Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.02.2009 15:14 - Седмо Откровение: Акапелно
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 353496 Коментари: 1063 Гласове:
0

Последна промяна: 08.03.2009 23:54


Не одобрявам трудови спорове на трета инстанция да се гледат от апелативни съдилища. Апелативните съдилища нямат подготвени съдии по трудовата материя, която е сложна и деликатна. Фактически съдиите трябва да разучават Кодекса на труда (КТ), и то само за ограничен брой дела, възложени им по § 2 от Преходните разпоредби на новия Граждански процесуален кодекс (ГПК).  

Две са особеностите на решението на Софийски апелативен съд (САС- касационна инстанция).

Първо, че тълкуването и прилагането на законите  във връзка с моя случай се основава на минимум обстоятелства  по делото. Всеки, който чете решението на САС, няма да научи  за трите уволнителни основания. Слаба утеха е препращането към касационната ми жалба. Няма практика касационно отменително решение да се придружава от касационната жалба.

САС пощади ЮЗУ, защото беше длъжен да отдели материалите с престъпен характер. Имах си работа този път с умни съдии. Не преувеличавам. Сами ще се убедите в уникалността на случая: да се възприемат изцяло всичките ми 34 касационни доводи. Нещо повече – САС прибави по служебен път още 2: дисциплинарно минало и липсата на процедура във Факултетния съвет на Филологическия факултет. Общо 36 довода. Нито един от моите 34 довода не е отхвърлен, макар че и един ми е достатъчен да спечеля спора с ЮЗУ. И в същото време  не мога да се позова на тях в акта на касационния съд освен ако не приложа касационната жалба. Което и правя надолу.

Второ, особеност на процеса е, че той се гледа в мое отсъствие: не получих призовка за делото  в София.

Касационната ми жалба е премислена. Събирайки съдебния си опит, стигнах до заключението материалните основания срещу решението на БлОС да представя и като процесуални нарушения. Съдът е длъжен да се произнесе по всички касационни основания. “…Решенията на съдебната практика имат едно много по- голямо значение от значението на прости указания. Те са паметниците в които се моделира целокупната правна мисъл и правно съзнание на една страна. Те са образци, по които ние долавяме не само как се слага и развива обществената действителност, но как се оформя и осъзнава правото,живото право на един народ…”.
                                                                                         проф.Венелин Ганев

 

 

                                                       КАСАЦИОННА  ЖАЛБА

от  Петър Дошков ...;

           срещу: Решение      404/ 6. 06. 2005г.  по гр. дело № 429, опис  на БлОС за 2005г;

           правно основание: чл. 218а, ал.2, б. “а” ГПК,   чл.218б,ал.1 , б “в” ГПК.

Уважаеми Съдии,

Процесното решение на Благоевградския окръжен съд (БлОС) е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано.

І. Неправилност на  решението на БлОС поради нарушение на материалния закон. 

Първо, уволнен съм от ЮЗУ “Неофит Рилски” (ЮЗУ) за три изявления, приписани ми  за дадени в мое интервю на 7. 01.2005г. от 21 ч. по КТБ. Интервюто е ноторен факт.  Намирам се пред зрителите на КТБ в неработно време. Не изпълнявам работата на  преподавател  в катедрата по български език. Отношението между мен и ЮЗУ в 21ч. е гражданскоправно. Гражданскоправното отношение  не е в  полето на КТ. Интервюто няма отношение към предоставяне на работна сила и  точно и добросъвестно изпълнение на трудовите задължения. То не е във връзка и по повод на възложената ми преподавателска длъжност. Интервюто не е преюдициален въпрос за трудов  спор.

Второ, Ивановден е между дните от 24 декември 2004г. до 09 януари 2005г., обявени със Заповед 320/01.12.2004г.  на ректора за неучебни за преподавателите и студентите от ЮЗУ. Заповедта 320/01.12.2004г  е приета с определение от БлРС  за относимо доказателство по делото. Тоест на 7.01. 2005г. съм в законен отпуск.  Отпускът е време, през което работникът се освобождава от  трудови задължения, като трудовото правоотношение се запазва. Наказанията по КТ са  във връзка с изпълнението на трудовите задължения, изискване позитивно формулирано в  чл.186 КТ и чл. 187 КТ.  Заглавието над чл. 126 КТ е еднозначно: “ Задължения при изпълнението на възложената работа” и само говори.

БлОС  неоснователно твърди, че и в законен отпуск изпълнявам трудови задължения, едно от които е по чл. 187, т.8 КТ. Дисциплинарната отговорност е  само за неизпълнение на трудови задължения. “И в това отношение действуващият КТ не познава никакво изключение” (ККТ, Сиби, 1996, с. 334 и сл.).

Трето, правото на мнение, свободата на съвестта, право на информиране  са абсолютни права на личността, закрепени в Глава Втора на Конституцията на  Р България – чл. 39 - 41. Обективните факти за  реалии в ЮЗУ са установени с официални документи. Нетрудови задължения, ако бъдат нарушени,  не са основание за дисциплинарна отговорност (по Кодекса на труда (КТ)). Моят случай не е и такъв. Приписаните ми от ответника три изявления в заповедта за уволнение не са основателни.

Четвърто, КТ не предвижда възможност ректорът да делегира правомощия на други лица или органи, които да изпълняват правата и задълженията му по действащ трудов договор.  Чл. 8, ал.4 КТ обявява трудовите права и задължения за лични. Отказът от трудови права, както и прехвърлянето на трудови права или задължения са недействителни. Следователно Заповед № 27/28.02.2005г., с която ректорът упълномощава заместник-ректор да го замества от  1.03. 2005г. до 15. 03. 2005г., не  прехвърля на доц. Гъргаров лични права по Кодекса на труда (КТ). Ректорът  сключва и прекратява трудови договори ( чл 32, ал.1, т.3 ЗВО).  Уволнителната Заповед № 29 /07.03 от 2005г  е  подписана от доц. Гъргаров. Той  няма материална компетентност за срока на заместване да прекратява  заварени трудови правоотношения. Това  прави  уволнителната Заповед № 29 /07.03 от 2005г  недействителна.

Пето,  случаят, в който КТ е дал възможност за делегиране на правомощия, е уреден изрично в чл. 192, ал. 1 КТ.  Само дисциплинарната власт може да се предоставя по силата на изрично упълномощаване от работодателя. Упълномощаването трябва да е изрично за налагане на дисциплинарни наказания в предоставените от работодателя граници - по отношение на кръг от лица и на видове дисциплинарни наказания ( Р . № 193 от 13.2.2001 г. по г . д. № 56 на III г.о.).

Видно от Заповед 27/28.02.2005г доц. Гъргаров: “  замества Ректора за времето от 1.03.2005г. до 15.03.2005г. За посочения период оправомощавам доц. д-р Здравко Гъргаров и с правото да сключва и прекратява трудови договори, както и да налага дисциплинарни наказания съгласно ЗВО и КТ” (край на цитата).  “Нарушенията ми” по КТ са преди 1.03. 2005г. Уволнителната заповед трябва да се отмени, понеже доц. Гъргаров не е изрично упълномощен да ми наложи процесното дисциплинарно наказание за претендирано от ректора нарушаване на трудови задължения в законен отпуск на 7.01.2005г.

Шесто, чл. 193, ал.1 КТ вменява на работодателя да изслуша или  приеме писмените обяснения на работника. Обяснения са ми търсени единствено от доц. Гюдженов, и то за цялото интервю пред Кабелна телевизия -Благоевград. Писмото № 49-00-40/03.02.2005г е с ясен текст: “... дайте писмено обяснение във връзка с изявленията Ви на 7. 01. 2005г. в предаване по Кабелна телевизия – Благоевград, с които считам, че сте уронили доброто име на Университета. ( Чл. 187, т.8 от КТ с тези публични изявления сте нарушил едно от основните си трудови задължения по чл. 126, т.9 от КТ, а именно да пазите доброто име на Университета)” (край на писмото). Никаква конкретика. Не е вина фактът, че не съм дал обяснения. Те са право. Поисканите ми общи обяснения са без правна стойност, понеже:

- Писмото на ректора № 49-00-40/03.02.2005г не посочва евентуалното дисциплинарно уволнение, “уронване на доброто име на предприятието”  не е между основанията в чл. 190 КТ;

- Писмото № 49-00-40/03.02.2005г не конкретизира състава на чл. 187,т.8 КТ.  Възпроизвеждането  на нормативния текст не означава, че  узнавам реални факти.

Седмо, с “трите фактически основания” в уволнителната заповед се запознах в деня на нейното връчване на 7. 03. 2005г. До този момент  съм в неведение за конкретните изявления, с които “уронвам доброто име на Университета”. Уволнителната заповед  е на доц. Гъргаров. Обяснения не  ми е търсил. Налице  е абсолютното отменително основание на чл. 193, ал.2 КТ.

Осмо, чл. 195, ал.1 КТ (Кодекс на труда) указва задължителните реквизите на заповед за дисциплинарно наказание. В мотивите на заповедта трябва да е посочен нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Липсата на реквизит нарушава правото на защита срещу уволнение. Съдът следи служебно за задължителната форма на заповед за дисциплинарно наказание. Благоевградския окръжен съд (БлОС) не посочи правната последица от липсата на чл. 190 КТ в уволнителната заповед.

          Девето, съдът неправилно изтълкува чл.21,ал.1, т. 8 ЗВО с  приравняване на специализант  със студент. Това води до абсурда, че  студентът (по смисъла на ЗВО)   задълбочава подготовка, която  не притежава. Специализантът (а не студентът) повишава квалификацията си. Но не придобива по-висока образователна степен или нова специалност – чл. 66, ал.4 ЗВО.

ІІ. По неправилността на Решение 404 на БлОС   поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Нарушено е изискването на чл. 188, ал. 1 ГПК при постановяване на решението съдът да обсъди всички доказателства и доводи на страните, както и задължението за собствена преценка на събрания доказателствен материал.

Първо, съдът не  обсъди довода, че са ми търсени писмени обяснения от ректора изобщо за даденото интервю, докато в заповедта за дисциплинарно уволнение като фактическо основание са посочени от доц. Гъргаров  три нарушения.

Второ, съдът не  обсъди довода, че Гъргаров не е търсил обяснения по чл. 193 КТ. Допуснато е нарушение и на изискването на чл. 188, ал. 2 in fine ГПК съдебното решение да бъде основано на закона, както и на изискването делото да бъде решено според точния смисъл на действащите закони - чл. 4, ал. 1 ГПК.

Трето, съдът не обсъди признанието на ответника, че уволнителната заповед е подписана от  доц. Гъргаров над името Гюдженов. Неавтентичният документ е подправен документ. Подправен е подписът на доц. Гюдженов. Уволнителната заповед е на доц. Гъргаров. Неавтентичният документ на доц. Гъргаров означава липса на уволнителна заповед. Уволнителната заповед не е със силата на официалния документ (чл. 143 ГПК).

Четвърто, съдът не обсъди доводите, че:

-  чл. 10, ал.2, т.6 ЗВО  (Закон за висшето образование) изтълкуван по  аргумент за по-силното основание показва,че:

      А) висше училище не може да остане без ректор или вр. и.д.;

       Б) Общото събрание на висшето училище не може да избере зам.-ректор за  вр. и.д ректор;

В) Министърът на образование назначава вр.и.д. ректор за срок.

Понеже  КТ е субсидиарно приложим  към ЗВО на основание чл. 59 ЗВО, назначаването на вр.и.д.  е със срочен трудов договор (чл. 68,т.3 КТ).

- основанието министърът да сключи срочен трудов договор за вр. и. д. ректор е чл. 61, ал.2 КТ (първа хипотеза).

- втората хипотеза е  председателят на общото събрание на ЮЗУ да сключи  договор за заместване на Гюдженов  от Гъргаров за определено време.

          Пето, съдът не обсъди довода, че заместване и упълномощаване са различни правни института. Упълномощаването не означава вр.и.д., а само учредяване на представителна власт (на права, но не и на задължения) за конкретен случай. Тогава ректорът  не се замества. За да бъде  доц. Гъргаров вр.и.д. ректор, е нужен срочен трудов договор. Във всеки случай министърът е заинтересовано лице. Трябва да знае начина на изпълнение на длъжността ректор, понеже този срочен договор не се превръща в безсрочен при условията на КТ.  

Шесто, съдът не обсъди довода, че доц. Гъргаров във фактическото си качество на вр.и.д. ректор не придобива автоматично личната преценка на ректора за каквото и да е, името, както и миналото на ректора, съпругата му и  парите му. Компетентността на ректор е обективно право, а не субективно.

Седмо, съдът не обсъди  твърдението, че НЕ съм направил признание за верността на т. нар. Стенограма (на Камелия Илиева). Казал съм на с. 96 от съдебния протокол по делото пред БлРС, че  “ Оспорвам това което е дадено в заповедта като съдържание с отразеното в стенограмата. По стил и по смисъл не оспорвам, че отразеното в стенограмата е мое. Не мога да твърдя дали отразеното в стенограмата е казано точно така от мен, тъй като нямам записа. Приемаме, че това което ми се приписва като отразено в стенограмата е истина и съм го казал така както е представено в писмената форма”.

Смисълът:  съдържанието ( трите основания) на заповедта за уволнение не се подкрепя от Стенограмата.  Това твърдение е за факт с положителни за мен последици. То не съвпада с обратното твърдение на ответника. Според него материалните  основания в уволнителната заповед съвпадат с мои изявления от неговата Стенограма. Обратно, твърдя насрещно, че основанията в заповедта не са в съдържанието на Стенограмата.

Осмо, съдът не обсъди довода, че ЮЗУ няма годно ДС за изявленията, с които уж съм уронил доброто му име. Стенограмата е частен документ, съставен от Камелия Илиева.  Това не е стенограма по смисъла на понятието: липсват сигли и специални знаци. Стенограмата  не може да ми се противопостави като достоверна. Липсва  нотариално (официално) заверено съдържание за идентичност с изявленията, направени наживо в предаването на КТБ. Стенограмата е доказателствен факт, а не юридически. Тя индицира наличието на свидетелски показания, които могат да се съберат.  Стенограмата  следваше да се изключи от кръга на ДС като  недопустимо писмено доказателство, заместващо свидетелски показания.  

Девето, въпреки изричното ми искане съдът не задължи ответника да представи видео-материала от 7.01.2005г, за да бъде сравнен със съдържанието на Стенограмата, както и да разпитам работодателя.

Десето, съдът не обсъди довода, че не съм направил посочените в заповедта три изявления, квалифицирани  като дисциплинарни нарушения по чл. 187, т8 КТ – арг. от Стенограмата, сравнена последователно с основанията за уволнение.  Съдът не  сравни съдържанието на уволнителната заповед с недопустимата стенограма.

Първото основание, посочено в уволнителната Заповед № 29 /07.03 от 2005г, е самостойно изречение. То се предава по три различни начина от:

А) ответника във възражението;

Б) Гъргаров, подписал под името Гюдженов заповедта за уволнение;

В) Съда в съдебното решение.

Казаното на с. 4, ред 8 от долу нагоре в  Стенограмата е с коренно различен смисъл. Не самостойно изречение, а сложносъставно с подчинено обстоятелствено изречение за сравнение. Смисълът на сравнителната конструкция е: от две висши училища с право да обучават, по-атрактивно е училището с по-високи оценки от акредитацията.

Второто основание в Заповед № 29 /07.03 от 2005г  липсва със същата форма в Стенограмата, според която  за чл. 21, ал.1, т. 8 ЗВО съм говорил на   с.5, ред 10 от долу нагоре и на с. 6, ред 5 от горе надолу. 

Единадесет, съдът не обсъди довода, че няма три вида договори по чл. 21,ал.1, т. 8 ЗВО, а само два. Няма “договори за подготовка на специалисти с висше образование”.   “Подготовка” кумулира с “повишаване на квалификацията”, защото специализацията е по учебен план на лице с висше образование.

Дванадесет, съдът не обсъди във връзка с чл. 21,ал.1, т. 8 ЗВО довода, че специализантът повишава квалификацията си , без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност – чл. 66, ал.4 ЗВО. Специализацията не носи диплома за висше образование. Специализантите получават удостоверение.

              Тринадесет, съдът не обсъди във връзка с чл. 21,ал.1, т. 8 ЗВО довода, че РС е некомпетентен да обявява въобще прием по чл. 21, ал1, т.8 ЗВО, тъй като е  консултативен орган ( чл.34 ЗВО).

            Четиринадесет, съдът не обсъди във връзка с чл. 21,ал.1, т. 8 ЗВО довода, че Решението на РС от  25 август 2003г. говори за прием на студенти измежду кандидат-студентите,  тоест между лица без висше образование.

Петнадесет, съдът не обсъди довода, че студенти не се приемат чрез договор за подготовка и повишаване на квалификацията, а чрез конкурсен изпит по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 ЗВО, според който МС на РБ  определя броя на студентите и утвърждава:  а) държавни изисквания за придобиване на висше образование, б) държавните изисквания за приемане на студенти. 

Шестнадесет, съдът не обсъди довода, че  в становище преподаватели от ПИФ признават, че Ректорският съвет не е от органите по ЗВО с  право на инициатива за договор по чл. 21, ал.1, т.8 ЗВО. Посочват  ректор и Академичен съвет, но не и Ректорския съвет. 

Седемнадесет, съдът не обсъди довода, че  Академическият съвет няма право на  решения с обратна сила, както и че правно нищо, каквото е решението на Ректорския съвет за прием на студенти срещу пари, не може да се санира.

Осемнадесет, съдът не обсъди доводите, че:

-  в т.1 на Писмо №47643/25.10.02г. на д-р Анастас Герджиков, бивш зам.-министър, до ректора на УНСС-гр. София е ясно казано с думите на ЗВО, че броят на приеманите за обучение студенти се определя по реда на чл.9, ал.3, т.6 ЗВО.

- в  т.2 зам.-министърът напомня, че МС  е утвърдил броя на студентите за УНСС на основание чл.9, ал.3, т.6 ЗВО. 

- задължението на МС по реда на чл. 9, ал.3, т.6 ЗВО е в публичен интерес. Абсурдно е веднъж МС да определи броя на студентите за страната, после да сключи договор за обучение на студенти с отделно висше училище.

- по арг. за обратното от т. 1 и 2 на Писмо №47643/25.10.02г., ЮЗУ не може да определя броя на студентите, които ще обучава.   

- броят на специализантите не е предварително определен. Договорите по чл. 21, ал.1, т.8 ЗВО са в частен интерес.

- релевантните актове на  МС на РБ по  чл. 9, ал.3, т.6 ЗВО са Решение 439/17 юни 2003г. и  Решение 501/11 юни 2004г.

Деветнадесет, съдът не обсъди приетото от него относимо доказателство Удостоверение № 99/27.04.2005г. на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), от което е видно, че Славянска филология е с отказ от акредитация, считано от 24.10.2002г.

Двадесет, съдът не обсъди доводите, че и третото основание от  Заповед № 29 /07.03 от 2005г   е неоснователно:

А) понеже двата приема по специалността Славянска филология са след  отказа на НАОА да акредитира специалността.  

Б) понеже  прием през учебната 2004/5г. за трите специалности в Стопанския факултет ще бъде нередовен, тъй като  срокът на валидност на първата им акредитация е до  10.12.2003г. Решенията на НАОА за втора акредитация влизат в сила след обнародване в ДВ - чл. 85, ал.1, т.7 ЗВО, както следва:

-          от 19.10.2004г. за Стопанско управление,

-          от 23. 11. 2004г. за Счетоводство и контрол,

-          от 16.11. 2004г. за Финанси.

  НАОА  трябва на осн. чл. 85, ал.1, т.7 ЗВО да обнародва решенията си за четирите специалности в ДВ до края на месец май 2005г, тоест едновременно.  Чл. 5 К РБ, респ. чл. 37 ЗНА изискват нормативните актове да се обнародват в ДВ като условие за тяхната действителност.

Двадесет и едно, съдът не обсъди довода, че съветвам НЕ да не се кандидатства, понеже студенти и по четирите специалности са приети, а за търсене на вина и у себе си.

Двадесет и две, липсват мотиви, съдържащи самостоятелна преценка на събрания по делото доказателствен материал. БлОС приема на доверие неоснователното твърдение на БлРС/ответника, че съм направил уволнителните изявления (с. 2 от с. р.).

            ІІІ.Процесното решение е необосновано.

БлОс необосновано твърди, че “Заповедта за дисциплинарното уволнение е подписана от лице надлежно упълномощено да стори това от Ректора на Университета” (с. 4 от съдебното решение).  

БлОс необосновано твърди, че съм признал изявленията в уволнителната заповед.

БлОС необосновано твърди, че обяснения във връзка с чл.193 КТ са ми поискани за “изявления на 07.01.2005г... Обстоятелството, че Ректора в този момент е бил в отпуск е ирелевантно за случая, тъй като е бил надлежно упълномощен друг преподавател, който да го замества” (с. 4 от съдебното решение).  Напротив – Ректорът ми търси обяснения, а не друг преподавател. Датата на потърсените обяснения е 03.02. 2005г – прието за съдебно доказателство Писмо № 49-00-40/03.02.2005г. Писмото е на ректора, а не на друг преподавател. Гъргаров замества ректора  от 1.03. 2005г. до 15.03.2005г. –   Заповед 27/28.02.2005г.

            Искане: съдът да отмени  Решение      404/ 6. 06. 2005г.  по гр. дело № 429, опис  на БлОС за 2005г, със законните последици. 

             

                Решението на САС

 image
image

 image

 Времената се менят. Насрочено е вече дело за частична отмяна на решението на САС в обезщетителната част поради непризоваване на процеса. Когато съдии от Благовградския съдебен ареал четат акта на САС, да си дадат сметка, че Надежда Бенина бе с Ранг на съдия от ВКС и ВАС.  Елка Ерменкова и  Петър Узунов  да решат  по съвест за мястото им  в българското правораздаване. Писах вече за съдията Янева - Коева. 
            Хубавото е пред мен. Имах сън преди делото по спора в Окръжен съд – Благоевград. Но знаех, че не е сън.  Беше визия. Видях се на бряг, атрактиран от синьото на водата пред мен. Гледах вълните, които връхлитаха. Бях в покой. Стигнал бях своята Обетована земя. Чух гласовете на моите хора. Караха се за сладолед. Няма как – ще  купя още един. Станах от пясъка. Тръгнах към тях. Обичах ги.

N.B. Навън кукерите в село вече втори ден гонят злото.

 Тагове:   откровение,


Гласувай:
01. kkabakciev - Току-що видях това съобщение, че се е появило - заедно с предишното, почвам да чета!
25.02.2009 15:58
Само ще прибавя нещо към това първоначално твърдение:

"Апелативните съдилища нямат подготвени съдии по трудовата материя, която е сложна и деликатна."

Нямат подготвени по трудовата материя съдии, но имат подготвени корумпирани. Слава Богу, че не Дошков не е попаднал на такива!
цитирай
2. анонимен - ЦИТАТ по Дошков: "Нито един ...
25.02.2009 18:41
ЦИТАТ по Дошков:
"Нито един от моите 34 довода не е отхвърлен, макар че и един ми е достатъчен да спечеля спора с ЮЗУ"

Гюдженов, подай оставка и си влез сам в затвора!
цитирай
3. svetlaen - И това ще трябва да го чета по-под...
25.02.2009 18:41
И това ще трябва да го чета по-подробно... ама ми се прияде сладолед :-).
цитирай
4. kkabakciev - Във връзка с този цитат от № 2
25.02.2009 19:01
"Нито един от моите 34 довода не е отхвърлен, макар че и един ми е достатъчен да спечеля спора с ЮЗУ"

Аз много отдавна тук казах, че Дошков е брилянтен юрист. Казвам го от позициите на човек, който от 18 години е в съда, който е изпоосъдил - както се изказа неотдавна един форумист в Нета - де-що основно има за осъждане в тая скапана държава, и който се занимава със семантика. Като адвокат в нормална държава Дошков би бил милионер. Ако желае да бъде адвокат, разбира се. Не е задължително да желае. Но защо не и в друга (не нормална) държава?

Но не това е важното в случая. Просто четете - и мислете!
цитирай
5. анонимен - GTA 02.04.2008
25.02.2009 19:09

Д-Р ПЕТЪР ДОШКОВ Е ВЪЗСТАНОВЕН НА РАБОТА ОТ СОФИЙСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД


Току-що коресподндент на ГТА се запозна с решение в деловодството на Софийския апелативен съд.
Оказа се, че в заседание състояло се на 06.02. 2008 г., по едно, според служителите в съда, твърде странно позалежало дело, 6-ти състав на Софийския апелативен съд е постановил по дело № 281 следното решение :

"Отменя решение № 404 от 06.06. 2005 г. на гр.д. № 429 по описа на Благоевградския окръжен съд за 2005 г. в ЧАСТТА в която са отхвърлени исковете с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ заповед № 29 от 07. 03. 2005 г. на ректора на ЮЗУ "Св. Неофит Рилски", с която д-р Петър Стоянов Дошков е бил наказан на основание чл. 330, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 58, ал. 1. т. 7 от Закона за висшето образование с дисциплинарно наказание "уволнение".

ВЪЗСТАНОВЯВА гл.ас. д-р Петър Стоянов Дошков на преди заеманата длъжност - преподавател в катедра по български език към Филологическия факултет на ЮЗУ "Св. Неофит Рилски".

Gramni se Gudzhi

Остава в сила въззивното решение в останалата част."

Честито, Петьо!!!
Първата победа над мафията "Воденичаров" и човешкото безразличие е постигната!!! "Ерата "Воденичаров-Гюдженов" си отива! Едно по едно исканията на Инициативния граждански комитет ще бъдат изпълнени.
Спете спокойно, деца!
http://www.youtube.com/watch?v=ANrQmMl1a1M
цитирай
6. анонимен - днешният АС.
25.02.2009 21:52
Ми то било голямо заседание, бе! Разбрахме за "Психологията". Друго няма ли да споделите?
ПИФ как ще преживеят сделката между мирчев и Воденичаров, да ги питам сега.
цитирай
7. анонимен - Мирчев за пореден път сдъвкал заместника си Костов пред целия АС. Ама Костов пак не разбрал, че целия АС разбрал как Мирчев го сдъвкал за пореден път.
25.02.2009 22:02
:)
цитирай
8. анонимен - Тук Мирчев беше прав:
25.02.2009 22:45
Костов направо разформирова съвета: като взе микрофона, сума ти членовете напуснаха. /самият ректор се изнесе пръв/. А после упрекна хората в разпадане на кворума.
Ами, кой бе Кирчо го разпада?!
Как да не те дъвче ректор: хем разгонваш кворум, хем го огласяваш!
Поне си мълчи, бе Кирчо!
...Ама как да си мълчиш - ти, ако си мълчиш, хората няма да напускат съвета и да се разпада кворум...
цитирай
9. анонимен - "Правият" Мирчов не дъвче,
26.02.2009 01:50
той започва да си сърба попарата.
Простоватите решения водят до изпростяване.
Елементарните цели - до тъповати изпълнители.
Роденият в сянка си е бледомислещ.Нагаждачът копнее за по-добри от него - като гледа надолу.
Прекалено добрият Кирчо - като почти всички присъстващи - прави както може това, което му е казано.
Плоските счетоводни идеи за прикрито изплащащо лапане от "хайде наште -сега му е времето" лека - полека се превръщат в стар бумеранг.
Еднопосочното линейно /из/мислене - ведно с всичките си /из/мислени /под/из/пълнители си има предопределен край - Балона на все-вечния АлВо Ротердамски.
Кво става при въртене в кръг?
цитирай
10. анонимен - do 9
26.02.2009 02:21
Много сложно. Не се еб.... Нищо не разбирам.
Пък и за Мирчев става дума. Бива ли толкова сложно?
цитирай
11. анонимен - Ама защо са се разбягали членовете ...
26.02.2009 05:33
Ама защо са се разбягали членовете на АС? Костов да не е пял, като е взел микрофона? Какво е това, което ДОРИ те не биха могли да изтърпят???
цитирай
12. анонимен - do 11
26.02.2009 07:33
АС вече закъсвал с търпението. Търпял, търпял...ама то станало вече нетърпимо и за АС.
цитирай
13. анонимен - Относно легитимността на съдиите в Окръжен съд Благоевград
26.02.2009 20:07
Господин Дошков,
бихте ли коментирали въпроса относно легитимността на съдиите Топалова, Бакалова и Бикова от Благоевградския окръжен съд.
цитирай
14. kkabakciev - Това нещо го споделих с Дошков, но забравих да го пейстна в блога му. Тук точно е мястото му
26.02.2009 23:07
По темата за държавата, а оттам - пряко или косвено - и за отношението "държава-човек" участвах с коментар в "Дневник" към статията "Русия ликвидира фалшива академия, наградила Борисов": http://www.dnevnik.bg/sviat/2009/02/20/678519_rusiia_likvidira_falshiva_akademiia_nagradila_borisov/

Цитирах член шести от Конституцията. След известно време бях изключително приятно изненадан от един повече от блестящ коментар, съставен само от едно изречение! Ето го:

Иванчо, Неутрално, № 80, 23:07, 20 фев, 2009!

"Защо член 6-ти на Конституцията не е Първи?
---
Конституцията, а именно член 6, който гласи:
"(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние."

Отговорът ми може да се види там, но това страхотно съобщение - състоящо се от кратък въпрос, на форумиста Иванчо ме накара да се разровя в три конституции: на САЩ, Франция и Германия.

Първата започва с "Ние, хората на САЩ", френската започва (в преамбюла) с привързаността на хората на Франция към правата на човека! Но най-интересна в това отношение е германската.

Заглавието на първия раздел на Германската конституция е "Основни права", член първи е "Защита на човешкото достойнство", а неговата точка първа гласи: "Достойнството на човека е ненакърнимо"!
цитирай
15. анонимен - Костов е девета дупка
26.02.2009 23:49
Но не е той, човекът който пречи на ЮЗУ. Не че му помага. Но не си заслужава в този форум да се коментира Костов.
Проблемът е Мирчев. Философският факултет също не би бил проблем, ако не се намесваше Мирчев. Не мисля, че Ж. Апостолов е виновен за състоянието на факултета. Но смятам,че е виновен, за това, че за всяка глътка въздух се съветва с Мирчев. Затова половината от колегите му избягаха от факултета му, а останалите са безразлични към декана си и към факултета си.
цитирай
16. анонимен - Браво Дошков!
27.02.2009 00:43
Особено ми харедса това:

"Шесто, съдът не обсъди довода, че доц. Гъргаров във фактическото си качество на вр.и.д. ректор не придобива автоматично личната преценка на ректора за каквото и да е, името, както и миналото на ректора, съпругата му и парите му. Компетентността на ректор е обективно право, а не субективно."
цитирай
17. анонимен - Новият проблем - не само на Дошков
27.02.2009 01:21
а и на ЮЗУ е, че на фалшивия т.нар. ректор - 17 500-поколенец му липсва цялата компетентност - като "обективно право", и той си развихря субективно нарастващата си Его-некомпетентност, усърдно подпомаган от наподобяващите го специално назначени /е, не по ЗВО/ полу-научни експерти, секретари и мажоретки - обединени в т.нар АС, благопристойно приемащ безогледно- наглото участие на измисленяка, координиращ совкупната ЕРАЗЪМ-спекулация: Ал.Ас.Воде.
Да бе, Толерантност е нужна и совместна грижа за имиджа на У.ЗУ-то.
Кога гущерът ще си откъсне опашката?
цитирай
18. анонимен - Да не забравяме протоколът
27.02.2009 01:42
на филолозите от 15 април
Дошков е луд!
Воденичаров е пич!
Деградацията е пълна!!!
И тия възпитават и учат децата ни!
А Гюдженов и Воденичаров са за затвора!
цитирай
19. анонимен - Люнгов. Отново всички за всичко
27.02.2009 08:52
И в този блог мненията са като разговор между глухи със здрав говорен апарат. Всеки се надвиква за своето. Иначе се смесват проблемите: Държавата абдикира от пълното финансиране, а се нароиха много специалности и персонал. Академичната автономия възпроизведе "чедата на Даскалоливницата" в най-високите степени и звания. Получи се така, че държавната поръчка вече не е в състояние да осигури покриване на щатовете. В това беше "гениалността" на дуета Гюдженов-Воденичаров- чрез далаверки, печатницата на дипломи- да покрие дефицитите. При този "Университет" Мирчев няма друг избор, освен да продължава пътечката начертана от Воденичаров-само че в един хубав ден по нея някой ще трябва да стигне в затвора. За да се отложи този "знак на съдбата" Воденичаров кадрува цялата съдебна система!!! Не е важно колко грамотни и компетентни са- нали са послушни, защото са си платили дипломите! Бой на тъпаци като Дошков, Кабакчиев... и с много скромност на Люнгов.
Виновни са тези, които уедриха ВПИ и сега се правят на жертви и затова подскачат в страниците на блога. Ще трябва не гущера да си къса опашката, а да се закриват факултети и специалности.
цитирай
20. анонимен - Част от съдиите в Окръжен съд -Благоевград
27.02.2009 10:42
Имат обща черта: назначени са без конкурс в благоевградската магистратура.Те си знаят хала и затова са послушни на председателя на съда Аршинков. Получава се така, че предс. на Окръжния съд Аршинков може да изиска от тях угодно нему решение по спор, гледан с тяхно участие. Ще Ви подскажа, г-н Дошков, че съпругът на съдията в окръжната съдебна инстанция Румяна Бакалова е дългогодишен зам.- началник на Окръжна следствена служба - Благоевград. Службата даде свидно свое чедо на магистратурата, като излъчи районния съдия в Благоевград Георги Богомилов Янев. Това разшири позициите на Воденичаров в Бл. районен съд. Преди това Воденичаров помогна за преместването на снахата на ген. Янев съдия Китипова (Янева ) (не е сегашната Коева) от Гоце Делчев в Окръжен съд - Благоевград. Семейство Яневи работи на два съдебни етажа в Благоевградската съдебна палата .
За Емилия Топалова и Вие, г-н Дошков, знаете, че идва от адвокатурата. Иванка Бикова не е "света вода ненапита": идва в Окръжния съд - Благоевград също като Емилия Топалова от адвокатурата. Това става през 2006г.
Знаете, г-н Дошков, какво да направите, за да разплетете чорапа донякъде.
Втората обща черта на въпросните съдии, а и не само за тях, е онова, което се нарича " Ал. Воденичаров кадрува цялата съдебна система" - коментар 19/Люнгов. Голяма е престъпната заслуга за лошото моментно състояние в Благоевградските съдилища на зам.-гл. прокурор на Републиката Христо Манчев (ще се сетите - освен ако не знаете този факт. Пишете за него, г-н Дошков в 6 Откровение, че е докторант в ПИФ на Воденичаров. Съмнявам се, че не знаете за участието на Манчев в една комисия на миналия ВСС.
Успех, г-н Дошков. Има нужда от хора като Вас. Вижте и днешния "168 часа".
цитирай
21. анонимен - Още едно доказателство, че Дошков е точен от години
27.02.2009 10:54
http://struma.bg/cgi-bin/archive.cgi?year=2009&month=02&day=26&issue=5117&page=home&article=1
С “патерици” спасиха от закриване Философския факултет в ЮЗУ, вдигат средната заплата от 925 на 1024 лв.

Въпреки острите протести на декана проф. С. Матеева отнеха специалност “Психология” от Правно-историческия факултет, отива в заплашената от закриване образователна структура, оглавявана от доц. Г. Апостолов


С 33 гласа “за” Академичният съвет на ЮЗУ прие предложения от ректора проф. Ив. Мирчев спасителен план за философите
Специалност “Психология”, която е сред най-предпочитаните от кандидат-студентите в ЮЗУ “Н. Рилски” от новата учебна 2009/2010 г., ще бъде във Философския факултет, реши вчера Академичният съвет на вуза след продължителни дебати и протести от страна на декана на Правно-историческия факултет проф. Софка Матеева. 33-ма гласуваха “за”, 5-има бяха “против” и 4-ма “въздържали се”. С прехвърлянето на специалността се спасява от закриване Философският факултет, който към днешна дата не отговаря на изискванията на закона, тъй като доцентите и професорите на основен трудов договор са под минимума.
Рязането на специалност от ПИФ, който е най-големият факултет в ЮЗУ, бе предложено от ректора проф. Иван Мирчев, който откри Академичния съвет и измести първата точка от дневния ред с искане да се обсъди промяната в структурата на университета. “Искам да чуя мнението ви по най-важния въпрос: Ще закриваме ли Философския факултет, или не?”, бе първото питане на ректора и нито един от членовете на Академичния съвет не гласува “за” или “въздържал се”. В увертюрата към основния проблем проф. Мирчев припомни, че преди време бе под въпрос съществуването на Юридическия факултет и тогавашният ректор проф. Кирил Чимев и деканът на факултета проф. Траян Лялев предприеха мъдрата стъпка да се приобщят към факултета специалностите история, социология и психология. Сега Философският факултет има нужда от помощ от ПИФ, за да не бъде закрит от Министерски съвет, призова ректорът членовете на Академичния съвет да гласуват “за”.
Остро реагира на предложението деканът на ПИФ проф. Софка Матеева, която директно попита: “Защо Философският факултет го докара дотам, че да го подпираме “с патерици”, и какво направи деканът доц. Г. Апостолов за най-атрактивната специалност “Политология”, която още не е акредитирана? Слуховете за спасяването на Философския факултет, касаещи 3 специалности, се носят отдавна и за никого не е тайна, че освен “Психология” са коментирани и специалностите “Социология” и “Културология”, допълни проф. Матеева и обяви, че факултетният съвет на ПИФ с решение се противопоставя на преместването на двете специалности в друг факултет.
Срещу предложението бе и деканът на Стопанския факултет проф. Чавдар Николов, който подчерта, че е против закъсалите да разчитат на успеха на добрите, а не на собствените си сили.
Зам. ректорът доц. Рая Мадгерова припомни, че в препоръките на Националната агенция за оценка и акредитация за оптимизация на структурата се визират конкретно специалностите “Психология” и “Логопедия”, които не са във факултети от съответното професионално направление.
Деканът на застрашения от закриване факултет Г. Апостолов не бе в залата, тъй като не е член на Академичния съвет, а и никой предварително не бе изискал присъствието му. Вместо него ректорът отговори, че “заслугата” “Политология” да не бъде акредитирана не е негова, а на “амбициите” на други хора тази специалност да се акредитира в рамките на мегафакултета в ЮЗУ, визирайки ПИФ, но без да го назовава. Въпреки протестите болшинството членове на Академичния съвет приеха като основателни мотивите на проф. Мирчев и подкрепиха предложението му. "
Дошков, какво мислиш за това решение на АС?
цитирай
22. анонимен - Има подтекст в изказването на ректора Мирчев пред АС
27.02.2009 11:09
То е, че бившият декан на Философския факултет (нищо че по-голямата част на този факултет е от логопеци) доцентът по философия Александър Рангелов стана професор във факултета на Воденичаров ПИФпо ... по международни отношения. Голям майтап. Не по-малко лошото е, че Рангелов съвместяваше работата в ПИФ с работата на декан на факултет, в който след "спечелването на Воденичаровия конкурс в ПИФ" няма място. Апостолов е мижитурка и си мълчеше за Рангелов. Какво ще става с решенията на Факултетния съвет на нелегитимния т. нар. Философски факулетет. Те са незаконни , нали.
цитирай
23. анонимен - Разногласия в АС, става интересно ...
27.02.2009 11:30
Разногласия в АС, става интересно :-)!
цитирай
24. анонимен - Истината за ПИФ излиза наяве след Одитния доклад
27.02.2009 12:45
Т. нар. Мегафакултет е изкуствено образование. Защо тогава бе нужно Илия Гюдженов да се избира за председател на Общото събрание на ЮЗУ. Това ли и оценката му за миналото му на ректор, виновен за днешното състояние на ЮЗУ. Очевадно е, че ЮЗУ органите кретинясват. Не бих се учудил, ако Гюдженов е гласувал за промяната. Но тази ли промяна е необходимата за квази Философския факултет?
Софчето Матеева е направо жалка.
Ако има и грам мозък, да попита Дошков как да стопира решението на АС по съдебен ред. Все нещичко е останало от връзките на Ал. АС. Воденичаров в административния съд в Благоевград. Шаламанова, предс. на този съд, е от ПИФ на Воденичаров и назначена с личната му протекция.
Софче, ориентирай се към съдебна процедура, нали си професор в правен факултет. Бори се за тази специалност извън ЮЗУ. Ще ти помогне и Марио Бобатинов (ВКС) - незаконен предс. на общото събрание на ПИФ. Сега е моментът ПИФ да въстане, нали имате решение, Софче, да не давате Психологията на т. нар. Философския факултет. Психологът Мадолев, бивш зам.-декан на Воденичаров, да тегли една реч на открито срещу Мирчев. Да му каже, че ще накара сина си прокурора Мадолев, и той назначен с помощта на Воденичаров, да разрови около неподписания от комисията изпитен доклад от конкурса на Мирчев през 1981г.
Не се отчайвай, Софче, бори се и чрез медии. Що материал изписа за връзката и ролята им за демократизацията на обществото.
Докажи, Софче на ЮЗУ, че имаш качества. Ще си вземеш ли думите за Гюдженов обратно: не те подкрепя за Психологията. Убеди ли се, че Гюдженов е наистина лайно на Воденичаров.
Мажорно - проф. Матеева излезте от логото Кукла на конци на Воденичаров. N.B. Направете к.. - капан на Мирчев. Да духа супата.
цитирай
25. анонимен - казусът не е еднозначен
27.02.2009 12:59
За едно петопоколенецът има право - ако ЮЗУ е нормален университет, мястото на специалности като психология, социология и културология е във Философския факултет. Но това да му е проблемът на ЮЗУ! Пето Поколение този път е прав (по случайност) не за да издигне авторитета на ЮЗУ като образователна институция. Авторитета на ЮЗУ той достатъчно го "издигна" в телефонното си интервю със Зорница Латева. Мирчев има две други причини да иска посочените три специалности да се преместят във Философски факултет: първо, да сбъдне заветната си мечта за факултет по обществено здраве, като, второ, не ощети доброто си приятелче Жоро Апостолов, а ФФ и без това се крепи на косъм.
цитирай
26. анонимен - Към 25: Защо три специалности, нали само
27.02.2009 13:01
Психология?
цитирай
27. анонимен - ама вие не знаете ли?
27.02.2009 13:34
Местенето на тези три катедри във Философски факултет е отколешна мечта на Мирчев. Той я споделя в неформални разговори още от миналата учебна година. Искаше да обяви идеята си, заедно с идеята за откриване на факултета по обществено здраве, още в началото на настоящата учебна година, но се въздържа, защото не получи подкрепа от Станишев. По-късно се разбра, че нов факултет все пак ще има. Както може да се очаква, Софка е против, но кой я пита. Местенето на психологията е само първият етап.
цитирай
28. petdoshkov - Въпросното решение на АС е нищожно предложение до МС
27.02.2009 13:45
Първо, то няма непосредствена конститутивна сила, понеже МС трябва да го утвърди. Това няма да се случи.
Второ, Софка Матеева е права, макар че не знам аргументите й. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МС ОТ 24.06.2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ
КЛАСИФИКАТОР НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Обн., ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 2.07.2002 г.; изм. с Решение № 10827 от
27.11.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 106 от 5.12.2003 г., в сила от 5.12.2003 г.; изм., бр. 32 от
12.04.2005 г., доп., бр. 94 от 25.11.2005 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Утвърждава Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления съгласно приложението.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Отменя се Постановление № 86 на Министерския съвет от 1997 г. за
утвърждаване на Държавен регистър на специалностите по образователно-
квалификационни степени във висшите училища на Република България (обн., ДВ, бр. 24
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 42 от 1997 г., бр. 76 от 1998 г., бр. 39 и 86 от 1999 г. и бр. 31 от
2000 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 4 от Закона за висшето
образование.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Според приложението
Класификатор на областите на висше образование
и професионалните направления...
2.
Хуманитарни науки
2.1.
Филология
2
2.2. История и археология
2.3.
Философия
2.4.
Религия и теология
3.
Социални,
3.1.
Социология, антропология
стопански и
и науки за културата
правни науки
3.2.
Психология
3.3.
Политически науки
3.4.
Социални дейности
3.5.
Обществени комуникации
и информационни науки
3.6.
Право
3.7.
Администрация и управление
3.8.
Икономика
3.9.
Туризъм...
Психологията си е на мястото в ПИФ, но не и Историята. Следователно правилното за мен решение Предложение за закриване на Философския факултет и разкриване на Хуманитарен факултет, в който да се включи и Историята (от ПИФ) - освен филологиите и философията. Софка Матеева ПИФ ще спечели евентуалния спор с АС в Административен съд - Благоевград. Редът е по чл. 38 ЗВО.
Ако това предложение на АС до МС на РБ за преместване на Психологията във Философския факултет на ЮЗУ се изпълни без санкцията на МС, АС ще опозори ЮЗУ. Бъдещи действия на ректора Мирчев на основание (неокончателен акт) на АС, ще са нищожни (без основание): АС на ЮЗУ не е правосубектен орган по окончателно решение от този вид. Второ, АПК е ясен: предложението (нищо че е наречено решение) на АС на ЮЗУ е против Постановление №125 на МС от 2002г. и затова е нищожно по материя. Може да се изтъкнат допълнителни аргументи, но няма смисъл. Нищо няма да излезе и от това т. нар. решение на АС на ЮЗУ. Органът, който провежда процедурата в публичен/обществен интерес, е МС на Р България. Всякакви сметки за спасяване на Философския факултет са без кръчмаря.
Жалко е, че АС не се научи да оформя актовете си в съответствие в закона.
цитирай
29. анонимен - Доколкото
27.02.2009 13:55
разбирам известните джумайски лайна Гюдженов и Мирчев се правят на "юнаци" пред Софка Матеева, но защо не са били такива и пред Дон Корлеоне Воденичаров.
Ах молодци!!!
цитирай
30. анонимен - Значи от Постановлението на МС излиза
27.02.2009 14:33
Основанието и Чери-Николовия факултет да бъде обединен с ПИФ-Воденичаровия-Матеев (без историята). Като прибавим и резонния бъдещ Хуманитарен факултет на историци, философи и филолози, сметката показва, че сегашните декани на тези 4 факултета ще са само двама: на бъдещия Социален факултет и на такъв Хуманитарен. Спестяват се пари от административни възнаграждения, учебни отдели, ненужни мажоретки секретарки и тям подобни инспектори. Да :) ! Заплатите ще се вдигнат до небесата.
цитирай
31. анонимен - Съгласен с 30
27.02.2009 14:36
На това вече се вика "противопоставяне на финансовата криза".
цитирай
32. анонимен - Люнгов."Дошков, троши си главата, а ние анонимно ще ти викаме Браво!"
27.02.2009 15:36
В блога влизат все по-информирани и информирани хора и всички като пред месия изповядват мръсничките си тайни, на които са свидетели:"Давай Дошков, накажи негодниците!" Тези информирани търсачи на "правдата"- не знаят ли:- че на Дошков не са дадени часове и той и да иска е лишен от възможност за развитие; - че сам, колкото и дела да заведе, в колкото и интервюта да влезе, в най-добрия случай ще бъде разглеждан като "безобидния луд", защото системата само на него пречи; -че, нагазвайки негодниците поведението му ще бъде тълкувано като отмъщение за сторваното му... Защо негови неуважаеми от мен (М.Л.) колеги, не поставите по принципен начин въпросът за възстановяването му в пълнотата на правата му!? В писаното от вас прозират степени и звания- т.е. членство на АС! Подозирам, че ДОНОСНИЧЕСТВОТО ви е продиктувано САМО ОТ НАКЪРНЕНИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ!!! Как ще го предпазите от още едно последващо уволнение (на мен ми се случи преди 12 години), в което той отново ще удря по вратите до Брюксел- най-малко три години? Нали него пак ще го съдят тези, срещу които скача!
цитирай
33. анонимен - Mirchev i Gudzhi
27.02.2009 15:37
VARVETE SI !!!!!
цитирай
34. kkabakciev - Резонно възражение на Люнгов!
27.02.2009 15:43
Ама има ли кой да чуе?
цитирай
35. анонимен - Не Люнгов, не всички!
27.02.2009 15:46

330. анонимен - Круме, Не съм съгласен с колегите, ...
25.02 02:35
Круме,
Не съм съгласен с колегите, че не трябвало да ти се огласяват постингите. Те са:
1. Свидетелство за интелектуалния потенциал и морала на хората около теб.
2. Показват категорично как си готов да подхванеш всяка клевета и скрит „зад дувара” (анонимен) да я повтаряш
3. Интриганстваш елементарно, неубедително, но за сметка на това недопустимо.

Първо да ти кажа нещо. Много обиждаш хората, Круме, прочети се пак. Бива ли такива работи? Знаем, че човек се изнервя в такива случаи, но запази поне малко самообладание. Пък и форума се чете от малки деца понякога, влизат и студенти. Недей така!


Виж си интелектуални багаж, Круме. Той може да бъде резюмиран (а това значи и на онези, които представляваш) в няколко точки:

1. Жалбите до Административния съд са смешни.

Напротив, Круме, напротив. Тези жалби са изключително обосновани. Неслучайно още се задържа произнасянето на определението. Неслучайно именно те притесниха и покрилия се миналата пролет като лалугер Гюдженов. Просто няма филм, закон или каквото щеш, по който Воденичаров да може да бъде законен. Какви са последиците от това знаят всички. Знаеш ги и ти. Тогава защо трябва да се правиш сам за смях по форумите?

2. Дошков е луд.

Напротив, Круме. Ти не можеш да се произнасяш по този въпрос. Не си оторизиран. Същото важи и за всякакви ръководства, Факултетни съвети, Академични съвети и т.н. И те нямат право. За това се произнасят специални компетентни институции.
Единственият, който имаше право да се произнесе по един важен въпрос беше Софийският апелативен съд. Той се произнесе и отмени уволнението на Дошков като го възстанови на работа в съответната катедра на Филологическия факултет на ЮЗУ. Нещо повече. Съдът прие всичките до едно възражения на Дошков. А те бяха над 20. И все за нарушенията на Гюдженов и хората около него.
Това, което съдът не каза, но то се подразбира, е следното: Илия Гюдженов и всичките му аркадаши по уволнението на Дошков са обикновени престъпници. Те са погазили Конституцията и законите на Република България. Както Дошков, така и всеки друг български гражданин има право да излезе по телевизията (включително и КТБ Благоевград и в личното феодално имение на Воденичаров) и да размаха и покаже официални университетски документи, които уличават лицата Александър Воденичаров, Илия Гюдженов и т.н. в корупция, закононарушения и престъпления. Лошото е, че доколкото разбирам, и ти си участвал в това уволнение на Дошков. Лошо, Круме, лошо!

3. По форумите се пишат глупости, само се плещи и те са като жълт вестник.

Нищо подобно, Круме! Нищо подобно. По форумите дълги месеци се поставяха реалните проблеми на ЮЗУ, за които ти винаги си мълчал. GTA е легенда. Такива са и блоговете. Това, за което се пишеше там, чак след цели 6-8 месеца беше отразено в одитен доклад на МОН. Ха, иди че кажи, че не е вярно. Е, сега трябва да се поработи малко по въпроса да има и реални последици от този одитен доклад. Ще работим, Круме. Интересът тепърва нараства.

Та кое още от следните твърдения не е вярно, Круме
- Илия Гюдженов през 2005 г. е уволнил незаконно и погубил цели три години от живота на Петър Дошков
- Илия Гюдженов е предоставил цели 6 години официално, с незаконна заповед ректорските правомощия на Воденичаров, с което е нанесъл вреди на ЮЗУ и уронил неговия престиж.
- За съжаление, практиката на Гюдженов е била продължена и след декември 2007 г.
- За отговора на парламентарното питане на депутата Мирослав Мурджов от ЮЗУ са били изпратени в МОН напълно фалшиви документи, като във фалшифицирането на документите със сигурност са участвали лицата Илия Гюдженов и Александър Воденичаров. По-нататъшните проучвания могат да покажат целия кръг на лицата, които са замесени в извършаването на това сериозно документно престъпление. (Та, вместо да си губиш времето с тъпи постинги по форумите – твоите са такива – ето ти тема за журналистиоческо разследване, Круме. И то каква!).

И още. И още. И още.

А какво да кажем по един въпрос, по който почти никак не сме говорили В трите години докато Дошков е уволнен от работа, зам.-министърът на образованието е човек от неговия факултет, който освен всичко друго, редовно изпраща картички и честитки на Воденичаров за празниците. Нали?


4. Въпреки стремежът ти да иронизираш, Круме, не е ли вярно, че наградите за Денят на народните будители бяха гаф на ректора. Та наградените бяха все хора, здраво обвързани в мафиотските игри на лицето Александър Воденичаров. Само имената Марияна Пискова и Илия Гюдженов стигат. Че кой бранеше месеци наред въпросите за законността на Воденичаров, третия му, незаконен мандат и фалшифицираните от него и Гюдженов документи да не влезе за разглеждане в дневния ред на провеждащата незаконни заседания катедра по „Българска история” (с фалшифициран протокол на никога непредставилата отчет за предходния период Кристина Попова преименувана на „Българска история и архивистика”)? Кои бяха начело в усвояването на паричките на Воденичаров по отменената по препоръка на МОН заповед на Гюдженов? Защо се мълчи около аферата с таблата Пискова-Воденичаров и кога ще чуем компетентен констативен доклад по този скандал? Защо ректорът не поеме сам инициативата и да проучи как стоят нещата? Колко струва, колко е платено, кой решава, кой определя цена и т.н., и т.н.? А кой гласува Воденичаров да бъде обявен за "доктор хонорис кауза" на ЮЗУ? А не беше ли Гюдженов този, който привикваше хора да се откажат от подписите, с които се искаше незабавна министерска намеса по отстраняването на незаконния Воденичаров?

