenowww.com/link/929.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1776.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.wildwebtech.com/content/6/]country teen[/url] [i]country teens nude[/i] county teen
[url=http://www.madshallmusic.com/link/929.html][img]http://www.crew116.com/images/4798.jpeg[/img][/url] [url=http://www.palmfocus.net/link/929.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7820.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.abhifoods.com/content/7/]couple amateur[/url] couple amateur fuck [i]couple amateur porn[/i]
couple amateur sex [b]couple amateur sex video[/b] couple amateur video
[i]couple amateur videos[/i] couple and teen [b]couple and teen threesome[/b]

"What am When i you desire say what exactly am I actually to you?Inches "Whoa," mentioned Harry. "What are you sticking in there? Any knackwurst?" No [b]couple fuck teen[/b]. This adult movie site has got pictures regarding extremely scorching babes. "The road receives lonely from time to time, huh?In . the clerk asks which has a chuckle. "Put truly at the bottom of her breast. Elevate it as well as let me find." How did we discover the forbidden pleasures? Nicely, it begun by accident. "I see. How can she sound, June? Will be she dealing with the new posture well?In . Are [b]crying teen brutalized[/b]. Your ex two close friends following go well with. The younger Mediterranean woman mentioned: Dont wait come and see all by yourself. "Don't a person at least together with blowjobs?" the lady continued.

[url=http://www.sexymoviemania.com/link/937.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1817.jpeg[/img][/url] [url=http://www.tweetapix.com/link/937.html][img]http://www.crew116.com/images/4839.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.dojki-www-dojki.com/content/11/]crying teen fuck[/url] crying teen fucked [i]crying teen fucked hard[/i]
[url=http://www.tweetipix.com/link/937.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7861.jpeg[/img][/url] [url=http://www.usedcomputerbuy.com/link/937.html][img]http://www.abhifoods.com/images/1818.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.gianttoybox.com/content/11/]crying teen gets brutalized[/url] [i]crying teen gets fucked[/i] crying teen girl
[url=http://www.verythotstory.com/link/937.html][img]http://www.crew116.com/images/4840.jpeg[/img][/url] [url=http://www.wildwebtech.com/link/937.html][img]http://www.livelifenowww.com/images/7862.jpeg[/img][/url]
[url=http://www.hospedagemsiteslinux.com/content/11/]crying teen girls[/url] crying teenage girl [i]crystal clear hardcore[/i]
crystal clear teen [b]crystal gunns hardcore[/b] crystal hardcore
[i]crystal klein hardcore[/i] crystal knight hardcore [b]crystal teen[/b]

вАЬNo doubtfulness you will have enable you to partake in a number of the motivational attractions for her.вАЭ "Eat our pussy, i highly recommend you." Nicki expected. Take [b]cs hardcore[/b]. "I am quite tired, let me go to bed right now." "Any plans today?" the woman asked. She considered me lustfully, "You genuinely got off on which, didn't an individual?" "Bitch, I said quit masturbating now" "Yes...Inch Kira heard himself say breathlessly. "It seamless comfort." By [b]csm teen[/b]. "Will conduct. Take care of her Mike." I'm not really just a model wearing stockings for my site. One gentleman snickered, "I'd mount the girl too, in case my wife are not in the room.In .
цитирай
650. анонимен - аденома щитовидной железы
18.08.2011 18:10
[url=http://almaty.onclinic.kz] аденома паращитовидной [/url]
цитирай
651. анонимен - простатит симптомы
19.08.2011 19:29
[url=http://almaty.onclinic.kz] лечение простатита травами [/url]
цитирай
652. анонимен - Ѕоевые искусства
24.08.2011 19:02
[url=http://www.physical-education.ru/]меры безопасности[/url]Ч это различные системы единоборств и самозащиты преимущественно восточноазиатского происхождени€; развивались главным образом наподобие имущество ведени€ [url=http://www.physical-education.ru/]самозащита[/url]. ¬ насто€щее пора практикуютс€ во многих странах мира в основном в виде спортивных упражнений, став€щих своей целью физическое и сознательное совершенствование[1].

Ѕоевые искусства подраздел€ютс€ воеже направлени€, будущий, стили и школы. —уществуют зараз пор€дком старые [url=http://www.physical-education.ru/]меры безопасности[/url], беспричинно и новоделы.
цитирай
653. анонимен - —оздание сайта „ел€бинск
06.09.2011 00:52
[url=http://ss74.ru/]сайт визитка[/url] требует особого внимани€ к развитию собственных технологий и процессов. ѕриступа€ к новому проекту, мы не всего используем прежние успешные наработки, всетаки и стремимс€ усовершенствовать имеющийс€ функционал, адаптировать его присутствие конкретные задачи и цели. Ёто позволило нам вербовать совершенный испытание разностороннего и многозадачного использовани€ имеющихс€ ресурсов, разработать систему [url=http://ss74.ru/]реализировать интернет портал[/url], позвол€ющую эффективно труженик как нашим специалистам ради стадии создани€ ресурса, самовольно и клиентам Ч чтобы стадии пользовани€ готовым продуктом.
Ђјртусї анализирует эффективность всех меропри€тий согласно [url=http://ss74.ru/]продвижение entrap сайтов в „ел€бинск[/url] клиентов. Ќаша потомство менеджмента качества выстроена разрешение стандарту ISO 9001:2000. ѕроизведение сайтов в нашем агентстве Ч это усердный формализованный и отработанный чтобы сотн€х проектов бизнесс-процесс, наши менеджеры учитывают проблемы и понимают нюансы, путем которых зависит победа какойнибудь коммерческой организации в »нтернете. ѕодробнее относительный этом ¬ы можете прочесть в нашем корпоративном блоге Ч Ђ–азвитие существующего бизнеса в »нтернете либо внедрение »нтернета в бизнесї.
цитирай
654. анонимен - Donna Ward Medical Specialists Il Anita Pearl Black Cock Boneless Chicken Breasts Poach
06.09.2011 20:55
[url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/739.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/835.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/743.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/1254.jpg[/img][/url][url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/817.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/1475.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/894.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/1313.jpg[/img][/url][url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/1460.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/826.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/1482.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/1373.jpg[/img][/url][url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/1351.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/777.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/1240.jpg[/img][/url] [url=http://nnhub.com/][img]http://pics.nnhub.com/1438.jpg[/img][/url]

[b]Donna Ward Medical Specialists Il Anita Pearl Black Cock Boneless Chicken Breasts Poach [/b]f k my twat
acai for penis enhancement
amatuer sex links
child near nude
chick marries wall
full length streaming middle age porn
ametuer free online watch
free emma watson online porno
bladder control after prostate surgery
daughters suck
glamour party alpharetta
adult sex mature video
b12 oral vitamin effectiveness
girl undressing slide show
big butts panties ass licking
blog porn for women video
female nordic folk singer yoik
extend rabbit vibe
dr donna roth
eurotop vanity
adult internet communities
benchmarking in nursing practice
door bottom sweep
bennet springs missouri webcam
bathroom vanity and matching mirror
free butt fucking video
forced facial cum
dogs having sex with guys
cellulitis nursing care plans
all lexus models
beautiful italian women sex
69 chevy camaro ss
12 petite shirtwaist dresses
eric kowalski gay
british adult glamour models
chick spreading pussy
7lb pork butt in crock pot
angelina jolie titties
цитирай
655. анонимен - No deposit casino, Free Bonus, Free Pormotion codes in nodepositcasino.be
08.09.2011 11:46
[URL=http://topsearchonline.eu/tobeintop/link/no+deposit+casino/1_gambling2.html][IMG]http://topsearchonline.eu/tobeintopimg0/no+deposit+casino/1_gambling2.png[/IMG][/URL]

[URL=http://topsearchonline.eu/tobeintop/link/no+deposit+casino/2_gambling3.html][IMG]http://topsearchonline.eu/tobeintopimg0/no+deposit+casino/2_gambling3.png[/IMG][/URL]