5. Не трябва да се обсъжда конкурса на Мирчев от 1981 г.

Знаеш ли, и аз така мисля, Круме. Не бива. Трябва да се обсъжда легитимността му, програмата му, нейното изпълнение, действията му и политиката му като ректор, визията му за бъдещето на университета. Но аз започвам да си мисля вече, че щом пък като всичко е толкова наред (и дано да е наред) защо наистина има една папка, за която в Държавен архив – Благоевград, твърдят наистина, че не трябвало да се дава на мен или на Дошков (а това, все пак, е и незаконно).

Но нека спрем дотук.

СТЕФАН ДЕЧЕВ
цитирай
36. анонимен - Някой чете ли вица във в. 168 часа?
27.02.2009 20:30
На стр. 20 във вестника има много як виц за "кадровика" на съдебната система. "Защо експресът София - Атина има 12 минути престой в Благоевград? Това е така, защото те са достатъчни, за да може пътникът да вземе такси от гарата. Да отиде до до кабинета на еди-кой си професор от Правно-историческия факултет. Да остави 3000 евро, да си вземе дипломата и да хване влака."
цитирай
37. анонимен - Гюдженов,
27.02.2009 20:41
Пиатм те за трети (и ПОСЛЕДЕН път) от блога на уважаемия колега Петър Дошков - съвестта на ЮЗУ

- кога точно подправяхте и фалшифицирахте, със задна дата, документите, които Иван Мирчев после изпрати в МОН за отговор на Даниел Вълчев на въпрос на уважаемия народен представител Мирослав Мурджов, свързан с третия, незаконен мандат на Воденичаров и престъпното сборище на ПИФ от 12 декември 2007 г.?
- кой даде идеята?
- кои участваха?
- кои са онези, които - без пряко да са взели участие и поставяли фалшиви подписи - знаеха за извършващото се престъпление от теб и Воденичаров, или пък присъстваха по време на извършването му и ви гледаха.

Питам те, Гюдженов, наистина за трети и последен път в блога на Дошков. От тук нататък отговорността за всичко случващо се и водещо до накърняване престижа на ЮЗУ ще е само и единствено твоя!
Ти решаваш, Гюдженов!!!
СТЕФАН ДЕЧЕВ
цитирай
38. анонимен - Мирчев, днес е ден за прошка!
28.02.2009 19:20
Не пропускай шанса!
цитирай
39. анонимен - Твърде погрешно
01.03.2009 01:10
Мирчев и прошка!? - ако се срещнат ще има АНИХИЛАЦИЯ.
То това си му е нещастието, но си му идва отвътре.
Но няма смисъл от дребнотемие.
С уважение към действията на Дечев, и с допълване: не само който създава фалшификати, но и който ги използва, все са в кюпа.Но по- надолу е използвача, защото не всеки може да разбере какво е направил в момента на правенето.
Истински съзнателната лъжа и законопрестъпване е на втория, Използвача, щото е имал повече време и е знаел повече - другите са му го обяснили.
Използвачът Мирчев е преминал поне две граници повече от ИлГю.
На всяка стъпка, във всички посоки, въпреки най- елементарните правила /дори не на Човеците, а на живите организми/- е ескалацията на Его - Наполеончето.
Сори, Узу-то вече си има Академирчев стайл.
Простено да им е на епигоните, и да им е вкусно - като се похапват един друг.
А Празнотата расте.Както и конфликта с природата - дето не може да има празно място.
Липсата на смисъл задължително води до псевдо- юнашки безсмислици.Повече поколения - повече приноси.
цитирай
40. анонимен - Люнгов. Простъпка и прошка
01.03.2009 05:07
Добре щеше да бъде, ако по времето на Заговезни (днес привършват) имахме малко смирение заради традицията и календара. Иначе смисълът на прошката е не да кажеш някому "прости" и то през тази седмица, а да можеш през тази седмица да разбереш каква си я свършил и да можеш на себе си да простиш, за да не бъдеш злобен, лъжлив, отмъстителен... низък! Знам със 100% сигурност, че някои от ректорите четат блога. На Мирчев знам, че му донасят за ставащото в него, ако не умира от страх и не го търси машинално! И в двата случая е ясно едно: ще поиска ли да прости на себе си и да си гушне профанесорството си, отказвайки се от непомерните си амбиции, или не! Същото важи за всички анонимни заговорници- нали личност идва от лице! Ще станете ли себе си заради справедливостта, или ще продължите да дебнете из "зад ъгъла"? Добре е, човек да може да си прощава (да намира себе си), за да не се окаже след години, че не е живял. Какво значение имат парите и титлите? Нали умножаваме себе си в срещите с другите!
цитирай
41. анонимен - "Закриха академия в Русия..."
01.03.2009 15:26
А кога ще закрият "Академията" на предишния АлВо - "проф." Н. Божков, май "Платон" я бе кръстил. Що "академици", "чл. курове" и т-.н. направи, и то хора без научни звания и степени, халал да му са. Ама и що парички прибра (и продължава чрез нелегитимния си Колеж по туризъм). Така, че нищо ново под слънцето. Будалите да го духат, мошениците гладят кореми (и под тях) и мъркат...
цитирай
42. анонимен - Носят се разни слухове,
02.03.2009 18:53
че ще случат в скоро време случки!
Дядо с белезници и още нещо????
цитирай
43. анонимен - Очаквам да се потвърдят ...
02.03.2009 19:14
... и със сигурност много хора очакват това... Но нека запазим ентусиазма за доказаните факти.
Очакането е винаги трудно, обаче е за предпочитане пред страха, който изпитват онези, които са се надявали никога да не дочакаме, това, което очакваме.
ДОБРЕ БИ БИЛО сега никой да не чака дълго - нито едните, нито другите.
цитирай
44. анонимен - А как само ни гледа дядото
02.03.2009 23:47
мило от таблата на Пискова и Попова. Че и с други бандити заедно.
Не ги махайте таблата. Нека си стоят!!!!
Трябва да има и паметници на човешкото падение. На подмазвачеството. На професионална и морална деградация.
цитирай
45. анонимен - А и това да се има предвид за зам.-ректори и зам-декани
03.03.2009 00:40
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) ... ... ...
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
... ... .
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
... .
... .
... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
... .
... .
... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
... .
... .
... .
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
... .
... .
... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
... .
... .
... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
... .
... .
... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
... .
... .
... .
... .
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
... .
... .
... .
... .
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
... .
... .
... .
... .
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
... .
... .
... .
... .
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: Декларатор:
цитирай
46. анонимен - За какво е това
03.03.2009 00:42
?
цитирай
47. анонимен - За роднините в ЮЗУ
03.03.2009 00:43
Когато единият е началник на другия.
цитирай
48. анонимен - Абе, в ЮЗУ няма такива работи.
03.03.2009 00:44
Всички сме едно голямо семейство, като изключим неколцина.
цитирай
49. анонимен - Какво ти семейство,
03.03.2009 08:08
ние сме си цяло село.Умно село.
SOS селище.
цитирай
50. анонимен - Не обиждайте SOS селищата, те са от ...
03.03.2009 08:51
Не обиждайте SOS селищата, те са от малкото добри и успешни социални инициативи в България.

"Умно село" може.
цитирай
51. анонимен - ЧЕСТИТ ТРЕТИ МАРТ!
03.03.2009 11:06
На всички пожелавам много здраве и успехи, много упоритост в утвърждаването на българската ни самоувереност и достойнство!
цитирай
52. kkabakciev - Приемам горното пожелание със страшно смесени чувства
03.03.2009 11:29
Разбирам, че празникът е празник, че една държава някога някъде е била образувана, била е призната от другите и т.н., но същевременно, като се има предвид, че

ТАЗИ ДЪРЖАВА ДНЕС НЕ Е НИКАКВА ДЪРЖАВА, А Е ЕДНА АБСОЛЮТНА КОЧИНА,

се питам:

ИМА ЛИ ТЯ ИЗОБЩО МОРАЛНО ПРАВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ?
цитирай
53. анонимен - Ако в скоро време
03.03.2009 11:40
понапълни затворите си с когото трябва (но това стане, разбира се, законно) ....
цитирай
54. анонимен - за достойството
03.03.2009 11:43
Честито и от мен, колеги, макар да се отнасям към този празник с известен скептицизъм. Важно е това, което казва 51, за самоувереността и достойството.

Но преди да имаме национални самоувереност и достойство, трябва да имаме академична самоувереност и академично достойство. А за тази цел трябва да имаме някакви... ЛИЧНА самоувереност и ЛИЧНО достойнство. Не да се крием зад патриотизъм или зад титлите си, или зад "доброто име на университета".

Нали?
цитирай
55. анонимен - Да, ККабакчиев,
03.03.2009 11:43
за да стане на Ферма.
И все пак, Въпреки. . .,могат да се направят и хубави неща, между нас, хората.
Бавно и полека, но Неумолимо!
цитирай
56. анонимен - Отново от 51:
03.03.2009 12:10
Съвсем точно сте разбрали поздрава ми - неслучайно го отправих като ПОЖЕЛАНИЕ.

ДОБРЕ БИ БИЛО да го осъществим и да се поздравяваме не само с празници.
цитирай
57. анонимен - А защо и до този момент не е получен автоматичния мейл до всички:
03.03.2009 12:32
"Уважаеми колега,
желая на вас и близките ви живот, здраве, късмет и успехи.
С уважение: Иван Мирчев
Ректор на ЮЗУ"
цитирай
58. анонимен - Polu4i se, ama...
03.03.2009 12:35
se polu4i v ... spam.
цитирай
59. анонимен - Пратено от Maps
03.03.2009 13:18
получено като Spam
Но това е автоматичния академирчев
цитирай
60. анонимен - Мирчев винаги го получаваш
03.03.2009 15:15
автоматиочно като spam.
Същият тъп и недодялан поздрав, който никога не четеш.
"Не моа да ги разбера! Не моа да ги разбера! Само за послената година Сашо е направил икономия от 1 млн. лева!"
цитирай
61. анонимен - щастливци!
03.03.2009 15:52
Аз пък нямах късмет да го получа в спама. В кутията си го получих :-(.

(Завиждам неблагородно.)
цитирай
62. анонимен - до 60
03.03.2009 16:51
Защо членовете на АС не си спомниха това паметно интервю сега - на последното заседание, когато Мирчев се оплаквал колко много му е коствало да ограничава Воденичаров и да му закрива офиса в София барабар с персонала, със служебната кола и прилежащия й щат за шофьор!
Дори повече: Мирчев изтъквал това си постижение като осъществена стъпка от АНТИКРИЗИСНАТА МУ ПРОГРАМА и ясно подчертал, че закриването на софийския офис на Воденичаров, служебното му ауди и шофьор де факто икономисали парите за всички заплати в ЮЗУ за един месец. Тоест това сега е спасителната икономия: лишаването на най-пестеливия за ЮЗУ декан от предишните му привилегии.
цитирай
63. анонимен - а ние да не знаем!
03.03.2009 17:06
Иван Асенов Мирчев - пръв в борбата срещу узурпатора Воденичаров. Зорница Латева сигурно е имала памук в ушите и не е разбрала правилно...
цитирай
64. анонимен - Ivan Mirchev - May 2008 g. "A mi ...
03.03.2009 17:32
Ivan Mirchev - May 2008 g. "A mi se iskashe Vodenicharov da ostane oshte pone 1-2 godini. Da mozhe da napravi 10-tina profesori, 20 docenti, 30-tina doktora."
цитирай
65. анонимен - Моля?!
03.03.2009 17:42
Това ли му е антикризисната платформа - да закрие ЮЗУ!!!?!
цитирай
66. анонимен - Добре наречения академирчев
03.03.2009 17:46
пръв борец и със световната криза, особено с безработицата - я, колко щата е разкрил: научен секретар и главни експерти. Пази и пенсионерите: един - прословут АлВо - координира Еразъм, друг му го мери качеството, трети директор на център. А колко са на по два-три договора. И колко чрез целеви проекти получават двойно заплащане за една и съща несвършена работа. А на кои от авторите от издателството е платил?
Изобщо голяма борба пада.
цитирай
67. анонимен - Извинете ме, че ни в клин, ни в ръкав ...
03.03.2009 18:08
Извинете ме, че ни в клин, ни в ръкав се намесвам, но тъй като е ставало въпрос за заемането на длъжности и по- конкретно на заемането на няколко длъжности в ЮЗУ.
Та в тази връзка как така Рая Мадгерова е зам.- ректор и едновременно с това зам.- декан на Чавдар Николов в СФ? Има ли това право?
Г-н Дошков, моля Ви да ми разясните какво гласи законът и наистина ли може да се случва това зам.-декан да бъде и зам.-ректор?
цитирай
68. анонимен - Дошков ще отговори, но...
03.03.2009 18:22
..но все пак не мисля, че въпросът е коректен - та Рая Мадгерова не е зам.-ректор, а само 'топли' мястото на Ч. Николов. За да може последният, след като му свърши и вторият мандат, да заеме поста зам.-ректор. Това е всеизвестно.
цитирай
69. анонимен - 17 Juli 2008 Aleksandar Vodenicharov
03.03.2009 18:24
na izprovodjak

Aleksandar Vodenicharov: "Pokanili sme vsichki dekani. S izkluchenie na edin. A osobeno mnogo sikame da blagodarim za pomoshta na rektorskoto rakovodstvo"

Ivan Velichakov (leko se nadiga ot stola):- Da, da, rektorskoto rakovodstvo, rektorskoto rakovodstvo. Prof. Mirchev!!!!
цитирай
70. анонимен - Не е ли? Аз пък си мислех, че АС след ...
03.03.2009 21:35
Не е ли? Аз пък си мислех, че АС след като я е утвърдил като такава май е... или какво- това е АС на ЮЗУ и там се решава какво ли не?
цитирай
71. анонимен - Празник е
04.03.2009 00:54
Академик академирчев е най-после на първа страница и не е под Воденицата.Има напредък - въпреки неговите лични бакалски обещания и договорки - хайде да ми осигурите избора, после ще плащам /но заслугите пак сигурно са само негови - като "аз направих акредитацията"/.
Но мъдро седи и криво съди.
За да може да се занимаваме с него - тОЙ прави "каквото трябва" -
съвсем различното от човешкото и нормалното.
Какви ти тук поколения - отдолу: ихтиомирчев, отгоре - бронтомирчев.
а в черната дупка - ЮЗУ.
цитирай
72. анонимен - Поздравления към 71
04.03.2009 02:08
за хубавия постинг!
За съжаление, е напълно прав: не само за амбициите на Мирчев, не само за спекулациите на Мирчев, но най-вече за диагнозата на Мирчев и значението му за ЮЗУ.

ДОБРЕ БИ БИЛО
цитирай
73. анонимен - Александър Воденичаров: ". . ...
04.03.2009 02:37
Александър Воденичаров: " ....... деканите, с изключение на един."

Иван Величков: "Да, да, ректорското ръководство, ректорското ръководство. Проф. Мирчев!"

17 юли Лето 2008
цитирай
74. анонимен - Достатъчно, 73!
04.03.2009 02:42
И веднъж прочетено ми идва в повече. Не го тиражирайте - предизвиква отврат и на човек му се повдига от такъв 'академизъм' и толкова много 'подлагане'.
цитирай
75. kkabakciev - В отговор на обществената необходимост
04.03.2009 16:05
Не само Светла Енчева, но и доста други хора - и приятели, и непознати, ме критикуват от известно време насам, че много пиша в Нета, а изобщо не пиша в блоговете си.
Е, в отговор на обществената необходимост днес написах ново съобщение в професионалния си блог. Който иска да научи за една особено некадърна, просташка и криминална "научна институция", може да прочете последното ми съобщение, тук:
http://krasimirkabakciev.blogspot.com/
цитирай
76. анонимен - Норче, И аз чувам тревожни новини. ...
04.03.2009 16:21
Норче,
И аз чувам тревожни новини. Изкъртете с Миленчето таблото с Воденичаров да не се вижда. От Криси вземете една тесла и мавайте силно. Леля ви Ася да ви помогне също. Чичо ви Иван (Мирчев) обеща да не разгласява какво се вижда на камерите.
И вече никакъв Воденичаров.
Побързайте!
Марияна
цитирай
77. анонимен - Не е Мариана, а Марианка
04.03.2009 17:01
(:
цитирай
78. анонимен - тъпи селяни сте
04.03.2009 19:08
Абе селяндури Дошкови, Дечеви, Борянини и Енчеви, начело със селяндура Мирчев,
Защо си съсипвате университета?
Как искате да съживявате мъртво - Философия...!
Как може да се съживи мъртво - Философия...!
Вие сте луди за връзване. Луди селяци за нивата да копаете. Но и за това се иска чалъм. Вие за нищо чалъм нямате, затове сте се хванали да съживянвате мъртвите... Философия.
Е кой ке ви поверва, бе дървари.
цитирай
79. анонимен - Ъ?
04.03.2009 19:11
Ъ?
цитирай
80. анонимен - Коментар 78 е възможно да възникне ...
04.03.2009 20:36
Коментар 78 е възможно да възникне само в главата умни граждани, историци или социолози.

Умни, че и още културни.
цитирай
81. анонимен - Обективно
05.03.2009 02:03
и независимо от Глупостите мирчеви, джорджо Апостолови и т.н. - за да има Университет, трябва /а не "требва"/ да има ФИЛОСОФСКИ факултет.
Е, там изобщо не бива да са заекващите измисленячки, които със своите плавности на речта прецакаха доста от смисъла на Юзу-то /ало, Серафимова, защо спи комисията ви по имиджа?/, или и вие сте като "контролния" съвет?
Идва времето разделно - вътре във всеки.
За кое ли? Който е посветен, ще се сети.
Другото - за "ректорчеата" и техните плям-помощници.
цитирай
82. анонимен - http://vbox7.com/play:fdb6ad8d
05.03.2009 06:56
http://vbox7.com/play:fdb6ad8d
цитирай
83. kkabakciev - Естествено, че трябва да има философия
05.03.2009 08:15
Ама не просташка комуно-идиотска ленинско-тодор-павловска, а нормална, каквато са я правили по света умните хора.

И какво стана с ония при вас, които са се превъзнасяли по комуно-идиотската "философия"?

Няма ли да им изнесете на показ словоблудствата?
цитирай
84. анонимен - До 82:
05.03.2009 19:09
Хванах ти се на акъла и налетях на двама цигани, които вият. Надявам се, че поне не си Стефан Дечев! Но, моля ти се, поне се засрами от просташкия си вкус. Слушай си чалга и анадолски напеви тайно, гледай никой да не разбере! Поне не се издавай!
цитирай
85. анонимен - Neshto si
05.03.2009 19:19
izpuskame nevrvite!
цитирай
86. анонимен - до 84
05.03.2009 23:40
О, хич не го мисли Стефан Дечев.
Както винаги е в добра компания. Та нима това е "просташки вкус"?
http://www.colbud.hu/medievalism/medievalism7researchers/medievalism7.html

Така е и когато е в България - Дошков, Енчева ...

цитирай
87. анонимен - От 76 надолу,
06.03.2009 00:43
с две изключения, ратаите на По-колене! - ца са в маниакална фаза - кампания за засипване с безсмислия.
Иначе казано, работят на върха на възможностите си - както вършат всичко останало: Анти, против и напук, над и покрай закона, с его-припадъци.
Безпардонно, арогантно, пренебрежително избиване на комплекси.
Какво все повече се вижда от изкачващата се нагоре маймуна?
цитирай
88. анонимен - Люнгов. Не обиждайте дърварите. към 78,80,83
06.03.2009 07:32
Не чета "Струма", но ми подсказаха, че се водили баталии за оцеляване на така наречения философски факултет. Комбинацията между философската ми диплома и 31 годишния стаж, от една страна, и дърварското ми битие, от друга- все още не са ме направили дървен философ. Това на всеки отговор да имаш своето "защо", до най-първото "защото"- не е въпрос на фирма, а е карма.
Вярно- искуственото дишане уста в уста с мъртвец с цел преживяване на телесен оргазъм е възможен само при съвукупляващите се с трупове. Този процес в ХГА (Хаджи Генчовата академия)продължи много дълго- от деня на издаване на декрет за учредяване на факултет по фалШософия. Асистентите по Диамат (Бейко Алиев и Джорджо Дяволов) трябваше да дораснат до новата си битност на нещо различно от трубадурството на партийните "истини". В това начинание да се симулира ФФ с отпадъчен продукт на софийската академична общност- нямаше нищо академично. (Изключения имаше в единични случай, както беше с Иван Стефанов.)
Иначе заченатото чрез полюции отроче беше нежизненоспособно- някакви отделителни процеси в него имаше, но осъзнаването с творчески напъни в масов мащаб, водеше до дефекации- познавам съществена част от този контингент, утвърждаващ се в ролята на душосъхранител на идното средношколско поколение.
Словоблудят тези, които имат слово, защото то не е само думи, а е смисъл. За съжаление в несъстоялия се ЮЗУ (ХГА) до философският смисъл на нещата- ТЪРСЕНЕТО НА ПОСЛЕДНОТО ЗАЩОТО- не се достигна.
Не отмъщавам, защото съм отритван, а само припомням, че аргументи от сорта: "ние не можем, но и ти няма да печатиш", или методика на преподаване на философията ще се води от човек, който не е носил дневник, "не съм чел, но написаното не струва"... не носят в себе си нищо друго освен фалШософия!
Иначе дърварството като общуване с природата и бягството от човешката тъпота, като среща със себе си е великолепна предпоставка за философстване!
цитирай
89. kkabakciev - Имате много поздрави от Дошков!
06.03.2009 14:14
По-рано днес пихме с него по едно питие на открито - хубаво времето днес. Той ми разказа как дал интервю за една известна радиостанция, в което описал много подробно цяла поредица беззакония в съдебната система в града с "прекрасно" име (това за "прекрасното име" не е негов коментар, а мой - нали знаете).

За интервюто и съдържанието му ще научите от радиостанцията и лично от Дошков. А това, което сега можете да научите от мен, е следното. По едно време, както си пием двамата с Дошков питието, гледам на пет метра от нас върви онзи така наречен министър на така нареченото образование. И му го показах. А после се загледах в друга посока. Обръщам се ... ха, Дошков го няма наоколо! Огледах се, огледах се, няма го! Накрая видях, че Дошков е станал и настигнал така наречения министър. Гледам ги - така на двадесетина метра. Двамата си говорят, говорят, и от време на време се покланят един на друг - като японци.

Върна се Дошков след малко, каза, че министърът обещал да приеме новата порция документи на Дошков с безоразия и беззакония и да ги разгледа подробно.

Да видим, де. Щото аз лично не вярвам. Ама знае ли човек ...
цитирай
90. анонимен - 89
06.03.2009 15:41
Голямото геройство - Дошков спрял министъра на улицата и говорили, че и се кланяли! Абе, перковци, като си нямате друга пабота, кланяйте се, и го духайте...
цитирай
91. анонимен - 90, духането е твоя запазена област.
06.03.2009 16:08


цитирай
92. анонимен - Дошков,
06.03.2009 16:25
защото ти трябва да бягаш и гониш министъра. Та нали зам.-министърът е от твоя факултет. Той не може ли да уреди въпроса?
Чакай. Забравих, че тя поздравяваше Воденичаров на всеки празник. Той майка, той баща! Каквото той каже! Ех, какви времена бяха!
цитирай
93. анонимен - Олеле!
06.03.2009 16:43
Олеле, Дошков ще ни обади на министъра!
Горко ни!
цитирай
94. анонимен - до 93
06.03.2009 19:42
А защо Вие не спрете ей-така простичко министъра на улицата и да 'му обадите' какво се случва в ЮЗУ? Да му разкажете своята версия или да му споделите свои впечатления в защита имиджа на университета. Сигурно и Вас би изслушал... И поклоните Ви сигурно биха съпътствали всички истории:
1) за интервюто на Мирчев, в което хвали Воденичаров като полезен спестовник на ЮЗУ, а после пред АС Мирчев се оплаква колко трудно му е било да ограничи разхищенията Воденичарови за софийски офис, служебна кола и обслужващ 9-членен персонал;
2) после за одитния доклад на МОН, който месеци наред не се споменаваше, заради констатираните злоупотреби, а след това - пак на АС, Мирчев се жалвал колко скъпо му струват глобите за превишен прием на студенти в ПИФ;
3) после за миналогодишната препоръка на министъра Воденичаров да бъде пенсиониран и след това за назначаването му като институционален координатор на 'Еразъм' в ЮЗУ;
4) после за нелегитимните заседания на АС (с присъствието на Воденичаров) и с влизането в сила на взети на тези заседания решения;
5) после можехте да му се поклоните пак и да му разясните онази уникална Процедура за доносничество, подписана от ректора на ЮЗУ;
6) или пак с поклон да го запознаете с всички мирчеви импровизации върху Закон за висше образование;
7) за Мирчевата кавър версия на Кодекс на труда можете да запознавате министъра и без поклон /след чутото дотук, той едва ли ще е запазил равновесие.../
...ама Вие си разказвайте, убеждавайте го и не се поддавайте на симулациите му, че губи почва под краката и му се вие свят. Изобщо не им обръщайте внимание!
Поклоните не противоречат на законите. Важното е да Ви изслуша. А ако събере сили - ДОБРЕ БИ БИЛО и да Ви повярва, че в ЮЗУ всичко е както трябва: легитимно, законно, перспективно и спокойно.
ДОБРЕ БИ БИЛО.

цитирай
95. анонимен - Мъка, мъка!
06.03.2009 22:52
Мило другарче,
Не тъгувай вече втора година само за това, че не са те избрали за ректор!
Ние те разбираме и ти съчустваме! Много ни е мъчно за тебе.
Не може ли да се утешиш с антидепресанти? За млади гаджета ти е минало времето, пък и никога не си имал успехи на тоя фронт.
Опитай с шльоковица. Па ти ке се побъркаш, бе!
цитирай
96. анонимен - do 84
06.03.2009 23:32
А бе срама нямаш ли бе другарке. Първо пускаш файл с "двама цигани, които вият", после се възмущаваш на "двама цигани, които вият".
А освен ot същите изкарваш парички по проекти. Там пък са "роми"
Засрами се малко!
Отърка се в паричките на Воденичаров, а после се подписа при 18-те, ама стига вече!
цитирай
97. анонимен - до 95
06.03.2009 23:55
Приятелю /само за съответствие в обръщенията/, допускаш грешка с предположенията. Мнителен си, но за сметка на това - с оскъдно въображение. А тази комбинация е губеща, заради своята повърхностност.
1. Не съм ти другарче! по ред причини, за които се надявам да се досетш и сам.
2. Изобщо не съм 'мило' - отново ще намериш обяснение и без външна помощ.
3. Нямам досега участие като кандидат в ректорски избори - не са такива амбициите ми.
4. Щом това не си разбрал, не може и да се мъчиш да съчувстваш. Всуе!!!
5. Не изпадам в депресия - излишен е твоят споделен опит с антидепресанти.
6. Не смятам, че ми е минало времето за млади гаджета и /не искам да те тревожа/ успехите ми на 'този фронт' не ще споделям с теб.

Не се оставяй единствено на предположенията си, а приеми, че освен хората, които ти подозираш /и за които аз отново ще гласувам!!!/, има и други, които влизат в този форум и пишат това, което мислят. И то - без да искат ректорски пост. А само легитимен ректор!
ДОБРЕ БИ БИЛО.
цитирай
98. анонимен - И аз до 95
07.03.2009 00:06
Да, авторът на постинг по номер 94 никога не е бил кандидат за ректор. Ама никога.
Ти, 95, май почна като 84.
Тя след третата ракия не можеше да познае постингите на бившия си съпруг и го мислеше за "Дечев". Да, ама не.
цитирай
99. анонимен - до 95
07.03.2009 09:03
Колега,
Няма да използвам друго обръщение към Вас, тъй като сте се включил анонимно.
И няма да навлизам в предположения кой сте, тъй като предполагам и предпочитам да не сте сред познатите ми. Непознатите по-слабо ме интересуват.
Интересуват ме проблемите в този форум, а не анонимните автори.
Интересува ме ректорът на ЮЗУ. Но не и Мирчев.
Интересува ме какви са решенията на академичния съвет на ЮЗУ, а не кои са неговите членове.
Интересува ме ЗВО, а не трактовките му, върху които се упражняват сегашните заместник-ректори, юрист-консулти и главни експерти на ЮЗУ.
Интересува ме кризата в ЮЗУ, а не оправданията за извършени престъпления, дегизирани като антикризисни управленски стратегии.
Интересуват ме мненията по тези проблеми и постъпките за тяхното преодоляване.
И изобщо не ме интересува Вашето мнение по въпроса "чии са тези мнения".

V (...)nie.


цитирай
100. анонимен - 95 - Слугинажът в действие,
07.03.2009 09:17
потвърждава се точната оценка на № 87.
И форумът трябва да заприлича на на ЮЗУ: вместо документирани факти и аргументи - мъгляви /и както се вижда - неверни предположения/.
Шефчето тъгувало 8 години - сега това се приписва на други.
Няма гаджета - има много проституиращи люде и - особено - органи.
Шльоковицата е еманация на злобарския битовизъм, внедряван в какви ли не уж човешки отношения - антидепресанти за тях си, репресанти за останалите.
ВЪПРОСИТЕ обаче остават.
За техните отгов
цитирай
101. анонимен - http://struma.bg/cgi-bin/index.cgi?page=home&article=0
07.03.2009 14:32
Председателят Кр. Аршинков скри купен тайно апартамент в МОЛ-а без 1 евро заем

Фирмата на съпругата му Михаела и тъщата М. Каишева “Легал консулт” заедно с кантората в луксозната сграда придобила и жилище под №22 с 57, 85 кв.м площ на 22 април 2008 г., по груби сметки двата имота струват около 70 000 евро

Председателят на Окръжен съд - Благоевград Красимир Аршинков излъга пред в. “Струма”, че не притежава апартамент в МОЛ-а, съобщиха в редакцията читатели. В интервюто, публикувано в броя на вестника от 26 февруари 2009 г., на въпроса: “Купихте ли си апартамент в МОЛ-а?”, г-н Аршинков отговаря: “Не, имаме кантора в МОЛ-а”, което не е вярно, проверете непременно, настояха читателите. Ето какво установи репортерската проверка:
Справка в Службата по вписванията с вчерашна дата показа, че в деня, в който е закупена кантората на съпругата му, е купен и апартаментът. Сделката е от 22 април 2008 г. И кантората, и жилището са самостоятелни обекти и са в сграда с планоснимачен -2826, 6359, който...

ПЕТЪР ПЕТРОВ
целият текст в пълното издание...
цитирай
102. анонимен - GTA
07.03.2009 14:35
Вчера в София преподавателят от ЮЗУ д-р Петър Дошков даде интервю за радио "Дойче веле". В него той се спря на две групи въпроси. Първите бяха свързани с корупцията в ЮЗУ по времето на Воденичаров и Гюдженов и продължаващите подобни практики по времето на Мирчев. Освен това, с множество конкретни примери Дошков разглежда корупционните практики, вдъхновени от Воденичаров, в благоевградските съдилища, както и обстоятелството, че хора на Воденичаров още остават там.
Интервюто бе взето от журналистката Антоанета Ненкова.

цитирай
103. анонимен - GTA
07.03.2009 17:01
Колко е хонорара за интермюто? Ако пък не е взел, ега ти тъпака (ама той винаги си е бил такъв)...
цитирай
104. анонимен - Елементарните мирчовисти
07.03.2009 17:41
пак подскачат.
Да смяташ, че към света има само един - твоя - поглед, е присъщо освен на тях и на животните.
Дори и да са с тоги.
цитирай
105. анонимен - Много чудно
07.03.2009 19:20
е, че Петър Дошков е запознат с делата с ЮЗУ, след като го мързи да ходи на работа!
Ту гледал тати, ту нямало на кого да остави кравите.
Ту пък не му се бие път от Калояново до Благоевград, че и пари за път трябвало да дава!
Интересно, дали някъде в Германия биха търпели такъв "труженик" повече от три дена?
цитирай
106. kkabakciev - Въпрос към 105. анонимен - Много чудно
07.03.2009 19:49
Във връзка с твърдението му [на Дошков] "след като го мързи да ходи на работа"

Госпожо/Господине,

От Дошков чух, че умишлено, от страна на съответен университетски (или факултетски и т.н.) ръководен орган, не са му предоставени преподавателски часове. Това - ако е така - е в много грубо нарушение на закона, а при днешното членство на тази държава в ЕС безспорно представлява изключително тежък случай на дискриминация!

Аз не мога да съм стопроцентово сигурен дали обстоятелството е истинно или не, тъй като съм го чул единствено от Петър Дошков - който, няма спор, е пристрастен.

Ако обаче обстоятелството е истинно, а аз бях на мястото на Петър Дошков, нямаше и за миг да се поколебая да заведа сериозен иск за обезщетение за морални вреди срещу нещото, наричащо се университет!

Във връзка с горното, бихте ли, госпожо/господине, потвърдили или отрекли обстоятелството, че от страна на съответния университетски или факултетски и т.н. ръководен орган на Дошков не са предоставени преподавателски часове?

Благодаря предварително.

Кабакчиев
цитирай
107. анонимен - Предоставени са му
07.03.2009 19:55
часове. Само че той или не ги взема (първия семестър), или не знае, че са му предоставени, тъй като не идва на работа.
А освен това, работата в един университет не са само "часове". Има - например - и консултиране на студентите, изпитване на студентите и т.н..
Нали и вие, г-н Кабакчиев, сте били преподавател!
цитирай
108. анонимен - Лилито, недей така
07.03.2009 20:05
Дошков е почтен човек. Кой не знае, че няма часове - няма разписи ли за проверка, решение на ФС ли.
Дошков, съди ги, нямаш време - предостатъчно си вън от системата. Закъсня по разни причини за кариера.
Лилито е във форума, защото е виновна за случилото се. Защо карате Дошков, Лилито, да излиза в отпуск, щом има часове. Дошков, кажи защо не искаш да излезеш в отпуск.
цитирай
109. анонимен - Илиева откачи
07.03.2009 20:07
Какви ги пише само - никакви часове за Дошков. Има пистолет и ще изпоколи студентите, влезе ли в часове. Има протокол от 15 април на филолозите. Това положение е повече от скандално.
цитирай
110. kkabakciev - Петре, моля ти се, виж какво става тук, вземи отношение!
07.03.2009 20:10
Цитирам:

"Предоставени са му часове. Само че той или не ги взема (първия семестър), или не знае, че са му предоставени, тъй като не идва на работа."

Не бил вземал Дошков часовете, ама първия семестър. А това не следва ли да означава, че втория семестър изобщо не са му предоставени?

Едва ли е нужно да разбираш от семантика, за да се усъмниш, че тук има нещо гнило. А ако това го пише великата лингвистка Илиева (или там - както й беше името), можем да се досетим не само как и какво се преподава в прекрасния университет, в който се уволнява за щяло и нещяло, но и как се предоставят и дали се предоставят часове на преподавателите, на кои преподаватели и защо и т.н. За това, какво езикознание, каква семантика и какъв синтаксис се преподава, от кого и т.н. - също следва да се обсъжда, но по-интересното в случая е контретният въпрос. Предоставени ли са на Дошков часове ЗА ВТОРИЯ СЕМЕСТЪР или не са предоставени?

Петре, ти си на ход.
цитирай
111. kkabakciev - Видях допълнително съобщение 109
07.03.2009 20:26
Цитат:

"никакви часове за Дошков. Има пистолет и ще изпоколи студентите, влезе ли в часове"

Аз много отдавна пиша тук, че Дошков трябва да заведе иск за нанесените му, според мен, ОГРОМНИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ в "онзи протокол". Не мога сега да проверявам дали е същият протокол, споменат в съобщ. 109 (от 15 април), но си спомням, че има протокол, в който на Дошков са приписани такива неща, че .... Ако в Германия например, струва ми се, припишеш на някого психиатрично заболяване, а той го няма, може да отидеш в затвора. Там се отива в затвора и за отричане на Холокоста, и т.н., така че не би било странно. Не мога сега да правя справки, имам спомен, че за клевета в Германия може да се отиде в затвора.

В България за клевета не е предвидено да се отива в затвора. Но много добре си спомням, че по настояване на "велките сини демократи" беше въведена глоба около тридесет или четиридесет хиляди лева при издаване на присъда за клевета. Това са големи суми за тази държава и се стигна дотам, Петър Стоянов да налага вето - сумите бяха намалени. Сега, доколкото си спомням, за клевета се налага глоба между 10 и 15 хиляди лева (в зависимост от типа клевета - квалифицирана или не и т.н.).

Говорим за ГЛОБАТА! И тук възниква въпросът, ако държавата глобява престъпника-клеветник с 10-15 хиляди лева, с какви числа би трябвало да се оценяват последиците от престъплението за жертвата (по гражданското дело)?

Може да се разсъждава, че няколко пъти повече. Следователно искове от порядъка на 30-40-50 хиляди лева са нормални. Според мен поне. Има издадени вече немалко осъдителни решения по граждански дела за 30-40-50 хиляди лева (за следствия от клевета/клевети). Спомням си, че на първа инстанция един съд присъди 80 хиляди лева за клевета срещу Слави Трифонов (не, че съм му привърженик).

Петре, отдавна ти казвам, че трябва да заведеш дело за нанесените ти клевети! Дано най-накрая го направиш наистина - ефективно! Да не остава само намерение.
цитирай
112. анонимен - Защо пък Петър да е "на ход"?
07.03.2009 20:31
Петър въобще не знае дали са му предоставени часове. Мързи го да дойде на работа!
Що се отнася до "разписа" - там случаят е друг. Ами че в него фигурират даже хора, които вече не работят в ЮЗУ! Ясно е, че от момента, в който напуснат, тези часове се предоставят на друг.
На 109 ще кажа, че "Илиева откачи" не е аргумент. А това, че Дошков не е имал пистолет, не го оневинява за гнусните заплахи към клетата женица, че ще я стреля. Това и в Дивия Запад го няма!
Много хожра мислят, че положението е "повече от скандално". Но Дошков да не мисли, че ще бъде търпян още дълго! При следващия опит за побой над ЖЕНА или заплаха, че ще застреля някого, ще се вика охраната и после - полиция. Никой няма право да заплашва хората, а после да разправя, че нямал пистолет. Не ни интересува има ли, няма ли пистолет, не сме длъжни да го обискираме. Щом плаши, че ще стреля, вече ще действаме по адекватен начин.
И само да е посмял да се оправдава пак, че Калояново е далече от Благоевград и не може да идва! Пука му на някой къде е Калояново!
цитирай
113. kkabakciev - Ха! Дошков бил заплашвал "клетата женица"
07.03.2009 20:37
Не знам.

Познавам Дошков от известно време, вярно, не от отдавна, но не мога да допусна такова нещо. Дошков е юрист, и то брилянтен. Казвам това с пълна отговорност, и се подписвам под твърдението си. Познавам много юристи, от две десетилетия - от толкова време се съдя с разни криминали, с държавата и прочие. И изпоосъдих доста от тия.

Освен това Дошков е католик.

Та, един брилянтен юрист и същевременно католик да тръгне да заплашва една клета женица? Доста неправдоподобно ми се струва.

Нищо де - нека всичко да се изясни.
цитирай
114. анонимен - Hercules
07.03.2009 20:38
Към 112. Имате ли някакво предположение как се снабдихме с протокола от ФС на Филологическия факултет от 15 април 2008 (документ 21 http://hercules.vs.pif.googlepages.com/)? Опитайте се да си отговорите на този въпрос, току виж почнете да говорите по-малко глупости.
цитирай
115. анонимен - Но по такава логика и на
07.03.2009 20:39
Дошков не трябва да му пука, че Илиева пътува безплатно от София до Благоевград за сметка на ЮЗУ.
цитирай
116. анонимен - Hercules
07.03.2009 20:46
ГТА от втори юни 2008:

"Добре е всъщност да се знае, че:
--- свободата на словото е свещен принцип и се гарантира от Конституцията
--- правилникът на ЮЗУ никога не може да е по-важен от Конституцията и законите
--- не може да урониш престижа на някого след като просто четеш негови официални документи т.е. значи той сам си го е уронил
--- не може да твърдиш, че някой влиза в университета с пистолет. Трябва да го докажеш. Иначе подлежиш на съд за клевета.
--- все още медицинското освидетелстване е в компетентността на съответните медицински органи, а не на Факултетните съвети.

Хората са предвидили, че и един Факултетен съвет (дори и когато е легитимен като този на филолозите, за разлика от Факултетния съвет на ПИФ) може да посегне на свободата и достиженията на човешката цивилизация свързани с правата на човека.

Информация на ухо - Филмът "Двойникът" не е случаен. Сценарият е взет от живота.

Ето протокол от заседанието на ФС на филолозите
http://docs.google.com/View?docid=dhn59jp3_21dmjjggcg

Прочитайки този протокол вие може би вече си обяснявате доста неща от последните месеци."
цитирай
117. kkabakciev - Заинтригуван и малко ядосан, току-що се обадих и говорих подробно с Дошков
07.03.2009 20:53
Дошков в момента временно няма достъп до Интернет.

Накратко, неговата позиция и фактите, които той представя, са следните:

През първия семестър са му дадени много по-малко часове, отколкото е следвало да му се дадат. Той си ги е взел! Бил е известно време болен (и аз съм свидетел на това), бил е дори в болница - за което е представил съответните документи. След възстановяването си от заболяването е взел пропуснатите часове.

За втория семестър умишлено и в грубо нарушение на закона и морала не са му предоставени НИКАКВИ часове, заради което той ще потърси съответната отговорност. Това са неговите думи. Същевременно той заявява, че на всички останали преподаватели като него са дадени по около 500 часа, като дори са дадени часове на неквалифицирано за изнасянето им лице.

Не мога да се подпиша под това, което тук току-що написах - просто преразказвам думите на Дошков. Може нещо да сгреша - в една или друга подробност.

Той самият, веднага щом получи достъп до Интернет, ще вземе отношение.

Кабакчиев
цитирай
118. анонимен - По реда.
07.03.2009 20:58
Значи, първо - за протокола. Много важно как сте се снабдили с този протокол. Все пак протоколите не са държавна тайна. Като сте чели протокола, да сте си задали въпроса как у хората се е появил въпросът дали Дошков е имал пистолет? Или е нямал. Но това не е най-важният въпрос. Най-важният въпрос е, че си е позволил да заплашва жена, че ще я стреля! Що се отнася до религията му - тя нама никакво значение в случая.
Правдоподобно или не, безобразията на Дошков вече са досадили на всички.
Особено гнусно е, че цял първи семестър дембелства, макар че са му дадени достатъбно часове за един семестър. Не е взел и половината.
Не е благоволил да дойде на изпитите на студентите.
Не знае даже кой е чел лекции на студентите, на които той (уж) е водил упражнения.
Не знае какво е "кредитна система" и че трябвало да води текуш контрол на студентите. Както и да го представи, за да бъде включен при обсъщдането на окончателната оценка на студентите.
Що се отнася до "безплатното пътуване на Илиева" до Благоевград, на тебе, говедо, ще ти кажа следното:
1. Илиева работи в ЮЗУ (или във "Филиала на СУ") от 1976 г., т. е. е един от основателите. През това време за път от София до Благоевград сигулно е дала средства,у с които хората си купуват апартаменти и коли. Защото служебен автобус на ЮЗУ има през последните години. И той не е пуснат за Илиева. Има си законни рабпоредби, въз основа на които е пуснат.
Никой не пречи на Дошков да живее в Калояново, в Париж или на Луната, това си е негова работа.
Но да идва на работа, защото просто хще бъде изхвърлен най-накрая. Заради мързел и нахалство.
Нали никой не повдига въпроса, че на Дошков ЮЗУ му е продало почти без пари апартамент в Благоевград!!!!! Което не е направено за всички преподаватели. Далеч не за всички. Никой не му го напомня, защото не е редно да се гледа в чуждата паница.
Дошков, или си изпълнявай служебните задължения (макар и в рамките на минимума, на който си способен), или се разкарай! Гледай си говедата.
цитирай
119. kkabakciev - А, това е много хубаво по-горе. Трябва да се запази - и да се цитира при възможност
07.03.2009 21:09
Особено тия изрази "говедо" и "Гледай си говедата."

Даже става и весело.

Обаче не е зле да се има предвид, че когато се обадих на Дошков и му представих новините от блога му като весели, той изобщо не ги възприе по този начин.

Ще ме извините, но има и комичен елемент в тези изрази "говедо" и "Гледай си говедата."

А сериозното си е сериозно.

Само не разбрах това по-горе самата Илиева ли е, или е неин адвокат? Не че има голямо значение, де, ама все пак.

Цирк!
цитирай
120. kkabakciev - Това по-горе ми прилича на Илиева, но няма как да знам
07.03.2009 21:16
"През това време [Илиева] за път от София до Благоевград сигурно е дала средства, с които хората си купуват апартаменти и коли."

И ще ме извините, обаче това също е доста комично. Да не кажа много.

Ако Илиева - или което и да е друго лице - дава много пари, за да пътува от София до Благоевград в продължение на дълги години, това означава, че би следвало да е получило в замяна много повече от тези инвестирани средства. Било то в пари или в нематериални активи.

Това сочи здравият разум. А обратното - Илиева или който и да е друг, да пръска пари за път, без да получава нищо насреща ...

Ами това си е .... ама, хайде, да не се намесваме в области, в които не сме компетентни.

Весело, абе, весело става!

Все едно аз да пътувам с години периодично до Тутракан, и после да тръгна да се жалвам тук или в друг блог - аууу, ама аз защо така толкова много пари потроших, като пътувах до Тутракан ....

Абе .... Абе, майтап!
цитирай
121. анонимен - Недейте така, Лилито
07.03.2009 21:18
Ясно е, че си ти. Никой не знае от кога си в ЮЗУ. Дошков не е купил апартамент, а Дошкови, защото и двамата работеха в ЮЗУ. Не е купен от ЮЗУ, а е купен от Об. съвет. Това са раздадените апартаменти през 1990г. Помня, защото тогава всички, които пожелаха, купиха. Дошкови плащаха наем, живеейки в гарсониера в ЖК "Еленово" 154. От там ги познавам. Това е входът на преподавателите от ЮЗУ в Еленово. Затова Дошков познава и Михо Михов, и Добринка Николова, и Румен Потеров, и други. Помним, Лилито, че имаше и ти гарсониера в Струмско. Но я заряза преди години, понеже в ЮЗУ отпуснаха автобус до София и обратно. Автобусът първоначално пътуваше с цел преподавателите от ЮЗУ да четат спокойни в София. Преди 10-15 години Аслански обърна нещата, за да не се плащат от ЮЗУ командировачни на пътуващите от София. Стана по времето на Чимев.
Дошкови не са уреждани за жилище. Това е. Виж друга работа е Антони Стоилов или зам.-ректорът Кирчо, който впрочем накрая продаде или закупи гарсониерата на Дошкови.
Хубаво време беше тогава. Ходихме им на гости. Жалко, че семейството се разби.
Гадно същество си, Лилито. Много лъжеш. Дошков няма нищо в Благоевград. Това е сигурно, Лилито. Има логика да няма дискриминация - нека софиянци си плащат.
цитирай
122. анонимен - Hercules
07.03.2009 21:24
Очаквах този отговор. Все пак помислете как сме се снабдили с протокола, защото това има връзка с твърдението ми, че говорите глупости. За мен би било огромно удоволствие да Ви разкажа как се сдобих с протокола, но не искам да злоупотребявам с доверието на други хора. Та затова Вие се сетете. Докато мислите (докато не искате да мислите), позволете да припомна на Вас и на целия форум откъс от бюлетина на ГТА от трети юни миналата година.

Ваш:
Еркюл

"ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА


Изглежда, че Факултетният съвет на Филологическия факултет приема твърде буквално Христовите думи "каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде" (Йоан 15:7). Факултетният съвет действа така, сякаш желанията на членовете му са реалност. Много им се иска на някои от Филологическия факултет Петър Дошков да носи пистолет, ама много! Няма проблем - казваме, че има пистолет, което го прави опасен за студентите и - хоп - не му даваме часове. В старанието си да убеди аудиторията Цветан Ракьовски дори прави неволно признание: "Представете си, че той наистина, че в издутия си джоб наистина е носил пистолет!" Ракьовски сам признава, че пистолетът на Дошков е въображаем предмет, трябва да си го представим. Никой никога не е виждал Петър Дошков с пистолет. Но дори студентите в лицето на Мария Чорбаджийска приемат "пистолета на Дошков" за истина от първо лице - ами щом преподавателите го казват, трябва да е вярно, нали? Ето какво казва студентката: "Остава ни един месец до края на учебната година и ни го натрисат. Не може да ни дават някакъв човек, за който слушам вече час какви коментари се правят. Не може да ми казвате, че той се появил с пистолет, ами ако тръгне с него, ако той наистина е толкова зле и направи нещо? Кой отговаря и кой ще върне студентите?"
Що за академична институция кара студентите си да мислят, че преподавател, възстановен на работа с решение на съда (Софийски апелативен съд), е "натресен"Huh И на каква академична етика са учени студентите от Филологическия факултет на ЮЗУ, след като намират за напълно легитимно на заседание да заявят, че техен преподавател им бил "натресен"? За чисто човешки морал е по-добре изобщо да не говорим...

В едно обаче Цветан Ракьовски е прав - "В този луд свят има страшно много объркани хора. Един Бог знае как те могат да действат, когато бъдат предизвикани." Прав е, човекът, но думите му трябва да се отнесат не към Петър Дошков, а към членовете на Факултетния съвет на Филологическия факултет.

Объркани филолози, понеже са се почувствали предизвикани, могат да се окажат опасно явление в българския академичен живот. Не по-малко от объркани историци, които кръщават аудитории на "учени" без никакъв принос в историческата наука и подписват срамни подписки изпълнени с лъжи и клевети или объркани социолози, които изключват колегите си от конференция. Ние от GTA сме напълно съгласни с колегите филолози, че от объркан човек всичко можеш да очакваш. Затова ще се опитаме леко да им подредим представите, както и тези на читателите.

Има уволнителна заповед, в която се обясняват мотивите за уволнението на Петър Дошков. За сетен път, ето я - http://hercules.vs.pif.googlepages.com/doshkov_uvolnitelna_zapoved.pdf. В нея (уволнителната заповед) достатъчно ясно се описват нелепите мотиви за уволнението. Струва си да се запитаме защо тогава Лилия Илиева и Цветан Ракьовски неуморно обясняват, че не, Дошков не бил уволнен за това, а имал и други грехове? Струва си и друг въпрос да си зададем - ако са били толкова тежки онези грехове на Дошков, в които е обвиняван, защо действително не е уволнен за тях? Защото колегите му са благородни и оставят без последствия оплаквания от студенти и отнасяне на кандидатстудентски разработки за проверка у дома? Едва ли. Да не би тогава да спестяват част от истината? Май нещо не ни казват докрай? Свидетели сме на съзнателни опити членовете на Факултетния съвет на Филологическия факултет и особено студентите, които, за разлика от преподавателите си, нямат лични впечатления от Петър Дошков, да бъдат подведени.

Само че го правят тъпо. Повече въображение трябва, колеги."
цитирай
123. анонимен - Колежке Илиева
07.03.2009 21:36
Не бива така. Как Дошков да не знае, че ти водиш лекциите по синтаксис и по увод в езикознанието, а той упражненията. Та той - не на шега - ти е бил асистент. Но Дошков не се интересува от теб, което е разбираемо, затова не знае, че теб те нямаше около 20 дена, ходейки в Дубровник. Взе ли си лекциите по синтаксис и в увод в езикознанието допълнително или направо написа часовете. Вярно ли е, Илиева, че студентите не ти идвали на часовете. Скучна си била. Гледах при Дошков - бъкано.
цитирай
124. анонимен - Люнгов. Дошков бил такъв, бил онакъв. Към 118
07.03.2009 21:38
Слуги и слагачи ректорски, и всякакъв вид партийни шушумиги- отрепки. В този блог пишат хора, които десетки пъти са писали индивидуални планове- писмен документ, имащ характера на анекс към трудовия договор. Какви махленски приказчици разказваш за олигофрени бе дебил нещастен. Нали, ако някой беше дал часове на Дошков и го беше ангажирал с образователна задача, то той нямаше да изпусне шанса да го хване документално и завинаги да си го прати в Калояново!!! Що бе , олигофренино нещастен- не кажеш, че Дошков влиза с бомби и картечница в ХГА!?!? Защо да кисне из вмерисаната ви кафеджийница за консултации като няма кого да консултира!? Нали "колегите" му са си разпределили на хонорарче дължимите му часове и нарочно не му искат сметка, за да си гушкат левчетата и да е далече от тях, за да не им гледа в паничката?! Мохабетите ти, слуга некадърна, са за наивници. Това, че Дошков не преподава е спирачка за научното му развитие! Ще си гледа тати и магарето, защото това са смислените неща, които може да върши ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТАЗИ ХГА ГО ТОВАРЯ С НОЩУВКИ ВСЕКИ БОЖИ ДОМ, КОГАТО ТРЯБВА ДА ПРЕСПИ В Т.Н. ХИЛТОП!?!?
Нали като не му давате часове и му плащате, очаквате, че ще ви бъде благодарен за "благодеянието" ви! Не дискриминация, а бандитизъм е, да не изпълняваш съдебно решение и да не възстановиш справедливостта за объркания чужд живот! Не е важно, дали анонимно пишат Цецо, Антони или
Лилито (която винаги съм уважавал и ще уважавам, защото има за какво мога да й завиждам), но удобството и справедливостта не са едно, и също нещо! На вас анинимни отрепки ви е необходимо Дошков да не е до вас и да му плащате за мълчанието, но той не иска да мълчи, а няма начин да не му плащате! Дайте му работа бе боклуци!Лека им пръст на достойните Ц.Младенов и Ч.Михайлов! Те в това подобие на академична общност- не биха търпяли нагаждачеството и печалбарството на отрочетата Воденичарови!!!
цитирай
125. анонимен - Филолог
07.03.2009 21:42
Не е хубаво ставащото с филолозите. Има и такъв момент. Дошков се смееше, че води упражненията по синтаксис на студентката от Славянска филология Мария Чорбаджийска - оная от протокола на ФС по-горе. Филолозите просто се изложиха.
цитирай
126. анонимен - до 121
07.03.2009 21:47
Не си точен! В бл. 154 не е живяла Добринка Николова, а ДОБИ (Воденичаровска), а Кирчо (певеца) купи не гарсонерата на Дошков (тя е продадена на външни хора - Бикови), а 2-стаен служебен апартамент на срещу Михо Михов. Пък на Дошковците им дадоха 2-стаен апартамент в другия блок - на завоя. Ами да си са го купили и те, кой им е крив!
цитирай
127. анонимен - КЛЕВЕТИТЕ
07.03.2009 21:48

Лилито Илиева, 15 април 2008 г. КЛЕВЕТИТЕ, които са подсъдни, а Дошков се мотае вече месеци

"Аз се чувствам длъжна да кажа няколко думи във връзка със случая Дошков. Може би, не всички са информирани, че съществуват няколко форума, които занимават българската общественост със случая Дошков. Може да се каже, че този случай е нашумял. Един от неговите блогове е посещаван от над 23 хиляди души през миналата седмица, когато имах неблагоразумието да вляза. Твърде много хора се интересуват по един така некомпетентен начин. „Какво става със случая Дошков?” Пред българската общественост и пред телевизия, и в печатни медии, а не само по електронните, случаят се представя така: „Дошков е дал интервю пред някаква местна кабелна телевизия, в която е изобличил конкретни хора в корупция и на другия ден бил уволнен дисциплинарно.” Това е, което е известно на обществеността. Ние знаем какъв е случаят. Лично моето мнение е, че става дума за клиничен случай, за човек който, това съм го изказала от въпросните форуми, където той ме принуди да се намеся, защото публикува мое лично писмо във форума и много ме злепостави. Принудих се да взема да отношение и да изкажа моето мнение и че той се нуждае от психическо лечение. Аз го изказвам и тука. Нищо не може да се направи при положение, че неговите близки не могат да преценят какво му е състоянието.
Човек, който заплашва с пистолет, наистина е много трудно да бъде допуснат пред студентите. Той много лесно може да бъде освидетелстван, ако бъде предоставен на медицинските власти. Няма кой да свърши тази работа. Такова ни е законодателството, че това става много трудно..."

цитирай
128. анонимен - Стефчо,
07.03.2009 21:49
ХПредполагам, че ти си Еркюл (сигурно - тоя на Агата Кристи, а не - гръцкия). Затова ще си дам труда да ти отговоря.
Как някой си е коментирал случай, за който хабер си няма, по един протокол (и - то - по откъслеци), няма никакво значение.
Никой никъде няма да търпи човек като Дошков - да заплашва ЖЕНИЦАТА, че ще я застреля, а след това скромно да се оправдава, че не е имал пистолет! И ако Дошков отново си позволи подобна ХУЛИГАНСКА проява, ще си получи заслужената ответна реакция. Не - оосвобождаване от часове (става дума за края на семестъра през миналата година), с цел хората поне временно да се освободят от него.
Не ме интересува има ли Дошков нещо в Благоевград, няма ли, къде живее, с какво се занимава и т.н.. Дошков получава заплата, за да:
-си взима часовете със студентите,
-за да дава консултации на студентите в определени за целта часове. Че той не случайно изрева, че уж бил изгонен от катедрата, отнет му бил ключ и разни други подобни детинщини. Дошков, кой ти е вземал ключа от катедрата, бе! Тия ги раздправяй на хора, които не те познават. Ти си длъжен да имаш работно място, където да даваш консултации на студентите!
-Дошков, като всеки от нас, е длъжен да си изпита студентите. А не да се оправдава, че не е получил покана да се яви на изпити! Никой не праща такива покани, да не изкаш да ти се назначи човек, който ще те кани!
Не мога да звема отношение по писаното по-горе за "учени" в областта на истори5ята, защото не ми е работа. А цащо обясняват Л. Илиева и Цв. Ракьовски, че Дошков не е уволнен "за това", ами имал и други грехове - Дошков има не грехове, а престъпления.
Като престъплението да изнесе петдесет кандидат-студенстски работи по време на кандидат-студенстка кампания и ДА ОПОРОЧИ КАМПАНИЯТА! ЕДВА ЛИ Е ВЗЕЛ ПАРИ, ЗА ДА пробута някого.
Сега виждам, че 123 пише: "Как Дошков да не знае, че ти водиш часовете по синтаксис и по УВОД В ЕЗИКОЗНАНИЕТО, А ТОЙ - УПРАЖНЕНИЯТА"?
и АЗ СЕ ЧУДЯ, ЧЕ НЕ ЗНАЕ. ЧЕ НЕ ВОДЯ часовете по УВОД В ЕЗИКОЗНАНИЕТО. Не ги водя. А той, като води упражненията, трябва да знае кой чете лекциите. Не съм длъжна да водя лекции по увод в езикознанието. Че те са дадени на друг колега, ама Дошков откъде да знае, като го мързи да дойде на работа! И като на практика не е взел и половината от упражненията, които са му дадени. Не знам дали е взел и една трета. Трябваше да му звъня по телефона и да го моля да дойде и да даде подписи.
Никой не плаща на Дошков за "мълчанието", тъй като той, като не идва на работа (не от вчера), и да стане нещо незаконно, няма как да знае. Не идва. Дембелин. Другите асистенти в катедрата изнемогват, вече имат часове за повече от два годишни норматива, той си гледа говедата в Калояново.
И непрекъснато му се правят отстъпки, защото това били българските традиции - ако някой го мързи да работи, другите да го покриват.
Няма да продължава.
цитирай
129. kkabakciev - Вчера, нали Дошков беше в София, та му разказвах за едни лелки
07.03.2009 21:51
Едни лелки, някои от които работеха, а други и досега работят, в така наречения Институт за български език. И представят "българското езикознание". Понеже Дошков ги познава, та стана разговор. Значи, лелки представят българското езикознание ...

В момента пиша в един друг блог, където пък се говори за една "музиколожка". Тя пък представя ... "българската дипломация". Същата е и много голям специалист по конституционно право. Подписа конституцията. През 1991 г. Сигурно се сещате за кой точно персонаж говоря. Същият персонаж пише книги. В една пише, че тя [книгата] "сваля читателя в подземията на демокрацията." Аз (Кабакчиев) реагирах с едно мощно: "Ха-ха-ха! Демокрацията имала подземия! А таван има ли демокрацията?" Следва цитат на останалата част от съобщението ми.

"Всъщност никак не е смешно. Изключително нагло е да описваш "подземията на демокрацията", ако сам си АБСОЛЮТНО ПРЯКО И АБСОЛЮТНО ПЕРСОНАЛНО ВИНОВЕН за положението, в което днес се намира държавата-кочина! Тъй като ти персонално си подписал конституцията, а не каквото и да било друго! Но това тук е същото, като да искаш от комунистическите убийци да си признаят, че са убийци. Те поемат вината с мезета. По подобен начин и персонажът, подписал конституцията, сега разправя кво лошо нещо туй демокрацията - има си подземия и кви лоши хора там, ауууу! И ми купувайте книгата, щото много хубава, аз също съм много хубава, и съм много известна. А туй, че съм подписала конституцията, даже аз самата не съм сигурна дали го помня, още повече, че и никой не се сеща да ме пита ..."

Да виждате някакъв паралел? Някой не само, че не си изпълнява задълженията, ами топи друг, че прави точно това, което всъщност той, наглецът, прави. А именно - закононарушения.

Дошков обаче е спец по закононарушенията. А освен това явно е и мъжко момче - и не следва да се очаква, че ще си остави магарето в калта.
цитирай
130. анонимен - О катедрата по български език
07.03.2009 21:54
Дошков водеше часовете на Лилия Илиева и на Борислав Попов. Курсът по Общо езикозание беше разделен от доц. Илиева: част на нея, част на Борислав. Недейте така, доц. Илиева.
цитирай
131. анонимен - Лекторът, доц. Илиева,
07.03.2009 21:56
Определя изпитната процедура, Дошков е прост асистент.
цитирай
132. анонимен - Знаех си, че Лилито е в блога
07.03.2009 22:05
Вярно е, че лъже, противоречи си. И аз да съм на мястото на Дошков, не бих и обръщал внимание. Какво може да се очаква от човек, който говори и пише за неща, които не познава.
цитирай
133. анонимен - Чета всички възклицания, емоции
07.03.2009 22:06
и пререкания.
Направих си и извод. Като обелим черупката на яйцето какво остава.
Верноподанните на Мирчев филолози начело с лицето Илиева не уважават българския съд и неговите решения. Не са дали часове на Дошков за учебната 2008-2009 г. за да има пълен норматив.
Преследванията и маркобесието в ЮЗУ, корупцията, продължава и при Мирчев. Мирчев е достаоен наследник на математическата мафия.
Явно скоро Дошков ще дава още интервюта за неизтребимата КОРУПЦИЯ и БЕЗЗАКОНИЯ в ЮЗУ-то?
GTA, а кога ще е предаването по "Дойче веле" за корупшцията в ЮЗУ при Мирчев.
цитирай
134. kkabakciev - Хайде, така и така станах почти експерт по въпросите на ЮЗУ ...
07.03.2009 22:08
Да припомня случая, в който в блога на Светла Енчева доц. Илиева отправи лично (неанонимно - предполага се, че е била тя) покана към мен да съм бил направел официално предложение до катедрата Дошков да бил водел лекции по общо езикознание. (?????) Преди това аз само бях изказал предположение, че Дошков като специалист по генеративен синтаксис би се справил отлично с тази задача. Не познавам добре Дошков като специалист по синтаксис. Познавам го много по-добре като специалист по право (и уверявам всички тук, че е брилянтен), затова не бих могъл да направя такова предложение. Отказах категорично на Илиева, разбира се.

Припомням този случай, защото има пряка връзка с текущия дебат. Илиева, която претендира да е голям специалист по общо езикознание - даже си позволи да ми задава въпроси за Чомски - и която познава (и е ДЛЪЖНА да познава) много добре Дошков като специалист по синтаксис, се обръща към мен, един външен за ЮЗУ човек, да съм бил направел предложение часовете по общо езикознание да били предоставени на Дошков !?!?!?

Възниква редица въпроси, но най-важните са:

- защо самата Илиева не прави това предложение, а иска външен човек да го направи?
- направила ли е все пак Илиева това предложение, Дошков да изнася лекциите?
- или е направила предложение на Дошков ИЗОБЩО ДА НЕ СЕ ДАВАТ ЧАСОВЕ (резонно е да се помисли, че е така, щом на Дошков наистина не се дават часове)?
- Илиева не се ли обръща към друг да направи подобно предложение, за да може катедрата да отвърне (отчасти резонно): "Ха, какъв и откъде е пък тоя Кабакчиев, че ще ни казва на кого да даваме часове?"
- изобщо що за поведение и начин на мислене?
- изобщо какво става във вашия така наречен университет, за който се твърди - и има данни дори от МОН, че в него от години се вършат умопорачителни закононарушения?

Кабакчиев
цитирай
135. анонимен - Дошков, Илиева,
07.03.2009 22:09
Лилито е развалина. Човек на Воденичаров. Пише озверена, понеже няма как да се оправдае. Не и обръщай внимание. Първо, не трябва да имаш часове, после защо не ги вземаш. Куко е тая Илиева.
цитирай
136. анонимен - Еркюл
07.03.2009 22:10
Госпожо Илиева, не съм "Стефчо". Не съм и Еркюл на Агата Кристи, а анимационният Еркюл, онзи палав котарак (ПИФ и Еркюл, нали се сещате?).

А Вие помислете още малко по въпроса - кой би могъл да е дал протокола на Дошков и после Дошков - на мен. Има връзка с клеветите Ви за пистолета.

Не сме длъжни ние да доказваме, че Дошков няма пистолет. Вие, госпожо Илиева, господин Ракьовски и т.н. трябва да докажете, че има, в противен случай твърденията Ви са подсъдни. Ами аз, госпожо Илиева, мога да Ви кажа, че сте стриптизьорка. Хайде докажете ми, че не сте :-).

Ваш:
Еркюл
цитирай
137. kkabakciev - Ужас!
07.03.2009 22:14
И това е специалист по общо езикознание. Следователно и семантика!
цитирай
138. анонимен - към 131
07.03.2009 22:14
Петър Дошков е достоен българин. Истински гражданин. Опълчил се срещу корупцията, мафията и беззаконията. На Чимев, Гюджи, Воденичаров, Мирчев.
А вие Илиева, сте един от многото жалки доценти. Такива в България вече с лопата да ги ринеш!
цитирай
139. анонимен - Лилито,
07.03.2009 22:20
Ама вече година от този 15 април 2008г. Що хапчета изпи, но ми кажи друго сега, батинката: Само реалните си часове ли нанесе или и онези, дето ги взе в Дубровник. Да те светна - Дошков няма право да изпитва, защото воденето на упражнения не е преподаване. Чети решението на САС, там е казано кога един преподавател може да бъде уволнен. Така че да се очаква Дошков да изпитва чужд материал, няма да стане. Хитруша. Наистина тая Илиева е Куко.
цитирай
140. анонимен - Доцент Илиева
07.03.2009 22:24
Наистина мина повече от година, осъзнайте се. Дошков дори няма право по закон и да нанася оценки, освен ако не иска да го уволнят законосъобразно. Не е лесно да водиш лекции.
цитирай
141. анонимен - Доц. Илиева,
07.03.2009 22:30
Нямаше ви 6 години, понеже бяхте в Китай. Кое Ви гарантира, че всичко, което приказвате срещу Дошков, е истина. Както и срещу Хачик Хачикян.
И аз съм чувал, че сте нагласили съпруга си да води часове във ВПИ, а той за благодарност ви биел като даул. Но аз не вярвам. Лъжат, нали.
цитирай
142. анонимен - Да 130
07.03.2009 22:35
Никакъв курс по общо езикознание не е бил РАЗДЕЛЕН между Илиева и Б. Попов. Курсът (за всички специалности) е възложен на един човек и това не е Илиева.
Що се отнася до въпроса П. Дошков носил ли е пистолет или не е носил - той е вторичен. Като не е носил, защо е заплашвал СЕКРЕТАРКАТА ВЕЛИЧКА, ЧЕ ЩЕ Я ЗАСТРЕЛЯ! Или има право да заплашва хората, че ще ги застреля, а после да повтаря самво, че не е носил пистолет!
А до Еркюл - хич не ми пука откъде сте взели протокола. В него няма нищо срамно. Колегите на П. Дошков имат право да се тревожат за сигурността на студентите, даже са длъжни да го правят. Че какви хора сте вие - значи, човек, който плаши клетата секретарка, че ще я застреля, в ралботното й време, на работното й място, не изглежда подозрителен и потенциално опасен за място, където са съббрани беззащитни млади хора!
Че кой от нас ще е спокоен, ако децата му учат във факултет, в който преподавател заплашва хората, че ще ги застреля! На такъв му хлопа дъската, още повече, че го е доказал многократно и преди това!
Що се отнася до "хората на Воденичаров", във Филологическия факултет съвсем не са много хората, които го познават изобщо. Виждали сме го по общите събрания и не сме длъжни да вземаме отношения по работата на факултет, който се намира в друга сграда, не познаваме нито преподавателите, нито студентите там. От което не следва, че сме длъжни да ви вярваме на всичко, което пишете за него. Въпросният факултет няма нищо общо с нашия, където също си имаме достатъчно главоболия. И като на капак - на главата ни е Дошков, когото го мързи да дойде даже на работа, ама дава интервюта за "беззакония". Той не знае кой чете лекциите на курсовете, на които води упражненията, не знае какво се чете, естествено, че не знае и какво се иска от студентите, и някой му бил виновен!
Сигурно очаква да дойде в Калояново делегация от ЮЗУ, да го поканят да се яви на работа. Нека си чака! Няма да е задълго, рано или късно, законът ще бъде приложен в цялата му стогост и към такива като него.
Ти, 136, ще ни съдиш за "твърденията"! Че първо, никой не е твърдял, че Дошков ИМА пистолет. Но това, че няма (щомв твърди - не сме го обискирали), не му дава право да ПЛАШИ, че ще застреля когото и да било! Ето, тези заплахи са наистина подсъдни. Ако Дошков не е даден под съд, това е, защото хората му съчустват (като на....). Това е! Но - щом не може да работи, има си пенсии, помощи за безработни и т.н..
Да не би да не са подсъдни абсурдните обвинения на Дошков към колегите му (не ми е удобно да ги излагам). Става дума за разни лични нещастия, които могат да се случат на всеки.
Не му давайте кураж да продължава да не идва на работа и да се оправдава с неведение! Лоша услуга му правите.
цитирай
143. анонимен - Сега пък кацна Дон Тони
07.03.2009 22:42
... давай, Тони, сигурно заради апартамента в Еленово, давай. Дошков, чети ги. Това е мижитурката Стоилов.
цитирай
144. анонимен - Дон Тони, няма да питаме за дъщерята в ЮЗУ.
07.03.2009 22:48
Дай да видим решението на ФС за часовете на Дошков, дай Тони. Беше описан от Дошков като доносник, Тони. На кого ли се не сваляш. Сега на Мирчев. Беше, Тони, само лаборант, как го направи, че го докара до тук. Разкажи ни за Кърлова, за подмазването на Гюдженов. Дошков, клеветят те. Дон Тони, гледай себе си. разбира се, че е непочтено да приписваш неща на секретарката на факултета. Вярно, че Сотирова, казала на Мирчев, че Дошков не само извадил пистолет, ами и поиграли на маса кючек с Дечев и Бойко Илиев в "Каменица". Питай Бицин.
цитирай
145. анонимен - Илиева, купи си
07.03.2009 22:54
"Трета възраст".Дон Тони е на всяка манджа меродия. Ограничено и лицемерно същество. Помним те, Дон Тони, до Дон Во. Що телеграма изля до Воденичаров. Боже, опази ме. На мен пък ми е интересен изтърсакът на Мутафов, Цецо Ракьовски - мозъкът от Габрово. Кажи им, Цецо, за твоя конкурс.
цитирай
146. анонимен - "Илиева, купи си "Трета възраст"
07.03.2009 23:09
Не ми е удобно да разисквам поведението на хора без домашно възпитание. И в работническите колективи се смята за лош тон да се разисква въпросът за възрастта на една дама. Все пак Илиева не е ходила на люцерна с Дошков и неговото магаре!
Що се отнася до магарето - Дошков, хората в Калояново се оплакват, че нощно време ходиш да ругаеш животните, че са корумпирани и конкурсите им са били нечестни. Животните се сърдели,у че ги будеш, вдигали голям шум и будели половината село. Не знам дали са доббрички като колегите ти, да те търпят до безкрай!
Аз съм човек, който познава Дошков много отдавна. От преди времето, когато отиде да следва право, защото виждал накъде отиват нещата и искал да работи за мафията.
Сега е претърпял нравствено развитие. Разправя, че се борел против мафията. Е, от мафията си имат критерии, наемат професионалисти, а не - задочници от ПИФ.
Не правите добра услуга на Дошков! Възможно е вече наистина да се е осъзнал и да не смята да РАБОТИ ЗА МАФИЯТА. Щом не го искат. Но като е на щат в ЮЗУ, да си изпълнява задълженията. Те са описани в квалификационната му характеристика. Годишно всеки пише отчет - колко часа е взел, колко часа консултации е имал, колко студенти е изпитал, колко часа е прекарал на катедрени съвети.
Ама откъде да знае това Дошков? Той не е писал никога отчети. По документи той вече десет години не е работил в ЮЗУ (в тях влизат и трите години, когато е бил уволнен). По документи обаче остават седем години, когато няма документиран извършен труд от този почтен човек.
Може би и той трябва да си купи "Трета възраст"? Да не би да е още във втората!
цитирай
147. анонимен - "И в работническите колек...
07.03.2009 23:17
"И в работническите колективи се смята за лош тон да се разисква въпросът за възрастта на една дама."

Лилия Илиева трябва да реши - женска ли ще бъде, или учен.

Впрочем... тя вече го е решила.
цитирай
148. kkabakciev - Тук става доста весело
07.03.2009 23:23
Дошков е луд, щото ругае животните - и се знае, че ругае животните в Калояново, щото те непрекъснато се оплакват. Също като студентите и секретарките в Благоевград. Обаче иначе Дошков не работи за мафията, въпреки че би искал да работи за мафията - и ние знаем добре, че би искал да работи за мафията - щото в мафията не го искат. А ние сме убедени, че не го искат в мафията, щото просто го познаваме добре и отдавна, нъл тъй.

Нали ви казвам - участвам в дискусия в един блог другаде. Там се твърди, че Костов е велик - и е велик, щото е голям антикомунист, нищо че е хвалил съветската икономика като прогресивна и е давал съвети на комунистите как да не загубят доверието на народа! И е велик и затуй, щото е голям политик, а е голям политик въпреки туй, че българите са много тъпи и не разбират какъв голям политик е Костов.

Весело, много!
цитирай
149. анонимен - Ха, ха 146
07.03.2009 23:23

Цитат:
"Годишно всеки пише отчет - колко часа е взел, колко часа консултации е имал, колко студенти е изпитал, колко часа е прекарал на катедрени съвети."
Пълни лъжи са тези отчети.
Там Илиева безценната Кърлова имаше по 2000-3000 (хиляди часа).
А да почваме ли списък на редящшите се за лекторски още от края на септемрви? Хора на Чимев, Гюдженов, Мирчев!
цитирай
150. анонимен - Илиева превъртя
07.03.2009 23:30
Цитат от Илиева:
"Що се отнася до магарето - Дошков, хората в Калояново се оплакват, че нощно време ходиш да ругаеш животните, че са корумпирани и конкурсите им са били нечестни."

Илиева, Дошков представи два документа - сканирани, явно оригинали.
1. Изпитен протокол, на който на първата странциа конкурса на Мирчев е за хоноруван. И ча-а-а-а-а-а к на втората е вече за редовен.
2. Неподписан (което означава невалиоден, нищожен) доклад на Чимев, за опорочения значи, конкурс на Мирчев.

Е, вие, Илиева, аудиозапи на Дошков, който обвинява една овца ли имате? Или вас нещо е обвинявал? Не разбирам!
цитирай
151. анонимен - Попитали Радио Еереван как ще ко...
08.03.2009 00:00
Попитали Радио Еереван как ще коментира следните думи на ЛилиТо Илиева

"Що се отнася до "хората на Воденичаров", във Филологическия факултет съвсем не са много хората, които го познават изобщо. Виждали сме го по общите събрания и не сме длъжни да вземаме отношения по работата на факултет, който се намира в друга сграда, не познаваме нито преподавателите, нито студентите там. От което не следва, че сме длъжни да ви вярваме на всичко, което пишете за него."

Радио Ереван: No comment!!!
цитирай
152. анонимен - До 149; 150
08.03.2009 00:09
1. Драги 149 (извинявам се за обръщението, като в концлагер е, но вие си въведохте този етикет) - по въпроса за надписаните часове, имало си е декан, който е кнтролирал тези "пълни лъжи". И сега има. Но от това не следва, че тези отчети не са документи. Документи са.
2. Във връзка с "Илиева превъртя" - до 150. Може и да съм Илиева, може и да не съм. Но ако Дошков смята, че тези документи нещо не са наред и това има някакво значение, да си ги носи в съда! Има и европейски съдилища. Пред аудиторията тук те нямат никакво значение. Сканирани5 "документи", пуснати в интернет - ха-ха. Само че Дошков, колкото и да е луд, знае "стойността" на тези документи.
Що се отнася до овцата - дали е Илиева или не е - и за тебе, драги 150, всеки може да напише тук, че си магаре, свиня или нещо подобно. Няма никакво значение какво се пише тук. Това е специфична психотерапевтична зона, свободна от контрол.
Но давате добра идея на гражданите от село Калояново!
цитирай
153. анонимен - Илиева изпада вече в
08.03.2009 00:19
тотална обърканост. Като хората на Мирчев като цяло..
Един път те казват ние не сме съгласми с решението на СЪДА да върне Дошков на работа (все едно някой ги пита). Съдебните решения просто се изпълняват и край. Няма разсъждения тука.
Втори път казват - тия сканирани протоколи за нередовния конкурс на Мирчев нищо не значат, СЪДЪТ трябва да каже. (Сега пък съдът, щото още не е казал, какво ли е после? )
Е, хайде де. Един път СЪДЪТ да си гледа работата щото ние не го признаваме, втори път СЪДЪТ да каже. Последно?
В моменти на криза и безпомощност, преди ПАДАНЕТО ОТ ВЛАСТ на всяка власт, има обърканост и несвързани приказки, ама чак пък толкоз, бива ли?
цитирай
154. анонимен - ПРЕДИ ПАДАНЕТО ОТ ВЛАСТ
08.03.2009 00:24
Значи, вярно е? Уха-а-а-а-!
Я разкажете, разкажете.....
цитирай
155. kkabakciev - Весело, весело, ама много ми стана!
08.03.2009 00:42
Дошков, ти не си уволнен незаконно два пъти, недопускан на работа и клеветен, ами си злодеят на ЮЗУ! И животните в Калояново си обиждал неправомерно! И апартамент си си купил неморално - и ти го е изплатила една дама с пътувания от и до София. И си опасен за студентите, обаче НЕ Е да не са ти дали часове - нищо, че е било предния семестър!

Айде, пускайте му Нета на човека, бе!

Нали знаете, Дошков ми е поръчал да наблюдавам блога. И аз наблюдавам .... Ама няма цяла нощ да наблюдавам, я. Айде, Дошков, утре да си тук, да дадеш отчет - квай тая работа да обиждаш животни, да плашиш студенти, ужас!
цитирай
156. анонимен - Ще дава
08.03.2009 00:46
Дошков отчет там, където трябва.
цитирай
157. анонимен - До 156
08.03.2009 00:50
Грешка една имаш в постинга. Дошков да се чете Мирчев (Воденичаров, Гюдженов, Чимев, всеки отделно взет разбойник и т.н.)
цитирай
158. анонимен - Моля Ви, опомнете се
08.03.2009 01:16
и не влизайте в техния маниер.Те обсъждат какъв е Дошков, защото гък не могат да кажат срещу изнесените от него факти.
Не се принизявайте да казвате каква е Илиева, нека обсъждаме възможните факти /ако има такива/ в нейните думи.
Мирчовистите Воденичарови са си в силата ЕДИНСТВЕНО в полетата на фалшификациите, манипулациите, спекулациите, силовите демонстрации, репресивните отмъщения, дребнавите заяждания, пренебрежителното големеене, безсмислените измислици и самоцелната /но платена и заплашителна/ употреба на властта при тарикатско заобикаляне и пренебрегване на законите и моралните норми.
Няма смисъл да принизяване форума до тяхното канализационно ниво.
цитирай
159. анонимен - do 158
08.03.2009 01:29
Вие пишете:
"Те обсъждат какъв е Дошков, защото гък не могат да кажат срещу изнесените от него факти."

Точно там е проблемът. И затова те са просто ОБРЕЧЕНИ.
Сега редът е на медиите. Ако знаят какво ги чака сами ще си тръгнат. Но те нямат толкова мозък. Нито смелост. Моченцата на чичо Кирчо. С фалшивите конкурси. Илийчо. Иванчо.
Решението им да вкарат в играта напарфюмирания "академичен труп" Гюдженов беше супер фатално.
Не си отидоха с добро!
Ще им помогнем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
160. анонимен - Дава-а-а-а-а-а-й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08.03.2009 02:48
С леката картечница!
Ке ги тепаме, нема начин!
цитирай
161. анонимен - Ама чакайте!!!
08.03.2009 02:59
Нещо не сме се разбрали.
Какви куршуми ще мърсим за тези, които вкараха ЮЗУ в калта (Воденичаров, Гюдженов, Мирчев).
Просто "Дойче веле" е само началото на разкритията.
След няколко седмици от обаждания на журналисти и от материали за ЮЗУ Мирчев ще си говори сам.
цитирай
162. анонимен - Ще му помага
08.03.2009 03:42
Гюдженов, той поне има дар слово. Ех, колко години сме го слушали тива слово.
Не. Сетих се. Ще им помага дядо Воденичаров: "Висте, аз много се радвам, це бТВ поставя този въпрос. Много се спекулира напоследък, но той господин Дошков, не е от нашия факултет. Той е от педагогоцеския .... Ние не сме раздавали негилитимни дипломи ....
Иван Мирчев: "Чакай, бе Сашо, чакай. Не моа да ги разберъ. Кажи им на тия, че ти миналата година направи икон омия за 1 милион лева, макар, че само ти си знаеш, колко похарчи. И те хвала пред министерството с тоя 1 милион, па то сека година ни дава цели 35 млн. Малей направо не е за разправяне. Ало, момиче, в момента не се записва нали?!"
цитирай
163. анонимен - Не забравайте
08.03.2009 05:04
да пуснете материали и в "Трета възраст" и "Чук-чук".
Първият вестник е за Илиева, а другия - за Ракьовски. Те, завалиите, само това четат, толкова им е акълецът.Иначе - само ще се хабите, другата преса не върви.
А, за студентите дайте материал в "Лична драма". Там разкажете за сърцераздирателната съдба на Дошков. А за "Шоуто на Азис" какво ще кажете? Там пък трябва да се изяви Стефан Дечев. За Светла Енчева остава "Шоуто на Слави" - забелязах, че тя редовно го гледа и споделя впечатленията си с "Всички знаете репликата на Слави...", сигурно мисли, че и други хора освен нея го гледат. А пък какви умозаключения прави от тия реплики!!! И какви еквивалентности открива,
умонепостижимо е!
цитирай
164. petdoshkov - Честит празник !
08.03.2009 10:25
Нямам нет - ще се поправи в Понеделник. Отидох до съседите. И от там избрах за жените, без които не можем:
http://www.youtube.com/watch?v=ZxEazBfPVFg
цитирай
165. анонимен - Do 163
08.03.2009 14:51
Със сигурност е пропуснат много важен канал за разпространение. Класик FM. Там между слушането на Вивалди и Малер Гюдженов и Мирчев могат да бъдат притеснени с проблема за незитребимата корупция в ЮЗУ.
цитирай
166. анонимен - http://www. youtube. com/watc...
08.03.2009 15:21
http://www.youtube.com/watch?v=xqulc5kVQ9Y&feature=related
цитирай
167. анонимен - гроздето е кисело...
08.03.2009 15:24
Познайте коя медия има по-голям авторитет в европейски и световен план:

а) вестник "Струма"
б) вестник "Вяра"
в) Deutsche Welle
цитирай
168. анонимен - Правилиният отговор
08.03.2009 15:39

"Струма" - но и с важното уточнение - материалите на Димитрина Асенова
цитирай
169. kkabakciev - И така, какво стана?
08.03.2009 22:29
Предоставени ли са на Дошков часове, или не са предоставени? Този семестър. Аз знам позицията на Дошков, но питам форума тук. Вие сте от университета в града с "прекрасно" име, вие трябва да знаете.
А за тия излияния как, едва ли не, на Дошков не са дадени часове, щото е опасен, би трябвало, според мен, да се отговаря по съответния ред. Официалния. Сега, вярно, твърдящият/твърдящата тук това може да изглежда с психиатрични проблеми. Но какво от това? Фактът изглежда факт - че Дошков няма часове!?!? И вие като негови колеги е редно да се заинтересувате ОФИЦИАЛНО!
Защо, казвам аз, някой от вас не отправи официално писмено питане до ръководството на филологическия факултет - дадени ли са на Дошков часове този семестър, или не са дадени? И ако не са, защо?
И после да сравним отговора, даден вече тук - какъвто и да е той, и на когото и да е - с официалния.
Хайде, не коства нищо особено да напишете една страница и да я внесете - с входящ номер!
цитирай
170. анонимен - Г-н Кабакчиев,
08.03.2009 23:24
Като читател на протокола от 15 април 2008 г. и следящ форума тук, мисля, чв би трябвало вече да си Ви ясни няколко неща. Като например:
1. В ЮЗУ и филолози, и много други хора, са съвсем искрено убедени, че Конституция, закони, независим съд, свобода ма словото, права на човека, независима съдебна сиситема, европейски норми са празни приказки и глупости, измислици на разни празноглави интелигенти.
2. Дошков съвсем правилно е бил уволнен от работа от добрия чичко Гюдженов (в нормални държави мястото му е в затвора) и Благоевградският съд съвсем правилно е потвърдил уволнителната заповед.
3. Александър Воденичаров (в нормални държави мястото му е в затвора) е един много добър чичко, несправедливо оклеветен, а Дошков е човек, койти носи в джобовете си пищови и убива хора, изпива им кръвта и се освобождава после от труповете им.
4. Решението на Софийския апелативен съд, който е приел ВСИЧКИТЕ (!!!!!!!!!!!!!!!!) 34 възражения на Дошков, че и даже добавил още две в позла на тезата за незаконно уволнение, та това същото решение, г-н Кабакчиев, било неправилно, резултат от някакви чисто процедурни грешки на калпавите юристи на ЮЗУ.

Тези неща дълго време си ги мислеше и т. нар. ректор Иван Мирчев. Насърчаваше допълнително да се говорят. Разказваше как Дошков след връщането си играл пиян на масата кючек в "Каменица".
В разговор с министъра му обаче му е било казано, че тези работи не са точно така и че ЮЗУ става за смях и само да си се оправя с това, което е надробило с Дошков. И това много е притеснило г-н Мирчев. От тогава датират и думите на Мирчев: "Дошков, напиши си всичките искания на един лист, дай ги на Тони Стоилов, да ги изпълняваме и да приключваме!"
Да, знам какво ще кажете, г-н Кабакчиев. Няма нужда от такъв, не само Филологически, но какъвто и да било друг "ФАКУЛТЕТ", който си мисли такива работи и началниците му имат толкова мозък в главеата.
И ще сте прав. Макар не винаги да сте. Но този път сте!
цитирай
171. анонимен - Люнгов.За полубременните... и получестните анонимници
09.03.2009 08:17
Към 170. Не искам да Ви нарека "колега", доста за разлика от мен и Кабакчиев сте информиран- имате и информацията от "вражия лагер". Много ли ще Ви струва, ако Вие и още 10-ината започнете да си пишете имената, при положение, че ако нещата вървят по този начин- до есента след изборите ХГА ще бъде закрита като печатница за нереализиращи се дипломи!? Пределът на насищане е вече настъпил и начинът това сборище да започне да прилича на Университет е само безкомпромисната позиция, в която ще се видят всички язви... и после с хирургически скалпел- някой ще бъдат погнати към пенсиониране, а други ще дойдат при мен в гората. Проблемът ще бъде, не кой как ще се вреди, а кой какво реално ще предложи като образователна програма за оцеляване!... Голема работа, че фирмата отново може да стане "институт"... Някой от четящите може да си зададат въпроса: "Защо тоя се опитва да си мери цирето с големите х.йове?" Може би от носталгия, а може би, за да избягам от сериозните си проблеми...Може би и от надеждата, че ще дойде време, в което ще мога да преподавам нормална философия.
цитирай
172. kkabakciev - Отговор на № 170, 08.03 23:24
09.03.2009 09:24
№ 170 пише:

"В ЮЗУ и филолози, и много други хора, са съвсем искрено убедени, че Конституция, закони, независим съд, свобода ма словото, права на човека, независима съдебна сиситема, европейски норми са празни приказки и глупости, измислици на разни празноглави интелигенти." И т.н.

Съвсем очевидно е така. Моето мнение е, че това не са никакви филолози, философи, историци, прависти и прочие университетски преподаватели, а са някакви неграмотници и боклуци, продукт на просташкия комунизъм. Такива индивиди или изобщо нямат място в един университет в една нормална държава, или, ако там (в нормалния свят) такива има, те са абсолютно случайни единици. Бих даже казал, че няма. Лично аз съм бил в доста университети в Западна Европа, в много случаи и за по-дълго време, и такива неграмотни и просташки индивиди не съм виждал.

ТАКАВА НЕВЕРОЯТНА ПРОСТОТИЯ И НЕГРАМОТНОСТ В МАСОВ МАЩАБ - КАТО ТАЗИ ТУК, В ТАКА НАРЕЧЕНАТА АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ НА ТАЯ ТАКА НАРЕЧЕНА ДЪРЖАВА, ТАМ ПРОСТО НЕ СЕ СРЕЩА!!! ТАМ ТЯ Е НЕВЪЗМОЖНА!

И проблемът е: КАКВО ДА СЕ ПРАВИ С ОГРОМНАТА НЕГРАМОТНА, НЕКАДЪРНА И ПРОСТАШКА "АКАДЕМИЧНА" (В ОГРОМНИ КАВИЧКИ) МАСА?

В Германия още през 1991 г. е направена светкавична лустрация - и цялата комуно-просташка паплач е изметена с един замах. Но тук как това да стане? Няма германци, няма достатъчно на брой нормални, мислещи и можещи университетски преподаватели! Факт!

Изводът е ясен и категоричен! Това положение ще остане за дълги години напред. Съжалявам, но това очевидно е точно така. Комунистическата варварска простащина е много дълбоко залегнала в мозъците и гърдите - и ако използвам думите на онзи млад нещастник, дето разнасял парите на комуно-крадците, а накрая те просто го подхвърлили да бъде физически унищожен,

И БРОНЕБОЙНИ ПАТРОНИ ЗА НЕЯ НЯМА ОТКРИТИ!

Говорих с Дошков снощи във връзка със съобщението на № 170. Много съм му благодарен за мнението, което той изказа, а именно, че положението в ЮЗУ е ТОЧНО такова, каквото е и в така наречения Институт за български език при БАН. Както знаете, аз го определям като развъдник на некадърност, комунизъм, криминалност и най-откровена простащина.

И в смисъла на всичко казано дотук онзи психопат/онази психопатка, който/която непрекъснато твърди, че Дошков може да прави и да си приказва каквото си иска, но положението в ЮЗУ ще си остане абсолютно същото, според мен е напълно прав/напълно права! Единственото, което може би ще се постигне, е, че Дошков ще получи (и трябва да получи) репарация за нанесените му значителни имуществени и неимуществени вреди. Това лично за него няма да е малко, но за ЮЗУ и за нормалните хора в този университет ще е изключително малко.

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
173. анонимен - Кабакчиев,
09.03.2009 11:38
Напълно е възможно да сте прав и ние да не сме никакви филолози, философи, прависти - и прочее, а да сме едни неграмотни боклуци. При това положение е ясно защо вие не работите при нас.
Не е ясно обаче защо вие не работите в някакъв "западен" университет или в друга "западна" научна институция? Щом сте такъв ценен учен, защо сте ходили "на Запад" главно през комунистическо, изпратени от комунистическата власт, и малко след това, докато ви е минавал номерът, че сте "дисидент"? Т. е. , пак по политически причини? Не ви ли е срам, комунистически хрантутеник, пращан от ДС навремето къде ли не, понастоящем - аут от научния свят, да ругаете хората само защото са нормални!
цитирай
174. анонимен - в съгласие със 170
09.03.2009 12:26
Да си припомним как св. Тома Аквински и дори самият Бог бяха впрегнати в защита на беззаконието. Коментар 88 към статията "Полицията забавила проверката на декана Воденичаров" в "Дневник":

"Още през 13 в. св. Това Аквински в "Сума теологие", призната за "единствена истинна доктрина на катобическата вяра" казва, че Народът има право да въстане, ако е принуждаван да се подчинява на ЛОШ човешки ЗАКОН, противоречащ на Божествения.

18-те искат да ни принудят да се подчиняваме на ЛОШ ЧОВЕШКИ ЗАКОН ПРОТИВОРЕЧАЩ НА БОЖЕСТВЕНИЯ!!!
Този закон е лош, защото не отчита личните качества, способности, принос и възможности в полза на ОБЩОТО БЛАГО НА УНИВЕРСИТЕТА, НА БЛАГОЕВГРАД и ОБЩЕСТВОТО !
Ние има по-висше от човешкия закон право да искаме проф. Воденичаров да остане ръководител в структурите на нашия Университет.

Ние имаме право да искаме веднага оставката на 18-те предатели!

Ние имаме право да искаме и да получим оставката на 18-те нелояни към институцията ЮЗУ, както ако е дължавен, така и ако е частен университет - с еднаква сила и еднакво право!

Ние имаме право да изгоним 18-те, блудстащи с красиви думи като гражданско общество и истина!

Ние знаем, че тези 18 нямат нищо общо с истината и с гражданското общество, както и се изключиха от обществото но Университета!

Това, което преследват 18-те, е да преточат Университета през своя джоб.
Ние можем да бъдем закона, защото НИЕ СМЕ УНИВЕРСИТЕТА, а следователно Народът на Университета!

Време е да изгоним тези, които искат да ни поробят! Да го направим!

В името на Истинската свобода на Университета!

Време е ! "
цитирай
175. kkabakciev - Господине/госпожо (№ 173) от ЮЗУ, нищо лично!
09.03.2009 12:44
Такива като вас са навсякъде. Нямам предвид само и единствено вас, в града с "прекрасно" име, просто правя обобщения. Аз вас в ЮЗУ не ви и познавам - освен от този форум. Но ми е ясно, че сте абсолютно същите като навсякъде в тая "държава".

Не съм комунистически храненик и никога никъде не съм пращан от ДС. Когато съм ходил (и продължавам да ходя) на Запад да работя по академични проекти, това винаги е ставало (и става) на базата на ПОКАНА ЛИЧНО КЪМ МЕН от съответните университети или други академични западноевропейски институции.

Това е така, защото съм авторитетен и известен по света учен, с изследвания и постижения на равнище, което е над световното. А в български малоумни "проекти" не участвам. Теорията ми се изучава и преподава по целия свят, а книгата ми, описваща теорията, се намира във всяка уважаваща себе си академична библиотека. По тази причина я няма в нито една от българските библиотеки (доколкото ми е известно).

Съжалявам много, ако с казаното накърнявам нечие самочувствие, обаче - това е положението.
цитирай
176. анонимен - Кабакчиев,
09.03.2009 13:04
Като сте известен по света учен, бихте ли посочили една от (вероятно многобройните) печатени някъде на Запад научни рецензии, за да можем да я прочетем? Не че не ви вярваме, но ни е интесено как точно в научния печат е отразен труд (или трудове) на голям учен като вас?
цитирай
177. kkabakciev - Има доста рецензии на труда ми, включително на Веркьоил
09.03.2009 13:27
А Веркьоил е един от водещите специалисти по теоретична лингвистика и откривател на композиционния вид (не мога да обяснявам тук какво е това композиционен вид).

Моята теория е продължение - и по-нататъшно (и различно) развитие - на теорията на Веркьоил за композиционния вид. Нали не си представяте, че в рецензията си Веркьоил няма да е харесал труда ми? Ха-ха-ха!

Казвам "ха-ха-ха", защото е много несериозно това отгоре. Дай, каза, да ти видим рецензиите. Ами рецензиите са по света, бе. Който се интересува, ги намира. Е, добре, хайде да не се заяждам, ето къде е рецензията на Веркьоил:
http://jos.oxfordjournals.org/cgi/reprint/18/4/367

Плаща се. Не знам колко. Ама вие обичате науката и сте готови дза плащате за нея, нъл тъй. Ха-ха-ха!
цитирай
178. kkabakciev - Има и друго
09.03.2009 14:24
Всъщност откривател на стойността на теорията за композиционния вид на Веркьоил съм аз.

Веркьоил прави епохалното си откритие на композиционния вид през далечната 1971 г. в дисертацията си, която официално е издадена като книга през следващата година (1972). Трудът му е със заглавие "За композиционния характер на аспектуалните значения" и е на базата на тогавашния стадий на развитие на трансформационно-генеративната теория. През следващите 4-5 години се появяват 5-6 рецензии за книгата на Веркьоил и всичките те са от този тип:

"Ха, това холандско момче написало книга за вида в неславянските езици, обаче в славянските езици работата с вида е една ехееей, абе една мнооого особена. И той, завалията, не разбира колко е сложно, начи!"

Искам да кажа - излизат рецензии за труда на Хенк, в които го потупват по рамото и му викат, че добре било поработило момчето, обаче тая работа с вида иначе била къдеееее-къде по-сложна. Вярно, излизат две-три статии, в които му дават доста по-висока оценка, но все пак преобладаващото мнение е, че .... ами нищо особено, бе. Ха-ха-ха!

Минават тринадесет години след излизането на дисертацията и се появява .... Кой се появява? Е, как кой се появвява? Естествено, че се появява Кабакчиев! И пише една статия (на английски в списание "Балканско езикознание"), в която обяснява връзката между композиционния вид на Веркьоил и вида в славянските езици. С това идва първото признание на труда на Веркьоил. Тринадесет години след написването на труда му! После вече всичко си идва на мястото, след други публикации на други хора и на Кабакчиев, но началото на световното признание на теорията на Веркьоил идва благодарение на Кабакчиев. И това е факт.

Ха-ха-ха! Казвам го от кеф! Ама кво си мислите вие, бе? Говоря това на завистниците. Завиждайте ми яко! Има защо! Ха-ха-ха!

Много е лесно всеки да се пени за науката, обаче някои я правят.
цитирай
179. анонимен - ХА-ХА!
09.03.2009 14:25
Теорията "на Кабакчиев" е "продължение" на "Теорията на Веркьойл"! Единият няма теория, а другият я "развива".
Естествено, г-н Кабакчиев, че петоразредният холандец ще ви даде хвалебствена рецензия, ако вие сте един от малкото, които сте го чели и възхвалявали. Все пак ще прочета тази рецензия от Веркьойл, когото вие сигулно на всяка страница цитирате по два пъти! Прав сте, че се плаща за рецензията, затова ще си я поръчам чрез познати, които имат служебен достъп, защото работят в областта.
Нали - Куку и Пипе, и те са си разменяли комплименти, ако сте чували!
цитирай
180. kkabakciev - Какъв петоразреден холандец, бе?
09.03.2009 14:53
Абе, я марш от тук, бе, келеш!
цитирай
181. анонимен - "Аз съм човекът, който...."
09.03.2009 15:28
Рови човек в информацията и какво открива?
"Аз съм човекът, който разкри страхотния принос на Хенк Веркьойл в езикознанието..." (Красимир Кабакчиев).
Има си хас някой друг да е разкрил тоя "страхотен принос".
Значи, учете се, колеги: хващате се за някой слабоизвестен и слабоприносен, но ЗАПАДЕН автор и го възхвалявате безмерно.
Той ви връща нещо от учтивост: "Това е добър поглед, но само един поглед от БЪЛГАРИЯ" (Х. Веркьойл за големия труд на Красимир Кабакчиев, в който вероятно е цитиран по два пъти на страница и преразказван по три пъти.
Е, от България - толкова.
цитирай
182. kkabakciev - Ха-ха-ха! Абе, кой го пусна това хлапе тук?
09.03.2009 15:32
На колко си години, бе, а?
Каква ти е квалификацията?
И какво ти отбира главата от тия работи?
Или си пишеш ей-така, за кеф, а?
цитирай
183. анонимен - По повод 174
09.03.2009 19:04
Г-н Ян Кубицин, не знаехме, че "божествения закон" е советил това, което ти практикуваше с Воденичаров дълги години.
"А бе Д., кво напраихте вие бе. Аз тая година като вкарам 10 човека "право" по 4000 ..."
цитирай
184. анонимен - Да се чете
09.03.2009 19:05
Не знаехме, че "божественият закон" е ОСВЕТИЛ
цитирай
185. анонимен - Чичко Кабакчиев,
09.03.2009 19:12
Можете ли да ми кажете откъде сте научили изреччението "Детето не изядеше ябълка" (с. 384 от рецензията на Веркьойл, пример 15а``). А Веркьойл ви хвали, че добре превеждате от английски на български, та покрай това можело да се получи и нещо интересно за теорията!
"Детето не изядеше ябълката"!!!!!!!!!!!!!!!
Сигурно български все пак знаете по-добре от английски!
цитирай
186. анонимен - Неуважаеми, колега, колежке
09.03.2009 19:17
Тази ябълка ио двамата с Кабакчиев си я заврате отзад. Тук се обдъждат прпоблемите на ЮЗУ. Направете блог по езиковедски въпроси и си бъбрете с кабакчиев. Не ме интересува нито ябълката, нитио епъла, нито пома, нито помидора.
цитирай
187. анонимен - съгласен с предишния
09.03.2009 19:22
И понеже тук спорещите филолози са спецове по английския и следващата информация няма да им се опре:

http://en.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)

Тук си говорим за законността в ЮЗУ и липсата й.
цитирай
188. kkabakciev - Горните двама (186 и 187) - недейте да сте много сигурни тоя блог за какво е
09.03.2009 19:34
Тоя блог е на Дошков, а Дошков ми е поръчал да го наглеждам. Но Дошков сам ще каже дали е точно за проблемите на ЮЗУ - и дали не е и за езиковедски въпроси.

Този блог според мен е за проблема на Дошков със съдебната система, а отчасти и за проблемите в ЮЗУ. Обаче вие (някои) се опитвате да си присвоите целите му. Така ми се струва.

И затова аз ще ви попитам - вие, многознайковците тук за целите на блога на Дошков, какво сте направили за Дошков, като не смеете (мнозинството) да си заявите имената! И като не смеете да кажете дори и "гък" открито за безобразията в ЮЗУ!

А на хлапето горе ще кажа да заляга над уроците, да научи какво е това нещо "неграматично изречение" и т.н. Това не е Илиева. Няма как един доцент, преподаващ общо езикознание, да задава такива въпроси.

Ей-сега ще видим Дошков какво ще каже - за какво точно е блогът му, а също така и какво толкова сте направили за него, за законността в ЮЗУ, и т.н., че си позволявате да определяте неговият блог за какво е. Ще му звънна по телефона веднага, щом това съобщение бъде публикувано, и ще го помоля да заяви позицията си.

____
Обадих се на Дошков, сега е зает, по-късно ще каже за какво е блогът му.
цитирай
189. анонимен - Напротив Кабакчиев
09.03.2009 20:12
Това е точно Илиева. Няма кой друг да е от ЮЗУ. Само Илиева. И единствено Илиева. Нямай никакви подозрения.
А що се отнася до Дошков. Дано Дошков да бъде обективен. А не когато изтри някакви обиди срещу Кабакчиев. А остави:
--- че един преподавател бил "путка"
-- друг "педераст"
--- трети не бил лош и калпав ректор, а ми проблемът бил, че бил метър и двайсе.
--- други пък са дебелогъзи
- трети тесногъзи.
Дошков, в този блог няма обиди само срещу Кабакчиев.
цитирай
190. анонимен - Кабакчиев, Дошков е добър човек. Не ...
09.03.2009 20:38
Кабакчиев, Дошков е добър човек. Не злоупотребявай с гостоприемството му.