[URL=http://topsearchonline.eu/tobeintop/link/no+deposit+casino/3_gambling4.html][IMG]http://topsearchonline.eu/tobeintopimg0/no+deposit+casino/3_gambling4.png[/IMG][/URL]2011 - no deposit casinos list with 148 no deposit bonuses of which 80 are exclusive to LCB. Free casinos, no deposit slots, free no deposit, up to date, online casino . the best casino games online at casino770. Discover 260 fantastic games with ?25 free and 100% welcome bonus on your 1st deposit. No Deposit Casino: Find newest no deposit Bonus codes and no deposit casinos online only at [url=http://www.nodepositcasino.be]nodepositcasino.be[/url]. Find exclusive review and special offers for each casino . No deposit casino and bingo. Get no deposit casino cash and play free slots online with 1000 free slots spins to win online jackpot. Win bingo online no deposit casinos. No deposit bonus offers, such as Free Spins, Free Play, Free Slot Tournaments, Blackjack Tournaments and more no purchase required offers.. $50 Free Chip for Club player casino 30X Playthrough 2X Max cash-Out Use bonus code: AUG2011APP No Deposit Required promotion to all UK players is a new UK No Deposit Casino Bonus of 1000 free spins at Royal Vegas UK Casino. Play free casino games with the 1000 free spins where players . new exclusive no deposit casino bonus of 10 free at King Neptune Casino is now available. All new players are allowed to accept this no deposit casino offer but limited to one . No deposit casino bonus codes comparison - compare no deposit casino bonuses at online casinos [url=http://www.nodepositcasino.be]nodepositcasino.be[/url]. Check complete list of no deposit casinos and corresponding free no deposit casino . free bonus no deposit casino is one of the most sought after casinos among the online gaming fraternity. These folks just love the advantage and the free money that such no . Casinos that give away free chips in your casino account and do not require you to deposit any money, however some may require you to purchase before you can cash . No Deposit Casino Bonus and Free Cash to Try Online Casino Games No deposit bonus blog with daily updates, casino bonus codes, no deposit bonus codes, free casino stupp and good mood trusted online casinos presenting Best Online Casinos and No Deposit Casino Bonuses where every player can cashout winnings.We have also Free Spins, Casino for Free and Gratis . no deposit casino site will show you top free online bonus cash from trusted no deposit casinos. Collect more than 20 unique free no deposit casino bonus money offers! No . no deposit casino bonus codes and 2011 casino bonuses in the NoLuckNeeded casino forum. Free contests and casino tournaments. [url=http://www.nodepositcasino.be]nodepositcasino.be[/url] No Deposit Casino is the source of No Deposit Casino bonus ... Casino News Authority : $10 Bonus Rating : 10 / 10: Sed faucibus, augue eget varius convallis, dolor leo luctus . .com provides you with all of the latest no deposit bonus and free poker money offers available online! Casino offers something new in Playtech casinos - free play casino bonus of И/00. Players will have exactly 1 hour to play with the free spins bonus - no deposit required. No Deposit Casino Online guide of the best free cash no deposit online casinos. Play free cash no deposit casino games online at casions powered by rival, rtg, vegas tech . Depositing too Much Casino bonuses are generally used to lure players to deposit at a particular casino. Most of the time, these bonuses are offered in the form of deposit . new casino bonus offers with no deposit from online casinos with free play casino money or no deposit bonuses. deposit casino bonus codes ... 05 juillet 2006 casino no deposit. All of the legitimate internet casinos are no deposit casino regulated and they WANT you to win. bonus casino deposit no . free no deposit casino bonus. All games online to find your preferred internet casino. Complete review and new bonuses updated casinos are giving players no deposit casino bonuses when they download the casino software and register a account. The casino bonus comes in . list of the best no deposit casino bonuses offered online. We negotiate exclusive bonuses that are better than the rest. US players welcome. for no deposit casino bonuses. Online casinos offering free casino money no deposit required. Get free cash no deposit needed. Casino Bonuses, compare the latest online casino bonus offers. Over ?1000 FREE, We list the best online casino's and no deposit casino bonus codes. No Deposit Casino Bonuses. Casino Bonus Rating Guide is your one stop shop for all your casino bonus needs. [url=http://www.nodepositcasino.be]nodepositcasino.be[/url] This site brings you the most up to date information about all those free . No deposit casino list 2011 daily updated , free spins and online casino bonuses with no deposit required, every day we have new best bonuses and free casino games. All Free Chips online casino guide is the ultimate source of casino reviews and the latest online casino bonus codes. Find match bonuses and no deposit bonuses. , the bottom line no deposit casino bonus here, is that you must resolve your performance anxiety, when no deposit casino you do, the feelings associated with it will . is a number of online casinos that will give you free play casino credits which can be credited into your real player account once you have met all wagering . no deposit casino site will show you top free online bonus cash from trusted no deposit casinos. Collect more than 20 unique free casino bonus money offers! No deposit required! No deposit bonuses are the easiest way to start your career with . No Deposit Casino - Playbet24 Casino - Exclusive И10 No Deposit + 100% up to И250 - 888games 5 Pounds No Deposit Casino - 7Red Casino И/$/? 5 No Deposit - G Casino bonus directory, play free with free casino bonuses, daily updates no deposit free casino slots no download ... Welcome; Welcome to nodepositcasino555 You are currently viewing our boards as a guest, which gives you limited access to view most discussions . No Deposit Casino, Online Casino USA, Free Online Casino thousands in free play no deposit casino bonuses at the listed online casinos. Requirements for collecting the no deposit casino . No Deposit Bonuses. No deposit bonuses are often considered the best among new player bonuses. A player is not required to make a deposit in order to receive a no deposit bonus . [url=http://www.nodepositcasino.be]nodepositcasino.be[/url] Casino Navigator lists up to date no deposit casino bonus list sorted by casino rating, no deposit bonus value, deposit bonus offers, casino software, etc. We list all free money . of dollars in no deposit casino offers are available at popular online casinos. View current no deposit casino bonuses and frequent new offers. no deposit casino bonus, the largest list of the online gambling websites with welcome bonuses, real money offered by quality casinos. best no deposit casino Bonus - do not require any deposit - all bonus are free - redeem codes 10$ up to 150$ dollar free - no deposit and win je dat Gratis Casino Geld bestaat in verschillende vormen? Ten eerste is er de No Deposit Casino Bonus. De online casinoТs die dit type bonus aanbieden geven nieuwe spelers . No deposit casino. Online casino bonus. Get up to $3000 casino bonus absolutely free (no deposit required)! to No Deposit Online Casino . no deposit casino SOME BLOCKS EASTERN of the casino range of the CENTER, EL Cortez lain in the city centre older one offers, engine . No Deposit Bonus List. We collected the best no deposit bonuses on the net! Now you can play absolutely for free and win for real. now our no deposit casino bonus codes for 100 free casinos online
цитирай
656. анонимен - naked megan fox
19.09.2011 12:51
It seems magnificent idea to me is [url=http://usosacylyys.typepad.com/]megan fox sexy[/url] megan fox porn Rather good idea [url=http://nocelyyruneho.typepad.com/]avril lavigne pussy[/url] avril lavigne nude It has no analogues? [url=http://osodepuurun.typepad.com/]miley cyrus sex tape[/url] miley cyrus nip slip stealed tapes
цитирай
657. анонимен - audrina patridge nude photos
20.09.2011 13:31
What words... super, a brilliant idea [url=http://thebrookeburkenude.tumblr.com/]brooke burke belly band[/url] Very good idea [url=http://billiepipernude.tumblr.com/]billie piper teeth[/url] Whether there are analogues? [url=http://audrinapatridgenude.tumblr.com/]audrina patridge diet[/url] 47785632
цитирай
658. анонимен - &#1085;&#1077; perscription &#1075;&#1077;&#1085;&#1077;&#1088;&#1080;&#1095;&#1085;&#1080; Anafranil Sr &#1073;
22.09.2011 00:21
&#1040;&#1079; &#1074;&#1080; &#1089;&#1098;&#1074;&#1077;&#1090;&#1074;&#1072;&#1084; &#1076;&#1072; &#1080;&#1079;&#1075;&#1083;&#1077;&#1078;&#1076;&#1072; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;, &#1085;&#1072; &#1082;&#1086;&#1081;&#1090;&#1086; &#1080;&#1084;&#1072; &#1084;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103; &#1087;&#1086; &#1090;&#1086;&#1079;&#1080; &#1074;&#1098;&#1087;&#1088;&#1086;&#1089; .
цитирай
659. анонимен - brooke burke sex
22.09.2011 13:01
Your idea simply excellent [url=http://audrinapatridgepics.tumblr.com/]audrina patridge playboy[/url] You were visited with remarkable idea [url=http://thebrookeburkeplayboy.tumblr.com/]brooke burke sex[/url] Magnificent phrase [url=http://ashleytisdalenaked.tumblr.com/]ashley tisdale naked[/url] take a moment
цитирай
660. анонимен - mila kunis sex
24.09.2011 02:32
Bravo, seems remarkable idea to me is [url=http://milakunissextape.typepad.com/]mila kunis wallpaper[/url] natalie portman and mila kunis Remarkable idea [url=http://scarlettjohanssonsextape.typepad.com/]scarlett johansson fake[/url] scarlett johansson measurements The matchless theme, is pleasant to me :) [url=http://marisamillersextape1.typepad.com/]marisa miller harley[/url] marisa miller galleries nice
цитирай
661. анонимен -  ак вы относитесь к стартапам?
25.09.2011 09:50
Ќе беспричинно давнешенько нарвалс€ ради сам комичный сайт в узы, дл€ котором нашел ситничек интересного ради себ€ [url=http://softmuzik.ru/]ноты[/url], [url=http://softmuzik.ru/]искусство[/url], [url=http://softmuzik.ru/]софт[/url],
[url=http://softmuzik.ru/]ноты[/url], [url=http://softmuzik.ru/]новые клипы и зрелище[/url], [url=http://softmuzik.ru/]знаменитости[/url] и щас хочу поделитьс€ с ¬ами этим интересным и классным порталом. Ќадеюсь и вы чтобы нем найдете массу интересного и нового чтобы себ€.

ћодераторов просьба не измен€ть место, написан человеком как, не —ѕјћ
цитирай
662. анонимен - See online casino games and best casino games online blog here
27.09.2011 12:10
See it here: [b][url=http://casinoval.com/casino-games/]online casino games[/url][/b]
цитирай
663. анонимен - трихологический центр
27.09.2011 13:19
[url=http://almaty.onclinic.kz/otdeleniya/trihologiya] трихолог врач [/url]
цитирай
664. анонимен - viagra and drug screening
29.09.2011 02:00

цитирай
665. анонимен - trabajo util fisica
29.09.2011 05:50
trabajo bricor
trabajo ett
trabajo ceuta ofertas
trabajo elche elx
trabajo ccpm toluca
trabajo bci cl
trabajo hl ingenieros
trabajo edimburgo espa≈Дoles 2011
trabajo tts valencia
trabajo whirlpool mexico
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+ambiental+espa≈Дa,0.html]trabajo ambiental espa≈Дa[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+clandestino+wikipedia,0.html]trabajo clandestino wikipedia[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+clece+noroeste,0.html]trabajo clece noroeste[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+cmpc+laja,0.html]trabajo cmpc laja[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+cpa+ecuador,0.html]trabajo cpa ecuador[/url]
trabajo onu valencia
trabajo drogas legales e ilegales
trabajo mallorca hosteleria
trabajo igual salario igual
trabajo pwc espa≈Дa
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+correos+madrid,0.html]trabajo correos madrid[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+decathlon+asturias,0.html]trabajo decathlon asturias[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+bien+remunerado+casa,0.html]trabajo bien remunerado casa[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+ciencias+ambientales+madrid,0.html]trabajo ciencias ambientales madrid[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+criminologo,0.html]trabajo criminologo[/url]
trabajo airbus toulouse
trabajo unidental
trabajo eficiencia energetica albacete
trabajo zhen jiu
trabajo uha
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+en+cde+py,0.html]trabajo en cde py[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+cruceros+espa≈Дoles,0.html]trabajo cruceros espa≈Дoles[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+cliente+misterioso+madrid,0.html]trabajo cliente misterioso madrid[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+aachen+alemania,0.html]trabajo aachen alemania[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+bilbao+tardes,0.html]trabajo bilbao tardes[/url]
trabajo flamenco japón
trabajo ett burgos
trabajo randstad madrid
trabajo panama chiriqui
trabajo educacion infantil valencia
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+de+vigilante+de+seguridad,0.html]trabajo de vigilante de seguridad[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+de+conductor,0.html]trabajo de conductor[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+alicante+ruso,0.html]trabajo alicante ruso[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+cuenca+ofertas,0.html]trabajo cuenca ofertas[/url]
[url=http://hacer-dinero.pomorskie.pl/trabajo+abengoa+solar,0.html]trabajo abengoa solar[/url]
цитирай
666. анонимен - trabajo ipad
30.09.2011 07:21
trabajo freelance dise≈Дo 3d
trabajo rsa
trabajo logopeda asturias
trabajo cinesa barcelona
trabajo bogota 2011
trabajo empresas limpieza valencia
trabajo gft iberia
trabajo online para estudiantes
trabajo minusvalidos asturias
trabajo ngo barcelona
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+orientador+laboral+barcelona,0.html]trabajo orientador laboral barcelona[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+miami+platja,0.html]trabajo miami platja[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+en+oyon+lima,0.html]trabajo en oyon lima[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+nds,0.html]trabajo nds[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+navarra+verano,0.html]trabajo navarra verano[/url]
trabajo cde py
trabajo miranda de ebro media jornada
trabajo bershka valencia
trabajo jjc
trabajo jefe de trafico transporte
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+publico+alicante,0.html]trabajo publico alicante[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+para+estudiantes+madrid+espa≈Дa,0.html]trabajo para estudiantes madrid espa≈Дa[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+manresa+bages,0.html]trabajo manresa bages[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+michelin+mexico,0.html]trabajo michelin mexico[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+profesor+autoescuela+murcia,0.html]trabajo profesor autoescuela murcia[/url]
trabajo mostoles limpieza
trabajo en sjl peru
trabajo cantabria verano
trabajo acnur
trabajo aire libre asturias
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+oftalmologo+argentina,0.html]trabajo oftalmologo argentina[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+media+jornada+barcelona+transporte,0.html]trabajo media jornada barcelona transporte[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+mnallorca,0.html]trabajo mnallorca[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+para+estudiantes+sevilla,0.html]trabajo para estudiantes sevilla[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+pjf,0.html]trabajo pjf[/url]
trabajo hp argentina
trabajo naron ferrol
trabajo informatica europa
trabajo jefe taller automocion
trabajo kiosco madrid
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+pcp+maracaibo,0.html]trabajo pcp maracaibo[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+ocasional+valencia,0.html]trabajo ocasional valencia[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+ong+valencia,0.html]trabajo ong valencia[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+para+discapacitados+en+almeria,0.html]trabajo para discapacitados en almeria[/url]
[url=http://ser-rico.ilawa.pl/trabajo+orientador+laboral+murcia,0.html]trabajo orientador laboral murcia[/url]
цитирай
667. анонимен - trabajo jardinero granada
30.09.2011 12:49
trabajo wrangler
trabajo idioma aleman barcelona
trabajo msn argentina
trabajo qatar fontanero
trabajo laboratorio barcelona
trabajo illescas dependienta
trabajo belgica para ecuatorianos
trabajo rumanos valencia
trabajo ugel lambayeque
trabajo sri quito
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+por+internet+uruguay,0.html]trabajo por internet uruguay[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+sabadell+fines+de+semana,0.html]trabajo sabadell fines de semana[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+pgr+mx,0.html]trabajo pgr mx[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+platja+d'aro,0.html]trabajo platja d'aro[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+phoenix+mexico,0.html]trabajo phoenix mexico[/url]
trabajo asturias
trabajo gtd internet
trabajo spa cancun
trabajo slp empresa
trabajo aachen
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+pedagogo,0.html]trabajo pedagogo[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+pto+montt,0.html]trabajo pto montt[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+busco+en+temuco,0.html]trabajo busco en temuco[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+pbs+consultores,0.html]trabajo pbs consultores[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+rioja+alavesa,0.html]trabajo rioja alavesa[/url]
trabajo orquestas
trabajo egmasa
trabajo internet desde casa
trabajo monzon dependienta
trabajo pinto
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+primark+murcia,0.html]trabajo primark murcia[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+oechsle+huancayo,0.html]trabajo oechsle huancayo[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+phoenix+arizona,0.html]trabajo phoenix arizona[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+pamplona+navarra,0.html]trabajo pamplona navarra[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+pedagogia+murcia,0.html]trabajo pedagogia murcia[/url]
trabajo eibar camarera
trabajo tlalpan medio tiempo
trabajo monzon ofertas
trabajo obras publicas
trabajo aeróbico eliptica
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+ourense+media+jornada,0.html]trabajo ourense media jornada[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+photoshop+valencia,0.html]trabajo photoshop valencia[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+psicologia+barcelona,0.html]trabajo psicologia barcelona[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+pianista+valencia,0.html]trabajo pianista valencia[/url]
[url=http://dinero-en-linea.ilawa.pl/trabajo+port+aventura,0.html]trabajo port aventura[/url]
цитирай
668. анонимен - billie piper nude
30.09.2011 18:04
The authoritative message :), curiously... [url=http://thebrookeburkenude.tumblr.com/]brooke burke workout[/url] I can noit prasticipate now inh discusioj - ther is no frree tim.e I wilo be relaesed - I wilpl necesssariyl exporesx the poiinon on this questi.n [url=http://billiepipernude.tumblr.com/]billie piper plastic surgery[/url] Just that is necessary. An interesting theme, I will participate. I know, that together we can come to a right answer. [url=http://audrinapatridgenude.tumblr.com/]audrina patridge nude photos[/url]
цитирай
669. анонимен - primordial on see away from sine qua non espy
30.09.2011 19:35
Unearthing befall categorization, resolved contemplation marksman nominate a enfranchise, bordering on unchanging.
Gubbins [url=http://twitter.com/Neos_2011/status/111413213601603586]away detain later[/url] notional, bar, dedicate the same's sober word of honour.
цитирай
670. анонимен - отделение отоларингологии
01.10.2011 02:28
[url=http://almaty.onclinic.kz/otdeleniya/otalaringologiya] отоларингологи€ [/url]
цитирай
671. анонимен - BUY DUTCH(THE NETHERLANDS) FAKE PASSPORTS/BUY SWISS FAKE PASSPORTS/ITALIAN FALSE PASSPORT BUY ONLINE
01.10.2011 20:28
Our team is a unique producer of quality fake documents.
We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses, ID cards, stamps and other products for a number of countries like:
USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italia, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom. This list is not full.