189, Дошков отдавна изтри кометара за преподавателя, дето бил "п....". Затова нека забравим кой го написа.
цитирай
191. анонимен - Хората от ЮЗУ нищо не са
09.03.2009 20:39
направили за Дошков.
Но това не води автоматично до извода, че въпросите на езикознанието трябва да спамират темата.
цитирай
192. анонимен - В написаното от Кабакчиев
09.03.2009 20:44
излиза, че той е 99% убеден, че Дошков ще потвърди правотата му. От къде? Нали Дошков още не е прочел какво пише. Или това е наистина злоупотреба с един "добър човек", както се пише горе.
Толкова ли сложни сетива трябва да има човек за да усети, че не е сега моментът за езиковедски въпроси, макар на Илиева това да й се обдъжда?
Има си други форуми.
цитирай
193. kkabakciev - От 189 до 192 всичкото е спам - безсмислици и цинизми
09.03.2009 21:36
И съветвам Дошков да ги изтрие.
цитирай
194. анонимен - Изчезни
09.03.2009 21:42
Изчезни бе идиот, никъде не те искат!
цитирай
195. kkabakciev - Мен не ме искат НИКЪДЕ?
09.03.2009 21:48
И ти я знаеш тая работа? Как? Вездесъщ ли си? Или дементен?
Оле, тук има наистина болни хора.
цитирай
196. анонимен - Те това е проблемът на ЮЗУ -
09.03.2009 21:49
че ако стане дума за наука, това е спам!
Че за какво сте се набутали тогава в университет бе, заради малкото работа ли?
Който краде, мисли, че другите крадат повече, което го прави дълбоко нещастен.
Който не краде, би искал да краде, ама не се сеща как.
И как ставаме значими - грижим се за "страдалеца Дошков", колко сме морални и добри.
Дошков, пребит от Рада Кърлова и след това несправедливо уволнен от нея, изгонен от катедрата, с изтръгнат от ръката ключ, оклеветен, лишен от законно право на труд! Новият Йов! Добър е Господ, Дошков, той скоро ще избърше твоите сълзи!
цитирай
197. анонимен - Майор Малахит
09.03.2009 21:54
До Илиева и Кабакчиев:

Ще сторите голямо добро на форума, ако прехвърлите дискусиите си за граматиката и ябълките в професионалния блог на дфн: http://krasimirkabakciev.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

Ясно е защо Илиева не иска да го направи. Тя иска всячески да отклонява темата от това как филолозите постъпват с Дошков и какви беззакония се извършват в ЮЗУ. Тя знае, че Кабакчиев има нужда от изява и го използва, а той изобщо не се усеща, клетият.

Но има един велик професионален блог на един велик лингвист, световно известен, но низвергнат у нас. Не е ли този блог най-подходящото поле за езиковедски спорове?
цитирай
198. kkabakciev - № 197, не се прави на дръж ми шапката!
09.03.2009 22:13
Бях попитан за работата си и отговорих. Това е и мое право, и мое задължение - в случая. Има нормативни ПРАВИЛА за правото на отговор, има и морални!

А ако на някакъв си не му е интересно, когато един от най-успелите български учени обяснява какво е постигнал, това не е мой проблем! Такъв индивид според мен не може да бъде преподавател в нормален университет - за ЮЗУ не знам.
цитирай
199. анонимен - Кабакчиев, когато те пита Илиева (а ...
09.03.2009 22:27
Кабакчиев, когато те пита Илиева (а в този блог за езикознание никой друг няма да те пита освен тази откачалка и виновница, че Дошков е без часове) не отговаряй.
И ако поне малко се съмняваш да ти разсеем съмненията - 196 е пак Илиева.
цитирай
200. kkabakciev - И още нещо за правещия/правещата се на дръж ми шапката
09.03.2009 22:35
Съжалявам, но след като бивам нападан по този безумен - и абсолютно малоумен - начин, трябва да отговоря.

№ 197 написа: "Но има един велик професионален блог на един велик лингвист, световно известен, но низвергнат у нас. Не е ли този блог най-подходящото поле за езиковедски спорове?"

Безименния/безименната, преди да пишеш, се информирай, ограмоти се и т.н. Никога не съм твърдял, че блогът ми е велик! Професионален е, да - и просто цели да информира. Ако целях с него да придобивам популярност в България, щях да го поддържам. А се знае, че не го поддържам - нямам никакъв стимул да ограмотявам безхаберна популация. Ако някой добросъвестен българин/българка се интересува - да дойде, да попита, ще му/й се отговори. Ако не се интересува, прав му/й път. Изобщо не ми пука дали някой някога ще прочете професионалния ми блог. Направих го, защото често ме питат за професионалния ми път, така лесно давам линк. Който иска - да чете.

Моята работа има изключително високо признание по света, а ако в България някой не я признава, това си е лично негов проблем, не мой. Обаче не е вярно и няма как да е вярно, че съм "низвергнат у нас". Първо, това "у нас", безименнико/безименнице, си го запази като израз за себе си. Аз казвам: в тази "държава". Второ, как така работата ми е "низвергната в България", когато за нея аз съм получил най-високото възможно научно признание? Присъдена ми е научната степен "доктор на науките". Какво, иска някой да си покажа дипломата ли? Няма проблем!

Да, може моят блог да е "подходящо поле за езиковедски спорове". Но аз лично нямам за какво да споря с когото и да било и за каквото и да било, свързано с аспектология и сходни проблеми в блог - по безкрайно простата причина, че по тази тема като компетентност аз съм на много светлинни години не само от всеки българин, но и от 99.9% от световната лингвистична популация. Ако става дума за научни спорове - те не се водят в блогове.

Вземете се в ръце и спрете да ръсите малоумия!

____
Ало, 199! Ще спреш ли с малоумията? Кой си ти бе, че ще кажеш кое е Илиева и кое не е Илиева! Аман бе!
цитирай
201. анонимен - IDIOT
09.03.2009 22:39
IDIOT
цитирай
202. анонимен - Ха, ха
09.03.2009 23:24
Не ви се влиза вече във форума, нали!
Не ви се обдъжда защо Дошков е без часове, нали!
Ха-ха!
Точно това исках
Поздрави и привет !!!
Л.И.
цитирай
203. анонимен - Добрата вест
09.03.2009 23:31
Уважаеми колеги и приятели,

Имам удоволствието да Ви съобщя Една добра новина.

Фонд "Научни изследвания" към МОН прие предложението на ИРИОН,
нехабилитираните учени с научна степен "доктор" да получат правото да ръководят научни проекти към ФНИ.

Поздравяваме всички доктори и благодарим на учените, които подкрепиха подписката на ИРИОН!

Пожелаваме успехи на "докторите" в предстоящите конкурси на ФНИ, които вече са отворени и за тях!

Уведомителното писмо 63-1/25.02.2009 г. е от проф. дфн Анастас Герджиков - Управител на ФНИ към МОН.

Поздрави,
Галя Маринова
Предцедател на US на ИРИОН

Следва същото съобщение на кирилица:

Уважаеми колеги и приятели,

Имам удоволствието да Ви съобщя Една добра новина.

Фонд "Научни изследвания" към МОН прие предложението на ИРИОН, нехабилитираните учени с научна степен "доктор" да получат правото да ръководят научни проекти към ФНИ.

Поздравяваме всички "доктори" и благодарим на учените, които подкрепиха Подписката на ИРИОН!

Пожелаваме успехи на "докторите" в предстоящите конкурси на ФНИ, които вече са отворени и за тях!

Атачвам писмото 63-1/25.02.2009 г. от проф.дфн Анастас Герджиков - управител на Фонд "научни изследвания" към МОН.

Поздрави
Галя Маринова
Председател на УС на ИРИОН
цитирай
204. kkabakciev - Ха-ха! Ето я Илиева (Ако приемем, че това наистина е Илиева.)
09.03.2009 23:32
Не, Илиева, обсъжда ни се защо Дошков е без часове!

На мен ми се обсъжда - явно и на другите.

Каква е Вашата позиция, Илиева?


_____
Галя, поздравления за успеха!
цитирай
205. анонимен - Най-доброжелателно и със загриженост
09.03.2009 23:33
Ви моля - нека да се освободим от излишното.
Нека да се върнем към критериите за:
Истината,
Доброто,
Красотата.
Може ли, трябва ли, бива ли - в борбата си със Злото, Доброто да използва неговите методи?
Не на мен, на себе си отговорете и го направете.
Нека да се върнем към Университетската идея,
и на Пътя към Храма.
Ако има Смисъл, временните ще слязат.
цитирай
206. анонимен - Какъв път към
10.03.2009 00:09
храма те гони, бе! Не виждаш ли кой е подписал писмото по горе, "проф. д.ф.н. Анастас Герджиков". Същия Дошков още навремето го изгони щото се вреше да води упражнения по латински в Благоевград и да лапа на хонорар. Заради майка му и двамата се бяха довлекли да лапат ама Дошков им разказа играта с конфликта на интереси.

Асистентче беше а Дошков вече четеше лекции по синтаксис а Стоилов беше лаборант!
цитирай
207. kkabakciev - Понеже не ми се спи, и понеже става интересничко, искам да се върна на един въпрос
10.03.2009 00:12
По-горе се среща следният израз: "слабоизвестен и слабоприносен, но ЗАПАДЕН автор" (№ 181).

Мога да се съглася, че тази засукана фраза издава не хлапе, а по-скоро някоя лелка. Обаче съобщението преди това беше напълно хлапешко:

"Естествено, г-н Кабакчиев, че петоразредният холандец [...] ще си я поръчам [статията] чрез познати, които имат служебен достъп, защото работят в областта. [...] Нали - Куку и Пипе, и те са си разменяли комплименти!" (№ 179)

Не съм чувал за Куку и Пипе, това е някаква хлапашка работа, освен това № 179 ми говори на "г-н Кабакчиев", пише "познати работят в областта" (самата Илиева работи в областта) и нарича Веркьоил "петоразредният холандец". Това за мен не е Илиева, това е хлапе - един доцент по общо езикознание не може да нарича Веркьоил петоразреден хорандец (ако го нарича, е пълен неграмотник, а Илиева не може да е неграмотник). И така, № 181 вероятно е друг, но аз помислих, че пак е хлапето (№ 179).

Защо се занимавам с всичко това? Защото то има ПРЯКА ВРЪЗКА с проблема за часовете на Дошков. Илиева трябва да даде официалното си становище за недадените на Дошков часове - независимо дали тя пише сега тук или не, и независимо дали, ако пише, го прави под свое име или не.

Илиева ще трябва да даде своето становище рано или късно, и е много вероятно това становище (обяснение) да й бъде поискано от съда. Не ме карайте да обяснявам какви са процедурите за това. Дошков ги знае перфектно! Много по-добре от мен - а освен това знае и как ефективно да ги използва. Така че не е зле Илиева отсега да мисли какво официално обяснение ще дава за недаването на часове на Дошков. И нищо чудно съвсем скоро Илиева да види и чуе как призовкарка чука на вратата й - с искане от съд незабавно да предаде тези обяснения. Недаването на обяснения, Илиева, за Ваше сведение, не че подозирам, че ще откажете да ги дадете, води до солидна глоба - а при отказ може да доведе до принудително завеждане в съда с полицаи (и белезници, ако трябва). Нека Петър да обясни.

Така че Илиева - гответе обясненията си! Официалните!

Ако Илиева не е тук, кажете й, моля, че си позволявам да я посъветвам да подготви тези обяснения. Правя го, защото съм убеден, че Дошков ще предяви съдебен иск за репариране на нанесените му щети от непредоставянето му на часове - и ще трябва всичко в съда да се изяснява. Така че, Илиева, гответе се, и то много сериозно!

Красимир Кабакчиев
цитирай
208. kkabakciev - Познавах бащата на Герджиков
10.03.2009 00:21
Много свестен човек, антикомунист. Сина не познавам.
За мен асоциирането с един кръгъл и нагъл Малоумник, кукла на конци на ДС, е нещо изключително дискредитиращо.
цитирай
209. анонимен - до 206
10.03.2009 01:14
Що ви трябва да ходите до Герджиков. Та от факултета на Дошков е зам.-министърката по висшето образование. Лапка, лапка и папка цели три години. А по празниците хоп до Воденицата - тряс Марийке на портрет. А телеграмки, а писъмца, а благодарствени адреси.
През това време (2005-2008) докато заместничката на Вълчев заместник-министерства, Дошков седи на заточение в Калояново. Провиенение ли? О, да ще ви го кажем. През 2005 г. в България наказват и то жестоко за интервя по телевизия, при това, всяко твърдение е подкрепено с официален университетски документ, неопроверган и до днес. А Дошков се е снабдил с копие. За престъпната дейсност на лицата Воденичаров и Гюдженов.
Евала МОН!!!
Браво Ванче, браво Добрева!!!!
цитирай
210. анонимен - GTA
10.03.2009 05:42
На страниците на първото електронно историческо списание в България "Анамнеза", две години след скандала (не една, както е посочил редакторът), историкът Александър Везенков публикува обстойна и аналитична статия под заглавие:
"ПРОЕКТЪТ И СКАНДАЛЪТ „БАТАК” (разказ на един очевидец)"
Може да се прочете тук:
http://anamnesis.info/

Наблюдатели припомнят, че Александър Везенков бе автор и на публикацията "Аудитория “Проф. Йордан Шопов” като място на колективното примиряване"
http://zalashopov.blog.bg/viewpost.php?id=137695

По-малко известно на публиката е, че нашумялата около скандала "Батак" авторка на проекта, българската докторантка в Берлин Мартина Балева, на един много ранен етап, още през декемрви 2007 г., подкрепи борбата срещу гаврата зала "Шопов". В края на май 2008 г., тя бе и един от подписалите петицията до парламента на Инициатвиния граждански комитет за законосъобразно отсрраняване на Воденичаров във връзка с назначаването в Инаспектората към Висшия съдебен съвет на скандалната благоевградска адовкатка Незабравка Стоева, корумпиран местен съветник и според регионалната "Струма" и "момиче за поръчки" на известния бандит от национално равнище Воденичаров.
Още по-малко известно е, че от Берлин, Мартина Балева помогна, още през юни 2008 г., за установяването на връзките с радио "Дойче веле" и журналистките Маринела Липчева в Берлин и Антоанета Ненкова в София (преди няколко дни тя взе интервю от д-р Петър Дошков за корупцията в ЮЗУ и съдилищата в Благоевград).
В началото на юли 2008 г., двете журналистки от германското радио, поеха ангажимента, след публикацията на Бойко Пенчев в "Дневник", упорито да притесняват МОН и Даниел Вълчев за отсраняването на незаконния Воденичаров от поста декан на структурата ПИФ, който в продължение на месеци, вън от закона, бе безобразно търпян от ректора на ЮЗУ. Мартина Балева бе готова, ако Вълчев не настоява пред Воденичаров незабавно да се оттегли от поста си (както стана само след дни, на 17 юли), две статии за ЮЗУ и Воденичаров, да се появят около 20 юли в два престижни германски вестника, които тогава се интересуваха подчертано от България, поради доклада на ЕК, който беше само след броени дни.

Наблюдатели също припомнят, че скандалът "Батак" се разгоря в същия ден, в който през април 2007 г. форумът на "Анамнеза" заключи, под натиск от Благоевград, темата за скандалната инициатива на Кристина Попова за зала "Шопов", преподавател оставен дълги години незаконно на работа от скандално корумпирания Илия Гюдженов, който продължава и до днес да подронва престижа на ЮЗУ.
Приятно четене на статията на Ал. Везенков.
http://anamnesis.info/
Ще ви държим в течение и за отзиви.
цитирай
211. анонимен - каба дядо на порти стуше
10.03.2009 22:58
Драгий Кабакчиев, кого обиждаш и плашиш?
Една жена (наричаш я лелка, но не ти е леля, нито лелка, нито лелчица.)
Плашиш така обидена от теб колега със съд. Може би и с Дойче Веле -с? Може би и с блога си?
Защо, защото те интересува въпросът за часовете на лудия дошков.
Тц-тц- язък ти за западната известност. Западна в смисъл на запад, заник, пернишко (на запад от София) и под. Защо не си изследваш по-задълбочено граматиката и непълния член каба?
цитирай
212. анонимен - Я,
10.03.2009 23:10
Появи се Лилито маскирана с бисери от нейния тематимен речник. Куко и гадно същество. Значи,Дошков, Лилито е на изчерпваш ефект на взети хапчета. Ще е интересно във филологическия факулетет.
цитирай
213. анонимен - до 211
11.03.2009 00:25
Смешно! Даже и леко демоде.
Дори и твърдението, че Лилито е жена, ми изглежда доста демоде.
Също толкова, колкото и разделението на западна и източна известност.

цитирай
214. анонимен - Пак
11.03.2009 00:46
Пак надигнаха нагла снага Юзу-печално известните
цитирай
215. анонимен - AN EASTERN EYE
11.03.2009 02:25
"THE INTERESTING THING IN KABAKCHIEV`S BOOK IS THAT HE ACCEPTS COMPOSITIONALITY AS A LEADING PRINCIPLE BUT THAT HE DOES SO WITH AN EASTERN EYE"
Henk J. Verkuyil, pp. 368-369
цитирай
216. анонимен - Не знам кой е авторът
11.03.2009 02:44
на горния постинг. Ако е Кабакчиев добре.
Но ако е някой, който смята, че да възприемеш и развиеш нещо като водещ принцип с "източно око" е обидно, това не е така.
Горният откъс само показва недвусмислено оригиналният момент в книгата на българския лингвист Красимир Кабакчиев. И с това, ако авторът на постинга горе е Илиева, предлагам да приключим. Предлагам Кабакчиев да приеме този мой постинг като признание (както е направил и холандкия специалист) за оригиналното му мислене в полето на езикознанието.
А когато Лилия Илиева напише и ИЗДАДЕ книга на запад, на английски език, да уведоми форума с постинг. Но иначе да се изнася, че е много скучна.
цитирай
217. анонимен - Не, не е обидно!
11.03.2009 04:10
"С източно око" в случая предполага, че авторът знае някакъв източен език (има се пред вид българският).
Само че някой, който предлага за "български" пример "Детето изядеше ябълка" знае български само според холандец (който не знае български).
Не си ти законодател на "Форума", 215. Като ти е скучно, не чети. Пиши си по административно-клозетните проблеми, които са ти в компетенцията.
И ще ти кажа, че ако една книга е ИЗДАДЕНА "на запад", това не я прави автоматично стойностна. Най- издаваните "на запад" български автори са Тодор Живков и Людмила Живкова. Понеже хора са те виждали в Народната библиотека, можеш да провериш на каталога.
цитирай
218. анонимен - Няма книга на Илиева
11.03.2009 04:24
на английски. Толкова.
Има книга на Кабакчиев, която със сигурност не е издадена по начина на Людмила и Тато. А на Илиева наистина няма и няма и да има. Нито с изядена, нито с неизядена ябълка. Нито по начина на Живкови, нито по друг. Нито с посещения в Народната, нито без тях.
Не разбрахте ли, че сте доста досадна на форума?
цитирай
219. анонимен - Стига си клел, бе!
11.03.2009 05:30
А и на кой му пука за "форума". Хората идват тука, за да се посмеят.
Ако за тебе това е най-важното в живота и най-голямата обществена изява, не за всички е така!
Отгоре на всичко сте и задръстеняци!
цитирай
220. анонимен - До пробудилата се рано 219
11.03.2009 06:27
"А и на кой му пука за "форума"."

Пука ви, пука ви. Ах как ви пука!
цитирай
221. анонимен - Za 219
11.03.2009 06:43
Нещо май се изнервяме и нощем като ставаме да пишкаме.
"Говеда! Говеда! Завиждате на ПИФ! Завиждате на ПИФ! Защо ни отнехте чичо Санди, говеда!"
цитирай
222. kkabakciev - Ха-ха-ха! И без това яко съм развеселен от снощи, сега и тази сутрин тук сте се постарали да ме развеселите още
11.03.2009 08:44
Браво!
Хвърлих само един поглед по-горе, по-късно ще погледна по-подробно и ще отговоря.
Искам обаче да ви кажа как снощи ме развеселиха политически и как, в резултат на това мое развеселяване, се стигна до формулирането от моя страна на един закон, на един подзакон и на един подподзакон.

Става дума за това, че вчера настана голямо въодушевление сред някои костоглави затова, че СДС се е съгласило да приеме Драгалевски. Много бях развеселен от въодушевлението и това ми помогна да формулирам първия закон на костовизма, а именно Костозакон № 1, заедно с неговият подзакон, а именно Костоподзакон № 1.1. Ето ги.

Костозакон № 1. Всеки, който не е за Костов, е за за запазване на статуквото.
Костоподзакон № 1.1. Всеки, който не е за Костов, е педераст.

След това към мен беше отправена следната правилна костокритика -
"не всеки който не е за Костов, е педераст. Може да има и бисексуални",
която ме накара да интерполирам следния Костоподподзакон 1.1.1:

Проект за Костоподподзакон 1.1.1.: Всеки, който не е за Костов и е би- или транс-сексуален, независимо от това е педераст.
цитирай
223. анонимен - отвъд ябълките и лигвистиката
11.03.2009 09:12
На Лилия Илиева със сигурност й пука за форума, иначе нямаше да виси катадневно в него в опити да го разконцентрира.

Говори се из ЮЗУ, че Илиева отишла при Много Близка До Ръководството Дама да я пита: "кога ще уволните Дошков"? Получила разочароващ отговор: "Няма да го уволняваме". "Ама как така няма да го уволнявате?!" "Не не направил нищо, заради което да го уволним, ако го уволним, медиите много ще шумят, а и дело срещу ЮЗУ ще ни излезе много скъпо."

Но Илиева не се примирила. Започнала да свиква катедрени заседания комай всяка седмица и на тях да издевателства над колегите си с призиви Дошков да бъде уволнен. Напоследък май имала проблеми с кворума. Да питаме ли защо?
цитирай
224. анонимен - демокрация и академизъм пето поколение!
11.03.2009 09:22
На срещата с Иван Костов в ЮЗУ вчера Ректорът на университета проф. Иван Мирчев похвали студентите, които присъстват и преподавателите, които са освободили студентите от час и са уважили важното събитие. Г-н Ректорът постави голяма черна точка на преподавателите, които са останали в час и не са дошли да слушат Иван Костов. Защото, каза проф. Мирчев, "истината се ражда в спора", а един университет трябва се стреми към истината.

Другите университети могат само да ни завиждат, че си имаме такъв демократичен и академичен ректор!
цитирай
225. kkabakciev - Искам, както съм косторазвеселен, да ви обясня тая работа за ябълките и лингвистиките
11.03.2009 10:30
Та да спрете да се чудите денем и нощем ама, ауууу, въх, ама как може то таквоз нещо некъф идиот да вика "Детето изядеше ябълка"?????

Толкоз просто ще ви го обясня, че, моментално ще ви светне - както на Костов му е светнала съветската прогресивна икономика (дето злите езици твърдят, че била уморила десетки милиони, амо то не било вярно - казва оня с хубавото име Проданов).

След това кратко костоотклонение, ето моето обяснение (некостообяснение):

Да разгледаме едно подобно изречение:

"Детето често изяде ябълка".

Туй изречение е много гадно, начи, нъл тъй. И въпросът е ама защо така, аджеба, българите и българките го схващат като гадно.

Ами щото - много е просто да се разбере, ама само, ако ви го обясни някой, дето може да го обясни. Гадно е изречението, щото в него имаме едни работи, дето се казват семантични компоненти. И тия семантични компоненти определят, начи, кво може и кво не може в едно изречение. Тук в това изречение, ако то беше само "Детето изяде ябълка", имаме един граматичен семантичен компонент "еднократност" ("ограничена неповторителност"), експлициран (т.е. индициран) от семантиката на формата за минало свършено време на глагола "изям", а именно "изяде". И тоя семантичен компонент нарежда на изречението "Детето изяде ябълка" да не съдържа, начи, друг компонент, който да противоречи на тая "еднократност". Появи ли се такъв компонент, както в случая с "Детето често изяде ябълка", където имаме лексикален семантичен компонент "неограничена повторителност", става кво? Става конфликт, як, и неразрешим! И българинът и българката викат: "Аууу! Въх! Ама кво гадно изречение, начи!"

Сега, ако некой българин или некоя българка са таквиз, че не разбират, начи, че туй нещо, наречено неграматично изречение, не е нещо, дето го казал там некъф си неграмотен и петоразреден холандец, ами е част от един механизъм на онуй нещо, дето се съдържа в главата (нещо, дето некои българи и некои българки му викат тиква), са кво? Е как кво? Ами много ограничени и необразовани (и/или тъпи) българи и българки.

И ако некой българин или некоя българка, дето, ако е учил/учила лингвистика - независимо дали се казва Илиев/Илиева или Елеев/Елеева или Олеев/Олеева - обаче до тиквата му/й не е достигнала тая проста (в общи линии) работа за гадните изречения, това значи, че или изобщо не е учил/учила лингвистика, ами е учил/учила некви съветски простотии, или просто .... кво? Е как кво? Ами просто тиквата му/й е дефектна.

И тая работа с гадните изречения не е съветска - щото те съветските работи са винаги много прогресивни, ами са я измислили гадните американци. Ми да! И не я е измислил Костов в дисертацията си за прогресивната съветска икономика.

Разбрахте ли? Ако не сте разбрали, прочетете пак. Ха-ха-ха! Обаче няма майтап никакъв!
цитирай
226. анонимен - Вярно бе
11.03.2009 11:23
То се нарича отрицателен лингвистичен материал. Г-н Дошков ни е казвал, че отрицателните/неправилните изречения се маркират със зваздичка. Доцент Илиева е пропуснала от бързина, че това са неправилни примери, които очевидно са обяснявани с конфликт. Тя и часовете по синтаксис не си вземаше редовно, но пък и често ни занимаваше с г-н Дошков. Много-много не научихме. Иначе разглеждахме нейния тематичен фолклорен речник. Въобще поживяхме си по синтаксис при доц. Илиева. Не че е хубаво, ама какво да се прави.
цитирай
227. kkabakciev - Ха! Доцент Илиева не си вземала часовете редовно!
11.03.2009 11:38
Не може да бъде!
Не, не и пак не!
Доцент Илиева е умна, дисциплинирана и духовита!
И да разглеждате нейния тематичен фолклорен речник, ей!
Той със сигурност е част от научнообразователните програми на ЮЗУ!
цитирай
228. анонимен - Разбрах, Кабакчиев, за ябълката. ...
11.03.2009 12:08
Разбрах, Кабакчиев, за ябълката. Добре си го обяснил и за не-лингвисти. Дано разбере и Илиева.

Дано и Кабакчиев, и Илиева, разберат, че в дискусиите за законността в ЮЗУ няма много място за дълбоки академични спорове. Защото в ЮЗУ самият академизъм е опорочен! Защото в ЮЗУ възможност за академично развитие се дава само на избраните!

- Защото за толкова години никой не се е сетил, че Дошков заслужава да се хабилитира

- Защото, както отговори навремето Воденичаров във връзка със Стефан Дечев - хабилитациите се определят според нуждите, а нуждите ги определя факултетният съвет

- Защото некадърници пробиват, а на други се пречи в опитите им за академично развитие

- Защото преподаватели биват изключвани от академични конференции - не защото не са представили резюме, а защото са проявили гражданска позиция

- защото ректорът се възползва от служебното си положение да печели конкурси за много пари и отрязва други, които също са спечелили конкурс, но с честен труд

- и така натакък.

За академични спорове има място там, където е възможно да има академизъм. Запиши си го, Илиева.
цитирай
229. kkabakciev - Вече съвсем сериозно - във връзка с № 228
11.03.2009 13:12
За "академизма в ЮЗУ" вече доста разбрах, но не бива да се меся - аз съм външен човек, а вие сте тия, които трябва да си решавате проблемите вътре.

Намирам, че е много хубав и уместен въпросът "Защо за толкова години никой не се е сетил, че Дошков заслужава да се хабилитира?" И ще взема отношение по него - в частта му, в който той се отнася лично до Дошков (а не в контекста на "кадровата политика" - ако изобщо има такова нещо - на ЮЗУ). Нещо повече, имам една молба към автора на това съобщение, а също така и към всички останали нормални форумисти тук - да разговаряте с Дошков и да му окажете въздействие да направи едно нещо. Обяснявам по-долу какво.

Както е известно, Дошков е защитил дисертация преди около 15 години, но не е започнал тогава работа в ЮЗУ, а дълги години преди това. Има и нормативни, и особено морални правила, които повеляват, когато един преподавател придобие степента "доктор", незабавно или най-малкото в разумен срок да бъде обявен конкурс на неговото щатно място за хабилитация. Това трябва, разбира се, да стане с неговото знание и съгласие - подразбира се, и е част от здравия разум, който ръководи постъпките и на хората, и на администрацията.

Аз задавам следния въпрос. Разговаряно ли е с Дошков непосредствено (в разумен срок) след придобиването от негова страна на степента "доктор" за обявяване на конкурс на неговото място за "доцент"?

Ако е било разговаряно и има документ, удостоверяващ, че Дошков е изказал несъгласие (по някаква причина) за обявяване на такъв конкурс, тогава въпросът - наред с цялата дискусия по проблема тук - отпада.

Ако обаче от времето след придобиването от страна на Дошков на степента "доктор" няма такъв документ и не са били предприети никакви действия за обявяване на такъв конкурс - и няма друга документация, удостоверяваща, че е направена атестация на работата на Дошков и е установено, че тя не отговаря на изискванията за обявяване на такъв конкурс, тогава

РЪКОВОДСТВОТО НА ЮЗУ Е В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКО ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ И СЛЕДВА ДА МУ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА ДРАСТИЧНА СМЕТКА!

При тази хипотеза са накърнени са професионалните, трудовите и личностните права на Дошков като гражданин в една правова държава. И при такава хипотеза Дошков би следвало да защити тези свои права като предяви съдебен иск срещу ЮЗУ за репариране на всички негови претърпени преки и непреки загуби (материални) и непридобити ползи, както и за репариране на нанесените му драстични неимуществени щети, състоящи се в невъзможността да обясни пред всички свои роднини, близки, познати и колеги (и в страната, и чужбина) защо толкова дълги години е асистент и не е станал доцент, защо не са признати научните му постижения, защо не е получил редовна възможност да изнася лекции в ЮЗУ (вместо предимно да води упражнения) и т.н., и т.н., и т.н., и т.н.

Ще се повторя, но ще го направя, за да го разберете всички по-добре. Аз съм създателят на този прецедент в българското правораздаване, при който всеки учен и преподавател, на чието щатно място не е обявен конкурс за хабилитация и не е атестиран в законоустановения срок, има право на съдебен иск срещу необявилата конкурса академична институция. И има основания и възможности да спечели този иск. Това, в частност, означава, че за петте години, за които евентуално ще е един такъв иск (петте години са максимален срок - той произтича от силата на понятието "давност" по ЗЗД), спечелилият делото ще получи като компенсация за нанесените имуществени вреди разликата в сумата на възнаграждението между главен асистент и доцент за всичките тези пет години, неполучените възможни хонорари и пр., съответните други пропуснати ползи и пр., и пр., и пр., плюс КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАНЕСЕНИТЕ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, които обикновено в такива случаи са оценяват на суми от порядъка на 10-20 хиляди лева. Плюс лихвите върху всички тези суми, изчислени от началото на деликтното поведение.

Сега, какъв е проблемът? Проблемът, индивидуалният, е този, чe аз с Петър Дошков съм говорил нееднократно по този въпрос, но той досега не е проявил нито веднъж желание да предприеме тази стъпка. Аз мисля - и си позволявам тук да го кажа, че той трябва да я предприеме. Не само заради претърпените от самия него огромни имуществени и неимуществени щети, но и в името на справедливостта изобщо!

Молбата ми е следната. Говорете с Дошков и го убедете да заведе този иск срещу ЮЗУ!

Заключителен коментар, обобщаващ. Аман от нагли "академични" администрации! Аман от епохални некадърници и гнусни комуно- и други наглеци, които си позволяват да се мъчат правят на маймуни всички онези, които не са влечуги и не лазят всеки ден по корем пред тях за трохици от трапезата им!

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
230. анонимен - Ех, тази сладка, тази фина, тази ...
11.03.2009 13:40
Ех, тази сладка, тази фина, тази начетена Лилия Илиева. Защо не я взеха в комисията по академична етика в ЮЗУ, защо? С какво Ели Бояджиева е заслужила повече?
цитирай
231. анонимен - дочул информация от МОН
11.03.2009 14:42
Наивно, 230. Моралните "заслуги" в борбата срещу формата "18+Дошков" не са достатъчни за награждаването с някаква синекурна, но попмаща егото, позицийка. Мирчев не би наградил ничии усилия и подмазвачество, ако няма далавера от това. Въпросът е с какво членовете на комисията по етика са заслужили честта да влязат в нея.

Не знам Ели Бояджиева с какво е заслужила, но ми казаха за Мария Серафимова (председател на комисията). Високата чест няма нищо общо с усилията й да съсипе Боряна Димитрова и Светла Енчева. Серафимова познавала някоя си д-р Мария Фъртунова, експерт в МОН. Фъртунова май дори водела някаква измислена дисциплина при социолозите. И ето каква била далаверата. Фъртунова - доктор, но й се става доцент. Не й се постъпва на работа в ЮЗУ, но й се иска титла. Не се знае докога ще бъде експерт в МОН, а и хубаво си е да си доцент. Мирчев пък има нужда от човек в министерството, който да защитава интересите на университета срещу домогванията на някакви "психически нестабилни", както обича да ги нарича, индивиди. И тук се появява Серафимова като свързващо звено. Ходатайства пред Мирчев за хабилитацията на Фъртунова, ходатайства пред Фъртунова да провежда "правилната линия" в министерството.

Дошков може и да е срещнал министъра на улицата и Вълчев може и да му е свалил звезди от небето. Но истината е, че много решения се предоставят не директно на министъра, а на "надпартийни" и "обективни" експерти. Министрите са временни, експертите - вечни. Когато на Фъртунова се предоставя проблем, свързан с Югозападен университет, тя с готовност се позовава на академичната автономия. Университетите са автономни да решават вътрешните си проблеми, както намерят за добре.

Закон за конфликт на интереси? Грънци! Фъртунова е над тези неща.

Запомнете това име - Мария Фъртунова. След няколко месеца Вълчев няма да е министър, но Фъртунова ще остане.
цитирай
232. svetlaen - хубава инициатива!
11.03.2009 18:01
Преди малко прочетох в блога на Богомил Шопов (http://www.bogomil.info/2408/):

"A вас дали ви наблюдават?

Има камери в офиса? Шефа ти чете мейла с основанието, че е служебен? Знаеш, че те подслушват и записват разговорите ти по телефона? Сподели на signal@efb.bg с подробности."

Защо да не споделим :-)? Аз вече го направих, но ще е по-добре да сме повече, не мислите ли?
цитирай
233. анонимен - Taka e!
11.03.2009 21:41
Da, cjalata informatzija kojato znaem ili chuvame za matematicheskata mafija, trqbva da ja oglasjavame PUBLICHNO!

Ne se strahuvajte, pishete i pubikuvajte vsichki danni koito nimate, za da se proverjavat, dokazvat i ulichavat mafijata!
цитирай
234. анонимен - До 232
11.03.2009 22:08
И Вълчев ще си замине.
И Станишев
И Първанов
И макар да не ви се вярва не само Фъртунова, но и снежната Фъртуна,
Само никмакъв шанс Мария Серафимова и Иван Мирчев да станат по-умни. Никакъв шанс! Никакъв!
цитирай
235. анонимен - 233, а Вие пратихте ли сигнал? Вие ...
12.03.2009 08:52
233, а Вие пратихте ли сигнал? Вие лично?
цитирай
236. kkabakciev - Моя кратка статия на политическа тема. Пускам я тук, защото има връзка и с академичната област
12.03.2009 10:02
http://news.ibox.bg/newsvoice/id_1071240821 "(От)братимяването на Анкара". В статията се говори за санкции на Анкара заради признаването от страна на отделни български общински съвети (Добрич, София, Силистра, Русе, Бургас) на турския геноцид през 1915 г. над арменците.
Арменският геноцид е признат от Франция, Канада, Русия, Великобритания, Кипър, Белгия, Ватикана. Във Франция и Канада има Закон за криминализиране на отричането на арменския геноцид, предвиждащ затвор за нарушаването му.
Както сините некадърници, така после и жълтите крадци и червените диваци не признаха в парламента (при съответните мнозинства) турския геноцид. Иван Костов правилно се извини в Турция за смяната на имената, но се мажеше пред турците, а по време на огромното синьо мнозинство в парламента в съдебната система не се намери прокурор, който да предяви обвинения за организаторите на възродителния процес. Нещо повече, за главен прокурор беше избран един напълно луд човек, чието медицинско състояние е било известно далеч преди телефонните му излияния за "плод-зеленчука".
Още един цитат от статията, с която започнах: "преди време във Варна областният управител адмирал Христо Контров (от квотата на ДПС) успя да отложи приемането на резолюцията за признаване на геноцида чрез елементарни юридически похвати. Този човек, направил кариера във Военноморския флот, благодарение на членството си в БКП, после бил в услуга на СДС и издигнал се до председател на предизборния щаб на Петър Стоянов, сега е областен управител от квотата на ДПС."
С тоталното си бездействие спрямо комунистическите функционери, миналото, комунистическата идеология и практика и техните носители през 1997-2001 г.
СИНИТЕ ТАРИКАТИ И НЕКАДЪРНИЦИ ТОТАЛНО ОПРОПАСТИХА СИНЯТА ИДЕЯ!
Самото синьо правителство беше пълно с комунисти и дори партийни секретари, приближени на хвалителя на съветската икономика: Бонев (най-младият член на партията), Ананиев, Ноев, Жотев, ...
Ще завърша с това, че заради липсата на КАКВАТО И ДА Е ДЕКОМУНИЗАЦИЯ в академичната област там настъпи ТОТАЛНА РЕСТАВРАЦИЯ на комунизма, като днес АОНСУ-вски индивиди от типа на онзи с точното име Проданов пишат и масово разпространяват съчинения, в които се отричат мащабите на сталинистките зверства. За аналогично деяние - поставяне под съмнение на Холокоста, в една дузина страни от Западна Европа се отива в затвора, в някои до 12 години.
Но как да искаш и как да очакваш рупори на комунизма като драгалевския соцполитикономист, хвалил съветската икономика като прогресивна, да извършат декомунизация в научната област? Как? Как да стане?
И този индивид днес отново е кандидат на СДС на изборите!
СРАМ И ПОЗОР!
цитирай
237. анонимен - "доцент" Дошков
12.03.2009 10:27
За да станеш доцент се иска не само години във ВУЗ, а много други неща,например публикации в солидни международни списания с импакт-фактор, а не пасене на добитък. Тъй че ДОШКОВ ОЩЕ МНОГО ХЛЯБ ТРЯБВА ДА ИЗЯДЕ ДО ДОЦЕНТ, А НЕ ДА ДРАСКА И УЧАСТВА В ИЗМИСЛЕНИ МЕСТНИ ЗАСЕДАНИЙЦА...
цитирай
238. анонимен - Колко?
12.03.2009 10:31
Колко публикации в солидни международни списания с импакт-фактор имат средно българистите в България?
Колко точно публикации в солидни международни списания с импакт-фактор има доцент Илиева?
цитирай
239. анонимен - Публикации в солидни международни списания с импакт-фактор??????????
12.03.2009 10:36
Тук някой се шегува крайно неприятно.

Колко точно публикации в солидни международни списания с импакт-фактор има професор Воденичаров?

Колко средно публикации в солидни международни списания с импакт-фактор имат философите в България? Юристите? Социолозите? Историците?

Колко средно публикации в солидни международни списания с импакт-фактор имат философите социолозите, юристите и историците в ЮЗУ?
цитирай
240. анонимен - За професор Воденичаров не е необходимо да има..
12.03.2009 11:33
.... публикации в солидни международни списания.
Защото той има публикации в бетонни издания - на ЦКС, на ЦК на ДКМС, на Политбюро на БКП и на ЦК на КПСС.
цитирай
241. анонимен - здравей,Дошков
12.03.2009 13:12
Току що работим с Дошков по компютъра ни . Радвам се, ще чета блога по-късно .
Меглена - къщата срещу Дошкови
цитирай
242. анонимен - Голямо мерене
12.03.2009 13:15
на безсмислиците, само и само да се замъгли положението и да се разводни форума.
АлВо, ИлГю и ИвМИ са автори и ползватели на документи - фалшификати.
Всичките им други "публикации" са без никакво значение.
цитирай
243. анонимен - Безсмислено е това по-долу
12.03.2009 13:46
"АлВо, ИлГю и ИвМИ са автори и ползватели на документи - фалшификати.
Всичките им други "публикации" са без никакво значение."

Възможно е АлВо, ИлГю и ИвМИ са автори и ползватели на документи - фалшификати. Но това не е пречка по принцип да имат и сериозни публикации. Ак нямат и са станали доценти и професори неправомерно, докажете.
цитирай
244. анонимен - Случаен университетски външен посетител - за публикациите
12.03.2009 14:01
Че философи, филолози и др. подобни по принцип нямат солидни публикации в международни издания, но това не им пречи да се кичат с титли дцент, професор и т.н., че и да получават такива заплати, нали?
Защото има професори по театрални, футболни и не знам какви си измислени специалности, без някои дори да са "доктори", ама като професори заемат административни длъжности и лапат високи заплати. А че има хора от ЮЗУ с публикации и в Springer, IOS Press и други световни издания (видях такива примери в базата данни на преподавателския състав), но никой вероятно не ги търси, защото предполагам, че при такива постижения те са независими и имат собствено мнение.
цитирай
245. анонимен - Mnogo VAZHNO utochnenie kam 244
12.03.2009 16:42
1. Izdanijata ne sa "svetovni", a evropejski
2. Tam sa gi nabutali i probutali Sendov i Chimev.
3. Springer i IOS Press ne si anonimen kato im pratish materiala i ocenkata ne e savsem nezavisima. Ima si leko hodatajstvo, bez da e savsem po makedonski. No Sendov i Chimev mogat da te pobutnat tam. Ne e savsem "svetovno".
4. Nikoga ne sa "nezavisimi" i sas "sobstveno mnenie". Mizhiturki sa. I to golemi. Pishat obiknoveno "anonimno" ili pod nik. Nikat im e 'LOSH". Palen neshtastnik i shushumiga v JUZU.
цитирай
246. анонимен - Velikite Avtori!
12.03.2009 17:10
http://acad.swu.bg/cv.php?uid=iliadg

i

http://acad.swu.bg/cv.php?uid=mirchev


Izbrani proizvedenija:

Заглавие: Джордж Бул

Местоположение: България Дата на издаване: 1985-01
Тип: Статия

Описание: Вучкова, М., Ив. Мирчев, сп. Математика, бр. 8, стр. 2-5Заглавие: Изчисляване на детерминанти

Местоположение: България Дата на издаване: 1986
Тип: Други

Описание: сп. Млад конструктор, бр. 1, Приложение ХV, 1986.Заглавие: Програма "Кои лампи светят"

Местоположение: България Дата на издаване: 1986-01
Тип: Статия

Описание: сп. Млад конструктор, бр. 1, Приложение III


Njakoj znae li kolko e impact factor-a na сп. Млад конструктор?
цитирай
247. анонимен - Великите автори
12.03.2009 17:37
Абе аз не видях Гюдженката, Мирчев или някой друг от мате-мафията да е публикувал в Springer например. Вероятно става дума за хора извън тази шайка?
цитирай
248. анонимен - Може би някаква
12.03.2009 18:47
конкурентна шайка е закъсала след Чимев.
Нещо с вилата му ли има общо?
цитирай
249. анонимен - към пишещия с латиница
12.03.2009 19:17
Завистта е вечна! Проблемът ти е че работите на математиците каквито и да са те, на тебе и два живота няма да ти стигнат да ги разбереш! А как можеш да оцениш нещо което не разбираш? Демокрит още е забелязал, че в математиката няма царски пътища, та дори и Сендов и Чимев не биха помогнали тук! Не е като в педагогиката, историята ... Успех, на всички гении в ЮЗУ!
цитирай
250. анонимен - 3. Springer i IOS Press ne si anon...
12.03.2009 19:57
3. Springer i IOS Press ne si anonimen kato im pratish materiala i ocenkata ne e savsem nezavisima. Ima si leko hodatajstvo, bez da e savsem po makedonski. No Sendov i Chimev mogat da te pobutnat tam. Ne e savsem "svetovno"
цитирай
251. анонимен - На времето Аслански пишеше СЪВМ...
12.03.2009 20:14
На времето Аслански пишеше СЪВМЕСТНИ доклади и статийки с Калчо и ходеше на "световни конгреси" по математика.
Стояха по 3, а вземаха командирочъчни за 10 дена.
цитирай
252. анонимен - Това щото в математиката
12.03.2009 20:20
никой не може да те подбутва.
Може, може. И като куфар дори може.
цитирай
253. kkabakciev - Това е крайно неакадемично - и в крайна сметка изключително неетично и нагло!
12.03.2009 22:54
Анонимен/анонимна заявява:

"За да станеш доцент се иска не само години във ВУЗ, а много други неща, например публикации в солидни международни списания с импакт-фактор, а не пасене на добитък. Тъй че ДОШКОВ ОЩЕ МНОГО ХЛЯБ ТРЯБВА ДА ИЗЯДЕ ДО ДОЦЕНТ, А НЕ ДА ДРАСКА И УЧАСТВА В ИЗМИСЛЕНИ МЕСТНИ ЗАСЕДАНИЙЦА..."

Оказва се - а то е и една широка публична "тайна", че огромната част от философите, филолозите, историците, юристите, социолозите, психолозите и мн.др. в българските университети и институти изобщо не могат да се вместят в това "изискване", поставено от анонимния/анонимната. Обяснено му/й е подробно, че присъдените досега на философи, филолози, историци, юристи, социолози, психолози и пр. научни звания и степени не са присъдени на базата на такова изискване. Аз бих прибавил, че за да се предявят такива изисквания, те непременно трябва да присъстват в нормативната уредба. А в нея няма дори и помен от такова нещо. В природонаучните области тези изисквания присъстват, но това е или неофициално, или в спорни от юридическа гледна точка нормативни документи, на много ниско равнище.

Анонимният/анонимната засега не благоволява да дойде и да обясни защо предявява към Дошков тези изисквания, при положение че е съвършено очевидно, че и огромното мнозинство хабилитирани колеги на Дошков (особено в ЮЗУ, в частност), не отговарят на тези изисквания. Във връзка с това написах едно често споменавано тук име съответно в google и в google.scholar. Няма да казвам какви са резултатите, само ще отбележа, че успях да намеря 2-3 статии - на български език, и едно учебно помагало, с тираж 300.

Поведението на анонимния/анонимната е неетично и нагло. Ще си върна думите назад, когато (ако) видя предявилия/предявилата изискването да дойде тук и да обясни ЗАЩО го е предявил/а към Дошков и какво точно има предвид. Може би, че - било каквото било досега, ама Пенка вече не е ..... И отсега нататък в заведението ще се допускат само "порядъчни девойки". Така ли?

Дори и да стане така един ден, как ще се приеме след този (предполагаем бъдещ) ден легитимността на съществуващите вече доценти, професори и пр. - при положение че новите вече имат гореупоменатия тип публикации?

Аз обаче се радвам, че, така да се каже, е изпуснат духът от бутилката, като е поставен един изключително важен и сериозен въпрос. Дано предизвикалият/предизвикалата дискусията дойде тук да дообясни позицията си - и дискусията - която е от огромна важност (разбира се, съвсем не само за ЮЗУ), да продължи.

Ще завърша с това, че в блога на професор Лазаров (bulgarianscienceproblems) тези проблеми са обсъждани многократно.

Красимир Кабакчиев
цитирай
254. анонимен - 237 действително говори глупости. ...
12.03.2009 23:05
237 действително говори глупости. Вземете един зам.-декан по научноизследователската дейност, доцент Жеко Кьосев. Публикации в чужбина? Конференции? Импакт фактор? Чужди езици? Ха-ха-ха. Може да пасеш овце и да разбираш от синтаксис. Може да си заместник декан и да не разбираш нито от наука, нито от изследване. След като Кьосев може да е зам.-декан, след като Боби Юруков може да е декан, след като Мирчев с професурата, написана от Ася и Веска, може да е ректор, защо Дошков да не заслужава да бъде доцент? Защото пасе овце? (А и, доцент Илиева, той нищо не е пасъл, докато не е бил уволнен за втори път... колко години са това?).
цитирай
255. kkabakciev - Съвсем кратка добавка към № 254
12.03.2009 23:20
Дошков и овце пасе, и от синтаксис разбира, и от право разбира, и то много - подписвам се с две ръце под това твърдение! И - може би най-важното - е достоен гражданин!

Толкова много е вярно това, че, както сам съм му казвал неведнъж, просто такъв като Дошков няма. Дошков направо не съществува!

И да не казваме за разлика от кого е достоен гражданин Дошков - и от колко точно (или приблизително) хора, нали така.
цитирай
256. анонимен - Гражданино Мирчев,
12.03.2009 23:31
Имате ли спомен кога беше последният академичен съвет и какви решения взехте тогава, защото мина доста време. То е достатъчно, за да сте сигурен, че членовете на АС ще забравят какво сте обсъждали и как сте гласували.
Обаче е опасно, Вие, гражданино Мирчев, да не забравите какво сте решили, че е решил АС и да се затрудните какво точно да се вкара в протокола.

Не се разсейвайте!
Не допускайте протокол за февруарски АС да се изготвя след мартенски АС. Положението наистина става сериозно!
цитирай
257. анонимен - ЮЗУ-търпението
12.03.2009 23:39
Последният АС беше на 25 февруари.
Да не твърдите, че още няма протокол?
Днес е 12 март.
Философите и психолозите ще се окажат най-търпеливите хорица, бе!
цитирай
258. анонимен - По повод протоколите от АС
13.03.2009 00:55
Колко време Ви трябва, за да разберете, че Мирчо-в я кара съвсем пред просото.Какви ти тук протоколи, каква ти тук задължителна предварителна информация.Какво означава дадена публично дума: че - например през февруари на АС ще се обсъжда ОДИТНИЯ ДОКЛАД на мОН.
Някой да си спомня?
През същия този кратък февруари - пак без никаква предварителна информация - Нерончо променя дневния ред, за да Управи Философския факултет.И това е въпрос на отношение към АС - в академирчев стил: заплахи, гавра, манипулации, тайнствени завери, недомлъвки, тук-там простотийки /на нивото на бай Тошо/, селски хитринки, тарикатлъци и участие на подготвен миманс. Едино /овче/душие, и опять вперед.
Им-прът /тояжка с морковче/ -факторът и - особено - пряник - факторът са на мода в Юзу-то.
цитирай
259. анонимен - Към 254
13.03.2009 08:31
Престанете да тиражирате версията, че "Веска и Ася са написали професурата" на Мирчев. В много близки отношения съм с тях, не веднъж сме говорили по този въпрос и те многократно пред мен са отричали това да е истина. Какво се цели като от време на време се напомня в този форум, че ректора е станал професор, благодарение на двете колежки? Може би да се "поддържа огъня" срещу тях...
цитирай
260. анонимен - от 254
13.03.2009 08:48
Извинявам се на Ася и Веска, не исках думите ми да се обърнат срещу тях. Исках да кажа, че те заслужават да са професори повече от петопоколенеца. Щом това за професурата на Мирчев не е истина и човекът си я е написал благодарение на личните си интелектуални качества, онзи неприличен пиянски есемес по адрес на Ася и Веска ще да е бил проява само на простащина, която можем да простим на един голям учен, но не и на черна неблагодарност.

Мир да има, момичета. Не съм срещу вас.
цитирай
261. kkabakciev - Едно мое съобщение по политически въпроси в Нета, вече публикувано. Пускам го и тук, защото намирам, че е важно
13.03.2009 08:54
Както е известно, София я ръководи един индивид (кмет), който не може да се справи с изключително елементарни работи като например кучетата, дупките и боклука по улиците. Пожарникарят-кмет не благоволява да се появи по телевизията и да обясни защо вече цяла седмица повечето софиянци - над един милион души, изобщо не знаят и не разбират как се движи и как ще се движи градският транспорт. ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ СЕДМИЦА ПО ВЪПРОСА НЯМА ВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ - ИЛИ ДОРИ НЯМА АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ!!! Объркването, особено с трамваите и тролеите, е умопомрачително!

А индивидът-пожарникар се кани след няколко месеца да се прехвърли да управлява ... цялата държава! И с него се натиска да управлява държавата и драгалевският соцполитасистент, хвалил съветската икономика като прогресивна!?

В същото време има сериозни съмнения, че Пожарникаря е незаконен кмет на София! Преди броени години беше внесен съдебен иск от страна на асистентите на Драгалевския за установяване законността на кмета на София. Но Пожарникаря, вместо да заяви, че за него е чест да отиде в съда и да докаже там законността на кметския си мандат, притисна асистентите на Драгалевския (Софийската организация на ДСБ) да оттегли иска, за да подкрепи Пожарникаря кандидата за президент на Драгалевски. И ИСКЪТ - УМОПОМРАЧИТЕЛНО, НО ФАКТ - СЛЕД ТОЗИ РЕКЕТ БЕШЕ ОТТЕГЛЕН! Съгласие за оттеглянето на иска изказаха Драгалевския, Атанасов (юрист) и Беронов (бивш конституционен съдия).

Това ПОВЕЧЕ ЕПОХАЛНО ПО СВОЯТА БЕЗПРИНЦИПНОСТ И МАЛОУМИЕ РЕШЕНИЕ БЕШЕ ОБАЧЕ САНКЦИОНИРАНО ОТ САМИЯ ПОЖАРНИКАР, който се отметна от обещанието си и не подкрепи избраника на Драгалевския! А законността на мандата на кмета на София - един огромен град, европейска столица, остана под съмнение!!! Но това явно изобщо не тревожи особено нито така наречените политици, нито общата популация на София и на така наречената държава, всъщност една истинска кочина ...

Справедливостта изисква да се припомни, че много местни организации на ДСБ отхвърлиха решението за оттегляне на иска и протестираха срещу него.

И след всичко това днес Драгалевския официално обявява, че иска да работи с Пожарникаря за управление на държавата!?!?