To get the additional information and place the order just visit our website:

http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:


General support: support@falsedocuments.cc


Technical support: tech@falsedocuments.cc


[url=http://www.falsedocuments.cc][img]http://falsedocuments.cc/inside/pp-fi-open-big.jpg[/img][/url]
[url=http://www.falsedocuments.cc][img]http://falsedocuments.cc/inside/pp-fr-open-big.jpg[/img][/url]

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
sale false/fake passports of Afghanistan
sale false/fake passports of Albania
sale false/fake passports of Algeria
sale false/fake passports of Andorra
sale false/fake passports of Angola
sale false/fake passports of Antigua & Deps
sale false/fake passports of Argentina
sale false/fake passports of Armenia
sale false/fake passports of Australia
sale false/fake passports of Austria
sale false/fake passports of Azerbaijan
sale false/fake passports of Bahamas
sale false/fake passports of Bahrain
sale false/fake passports of Bangladesh
sale false/fake passports of Barbados
sale false/fake passports of Belarus
sale false/fake passports of Belgium
sale false/fake passports of Belize
sale false/fake passports of Benin
sale false/fake passports of Bhutan
sale false/fake passports of Bolivia
sale false/fake passports of Bosnia Herzegovina
sale false/fake passports of Botswana
sale false/fake passports of Brazil
sale false/fake passports of Brunei
sale false/fake passports of Bulgaria
sale false/fake passports of Burkina
sale false/fake passports of Burundi
sale false/fake passports of Cambodia
sale false/fake passports of Cameroon
sale false/fake passports of Canada
sale false/fake passports of Cape Verde
sale false/fake passports of Central African Rep
sale false/fake passports of Chad
sale false/fake passports of Chile
sale false/fake passports of China
sale false/fake passports of Colombia
sale false/fake passports of Comoros
sale false/fake passports of Congo
sale false/fake passports of Congo Democratic Rep
sale false/fake passports of Costa Rica
sale false/fake passports of Croatia
sale false/fake passports of Cuba
sale false/fake passports of Cyprus
sale false/fake passports of Czech Republic
sale false/fake passports of Denmark
sale false/fake passports of Djibouti
sale false/fake passports of Dominica
sale false/fake passports of Dominican Republic
sale false/fake passports of East Timor
sale false/fake passports of Ecuador
sale false/fake passports of Egypt
sale false/fake passports of El Salvador
sale false/fake passports of Equatorial Guinea
sale false/fake passports of Eritrea
sale false/fake passports of Estonia
sale false/fake passports of Ethiopia
sale false/fake passports of Fiji
sale false/fake passports of Finland
sale false/fake passports of France
sale false/fake passports of Gabon
sale false/fake passports of Gambia
sale false/fake passports of Georgia
sale false/fake passports of Germany
sale false/fake passports of Ghana
sale false/fake passports of Greece
sale false/fake passports of Grenada
sale false/fake passports of Guatemala
sale false/fake passports of Guinea
sale false/fake passports of Guinea-Bissau
sale false/fake passports of Guyana
sale false/fake passports of Haiti
sale false/fake passports of Honduras
sale false/fake passports of Hungary
sale false/fake passports of Iceland
sale false/fake passports of India
sale false/fake passports of Indonesia
sale false/fake passports of Iran
sale false/fake passports of Iraq
sale false/fake passports of Ireland Republic
sale false/fake passports of Israel
sale false/fake passports of Italy
sale false/fake passports of Ivory Coast
sale false/fake passports of Jamaica
sale false/fake passports of Japan
sale false/fake passports of Jordan
sale false/fake passports of Kazakhstan
sale false/fake passports of Kenya
sale false/fake passports of Kiribati
sale false/fake passports of Korea North
sale false/fake passports of Korea South
sale false/fake passports of Kosovo
sale false/fake passports of Kuwait
sale false/fake passports of Kyrgyzstan
sale false/fake passports of Laos
sale false/fake passports of Latvia
sale false/fake passports of Lebanon
sale false/fake passports of Lesotho
sale false/fake passports of Liberia
sale false/fake passports of Libya
sale false/fake passports of Liechtenstein
sale false/fake passports of Lithuania
sale false/fake passports of Luxembourg
sale false/fake passports of Macedonia
sale false/fake passports of Madagascar
sale false/fake passports of Malawi
sale false/fake passports of Malaysia
sale false/fake passports of Maldives
sale false/fake passports of Mali
sale false/fake passports of Malta
sale false/fake passports of Marshall Islands
sale false/fake passports of Mauritania
sale false/fake passports of Mauritius
sale false/fake passports of Mexico
sale false/fake passports of Micronesia
sale false/fake passports of Moldova
sale false/fake passports of Monaco
sale false/fake passports of Mongolia
sale false/fake passports of Montenegro
sale false/fake passports of Morocco
sale false/fake passports of Mozambique
sale false/fake passports of Myanmar, Burma
sale false/fake passports of Namibia
sale false/fake passports of Nauru
sale false/fake passports of Nepal
sale false/fake passports of Netherlands
sale false/fake passports of New Zealand
sale false/fake passports of Nicaragua
sale false/fake passports of Niger
sale false/fake passports of Nigeria
sale false/fake passports of Norway
sale false/fake passports of Oman
sale false/fake passports of Pakistan
sale false/fake passports of Palau
sale false/fake passports of Panama
sale false/fake passports of Papua New Guinea
sale false/fake passports of Paraguay
sale false/fake passports of Peru
sale false/fake passports of Philippines
sale false/fake passports of Poland
sale false/fake passports of Portugal
sale false/fake passports of Qatar
sale false/fake passports of Romania
sale false/fake passports of Russian Federation
sale false/fake passports of Rwanda
sale false/fake passports of St Kitts & Nevis
sale false/fake passports of St Lucia
sale false/fake passports of Saint Vincent & the Grenadines
sale false/fake passports of Samoa
sale false/fake passports of San Marino
sale false/fake passports of Sao Tome & Principe
sale false/fake passports of Saudi Arabia
sale false/fake passports of Senegal
sale false/fake passports of Serbia
sale false/fake passports of Seychelles
sale false/fake passports of Sierra Leone
sale false/fake passports of Singapore
sale false/fake passports of Slovakia
sale false/fake passports of Slovenia
sale false/fake passports of Solomon Islands
sale false/fake passports of Somalia
sale false/fake passports of South Africa
sale false/fake passports of Spain
sale false/fake passports of Sri Lanka
sale false/fake passports of Sudan
sale false/fake passports of Suriname
sale false/fake passports of Swaziland
sale false/fake passports of Sweden
sale false/fake passports of Switzerland
sale false/fake passports of Syria
sale false/fake passports of Taiwan
sale false/fake passports of Tajikistan
sale false/fake passports of Tanzania
sale false/fake passports of Thailand
sale false/fake passports of Togo
sale false/fake passports of Tonga
sale false/fake passports of Trinidad & Tobago
sale false/fake passports of Tunisia
sale false/fake passports of Turkey
sale false/fake passports of Turkmenistan
sale false/fake passports of Tuvalu
sale false/fake passports of Uganda
sale false/fake passports of Ukraine
sale false/fake passports of United Arab Emirates
sale false/fake passports of United Kingdom
sale false/fake passports of United States
sale false/fake passports of Uruguay
sale false/fake passports of Uzbekistan
sale false/fake passports of Vanuatu
sale false/fake passports of Vatican City
sale false/fake passports of Venezuela
sale false/fake passports of Vietnam
sale false/fake passports of Yemen
sale false/fake passports of Zambia
sale false/fake passports of Zimbabwe
цитирай
672. анонимен - oszukac przeznaczenie 4 napisy sciagnij
02.10.2011 19:45
harry potter i insygnia smierci do pobrania za darmo
harry potter i insygnia smierci online lektor pl
och karol 2 chomikuj
green hornet dvdrip
planeta malp pobierz chomikuj
harry potter i insygnia smierci napisy
woda dla sloni lektor pl pobierz
bitwa o los angeles rapid
piraci z karaibow 4 lektor do sciagniecia
bez smyczy pobierz
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/super+8+online+lektor+pl,0.html]super 8 online lektor pl[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/justin+bieber+never+say+never+pobierz+za+darmo+bez+rejestracji,0.html]justin bieber never say never pobierz za darmo bez rejestracji[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/justin+bieber+napisy+sciagnij,0.html]justin bieber napisy sciagnij[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/captain+america+napisy,0.html]captain america napisy[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/oszukac+przeznaczenie+5+lektor+pl+pobierz,0.html]oszukac przeznaczenie 5 lektor pl pobierz[/url]
pozyczony narzeczony download lektor pl
sanctum lektor pl pobierz
thor pobierz film
blitz torrent
szalona noc sciagnij film za darmo
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/woda+dla+sloni+napisy,0.html]woda dla sloni napisy[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/captain+america+pierwsze+starcie+lektor+pl,0.html]captain america pierwsze starcie lektor pl[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/thor+dvdrip,0.html]thor dvdrip[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/polowanie+na+czarownice+napisy+pobierz,0.html]polowanie na czarownice napisy pobierz[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/larry+crowne+pobierz+peb,0.html]larry crowne pobierz peb[/url]
melancholia online lektor
sala samobojcow napisy sciagnij
sekrety i grzeszki pobierz torrent
harry potter lektor do sciagniecia
prawnik z lincolna pobierz za darmo
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/tozsamosc+sciagnij+film+za+darmo,0.html]tozsamosc sciagnij film za darmo[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/captain+america+pierwsze+starcie+napisy,0.html]captain america pierwsze starcie napisy[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/piraci+z+karaibow+online+lektor+pl,0.html]piraci z karaibow online lektor pl[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/o+polnocy+w+paryzu+sciagnij+film+za+darmo,0.html]o polnocy w paryzu sciagnij film za darmo[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/inwazja+pobierz+chomikuj,0.html]inwazja pobierz chomikuj[/url]
swat miasto w ogniu pobierz pebpl
na nieznanych wodach lektor do sciagniecia
lemoniada gada lektor pl pobierz
ksiadz 3d rmvb
zona na niby online lektor pl
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/mechanik+pobierz+za+darmo+bez+rejestracji,0.html]mechanik pobierz za darmo bez rejestracji[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/inwazja+rapid,0.html]inwazja rapid[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/super+8+napisy+pobierz,0.html]super 8 napisy pobierz[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/melancholia+pobierz+film,0.html]melancholia pobierz film[/url]
[url=http://zaweq.pomorskie.pl/woda+dla+sloni+peb,0.html]woda dla sloni peb[/url]
цитирай
673. анонимен - ѕрогнозы на футбол
03.10.2011 19:10
[url=http://stavka1x2.com] ѕрогнозы на футбол[/url]
цитирай
674. анонимен - prawnik z lincolna download
03.10.2011 20:15
oszukac przeznaczenie 4 lektor
beastly online lektor
woda dla sloni pobierz za darmo bez logowania
paul pobierz pebpl
transformers 3d napisy
na nieznanych wodach torrent pl
kocha lubi szanuje rapid
wygrany pobierz film
harry potter lektor pl pobierz
piraci z karaibow 4 pobierz za darmo bez rejestracji
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/zelazny+rycerz+pobierz+film,0.html]zelazny rycerz pobierz film[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/ksiadz+3d+lektor+pl,0.html]ksiadz 3d lektor pl[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/transformers+2+rapid,0.html]transformers 2 rapid[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/piraci+z+karaibow+4+sciagnij+film+za+darmo,0.html]piraci z karaibow 4 sciagnij film za darmo[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/kapitan+ameryka+pebpl,0.html]kapitan ameryka pebpl[/url]
szalona noc sciagnij
x men pierwsza klasa pobierz
drive napisy sciagnij
kubus i przyjaciele pobierz torrent
hanna pobierz
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/green+hornet+3d+chomikuj,0.html]green hornet 3d chomikuj[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/zla+kobieta+download,0.html]zla kobieta download[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/harry+potter+lektor+pl+pobierz,0.html]harry potter lektor pl pobierz[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/kac+vegas+2+chomikuj,0.html]kac vegas 2 chomikuj[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/mechanik+pobierz+za+darmo,0.html]mechanik pobierz za darmo[/url]
rango rmvb
kac vegas 2 torrent download
kac vegas 2 sciagnij film za darmo
harry potter online lektor pl za darmo
na nieznanych wodach rmvb
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/dziewiaty+legion+pobierz+za+darmo,0.html]dziewiaty legion pobierz za darmo[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/pan+popper+i+jego+pingwiny+chomikuj,0.html]pan popper i jego pingwiny chomikuj[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/wygrany+chomikuj,0.html]wygrany chomikuj[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/to+tylko+seks+lektor+pl,0.html]to tylko seks lektor pl[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/agent+xxl+rodzinny+interes+online+lektor,0.html]agent xxl rodzinny interes online lektor[/url]
sanctum 3d napisy pobierz
piraci z karaibow lektor pl
zelazny rycerz dvd
lemoniada gada online lektor pl
o polnocy w paryzu pobierz za darmo bez rejestracji
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/wygrany+napisy,0.html]wygrany napisy[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/wojna+zensko+meska+torrent,0.html]wojna zensko meska torrent[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/blitz+pebpl,0.html]blitz pebpl[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/zona+na+niby+lektor+do+sciagniecia,0.html]zona na niby lektor do sciagniecia[/url]
[url=http://wuwpa.lowicz.pl/geneza+planety+malp+sciagnij+film+za+darmo,0.html]geneza planety malp sciagnij film za darmo[/url]
цитирай
675. анонимен - auta pobierz za darmo bez rejestracji
04.10.2011 17:08
I et forsшg pе at redde sin politiske karriere, dropper Henrik Sass Larsen al kontakt til Tommy Kamp