Явно бедна е фантазията на нормалната популация на държавата-кочина какво тепърва я чака - при такива индивиди, които имат наглостта да твърдят, че са политици!
цитирай
262. анонимен - спомени от бъдещето в стил Димитрина Асенова
13.03.2009 09:05
Извлечение от прокотола на АС от 25 февруари:

Предложението на Декана на ПИФ проф. Софка Матеева специалностите "Психология" и "Социология" да преминат към Философски факултет беше прието единодушно. Проф. Матеева предложи и специалност "Културология" да премине към ФФ. Всички гласуваха "за". Проф. Матеева приветства методите на управление на ректора на ЮЗУ, а той й върна комплимента с думите, че откакто тя е оглавила ПИФ, факултетът се е превърнал в пример за законност и академизъм.

...

Кой смее да си спомни какво е било на последния АС?
цитирай
263. анонимен - Значи последно
13.03.2009 13:49
Мирчев е истрински професор, който само бърка падежите на руските автори от които преписва.
А на Гюдженов Пашова ли му беше ... или Вардарева ... или и двете.
Този кариерен стратег
цитирай
264. анонимен - Депутатът и лидер на партия &quo...
13.03.2009 16:46
Депутатът и лидер на партия "Ред, законност, справедливост" Яне Янев открива в Благоевград приемна за граждани от избирателния си район в понеделник на 16 март.

От 10 .00 до 13.00 часа в зала 101 в сградата на Община Благоевград, депутатът Яне Янев и специалисти от неговия екип ще приемат сигнали на граждани, потърпевши, или недоволни от съдебната система в Пиринско, съобщават от централата на "Ред, законност, справедливост".

Гражданите, които желаят да се срещнат с Яне Янев и юридическия му екип, могат да се записват на е-mail: centrala@rzs.bg, или да изпратят своето име и адрес на факс: 02/981-10-89.

След приключване на приемния ден на 16 март, в 13.00 часа, депутатът Яне Янев ще даде пресконференция на тема:"Корупция, конфликт на интереси, търговия с влияние и нерегламентирани контакти в съдебната система в Благоевградско.


Хайде да ви видим сега писачите какво ще предложите на Депутата. Дали истини подплатени с факти и аргументи или ще си останете само с мъждукането по форумите.

цитирай
265. анонимен - Носят се слухове, че самият Яне Янев
13.03.2009 17:01
е поканил един човек непременно да дойде с документи в приемната.
Я, да видим сега. Можте ли позна - ама от първий пут - кой е тоз човек, капацитет по корупция в съдебната система. И не само в нея.
цитирай
266. анонимен - Гражданино Мирчев,
13.03.2009 20:32
Ти ли си поканения от самият Яне Янев ?
цитирай
267. анонимен - Бъдещото правителство
13.03.2009 20:50
Яни кани хората, с които ще прави бъдещото правителство - това са сегашните борци за правдини в Благоевград и най-вече в ЮЗУ! Той самият ще бъде председател, вероятно вече е решил Кабакчиев да бъде министър на синтаксиса (съветник ще му бъде Чомски), другите министри Яни, ще ги избере измежду неанонимните в този форум! Който помогне на Яне войвода да разкрие анонимните борци във форума, за да направи своя супер-кабинет, ще получи званието доцент или професор, при новото правителство. Дерзаите...
цитирай
268. анонимен - към 267
13.03.2009 21:38
А Лилия Илиева, която също понякога не пише анонимно в този форум, ще стане министър на здравеопазването в правителството на Яне.
цитирай
269. анонимен - Гражданино Мирчев,
14.03.2009 00:30
Май не остана повече накаде да мърдаш! Оставаш сам Гражданино Мирчев!

Както, Ти, Гражданино Мирчев, сам си казвал, "Гражданинът" Гюдженов е СЕЛЯНИН от Ляски, което си е факт (ОС на Б-д не го гласува за гражданин и с това си остана СЕЛЯНИН - вече е много късно за каквото и да е гласуване, селянина си е селянин). Ти си човечето, поканило Яне Янев!

Я сега си кажи, за програмата, на Бачиново при племенника ти ли ще е, а?

Хе-хе-хе, Яне Янев там ли ще го гощаваш, като Кендеров и Додунеков ли?


Гражданино Мирчев, все пак попитай Каб..., не не .... това май е някакъв ужас за теб, признай си сам Гражданино Мирчев, за всичко, че Дошков идва!
цитирай
270. анонимен - СЕЛЯНИНO Гюдженов!
14.03.2009 01:15
Ma, така смешно ми стана в тази ИСТНА, че ...!
цитирай
271. анонимен - Хей, копелдак смотан.
14.03.2009 01:40

Ti ot kade lapkash be anus nedo...!
цитирай
272. анонимен - В лето господне 2009,
14.03.2009 09:26
в нощта след тринадесетият петък на Марть
изригна Височайшата ярост
цитирай
273. анонимен - Amin!
14.03.2009 09:45
Amin!
цитирай
274. анонимен - do 271
14.03.2009 10:28
Kaji 271, neshto prtesnqva li te? Ili i ti si ot Lqski?
цитирай
275. анонимен - Ohoooo!
14.03.2009 10:48
Nervichkite shte ti trebvat "СЕЛЯНИНO Гюдженов" i Гражданино Мирчев!

Za tam de, kadeto Vodenicta nqma da vleze, no ti i selqnina, Da!

цитирай
276. анонимен - 271
14.03.2009 14:12
Никой никъде няма да влиза бе, мухльо! Те пак ще си лапат, а ти ще подсмърчаш отстрани и ще драскаш като Кабата, където ти падне, защото където искаш никой не те пуска, а където успееш - никой не те чете!
цитирай
277. анонимен - КВО ТОЛКОЗ ?
14.03.2009 15:59
По отколешна традиция винаги, когато предстои сериозно събитие (среща, ТВ-интервю, публикациия) относно престъпленията в ЮЗУ и Югозапада въобще, тук във форума се активизират анонимните академични гамени. Езикът им е типичен, обръщенията им - романтични, разсъжденията им - истерично-многопластови.
Не им се занимава с миналото; не им се връща към факти на доскоро сгазен лук.
Приоритетно ги вълнува бъдещето и в рубриката "Какво ни чака" споделят какво биха искали да се случи. Трогателно.
И точно затова поведението им във форума изглежда необяснимо: КВО ТОЛКОЗ СЕ ДРАЗНЯТ, ХИЧ НЕ Е ЯСНО!
цитирай
278. анонимен - до 277
14.03.2009 18:17
Ей-тъй ми харесва: някой кротко да им затвори устата! А след това да затвори и тях до един!
Скоро и това ще стане, затова се дразнят!
цитирай
279. kkabakciev - Абе, какъв е тоя ненормалник/тая ненормалница?
14.03.2009 18:35
№ 276: "драскаш като Кабата, където ти падне"

Аз драскам, където ми падне ли? Какво значи, че драскам? Пиша неща, които са глупави ли? Кое е глупаво, което съм казал? И защо "където ми падне"? Не разбирам.

Но при всяко положение такова писание може да бъде само на дементен индивид. А ако това е преподавател в университет, вече става трагично.
цитирай
280. анонимен - Ти си дементен
14.03.2009 19:23
Това иска да ти каже 276! И освен това иска да спаси този форум от "дементно" писане, като това, което правиш ти с дементния ти нарцисизъм.
цитирай
281. kkabakciev - Това са празни приказки, № 280!
14.03.2009 19:55
А тези кавички Ви осветяват много силно.
Имате нужда да се лекувате! Казвам го съвсем сериозно!
цитирай
282. анонимен - Каба, недей!
14.03.2009 20:11
Не им влизай в преписката.
Друг стил, друго ниво, други мащаби... За кавичките няма как да поставиш кавички, така че просто ги подминавай!
В този форум има и хора, които винаги ще признават че сред най-полезните мнения тук е именно твоето.

цитирай
283. kkabakciev - Съгласен, обаче има и друго
14.03.2009 21:11
Тук не става дума само за подкрепа на другата страна в ЮЗУ, това лице по-горе трябва да разбере, че има проблем, това е личен проблем, и е здравословен.
Каузата има нужда от опоненти, но не и от такива опоненти. И е чисто човешко да се посочи на този, който има проблем, че трябва да си го решава.
цитирай
284. анонимен - Кабата и на стената на кенефа сиг...
14.03.2009 21:54
Кабата и на стената на кенефа сигурно пише с пръст, след като се изходи. Зер толкова гениални мисли напират ли, напират, и ако не ги запише, токе виж ги забравил. Тогава жалко за идните поколения, няма да са осветени от божествената му еманация... Амин!
цитирай
285. kkabakciev - Хайде, кротката,
14.03.2009 22:20
утре на преглед.
цитирай
286. анонимен - относно 284
14.03.2009 22:23
И тръгна простотията по университетите...
цитирай
287. анонимен - и 284 търси пристан, обачеееее
15.03.2009 01:27
... няма как да е тук. Тук не се чувства комфортно - остава неразбран. Напъните му да ходи по нервите и да вдига кръвното на колегите са без резултат.
Жалко академическо недоразуменийце!
Какво да правим? Не можем като Мирчев да изпадаме в истерии и да дивеем от ужас, от злоба, от безсилие. Не можем, извинете!
Искаме да ви влезем в положението, разбираме, че ще ви ругае, защото не сме ви забелязали достатъчно и не сме се увлекли по дразнителския ви гъдел... ама не разчитайте на нас. Разберете ни и вие: приемете, че не засягате никого тук. Не го докосвате даже. Защото разстоянията са непреодолими.
Каквото да се прави?
Утешете се с нещо друго!
Още малко остана.
Още малко!
цитирай
288. анонимен - 287
15.03.2009 09:30
А дано да е малко, но всичко е относително и малкото за едни е безкрайно за други!
цитирай
289. анонимен - Леко да припомним един стар постинг
15.03.2009 21:29
Преди да се появят и нови

От февруари, 27-ми

37. анонимен - Гюдженов,
27.02 20:41
Питам те за трети (и ПОСЛЕДЕН) път от блога на уважаемия колега Петър Дошков - съвестта на ЮЗУ

- кога точно подправяхте и фалшифицирахте, със задна дата, документите, които Иван Мирчев после изпрати в МОН за отговор на Даниел Вълчев на въпрос на уважаемия народен представител Мирослав Мурджов, свързан с третия, незаконен мандат на Воденичаров и престъпното сборище на ПИФ от 12 декември 2007 г.?
- кой даде идеята?
- кои участваха?
- кои са онези, които - без пряко да са взели участие и поставяли фалшиви подписи - знаеха за извършващото се престъпление от теб и Воденичаров, или пък присъстваха по време на извършването му и ви гледаха.

Питам те, Гюдженов, наистина за трети и последен път в блога на Дошков. От тук нататък отговорността за всичко случващо се и водещо до накърняване престижа на ЮЗУ ще е само и единствено твоя!
Ти решаваш, Гюдженов!!!
СТЕФАН ДЕЧЕВ

цитирай
290. анонимен - Припомяй, Дечев, няма лошо.
15.03.2009 22:53
...че както е тръгнало днешните проблеми от сегашния ректор като нищо ще заличат спомените от предишния.
цитирай
291. анонимен - Извинявайте, Дечев,
16.03.2009 00:03
но какво ще стане, ако Гюдженов отговори на въпросите Ви?
Освен това, като че ли вече питате за четвърти, а не - за трети път.
И така сте формулирали въпросите, че те вече съдържат отговори - т.е. не са обективни.
Доколкото знам, проф. Гюдженов е предишният ректор. С него на "Ти" ли сте, или искате да подчертаете, че не го уважавате?
цитирай
292. анонимен - Някой знае ли
16.03.2009 00:56
как Дошков е приет за студент по право в ЮЗУ?
Какви са му оценките на кандидат-студентските изпити?
Какви кандидат-студентски изпити е положил?
Благодаря предварително за отговора!
цитирай
293. анонимен - GTA
16.03.2009 01:28
Днес в Благоевград, в пресконференция на народния представител Яне Янев, ще вземе участие и д-р Петър Дошков. Той ще изнесе скандални данни и покаже скандални документи за дългогодишната, невиждана и дори невъобразима корупция в ЮЗУ, съдилищата в Благоевград и Висшия съдебен съвет на двойката Воденичаров-Петканов. Ще бъдат изнесени скандални данни за скандални назначения. Ще бъдат показани и официални съдебни документи изготвени по системата за фалшификации "Йордан Шопов-Кристина Попова".
По този повод, GTA публикува за пръв път писмо от 2 юли 2007 г., което е изпратено от Стефан Дечев от София до журналистката от Дойче Веле Маринела Липчева-Вайс в Берлин. Ето съдържанието на мейла и писмото, което е било атачмънт. Мейлът и писмото ще бъдат част от документалната кинига "Зала "Шопов" и крахът на мафията "Воденичаров".

GTA пожелава успех на Петър Дошков в утрешната пресконференция.

Re:Wednesday, July 2, 2008 9:15 PM
From: "stdetchev@yahoo.com" <stdetchev@yahoo.com>
To: Marinela.Liptcheva@dw-world.de
Cc: marbal@zedat.fu-berlin.de

-----Inline Attachment Follows-----

Zdraveite,
Kam Vas me posavetva da se obyrna predi vreme Martina Baleva. Stava vapros za edin skandal, kojto dnes se komentira v "Dnevnik" i ot Bojko Penchev. http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=520910

V attachment dolu prashtam poveche podrobnosti.
Problemat savsem ne e drebna provincialna kavga, a naistina e simptomatichen za
--- podgootovka na juridicheski kadri
---- sadebna sistema
---- diplomi razdavani na politichesjka klasa
---- korupcija v sadebnata sistema
----- korupcija v obrazovanieto
---- konflikt na interesi po visokite etazhi na vlastta
---- presledvane za kritika i nesaglasie
i oshte, i oshte
Shte ochakvam Vashia otgovor dali mozhete da ni sadejstvate s neshto za da namerim tribuna.
Pozdravi,
Stefan Detchev


Здравейте Маринела Липчева,
Става дума за следното.
Една история, която на пръв поглед може да Ви се стори провинциална, но всъщност опира до най-високите етажи на властта и цялата политическа класа. Красноречиво става дума за конфликт на интереси и създадени мрежи, които не зачитат по никакъв начин законите на страната. И не само защото в центъра на историята е бивш член и говорител на Висшия съдебен съвет, новоизбран член на Върховния арбитражен съд, председател на Специализирания научен съвет по правни науки на ВАК към Министерския съвет и т.н, и т.н., позиции, длъжности, връзки, мрежи. Същият е и декан на Правно-историческия факултет (ПИФ) на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, правният факултет, който обучава най-много юристи в цялата страна.
Става дума за проблем, който е свързан с появил се и днес материал от Бойко Пенчев на страниците на “Дневник”
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=520910.

Първоначално казусът “Воденичаров” се появи в публичното пространство през декември 2007 г. и януари 2008 г. с няколко публикации. Най-важната бе тази на Симион Патеев
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=406944

В края на януари 2008 г. парламентарно питане към министър Даниел Вълчев отправи депутата Мирослав Мурджов. Междувременно Инициативен граждански комитет внесе на 7 февруари 2008 г. Обръщение до парламента, министър Д. Вълчев и медиите. Ето го тук в постинг 12 Обръщението http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.195

Министър Вълчев отговори в пленарна зала на 8 февруари на питането на М. Мурджов. Ето стенограмата от отговора в постинг 10 тук http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.210

Оказа се, че за целта на отговора Воденичаров е изпратил чрез ректора на ЮЗУ Иван Мирчев и три документа с невярно съдържание: Вж. тук документи 1, 2 и 3.1.и 3.2
http://hercules.vs.pif.googlepages.com/home


Появиха се и някои нови публикации. Една информативна на Зорница Латева и две по-аналитични на Росен Босев в “Капитал”
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=456430
http://www.capital.bg/show.php?storyid=456973
http://www.capital.bg/show.php?storyid=456982

Аз също излялох с материал във в. “Про и анти”
http://www.pro-anti.net/show.php?issue=844&article=5
На 17 март 2008 г. 18 преподаватели от ЮЗУ внесоха ново Отворено писмо до Даниел Вълчев
http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_14czqjh6ft;

http://hercules.vs.pif.googlepages.com/podpiska.jpg

Вълчев протакаше и бавеше отговора умишлено. Предполага се притиснат най-вече от Георги Петканов, Огнян Герджиков, Любен Корнезов. Пожелал анонимност пред мен член на Комисията по образование към парламента, от квотата на БСП, предполага, че в прикриването на Воденичаров, макар и с неохота, е бил включен и Михаил Миков.

Появиха се и други материали по скандала “Воденичаров”
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=138149

http://knigi.dnevnik.bg/show/?storyid=485374&p=6

http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=494129

http://www.capital.bg/show.php?storyid=477924&pic=7

http://www.kultura.bg/article.php?id=14114

Накрая все пак Даниел Вълчев ми отговори, като се оправда с проверка на МВР в ПИФ, която уж забавила неговата проверка.
http://hercules.vs.pif.googlepages.com/Minister_Vylchev_Otgovor.PDF

Ставаше все по-очевидно, че министърът търси единствено протакане и печелене на време за да не отговори на основните въпроси. А те са.
1. Защо след като е прекратил трудовия си договор с ЮЗУ по взаимно съгласие на страните на 23 юни 2005 г., Воденичаров все още работи в ЮЗУ, макар никога след тази дата да не е бил обявяван изискващия се конкурс в “Държавен вестник” за преподавател по административно право и процес?
2. Защо след като е пенсионер от 18 август 2005 г. Воденичаров не е прекратил предсрочно изпълнението на длъжността декан както изрично е изисквал това тогава действащия Закон за висше образование. (Направена поправка след това няма обратна сила)?

Междувременно, докато Вълчев протакаше в Благоевград пристигаха да легитимират незаконния Воденичаров кой ли не -
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=242933Поради протакането на Вълчев, и вземайки повод от неговия отговор от парламентарната трибуна от 8 февруари, аз и моят колега Петър Дошков подадохме жалби в Административен съд – Благоевград, искайки съответно обявяване на нелигитимността на Воденичаров като декан на ПИФ и на Иван Мирчев като ректор на ЮЗУ. Жалбите могат да се прочетат тук

http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_17gdnbb9f8,

http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_18dt3xnhdq

Жалбите неизненадващо бяха отхвърлени от подвластния на Воденичаров Административен съд – Благоевград и ние обжалвахме определенията чрез Върховния административен съд.

Тези дни в писмо до мен министър Даниел Вълчев писа:
http://hercules.vs.pif.googlepages.com/Vylchev_Otgovor.pdf

Медиите също го отразиха
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=139974

Деканът на Факултет по изкуствата изрази нашето неудовлетворение от отговора на министъра и зададе 8 въпроса на Д. Вълчев, на които все още няма отговор
http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_24cg2fmrcz

Междувременно депутатът Мирослав Мурджов беше отправил чрез МОН няколко допълнителни искания към Воденичаров и ПИФ
http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_26gbm4kbc2

На тях получи комични отговори
http://hercules.vs.pif.googlepages.com/Murdjov1.pdf

Или напусналият университета на 23 юни 2005 г. Воденичаров се е завърнал отново в него с конкурс от 1997 г.

Макар министърът да не ни доставя одитния доклад на МОН за ПИФ на Воденичаров, ние се сдобихме с него и го дадохме на медиите:
http://mediapool.bg/show/?storyid=140554&srcpos=6
http://viara-online.com/show_news.php?show=21964
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=519917


После публикувахме и целия одитен доклад
http://hercules.vs.pif.googlepages.com/odit.pdf

http://hercules.vs.pif.googlepages.com/odit0001.pdf

http://hercules.vs.pif.googlepages.com/odit0002.pdf

http://hercules.vs.pif.googlepages.com/odit0003.pdf

http://hercules.vs.pif.googlepages.com/odit0004.pdf

Но и едно от нещата, които на практика констатира одитният доклад е, че това, което е говорил през 2005 г. Петър Дошков в интервюта и по пресконференции е истина.
http://struma.bg/cgi-bin/archive.cgi?year=2005&month=01&day=27&issue=3863&page=home&article=2.

И след този скандален одит министърът продължава по някакви предварителни договорки и сценарии, които са си гавра с елементарната законност. Част от него е и посещението му в ЮЗУ последния понеделник за първа копка на спортна зала, все едно че нищо не е имало.
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=267325

Играе се някакъв зле скроен сценарий за прикриване на Воденичаров и неговото измъкване все едно, че никога не е вършил престъпления и очевидно съставял документи с невярно съдържание. Опитва се замазване на факта, че Воденичаров противозаконно консумира от есента на 2007 г. трети мандат на декан, а още след 18 август 2005 г. не е трябвало да бъде декан. Да не говорим за фалшивите документи, с които обосновава това. Да не говорим, че ако за миг допуснем, че не са фалшиви, министърът пак ни дължи отговорите на въпросите, за които ние отдавна говорим, говори го днес и Бойко Пенчев. Как прекратяваш договора си с университета на 23 юни 2005 г. и без конкурс, само след 6 дни се връщаш в него и ставаш декан на ПИФ като междувременно изобщо не преставаш да бъдеш председател на Общото събрание на ЮЗУ. Повече от комично. А и да не забравяме, че министърът на образованието е юрист.
Неслучайно се появяват вече и обвинения към Даниел Вълчев
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=520015


Причината за мълчанието, протакането, бездействието – доста сериозния ПОЛИТИЧЕСКИ ЧАДЪР разтворен над Воденичаров.
В този политически чадър, през годините и сега, спокойно можете да включите зам.-председателя на парламента Любен Корнезов, бившият вътрешен и правосъден министър, а сега вече конституционен съдия Георги Петканов, бившият председател на парламента и шеф на Арбитражния съд Огнян Герджиков, доскорошният зам.-министър на вътрешните работи Камен Пенков (сам с диплома от Воденичаров), председателя на Комисията по образование към парламента Лютви Местан, председателя на Върховния административен съд Констатнтин Пенчев и много други.
За мащабите на корупцията свидетелства ярко подкрепата на ДПС и Атака за промяната в Закона за висше образование, която да даде на деканите да имат и повече от два последователни мандата.

Много е показателно, че за толкова месеци след разразяването на скандала от 240 народни представители само един – Мирослав Мурджов се осмели да зададе устен въпрос.
Иван Иванов (ДСБ) зададе въпрос, но го направи не устно, както ние искахме, а писмено, и не зададе въпросите, за които ние го молихме, а въпрос за одитната проверка на МОН, на който министърът му отговори стандартно, използвайки текстовете на вече готовия си отговор изпратен до мен. И още. Министърът е предоставил на Иван Иванов текста на окончателния одитен доклад за ПИФ на Воденичаров, но го е помолил да не ни го дава.

Особено красноречиви са другите ни опити за отправяне на парламентарно питане.
Опит през БСП - Тъй като министър Даниел Вълчев пускаше фалшиви сигнали, че не действа решително, тъй като го питал Мурджов от опозицията, а той искал да го пита някой от управляващите, направихме и подобни опити. Със съдействието на Андрей Пантев (аз съм историк) се свързах със зам.-председателката на Комисията по образование Валентина Богданова. Тя ми каза, че първо ще говори с министъра. Разменихме си телефоните. След няколко дни я потърсих, тя вече ми се скара, че още не е говорила с министъра и като говори , тя сама ще ме потърси (Извод – вече бе говорила с него и той я беше разколебал).

Опит чрез ДСБ – Отново чрез хора от академичните среди в ДСБ се направи връзка с другия зам.-председател на Комисията по образование Димитър Камбуров (ДСБ). Официалният му отговор бил, че като зам.-председател на комисия не било удобно той да пита.

Опит чрез Единна народна партия (ЕНП) и Мария Капон – Чрез координатора на партията ЕНП направихме опит въпрос да отправи депутатката Мария Капон. След един месец мотаене и протакане накрая отговорът беше: “Няма да задам въпрос. Воденичаров не е единственият мошеник в България.” Истинската причина се оказа обаче активиста на Капон от Благоевград Радослав Тасков – явно също оплетен в мрежите на Воденичаров. Да припомня, че преди втория тур на местните избори в Благоевград Тасков бе подкрепен от Лазар Причкапов, който не даде гласовете си за Костадин Паскалев. А бащата на Тасков е местен лидер на “Атака”.

Всъщност Воденичаров е впримчил в корупционните си схеми всички депутати от Благоевград, без разлика на политически цвят. Дипломи по бързата процедура също е раздал на политици от всички цветове и техните роднини. Отказът на Иван Иванов да зададе устен въпрос, както и точно конкретните въпроси, за които ние настоявахме, също обясняваме с действия на депутатката от ДСБ от Благоевград Елиана Масева, която е и зам.-председател на правната комисия към Народното събрание.
Та това са въпросите, които исках да поставя пред Вас и да ви попитам бихте ли могли да ни бъдете от полза.

За съжаление, едва ли ще Ви стигне времето да се запознаете с това как Воденичаров е откъснал Благоевградския регион от българското право. Едва ли ще имате възможност да проследите съдебния фарс в съдилищата на Благоевград от 2005 г. срещу Петър Дошков, който, убеден съм, ще влезе един ден в учебниците по нарушаване на елемнтарните права на човека
http://petdoshkov.blog.bg/
Но за голямо съжаление наскоро една от участничките в този съдебен фарс, скандалната благоевградска адвокатка Незабравка Стоева, бе избрана дори след ходатайство на самия Воденичаров и Любен Корнезов, за член на Инспектората към ВСС
http://www.bgpetition.com/inspektorat-vss/index.html
Да не говорим за други известни скандали около нейната личност.

Пак за съжаление – едва ли ще Ви стигне времето за да се потопите и в скандала с опита за именуване на аудитория в университета на името на историка Йордан Шопов – покоен приятел на Воденичаров. Обърнете внимание – одитният доклад на МОН е категоричен, че най-много студенти са били прехвърляни неправомерно от Воденичаров именно от специалност “история” в “право”, при мълчаливото съгласие на Йордан Шопов
http://zalashopov.blog.bg/viewpost.php?id=137695

Иначе цялата хронология на борбата срещу Воденичаров може да се проследи от тук
http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.0
до тук
http://anamnesis.info/forum/index.php?topic=409.705

Предварително Ви благодаря за вниманието и отделеното време,
Стефан Дечев

цитирай
294. анонимен - Стефане, по-интересно би било да ...
16.03.2009 07:40
Стефане, по-интересно би било да публикуваш отговора на писмото си!
цитирай
295. kkabakciev - Какво става, защо не разказвате?
16.03.2009 21:03
Научих от Дошков, че интервюто е минало добре.
А вие какво ще кажете?

Извинявам се. Имах предвид пресконференцията.
цитирай
296. анонимен - Ама интервю ли беше, или прескон...
16.03.2009 21:20
Ама интервю ли беше, или пресконференция?
цитирай
297. анонимен - Нито интервю, нито - пресконференция,
16.03.2009 21:29
Среща с избиратели и изслушване на оплаквания.
Има си официална информация в новините.
цитирай
298. анонимен - Е, аз се подведох. То вече нали няма ...
16.03.2009 21:40
Е, аз се подведох. То вече нали няма ГТА. Аман от ментета.
цитирай
299. kkabakciev - Грешка - вече се извиних по-горе
16.03.2009 22:10
Имах предвид пресконференцията, а не интервю.
Моля, дайте линк, щом има официално съобщение за пресконференцията.
цитирай
300. анонимен - GTA
17.03.2009 00:29
Като резултат от публичната проява вчера на депутата Яне Янев (партия "Ред, законност и справедливост") съвместно и с д-р Петър Дошков, по непотвърдени все още източници, се очакват в най-скоро време две парламентарни питания. Те ще бъдат от по три (или общо 6 въпроса). Питанията ще бъдат отправени към министърката на правосъдието Меглена Тачева и министъра на образованието Даниел Вълчев. Питанията ще се отнасят до случаи на корупция и продължаващо беззаконие във висшето образование, скандални незаконни назначения в съдебната система от Висшия съдебен съвет на Ал. Воденичаров, корупцията в образованието на бъдещи кадри в правосъдието на база ПИФ и редица други.
Очаква се през настоящата седмица авторитетно столично издание да публикува специална обширна статия от д-р Петър Дошков. В нея ще бъдат ознесени конкретни данни и публикувани документи за смайваща корупция и беззакония във висшето образование и съдебната система.
Вчера получихме запитвания дали Воденичаров и Гюдженов са били вече арестувани. Не можем да потвърдим подобни данни, но са твърде сигурни данните за парламентарните питания (устни с отговор по телевизията) и серията публикации на Дошков в централни столични издания.
На онези, които изявиха желание да разберат отговорите от юли миналата година на писмото на Стефан Дечев до радио "Дойче веле", обещаваме да задоволим любопитството им в най-скоро време. Наистина малко хора до скоро знаеха за решаващата роля на Радио "Дойче веле" за ранното отстраняване на Воденичаров (с оглед на разтегливите обещания на Вълчев) още на 17 юли м.г. (а не до 10 октомври Воденичаров да бил огласял кога точно ще се оттегли, като преди това заедно с Пискова да си разиграват коня и да държат сметка на Стефан Дечев защо не посещавал престъпните и незаконни сборища на катедрата на Пискова, замаскирани като катедрени заседания).
Само имайте търпение.
цитирай
301. анонимен - Люнгов. Защо мразят мижитурките, след като даже не си ги забелязвал
17.03.2009 06:57
Часове на Дошков ще се дадат и той няма да има повече правни основания да развява "знамето на бунта". Но, на тези, които ги страх и от сянката им, е нужна абсолютна сигурност, че "всевиждащото" Му око ще ги изтрие от полезрението си. "Кажи бе човек, какво още искаш?" "На Люнгов часове!" "Ама той е луд!"
Реплика на същество от женски пол някога с името Вера Лазарова, някаква трета писарушка в личен състав, поизостанала мома..., на която за 9 тодини време сигурно не съм казал 23 пъти "здравей"! И то не, защото съм грандоман, а защото в тогавашния първи корпус не съм имал повече от 23 пъти работа. От къде ли въпросната представителка на пола си (не казвам дама) ще знае, че диагнозата, която ми е определила е адекватна на житейското ми състояние?
Ако е същата персона, то явно става дума за реалния страх от това, че сборището на двама луди- вече е опасно за уюта и летаргичния непробуден сън на отчитането на обществена работа. То и на хората не влизали в Университет е ясно, че лице, което като гост се мярка веднъж седмично- без да е член на общността, която взема решения, е не просто безопасен, а е даже незабележимо.
В тази диагноза е изказан страхът на мижитурката, повярвал си е, че е вече нещо различно от съществото, което мижи и се турка, но и в новата си роля то не може да бъде друго, освен глашатай на чужди повеления. "Ама какво ли ще стане, ако от тези незначителни хорица с ръст около 170 см. започне да излиза нещо различно от интриги и клюки- онова, на което му викат "Наука"!
Не се правя на велик и тези вмирисани няколко лева седмично- не са фактът, който ми заинтересува в тази смахната идея на Дошков да чета лекции. ?3 години съм преживял без тях, ако имам дни, сигурно още толкоз на Буден мозък ще преживея! Мижитурките обаче не са забравили, че питах тогав на всеслушание, за нещо, което всички знаеха: не може да ти повишават цените, и да ти обясняват, че с това вече ще живееш по-добре! Вярно, луд съм бил. Днес всички крещат обратното.
цитирай
302. анонимен - 301
17.03.2009 11:53
Абе, перковци, ЮЗУ не е място да си избивате комплексите. Като толкова не ви харесва "даскалоливницата" защо драпате толкова да вземате часове там? Ами има толкова частни и престижни университетие с вного по-добро заплащане, ходете там и оставете "мижитурките" да си зобят в скапаното ЮЗУ! Лошото е, че не ви искат никъде, а не само в "даскалоливницата"! За нищо стойностно не ставате, ето там ви е проблема!
цитирай
303. анонимен - ". . . . ето там ви е проблемЪТ. ...
17.03.2009 14:24
".... ето там ви е проблемЪТ."

А бе той толкова си може Мирчев с правописа. И Гюдженката също.

А иначе това ли са престижните частни ВУЗОВЕ
http://www.struma.com/cgi-bin/archive.cgi?year=2009&month=03&day=16&issue=5132&page=home&article=0
цитирай
304. анонимен - GTA
17.03.2009 14:31
Преди броени минути завърши специално, много обширно интервю на д-р Петър Дошков за елитна столична медия. Повече подробности за медията и журналистката взела интервюто по-късно.
цитирай
305. анонимен - Люнгов. Никога не съм твърдял, че това е Университет
17.03.2009 14:36
На 302. Болний от грандоманщина Анонимнико. Винаги съм твърдял, че най-достойното, което може да остане от Хаджи Генчовата Академия е това, че е била даскалоливница. В друг ВУЗ съм бил и в още един, и то след конкурси за разлика от теб, който си внушава, че работи в Университет- дакопал се до пайчето си по незнайно какъв си начин. Не съм твърдял, че се стремя към лекциите в ХГА, но ако може да има научно философстване в педагогиката- ТО ТВЪРДЯ, ЧЕ В МИЛАТА МИ РОДИНА НИКОЙ НЕ ГО МОЖЕ ПО-ДОБРЕ ОТ МЕН! Нали ви предлагах да си изберете ден, час, аудитория и публика и да заложим един срещу друг! Страх те е нали? Да вярно е, перко съм, защото не съм МЪЖОтурка: колко ли могат да се изправят срещу другите и себе си по този начин!
Оббяви се бе- ЛЕВЕНТ ЮНАКО!
цитирай
306. анонимен - 305
17.03.2009 15:31
Айде-е-е, още един "велик" се пръкна! Внимавайте, че няма да ви стигне мястото, да го разделите с Кабата, ха-ха-ха!
цитирай
307. анонимен - 304
17.03.2009 15:39
Дошковецът да почне да взема хонорари за интервъта, ще е по-добре, отколкото ако чака часове от даскалоливницата на Плънгов.
цитирай
308. анонимен - Ужасен на N Вие сте луди!!! шоу да ни се смее на дошковщината
17.03.2009 20:07
В Югозападния университет очакват масов разстрел на студенти! коментари/316 октомври 2008, 12:10Топ скандал
Славей Костадинов
Страшилището на ЮЗУ Дошков показва,че GSM, а не пищов издува джоба му, с който няма как да гърми, защото дясната му ръка е полусаката.

Колегите на уволнения, но върнат от съда на работа главен асистент Дошков твърдят, че не бил наред, биел наред, имал трето око на тила и преподавал с пистолет в пазвата. Разобличителят на академичната мафия Дошков пък обвинява, че в Югозападния университет дипломите за прависти се раздават по-лесно от тапии за готвач - например Жени Калканджиева и Поля Станчева се записали да учат право директно във... втори курс без приемни изпити.

Войната между доктора на филологическите науки Петър Дошков - главен асистент в ЮЗУ-Благоевград, и ръководството на университета може да се превърне в касапница, опасява се ректорът проф. Иван Мирчев. А и не само той.
След уволнението на Дошков от предишния ректор Гюдженов той цели три години води и печели сам съдебните си битки. От около два месеца асистентът е възстановен по съдебен ред, но никой не му връща нито кабинета, нито бюрото, нито стола дори. Не му е даден и необходимият норматив часове, но си получава заплатата и това го възмущава. Вече втори месец лишеният от работно място Дошков кисне в барчетата на ЮЗУ между две лекции, а междувременно факултетният съвет на Филологическия факултет умува как да му отнеме и малкото, което има. “ШОУ” се добра до протоколирани уникални извадки от въпросното умуване на въпросния орган. Аргументите на ораторите да се попречи на връщането на Петър Дошков въпреки съдебното решение са наистина гениални:

- “С какво право ние ще вкараме един човек, който, ако носи пистолет в университета, е за освидетелстване. В този луд, луд свят има страшно много объркани хора. Един Бог знае как те могат да действат, когато бъдат предизвикани...”

- “Моето мнение е, че той се нуждае от психическо лечение Аз го изказвам и тука. Нищо не може да се направи, при положение че неговите близки не могат да преценят какво му е състоянието. Човек, който заплашва с пистолет, наистина е много трудно да бъде допуснат сред студентите. Той много лесно може да бъде освидетелстван, ако бъде предоставен на медицинските власти. Знаете ли какви случаи има с масови убийства в различни учебни заведения.”

- “Аз уважавам Дошков и като човек, и като специалист, но моето мнение е, че той е неадекватен, агресивен, опасно агресивен. Ако може да отложим неговото връщане, а после ще му мислим.”

Явно ужасът от връщането на Петър Дошков в ЮЗУ е голям. При изключен диктофон сегашният ректор проф. Мирчев направи догадки пред “ШОУ”, че дяволите са обладали Дошков след жестоката лична драма. Преди години

асистентът губи детето и жена си.

Няколко месеца след раждането си новороденото умира. Малко след това Дошков и съпругата му, която също е преподавателка в ЮЗУ, но вече с фамилията Керина, се развеждат.
Оттогава насам в ЮЗУ се носят всякакви небивалици за него. Най-страшната е, че агресивният асистент идва въоръжен на работа и преподава с издута от пистолет пазва. И не само носи оръжието, ами и плаши с него. Страхували се били и студенти, и преподаватели. А Петър Дошков бил опасен и без пистолет. Според академичния фолклор преподавателката Кърлова е първата колежка на Дошков, пострадала от пестниците му. Имало и други. Агресивният асистент бил набил дори дъщерята на служителка. И пак при изключен диктофон настоящият ректор също се оплака, че в най-ново време от психоаномалиите на Дошков страдал и той самият. Асистентът му пращал послания по електронната поща със заплахи, че “ръката на Тоя” ще го стигне... Обаждал му се в един и половина през нощта да го пита знае ли колко е часът и за да го увери, че неговият часовник бил точен и че щял да си вземе полагаемите лекторски часове рано или късно.
Най-светлата академична мълва за Петър Дошков е, че се изживявал като Просветен, Месия, нещо подобно... Транслирал знанията си към студентите си с гръб към тях. Обясненията му били, че за разлика от другите

неговото трето око било не на челото, а на тила

и само така получавал инвенциите си свише. Тази светла страна от личността на Петър Дошков обаче не попречила на благоевградската полиция да го привика при себе си три пъти, сподели пред “ШОУ” проф. Мирчев, естествено, при изключен микрофон, и добави: "Питайте го защо"?
Разбира се, питахме го. Преди това обаче се запознахме със стенограмата на страшното тв-предаване с изявите на Петър Дошков по една от благоевградските кабелни телевизии навръх Ивановден през 2005 г. Два месеца след предаването Петър Дошков е уволнен дисциплинарно, а някои извадки от предаването наистина са страшни и уникални:

“...Защо в ЮЗУ има голям наплив от студенти? Ами, защото ЮЗУ е университет, който по никакъв начин не спазва изискванията на Закона. Това е един чудодеен ВУЗ. Нещо като Алиса в страната на чудесата... Ето ви една част от това, което притежавам, тъй като имам пет дела срещу ЮЗУ, от които едното е косвено, тъй като съдя МС... Това е заповед, чрез която заповед директно са били записани, обърнете внимание - неопределен брой студенти... направо във втори курс Право... Шест души директно във втори курс, т.е. без КСК / кандидат-студентски конкурс – б.а. /, без да плащат държавни такси, които се дължат.


За да не се смята, че имената са просто имена на неизвестни личности, трябва да ви кажа, че така е станала студентка директно във втори курс Право Поля Николова Станчева, същата е директор на Националното радио и срещу нея в момента има дело по отношение на законосъобразността на избора й за втори мандат като директор на НР. Виждам и една много известна личност -

Евгения Калканджиева, директно втори курс Право.

Намирам тук имената на бившия кмет на Дупница Пламен Петров Соколов, както и на съпругата му, о, Боже, за моя изненада записана под моминското си име Кацарска... Оказва се, че тука освен Петър Борисов Календерски, който бил председател на Здравна каса, намирам и името на Росица Георгиева Тоткова – това е депутатка... Намираме още и сина на професор Влъчко Кунев и още какво, о, Боже, намираме имена на полицаи, няма да кажа името на тоя високопоставен местен полицай / бившият шеф на РДВР-Благоевград ген. Богомил Янев, разделил се с поста си след “случая Чората” – б. а./ , но ще кажа, че не се притеснявам от това, че срещам името му и защото за мен той е точно толкова нелегитимно приет за студент, както всеки един от другите... Какво излиза? Има в ЮЗУ три групи студенти – едните, които са законни, стига само специалностите им да са законни, защото Славянска филология е незаконна специалност... Другата група студенти са тия, които се записват от Ал. Воденичаров, защото за него имам тук документи... направо втори курс Право или направо четвърти курс. Значи има студенти, които са много особен тип студенти. И третата група са тези, които аз обозначавам, в смисъл назовавам, определям, като крепостни студенти. Защо като крепостни? Защото по тази разпоредба на бл. 21 ти не можеш по никакъв начин да получиш диплома за висше образование... Аз съдя ЮЗУ за тези неща, той ЮЗУ ми изпраща съдии, които са на работа в Университета...
Виж ВУЗ-овете какви оценки имат. И като видиш, че е слаба оценката – не се притеснявай много, ами прегледай и специалността. И като видиш, че тази специалност, която кандидатстваш – например Мода и дизайн, по която дори

преподава на хонорар Евгения Живкова –

депутатка от Народно събрание.
...Примерно Поля Станчева е завършила задочното си образование, което е 6 години по закон, за 4 години. Студентите имат всички основания да се демотивират и аз като преподавател няма защо да си гледам много работата... Излиза, че ЮЗУ мами огромна маса студенти, дори мами и тези студенти, които са легитимни.

Ректорът проф. Иван Мирчев:
Жени Живкова е интелигентна жена, а не манекенка!

“Вярно е, че има случаи, при които се записват направо втори, трети или четвърти курс. Да, но е законно. Защото става въпрос за хора, завършили ВИПОНТ – бившата школа в Симеоново, не знам какво означава сега тази абревиатура. Това са хора, които три или четири години са учили и им се дава право с Наредба от 1995 г. да придобият гражданско образование. И не става дума само за ВИПОНТ. Защото някой носи академична справка, от УНСС примерно, показва заверени семестри, положени изпити, носи го тук и казваме и виждаме кои изпити може да бъдат признати и дали да се запише първи или последен курс. Ако има повече от четири приравнителни изпита, задължително се пише в предходната година. Няма от какво да се притеснявам. И за какви мутри, чалгаджийки и манекенки ми говорите? Аз познавам една Жени Живкова, например – интелигентна жена, означава ли, че като е с мода не може да запише тук? Манекенки не познавам. Е, да, при нас учи Евгения Калканджиева, да. Аз пък ще ти разкажа други неща, ако изключиш диктофона...”


"Потенциален убиец" № 1 в ЮЗУ Петър Дошков:
Ректорът ме постави под видеонаблюдение
- Не нося пистолет, ръката ми е саката и я топля под блузата си

“Мирчев е елементарен човек. След като се върнах на работа, отказа да ми даде часове, които ми се полагат по закон. Говорих с него, че след като Факултетният съвет не ми дава часове, той има право и е длъжен по закон да свика този орган и да обясни, че в такива случаи само плаща не само заплатата ми, но отделно от това часовете, които би трябвало да взема, ще се платят на друг преподавател като хонорар. Обадих му се един път от с. Калояново, родното ми село, казах му, Мирчев, изпълни закона, в противен случай ще излезе, че вършиш престъпление по служба. Каза, ще го направя и ме излъга. А сега, дали съм се обаждал в девет, десет или единайсет вечерта, не знам, но не е било един и половина през нощта. Освен това университетът плаща служебен джиесем на Мирчев, за да може да говори с преподавателите по всяко време, ние сме научни работници.
Това, че Дашков страда от някакви мании и пред студентите си се обръща с гръб, са абсолютни измишльотини. Обръщам се с гръб само когато пиша на дъската. Не ви прави чест да ми поставяте такива въпроси. Това е цинизъм. Колкото до издутото яке и джоб, ето каква е истината. След нещастен случай, още когато съм бил на 24 години, ръката ми е разрязана и оттогава е схваната, сухожилията не можаха да се изправят, извадени са ми и двата нерва, имам груба чувствителност. Ето, вижте, нямам движение, може ли тази ръка да държи пистолет? Вижте и белезите. Виждате, че десният ми джоб е надут, защото държа мобилния си апарат там и го вадя с лявата, защото с дясната не мога. Дясната си ръка пък държа под блузата през зимата, защото ми измръзва. Никой не знае за това, само най-близките ми, не съм длъжен да обяснявам недъзите си. Вие сте първият, на който обяснявам. А в полицията съм викан не три, а четири пъти. Викан съм, за да давам обяснения за медийните си изяви, и само веднъж са ме викали по донос на охранител в университета, че съм го заплашвал с пистолет. А ректорът нарушава човешките ми права, поставил ме е под видеонаблюдение. Дебне чрез охранителните камери дали влизам на лекции. Дебне не само мен. Няма право на това.”

Благоевград,
Славей КОСТАДИНОВ
цитирай
309. анонимен - Е какво ?
17.03.2009 21:14
Измина година време - къде са потоците кръв, оставени от Дошков ?
цитирай
310. анонимен - Боже, Боже
17.03.2009 21:16
Как е издържал този човек? Що за ректор е Мирчев. Това ли е начинът за справяне с Дошков - може би ние сме луди, че се спотайваме, какво искаме от Дошков. Той се оказа прав и за Одита. Дошков - не им обръщай внимание.
цитирай
311. анонимен - Дръж се, Дошков,
17.03.2009 22:05
виж каква подкрепа имаш!
Покажи ти на какви кандидат-студентски изпити си се явил и в кой курс право си записан!
Разбираме, че копнееш да работиш, ама не те допускат даже да припариш до университета. Не им се бой, с тебе сме!
цитирай
312. анонимен - Двете лица на ЮЗУ
17.03.2009 22:32
Дошков - без да иска това - се превръща в идея за Истинския Университет.
Въпреки някои грешки и странности - за което му помогнаха и му помогнахме.
Онези - с гаврата с него и със Закона: фалшификаторите, манипулаторите, узурпаторите, демагозите и чадъродържателите.Техните имена са известни.Но няма кой да се самосезира.
И ние - мълчаливите и анонимните.Време е да се самосезираме.
Първо - за публикуване и обсъждане на Одитния доклад на МОН.
Второ - за продължаващите нарушения на Закона: от е-ректора, от АС, от Контролния съвет.
Трето - за бъдещето на Университета, което не може да се очертава САМО по пътя на налаганото съгласие и еднолинейното без-смислено самомнение.
цитирай
313. анонимен - Дошков,
17.03.2009 23:11
Какви кандидат-студентски изпити си държал, когато те приеха в специалността Право!
В кой курс Право те записаха!
цитирай
314. анонимен - Как в кой са го записали?
17.03.2009 23:45
В 7 курс
цитирай
315. анонимен - Дошков,
17.03.2009 23:54
акво значи "Договорите са акта сун серванта"?
"Договорите са акта сун серванта"!
Цитирам твой писмен текст!
Какво значи "Договорите са акта сун серванта"?
цитирай
316. анонимен - по повод 292 и 313
18.03.2009 01:05
Защо неадекватните постинги на Лилия Илиева си личат от хиляди километри?
цитирай
317. анонимен - Има си Интернет бе анонимния питащ. ...
18.03.2009 01:14
Има си Интернет бе анонимния питащ. Той е Дошков, ама ти кой си?

Ходи в гугъл и чети. Защо спамираш форума???

"Do you know the latin phrase, Pacta sunt servanda?
It means that pacts (pacta is plural for pact) are to be (sunt) respected (servanda, to be observed)."
Нещо неясно, ама не знаем коя точно пушумига си отворко(е)?
цитирай
318. анонимен - Дошков,
18.03.2009 01:16
Какви кандидат-студентски изпити си положил, за да станеш студент по право?
В кой курс те записаха?
И какво, за бога, значи "Договорите са пакта сун серванта"? Хайде, "Договорите са пакта..." значи "Договорите са договорите", но по-нататък?
цитирай
319. анонимен - Илиева, пий правилните
18.03.2009 01:23
хапчета и лягай.
Хайде мойте момиче и не буйствай!
Обасниха ти го хората на английски.
Лека нощ!
цитирай
320. анонимен - Да, договорите са
18.03.2009 01:28
Закон за тези, които са ги сключили. Но в ЮЗУ не е така, понеже договорите се нарушават.
цитирай
321. анонимен - "С ДРЕБНОТЕМИЕ ГРАЖДАНИ З...
18.03.2009 08:11
"С ДРЕБНОТЕМИЕ ГРАЖДАНИ ЗАЛЯХА ЛИДЕРА НА “РЕД, ЗАКОННОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ” ЯНЕ ЯНЕВ В ОБЛАСТНИЯ ЦЕНТЪР НА ПИРИНСКО

Запушен от прокурорски племенник комин и калпави съдии, не знаещи що е то “плужек” - представата на благоевградчани за корупция в съдебната система
Понеделник, малко преди 10.00 часа, няколко благоевградчани са се събрали на групички пред зала 101 на община Благоевград в очакване на депутата и лидер на “Ред, законност, справедливост” Яне Янев. Всеки от тях носи найлонова чанта, пълна с документи, и се надява депутатът да ги разгледа до последното листче, защото в тях се крие отговорът на темата, обявена от Янев за днешната му приемна - порочността на съдебната система в Благоевград.
В 10.00 залата е отключена и въпреки че депутатът още не е пристигнал, всички влизат вътре и започват да търсят имената си в списъка, попълван от сътрудника на Янев през последните няколко дни на база обажданията им по телефона или записване на електронната поща на РЗС. Няма недоволни от подредбата. Никой не мърмори и за това, че Янев ще закъснее за приемната: всички са наясно, че същата сутрин той е дочакал един от звездните си мигове - по негов сигнал Държавната агенция за национална сигурност е арестувала кмета на Гърмен Ахмед Башев и в момента го разпитва за насилствено налаган в общината ислямски фундаментализъм.
Депутатът пристига с 20-минутно закъснение и след кратко благодарствено слово към експедитивните действия на ДАНС, изречено пред репортерските микрофони, влетява в залата. Заедно с него е шефът на правния отдел на РЗС Емил Василев, още един адвокат и млада сътрудничка.
Неголямата зала вече е препълнена от около 40 благоевградчани, дошли да борят корупцията в съдебната система. Това всъщност е предположение, което по време на приемната ще бъде разбито на пух и прах.
ДРЕБНОТЕМИЕ, ЗАСЕГНАТИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ ОТ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И НИКАКВИ ДАННИ ЗА КОРУПЦИЯ СЪПЪТСТВАТ ПОВЕЧЕТО ОТ ПОСЛЕДВАЛИТЕ 3-ЧАСОВИ ИЗЛОЖЕНИЯ.
Има само няколко сериозни и общозначими проблеми с обосновано предположение за корупция някъде по етажите на властта и такива са първите 2 изказвания - на бившия директор на “Електроразпределение” Благой Бързачки и представителката на сдружение “Бистрица” Здравка Чимева. Двамата запознават накратко депутата с два нотариални акта от 1922 г., които отсъстват от Агенцията по вписванията, но благодарение на тях община Благоевград дава на медийния бос Георги Илиев 2 златни парцела в центъра на Благоевград - съответно от 3,8 и 51 дка. Къде са общината и областната управа, питат риторично двамата. За да влезе в темата, Бързачки насочва Янев към участието в казуса на семейство Кабурови - адвокат и административна съдийка, които били семейни приятели на Красимир Аршинков."
Нещо никак не виждам Дошков сред сериозните и наистина важни питащи? Или той е дал данните за "плужека"? Аферим!!! То толкоз си може, психарчето.
цитирай
322. анонимен - Лили, Вера Лазарова лично ти каза. ...
18.03.2009 08:24
Лили, Вера Лазарова лично ти каза. Дошков няма да бъде уволнен. Няма за какво, Лили.

Крайно време е да се кротнеш, Лили.
цитирай
323. анонимен - http://struma.bg/cgi-bin/archive.cgi?year=2009&month=03&day=17&issue=5133&page=home&article=3
18.03.2009 09:39
Според придружаващите го адвокати най-често през 3-те часа били споменати в негативен план имената на председателя на Окръжен съд Красимир Аршинков, на кумашина му Иво Харамлийски и председателя на Районен съд - Благоевград Владимир Ковачев, както и на съпругите на първите двама, които са адвокатки. От дисциплинарно уволнения ЮЗУ преподавател Петър Дошков дойде списък с имената на 7 съдии, назначени, според него, неправомерно.
цитирай
324. анонимен - Към 321 и 323
18.03.2009 16:22
321: Чел-недочел чужд коментар /без проверка на истинността и обективността/, приписване на чужди думи, неказани от Дошков, и веднага - обидна квалификация - Класика в жанра!
323: също като в "Струма", но: Дошков е НЕПРАВОМЕРНО уволнен и ВЪЗСТАНОВЕН от ВАС преподавател, за да сте коректни
цитирай
325. анонимен - http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=339580
18.03.2009 17:06
Испеторътът към Висшия съдебен съвет е рапоредил специализирана проверка в Окръжния съд в Благоевград, научи Дарик.

Инспекторите от ВСС проверяват от днес при пълна секретност решения, постановени от благоевградските магистрати по граждански дела, въз основа на постъпили жалби и сигнали за нередности от заинтересовани лица.

Проверката стратира два дни след първата по рода си открита приемна за граждани, потърпевши от правораздаването в Благоевградско, организирана от депутата и лидер на "Ред, законност, справедливост" Яне Янев.

Засега не е известно срещу кого от благоевградските съдии е насочена проверката на Инспектората,
цитирай
326. анонимен - Добро утро
18.03.2009 18:35
Г-да от ВСС

Добро утро, инспекторат!!!

Добро утро медии!!!
Сега остава и да се прати и Незабравка Стоева (http://www.bgpetition.com/inspektorat-vss/index.html), човека на Воденичаров и Корнезов в инспектората, за да провери наред ли е всичко в съдилищата в Благоевград.
Аферим!

цитирай
327. анонимен - Кой инспекторат ще провери
18.03.2009 21:06
защо и как в ЮЗУ се вдигат семестриални такси със задна дата?
цитирай
328. анонимен - Недейте така, бе хора!
18.03.2009 22:06
Как така ще вдигат семестриални такси????
Семерстриалните такси се определят от Министерски съвет! Не пишете глупости!
цитирай
329. анонимен - Hahaha
18.03.2009 22:21
328, ти май не работиш в ЮЗУ.
Тогава не се намесвай. Стой си там, настрани и не разсъждавай. Защото проблемът ти е, че разсъждаваш нормално, а не по юзувски.

Що пък да не се увеличи нещо в ЮЗУ.
Намаляват часовете. Намаляват щатния състав. Намаляват заплатите.
Ама не всичко се намалява:
увеличават норматива
увеличават капацитета
увеличават експертите
увеличават таксите
увеличават и нетърпимостта

Ехеееее...
Увеличават се не, ами направо се умножават недомислиците на Петопоколенеца.
Ама от това той не става по-.
цитирай
330. анонимен - За таксите
19.03.2009 02:42
Ако не вярвате ня ЮЗУ-източници, дори и да има защо,
питайте в банките.
Питайте и студентите, които не могат да си платят таксата за летния семестър, ако не си ДОПЛАТЯТ разликата в таксата за зимния.
В Юзу не само законите, а дори и разпоредбите имат сила със Задна дата.
С каква сила АлВо е "ръководител катедра", та даже и "Институционален координатор" по програмата Еразъм, с каква сила Ив.Величков чете лекции / дего тук тук параграф 11 от ЗВО?/.
Колко нови "директори и експерти" има със средна дата?
Колко стари неща ни чакат с нова дата?
цитирай
331. анонимен - Изказвайте се коректн
19.03.2009 09:28
Ако все пак се изказвате по нормативни въпроси,
изказвайте се компетентно, четете в ЗВО.

За да ви улесня за таксите:
Чл. 9. (1) Държавата упражнява функциите си по управлението на висшето
образование чрез Народното събрание и Министерския съвет.

(3) Министерският съвет:
. . . .
7. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., доп., бр. 53 от 2002 г., изм., бр. 41 от 2007 г.) утвърждава ежегодно до 30 април по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища размера на таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти в тях, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 2 и 4;
цитирай
332. анонимен - "От правосъдната система се ...
19.03.2009 10:33
"От правосъдната система се оплака и уволненият учител по философия Мирчо Люнгов... Сега щял да съди държавата в Страсбург, но и там имало благоевградска съдийка. На приемната бе забелязан и неговият приятел със сходна съдба - преподавателят в ЮЗУ Петър Дошков..."
Ега ти геройството, да те забележат! Май само това му е целта, че с друго няма какво да се представи...
цитирай
333. анонимен - Дошков
19.03.2009 10:52
Не е уволнен, а е възстановен на работа от съд. Решението е необжалваемо. Люнгов съди държавата в Страсбург. Там няма съдия от Благоевград. Леко се проверява.
цитирай
334. анонимен - http://struma.bg/cgi-bin/index.cgi?page=home&article=0
19.03.2009 10:55
СЛЕД СИГНАЛ НА ЧИТАТЕЛИ НА В. “СТРУМА”

Експерти от инспектората на ВСС влязоха в Окръжен съд - Благоевград, проверяват председателя Кр. Аршинков за виртуалното общо събрание, приятелско назначение и забавени граждански дела
Юридически експерти от инспектората на Висшият съдебен съвет вчера сутринта пристигнаха в Благоевград и започнаха проверка на председателя на Окръжния съд Красимир Аршинков. Групата се ръководи от инспектор Елка Пенчева и ще остане 2 дни. Повод за проверката са 2 публикации във вестник “Струма” от тази година, за които инспекторатът се самосезира миналия...
цитирай
335. анонимен - Към 332
19.03.2009 10:58
От къде вземате тези жълтини?
цитирай
336. анонимен - към 335
19.03.2009 14:10
От в-к "Вяра", Иванчо (виж линка)!
http://viara-online.com/show_news.php?show=25680
цитирай
337. анонимен - . . . преподавателят в ЮЗУ Петър Д...
19.03.2009 14:27
... преподавателят в ЮЗУ Петър Дошков. Той предостави на шефа на правния отдел на ПП ”Ред, законност и справедливост” Емил Василев протоколи на ВСС от няколко скандални назначения на магистрати.
цитирай
338. анонимен - http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=339933&audio_id=30780
19.03.2009 16:55
Депутатът и лидер на "Ред, законност, справедливост" - Яне Янев, сезира прокуратурата за извършено спрямо него шпиониране от страна на бизнесмен, страна по дело за имотни претенции в Окръжен съд - Благоевград.
Депутатът Янев заяви, че незаконните действия бизнесменът Красимир Методиев извършил, като без позволение и знание, тайно записал коментари на граждани по време на провелата се на 16 март приемна Благоевград за сигнали, насочени срещу съдебната система в Пиринско.

Красимир Методиев е съдружник в дружество "Лидо", което води дело за атрактивен имот в непосредствена близост до сградата на кметството в Банско. Той е спор със собственичката на "Ваканина къща" - Лиляна Колчагова.

Адвокат на Методиев, по делото за имотната делба, е адвокат Михаела Аршинкова, съпруга на председателя на Окръжния съд в Благоевград - Красимир Аршинков.

"Недопустимо е по този начин, с тайно звукозаписващо устройство да бъде шпиониран един български депутат", коментира пред Дарик радио Яне Янев. Той разкри още, чепо постъпили сигнали за корупционни практики, в благоевградския съд се извършва от два дни специализирана проверка от Инспектората на Висшия съдебен съвет.


цитирай
339. анонимен - Не разбрахте ли
19.03.2009 19:14
най-после, вклЮчително и Яне Янев, че тази проверка е за замазване и за парлама. Как орган, в който благодарение на Воденичаров се намира Незабравчето Стоева, ще каже, че Воденичаров е кадрувал престъпно в Благоевградските съдилища? Че и кога? Другари, направо се чудя ....

цитирай
340. анонимен - "Другари, направо се чудя...."
19.03.2009 20:51
Ех, другарю............
Другарю!
цитирай
341. анонимен - "Другари направо се чудя"
19.03.2009 21:26
Така се пееше наистина в песничка на Тодор Колев, другарю, 340
Нали няма да отречете, че се чудил как може и Мирчев да е "професор"
Че Гюдженов, другарю!

"Другари, направо се чудя
Как е възможно това ..."
цитирай
342. анонимен - Норче, Видях, че не сте изкъртили ...
20.03.2009 00:59
Норче,
Видях, че не сте изкъртили таблото с чичо ви Санди както ви казах. Побързайте наистина с Миленчето и го премахнете това табло. И всяко където е тоз чичо.
Много тревожни новини тук в София. Проверката на Инспектората към ВСС в Благоевград май не била само за парлама. Много тревожни слухове чувам. Все пак разбрах, че чичо ви Санди още не е арестуван, но не знам до кога. Кой ти е очаквал такова бързо разпадане. Ама и той все се дуеше като пуяк и аз си мисля. Уф...
Изкъртете таблата където е той. Много бързо. Леля ви Кристина да помогне да се намери тесла от дърводелците. Ама бързайте
Ама й откъде се взеха тези Дошков, Дечев ... Вижте дали няма някой друг файл на Дечев по компютрите и го изтрийте и него, както ония пъти преди и последния с целия диск. За съжаление, освен това нищо друго не можем да направим. От ден на ден става все по-зле.
Аз засега продължавам да прилъгвам Мирчев, но леля ви Ася да подготвя почвата за всеки случай и за прехвърляне при Димитров. Той ще забрави там за оная докладна неговата дето казвах, че .... Леля ви Ася да има грижа.
Побързайте! Къртете всичко за чичо ви Санди. И по възможнмост без следи.
леля ви Писка Мариянова
цитирай
343. анонимен - Лелиното,
20.03.2009 17:28
фанало те е старческо далекогледство и младенческо простодушие.
Лелината ти трънкина
цитирай
344. анонимен - Не на трънка,
21.03.2009 00:36
на плодно дръвче се закача мартеницата - когато видиш щъркел.
Дай боже, повече хора да видят тази година бялата птица с черния белег в полет.
И да има повече опити за летене.
цитирай
345. анонимен - ПРОЛЕТ ПУКНА, НИЕ - НЕ :)
21.03.2009 16:42
Настроение и хубави дни на всички пробудени!
цитирай
346. petdoshkov - Честита Пролет на всички участници във форума!
21.03.2009 21:26
Хубавото предстои, защото сме пред възраждане.
цитирай
347. анонимен - Надеждата крепи човека (като няма ...
22.03.2009 08:33
Надеждата крепи човека (като няма кой друг да го крепи)! Има да си чакаш възраждане, докато ритнеш камбаната...
цитирай
348. анонимен - А ти какво крепиш?
22.03.2009 12:09
Или не му става като те види?
цитирай
349. анонимен - Абе - ня някои им става, на други - не.
22.03.2009 15:06
Абе - ня някои им става, на други - не.
цитирай
350. анонимен - На някои още не им се вярва
22.03.2009 16:06
че ще има пенетрации. Включително и пенетрации в затвора на хора от ЮЗУ. Известни начаялници от печално известното близко минало.
цитирай
351. анонимен - Ще ги видиш в затвора (имам предвид ...
22.03.2009 16:24
Ще ги видиш в затвора (имам предвид АлВо, ИвМи, ИлГю, БоЮр и т.н.) като си видиш ушите без огледало! Наивник.
цитирай
352. анонимен - Към 351
22.03.2009 18:22
Трай, коньо, за трева зелена. Всичко по реда си.
цитирай
353. анонимен - към 351
22.03.2009 20:00
Пенетрирането в затвора няма да се решава от Мирчов, Гюджи или Общото събрание на ЮЗУ. Това ще рече че има шанс.
Иначе Мирчев и маса народ от ЮЗУ и до днес смятат Дошков за престъпник, а Воденичаров за пич.
Но кой ги пита?!
цитирай
354. анонимен - bvg
22.03.2009 20:18
------------
цитирай
355. анонимен - bwg ли?
22.03.2009 20:23
Значи започваме да се изнервяме!

Но понякога в този живот и през затворническата врата се минава. След справедлив и законен съдебен процес.
цитирай
356. анонимен - Пенетрация!
22.03.2009 23:19
Извинявайте, но пенетрация значи `проникване`, а не- постъпване в затвора.
В затвора има пенетрация - например, анална пенетрация, но едва ли това имате предвид по-горе!
"Пенетриране в затвора" значи "проникване в затвора", а не - постъпване.
цитирай
357. анонимен - Ново възпроизвеждане
23.03.2009 00:08
на идеята да си говорим за какво ли не, но не и за това , за което трябва - докато изморим, отвратим, откажем - всеки, който поиска не само да се ориентира, а и да помогне за прекратяването на абсурда.
Почти като Мунчо.
цитирай
358. анонимен - Протоколът на АС
23.03.2009 00:25
Който също води до пенетенциарен (наказание - затвор) състав.
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАДП Р О Т О К О Л

№ 12

от заседанието на Академичния съвет, състояло се на 25 февруари 2009 година


ПРИСЪСТВАЛИ: проф. д-р Ив. Мирчев, проф. д-р Ил. Гюдженов, проф. д.н. Л. Кръстев, проф. д.н. М. Глушкова, проф. д-р Н. Христова, проф. д-р Н. Огненска, проф. д.н. П. Паризов, проф. д.н. Р. Потеров, проф. д-р С. Матеева, проф. д.н. Р. Русев, проф. д.н. Цв. Ракьовски, проф. д-р Ал. Рангелов, проф. д.н. В. Мадолев, проф. д-р Ч. Николов, доц. д-р Ант. Стоилов, доц. д-р Б. Юруков, доц. д-р В. Китанов, доц. д-р Г. Георгиев,доц. д-р Г. Дянкова, доц. д-р Д. Ст. Димитров, доц. д-р Д. Георгиева, доц. д-р Д. Тодорина, доц. д-р Ем. Куков, доц. д-р М. Колева, доц. д-р М. Пискова, доц. д-р М. Серафимова, доц. д-р М. Михайлов, доц. д-р Р. Мадгерова, доц. д-р Ст. Щраков, доц. д-р Ст. Стоянов, доц. д-р Ст. Манев, доц. д-р Хр. Патев, гл. ас. Ант. Антонова, гл. ас. д-р К. Тюфекчиев,гл. ас. д-р Р. Илиева, Г. Георгиев,К. Кирилов, Р. Топалска,А. Петрова, Н. Тахов.
ОТСЪСТВАЛИ: доц. д-р Д. Кр. Димитров, З. Гюдженова, Ив. Нецов, М. Петрова.
ПРИСЪСТВАЛИ ОЩЕ: доц. д-р Н. Филипова, проф. д-р К. Костов, проф. д-р Й. Гошев, доц. д-р Тр. Попкочев, доц. д-р Ив. Георгиева, доц. д-р П. Миланов, гл. ас. Иво Дамянов, Кр. Папучаров, гл. ас. Ив. Глушков.

Заседанието на Академичния съвет беше открито и ръководено от ректора – проф. д-р Иван Мирчев, който обяви, че има кворум за провеждането му.
Списъчен състав 44.
Присъствали 40.
Отсъствали 4.

ДНЕВЕН РЕД:
1. За някои проблеми, свързани със структурата на университета.
Докл.: проф. д-р Иван Мирчев - Устен доклад
2. Проект на Правилник за образователните дейности на ЮЗУ “Неофит Рилски”.
Докл.: доц. д-р Траян Попкочев и доц. д-р Рая Мадгерова – зам.-ректори
3. Проект за консолидирания бюджет на ЮЗУ “Неофит Рилски” за финансовата 2009 година. Докл.: Трендафил Мудурски - Гл. счетоводител
4. Отчет за резултатите от конкурса за изразходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за научна дейност за 2008 година.
Докл.: проф. д.н. Кирил Костов - Заместник-ректор
5. Приемане на вътрешно-институционален план за децентрализираните дейности по програма Еразъм (2008/2009 г.).
Утвърждаване на вътрешни процедури за реализиране на мобилността па програма Еразъм. Докл.: доц. д-р Добринка Георгиева -Заместник-ректор
6. Предложения за изменение и допълнение на учебни планове и програми.
Докл.: доц. д-р Траян Попкочев - Заместник-ректор
7. Други доклади:
7.1. удължаване срока на договора по §11 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВО
7.2. утвърждаване на вида и размера на таксите за административни услуги, предоставяни от Центъра за кариерно развитие при университета
7.3. предложение за прекратяване дейността на Сдружение с обществено полезна дейност “Югозападен високотехнологичен бизнес инкубатор”
7.5. обявяване на конкурси

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:
1.1. По доклад на ректора – проф. д-р Иван Мирчев, за някои неотложни мерки и действия, свързани с организационната структура на университета, АС реши, че е нецелесъобразно да предприеме процедура за закриване на Философския факултет.
Да – 40.
Против – няма.
Въздържали се – няма.
1.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3а от Закона за висшето образование, за оптимизиране на структурата на университета и за изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет на НАОА, дадени с решението за институционална акредитация, закрива катедрата по Психология в структурата на Правно-историческия факултет и създава катедра Психология в структурата на Философския факултет.
1.3. Премества членовете на катедра Психология - по списъчен академичен състав, от Правно-историческия факултет във Философския факултет.
1.4. Приема студентите, които се обучават в професионално направление 3.2. Психология по образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и докторантите, зачислени към катедрата по Психология в Правно-историческия факултет да продължат обучението си при същите условия във Философския факултет.
Да – 31.
Против – 5.
Въздържали се – 4.
1.5. Във връзка с решение на Общото събрание от 19.12.2008 година за закриване на университетски, факултетни и други центрове, приема: възлага на комисия, определена със заповед на ректора със съпредседатели проф. д.н. Кирил Костов и доц. д-р Добринка Георгиева – заместник-ректори, да извърши проверка на състоянието и дейността на центровете и да направи предложение за закриване.
1.6. Възлага на комисия, определена със заповед на ректора, да разработи проект за организационната/административна структура и наименованието на единиците в нея.
Да – 40.
Против – няма.
Въздържали се – няма.
1.7. Приема да бъде обявен временно мораториум за броя на специалностите, по които ще бъде осъществен прием на студенти по образователно-квалификационна степен “бакалавър” и образователно-квалификационна степен “магистър”.
Да – 36.
Против – 2.
Въздържали се – 2.

По втора точка от дневния ред:
2.1. Одобрява по принцип предложения Проект и възлага направените предложения и препоръки да бъдат отчетени и отразени в окончателната редакция на Правилника за образователните дейности.
2.2. Приема окончателната редакция на Правилника за приемане на студенти в ЮЗУ “Неофит Рилски”.

По трета точка от дневния ред:
3.1. Утвърждава консолидирания проекто-бюджет за 2009 година в частта по приходи и разходи, по параграфи и подпараграфи.
3.2. Във връзка с препоръките, направени със становището на Съвета на настоятелите на ЮЗУ “Неофит Рилски” , приема:
1. При необходимост след първото полугодие да се актуализира инвестиционната програма на университета.
2. В обяснителните бележки към бюджета да се посочат антикризисни мерки.
3. Отчет за изпълнението да се предоставя на Съвета на настоятелите след всяко тримесечие.
Да – 34.
Против – 1.
Въздържали се – 1.

По четвърта точка от дневния ред:
4. Приема Отчета за дейността и резултатите от Конкурса за разработване на научно-изследователски проекти и художествено-творческа дейност за 2008 година.

По пета точка от дневния ред:
5.1. Утвърждава Вътрешно-институционален план за управление на децентрализираните дейности по Програма Еразъм за периода от 2008 до 2013 година.
5.2. Приема следните документи за организация на Програма Еразъм в университета:
- Вътрешни контролни механизми за оптимизиране на дейностите по Програма Еразъм;
- Дейности за вътрешна оценка на качеството на мобилността на студентите и преподавателите по Програма Еразъм;
- Общи процедури за управление на Програма Еразъм.

По шеста точка от дневния ред:
6.1. Утвърждава учебен план за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност Култура и медии, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата във Факултета по изкуствата.
6.2. Приема допълнение в учебните планове за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност Туризъм, прието с решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет - Протокол № 15 / 16.12.2008 година.
6.3. Приема изменение в учебния план за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” на специалност Специална педагогика, прието с решение на Факултетния съвет на Факултета по педагогика – Протокол № 11 от 18.02.2009 година.

По седма точка от дневния ред:
7.1. Във връзка с предложение на ръководителя на Центъра за кариерно развитие – проф. д.н. Йордан Колев, приема да отложи обсъждането за определяне на такси за предоставените административни услуги от Центъра за кариерно развитие.
7.2. Отлага обсъждането на предложение за размера на таксите за платено обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” след придобита “бакалавър” за специалности от област Изкуства.
Да – 32.
Против – 0.
Въздържали се – 1.
7.3. 1. Избира състава на комисия за провеждане на тайно гласуване:
1. Доц. д-р Гергана Дянкова – председател.
2. Доц. д-р Димитър Ст. Димитров.
3. Радослава Топалска.
7.3.2. На основание §11 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВО удължава за една година срока на договора на:
ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1. проф. д-р Здравко Гъргаров
Да – 23.
Не – 2.
Бели – 3.
2. доц. д-р Добринка Александрова
Да – 24.
Не – 3.
Бели – 1.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
1. проф. д.н.. Енчо Мутафов
Да – 24.
Не – 3.
Бели – 1.
7.4. По предложение на Управителния съвет на Сдружение с обществено полезна дейност “Югозападен високотехнологичен бизнес инкубатор” във връзка с участието на университета като колективен член, дава съгласие да бъде прекратена дейността на Сдружението.
7.5. Дава съгласие да бъдат обявени следните конкурси:
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – решение на ФС, Протокол № 15 / 16.12.2008 година
- за един редовен професор по Икономика и организация на труда, шифър 05.02.16.
- за един редовен професор по География на рекреацията и туризма (туристически ресурси), шифър 01.08.14.
- за един редовен професор по Стопанска история (стопанска мотивация в историята), шифър 05.02.03.
- за един редовен асистент по Маркетинг, шифър 05.02.26.
- за един редовен асистент Икономика и управление по отрасли, шифър 05.02.18.
ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА – решение на ФС, Протокол № 5 / 10.02.2009 година
- за един редовен доцент по Изкуствознание и изобразително изкуство (Промишлени изкуства – мода), шифър 05.08.04.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – решение на КС, Протокол № 2 / 17.12.2008 година
- за един редовен асистент по Машиностроителна и текстилна техника и технологии, шифър 02.12.03.
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – решение на ФС, Протокол № 13 / 25.02.2009 година
- за един редовен асистент по Социална медицина и организация на здравеоопазването и фармацията (Нарушения на плавността на речта), шифър 03.01.53.
7.6. Дава съгласие, по предложение декана на Филологическия факултет съгласувано с ръководителя на катедра Англицистика, в рамките на утвърдения график за предварителните изпити да се проведат кандидатстудентски конкурсни изпити по чуждите езици.
СЕКРЕТАР РЕКТОР
Камелия Илиева Проф. д-р Иван Мирчев
цитирай
359. анонимен - Ама за психолозите не е догледано, защото
23.03.2009 00:34
3) Министерският съвет:

1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) утвърждава основните насоки на националната политика в областта на висшето образование и предлага за приемане от Народното събрание на стратегията по ал. 2, т. 3;

2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) предлага на Народното събрание откриването, преобразуването, преименуването или закриването на висши училища, както и размера на ежегодната бюджетна субсидия за всяко държавно висше училище;

3. (изм - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) открива, преобразува и закрива факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища, извън случаите по ал. 2, т. 1 въз основа на искане на съответното висше училище и/или по предложение на министъра на образованието и науката, като за филиалите и колежите се посочват професионалните направления, в които ще се извършва обучението;

цитирай
360. анонимен - Ама много е прост този Мирчев с този АС
23.03.2009 01:00
Не можеш без МС, това е реформиране на факултет. Предложение за катедра се прави от ФС. ПИФ такова не е направил.
Колеги, да подкрепим Софка Матеева в борбата й срещу беззаконието на АС/Мирчев. Вярно е, че психолозите са като чувал картофи и всеки може да ги мъкне където си поиска, но все пак сме в правова държава. Оставка на АС - незабавна.
цитирай
361. анонимен - do 359
23.03.2009 01:01
Необяснимо се вглеждате, 359. Направо излишно! Доколкото схващам цитирате ЗВО?

Горе Мирчев прокарва решения, а вие цитирате ЗВО!
Мирчев прави рокади, вие ни занимавате с Министерски съвет!
Ама недейте така!
ЗВО, МС - невзрачни хералдики...
Петото поколение каза "Хау!" Останалото е...мълчание!


цитирай
362. анонимен - Абе, Мирчев
23.03.2009 01:03
как ще преместиш нещо, което си закрил. Това е непрестижно действие за ЮЗУ.
цитирай
363. анонимен - О, какво
23.03.2009 01:04
са направили тия хора от Академичния съвет, та ще ги вкарвате в затвора?
А що се касае до споменатото по-горе "пенетенциарен" - то е по-добро от "пенетрация", но пак не е добре.
Коренът, Дошков, е латинското poena `наказание`.
Както сигурно се досещаш, коренът е същият, както в бълргарското "кая се" и "цена" (началната съгласна е лабиализиран гутурал, който в латински е дал "р", а в български - "к" или "ц" (при втора палатализация). В стария Рим е имало и специален духовен съд за каещи се "пенитенциарий" (poenitentiarium), т.е. "пенитенциарен" е свързан с подобна институция, както сигурно учат студентите в СУ по право.
Не се излагай с полуграмотности!
цитирай
364. анонимен - Мирчев вреди на ЮЗУ
23.03.2009 01:07
Академичната общност да си трае, пък нека после се пита защо ни наричат кочина. Създават корупция, а нали сме в ЕС, защото се мъчим да сме по правилата.Направо ДАНС... Мирчев, загази я...
цитирай
365. анонимен - Всичко хубаво за пенетенциарния състав
23.03.2009 01:10
Ама има и семантика, която е съвременна и се нарича термин. То и ректор идва от ерекция, но вторично се осмисля вече като друго.
цитирай
366. анонимен - за 363
23.03.2009 01:11
До тук като полуграмотен се изявява един академичен съвет.
ДОБРЕ БИ БИЛО, 363, като се задълбочавате в 'коренуването', да потърсите в google.bg и информация за закон за висше образование.
цитирай
367. анонимен - Така е
23.03.2009 01:13
Днес имаме пенитенциарно право, тоест затворническо.
цитирай
368. анонимен - а нещо да разясните и за "ХАБИЛИТИРАН"?
23.03.2009 01:16
генезис...корен...семантика...
ха-ха-ха-хабилитиран!
Там, в АС, нали са все хабилитирани!
цитирай
369. анонимен - Преписване от
23.03.2009 01:18
Етимологичен речник не върши работа, защото трябва да се следи съвременното терминообразуване и заемане.
цитирай
370. анонимен - Софка Матеева е права сега. Просто Воденичаров сбърка преди изборите.
23.03.2009 01:23
Нека сега той да оправя съсипването на Факултета с бъдеще!
Откак се помня, все с този ПИФ се занимаваме. Другите факултети ги няма. Все ПИФ. Приличат на софийския боклук - все едно, никъде другаде боклуци няма!
Те избраха Мирчев, нека те да си го износват сега!
цитирай
371. анонимен - Обобщение на ситуацията
23.03.2009 01:24
Bang-Bang
цитирай
372. анонимен - Ама и философите са много индифе...
23.03.2009 01:35
Ама и философите са много индиферентни. Каквото и да им дадат, те ще го приберат, само и само те да оцелеят. Университетът изобщо не ги интересува. Досега ни размотаваха с логопедията си. Придърпаха психологията, а си плетат кошницата за Обществено здраве и спорт. Цялата ЮЗУ-структура оплескаха, а ние все да ги спасяваме. Гледам деканът им даже не е бил на заседанието на АС. Спасителят къде се е покрил тогава? Софка Матеева се е борила, пък онзи лисугер само хленчи на Мирчев от другите, а на другите - от Мирчев.
цитирай
373. анонимен - До 365
23.03.2009 01:42
ПенИтенциарен, бе! Не "пенЕтенциарен".
Поне правопис научи горе-долу. Виж 367 как правилно го е написал, а ти - не можеш. А 365 пък разбрал, че "ректор идва от ерекция". Глупости, надявам се, че поне ти не си пак Дошков!
А тия хора от Академичния съвет да не би след края на заседанието да са отишли в циганската махала да избиват Роми?
Или са се сбили с активисти на ОМО "Илинден" и са ги изпоклали?
Все пак, за да ги подкарат към затвора, трябва да има някакво основание!
цитирай
374. анонимен - Prof. Maтеева да прочете закона! ...
23.03.2009 01:43
Prof. Maтеева да прочете закона! Трябвало е да не отстъпва. Доколкото знам и фак.съвет на ПИФ е бил против преместването на психолозите.
Откъде накъде АС ще пренебрегва становище на ФС.
Абе, тия от АС си правят каквото си поискат и забравят кой ги е избрал там и защо са там!
цитирай
375. анонимен - Ха,
23.03.2009 01:44
ще умра от смях. Хората какви сериозни въпроси разискват, изперкалата Илиева с какви глупости занимава форума. Що ни доди и Кърловата да почне как са бил разгклеждал тоз въпрос у специлизираната литература. Голям майтап жъ стани.
цитирай
376. анонимен - Хм, да подкрепим Софка Матеева казвате?
23.03.2009 01:59
Добре, да я подкрепим
Но тя има ли още глупостта да подкрепя Гюдженов?
Осънала ли е че има работа с лайното на Воденичаров?
цитирай
377. kkabakciev - Честита пролет! Забавно!
23.03.2009 08:25
Не може да се каже, че ректор "идва" от ерекция, но ректор и ерекция са етимологически свързани, разбира се.
Лат. regere = насочвам, направлявам, управлявам
rector = управител, от regere
erectus (мин.пр. от erigere) < е-, ex-, ex- + regere = издигам, изграждам
цитирай
378. анонимен - Матеева да
23.03.2009 10:19
Обжалва акта на АС. Да го направи чрез АС до Адм. съд - Благоевград. Има козове. В същото време да занимае с въпроса и Даниел Вълчев - МОН.
Да впрегне връзките на Воденичаров в съда - Вълкадинова, тя лесно се намира в ЮЗУ: има часове във ФФ.
В най-лошия случай Матеева ще спечели време. Нека алармира медиите, "Струма" върши работа. Заглавието във в-ка може да е "Най-големият факултет в Югозапада отиде в историята".
След това Софка да извади част от кирливите ризи на Мирчев.
Да сглоби Инициативен комитет за спасяването на ПИФ от Мирчев. Да покани на сбирката Корнезов, Грънчарова/Паси, вицепрезидента Марин и т.н. Та нали ПИФ имаше толкова приятели?!
ПИФ си отива, а АС е позорен орган, прикриващ глупостите на Мирчев.
Защо АС не е прочел закона?
цитирай
379. анонимен - Забравих:
23.03.2009 10:23
депутатите от НДСВ Гроздилова и Дикова, Ячев, обл. управител на областта. Може да даде и пресконференция.
цитирай
380. анонимен - Да , но
23.03.2009 10:42
Днес всичко е пари, е откровението пред "Труд" на проф. Любен Корнезов, заместник-председател на Народното събрание.
цитирай
381. анонимен - Мястото на специалност "П...
23.03.2009 11:04
Мястото на специалност "Психология" не е в юридически факултет, но Мирчев отново се самозабравя и се смята за по-висш от закона. Софка Матеева има право да оспорва процедурата и дано й "стиска" да го направи. Крайно време е да разбере, че властта не е само привилегия - не можеш да упражняваш ефективна власт, ако не калиш характера си. Софка Матеева допуска отделни катедри във факултета да й се качват на главата. Уважаващ себе си декан не би трябвало да позволява това. Крайно време е Софка Матеева да излезе от сянката на Воденичаров и да покаже, че е личност.
цитирай
382. анонимен - Напротив
23.03.2009 11:16
Психологията си е на мястото в ПИФ - вижте Класификатора на научните области. Историята е за вън от ПИФ.
цитирай
383. анонимен - Какво трябва да се направи?
23.03.2009 11:39
Реалистичен сценарий - друг няма.
Мирчев - "да удари" Воденичаров, като го уволни и предаде на ДАНС.
После - да насъска другите факултети срещу ПИФ, като обещае зам.-ректорска функция на на някого от деканите. Това означава да освободи Попкочев или К. Костов, може и Добито, понеже тя е човек на Воденичаров.
На трето място - Мирчев измъква с помощта на АС Историята от ПИФ и я обединява с филолозите. Така Дон Тони Стоилов ще претендира за декан на най-големия факултет в Югозапада. Накрая идва Одитът от МОН и закрива ЮЗУ, понеже всичко е ала-бала.
Дошков, ти си добре, давай с правото, не ти трябва ЮЗУ-то блато.
Който ял - ял, който пил - пил.
цитирай
384. анонимен - Софке,
23.03.2009 11:41
Сезирай Комисията по етика в ЮЗУ. Какво чакаш ?
цитирай
385. анонимен - Мирчев
23.03.2009 11:48
се самоуби на 20 февруари миналата година с неговото Долу ръцете от Воденичаров! и преследванията после с камери срещу т. нар. 18-те
ЮЗУ пък се самоуби на 19 декемрви миналата година като избра лайното на Воденичаров за председател на Общото събрание.
ЮЗУ е неизличимо болно.
Няма и никакви 18. Срещу Воденичаров се бориха 5-6 души и техните имена са известни.
цитирай
386. анонимен - 384, имаш чувство за хумор :-). К...
23.03.2009 12:05
384, имаш чувство за хумор :-). Комисия по етика - Серафимова - Мария Фъртунова - МОН - ЮЗУ е автономен сам да си решава проблемите, ние не се бъркаме в университетската автономия.
цитирай
387. анонимен - И лайната продължават (и ще прод...
23.03.2009 12:08
И лайната продължават (и ще продължават) да управляват, почвайки с ИвМи през БоЮр и т.н. математическа кохорта, а който се опита да ги бутне, най-много да се опръска (то друго от лайно не може да се получи)!
цитирай
388. анонимен - Да смее Мирчев да уволни Воденич...
23.03.2009 12:08
Да смее Мирчев да уволни Воденичаров, ама знае, че има едно дело... за един имот... за едни много пари... дето Воденичаров го беше стопирал... а после подновил... и от Воденичаров зависи дали Мирчев ще ги плаща тези пари, или не... от друга страна... нали Мирчев си има ЮЗУ и Бачиново, сигурно вече си е избил парите... ама... от трета страна... по-приятно е да ги дадеш тези пари за няколко нови изби, а не за провалена реституция.
цитирай
389. анонимен - Още по-добре за комисията по етика, в която
23.03.2009 13:16
ПИФ има стабилно лоби. Мирчев постъпи неколегиално със Софка и психолозите.
цитирай
390. анонимен - Колкото и да плачкате, Мирчев ще ...
23.03.2009 14:54
Колкото и да плачкате, Мирчев ще разбие ПИФ. Нищо по-заслужено за тази креатура, наречена факултет, забравихте ли с какви преференции се ползваха всички докато татко Ал Во беше декан... Нищо неочаквано-всеки беше наясно, че първият, които ще забие ножа на Ал ще бъде Мирчев. Напълно в стила му. Съсипва всеки, които му е помогнал. А помощта на Ал е ехей.... голяма, голяма...та заради кого стана Ми ректор, а? Пък и колко лесно и удобно е да вадиш нож на умряло куче, ставаш герой, голям герой, особено в собствените си очи.
цитирай
391. анонимен - Така е
23.03.2009 15:12
Мирчев зависи от съдиите на Воденичаров в БлРС.Делата ги разпределя Ковачев, който пък е задължен на Воденичаров за преназначаването му в съда на административната функция председател. Но е деликатно, понеже делото не може да отиде у Йорданова, нито при Тричкова, нито при Янева-Коева. Да - може да отиде при Янев, оня дето е докторант на Воденичаров и идва от следствието. Неговият баща е почетен носител на плакета на ЮЗУ - ген. Янев, записан направо за студент 3 курс. Не ще старият Янев да помага - пък и не може. Не става и съдията Петков от Хасково- делото е у Ковачев, но е опасно. Ковачев го дава на заето, понеже Воденичаров е нищо. Мирчев губи, както и да гледаме на нещата.
Има и едно приключило дело на ЮЗУ за имоти извън Благоевград (за онова ТКЗС - по времето на Чимев). Гледа го във ВАС съдията Икономов. Въобще е интересно. Софка - декан на ПИФ - е подставено лице на Воденичаров- няма качества за ръководител. Тя е парашутистка въобще в ПИФ. Мирише отвсякъде. Блатото в ЮЗУ е с два пръста вода. Доста ограничени и посредствени академици - както ги наричат в "Струма". Тези два пръста вода ще се задвижат, когато осмислят, че ЮЗУ няма да го бъде и ще трябва да се препитават не тук. Но как да защитат права, като не са се борили - не знаят как се прави. Енергията им мина във времето на подмазване пред Воденичаров. Имаше един Дулов, ами оня фалшивия Николов (Стопански факулетет) - не е за разправяне. Мирчев действа със закъснение - взема стари идеи на недоволни, бави се и после лансира законни постановки като свои и това води до противоречия. Уж прием по направления, но се появяват и специалности и т.н. Въобще няма начин да не се разбере, когато гръм удари, как ехото заглъхва в ЮЗУ. Кой ще излезе напред: филолози ли, юристи ли, мижитурки педагози или философи - все тая. ЮЗУ е кочина и вече никой не твърди обратното.
Времето, времето, времето ... нали, Юруков. Ще кажеш за Мирчев, ще разкажеш, няма как.
Ами за отчисления от пари за конкурси срещу спечелването им. Да не забравяме и дамокриевия меч от неподписан доклад от 1981г. за конкурса на Мирчев. Гюдженов е лайно - готов е да плати, няма как...
цитирай
392. анонимен - Да не сте забравили
23.03.2009 15:16
Първо Откровение: пред раздялата с ПИФ, Воденичаров и с Мирчев от ЮЗУ

цитирай
393. анонимен - След двата мандата на Гюдженов-Воденичаров
23.03.2009 16:05
ЮЗУ е помийна яма и толетна. Долу-горе това остави и екипа Чимев със зам.-ректор Райо Чората.
385 е прав. ЮЗУ само си сложи въжето на шията на 19 декември.
В този си вид и това ръководство на уни и факултети, няма бъдеще. Всичко е само въпрос на време. Мандалото лопна.
цитирай
394. анонимен - Ех, този противоречив Мирчев...
23.03.2009 19:46
Сложна личност. Безспир развълнувана от противоречия.
Досега мислех, че вината е в нас - не можем да разберем Мирчев и затова не се разбираме с него. Но напоследък се убеждавам, че и Мирчев сам не се разбира.
Дори кратка ретроспекция потвърждава характеристиката му на вечноизменчива и самоотричаща се натура.

Противоречие след противоречие:

1/ Като се започне още с назначаването му във ВПИ:
Протокол от издържан конкурс за асистент. Протоколът - 2 странички само. Но на първата пише 'хонорован асистент', а на втората - 'редовен асистент'.
Протоколът - малък, а противоречието - голямо!

2/ По-късно 'казусът Воденичаров':
Писмо до Министъра на образованието и науката за нелегитимността на Воденичаров. Подписано от 18 души: име - подпис, име - подпис... Мирчев го няма ни при имената, ни при подписите.
Но напоследък убеждава академичния състав, че е пенсионирането на Воденичаров е негова /на Мирчев/ инициатива.
Убедителността - малка, а противоречието - голямо.

3/ Следва журналистическо интервю /пак за Воденичаров/:
Официално в пресата Мирчев подчертава колко безценен е Воденичаров за ЮЗУ (вкарал бил 1 милион!).
Наскоро Мирчев признава пред членовете на АС какво разхищение бил Воденичаров за ЮЗУ; колко икономисал Мирчев със закриването на софийския офис на Воденичаров и как само с един замах (продавайки Воденичаровото служебно ауди) Мирчев е осигурил мащабна финансова операция, обезпечаваща ЮЗУ-заплатите за един месец...
Приходът - малък, а противоречието - голямо.

4/ Да не пропуснем одитния доклад на МОН:
Месеци наред Мирчев отричаше дори наличието на такъв доклад; за констатирани в доклада нередности, за правомощията на Воденичаров и за глобите от МОН - пък и дума не даваше да се издума.
Сега пък размахвал пръст на проф. С. Матеева и с реторично премерено превъзмогване 'изплюл камъчето' за проблемите в ПИФ, които предизвикали и одитния доклад на МОН, и големите санкции от МОН.
Камъчето - малко, но противоречието - голямо.

5/ Прехвърлянето на психолозите:
В заседателната зала - яростна защита за спасяването на един факултет. В ректорския кабинет - яростни закани за изпепеляването на един факултет.
Стратегът - трогателен, а противоречието - колосално.

6/ Да не припомням предизборната му реч и първата му година от мандата:
О-речията му - големи, а противоречията им - маскирани като 'антикризисна програма'.

... ... ...
Независимо че понякога сам се изненадва от себе си, Мирчев вече не изненадва колегите. Всички разбраха, че вече добре го разбират. Разбират, че когато си противоречи, не трябва да го приемат лично. То не се отнася до тях.
Не - то засяга някой друг.
... То е за някоя катедра /но не тяхната!/...
... то е за някакъв учебен план /но не техния!/...
... то е за нечий норматив /но не техния!/...
... то е за някой факултет /но не техния!/...
... то е за някой университет, но не...

Опс! Това 'но' е малко, но противоречието - голямо.

V (...)nie
цитирай
395. анонимен - Не съм "ДОБРЕ БИ БИЛО", но...
23.03.2009 19:54
ДОБРЕ БИ БИЛО по-често да четем коментарите на V (...)nie!
цитирай
396. анонимен - V (...)nie ли си, Петнайсто ли си...
23.03.2009 20:16
...който и да си, едно ще ти кажа:
е смесвай обощенията с общи приказки!

Мирчев поне ще стегне ЮЗУ. Преди наистина беше ЮЗУ-то на Воденичаров. Плащахме на пенсионери и дундуркахме разни асистенти-преподаватели. Сега това го няма. Може и да не ти е угодно, обаче: с манипулации или без манипулации, Мирчев води гъвкава политика. А, че се случва някой декан да поскочи като ущипана гимназистка, изобщо не трябва да се драматизира. Всички знаят колко законен е ПИФ, колко законен е сегашният им декан и на кого са и сегашните манипулации.

Разни лелки се вживяха в Контролен съвет, в комисии по етики и в декани и катедрени ръководители. Мирчев няма да им цепи басма! И да си противоречи - няма лошо! Айде - право при дядо им Санди! Че почна да ни писва!
цитирай
397. анонимен - "Ущипана"! Не, ...
23.03.2009 20:24
"Ущипана"!

Не, това не може да е преподавател. Или може. Ако е Мирчевист. Ей такива са защитниците на Мирчев.

Думите Ви не мой мъ ущипът, колега.
цитирай
398. анонимен - до 396
23.03.2009 20:32
Нещо не ти издържат нервите, а? Почнало да ти писва, казваш?
Ами хайде, тогава, сезирай Контролен съвет.
Или Комисията по етика.
Не само са ти слаби нервите, ами и сам си противоречиш. И на теб ти е безразлично когато нещо се случва, интересува те само с кого се случва. И ако не засяга теб - айде, право при дядо им Санди!
Ама, че било незаконно - няма лошо!
Че погубвало факултет, специалност, университет - аз сакам на Вуте да му е зле!
Ей такива като теб са виновни за Мирчев, а не Мирчев.

Мирчев е академичен подлец. Поздравления за V (...)nie, дори си бил по-подробен, отколкото е нужно - фактите са известни на всички във форума.цитирай
399. анонимен - Не става дума "за цепене на басма"
23.03.2009 20:34
А става дума за закона. И второ, всички тези лелки, недъгав Контролен съвет, Софка с 4 -шен незаконен мандат, броен от избора й, който е нищожен, пенсионери разбойници, Вера Лазарова отскоро асистентка в ПИФ и гл. юрисконсултка на втори трудов договор с ЮЗУ, разни народни будители като Папучаров и другата на 1/2 тр. договор с ЮЗУ Камелия Илиева са маши на Мирчев.
Нищо добро не очаква ЮЗУ и затова Мирчев ще бъде клеймосан за поредния позор на ЮЗУ. Ще бъде последният и първият ректор не изкарал и мандат. Конев не го броя.
При добре действуваща съдебна система Мирчев ще се бори за присъда под минимума. Одит ще докаже, че е некадърник.
Не си противоречи, V (...)nie
- просто Мирчев е лъжец и е алчен, пък и немалко прост. Смята, че е неразкрит като подбудител на гонение на част от преподаватели в ЮЗУ.
Мирчев е без автентичен житейски опит - живя под чадъра на Чимев и Воденичаров и затова не е адекватен. Дори един закон не може да приложи. Мирчев затъва и като всеки простак не разбира, че вече е необратимо.
цитирай
400. анонимен - Иван Мирчев: Не моа да ги разбера, ...
23.03.2009 20:54
Иван Мирчев:
Не моа да ги разбера, не моа да ги разбера. Само за тая година Сашо е направил икономия за 1 милион лева

А ми се искаше да остане още малко. Да направи 10-тина професора, 20-30 доцента, 60-70 доктора. Ти какво си направил бе, дето само зяеш, че бил незаконен Воденичаров. Колко професора си направил, колко доцента, колко доктора? А Воденичаров е направил и ше остане и след Воденичаров.
Иван Мирчев, май 2008 г.
цитирай
401. анонимен - "Ущипана гимназистка"
23.03.2009 22:11
Елака Янакиева, ти ли си това? Като знаем махленската ти привързаност към шефа, това може да си само ти.
цитирай
402. анонимен - ГОВОРИ СЕ
23.03.2009 23:32
Говори се, че Мирчев е получил два обезпокоителни документа от съда.
И двата поставят под сериозно съмнение легитимността на ректроския му пост. Искали да кажат, че ЮЗУ си няма ректор. Понеже имало дълго време незаконен Дядо.
В единият документ се говорело за многото парички дето ЮЗУ дължи на Дошков, а във вторият за една незаконно уволнена от Мирчев колежка.
цитирай
403. анонимен - От 396 /все/ надолу
24.03.2009 01:11
И набързо:
Вкарването на ЮЗУ в нечий нискочел калъп означава ли "стягане"?
Казармата и единоначалието ли са характеристиките на Университета?
Държи ли в момента ИвМи пенсионери или ДА:
-АлВО ръководител ли е на катедра и е ли "Институционален координатор" на Еразъм;
-ИвВеличков чете ли лекции и Директор ли е на Център?
-д-р Михов не е ли най-качествения качественик с нескопосано преписаната система за качество?
"Стягането" предполага ли разтягане на разходите за измислените и незаконно назначени Главни Експерти - или и това е Антикризисно програмно /от/плащане?
Кога вие всичките разбрахте, че ПИФ е незаконен - след дългогодишното "да - да -да!", след заповедта на ИвМи за предоставяне на Свръх-ректорски правомощия на АлВо или когато трябваше скришом да пишете отговор на скрития Одитен доклад на МОН?
А кога ще вденете за връзката: Незаконност на ПИФ, ведно с ВСС-Зевс-а и "легилитимността" на самия ИвМи, гдето дори БоЮр е почти наясно?
Вярно ли е, че в Контролния съвет има "контрол" и Съве/с/т, колкото на Фобос?
А има ли решение на АС, което да не е дошло от Деймос?
До 398 - Проблемът е извън Форума,но Той /Кой?/ е жив.
цитирай
404. анонимен - do 396
24.03.2009 01:53
Виж се какво пишеш:

Цитат:
Всички знаят колко законен е ПИФ, колко законен е сегашният им декан и на кого са и сегашните манипулации.
Край на цитата

Ма то в парцалчето на Крум не пише таквиз работи. Значи не е вярно.цитирай
405. анонимен - към 403
24.03.2009 08:09
БоЮр е напълно наясно с легитимността на ИвМи.За справка 27.Х.2007
цитирай
406. анонимен - Мирчев
24.03.2009 21:43
отказа да провери как стоят нещата с оплакванията на студентите за корупцията в Студентския съвет.

Мирчев награди символа на корупцията в ЮЗУ Папучаров

Мирчев не се е опълчил още срещу нито една престъпна далавера на Гюджи. Нито една.
Мирчев играе с Гюджи за да се спасят и двамата от справедлив съд. Заради миналото. То е престъпно. И най-вече математическо.

Мирчев не призна публично и открито, че Дошков винаги е бил прав. Особено когато казва, че Философски факултет е нелегитимен поради недостатъчен брой хабилитирани. Чак сега и Мирчев се сети. А когато Дошков го говореше беше луд.