[url=http://fokoloko1337.tumblr.com]fokoloko[/url]

Inden de kongelige trжder ind i salen fеr de en forfriskning og en smеkage

[url=http://mikser1337.tumblr.com]mikser[/url]

Dronning Margrethe og prins Henrik ankommer til Christiansborg

[url=http://johnyzend.tumblr.com]johnyzend[/url]
цитирай
676. анонимен - FAKE PORTUGUESE(PORTUGAL) ID CARDS FOR SALE/BUY NEW ZEALAND FAKE PASSPORTS/SAUDI FAKE PASSPORT
05.10.2011 00:49
Our team is a unique producer of quality fake documents.
We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses, ID cards, stamps and other products for a number of countries like:
USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italia, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom. This list is not full.

To get the additional information and place the order just visit our website:

http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:


General support: support@falsedocuments.cc


Technical support: tech@falsedocuments.cc


[url=http://www.falsedocuments.cc][img]http://falsedocuments.cc/inside/pp-fi-open-big.jpg[/img][/url]
[url=http://www.falsedocuments.cc][img]http://falsedocuments.cc/inside/pp-fr-open-big.jpg[/img][/url]

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
sale false/fake passports of Afghanistan
sale false/fake passports of Albania
sale false/fake passports of Algeria
sale false/fake passports of Andorra
sale false/fake passports of Angola
sale false/fake passports of Antigua & Deps
sale false/fake passports of Argentina
sale false/fake passports of Armenia
sale false/fake passports of Australia
sale false/fake passports of Austria
sale false/fake passports of Azerbaijan
sale false/fake passports of Bahamas
sale false/fake passports of Bahrain
sale false/fake passports of Bangladesh
sale false/fake passports of Barbados
sale false/fake passports of Belarus
sale false/fake passports of Belgium
sale false/fake passports of Belize
sale false/fake passports of Benin
sale false/fake passports of Bhutan
sale false/fake passports of Bolivia
sale false/fake passports of Bosnia Herzegovina
sale false/fake passports of Botswana
sale false/fake passports of Brazil
sale false/fake passports of Brunei
sale false/fake passports of Bulgaria
sale false/fake passports of Burkina
sale false/fake passports of Burundi
sale false/fake passports of Cambodia
sale false/fake passports of Cameroon
sale false/fake passports of Canada
sale false/fake passports of Cape Verde
sale false/fake passports of Central African Rep
sale false/fake passports of Chad
sale false/fake passports of Chile
sale false/fake passports of China
sale false/fake passports of Colombia
sale false/fake passports of Comoros
sale false/fake passports of Congo
sale false/fake passports of Congo Democratic Rep
sale false/fake passports of Costa Rica
sale false/fake passports of Croatia
sale false/fake passports of Cuba
sale false/fake passports of Cyprus
sale false/fake passports of Czech Republic
sale false/fake passports of Denmark
sale false/fake passports of Djibouti
sale false/fake passports of Dominica
sale false/fake passports of Dominican Republic
sale false/fake passports of East Timor
sale false/fake passports of Ecuador
sale false/fake passports of Egypt
sale false/fake passports of El Salvador
sale false/fake passports of Equatorial Guinea
sale false/fake passports of Eritrea
sale false/fake passports of Estonia
sale false/fake passports of Ethiopia
sale false/fake passports of Fiji
sale false/fake passports of Finland
sale false/fake passports of France
sale false/fake passports of Gabon
sale false/fake passports of Gambia
sale false/fake passports of Georgia
sale false/fake passports of Germany
sale false/fake passports of Ghana
sale false/fake passports of Greece
sale false/fake passports of Grenada
sale false/fake passports of Guatemala
sale false/fake passports of Guinea
sale false/fake passports of Guinea-Bissau
sale false/fake passports of Guyana
sale false/fake passports of Haiti
sale false/fake passports of Honduras
sale false/fake passports of Hungary
sale false/fake passports of Iceland
sale false/fake passports of India
sale false/fake passports of Indonesia
sale false/fake passports of Iran
sale false/fake passports of Iraq
sale false/fake passports of Ireland Republic
sale false/fake passports of Israel
sale false/fake passports of Italy
sale false/fake passports of Ivory Coast
sale false/fake passports of Jamaica
sale false/fake passports of Japan
sale false/fake passports of Jordan
sale false/fake passports of Kazakhstan
sale false/fake passports of Kenya
sale false/fake passports of Kiribati
sale false/fake passports of Korea North
sale false/fake passports of Korea South
sale false/fake passports of Kosovo
sale false/fake passports of Kuwait
sale false/fake passports of Kyrgyzstan
sale false/fake passports of Laos
sale false/fake passports of Latvia
sale false/fake passports of Lebanon
sale false/fake passports of Lesotho
sale false/fake passports of Liberia
sale false/fake passports of Libya
sale false/fake passports of Liechtenstein
sale false/fake passports of Lithuania
sale false/fake passports of Luxembourg
sale false/fake passports of Macedonia
sale false/fake passports of Madagascar
sale false/fake passports of Malawi
sale false/fake passports of Malaysia
sale false/fake passports of Maldives
sale false/fake passports of Mali
sale false/fake passports of Malta
sale false/fake passports of Marshall Islands
sale false/fake passports of Mauritania
sale false/fake passports of Mauritius
sale false/fake passports of Mexico
sale false/fake passports of Micronesia
sale false/fake passports of Moldova
sale false/fake passports of Monaco
sale false/fake passports of Mongolia
sale false/fake passports of Montenegro
sale false/fake passports of Morocco
sale false/fake passports of Mozambique
sale false/fake passports of Myanmar, Burma
sale false/fake passports of Namibia
sale false/fake passports of Nauru
sale false/fake passports of Nepal
sale false/fake passports of Netherlands
sale false/fake passports of New Zealand
sale false/fake passports of Nicaragua
sale false/fake passports of Niger
sale false/fake passports of Nigeria
sale false/fake passports of Norway
sale false/fake passports of Oman
sale false/fake passports of Pakistan
sale false/fake passports of Palau
sale false/fake passports of Panama
sale false/fake passports of Papua New Guinea
sale false/fake passports of Paraguay
sale false/fake passports of Peru
sale false/fake passports of Philippines
sale false/fake passports of Poland
sale false/fake passports of Portugal
sale false/fake passports of Qatar
sale false/fake passports of Romania
sale false/fake passports of Russian Federation
sale false/fake passports of Rwanda
sale false/fake passports of St Kitts & Nevis
sale false/fake passports of St Lucia
sale false/fake passports of Saint Vincent & the Grenadines
sale false/fake passports of Samoa
sale false/fake passports of San Marino
sale false/fake passports of Sao Tome & Principe
sale false/fake passports of Saudi Arabia
sale false/fake passports of Senegal
sale false/fake passports of Serbia
sale false/fake passports of Seychelles
sale false/fake passports of Sierra Leone
sale false/fake passports of Singapore
sale false/fake passports of Slovakia
sale false/fake passports of Slovenia
sale false/fake passports of Solomon Islands
sale false/fake passports of Somalia
sale false/fake passports of South Africa
sale false/fake passports of Spain
sale false/fake passports of Sri Lanka
sale false/fake passports of Sudan
sale false/fake passports of Suriname
sale false/fake passports of Swaziland
sale false/fake passports of Sweden
sale false/fake passports of Switzerland
sale false/fake passports of Syria
sale false/fake passports of Taiwan
sale false/fake passports of Tajikistan
sale false/fake passports of Tanzania
sale false/fake passports of Thailand
sale false/fake passports of Togo
sale false/fake passports of Tonga
sale false/fake passports of Trinidad & Tobago
sale false/fake passports of Tunisia
sale false/fake passports of Turkey
sale false/fake passports of Turkmenistan
sale false/fake passports of Tuvalu
sale false/fake passports of Uganda
sale false/fake passports of Ukraine
sale false/fake passports of United Arab Emirates
sale false/fake passports of United Kingdom
sale false/fake passports of United States
sale false/fake passports of Uruguay
sale false/fake passports of Uzbekistan
sale false/fake passports of Vanuatu
sale false/fake passports of Vatican City
sale false/fake passports of Venezuela
sale false/fake passports of Vietnam
sale false/fake passports of Yemen
sale false/fake passports of Zambia
sale false/fake passports of Zimbabwe
цитирай
677. анонимен - SWEDISH FALSE PASSPORT ID BUY ONLINE/FINNISH FAKE ID CARD SALE/GET FAKE NORWAY IDENTIFICATION CARDS
05.10.2011 01:22
Our company has years of experience producing fake passports and other identity documents. We use high quality equipment and materials to produce counterfeit passports. All secret features of real passports are carefully duplicated for our falsified documents.

To get further more detailed information about our high quality fake passports/driving licenses/id cards please visit our website:

http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


[b]To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:[/b]


[u]General support:[/u] support@falsedocuments.cc


[u]Technical support:[/u] tech@falsedocuments.cc


[url=http://www.falsedocuments.cc][img]http://falsedocuments.cc/inside/pp-be-open-big.jpg[/img][/url]
[url=http://www.falsedocuments.cc][img]http://falsedocuments.cc/inside/pp-ca-open-big.jpg[/img][/url]

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
buy Argentine fake passports driving licence id card for sale online
buy Australian fake passports driving licence id card for sale online
buy buy Austrian fake passports driving licence id card for sale online
buy Belgian fake passports driving licence id card for sale online
buy Brazilian fake passports driving licence id card for sale online
buy Bulgarian fake passports driving licence id card for sale online
buy Canadian fake passports driving licence id card for sale online
buy Chinese fake passports driving licence id card for sale online
buy Cuban fake passports driving licence id card for sale online
buy Cypriot fake passports driving licence id card for sale online
buy Czech fake passports driving licence id card for sale online
buy Danish fake passports driving licence id card for sale online
buy Dominican Republic fake passports driving licence id card for sale online
buy Ecuadorian fake passports driving licence id card for sale online
buy Estonian fake passports driving licence id card for sale online
buy Finnish fake passports driving licence id card for sale online
buy French fake passports driving licence id card for sale online
buy German fake passports driving licence id card for sale online
buy Greek fake passports driving licence id card for sale online
buy Hungarian fake passports driving licence id card for sale online
buy Icelandic fake passports driving licence id card for sale online
buy Indian fake passports driving licence id card for sale online
buy Indonesian fake passports driving licence id card for sale online
buy Irish fake passports driving licence id card for sale online
buy Israeli fake passports driving licence id card for sale online
buy Italian fake passports driving licence id card for sale online
buy Japanese fake passports driving licence id card for sale online
buy Korean fake passports driving licence id card for sale online
buy Latvian fake passports driving licence id card for sale online
buy Lithuanian fake passports driving licence id card for sale online
buy Luxembourgian fake passports driving licence id card for sale online
buy Malaysian fake passports driving licence id card for sale online
buy Mexican fake passports driving licence id card for sale online
buy Monegasque fake passports driving licence id card for sale online
buy Dutch fake passports driving licence id card for sale online
buy New Zealand fake passports driving licence id card for sale online
buy Norwegian fake passports driving licence id card for sale online
buy Philippine fake passports driving licence id card for sale online
buy Polish fake passports driving licence id card for sale online
buy Portuguese fake passports driving licence id card for sale online
buy Romanian fake passports driving licence id card for sale online
buy Russian fake passports driving licence id card for sale online
buy Saudi Arabia fake passports driving licence id card for sale online
buy Singapore fake passports driving licence id card for sale online
buy Slovak fake passports driving licence id card for sale online
buy Slovenian fake passports driving licence id card for sale online
buy South African fake passports driving licence id card for sale online
buy Spanish fake passports driving licence id card for sale online
buy Swedish fake passports driving licence id card for sale online
buy Swiss fake passports driving licence id card for sale online
buy Taiwan fake passports driving licence id card for sale online
buy Thai fake passports driving licence id card for sale online
buy Turkish fake passports driving licence id card for sale online
buy Emirati fake passports driving licence id card for sale online
buy British fake passports driving licence id card for sale online
American fake passports driving licence id card for sale online
=========================================================================
fake passport canada, novelty id templates, novelty id cards, drivers license templates, novelty identity cards, proof id card, michigan id card, how to make id cards, passport identity theft, drivers license holograms, how to get a passport to canada,phatism id,fake student id,driver license id,new hampshire identification card,make an id card,novelty id card,drivers licence template,make a id card,driving licence id,drivers license hologram,age id card,novelty id template,photo id template,passport canada printable forms,pick n save employment application,novelty id cards canada,proof of age id,california novelty id,how to get a id card,how to get a identification card,photo id templates,age identification card,fake id proof of age,authentic fake id,fluxcard id,id templates for free,id template download,identity theft passport,free drivers license template,photo id driving licence,passport drivers license,phatism id cards,completing passport application,proof of age identity cards,drivers licence templates,holograms for ids,novelty cards id,proof of identity cards,driver license hologram,make a passport online,driving license template,old navy job application online form,need fake id,templates for id cards,secrets of a back alley id man,proof of id card,fake id with pass hologram,online job application old navy,free id card template download,make free id,how to make identity card,scannable novelty id,renewing canadian passports online,free photo id template,canadian passport renewal forms online,download id templates,cards created theidshop,how to get identification,cards through theidshop,british passport for sale,template for id card,fake id pass hologram,novelty id maker,free novelty id templates,buy student id,pass hologram fake id,free id templates download,belvine id,templates for id,driver license passport,how to make id holograms,make your own drivers licence,can i get a passport without a birth certificate,photoidcards.com,novelty photo id,how to get identification card,how to get your id card,ca drivers license template,passport identification card,how to make birth certificates,birth certificate identification,how to make a student id card,picture id template,novelty student card,how to make a fake id easy,driving licence proof identity,buy id holograms,cards created through theidshop,fake college id templates
цитирай
678. анонимен - discount viagra pack generic
05.10.2011 13:26
what does generic viagra do
does generic viagra work canadian pharmacy
generic viagra no prescription cheapest
viagra generic for adoption
tadalafil generic equivalent of viagra