Безсрамие!
цитирай
407. анонимен - този форум не се ли чете от членове на АС?
24.03.2009 22:58
Моля поне един да се намеси. Само да уточни подкрепил ли е Чавдар Николов прехвърлянето на психолозите от ПИФ към ФФ.
Кратко: с "да" или "не".
Кажете, бе!
цитирай
408. анонимен - По-търпеливо, моля,
25.03.2009 00:24
407, изчакайте членовете и членките на АС да се консултират с е-ректора какъв да бъде отговора - естествено, след съгласуване с Контролния съвет, Научния секретар, Комисията по етика, Главните експерти, Координатора по Еразъм и видеокамерите.
цитирай
409. анонимен - Видеокамерата -
25.03.2009 00:41
най-великото творение на човешкия разум след допинга"
Иван Мирчев
цитирай
410. анонимен - студент-относно вредното влияние на антените на мобилните оператори поставени на покрива на І-во студ. общежитие
25.03.2009 10:18
Общоизвестно е вредното излъчване на антените на мобилните оператори поставени по покривите на жилищни згради. Същите предизвикват ракови заболявания, което е доказано. На покрива на І-во студ. общижитие има монтирана такава антена. Там живеят 500 човека, а има и новопостроени згради наоколо. Вредното влияние е в радиус до 300 метра. Защо не се коментира този въпрос?
цитирай
411. анонимен - Мирчев, ако
25.03.2009 13:46
ти е мил ректорският пост (а той ти е, не ЮЗУ) не мислиш ли че е време за дисциплинарно уволнение на Воденичаров. За да не си ходите двамата. Едновременно.
цитирай
412. анонимен - към 410
25.03.2009 14:13
Анонимни студенте, не се пише Зграда, а Сграда!
цитирай
413. анонимен - В този форум има достатъчно негр...
25.03.2009 14:17
В този форум има достатъчно неграмотни преподаватели, особено сред защитниците на Мирчев. Та нека не връзваме кусур на студента, а вместо това го посъветваме да подаде официално оплакване.
цитирай
414. анонимен - А нещо по-неграмотно
25.03.2009 14:21
от последните двама ректиори дето #не моат да разберат#
цитирай
415. анонимен - към анонимния студент
25.03.2009 14:28
Колега, защо не сезирате Комисията по етика към ЮЗУ? Нейните членове са известни със своята принципност и неподкупност.
цитирай
416. анонимен - за 410
25.03.2009 14:40
Ако иска измерване, ще трябва да снесе доста парички на частната фирма на доц. Мишел Израел, за да му кажат, че всичко е в нормата (макар нашата норма да е 10000 пъти по-висока от нормата, допустима за белите страни в ЕС). Иначе ще трябва да даде 50 лв. и да чака 5-6 месеца за същия резултат. А Мирчевият мошеник със сигурност е гушнал някоя паричка за разрешението за монтаж, от това няма да пропусне да се облажи!
цитирай
417. анонимен - 411, ама не знаете ли?
25.03.2009 14:47
Наскоро Мирчев уволнил Воденицата. После обаче го възстановил. Защото... щял да изчака до рождения му ден през август. Чудно, защото Воденицата навърши 68... миналия август! Може би Мирчев е станал такъв върл враг на Воденичаров, че се кани да го уволни на връх рождения му ден, дори и отпуската си да прекрати заради това!
цитирай
418. анонимен - Много првилно 415
25.03.2009 14:47
Като чуя ПРИНЦИПНОСТ И НЕПОДКУПНОСТ и се сещам за:
Мария Серафимова
Сашо Воденичаров
Иван Величков
Иван Мирчев
Владо Дулов
Тони Стоилов
Коста Паев
Контролния съвет на ЮЗУ
Марияна Пискова
Кристина Попова

и още и още
цитирай
419. анонимен - относно 418
25.03.2009 15:07
Да... Из университета се носят легенди за това защо Мирчев иска да прехвърли във Философски факултет само психолозите, а не и, както възнамеряваше първоначално, социолозите. Приятелчето на Мирчев Жоро Апостолов наляво-надясно се окайвал и нареждал, че те ще социолозите, защото били "много особена катедра". Същевременно Мирчев видял далавера в това да остави катедра социолозите во главе с техния предводител и председател на комисията по етика Мария Серафимова в ПИФ. Серафимова, известна със способността си да се ориентира в обстановката, всячески демонстрирала неприрязън и неуважение към Софка Матеева и донасяла всяка нейна стъпка на Мирчев. Петопоколенецът схванал, че има сметка да държи Серафимова в ПИФ като негово ушенце и негов проводник. А и една толкова "особена катедра" отравя атмосферата във всеки факултет, в който попадне. Мирчев иска да отрови факултета на Софка, не на Жорето.
цитирай
420. анонимен - Персоналният принос
25.03.2009 16:56
на петопоколенеца е усиленият строеж на пети колони.Навсякъде и с тотален обхват.Тези явления са известни и имат предизвестен край.Отровената атмосфера води до газова гангрена.Въпрос на надмандатна програма.
цитирай
421. анонимен - @419 Че кой иска във факултета си ...
25.03.2009 18:17
@419
Че кой иска във факултета си Светла Енчева и семейство Боряна и Лазар Копринарови?
цитирай
422. анонимен - Допълнение към 421
25.03.2009 20:01
реши да се обади Владко Дулов
цитирай
423. анонимен - 422 изглежда много страда от стр...
25.03.2009 20:32
422 изглежда много страда от страшни комплеси от Дулов или ... пък е == love?
цитирай
424. анонимен - 423 e най-тъпият постинг
25.03.2009 21:10
от създаването на блога на Дошков. И авторът му не знаек какво точно е искал да каже.
цитирай
425. анонимен - да, прав е 424
26.03.2009 00:05
И аз не съм срещала толкова тъп постинг досега. и то не само в блога на Дошков. Ами и в блога на ...Дулов дори!
Maлииии. Голяма тъпотия, верно!
цитирай
426. анонимен - Не сте прав,
26.03.2009 00:09
@424! От постингите и коментарите безспорно много по-хубави от сочения от вас 422 са тия, в които се обсъждаше антената за контрол на съобщенията. В тях хората обвиняваха антената, че им чете съобщенията, а после тича при Мирчев и му докладва какво пишело в тия съобщения.
Сигерно тия хорица си мислят, че коварната антена получава и заплата за мръсното си дело и ходи в "Каменица" да пие две-три ракии след всеки донос!
В тоя блог много може да се научи за интелектуалния потенциал на нацията.
цитирай
427. анонимен - След дрънкането на комплексарите
26.03.2009 00:38
Преместете смътния си поглед от пъпа си към битието на Юзу-то.
Готви се - на Първи Апрелий - нов АС, и там съвсем не лъжовно идват НОВИ промени в правилата за работната заплата .Но засега са секретни.
Ако се съберете и ги потърсите, може пък и нещо да свършите.Мейби, сякаш това е смисъла на Форума.
цитирай
428. анонимен - До 426
26.03.2009 03:39
Пропуснал си да споменеш, че тази антена е казала през април на Мирчев как Дошков е играл кючек на масата в Каменица. После Мирчев разказва тази негова си лъжа месеци наред. Сега вече съжалява. Но май е късно. Всеки ден от съда му носят призовки. Дошков е просто неуморим. Следващото дело било на 2 април - една година от връщането на Дошков в ЮЗУ. Съдът искал Мирчев чинно да се яви лично. Няма не искам, няма недей.
цитирай
429. анонимен - Люнгов. Защо се още криете под анонимност
26.03.2009 06:57
То българският съд е като "врата в полето", но важното е, че принципната битка започна и играта се прехвърля на официалната законодателна "сцена". Какво можете да очаквате от новия АС, освен само това: да иска да мърля и замита следите до появата на съдебно решение-"Всички бяхме и всички вкупом грешахме"! Да, ама не е така. Измъквайте се от анонимност бивши мой колеги асистенти- настоящи профанесори и достотинкаджии, ако по нещо от достойнството ви е останало и не искате да затворите кпенците на "Даскалоливницата"- и то не защото Дошков е гаден, а защото няма реализация на дадените дипломи и 26-та ВУЗ- ще трябва да се "редуцират". Изборът е:"даскалоливницата"- или Мирчев- какво от това, че битката ще се проточи още някоя годинка. (Вярно е, че някои от вас тогава ще гушнат пенсийката си, но нали имате вече внуци и ако не сте отчайващо тъпи- ще трябва да помислите и за тях!
На "жадните" за словото ми се извинявам- бяхте отчайващо дребнави и жалки. Белким предстоящото дело ви направи неанонимни и виждащи по далече от паничката си!
цитирай
430. анонимен - Казаха ни 4е в този форум сме можели
26.03.2009 11:25
да се оплачеме и ректора и
Матеева да яземели мерки срещу това дето от много години го прави във връзките с общественоста професора Пламен Братанов със секретарката Лиляна Митрева. Те на тия дето са закъсали го и върнали се от бригада в щати продават двата тома на учебника на професора Братанов за 80 лева а той струва само 3о лева а после ни слагат направо оценка в дневника.
цитирай
431. анонимен - Най-после!
26.03.2009 12:31
Най-после нещо разумно в този "форум".
Жалко, моето дете, че си толкова зле с общата култура. В университетите няма "дневник"и не се пише "оплачеме" - така говореше др. Тодор Живков и също и учената му дъщеря.
А ако това, дето го пишеш, е истина, има си места, където да се "оплачеш".
Това са: декан, контролен съвет, комисия по етика. Ама там трябва да не си анонимен.
цитирай
432. анонимен - Неразбираемо е
26.03.2009 13:04
възмущението от общата култура на постинг 230 (доста интересен и показателен). Това е от години общата културав ЮЗУ. Особено на по-закъсалите. Че я вижте постингите и на Мирчев колко са скарани с препинателните знаци.
Нормално е хора, които са назад с материала и правописа (като студента от постинг 430) да са и жертви на лакоми и корумпирани професори и секретарки.
Нормално е и да са анонимни.
Нормални са и рушветите в ЮЗУ. От години. От много години.
Нормално е във време на криза професорът и секретарката да прибират само 50 лева отгоре.
А дали си ги делят на по 25 лева, те само си знаят.
цитирай
433. анонимен - А бе 431 не е важно
26.03.2009 13:08
дали студентът от 430 (браво!!!!!) е казал на "главната книга" че се казвала "дневник".
Важното е че се е случило срещу сума.
цитирай
434. анонимен - Нали имаше
26.03.2009 18:57
някакво решение как да се приемат сигнали за корупция? Пишеше, че се приемали и анонимни сигнали! Студентът да прочете това и да се обърне към въпросната комисия. Някъде в блога бяхте дали текста на това решение - ако се не лъжа, на ректорския съвет.
цитирай
435. анонимен - Кой беше Пламен Братанов?
26.03.2009 19:03
Ако се вярва на справката, това е един от "ценните кадри" на бившия Институт по културата, създаден за Евгения Живкова и закрит после, когато тя намери призванието си в търговия с облекло.
Те всички са "семиотици".
Това, разбира се, не е гаранция, че обвиненията на студента имат почва. Но тези обвинения лесно могат да се проверят!
цитирай
436. анонимен - за Пламен Братанов е всеизвестен ...
26.03.2009 23:02
за Пламен Братанов е всеизвестен факт! Лигаво е да се правите, че сега го научавате. ама винаги е така: като влезе тук студент, всички се обединявате в съмнението си, че студентите спекулират.
И вие спекулирате с тях.
цитирай
437. анонимен - Извинявайте,
26.03.2009 23:34
но не сте прав. Освен че не е сигурно, че това беше студент - но наистина прилича на студентско излияние.
Ако е толкова всеизвестен факт, защо досега не е ставало дума за това? Нали този бло бил срещу корупцията! Или май не е бил срещу корупцията,
ако се съди по реакцията...
цитирай
438. анонимен - Уважаеми 436 Колега,
27.03.2009 00:01
без никакво съмнение Ви вярвам,но:
- един известен в някаква общност факт не го прави "всеизвестен".Помислете, че може другите да не го знаят.
-Извинете, но опитът сочи, че използването на "винаги" и "всички" често не е коректно - има спекулиращи и преподаватели, и студенти - и това е истина, но проблемът е те да бъдат разграничени.
-Аз съм убеден, че вие - Студентите, трябва да сте движеща сила на промените, дори на революциите.Позаинтересувайте се кой свали най-успешния френски президент - един Голям генерал. Има ли шанс /наченки/ да сте такава сила?
-Лично съм предлагал на студенти да направят каквото трябва - чрез МВР, белязани банкноти /по 50 долара/ и т.н. но Те не поискаха. Какво да правим?
-И накрая - не само за Вас - виртуалните действия често са по-ефектни, но истински ефективни са реалните действия.
Успех!
цитирай
439. анонимен - И после
27.03.2009 10:38
"Измъквайте се от анонимност бивши мой колеги асистенти- настоящи профанесори и достотинкаджии, ако по нещо от достойнството ви е останало и не искате да затворите кпенците на "Даскалоливницата"- и то не защото Дошков е гаден, а защото няма реализация на дадените дипломи и 26-та ВУЗ- ще трябва да се "редуцират". Изборът е:"даскалоливницата"- или Мирчев- какво от това, че битката ще се проточи още някоя годинка. (Вярно е, че някои от вас тогава ще гушнат пенсийката си, но нали имате вече внуци и ако не сте отчайващо тъпи- ще трябва да помислите и за тях!
На "жадните" за словото ми се извинявам- бяхте отчайващо дребнави и жалки. Белким предстоящото дело ви направи неанонимни и виждащи по далече от паничката си!"

Много ярко слово! И какво ще остане ако ЮЗУ бъде закрит - хайдут до хайдут - ... каква само конспирация, каква партизанска война? Истината е че хайдутите стават за "борба свята", но за наука хич ги няма и затова за тях е най-добре всичко да се закрие и да остане само гората. Каква сеч ще падне тогава!
цитирай
440. анонимен - за студентите, преподавателите им и грамотността
27.03.2009 12:13
Не връзвайте кусур на студентите, че били неграмотни, и не приписвайте неграмотността само на математиците. Вижте и в ПИФ колко "грамотни" преподаватели има - те също учат студентите ни - http://acad.swu.bg/cv.php?uid=iveta_iakova

Доклади все "по покана" изнася колежката, дори в ЛайБциг! Темата на доклада - и на български грешно написана. Друг от докладите й е с "грамотното" заглавие "Знае ли цената си българина".

Прави са 413 и 433. Важното е КАКВО казват студентите, а не дали допускат грешки. Ако посмеят да застанат с имената си - още по-добре, но ние ли да им даваме пример :-)?
цитирай
441. анонимен - към 440
27.03.2009 14:23
Майтап!!! И как тази особа е назначена 2006 г. направо главен асистент???
цитирай
442. анонимен - Назначена е била с мерак.
27.03.2009 14:33
Но за нея разказаното от 430 е най-нормалното нещо. В университета това трябва да си го има. Но за него да не се говори.
За момичето - то нищо друго не е видяло УНИВЕРСИТЕТ значи Чимев, Гюджи, Мирчев, Мария Серафимова, Пламен Братанов, Райо Чората и т.н.
цитирай
443. анонимен - грешка, 441!
27.03.2009 14:59
Не, не е назначена директно главен асистент. От 2006 до 2008 е успяла да стане първо старши, после главен. И двете й повишения не са минали през катедра. Но това е ЮЗУ (и ПИФ) - там хората си спомнят, каквото им наредят. Паев знае най-добре.
цитирай
444. анонимен - Бат Санди към научната ръководителка
27.03.2009 15:05
"Щом не може да си напише дисертацията, вие с ще и я напишете."
цитирай
445. анонимен - v pif se razhojda dvoinika na azis
27.03.2009 15:47

цитирай
446. анонимен - Защо само Паев. А другите 100
27.03.2009 15:47
от Общото събрание на ПИФ дето си спомниха каквото трябва? Интересно какво ще си спомнят сега Пламен Братанов и Лили Митрева. Дали постинг 430 ще им помогне да прояснят спомените или още щше ги замъгли. ПравопиЗа няма никакво значение. Важно какво се е случвало и случва.
Мирчев, четеш ли този форум?
А Матеева?
цитирай
447. анонимен - към 446
27.03.2009 15:57
Паев, защото той е автор на крилатата реплика "както си спомняте". Но важи и за другите 100, разбира се.
цитирай
448. анонимен - "както си спомняте" - Лика-прилика
28.03.2009 01:21
Паев и Мирчев твърде много си приличат.Преди слушаха: Паев - АлВо, а ИвМи - АлВо.Сега чуват: Паев - ИвМи, а ИвМи - чува само себе си.И двамата полека се ослушват за АлВо.
Чукчи не читател, чукчи - Автор.С множество съ/без/гласни чукчита.
Розови перспективи.
цитирай
449. анонимен - ;-0)
28.03.2009 21:07
Ovjahnahte, doshkovci naliiiii.

Da e uvolnen AlVo, da e pensioniran nqkoj drug profanesor nad 67, Chimev ili Nincheto Sinjagina ot mafiqta matematicheska, a?

A?

Do koga, a?
цитирай
450. анонимен - "Овяхнахме", да!
28.03.2009 21:48
Доло профанесорите!
цитирай
451. анонимен - Сон те лажи
29.03.2009 00:34
Няма как да увехнем. Ние знаем какъв е
Пътят.
Че някой не е уволнен - въпреки всичките "Врати у поле", е елементарната пирова победа.
Е, и?
Неизбежното следва.
цитирай
452. анонимен - Da be da 451!
29.03.2009 05:43
Da be da 451!Pogledni v anusa si ako moje da vidish tam, kolko e tamnichko, a?
цитирай
453. анонимен - 452 е просто върхът на културата и ...
29.03.2009 08:45
452 е просто върхът на културата и академизма :-).
цитирай
454. анонимен - Люнгов.Личи се, че се ругаят "академици"
29.03.2009 09:11
Друго си е: на клекнахте- да казваш, увхнахте; на гъза-анус; на лайната-ескременти... "Академици" идва от "а къде ми е"- нещо си търси- дали онова под прашките или гащите, или онова, което се мъдри под перуката, или лъскавото теме... Петре, тия не са Мирчевци или Воденичаровци, а отрепки, които принуждават "свесните" освен страхливци да стават и предатели! Жалко е не за "академиците"- те други и да искат не могат да са, а за всички други, гдето си гледат сеир.Май че ще трябва да започнете да се спасявате по единично!?
цитирай
455. анонимен - за 452
29.03.2009 17:41
Изключения са хора като теб - знаеш къде е тъмничко, бил си навсякъде! Поклон пред богатия опит!!!
цитирай
456. анонимен - Нивото на студента от 430 горе
30.03.2009 13:16
е по-високо от много други участници очевидно.
цитирай
457. анонимен - Под нивото на студента
31.03.2009 00:02
По повод на обявения за Първи април АС на ЮЗУ, два независими източника потвърдиха, че зад шеговитата т.4 от дневния ред /ако по новата традиция не бъде сменен/ "Други доклади" се крият два доклада.
На 31. 03., - изпреварващо и без въздържали се ще се приеме Доклада: "Тезиси за ясно разграничаване от АлВо".
На 02.04. единодушно ще се приеме Доклад- Програмата "Без АлВо - по воденичаровски, може и по ИвМ - елничарски".
А за самия Първи април остава майтапа по т.3.
цитирай
458. анонимен - Също под нивото на студента от постинг 430
31.03.2009 14:09
И ние подкрепяме и приемаме "Тезиси за ясно разграничаване от АлВо".

Ама не ви лъжем! Защо ви е чудно?!

Мери Серафим
ВладкА ДулАв
Писка Мариянова
Дриси Попова & company

цитирай
459. анонимен - Признание!
31.03.2009 19:20
Желая да остана анонимна, но заявявам, че се чувствам излъгана, както от Воденичаров, така и от Мирчев! За единия гласувах през октомври 2007 (не споменавам даатата, защото някой ден може да се окаже, че е нужно да си спомня как въпросното ОС на ЮЗУ се е провеждало в друг ден и час, може би на остров Тасос) с ясната идея, че този човек ще представлява едно добро лице на университета пред обществеността. А сега, преглеждайки ЗВО се убеждавам, че съм гласувала за човек, който явно се е сметнал за Бог! Той ли е висшата институция в тая Вселена?!
За другия няма да коментирам - излишно е!
цитирай
460. анонимен - към 459
31.03.2009 21:08
Споделям болката Ви!
цитирай
461. анонимен - към 459
31.03.2009 21:20
Еееееее, вие ще останете само с чуството на излъгана! А някои не са гласували за тях и сега не стига, че си го търпят този ректор, ами той ги и репресира.
цитирай
462. анонимен - Така значи: Академичен съвет на ...
31.03.2009 23:18
Така значи: Академичен съвет на Първи април!
Каква символика!
...все едно, като беше на други случйни дати, сякаш казваха истината. Сега поне ще лъжат празнично.
Официално, така да се каже.
И този първоаприлски АС ще вземе сериозни решения? Егати шегата.
цитирай
463. анонимен - Обикновено: не на сериозно и не на майтап,
01.04.2009 00:32
дребните обичат символиката.
Те обикновено това само и си и могат. А най - обичат ритуалните гаври - за кеф и на поруганите.
Щото те са поласкани - Някак си са съпричастни - дори и към /Първо/ Априлския пленум.
Подкрепете точка Трета - има ли смисъл /пък и възможност/ да знаете за какво става дума?
Нали научихт/м/е алгоритъма: един казва, другите са "Да".
цитирай
464. анонимен - последни новини от днешния Академичен съвет
01.04.2009 15:46
На днешния Академичен съвет Иван Мирчев призна нелегитимността си като ректор и подаде оставка. Насрочено е ново Общо събрание с първа точка - избор на ново ректорско ръководство.

Премахва се и длъжността "главен експерт". Досегашните главни експерти няма да връщат добавките към заплатите, които са получили до този момент.

Открива се университетско радио "Джумалии". Единственото му предаване засега се казва "Музика и физкултура" и е с водещ Кирил Костов, който изпя "Я кажи ми, облаче ле бяло" и обеща никога повече да не цитира Аристотел. Радиото приема концепции за нови предавания в рамките на вътрешноуниверситетските проекти.

Александър Воденичаров е окончателно изгонен от ЮЗУ. Отсега нататък той ще координира единствено собствените си крайници. И реч.

Комисията по етика се разпуска поради етическа несъстоятелност.

Контролният съвет се разпуска поради безконтролност.

Премахват се камерите в университетските коридори. Те ще бъдат продадени на търг, а с парите от търга ще се осигури свободен интернет достъп за студентите на територията на университета и околностите му.
цитирай
465. анонимен - Люнгов. Честито- дано не е първоаприлска по-горната новина.
01.04.2009 16:33
Не се бъзикайте първоаприлски.
цитирай
466. анонимен - Към края Гюдженов станал и казал:
01.04.2009 17:54
"Аз съм нищожество и лайното на Воденичаров. Но и това не е новина за вас. Щото вие си го знаете. Както и че Асето Пашова ми на ...." - тук записът е изтрит.
цитирай
467. анонимен - Спокойно Гюджи
01.04.2009 18:13
Остави ги да си пишат. Аз таа година събранието общото шъ го свикам на 24-ти декември и пак шъ го потвърдим избора.
Иван М.
цитирай
468. анонимен - от 464
01.04.2009 19:46
Люнгов, отпусни си душата за малко, бе, човек. Само за днес!
цитирай
469. анонимен - За Гюдженов не сте прави!
02.04.2009 00:28
Нищожества - дал господ. Достатъчно!
Но не допускайте всички под един знаменател!
цитирай
470. анонимен - E, откритие на 469
02.04.2009 00:41
Лайното на Воденичаров не било нищожество.
А какво е -
УЧЕН?
БОРЕЦ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА?
БОРЕЦ СРЕЩУ ВОДЕНИЧАРОВ?
ВИДЕН ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ?
ЧЕСТЕН ФАЛШИФИКАТОР НА ДОКУМЕНТИ?

Какво по-тоно е бе 469?
цитирай
471. анонимен - Дошков,
02.04.2009 23:11
Как си приет за студент по право в ЮЗУ?
Какви кандидат-студентски курсове си положил?
В кой курс си записан?
цитирай
472. анонимен - З|абравих да се подпиша горе
03.04.2009 00:16
Лилияц Илиева,
София,
4-ти километър
цитирай
473. анонимен - Ало, 8-ми километър,
03.04.2009 01:01
Никой не "полага" КУРСОВЕ.И после - направете справка със ЗВО, за да разберете - и то във времето, какъв е /бил/ редът за придобиване на второ висше образование.
Въпросът, който натрисате тук периодично, заедно с тъпите вмятания на имена, изобщо НЕ Може да отклони вниманието от същността на проблема: извършените и продължаващи нагли закононарушения, нарастващото отклонение от смисления академичен стил на университетското всекидневие, загърбването на ценностите на висшето образование, налагането на бакалско- текезесарските подобия на макивеализма и тъпия тарикатлък на полуобразованите носители на титли - на фона на загубата на Мярата.
Казано с добро - смирете се малко.
Ако можете - очовечете се.
цитирай
474. анонимен - Я не правете
03.04.2009 03:01
хората на луди и глупави! Дошков е записан без изпити за студент с решение на академичен съвет. В годините на хаос и беззаконие, от които и той, както и други, се възползваха.
Като е копнеел да получи достъп до наука, защо не се е записал по нормален начин в друг университет! Сигурно не е все едно дали те изпитва съседът, с който си пиеш кафето, защото ти е колега от друг факултет, и безпристрастен екзаминатор, за който си само студент. Че се явявал и на три изпита на ден, като и трите ги взимал с шестици! Той редовно българска филология сигурно е завършил с три и петдесет, ама като задочник по право в ЮЗУ е отличник.
То си личи колко му е в главата юридическата наука. Нали искаше да "пенетрира" в затвора целия Академичен съвет. Без разлика на пол и възраст.
цитирай
475. анонимен - Тук се появяват всевъзможни
03.04.2009 05:01
простотии от време на време, но защо тези на Лили Илиева, винаги се отличават с особена неадекватност. Като 474. Тотална неадекватност.
Илиева, спри! Цял форум ти се смее. Даже и ректорското ръководство. И самият Мирчев. Просто си вън от всичко и
Тук влизат и външни хора. Излагаш колегите си. Ама много си неадекватна 474 (Илиева)!!!
цитирай
476. анонимен - Лили, дори Вера Лазарова ти каза. ...
03.04.2009 08:06
Лили, дори Вера Лазарова ти каза. Ставаш смешна, Лили.
цитирай
477. svetlaen - Отворено писмо до членовете на катедра "Социология"
03.04.2009 09:25
Позволявам си да пусна тук линк към отвореното писмо до членовете на катедра "Социология", което им изпратих вчера по e-mail. Тази сутрин то беше публикувано на страницата Hercules vs PIF, благодаря за което:

http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_128kwh29nhf
цитирай
478. анонимен - Коментарът е излишен....
03.04.2009 10:24
и все пак не мога да се въздържа да споделя, че описаните отношения в катедрата по Социология потвърждават вече създалото се мнение за нейните членове, което внушава: "...ние сме нецивилизовани, ние не спазваме законите, ние не си спомняме нищо, ние сме отмъстителни, ние сме унищожители..."

цитирай
479. анонимен - Светла,
03.04.2009 12:25
Ти съвсем ще ги размажеш, като не ходиш на катедрени съвети! Представям си глупавите им физиономии, когато видят, че те няма - страхотен номер!
За да си перфектна обаче, пускай си молба за неплатена отпуска в деня на съвета. И настоявай да ти се удържи от заплатата съответен процент.
цитирай
480. анонимен - Ха, подглогите
03.04.2009 13:39
на Воденичаров тръгнали да се разправят със Светла.
Смешници.
Копие от писмото да се изпрати и на Вълчев.
Все пак той настояваше всичко да се решало в "дух на толерантност", а Воденичаров и слугите му да не влизат в затвора.
Бог да прости ЮЗУ !!!
цитирай
481. анонимен - Подкрепям позицията на Светла Енчева!!!
03.04.2009 15:05
Копие от писмото й трябва незабавно да бъде изпратено до министъра на образованието г-н Даниел Вълчев. То трябва да бъде съпроводено и с копие от неговото писмо до мен от юни м.г. В него с други думи се казваше на практика следното: "Не може ли нещо да се направи по въпроса и да не се прилага закона спрямо Воденичаров и съучастниците в неговите престъпления (сред тях и лицето Илия Гюдженов), за да може така конфликтът да се реши в "дух на толерантност".
Аз също не ходя на след 19.02 2008 г. на т. нар. катедрени заседания (незаконни сборища) на нелегитимната катедра "Българска история" (с фалшифициран протокол на Кристина Попова преименувана на "Българска история и архивистика"). Няма да го правя и в бъдеще!!!
Спокойно Светла, скоро ще са на ход централните медии. Това са метастази на престъпната епоха на Воденичаров.
Те няма да успеят!!!
СТЕФАН ДЕЧЕВ
цитирай
482. kkabakciev - Отсъствах, бях за около седмица на разходка в две европейски столици и тук са се натрупали сериозни въпроси
03.04.2009 15:13
Ще взема отношение по три от тях.

Първо, не знам как Дошков е записан да следва право и как е завършил, но знам, и го знам повече от добре, че Дошков е брилянтен юрист. Работя с юристи от близо 20 г. - тъй като ми се наложи да съдя и да осъдя през това време няколко ответника (осъдени са един институт при БАН - два пъти, Българската национална телевизия, Висшата атестационна комисия, строителен фараон ...). Така че мога перфектно точно да преценя кой е добър, кой е посредствен и кой е брилянтен юрист.

Второ, писмото на Енчева ми дава основание да й кажа отново: ако човек се бори, се бори докрай. Не може днес да се бориш, а утре да не искаш да се бориш. Ако е вярно това, което се твърди в писмото на Енчева, и ако аз бях на нейно място, щях незабавно да дам под съд съответните лица и съответната институция. Нека Светла да си помисли добре каква иска да бъде.

Трето, за общата атмосфера в нещото, наречено държава България, и популацията в това нещо. Както вече казах, връщам се от две европейски столици, и за пореден път установявам, че това тук не е държава, а сред неговата популация има голям процент истински простаци - и дори изроди, чиито физиономии непрекъснато виждаш и по улиците. Оттук - естествено е и в нещото, наречено университет в един град с "прекрасно име", да има простотия, която да ти идва до козирката.

Във връзка с това, а именно с ПРОСТОТИЯТА, и за разнообразие - и най-вече за сравнение - нещо, което ми се случи онази сутрин на улицата в центъра на Лондон. Поръчах три големи кафета (за мен и за още двама души - над 2 лири всяко) и, когато станаха готови, съборих с лакът едно от тях. Стана една свинщина ... Собственикът на лавката трябваше да чисти пет минути ... Извиних се около 286 пъти, и поисках още едно кафе.

Човекът ми го направи - а и вкусноооо! И навсякъде е точно същото в Лондон! А в София и за 10 лева няма къде да ти направят такова кафе. Защото тук масово ти пробутват абсолютни боклуци уж като "стока".

Та, направи човекът пак кафе - и щракна касовия апарат. Гледам - пише на екранчето "три кафета". "Не - казвам - сметката е четири кафета." "А, не - отвръща той категорично - три кафета".

Повиши ми настроението от самото начало на деня. И съответно направихме съответно сравнение.

Какво сравнение, бе? Сравнение нямааааа, няма! Безплатно кафе на улицата в Бг-кочината? И то след като яко си разлял едно? Можете ли да си представите такова нещо?

Разказах случката на около десет души вчера и днес тук. Всички отговориха, че абсолютно не могат да си представят такова нещо - и че то е просто повече от абсолютно невъзможно.

Онова е друг свят! Съвсем друг! А това тук е една просташко-параноична действителност! Драстично просташко-параноична!

И това е самата истина! А ако тази истина не се харесва някому, веднага ще му кажа да е доволен на това описание, защото цялата истина - напълно голата, е дори още по-грубо драстична!

Кабакчиев
цитирай
483. анонимен - Е, Кабата цъфна пак и осра пак бая ...
03.04.2009 21:19
Е, Кабата цъфна пак и осра пак бая площ на сайта. А аз си помислих, че вече се заврял в неговата страничка, ама явно не му стига, вероятно никой не снася там...
цитирай
484. анонимен - до Светла Енчева
03.04.2009 21:34
Уважаема ас. Енчева,
От първи прочит Вашето писмо (http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_128kwh29nhf) налага впечатление за непристойно отношение към колегите Ви в катедрата. Необяснимо и непочтено...но най-вече: неетично!
Недопустимо за колегиалната етика!

Предполагам, че Университетската комисия по етика ще се самосезира тутакси. Имате късмет, че шефът на комисията по етика е и шеф на катедрата Ви - доц. Мария Серафимова.
цитирай
485. kkabakciev - Ха-ха-ха! Последните две съобщения яко ме развеселяват!
03.04.2009 22:38
Първо, някакъв български индивид/някаква българска индивидка, вместо да прочете какво съм написал, вместо да вникне в него, да анализира и да си направи изводи, след което да си завре някъде главата заради това, че принадлежи към определена популация с нейните характеристики, дошъл/дошла тук и взел да прави точно това, което прави българската популация, и за което пиша в съобщението си. Нормално. Типично българско!

Второто весело е това, кой бил шеф на комисия по етика.

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Извинявайте много, ама не ставаше ли преди много време дума тук за някакви шамари? Шамари, които някой на някого трябвало - искал, щял и така нататък - да удря.

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Това ако не е повече от комично, аз не знам кое е повече от комично!

Българската простащина няма равна на себе си в Европа. Това е съвсем сигурно. По това българите се отличават сериозно от почти всички популации в Европа! Затова умрях от смях от горните две съобщения, брей! Продължавайте все в тоя дух да ме разсмивате!

Обаче, както вече на много места призовавам българЕте, вижте, бе! Надигнете си малко задниците, българЕте, и идете да видите какво има по света! Недейте да мислите за салатката и ракийцата на пролет, за консервите наесен! За това, кого от колегите си да натопите през зимата - или през лятото, на кого да не дадете часове, кого да уволнявате, кого да се мъчите да правите на маймуна и т.н.!

Защото, българЕте (и българките също), по света има неща, които се наричат култура! Има музеи, има галерии, има университети, които са университети, а не кочини! И най-вече има хора, които са хора, а не простаци и изроди! Изобщо има какво да се види, да се анализира и да се разбере (може би от някои - един ден)! И ако досега не сте го видели (а вие, българЕте не сте - огромното мнозинство), а днес никой не ви пречи да го видите, си оставате точно толкова прости, колкото винаги сте си били! Говоря на простаците! Не на нормалните хора! А простаци има, нали! Какво, да не би да няма, а? Да не би да няма в България и особено в града с ""прекрасно име"? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Почнете поне от Солун, бе! Близо е, бе! И не е скъпо! История е. Култура е! И т.н.

Почнете от някъде, бе!

Почнете отнякъде някакси, поне по малко!

Моля!

____
Днес и вчера направих нещо като анкета с около 20 души - дали случката, описана по-горе, е възможна в България. Всички бяха АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧНИ, че е СЪВЪРШЕНО АБСОЛЮТНО НЕВЪЗМОЖНА!
Преди малко попитах сина ми, който от 9 г. живее в Германия, дали такава случка е възможна в Германия. Той отговори така: "Изобщо не бих се учудил, ако в тази ситуация продавачът на кафе реагира така тук. Тук е прието така да се реагира. Разбира се, в България не е така."
цитирай
486. анонимен - Добе дошъл Каба!
03.04.2009 22:45
Интересен случай разказваш, за кафенцето!

Ама ти да не си и антиглобалист, че бе там в центъра на събитията - Лондоооон?

Разкажи повечко за събитията там, в Лондон, Каба, не за този индиец, собственик на малко кфенце, дето ти е таксувал 5 за 4 кафета! Е, може и да е арабин, но не е евреин със сигурност. На какъв език се разбрахте, понеже тук в унито, "властта" не знае други езици освен ... ми финикийските знаци, това е!
цитирай
487. kkabakciev - Отговарям веднага
03.04.2009 23:03
Антиглобалистите още не се бяха появили. Но собствениците на магазини и прочие се подготвяха. А докато ние се разхождахме из Лондон, Обама летеше към нас.
На Канън стрийт имаше много полиция, включително конна - там има правителствена сграда.
Не знам как е било около Даунинг стрийт.
Скоро ще пусна в Пикасауеб сайта си снимки, ще можете да видите това-онова от Лондон този ден.
Но не от проблема с антиглобалистите, разбира се.
Няма какво да се разказва за антиглобалистите. Много от тях са наивни хорица, а ситуацията се използва от разни отрепки. Има отрепки навсякъде по света. Но там ги контролират доста успешно. Тук не. Изобщо не.
Вижда се това и от този сайт, а също и от сайта на Светла Енчева - и от много други места.
Как да бъдат контролирани отрепките? Когато всъщност те преобладават!
цитирай
488. анонимен - Лилия Илиева,
03.04.2009 23:25
Серафимова не са просто отрепки, а и развалини. Гнусни са даже... Дошков, извинявай, не се стърпях.Липсвахте г-н Кабакчиев.
цитирай
489. анонимен - Чакай сега Каба, Ти вчера си се ва...
03.04.2009 23:32
Чакай сега Каба,

Ти вчера си се варнал от центъра на събитията, уж де и нищо не разказваш!

Хубаво де, няма ги антиглобалистите, ама Ти наили бе там! Те тези антиглоб-ти се готвят от месеци за това сабитие, всички го гледахме по CNN live, и нещо не е така като казваш!

Ти на какъв език се разбра с оня дето ти е калкулирар 5 за 4 кафета? Колко плати, защо е работил този собственик на малко "капанче" и т.н.

Остави аналогиите с тук, разкажи как точно е било там!
цитирай
490. анонимен - Стига де, Лили, ставаш досадна!
03.04.2009 23:35
Стига де, Лили, ставаш досадна!
цитирай
491. kkabakciev - Ало, 489, имам си друга работа
03.04.2009 23:57
За антиглобалистите си има CNN и BBC.
А за красотите на Лондон - също си има кой да ги гледа и фотографира.
В момента качвам една снимка - може вече да се види:
http://picasaweb.google.com/kkabakciev/KrasimirSAlbum?authkey=Gv1sRgCIWE6_GumeGY7wE#5320565785973504114
Това е Биг Бен, разбира се, заедно с част от изящната статуя на Бодичея. Тази, която се вдига на бунт, на поход към Лондон, срещу властта на Рим - и с която римляните после плашели децата си ...

Това е специално за Светла Енчева .... :-))) И снимката също. Хубава снимка, нали, Светле! На мен много ми харесва.

Цитат: "Ако претеглите нашата армия и сила, ще видите, че в тази битка трябва или да победим, или да умрем. Това е решението на една жена. Що се отнася до мъжете, те могат да продължат да живеят и да бъдат роби." (Бодичея, I в. сл. Хр., кралица на древна Британия.)

Добавка. Забележете, че часът не е дванайсет без пет. Часът е дванайсет И пет!
цитирай
492. анонимен - Каба, не знам какво да мисля?
04.04.2009 00:09
Ей на виж и Ти!

Информация за снимката
Зарежда се…
Mar 27, 2009
3648&#215;2736 пиксела – 4214 КБ
Име на файла: P3273017.JPG
Фотоапарат: OLYMPUS IMAGING CORP.
Модел: E-520
ISO: 100
Експонация: 1/400 сек
Бленда: 6.3
Дължина на фокусиране: 70мм
Използвана е светкавица: Не
Географска ширина: няма
Географска дължина: няма
още информация
За да гледате видеоклипове, трябва да имате Adobe® Flash® Player 7 или по-нова версия.
Изтегляне на FlashВръзка към тази снимка
Връзка

Вграждане на изображение

Изберете размерКадър 144 пикселаМалка 288 пикселаСредна 400 пикселаГоляма 800 пиксела
Скриване на връзката към албума

цитирай
493. анонимен - Що не изчезнете
04.04.2009 00:11
И питашите, и отговарящите !
цитирай
494. kkabakciev - Да, благодаря за горното техно-инфо
04.04.2009 00:15
А какво показва то?
Показва, че сме в 21 век - в епохата на най-грандиозната техническа, а оттам и културна, революция.
Тая, която се прави от тия, които могат. Не от неможещите, не от простите.
Във всеки случай не от отрепките, които служеха единствено за подлоги на комунистите - а те за друго и не могат да служат.
За съжаление в тая тук така наречена държава, всъщност една кочина, положението се владее от неможещите и простите.
Но историята не се движи от неможещите и простите - и прогресът не е спирал, не спира, и няма да спира, въпреки тях.
цитирай
495. анонимен - Браво Каба !
04.04.2009 00:22
Много добри включвания !
Всички вече забравиха за какво ставаше дума изобщо.

Хитрата стара леля Ася
цитирай
496. kkabakciev - Според някои никога не може да става дума за нищо друго, освен за пари
04.04.2009 00:26
Според мен, ОБИКНОВЕНО става дума за пари.
Но е необходима уговорката, че парите са нещо, което трябва да знаеш КАК да употребяваш.
Ей-сега ще пусна още една снимка от Темза, която много ми харесва.

Ето я:
http://picasaweb.google.com/kkabakciev/KrasimirSAlbum?authkey=Gv1sRgCIWE6_GumeGY7wE#5320580761685770818
Колко разстояние, мислите, че има между всеки от тридесет и петте фенера на снимката?
Ще отговоря сам на този въпрос. Толкова, колкото е дълъг един средноголям автобус.
цитирай
497. анонимен - Каба, Tи не си бил в Лондон!
04.04.2009 00:27
Каба, Tи не си бил в Лондон!
цитирай
498. анонимен - Да но само Ти мислиш така!
04.04.2009 00:36
Дай да видим, но и аз има снимки от момента!
цитирай
499. kkabakciev - Ха! Абе, как ще съм бил в Лондон?
04.04.2009 00:40
Бях на Луната и правих оттам снимките с телескоп.
И така, тъй като един автобус е дълъг около 30 метра, тези 35 фенера покриват разстояние над един километър! Явлението се нарича изкривяване на перспективата.
Хубава снимка, нали, Светле! Ха, похвали ме, де! Аз не съм художествен фотограф, аз съм обикновен екскурзионен фотограф. И си харесвам снимките.
цитирай
500. kkabakciev - И искам да съм № 500
04.04.2009 00:43
И съм.
цитирай
501. анонимен - Добре Каба, блаженни са вярвашите!
04.04.2009 00:46
Eeee!
цитирай
502. анонимен - Но не си бил там!
04.04.2009 00:48
цитирай
503. анонимен - Много добре се получава.
04.04.2009 00:52
Добре стана!

Хитрата стара леля Ася
цитирай
504. анонимен - Наздраве Каба!
04.04.2009 00:56
Наздраве Каба! За Лондон!
цитирай
505. kkabakciev - Абе, къф е пък тоя?
04.04.2009 01:02
Дето си мисли, че е пред Парламента в Лондон между едно боби и една прекрасна руса млада дама с неизвестна националност?
http://picasaweb.google.com/kkabakciev/KrasimirSAlbum?authkey=Gv1sRgCIWE6_GumeGY7wE#5320587688137082178
Идиот некъф, който не е там, а си въобразява! Абе, луд! Като Дошков! За връзване, направо.
цитирай
506. анонимен - Известни са ни тези монтажи, Каба
04.04.2009 01:09
Евтин трик!
Не на нас тия!
цитирай
507. анонимен - Иване,
04.04.2009 01:14
измисли му една командировка на това "боби" бе, до Лондон. Ама да докара актуални снимки оттам.

Не монтажи с ... тези твоите руси ...
цитирай
508. анонимен - Добре дошъл Каба !
04.04.2009 15:02
Имаме нужда от теб!
Крайно време беше дискусията във форума да се центрира.
Отклоняването с разни глупости ми омръзна.

Хитрата стара леля Ася
цитирай
509. анонимен - Люнгов. За глупаците и безвремието
04.04.2009 15:35
Добре дошъл на г-н Кабакчиев! Без него четяхме само простотии и дребнави заяждания. Бил ли е или не в Лондон- какво от това бе интелектуални чехълчета!? Аз лично нямам желание да отида в Лондон- не защото не разбирам кучешкият им език, не защото не понасям англосаксите и господарлъка им, а защото няма с кого да си кажа наздраве и осъмна в душевнопречистващ разговор. От беглите ми познания за Човещината, разбрах че това е възможно само със славяни, но не поеврейчени славяни! Иначе ДОЛУ ДОШКОВ- ДА МУ СЕ ВЗЕМЕ ЮРИДИЧЕСКАТА ДИПЛОМА ГАДЪТ МУ С ГАДОВЕТЕ!?- ОТКЪДЕ НАКЪДЕ ЩЕ БЪДЕ ВОДЕНИЧАРОВЧЕ И ЩЕ РАЗБИРА ТОЛКОЗ МНОГО ОТ ПРАВО!? АЙДЕ БИ!!!
цитирай
510. анонимен - Стига лъжи!
04.04.2009 16:41
Кабакчиев ни взема съвсем за глупаци и наивници. Ходил бил в Лондон! Всеки знае, че там пускат само изтъкнати българи като министри, депутати или хора от елита на българия - Азиската, Слави и пр. А и ако е ходил, как се е върнал и не са го изяли крокодилите и акулите!
И ни съветва да отидем да видим Солун. Аз от баба си знам, че там е опасно и живеят някакви гърци, дето не им се разбира даже езикът!
И Люнгов казва, че не е хубаво да се ходи в Лондон и че езикът там е кучешки. Да си стоим, където сме си, и да не се хващаме на въдицата на разни пропагандатори като Кабакчиев.
цитирай
511. анонимен - Виждате ли как добре се получава така
04.04.2009 17:03
Кой ти помни вече за:

- часовете на Светла и отношението на "колегите й" към нея
- за незаконните назначения в съдебната система
- за срамната комисия по етика с шеф Серафимова
- за жалкия Дулов
- за финансовия одит на ПИФ и Воденичаров
зая това кой точно и колко е папкал от паричките на Воденичаров
- за Мариянка Пискова, Дриси Попова и компания
- за фалшифицираните документи в ЮЗУ по системата "Шопов-Попова"
- за това кой написа хабилитацията на Гюдженов
и т.н., и т.н.
Предлагам дс продължим за Лондон и Солун.
Съгласете се че това са важни въпроси.
Така смятат и Илия и Иван

Хитрата стара леля Ася
цитирай
512. анонимен - А и оня духовен пигмей (П)люнгов се ...
04.04.2009 18:17
А и оня духовен пигмей (П)люнгов се изцъка на метеното, че май отдавна не го бе правил. Какъв Лондон бе, мухльо! Какво ще правиш там, като не можеш да разбираш езика им? Я си чукай камъните (и в главата) и разтягай локуми, щото такива дървени философи като тебе там няма кой да ги търпи.
цитирай
513. анонимен - Дечев, каква Ася те гони тебе! Нищо й ...
04.04.2009 19:19
Дечев, каква Ася те гони тебе! Нищо й няма на Ася. Не е забранено да се говори с Нурие Муратова.
цитирай
514. анонимен - Люнгов. За духовните пигмей, страхливците и мъЖоТурките
04.04.2009 19:21
По-точно щеше да бъде, ако ме беше кръстил Плюнков и не употребяваш понятия, който, нещастно анонимче- не разбираш!!! Ако напишеш името ми в Гугъл ще излязат поне десет неща, с които мога да се нарека Достоен Човек. Ако ти хокажа трудовата книжка, ефектът би бил същия интелектуално чехълче! Да, и след 20 години няма да намерите такъв, който би казал на подобието ви на университет- "ти не си моето рабоато място"! Ако си този, който приютих на тавана си да живее гратис, то основанието ти за омраза е още по-голямо! По въпроса за чукането: все още мога да изчукам женската ти рода и да ми останат сили за дървата в гората! Там е по-здравословно, подлеци и страхливци- не ходят Като не си мъж и се туркаш, откъдето ще ти платят- изближи майсъла на поредното ректорче с ръст под 160 см!
цитирай
515. анонимен - А и не само не е забранено да
04.04.2009 19:49
се "говори с Нурие Муратова", Дечев. Не е забранено да се говори и с дамаджанката у Нурие Муратова.
цитирай
516. анонимен - Люнгов, злобата ти е необяснима, ...
04.04.2009 21:16
Люнгов, злобата ти е необяснима, освен с пропуснати шансове. Като имаш претенция за човещина, бъди човек.
цитирай
517. анонимен - Нурие ли е дамаджанка?
04.04.2009 22:04
Обяснете точно, 515, това ли наистина имате в предвид? По-рано тя пишеше редовно в блога, а сега пиела редовно.
Проблемите й с алкохола били заради проблемите й с етническата толерантност. Омагьосан кръг се завъртял, а Кристинка Попова пак изпаднала в целебна тишина.
цитирай
518. анонимен - Да, дядо Санди си отиде от поста декански!
04.04.2009 22:19
Мъката е непрежалима!!!
Да я удавим!!!!
цитирай
519. kkabakciev - Чета, чета тук какво пишете - само Люнгов е адекватен, от другите никой не взема отношение по основния въпрос
04.04.2009 23:01
А основният въпрос е, че нещо трябва да се прави.
Това го казва Дошков. Казва го и с този блог, и с поведението си изобщо, и с конкретните си действия. Той ПРАВИ. А другите тук - почти нищо не правите.
Ето, вземете тази жена от статуята. Предвождала едно племе, но й писнало от властта - не от властта на кого да е, а от властта на самия Рим. И се вдигнала срещу Рим.
А вие тук, две хилядолетия по късно, едвам-едвам се вдигнахте срещу някакъв си комсомолец. Та хеле, че накрая той сам подаде оставка.
А за другите само пишете тук, и то анонимно. И от време на време. Много ви е паднал гардът напоследък. Допреди месец всяка сутрин някой пишеше "Добро утро, Мирчев" и т.н. Сега и това вече го няма.
Не може днес същински бунт да вдигаш (освен като последна мярка - пише го в Хартата за правата). Начинът е съдебни дела да се заведат срещу безобразията и беззаконията. Друг начин за решаване на проблемите в модерното общество няма. Не е известен на човечеството друг начин. Ама вие си трайкате. Ето, Светла Енчева не ще да е не само Бодичея, ами дори ... Абе, каква Бодичея? Тя даже Светла Енчева не ще да е - каквато беше преди.
С горното отговарям и на този, който пише как темата се била размила с Лондон. Не се е размило нищо с Лондон! Идете и вижте Лондон - и не само Лондон, за да разберете какво са постигнали хората, как са го постигнали - как са се борили. Не са го постигнали с превиване на главица. Това е типично българска черта - да мислиш, че с превиване на главица пред идиотите и простаците ще преуспееш. Срамна. Много срамна.
цитирай
520. анонимен - Към 517
04.04.2009 23:36
Пият и пишат редовно, не се заблуждавай. Почти съм сигурен, че се представят за кабакчиев понякога, ама... това е от пиянството. Ако има трезви в форума да си признаят ;)
цитирай
521. kkabakciev - Наздраве! Събота вечер, биричка (германска)! Щото свикнах на хубава биричка последните дни - както можете и сами да се убедите
04.04.2009 23:47
http://picasaweb.google.com/kkabakciev/KrasimirSAlbum?authkey=Gv1sRgCIWE6_GumeGY7wE#5320933892960173378

Така изпълних и желанието на Петър да пия в Ирландия една бира за него.

Ето - документирано е. Не просто в Ирландия, а в самия Home of Guinnes!

Петре, наздраве!
цитирай
522. анонимен - Наздраве, Каба!
05.04.2009 00:31
Но ние сме на ракия. Няма значение. Важното е друго:
Долу ръцете от таблата на Марияна !!!
Нито дума за парите на Воденичаров !!!
Никакво разследване и ревизии !!!

Хитрата стара леля Ася
цитирай
523. анонимен - Люнгов. За злобата и обяснението й
05.04.2009 13:48
На 516. Чета и недоумявам. Сигурно си и 512- гнидо анонимна! Излязоха ми пришки на езика, за да обяснявам, че не съм си намерил името на улицата, за да го етикираш с "духовен пигмей" и "мухльо"! Друго нямам- пари, кариера, лъскави дрънкулки- но мухльо и духовен пигмей, защото не съм учил господарския език, не съм бил и не мога да бъда!!! (Да го факам на цялата ти рода, слугинско тапанарче!) Каква злоба и пропуснати шансове!? Че нямам повече букви пред името ми ли? То и така си тежи достатъчно. Че не нося лъскави костюми и не кльопам в посребрена копанка ли? Не, коремът ми поема 2,5 кг. и го пълня със здравословна храна, а слава Боге, гол не съм тръгнал... а за града колелото ми върши чудесна работа! Какви пропуснати шансове? С бистришкото си полуобразование- макар и Университетско по диплома, можеше да стана някакъв смешник профанесор като някои беличани, грамаждани... или някои набедени "Джумалии". За кочината именувана държавата България, можеше да изглеждам прилично, но на мен ми се искало винаги повече, например да мога да си чукам приказката с Камю или Сартр като качество на сътвореното от мен... Бистрица с джендемите ме кастира от подобни мои мераци, така че- пигмей и мухльо не съм, защото, ако съм сред вас, А МОЖЕХ И НЕ ПОЖЕЛАХ, ЩЕШЕ ДА МИ ЛАЗИТЕ В КРАКАТА И ДА МИ СЕ ДОКАРВАТЕ!- Духачи и ибрикчии нещастни! Не се бъзикайте с името ми!
цитирай
524. анонимен - Много добре, Люнгов.
05.04.2009 14:04
Сега той ще ти отговори.
После ти пак ще му отговориш.
После пак той.
Много добре се получава!

Хитрата стара леля Ася
цитирай
525. анонимен - към 524
05.04.2009 14:36
Добре де, според теб защо й е на Ася да иска да съсипва форума? Други хора наистина имат мотив, тя няма никакъв. Вместо да търсиш врагове наляво и надясно, седни и помисли малко.
цитирай
526. анонимен - А, ми че то си е казано в 522
05.04.2009 15:22

"Долу ръцете от таблата на Марияна !!!
Нито дума за парите на Воденичаров !!!
Никакво разследване и ревизии !!!"


цитирай
527. анонимен - На 523
05.04.2009 20:22
Ей, Мунчо!
Не си напуснал, а от всякъде, където си се намърдал, си изхвърлен като мръсно коте! И мно-о-о-го ти се иска да се закичиш с някакви букви пред името, ама за нищо не ставаш, разбери го най-сетне. От всяко дърво свирка не става, още повече от такова дърво като тебе, големия ебач! Ега ти комплексара, краставите магарета през 9 баира се надушват, така че сте си лика-прилика и с Кабата, и с Дошковия, давай така, че друго и да искаш, не можеш!!!
цитирай
528. анонимен - Към 527
05.04.2009 20:39
Кабата, Дошков и Люнгов са личности.Добри или лоши, те са такива, че са със собствена светлина. Вие обаче кажете какво конкретно предлагате, за какво се борите. Не е ли твърде малко да останете само с раздразнението си от тримата.
цитирай
529. анонимен - 527
05.04.2009 20:44
Нищо добро ли не видяхте. Лилия Илиева и Дон Тони Стоилов, Лазарова и Мирчев, Воденичаров и Гюдженов, Серафимова и Дулов - Бицин, Юруков, Бойко Илиев и Донев, Апостолов, Кристина Попова, Пискова и т.н. - тези ли са светлината в душата Ви?
цитирай
530. анонимен - Не, разбира се!
05.04.2009 21:36
Светлината на душите ни са Дошков, Енчева и Кабата.
Тия първенци на нацията са едничко наше упование.
цитирай
531. анонимен - Ами то се вижда
05.04.2009 22:27
за какво "се борят" юнаците. 529 е изброил списък на хора, които не са му симпатични. И човекът се "бори". За "законност". Като че ли някой е за беззаконие!
А и някои от "борците"разбират твърде своеобразно законността! Законно е това, което им е изгодно. Но не е съвсем така.
цитирай
532. анонимен - 530 май прави същото ;-). Само об...
05.04.2009 23:21
530 май прави същото ;-). Само обектите на антипатия се различават. А 531 вижда само това, което му е "изгодно". Иначе щеше да види не само коментар 530, а и кой е за беззаконие.
цитирай
533. анонимен - Ами да,
05.04.2009 23:32
"за беззаконие" са"Лилия Илиева и Дон Тони Стоилов, Лазарова и Мирчев, Воденичаров и Гюдженов, Серафимова и Дулов-Бицин, Юруков, Бойко Илиев и Донев, Апостолов, Кристина Попова и т.н."
Особено пък "и т.н.".
Добре че е Петър Дошков, да каже, че той пък е за законност.
След като толкова много хора са "за беззаконие", може пък "беззаконието" да е нещо хубаво?
Двама-трима тук разправят, че са абонирани за правдата и светлината и се провъзгласяват за апостоли. Ама хората ги познават и знаят кои са.
цитирай
534. анонимен - Не може
05.04.2009 23:38
да не си знаел кой под ред му е мандата на Воденичаров, кога какво си имал и да споменаваш дори думата "законност".
цитирай
535. анонимен - към 533
05.04.2009 23:43
Продължавайте да си представяте, че всички са в калта при вас. Всички са маскари, по-леко ви е, като си го мислите. Дечев, Дошков и останалите не може да не са като нас, а?

С тези възгледи трябва да ви приемат в комисията по етика, ако още не са.
цитирай
536. анонимен - До 533
06.04.2009 00:09
Моля, заповядайте утре в Комисията по етика. Такива хора ни трябват. Имаме и щат за Вас.