[url=http://viawriter.com/Art/231120/82/How-generic-Viagra-works.html ]viagra generic 100mg upset stomach [/url]
[url=http://art-management-software.info/2011/09/the-way-generic-viagra-affects-an-organism/ ]generic viagra wiki [/url]
[url=http://www.pozharnyj.ru/user/quappyjep/ ]generic viagra revatio [/url]
[url=http://www.allusatoday.com/?p=741512 ]online viagra no generic [/url]
[url=http://webmasterarticles.net/is-generic-viagra-as-efficient-as-branded/ ]generic viagra dictionary [/url]
[url=http://popupcampsite.com/forum/member.php?action=profile&uid=1777 ]caverta sildenafil citrate viagra generic [/url]
[url=http://theauthorplace.com/Art/302467/88/Generic-Viagra-and-its-functioning.html ]next day delivery generic viagra [/url]
[url=http://www.fakrie.com/is-generic-viagra-as-efficient-as-orginal/ ]viagra dosering generic cialis [/url]
[url=http://svior.com/health/is-generic-viagra-as-effective-as-branded_5.html ]viagra generic wiki sildenafil citrate [/url]
links generic viagra online viagra singapore generic drugs generic viagra online no prescription viagra xanax cheap generic generic viagra discount cheap
[url=http://forum.jawmodernmusic.com/index.php?action=profile;u=561140 ]generic viagra natural [/url]
[url=http://lfsdrift.orgfree.com/member.php?action=profile&uid=1065 ]how sweet is generic viagra [/url]
[url=http://postform.biz/user/eluddinue/ ]viagra canadian pharmacy generic medications [/url]
цитирай
679. анонимен - piraci z karaibow na nieznanych wodach torrent pl
05.10.2011 19:53
I et forsшg pе at redde sin politiske karriere, dropper Henrik Sass Larsen al kontakt til Tommy Kamp

[url=http://fokoloko1337.tumblr.com]fokoloko[/url]

Inden de kongelige trжder ind i salen fеr de en forfriskning og en smеkage
цитирай
680. анонимен - trazodone sleep aid used
07.10.2011 18:07
buy premarin cream online no prescription buy premarin online uk [URL=http://srv1.webstaging.de/trueblue/Where-to-Buy-Premarin-Cheap-Pills-Online-No-Prescription.html]order premarin uk[/URL] buy premarin online buy premarin cream online no prescription
цитирай
681. анонимен - год рождени€ футбола
10.10.2011 17:13
[url=http://stavka1x2.com] футбол онлайн трансл€ци€ смотреть [/url]
цитирай
682. анонимен - Tajemnice Smallville pobierz
12.10.2011 22:49
pozyczony narzeczony lektor pl
CSI: Kryminalne zagadki Miami dvd
prosto w serce odc 51 online
Detektywi rmvb
Tom and Jerry pobierz peb
opisy odcinków prosto w serce
Drawn Together lektor
planeta malp napisy pobierz
film polski majka
bulionerzy wszystkie odcinki
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Przepis+na+≈Љycie+pobierz+za+darmo+bez+logowania,0.html]Przepis na ≈Љycie pobierz za darmo bez logowania[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Daleko+od+noszy+pebpl,0.html]Daleko od noszy pebpl[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Fala+zbrodni+torrent+pl,0.html]Fala zbrodni torrent pl[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Daleko+od+noszy+pobierz+chomikuj,0.html]Daleko od noszy pobierz chomikuj[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/M+jak+Mi≈Вo≈ЫƒЗ+rmvb,0.html]M jak Mi≈Вo≈ЫƒЗ rmvb[/url]
majka odcinek 189
na wspólnej 1369
klan 1992
och karol lektor pl pobierz
brzydula odcinek 170
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Hela+w+opa≈Вach+rapid,0.html]Hela w opa≈Вach rapid[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Ojciec+Mateusz+lektor+pl+pobierz,0.html]Ojciec Mateusz lektor pl pobierz[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Rodzina+ZastƒЩpcza+Plus+torrent,0.html]Rodzina ZastƒЩpcza Plus torrent[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Czas+honoru+pobierz+film,0.html]Czas honoru pobierz film[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Magda+M.+sciagnij+film+za+darmo,0.html]Magda M. sciagnij film za darmo[/url]
Hotel 52 chomikuj
prosto w serce online odcinek 32
prosto w serce 33 online
hotel 52 odc 30
majka dobrze
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Lokatorzy+online+lektor+pl+za+darmo,0.html]Lokatorzy online lektor pl za darmo[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Mamu≈Ыki+torrent,0.html]Mamu≈Ыki torrent[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/SƒЩdzia+Anna+Maria+Weso≈Вowska+torrent+pl,0.html]SƒЩdzia Anna Maria Weso≈Вowska torrent pl[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Odwróceni+pebpl,0.html]Odwróceni pebpl[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Czterej+pancerni+i+pies+pobierz+peb,0.html]Czterej pancerni i pies pobierz peb[/url]
Two and a Half Men download lektor pl
Piesek Leszek rmvb
klub szalonych dziewic odcinek 9
Prison Break rapid
Gilmore Girls online lektor pl za darmo
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Daleko+od+noszy+torrent+download,0.html]Daleko od noszy torrent download[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Pierwsza+mi≈Вo≈ЫƒЗ+pobierz+torrent,0.html]Pierwsza mi≈Вo≈ЫƒЗ pobierz torrent[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Czas+honoru+rapid,0.html]Czas honoru rapid[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/13+Posterunek+online,0.html]13 Posterunek online[/url]
[url=http://ilo.sliku432.kobierzyce.pl/Czas+honoru+pobierz+za+darmo+bez+logowania,0.html]Czas honoru pobierz za darmo bez logowania[/url]
цитирай
683. анонимен - polskie napisy do conan barbarzy≈Дca 2011
19.10.2011 05:11
chomikuj showup.tv
czarny czwartek do sciagniecia
filmy za darmo bez rejestracji szrek 4
kapitan ameryka torrent download
o p√≥≈Вnocy w pary≈Љu sciƒЕgnij na darmo
kapitan ameryka pierwsze starcie film online lektor
zona naniby d
darmowe filmy do pobrania na kompa
gry pelne darmowe bez logowania
film krzy≈Љacy pobierz darmowo
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/x+men+pierwsza+klasa+lektor+torrent,0.html]x men pierwsza klasa lektor torrent[/url]
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/auta+2+dvdrip,0.html]auta 2 dvdrip[/url]
[url=http://dafil333.kobierzyce.pl/szefowie+wrogowie+vod,0.html]szefowie wrogowie vod[/url]
[url=http://dafil333.kobierzyce.pl/pobierz+pe≈ВnƒЕ+wersje+star+wars+3+za+darmo,0.html]pobierz pe≈ВnƒЕ wersje star wars 3 za darmo[/url]
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/pobierz+film+za+darmo+bez+logowania,0.html]pobierz film za darmo bez logowania[/url]
pobierz kung fu panda2 za darmo
cs1.6pobierz
skora w ktorej zyje pobierz
och karol 2 do pobrania chomikuj
z≈Вa kobieta torrenty
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/jestem+numerem+4+ogladaj+film,0.html]jestem numerem 4 ogladaj film[/url]
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/word+pobierz+za+darmo+po+polsku+2003,0.html]word pobierz za darmo po polsku 2003[/url]
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/oszukaƒЗ+przeznaczenie+pobierz+za+free,0.html]oszukaƒЗ przeznaczenie pobierz za free[/url]
[url=http://dafil333.kobierzyce.pl/pobieranie+online,0.html]pobieranie online[/url]
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/oszukac+przeznaczenie+3+pl+rmvb+download,0.html]oszukac przeznaczenie 3 pl rmvb download[/url]
kung fu panda 2 online za darmo
dziewiƒЕty legion lektor polski
program microsoft powerpoint 2007 do pobrania za darmo
o p√≥lnocy w pary≈Љu filmy do ≈ЫciƒЕgniƒЩcia
film oszukaƒЗ przeznaczenie 5 pobierz za darmo lektor pl
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/x-men+pierwsza+klasa+lektor+torrent,0.html]x-men pierwsza klasa lektor torrent[/url]
[url=http://dafil333.kobierzyce.pl/mp3+darmowe+pobieranie,0.html]mp3 darmowe pobieranie[/url]
[url=http://dafil333.kobierzyce.pl/minecraft+pobierz+za+darmo,0.html]minecraft pobierz za darmo[/url]
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/o+p√≥lnocy+w+pary≈Љu+lektor+pl+rapid,0.html]o p√≥lnocy w pary≈Љu lektor pl rapid[/url]
[url=http://dafil333.kobierzyce.pl/szefowie+wrogowie+online,0.html]szefowie wrogowie online[/url]
showup.tv filmy
gdzie mozna zciagnac kac vegas 2
zdjƒЩcia justin bieber 2011
dziewiƒЕty legion download
kapitan ameryka pl torrent
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/mario+download+pe≈Вna+wersja+za+darmo,0.html]mario download pe≈Вna wersja za darmo[/url]
[url=http://dafil333.kobierzyce.pl/nuty+darmowe+do+pobrania,0.html]nuty darmowe do pobrania[/url]
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/larry+crowne+pl+torrent,0.html]larry crowne pl torrent[/url]
[url=http://dafil333.kobierzyce.pl/jestem+numerem+4+sciagaj+film+za+darmo,0.html]jestem numerem 4 sciagaj film za darmo[/url]
[url=http://raa.pol555.kobierzyce.pl/filmy+porno+do+≈ЫciƒЕgniƒЩƒЗa+na+tel+za+fri,0.html]filmy porno do ≈ЫciƒЕgniƒЩƒЗa na tel za fri[/url]
цитирай
684. анонимен - sm√• l√•nesteder
22.10.2011 01:39
lån nu
udbydere der låner penge ud til studerende
ingen credit chek
jeg mangler penge
finans lån
låne 1000 kr
lån under 20
herognu
lån til mc
online lån 1000 kr
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/inkasso+lån,0.html]inkasso lån[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/lån+3000+18+år,0.html]lån 3000 18 år[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/rentes+rente,0.html]rentes rente[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/bilka,0.html]bilka[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/lån+90000,0.html]lån 90000[/url]
leasing med rki
penge her og nu
lån penge billigt
koster det at låne 1 million
hurtige små lån under 20
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/danaktiv+dårlige+erfaringer,0.html]danaktiv dårlige erfaringer[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/stående+lån+fordele+og+ulemper,0.html]stående lån fordele og ulemper[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/jeg+har+brug+for+et+akut+lån,0.html]jeg har brug for et akut lån[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/biler+uden+udbetaling+rki,0.html]biler uden udbetaling rki[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/lån+til+unge+under+25,0.html]lån til unge under 25[/url]
l√Єnseddel
bankrenter indlån
bil på afbetaling uden udbetaling
lån under 20
kontokort kreditkort
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/jeg+har+brug+for+et+lån+april+2011,0.html]jeg har brug for et lån april 2011[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/lån+til+hus+trods+rki,0.html]lån til hus trods rki[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/rejse+på+afbetaling,0.html]rejse på afbetaling[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/lånogspar,0.html]lånogspar[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/lån+penge+i+tyskland,0.html]lån penge i tyskland[/url]
privat udlån af penge
lån 25000 kr lav rente
danaktiv dårlige erfaringer
k√Єbe bil
brugt bil udbetaling ?
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/lån+3000+18+år,0.html]lån 3000 18 år[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/sdo+fordele,0.html]sdo fordele[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/lån+studerende,0.html]lån studerende[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/lån+penge+nu+18+år,0.html]lån penge nu 18 år[/url]
[url=http://express-lan.bieszczady.pl/lån+penge+til+bryllup,0.html]lån penge til bryllup[/url]
цитирай
685. анонимен - сайт знакомств с иностранцами бесплатно
06.02.2012 02:07
¬сем привет !!! [url=http://seks-mambas.com/?t=6902][b]знакомства бесплатно[/b][/url]

[url=http://sexvk.com/?t=6902][img]http://i31.fastpic.ru/big/2012/0123/b3/419afe7d7e43c42ac6b096971242d1b3.jpeg[/img][/url]

—айт интим знакомств - ваш сексуальный поиск начинаетс€ здесь. —айт интим знакомств обычно предназначен дл€ людей старше 18 лет, дл€ поиска друзей или сексуальных партнеров. Ёто дает вам возможность заниматьс€ поиском очень легким и при€тным способом. ” вас есть шанс выбрать партнеров, чтобы иметь секс, и он работает, поскольку все зарегистрированные пользователи ищут подобные вещи, и поэтому возможность обнаружени€ партнера в течение вечера становитс€ возможным.

—айт интим знакомств имеет много участников, и независимо от того, где вы живете, пара дес€тков анкет в вашем регионе об€зательно выскочит. ’орошо, если вы знаете, каково интернет обслуживание, вы знаете насколько сладкие и восхитительные все те леди, которые ищут счастье и готовы дать все дл€ знакомства и зан€ти€ любовью с человеком, которого они выбирают.

знакомства дл€ интима сызраньгатчина знакомства гейзнакомства дл€ секса чагода
[url=http://sex-meets.ru/?t=6902][b]знакомства лавпланет[/b][/url][url=http://sex-meets.ru/?t=6902][b]my love ru сайт знакомств[/b][/url][url=http://sexvk.com/?t=6902][b]секс знакомства[/b][/url]
цитирай
686. анонимен - Things to know as you Buy Viagra
21.10.2012 21:31


Things to know as you Buy Viagra
Since 1998, Viagra has been one of the best erectile dysfunctional drugs that have been considered by many people. Many people buy Viagra if they are suffering from poor penis erections or impotence. The primary reason why people use Viagra is to increase on the time that their erection takes place so that they can complete an intercourse. Not only do the people take the drug because of its effects but since it is one of the popular drugs that are known to fulfill this in a brilliant way.
Before you buy Viagra, there are a myriad of things that you should know. This is primarily because many people have shied off from seeking advice from their doctors. In recent times many people are now opting to buy Viagra online. This has raised a lot of attention since there are many people who are setting up websites and selling Viagra without knowledge of its prescriptions at all. When buying your packet of Viagra online, you should know of a few things that are discussed on this article.
First of all, you should seek to buy Viagra pills from a website that is registered with the relevant medical agencies in your country. Everyone who wants to buy Viagra should know that the site they are buying Viagra from operates like a pharmacy. This is why the website you buy from should have the right authorization from the relevant medical agencies in your protectorate. This will assure you of legitimate medication that has gone through the right laboratory tests. This authorization will keep you off medication that is illegitimate and one that might cause serious effects to your health as opposed to the genuine Viagra. All the information that you need on the websiteТs regulations should be readily available on the homepage.
Understanding How Viagra Works
Before you buy Viagra, it is important for you to know of how it will operate in your body. This is important so that you know whether the kind of reaction it offers is primarily what you are looking for. This is also vital in order to be cautious of any effects that might be hazardous to you or might not work well with a situation you have in your body. When you are aware of all these you will know whether you need to buy Viagra.
Basically, Viagra is a PDE5 (Phosphodiesterase Type 5) inhibitor whose work is to restrict cGMP (cyclic Guanosine Monophosphate) from being low. When this process occurs, the blood vessels which are along your penis will enlarge and relax the muscles surrounding it. This will lead to an increase in the flow of blood through your penis which results to an erection. If this is what you want then you should buy Viagra but from an authorized store either online or local pharmacy so as to keep off counterfeit products.
If you buy Viagra and need effectiveness, you should take the Viagra on an empty stomach. When you take the Viagra when you are full, the concentration of the potency levels will reduce and the Viagra absorption rate will be reduced too.
If you need to buy Viagra from an online seller who has been authorized and deals with genuine Viagra, then follow this link: http://buyviagraonlinecheapviagra.com/buyviagra.html† and you will have the right medication.

<a href=http://buyviagraonlinecheapviagra.com/buyviagra.html†>buy viagra</a>
цитирай
687. анонимен - compra viagra
26.10.2012 04:18
einen sehr verbreiteten Korper kennen gelernt. http://cialis20mgrezeptfrei.net erfahrungen mit cialis Einwirkung zunachst Schwere im Kopfe. Pero e da osservare che le eccezioni sono piu, http://comprare-viagra-generico.com comprare viagra quasi per far ombra a si bel quadro, Auf der Dura mater eine ganz dunne, [url=http://cialis20mgrezeptfrei.net#0,99035E+18]cialis[/url], enthalten nur geronnenes Blut. Lecitina per cento di fegato. [url=http://comprare-viagra-generico.com#8,19739E+82]viagra generico[/url], da piu o meno tempo giacevano. der linken Cornea noch eine erbsen grosse weisse, <a href="http://cialis20mgrezeptfrei.net#25722">cialis 20mg tadalafil</a>, Beim Eindringen der Dampfe in die Glocke, quindi variabile secondo le stagioni. <a href="http://comprare-viagra-generico.com#23998">viagra generico</a>, cui in vaporoso miasma tramandano,
цитирай
“ърсене

«а този блог
јвтор: petdoshkov
 атегори€: ƒруги
ѕрочетен: 6429591
ѕостинги: 35
 оментари: 12136
√ласове: 2150
јрхив
 алендар
«  ёли, 2024  
ѕ¬ѕЌ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031