Мери ла Серафим
цитирай
537. анонимен - ДО 535
06.04.2009 01:55
Възвишений човече,
хубаво е, че вие (тримата-четиримата) със самооценката сте добре. Всичко обаче друго не ви е наред. И "остроумието" ви е плоско, да не говорим за други интелектуални свойства.
Вашият юридически вожд Дошков да каже поне дали си е издържал изпитите за младши адвокат. Нали през ноември 2008 г. не идваше на работа, за да се явява на тия изпити! Дано поне да ги е издържал!
Ако не - успех на следващите! Ще са му нужни!
цитирай
538. анонимен - до 537
06.04.2009 03:54
О, Круме, ти дойде на себе си, бе.
Най-после.
Добре завърнал се!
цитирай
539. анонимен - Благодаря, г-н Стефане,
06.04.2009 05:26
много сте любезен. Как мислите, Петър Дошков дали вече е "младши адвокат" или още е само "главен асистент"?
Или може би не е нито едното, нито другото?
цитирай
540. анонимен - Люнгов. Определено ми е приятно за компанията, в която ме слагате
06.04.2009 07:46
Блогът доказва, кой какво реално прави със себе си и от себе си. Тези, които имат страхови неврози изказват любовта си към онези, които надзъртат, за да участват в баталията с някакво конструктивно мнение между другото във времето за отдих, а не за безсъние. Вярно е, че житейски отрепките от кохортата на нагаждачите и лизачите- не ме интересува. Епитетите им за мен са по-малко от пуфкане от нецензурните им дупки!
По-важното е друго: защо тези воайори се избарват като ицхибиционисти (не казвам бицинисти, преди време бях чул, че има такова направление във фалшософията)!? Употребата на глагали като намръдвам и изритвам по недвусмислен начин доказва равнището на ценностната им система. В това е сериозността на проблема им: НАМЪРДАНИ СА, КОЙ С РУШВЕТ, КОЙ С ВРЪЗКИ,КОЙ С ПРОТЕКЦИЯ ОТ НЯКОГО... За това те по същия начин могат да бъдат само ИЗРИТАНИ ОТ ТАМ!
За мен- дали съм намърдван или изритван- е трудно да се каже, защото съм живял винаги на открито без воайорство и ицхибиционизъм- бил съм винаги на показ и течение, където винаги са ми духали!
Ласкае ме фактът, че някой ме е турил в отбора на Кабата и Дошков с омраза! Задавам си въпросът защо остатъчните единици с наличие на елементи на почтеност в поведението си се спижуркаха още повече!?
цитирай
541. анонимен - Вярно бе,
06.04.2009 09:39
Дошков е нищо. И ще става все по-отчетлива нула.
цитирай
542. анонимен - не може да се отрече, че
06.04.2009 09:43
Дошков е луд за връзване.
цитирай
543. анонимен - Не може да се отрече и че Лилия Илиева ...
06.04.2009 09:47
Не може да се отрече и че Лилия Илиева има сериозен проблем.
цитирай
544. анонимен - Круме,
06.04.2009 12:34
Не може ти, който нито един път не си попитал Воденичаров след септември 2007 г. каквъв е точно (и поради каква причина) в ЮЗУ, да има наглостта да ми задава каквито и да било въпроси.

То е все едно нищожеството Гюдженов (хората в Благоевград, знаеш, го наричат "л...... на Водениаров) да има наглостта изобщо нещо да ме пита.
СТЕФАН ДЕЧЕВ
цитирай
545. анонимен - до 536
06.04.2009 22:49
Хареса ми Мери ла Серафим
Но като председател на Комисия по етика, защо не Мария СерАФЕРИМова?
цитирай
546. анонимен - Този форум е пред избор
06.04.2009 23:27
Или Форум За ЮЗУ,
или форум като юзу /като ос на пиф, като алво, илгю, като ос на юзу, като ивми, като кс, като ас, като фс на факултета по обществено здраве, като глас на гл. експерт, като редукции, сливания, като прием по направления, като зорко бдение на камерите, като отмъстителност, самомнителност, едномнителност, като лебедова песен/
цитирай
547. анонимен - Този форум не е пред никакъв избор.
07.04.2009 00:14
Пред избор е ЮЗУ.

Макар и в нелегитимни избори на 29.10. 2007 г. избрало Иван Мирчев. Човек без никакви идеи.

След около година - на 19.12.2008 избрало и както пишат горе "лайното на Воденичаров" за председател на ОС.

Форумът не е пред никакъв избор. Форумът си е добре. Да му мисли ЮЗУ. То е пред избор. Но май вече е късно. Мандалото лопна
цитирай
548. анонимен - Може пък наистина
07.04.2009 00:44
за някои мандалото да е "лопнало"!
Носят се едни слухове...

Май точно за тия, дето само разправят колко "нелегитимни" били изборите.

Дано да не са съвсем верни слуховете, защото резилът ще е голям.
цитирай
549. анонимен - И други слухове
07.04.2009 00:47
се носят.
Но е хубаво, че не са стигнали до тебе.
Какво имам предивд ли?
Скоро ще разбереш!
То като ти казват, че "мандалото лопна" трябва да плачеш, а не да се радваш.
Ама то по хората ходи.
цитирай
550. анонимен - До Латерната 548 и доста подобните нему
07.04.2009 01:29
Щом си посветен в слуховете, значи си приближен до етажа над стола /където пак Му Се Сервира Персонално/, значи уж си информиран - дори понякога цитираш и закони.Хайде, простичък въпрос: колко дерета ти трябват да събереш една капка вода, с която да докажеш, че АлВо е законосъобразен член на академичния състав на ЮЗУ към Х.2007.И още: с какво /наследствено ли?/ право пак АлВо, без да е от ЮЗУ организира и без да е избиран за председателстващ на ОС го ръководи - вкл. и за третия си надпенсионерски "избран" мандат - след двучасови манипулации с бюлетините?
И какво следва за всички останали "избори"?
цитирай
551. анонимен - От Латерната 548
07.04.2009 02:10
Отговарям ти, защото може да си Стефан Дечев. Главно той не спи през нощта.
Стефане, влез в протоколите на АС на СУ. Там професор по трудово право отговаря на твоите въпроси (макар и да си ги задал риторично) и макар и да е по друг повод.
Ако правото беше за всяка уста лъжица, то кучетата с гледане щяха да станат касапи.
И в тоя занаят има хора, които разбират (малко на брой) и дипломирани профани като вашия юридически вожд.
цитирай
552. анонимен - Все пак, 548
07.04.2009 09:39
Не всеки професор е професор, пък и зависи чии интереси защитава професорът. Онези с удължените договори по Пар. 11 от ЗВО не са членове на академичен състав и никога няма да бъдат.
цитирай
553. petdoshkov - Към 548
07.04.2009 10:44
Вероятно квалификацията Ви е за мен. Не съм юридически профан, нито пък съм юридически вожд. Харесвам скромността - всеки е забелязан. Добре е да се успокоите.
Точен е 552. МТСП (на Масларова) с нарочно писмо 67-78 от 10.06. 2005г. пояснява, че по § 4д т 1 от ПЗРЗВО "за основен трудов договор се приема този договор, който е сключен за неопределено време" - Коментар на КТ от 2008г. с. 117.
Време е да подчертая, че е излишно да бъда обиждан и клеветен, защото това са само опити. Наредителят им носи карма.
Животът и науката ми са ме научили да чета обективно.
Скоро време ще прекъсна (иска ми се окончателно и безвъзвратно ) връзките на ЮЗУ/Воденичаров със съдилищата в Благоевград. Подготвен е материалът за незаконните назначения в магистратурата в Благоевград. Има и за Воденичаров -син, както и за днешния член на ВСС Кипринска. Изпратих копия от него до европейски институции. - Защо копия? - Защото поех задължението да изчакам публично огласяване от други , вкл. и за НС.
Веднъж -завинаги трябва да е ясно: няма връщане назад. Вече не само Мирчо Люнгов, но и други искат от съд в Благоевград предварително изваждането на определен съдия (и от състав ) по дело, което ги засяга. Това е добро постижение - според скромното ми мнение. Например аз извадих от БЛОС Иванка Бикова и Росен Василев, няма да сложат никога Емилия Топалова. Вадилев и Топалова са свързани с ЮЗУ. Колкото на Вера Лазарова- нека знаем положението. Тя не е щатен юрисконсулт на ЮЗУ. Тя е юрисконсулт по вътрешно съвместителство, защото е преподавател по трудово право в ПИФ в противоречие на закона.
В заключение - пиша по изключение, за да не се остане с погрешното убеждение, че приемам обиди и клевети. Не ги приемам: не ми влияят. Напомням, че наистина право на всеки е да бъде анонимен във форума.
Убежденията ми са демократични: не цензурирам. По точно е да се каже- всеки има правото да изрази мнение анонимен.
Иначе днес съм в приповдигнато настроение - тати е сравнително добре и за първи път от месеци стигна до католическия мост, за да изкараме с комшиите козите. Та да Ви кажа нещо истинско - тати има две кози, две малки козлета, за които също се грижа, и едно магаре, което е кротко.
Светле, онези от катедрата ти никога няма да заличат демаркацията помежду ви. Не е необходимо - академичният стандарт ЮЗУ е нисък и низък. Не се претоварвай. Лежахме по едно и също време в различни болници. Мойте инжекции бяха болезнени.
Матей 6:34 Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба.
цитирай
554. анонимен - До 551, 548
07.04.2009 11:38
Круме,
Сега чак виждам глупостите, които си написал нощес.
1. 550 не съм аз. Това само за протокола.
А и той сам може да го потвърди и е трябвало още тази сутрин. Не че има особено значение.

2. Няма да чета никакви протоколи защото не искам и нямам желание да си губя времето.

3. "Професор" отдавна не значи нищо.

4. Не съм специалист по материята, но ми прави впечатление, че вече близо цяла една година (от май 2008 г.) Върховният административен съд мълчи по въпроса (престъпникът Воденичаров излъга по бТВ октомври, че имало било уж решение, а такова няма). И аз се питам: Защо ВАС мълчи? Той просто може да излезе с решение (определение) и толкова много хора вече ще спят спокойно. Ама не излиза, Круме. Не излиза. Вече цяла година. Иначе нищо не разбирам от казуса(както и ти). Не ми е и работа.

5. От "вождове" нужда си имал и имаш сигурно ти. Но аз нямам.

СТЕФАН ДЕЧЕВ
цитирай
555. kkabakciev - Ще кажа и аз нещо по въпроса за съдебното решение на ВАС
07.04.2009 13:10
Наскоро Дошков беше в София и проверява дали има решение. Съобщи ми, че му казали, че няма решение. Не се учудвам ни най-малко на това, което пише Дечев - че вече цяла година няма решение.

Не се учудвам затова, защото така нареченият Върховен административен съд е пълен не толкова с некадърници, колкото с криминали - цели шайки гнусно корумпирани инидивиди!

Казвам го с цялата си сериозност и отговорност! Мога да изложа на показ решения, които представляват

АПОТЕОЗ НА КОРУМПИРАНОСТТА!

ТОЛКОВА СА КРЕТЕНСКИ, ЧЕ ОЧЕВИДНО ИЗОБЩО НЕ МОЖЕ ДА СТАВА ДУМА ЗА КРЕТЕНИЗЪМ!

А ЗА ДРАСТИЧНА КОРУМПИРАНОСТ!

ОБЛЕЧЕНА В ДРЕХИТЕ НА КРЕТЕНИЗЪМ!

ДАНО ЕДИН ДЕН ДА МОГА ДА ВИДЯ ПОНЕ НЯКОЛКО ТАКА НАРЕЧЕНИ СЪДИИ ОТ ВАС В РАИРАНИ ДРЕХИ!
цитирай
556. анонимен - Кабакчиев,
07.04.2009 20:55
То, ако зависеше от тебе, всички хора трябва да са по затвори и концлагери.
Но на бодлива крава бог рога не дава, нали знаеш!
цитирай
557. анонимен - 556, ако пък зависеше от Вас ...
07.04.2009 23:31
... светът трябваше да е без ценности и норми. За радост хората са си ги създали. Такива като Вас ги правят трудно постижими, но не невъзможни.
цитирай
558. анонимен - Показателната разлика: Кабата и 556
08.04.2009 01:17
Кабата - като почти всички съпричастни хора, говори точно и конкретно. Номерът 556 му приписва мнение за "всички" хора.Това е първата подмяна.
Втората е за концлагерите.Те са специалност на комунистите и техните кандидат - евро-депутати.
Третата подмяна е на Кабата с говедото /крава/, която вече е обозначена "бодлива" - защото говори истини.Примитивно - но това си е нивото.
И тук е време за въпрос към всички: кажете Едно Добро Нещо, свършено от Мирчовистите, заедно с т.нар. проф. - по методиката на математиката, дето става Зам.Предсидател на съюзчето на матиматичниците.Ха де!
цитирай
559. kkabakciev - Така е. Не мога да изпращам никого в затвора - нямам тези права
08.04.2009 11:27
Но искам всеки престъпник да е в затвора.
Престъпници има, и то много.
Престъпник е всеки съдия, участващ в корупция. Обаче Висшият съдебен съвет се прави на "дръж ми шапката" - и, когато ги сезираш за корупция, ти отговарят, че едва ли не трябва да им докараш на крака всеки съдия, хванат лично от теб, с подкупа в ръцете му.
Това не е държава.
Това е кочина.
Българска комуно-кочина.
цитирай
560. анонимен - Абей, стига си ми обиждал комунистите!
08.04.2009 12:27

цитирай
561. анонимен - А, много добре.
08.04.2009 12:53
Най-после да си дойдем на думата.
Отговори сега Кабакчиев!
Хитрата стара леля Ася
цитирай
562. анонимен - Двама благоевградчани избрани за ...
08.04.2009 15:59
Двама благоевградчани избрани за зам. председатели в Съюза на математиците в България

Двама благовградчани са избрани за заместник- председатели на Съюза на математиците в България на годишното отчетно-изборно събрание, което се проведе в Института по математика и информатика при БАН в София. Проф. Олег Мушкаров и проф. Иван Мирчев, ректор на ЮЗУ “Н. Рилски”, заедно с доц. Асен Рахнев, декан на Факултета по математика и информатика в Пловдивския университет, и проф. Стоян Капралов от Техническия университет в Габрово са четиримата нови заместници на преизбрания председател на СМБ акад. Стефан Додунеков. На форума в столицата представителите на общо 3000 членове на съюза са избрали нов 27-членен управителен съвет и 5-членно изпълнително бюро. Съюзът на математиците в България миналата година отбеляза 110-годишнина от създаването си.


http://www.struma.com/cgi-bin/archive.cgi?year=2009&month=04&day=07&issue=5151&page=news&article=4
цитирай
563. анонимен - Време е
08.04.2009 16:15
И Съюза на информатиците, и Съюза на методиците да си имат нов зам.председател.
Защо се бавят тези заплеси?!?
И къде спи Президиума на ВАК?
Ах, старост - нерадост. . .
цитирай
564. анонимен - по повод 562
08.04.2009 17:58
А ми вие, глави прости, какво очаквате, бе.
Нали децата ни дето не могат да влязат тук в София, ще ги пращаме при Иван в Благоевград. И още края на август ще ги прехвърляме в София.

А и човек от време на време иска да отдъхва. Ние нямаме чак заплати за Коста дел нам кво си. Но в Благоевград имате някои нелоши бази като за бедни български математици от БАН.

Поздрави Мирчев !!!!
цитирай
565. анонимен - Курт Гьодел
08.04.2009 18:21
Не се чудете, признанието на математическия гений на Мирчев му е дадено поради практическите му постижения в областта на променливите на функциите на отделимите и доминиращите множества. И по-специално във връзка с еквилиблистиките му да променя функциите и обема на множеството, наречено "бюджет на Югозападен университет". Поискайте от петопоколенеца финансова справка кой факултет с какви точно средства разполага. Ама точно! Тогава ще видите континуума (континуалното множество) на математическия гений на Иван Мирчев. А ако го попитате и за приходите и разходите на базата в Бачиново, ще ви стане ясно като бял ден, че му е малко да е заместник-председател на Съюза на математиците. Председател трябва! Кой, ако не петопоколенецът, е в състояние да се справи с теоремата на Гьодел за непълнотата, и то практически да се справи! Защото, какво е пълнота и какво е непълнота, решава само Мирчев.
цитирай
566. анонимен - далавера до дупка
08.04.2009 18:30
"За да подадете документи за предварителни кандидатстудентски изпити е необходимо:

* Да закупите от книжарницата на Университета /І етаж/ Справочник за кандидатстудента 2009" (http://www.swu.bg/bg/content/view/950/604/)

А защо купуването на кандидат-студентски справочник да е НЕОБХОДИМО???
цитирай
567. анонимен - poglednete!
08.04.2009 22:15
Става интересно!


Председателят на СМБ, който е преизбран, и като директор (3 пъти на ИМИ) също, и като рецензент, по няколко пъти на ИвМи, е преизбран пак за ... ШЕФ?
цитирай
568. анонимен - Млад конструктор
09.04.2009 00:54
Около ИвМ винаги е интересно.Когато се подмазва на първия си рецензент, щото "публикациите" Му са на нивото на заглавието Му. Без да броим горно -Джумайския привкус на първия Му "спечелен" конкурс за почти-асистент. Халал да ни е.
Проследете историята на Додунеков, Гроздев и някои други винени мушици, както и взаимното взаимстване: БоЮр - ИвМи - добрите стари лели от педагогиката.
Така се раждат - преди почти 10 години - фобийни амбиции.
Следва събиране на четири поколения под Джжжжжамията - за да има V-поколенец.
А после - интересното е на всяка крачка.Само да има зрящи - кажи бе, АлВо - как се чувстваш?
Успех, Юзу, а какво ще правиш, след като от двата нови кандидат-престола, ИвМи ти се стовари пак на тиквата?
цитирай
569. анонимен - Искам само да попитам докога
09.04.2009 13:14
Академичният съвет ще се прави на разсеян и няма да включва в дневния ред едно от предложенията на Общото събрание през юли, което и аз с толкова любов гласувах - Воденичаров "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА ЮЗУ"

А кога най-после ще мине предложението ми за зала "Шопов"

Дриси Попова

цитирай
570. анонимен - Карантина на Петопоколенеца
09.04.2009 22:56
Няма да има "д-р хонорис кауза" за Воденичаров. Мирчев е резервирал тази бройка почетно звание за себе си. И зала "Мирчев" ще има съвсем скоро. Бъдете търпеливи, изчакайте човека да му мине изборът. Сега го избират за Всичко! (Напрегнато му е и заради карантинния период.)
Красимир Папучаров - този Народен будител/преброител, не е подготвил точния брой бюлетини. Не пречете!

цитирай
571. анонимен - Тоя горе
09.04.2009 23:18
е апсолютно прав! Ако не беше Папучаров да подготви бюлетините, Мирчев щеше да се облизва само за ректорство!
Народа масово гласувА за Гъргаров!
И молка - за останалите!
Ама не и за Мирчев!
цитирай
572. анонимен - Тоя горе е абсолютно прав
09.04.2009 23:48
Има сериозен проблем за кого да гласуваш в ЮЗУ?
Като си помисля кой беше цели два мандата ректор!
А и образно като си го представя.
цитирай
573. анонимен - Нова тема:
10.04.2009 01:04
Добро утро, Папучаров
цитирай
574. анонимен - Добро утро, Папучаров
10.04.2009 01:12
Та по колко да приготвят татковците тази година?
цитирай
575. анонимен - Не е възможно.
10.04.2009 11:42
В ЮЗУ такива работи не стават.
цитирай
576. анонимен - От 574
10.04.2009 11:55
Да, не стават. Но грешно съм разбран. Аз имах предвид кандидатстудетски справочник, такси и т.н.
Иначе Папучаров не е такъв човек.
А и Мирчев не би го наградил ако имаше нещо.
цитирай
577. анонимен - поздравления за 573
10.04.2009 12:10
Добре е форумът най-сетне да престане да се занимава с незначителни създания като Крум и да обърне внимание на Папучаров.

Папучаров, който

- фалшифицира резултатите от ректорските избори
- прави далавери със студентските приеми
- обикаля преподавателите да ги шантажира да дадат изпита на негови протежета и те го слушат, защото иначе... специалностите им могат да се окажат без студенти догодина
- каза пред БТВ, че не може да разбере на този Дошков каква му е каузата

Нека заедно да продължим списъка.

Здравей, Папучаров.
цитирай
578. анонимен - Опорочил кандидатстудентските
10.04.2009 12:30
кампании още от Чимево време.

Хванат да ходи по стаите и раздава разни теми.

Завирал се и в тоалетните за да ги раздава.

Дава указания на квестори да оставят наши хора да преписват

Хванат дори от Михов и Димитров навремето.

Спасен от Гюдженов.

Осиновен от Воденичаров

Награден като БУДИТЕЛ от Мирчев
цитирай
579. анонимен - Папучаров, кажи си кои двама щяха да ...
10.04.2009 13:49
Папучаров, кажи си кои двама щяха да се състезават на втори тур на ректорските избори, ако не беше ти. Ще ти олекне!
цитирай
580. анонимен - Отговарям:
10.04.2009 15:30
Мирчев с Мирчев.
Но ни мога да гарантирам кой щещи да спичели.

краско
цитирай
581. анонимен - Относно "независимата" журналистика в Благоевград
11.04.2009 22:28
http://dilmana.web-log.nl/mijn_weblog/2009/04/post.html
цитирай
582. анонимен - Добре е тук да се започне
12.04.2009 01:44
списък на хората от ЮЗУ, които при нормално правосъдие в България вече трябваше да са в затвора:

Кирил Чимев
Илия Гюдженов
Краси Папучаров

Продължете списъка:
цитирай
583. анонимен - Иван Мирчев Александър Воден...
12.04.2009 03:48
Иван Мирчев
Александър Воденичаров
Трендафил Мудурски
цитирай
584. petdoshkov - Днес за нас католиците е Великден.
12.04.2009 08:52
Христос воскресе!
цитирай
585. анонимен - Добавяме Цветница, Връбница
12.04.2009 09:30
с поздравления към всички празнуващи -
за да бъде Доброто повече!
цитирай
586. анонимен - Da e chestit praznika ti, Petre!!!
12.04.2009 18:05
Da e chestit praznika ti, Petre!!!
цитирай
587. kkabakciev - Честит празник за Петър - и всички останали католици!
12.04.2009 21:16
Честит да е и празникът на православните!

___
Не можах лично да предам поздравления на Петър поради технически затруднения с телефонните връзки, правя го тук.
цитирай
588. анонимен - Господ
12.04.2009 21:22
Честит празник на Свети Петър , на Свети Каба, на Света Светла и тем подобни светила, които си светят един на друг и се самовеличаят! Блаженни са вярващите..., амин!!!
цитирай
589. svetlaen - Христос Воскресе, Петре :-)!
12.04.2009 21:25
Христос Воскресе, Петре :-)!
цитирай
590. анонимен - По-горе е забравен Свети Стефан!?
12.04.2009 22:49
Я повече уважение към светилата и техните богоугодни дела, моля!
цитирай
591. анонимен - Към 588, 590 и тям подобните
12.04.2009 23:48
Точно затова сте обречени - защото нищо свято няма за вас, и все по-често губите Мярата.
цитирай
592. анонимен - Люнгов.Сега е времето да се лапне половин милион
13.04.2009 13:32
Ректорче,
Защо не прилапаш половин милиона с откриване на специалността Ислям? Нали Джума е петък и става дума за петъчна молитва джумайци! Да ме извинява Христос за "сктрасната седмица"!
цитирай
593. petdoshkov - Честит рожден ден, Краси Кабакчиев!
13.04.2009 18:57
С най-добри чувства.
Харесвам и предпоследния сложен стих:
http://vbox7.com/play:82e2e42b.
Всичко хубаво и на семейството.
цитирай
594. анонимен - Честит рожден ден, г-н Кабакчиев!
13.04.2009 19:03
Не се променяйте. http://vbox7.com/play:d4d334d3
Нито крачка назад!
цитирай
595. svetlaen - честито!
13.04.2009 19:07
Честито на Кабакчиев и от мен!
цитирай
596. анонимен - Пак ли без-делници след Празниците?
13.04.2009 23:59
Или целта е постигната: каруцата пак е в блатото
цитирай
597. анонимен - Ако ЮЗУ е блато. А то е.
14.04.2009 00:53
Каруцата си е винаги в блатото.
То само си сменя собственика
цитирай
598. анонимен - Да
14.04.2009 00:54
Чимев гьол

Гюдженов гьол

Мирчов гьол
цитирай
599. kkabakciev - Благодаря много за пожеланията!
14.04.2009 09:00
Сега ги виждам, щото снощи се празнуваше - без компютър ...
В обратен ред. Благодаря за пожеланията на 594 и за "нито крачка назад". При мен това като че ли е проблемът. Аз съм от тия, при които "крачка назад" просто няма. И това създава ограничение в тактиката на борбата, нали така. Благодаря за поздрава със сръбската песен, която чух за пръв път. От западните съседи в модерния музикален жанр познавам единствено Брегович - и то заради "Аризонска мечта", където някои от парчетата са негови. Тази песен тук е много хубава и решително надскача жанра си. Тъй като нищо не знам за изпълнителката, се разрових в Нета. Прочетох това:
"Известната сръбска изпълнителка Неда Украден пристига у нас за концерт в столично заведение. По време на участието си певицата ще бъде обсипвана с пари "фолк евро". Така наречената валута "фолк евро" е с номинал 100. Върху банкнотата е посочено предупреждението: "За поправка виновните се наказват с гол кючек". Неда Украден ще представи пред българска публика хитовете си "Зора йе", "Шуми, шуми, яворе", "Диаманти" и други."
Намирам, че ако някой е способен да създаде или изпее хубава песен, би следвало да има поведение на равнище, съответстващо на музикалните му постижения. В случая не е така.
Снощи, празнувайки, гледах и слушах децата в "Мюзик айдъл", които трябваше да изпълняват точно такава музика - за ужас на почти всички тях. Само един от айдълите (момиче) заяви, че това е неговата музика. Беше интересно да се види и чуе отношението - и на журито и т.н. Чакам с нетърпение жанровете на айдълите - да ги видим там какво ще направят. Моите фаворитки са Александра, Магдалена и Ели. Тази година няма мъж на равнището на Тома, но двамата македонци са доста добри, и българинът също.
Благодаря на Светла за пожеланията, и на Петър за същото, и за суперграндиозния рок хит! Ама, Петре, не ме пращай още на небето, ей! Баща ми почина на 51, а аз направих 55. Какво да се прави? Има неща, които човек не може да избира.
Не се наемам да интерпретирам предпоследния стих, нито другите, само слушам. Свалям шапка на Лед Цепелин, но хард рок класиците, които обират най-силни овации от мен, са Диип Пърпъл. И двете групи - бащите на хард рока - са велики, но Дийп пърпъл са тържествени, жизнерадостни и праволинейни - в добрия смисъл, а Лед Цепелин са често тъжни (Дийп пърпъл почти никога не са) и емоционално сложни, затова тях слушам малко по-рядко. Искам да гледам и да вижам позитивното, нали така - в добрия смисъл :-)))
Още веднъж благодарности за пожеланията - и успех на каузата тук!
цитирай
600. анонимен - От 594
14.04.2009 09:39
Не съм ви засегнал, г-н Кабакчиев. Песента е от българския фолклор и е известна народна песен. Свързва се с борбата на хайдутите. Отчетохте ли снимките в клипа. Колкото до вестниците, извинявайте, но Вие на жълтини вярвате ли. Песента не е чалга - поразровете се. Жив и здрав, успехи.
цитирай
601. kkabakciev - Аз казах, че песента е хубава
14.04.2009 09:52
Хубавото си е хубаво ...
Видях, че и снимките са хубави, но на малкото екранче се губи ефектът. В YouTube и пр. вече могат да се показват видео и снимки с Full HD качество. Макар и пак в прозорец, съвсем друго е ...

Добавка. На "Мюзик айдъл" застрашени след снощния концерт май са и трите ми любимки (Алекс, Маги, Ели). Абе, тия българи и българки уши имат ли? Моля, ако ги харесвате (или някоя от тях), дайте подкрепа довечера!
цитирай
602. анонимен - Браво, г-н Дошков
14.04.2009 12:49
http://www.bgreporter.com/index.php?n=read&id=16298
цитирай
603. kkabakciev - Прочетох материала веднъж, но трябва още време, за да осмисля в подробности
14.04.2009 13:59
Знаем прекрасно какво се случва в престъпната (очевидно престъпна) "съдебна система" в тази така наречена държава, всъщност една истинска кочина, в която дори убийства не се наказват, в която е налице умопомрачителна корупция и т.н.

Знаем прекрасно и в дълбоки подробности какво се е случило благодарение на деянията на престъпната (очевидно престъпна - видно от тази статия на Дошков) "съдебна система" в града с "прекрасно име" (комунистическо - в нарушение на Конституцията и на Закона за комунистическия режим)!

Издадени са били осъдителни срещу Петър Дошков решения, които са НИЩОЖНИ, тъй като ДРАСТИЧНО ПРОТИВОРЕЧАТ НА ПРАВНАТА ДОКТРИНА В ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ!

След първото прочитане на този материал аз се питам какво е първото нещо, което следва да се направи. И ми се струва, че преди всичко е редно да се сезира Върховната касационна прокуратура с оглед изправяне пред съда на онези индивиди от така наричащия се Висш съдебен съвет, които са извършили тези нагли закононарушения с НЕЗАКОННИ НАЗНАЧАВАНИЯ НА СЪДИИ - действия, които, ако са истина, безспорно представляват ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ОГРОМНА ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ!

Разбира се, ние отдавна знаем какви и кои са индивидите от така наричащия се Висш съдебен съвет! Това в огромното си мнозинство са избраници на един малоумен и необразован индивид, докаран от майната си от Държавна сигурност да "управлява държавата"! Както и на персонажа, известен като агент "Гоце", "историк" и "доцент" в така наречения Институт за история на БКП - всъщност една пропагандна политическа централа за фалшифициране на историята и прикриване милионите престъпления на комунистите! Нещо, за което може би дори част от комунистите поне малко се засрамиха, та закриха този идеологически цирей! Този персонаж, служил на идеологическите централи на най-ваварския и криминален режим в историята, беше избран за президент! От така наречения електорат. От така наречения български народ, който е доказал категорично, че е отдалечен на светлинни години от цивилизацията на модерния свят, и чието място в Европейската общност днес, видно за целия свят, е незаслужено!

И така, колеги-форумисти, мислете! Мислете много, и задълбочено около ситуацията с този драстично изобличителен материал на Дошков!

И предлагайте решения!

Говоря на тия от вас, които са нормални хора!

Ненормалниците - те са ясни, от тях няма какво да се очаква!

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
604. анонимен - още връзки...
14.04.2009 16:23
Някой досеща ли се как синът на професора Мадолев, заместник на Воденичаров, стана първо следвател, а после прокурор в благоевградската прокуратура?
цитирай
605. kkabakciev - Необходимо много важно уточнение
14.04.2009 16:33
Горният ми коментар (603) не бива да се схваща като обиден спрямо онези представители на съдебната система, които са компетентни и достойни!

Има такива!

Но те явно са малцинство в момента.
цитирай
606. анонимен - :-O)))
14.04.2009 23:46
NAZDRAVE KABA!

цитирай
607. анонимен - Добро утро, ЮЗУ, добро утро, Мирчев
15.04.2009 00:25
Днес е денят за самопризнание на истините от писмото на 18-те.
Днес е денят за самоналоженото предлагане от един Науковед на Баш-полуМатематико-полуИнформатико- полуПедагого-полуМедико-полуМетодико, както и полу-Академико за Най-Баш-Горе на стълбата, гдето води надоле.
Хубав ден за ЮЗУ, който изобщо не е част от съдебната система
цитирай
608. анонимен - http://www.bgreporter.com/index.php?n=read&id=16298
15.04.2009 00:30
http://www.bgreporter.com/index.php?n=read&id=16298
цитирай
609. анонимен - Да, така е, 607, така е наистина!...
15.04.2009 00:41
Да, така е, 607, така е наистина!

И кой точно искаш да признае - твоя приятел от студенските години ли?
цитирай
610. gyonsuratov - ?????????
15.04.2009 01:13


http://novini.dir.bg/2009/04/15/news4302838.html
цитирай
611. анонимен - А пък аз си мислех, че
15.04.2009 01:22
Факултетният съвет на филолозите се е загрижил, както и Мирчев, защо някои хора (и срещу какво) знаят предварително отговорите на теста по български език.
цитирай
612. анонимен - Леле, ами то така са го написали, ...
15.04.2009 08:24
Леле, ами то така са го написали, сякаш Петьо ще го уволняват за корупция! Бива, бива журналистика, ама...!
цитирай
613. анонимен - ОТ ЗНАЕЩ...
15.04.2009 10:27
НЕКОРЕКТНО СЕ НАМЕСВА ИМЕТО НА ГЛ. АС. Д-Р ПЕТЪР ДОШКОВ В "http://novini.dir.bg/2009/04/15/news4302838.html"... ОБСЪЖДАТ СЕ ДЕЙСТВИЯТА НА ДОЦ. САШО РАНГЕЛОВ, КОИТО СА НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНИ И ОТГОВОРНОСТТА МУ ЗА ТЯХ Е ПЕРСОНАЛНА!
цитирай
614. анонимен - Дошков има всички основания да съди ...
15.04.2009 10:42
Дошков има всички основания да съди тази медия за некоректното въвличане на името му в корупционен скандал.
цитирай
615. анонимен - 607, хубав коментар, но дали наи...
15.04.2009 10:46
607, хубав коментар, но дали наистина "Днес е денят за самопризнание на истините от писмото на 18-те"? Дали няма да се превърне само в "за самоналоженото предлагане от един Науковед на Баш-полуМатематико-полуИнформатико- полуПедагого-полуМедико-полуМетодико, както и полу-Академико за Най-Баш-Горе на стълбата, гдето води надоле"?

Предстои да разберем.
цитирай
616. анонимен - Мисля, че освен медията
15.04.2009 10:59
Дошков тепърва трябва да съди за клевети и обиди от ОНЯ ПРОТОКОЛ - 15.04. 2008.

Там печеленето на делото му е сигурно. Няма какво да доказва. Всичко си е протоколирано. Отдолу има и подписи.

Лили Илиева - ..........
Цветан Ракьовски - .......

А Дошков за кога се мотаеш, а не почнеш да забогатяваш от пачия им мозък?
цитирай
617. анонимен - безотчетно
15.04.2009 11:01
Честити ни 100 безотчетни лева, колеги. Всички са щастливи и благодарни, освен касиерката, която този път няма да припечели някой и друг лев от продажба на фалшиви фактури.

Напълно безотчетно и безобяснително, но не и безпричинно, тези 100 лева се дават точно преди Академичния съвет, на който предстои да се случат важни неща.

Първо, очаква се Мирчев да признае наличието на зашеметяваща корупция в ПИФ по времето на Воденичаров.

Второ, очаква се същият да бъде предложен за член на президиума на ВАК.

Тези безотчетни пари, колеги, целят да ни затворят устите, очите и ушите за това, че петопоколенецът прави всичко безотчетно.

- безотчетно твърдеше, че в ПИФ всичко си е наред
- безотчетно лъже за финансовото състояние на факултетите
- безотчетно мени официалните си версии като пролетно небе
- безотчетно въвежда "реформи", които унищожават това, което ЮЗУ би трябвало да бъде - университет (сиреч - образователна институция)
- безотчетно уволнява служители с докторска степен
- безотчетно упражнява и толерира тормоз над предодаватели и служители
- безотчетно върти далавери
- и безотчетно много други безотчетности

А огромната част от АС безотчетно слуша и приема всичко.

Предлагам оттук натакък Мирчев, за когото е известно, че е алчен и стиснат, да дава безотчетни пари само на членовете на АС и на ОС един ден преди заседание. Така (почти) всички ще бъдат безотчетно благодарни, незабелязващи и безпаметни.
цитирай
618. анонимен - цитат: ". . . . очаква се М...
15.04.2009 11:07
цитат:
"....очаква се Мирчев да признае наличието на зашеметяваща корупция в ПИФ по времето на Воденичаров."

"...по времето на Воденичаров"???? - че то не е ли и времето на Гюдженов. Че и малко на Мирчев?!

Ми той Дошков откога го говори?! Та и не само той?

Ало Мирчев!
Ало филолизите и Факултетниот им съвет!
цитирай
619. анонимен - Както винаги, накрая Дошков е прав
15.04.2009 12:01
http://www.banker.bg/?Issue=825&Section=51&Category=55&Article=37269
цитирай
620. анонимен - Внимаващ
15.04.2009 12:33
http://www.bgreporter.com/index.php?n=read&id=16325
цитирай
621. анонимен - Дошков отново неотразим
15.04.2009 12:37
http://www.bgreporter.com/index.php?n=read&id=16325
Браво Дошков!!!!
цитирай
622. kkabakciev - Какво се чудите още?
15.04.2009 13:11
Започвайте действия за сезиране на Върховната касационна прокуратура за тези безобразия и безазкония (ако са истина) в града с "прекрасно име"!

____
Като казвам "ако са истина", имам предвид, че не знам това от собствено непосредствено възприятие, но, щом Дошков го е написал, вярвам че всичко е абсолютно вярно!
цитирай
623. анонимен - Алан-коолу
15.04.2009 13:58
Там пише, че Дошков- корифеят е зарязал изпитите, бе! Какво се правите на "дръж ми шапката". Едното няма нищо общо с другото.
цитирай
624. анонимен - Аман от "Струма"
15.04.2009 14:21
Дошков няма право по закон да изпитва, понеже изпитва Лилия Илиева. Тя е по лекциите. Какво сега пък Дошков намесват.
цитирай
625. kkabakciev - Проверих и в "Блиц" какво пише. Нищо не пише за Дошков!
15.04.2009 14:31
Но, разбира се, възможно е, и според мен е много вероятно,

НЯКОИ (ЕДНО МНОЗИНСТВО) ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗЛОНАМЕРЕНИ СРЕЩУ ДОШКОВ ЛИЦА В ТАКА НАРИЧАЩИЯ СЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ДА СА СЕ ОПИТАЛИ ДА МУ СПРЕТНАТ НЯКАКЪВ ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА САНКЦИОНИРАНЕ (НО В КРАЙНА СМЕТКА ЗА ОКЛЕВЕТЯВАНЕ).

Както всички тук знаете, аз прекрасно познавам същината на така наричащите се български филолози! И още повече така наричащите се езиковеди. Това в огромното си мнозинство са едни изключителни, невероятни некадърници и комуно-профани! А същевременно и невероятни, умопомрачителни наглеци!

Така че всякакви съобщения за готвени срещу Дошков неправомерни действия не ме изненадват ни най-малко!

Но проблемът е и друг. Проблемът е този, че, според мен,

ДОШКОВ ТРЯБВА ЧАС ПО-СКОРО ДА ПОТЪРСИ ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА НАКЪРНЕНИТЕ СИ ЧЕСТ, ДОСТОЙНСТВО И ДОБРО ИМЕ -

като следствие от едно официално заседание на официално административно звено на вашия така наричащ се университет (ЮЗУ) и един изготвен документ, отразяващ това заседание!

И така, имам НОВИНА.

Току-що говорих с Дошков по телефона и изказах пред него горните съображения.

И той отговори така:

ДА, АЗ ЩЕ ЗАВЕДА ДЕЛО СРЕЩУ ОТГОВОРНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ИНСТАНЦИИ ЗА "ОНЗИ ПРОТОКОЛ"!

Дошков ще съди виновниците! Това е новината!

Но му трябва техническо време за изготвянето и предявяването на иска - което е нормално, като се има предвид и това, че е зает и с изриването на Авгиевите обори на така наречения благоевградски съд - и изобщо така наречения български съд!

Така или иначе - кълбото се е завъртяло и се разплита. И не очаквайте вие - профани, некадърници, престъпници и наглеци, то да спре да се разплита!

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
626. анонимен - И аз - браво!
15.04.2009 14:45
В ЮЗУ всичко е незаконно! С изключение на заплатата на Дошков. Затова той си я прибира редовно, въпреки че месеци наред не е стъпвал там. За какво да ходи, малко ли са му грижите с изпитите за младши адвокат, с добитъка и с пролетната сеитба!
А заплатата даже не се получава от ЮЗУ, а от банкомата.
Затова Дошков занапред ще добива доходи от пачия ум на Ракьовски и Илиева. Добри парици ще падат!
цитирай
627. анонимен - Съгласен с 626
15.04.2009 14:49
И с баща му.
цитирай
628. kkabakciev - Ало, горния/горната! (Обръщението е към № 626.)
15.04.2009 14:56
Когато някакъв така наричащ се университет е имал

НЕВЕРОЯТНАТА НАГЛОСТ - ДОРИ И ЗА ТАЯ ТАКА НАРЕЧЕНА ДЪРЖАВА, ВСЪЩНОСТ ЕДНА КОЧИНА - ДА УВОЛНИ ДВА ПЪТИ НЕЗАКОННО ДОШКОВ И ТАКА ДА МУ ПРИПИШЕ ДЕЯНИЯ, КОИТО ТОЙ НЕ Е ИЗВЪРШВАЛ,

И СЛЕД КАТО ИМА ОЩЕ ПО-ГОЛЯМАТА, ДОРИ УМОПОМРАЧИТЕЛНА НАГЛОСТ ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗВЪРШВА СРЕЩУ НЕГО БЕЗЗАКОНИЯ, БЕЗОБРАЗИЯ , А МОЖЕ И И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СЪСТОЯЩИ СЕ В ТОВА, ДА НЕ ГО ДОПУСКА (ОЧЕВИДНО НАПЪЛНО УМИШЛЕНО) ДА ИЗВЪРШВА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ,

Е МНОГО ВЕРОЯТНО ТОЗИ ПРОБЛЕМ ДА ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ РЕШАВА ПО ЧИСТО ЮРИДИЧЕСКИ ПЪТ!

И бъдете сигурни, горния/горната, че Дошков притежава необходимите юридически и обществени познания, както и необходимия много висок интелект, които ще му позволят

ДА ОСЪДИ ЮЗУ И ВСИЧКИ УЧАСТВАЛИ В ТОВА НЕВЕРОЯТНО БЕЗЗАКОНИЕ СРЕЩУ НЕГО ИНДИВИДИ!

СПРАВЕДЛИВОСТ ЩЕ ИМА!

Също както има - и ще продължи да има и тепърва в съответната мяра - в моя случай, при който една огромна шайка некадърници, комуно-наглеци и невероятни морални изроди СА ОСЪДЕНИ (В ЛИЦЕТО НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ТАКА НАРИЧАЩ СЕ ИНСТИТУТ) за това, че в продължение на десет години съвършено умишлено и противозаконно осъществяваха правонарушение, което всъщност е огромно престъпление и преставлява ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖ (ДЕСЕТГОДИШЕН) НАД МЕН И СЕМЕЙСТВОТО МИ!

Както се знае, и както лесно може да се види от блога ми за съдебната система, налице са две влезли в сила съдебни решения, с които ПЛАДНЕШКИЯТ ГРАБЕЖ Е ДОКАЗАН!

И аз лично, като пострадал от една невероятно гнусна, некадърна, просташка, изродска група така наричащи се езиковеди, декларирам, че ще правя винаги и всичко, което е по силите ми, за да помогна на Дошков да се защити срещу НЕВЕРОЯТНИТЕ ИЗСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА МУ, подобни на тези, осъществени срещу мен.

Красимир Кабакчиев, дфн

П.П. Очаквайте от мен и съобщение за събитие ОТ ДНЕС - което не е решаващо, но е твърде симптоматично, и се отнася до моите дела срещу ОГРОМНАТА БЪЛГАРСКА МАФИЯ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СФЕРА НА ТАКА НАРИЧАЩАТА СЕ БЪЛГАРСКА НАУКА И ТАКА НАРИЧАЩОТО СЕ БЪЛГАРСКО ОБРАЗОВАНИЕ. К.К.
цитирай
629. анонимен - Алкохолика
15.04.2009 14:58
пияницата Дошков да вземе да ходи на работа, че дяволите ще го вземат. Заплатата я получава а на работа на ходи. Нещастно същество.

по рано Дечев си беше вземал така заплати за невзети часове - после връща парите , но незнайно защо другаря Мирчев му прекрати-опрости връщането на надвзетото от Нова година. Кажи Стефчо какво се ноговорихте с Мирчев.

Ха ха ха !!!
цитирай
630. анонимен - Лили, не изперквай!
15.04.2009 15:07
Лили, не изперквай!
цитирай
631. kkabakciev - Ето, това тук по-горе (№ 629) е СТИЛЪТ НА КЛЕВЕТНИЦИТЕ!
15.04.2009 15:09
Изрази от типа "пияница" и "алкохолик", отправени към лице, което безспорно не е пияница и алкохолик, попадат в обхвата на дефиницията на престъплението КЛЕВЕТА.

Ясно е, че Дошков не е пияница и алкохолик. Аз имам вече предостатъчно лични непосредствени възприятия от него, които биха ми позволили да се явя във всеки съд като свидетел и с чиста съвест да заявя, че Дошков не е пияница и алкохолик, и че, нещо повече, е един образец за достоен гражданин и професионалист.

ТОВА Е РАВНИЩЕТО НА ПРОТИВНИЦИТЕ НА ДОШКОВ! ТОВА Е ТЕХНИЯТ МОРАЛЕН ОБЛИК!

ТОВА ВЕРОЯТНО СА И РАВНИЩЕТО И МОРАЛНИЯТ ОБЛИК НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ, ПРЕДСТАВЕН ОТ КЛЕВЕТНИЦИТЕ НА ДОШКОВ, КОИТО, КАКТО ЗНАЕМ, НЕ СА ОТДЕЛНИ ХОРА - А Е НАЛИЦЕ ЕДНО МНОЗИНСТВО!
цитирай
632. анонимен - Алан-коолу
15.04.2009 17:01
Ако не разбираш, не се намесвай.
Дошковeцът, че няма право да изпитва, е така, но той е длъжен да се яви на изпита преди даже изпитващия, да следи за реда, да не се преписва и т.н. - нормални задължения за един асистент, и напуска, когато лекторът му разреши!
А че той се мисли за върха на сладоледа, не прави нищо, а иска заплата - това е съвсем друга песен. Ако са му по-важни козичките, да си стои на село!
цитирай
633. анонимен - О, не само
15.04.2009 17:17
да се явява на изпит преди титуляра и да помага по време на изпита. Длъжен е и да представи оценките от текущия контрол, да участва в обсъждането на оценката и много други неща.
А освен това, когато има часове, е длъжен да си ги взима. Не да се оправдава с козичките или да лъже, че не го допускали до часове.
Кой не те е допускал бе, патологичен лъжец такъв!
А темата за парите, които е присвоил Стефан Дечев, също е интересна. Говореше се, че е решил да отмъщава на Воденичаров, затото АлВо го е карал да върне някакви заграбени пари. Но не се знаят подробности. Някой знае ли?
цитирай
634. kkabakciev - Алан-коолу, а Дошков защо не е професор или поне доцент?
15.04.2009 17:22
И кога е атестиран с оценка, че няма приноси за доцент и затова не му се обявява конкурс?

Оле, защо не съм на Дошков? Ще заведа дело и за това, че не съм атестиран - и ще разбия из основи така наречения университет и за това!

Ебати наглия / наглата!

На 45 години е Дошков, ако не се лъжа!

И би следвало днес да бъде професор. А заради един просташки така наречен университет, в който се произвеждат умопомрачително нагли и некадърни юридически текстове (и индивиди), Дошков е асистент!

И някакъв ненормалник / някаква ненормалница (по-вероятно) му обяснява как, понеже бил асистент, трябвало да се яви на изпита ... преди някакъв вчерашен ..... Не искам повече да обяснявам по този пункт .....

То бива, бива, ама Дошков - виж какво, вземи ги подпуквай най-после всичките и за всичко!!!!!

Аз не го търпя това, а ти - не знам?

......
цитирай
635. анонимен - Лили, наистина много жалко, че в ...
15.04.2009 17:24
Лили, наистина много жалко, че в аптеките вече не дават хапчета без рецепта, а? Големи, кафяви.
цитирай
636. kkabakciev - Последно за момента - по-късно ще продължа
15.04.2009 17:29
Днес бях на поредно заседание по дело, което водя срещу така наречения Министерски съвет на така наречената държава България, всъщност една невероятна кочина! Абсолютна!

Защо съдя така наречения Министерски съвет ли? Защото ми е нанесъл вреди (няма да навлизам в подробности - но вие повечето ги знаете) в резултат на това, че, въпреки че законът го задължава да издаде един ПРАВИЛНИК, вече в продължение на 18 (осемнадесет години) този така наречен Министерски съвет, всъщност една шайка некадърници и безхаберници, избирани от още по-големи безхаберници (и дори истински идиоти), наричащи се електорални единици,

НЕ ЕБАВА ДА ИЗДАДЕ ТОЗИ ПРАВИЛНИК!

Представяте ли си? Министерският съвет - който трябва да бъде образец на законност, порядъчност, морален и административен авторитет и т.н.,

НЕ САМО НЕ ЕБАВА ДА СПАЗВА ЗАКОНА, АМИ ДОРИ ГО ПОГАЗВА НАЙ-БЕЗОБРАЗНО!!!!

НАГЛО, ПРОСТАШКИ, ИЗРОДСКИ, ИДИОТСКИ!!!!!

Без всякакво извинение за израза!

ВЕЧЕ ОСЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ!!!!!

Точните факти около това невероятно безобразие можете да прочетете и тук в блога на Дошков (но трябва да се поразровите из страниците). И ще можете скоро (живот и здраве) да ги прочетете и в блога ми.

И искате да знаете какво точно става с това дело ли?

Ами, това дело е заведено от мен през 2002 г. И, както знаете, днес сме 2009 г.! Седем години по-късно! И това дело още е на първа инстанция! И на практика дори все още не е започнало! Имам няколко съдебни акта на така наричащи се съдии на първа и втора инстанция, с които делото се прекратява!

С мотиви, че Министерският съвет не може да бъде съден!!!!!

Но Върховният съд, а в един случай и второинстанционният, отсъдиха, че Министерският съвет МОЖЕ да бъде съден!
цитирай
637. анонимен - Колко елегантно
15.04.2009 17:41
се изразява Кабата: "Не ебава да издаде този правилник"!
Ам`чи`да ебава!
Моят съвет, Каба, е да се обърнеш към по-високи инстанции. Можеш да заведеш дело срещу Господ (срещу гражданина Саваот Богов) за това, че допуска всички тези безобразия! Това ако не е корупция - здраве му кажи! А приема, синковецът, да му се строят храмове и да му се харизват, както и да му се оставят парици и други дарове!
Успех, Каба, и много хора ще те подкрепят!
цитирай
638. анонимен - Дошков правилно взема заплата.
15.04.2009 17:48
Той чака резултата по обжалването на часовете.
Вторият семестър започна, а Дошков беше без часове. То не е по негова вина.

Иначе Дошков има да получава 3 години (36 месеца) заплати с ЛИХВИТЕ от ЮЗУ плюс още една откраданата, пак от ЮЗУ.
Така, че кой на кого е длъжник е ясно.

Дошков иска още да получи заплатите от ЗАКОНЕН РЕКТОР. Ама сигурен ЗАКОНЕН РЕКТОР. Съдът да го е признал за ЗАКОНЕН РЕКТОР.
Дошков иска ЮЗУ да се предстаявя и от законен юрист консулт. Не Вера Лазарова. Или съдът да го увери, че Вера Лазарова е законен (истински)юристконсулт.
Дошков също иска и да има нормална ръководителка на катедра. Но последното е вече малко нахално от страна на Дошков. Илиева си е каквато си е. Дръж се естествено Дошков и не прекалявай!!!
цитирай
639. анонимен - Жалко е, че засега
15.04.2009 18:03
само Дошков ще получи това, което заслужава (или поне част от него). То не е точно заплата.
Но - ако Кабата не успее да осъди Господ или пък ако делото се проточи - Господ може да помогне да си получат заслуженото и вдъхновителите на Дошков за слабоумните му изпълнения. Защото Дошков освен незаслужена заплата друго не е крал! Това го поставя по-високо от тях.
цитирай
640. анонимен - Браво Дошков!!!
15.04.2009 18:05

Не им се давай. Те два пъти те уволниха напълно незаконно. Не го казвам аз. Каза го СЪДЪТ. На два пъти.
Не им се давай!!!
цитирай
641. анонимен - Мирчев няма полезен ход.
15.04.2009 18:15
Журналистите знаят какво е ЮЗУ и колко е корумпирано.
Журналистите знаят, че годината започна без Дошков да има норматив.
Журналистите знаят, че семестърът започна без Дошков да има пак часове.
Журналистите знаят че Дошков два пъти е уволняван незаконно. Казал го е съдъ.
Журналистите знаят, че Воденичаров три години е бил незаконен в ЮЗУ.
Кофти.
Что делат?
Уволняваш Дошков скандал. - Медии "В ЮЗУ отново преследват и уволняват" , "Без Воденичаров по Воденичаровски", "Мафията в ЮЗУ отново върлува"

Не уволняваш Дошков. Ама как шъ зима заплата, бе.
Кофти!
А бе що ви трябваше да се дърляте с Дошков?!
Пък и ОНИЯ ПРОТОКОЛ!
Мал-и-и-и-и-и!!!!!
цитирай
642. анонимен - Колега от Врачанско - Плевенско
15.04.2009 18:33
(с "мали-и-и-и-), не ти прави чест да се опитваш да стоварваш на крехките плещи на селскостопанския труженик Дошков предстоящата на някои хора) борбата за предпазване на някои едри крадци от отговорност.
Защото и Стефан (ако е крал) - то е като при Дошков - някоя и друга дребна сумица от ранга на заплатицата на университетски преподавател.
Ама има хора, които добре са се пооблажвали. Да не са луди да се предадат без бой, а най-лесно е да се опитат да използват неадекватния Дошков!
цитирай
643. анонимен - Круме, не че си блестял някога
15.04.2009 18:38
с особен интелект, но горното ти излияния нямат дори смисъл. Поне нещо подлог, сказуемо, кой върши действието и т.н.
цитирай
644. анонимен - Малко не сте прав
15.04.2009 18:42
643. На вас
Крум иска да ви каже, че всеки момент Мирчев повал разследване по таблата на Пискова и Воденичаров.
Това не може да не бъде похвалено.
цитирай
645. анонимен - Лесно е да си говорим за Дошков дали ...
15.04.2009 18:46
Лесно е да си говорим за Дошков дали козирува пред Лили, вместо да съобщим, че днес бяха узоканени няколко стотин нелегитимни студенти от ПИФ. Което ще рече, че нелегитимността им първо е ПРИЗНАТА, а после - замазана.

Кой пръв заговори за налагитимност на приемите в ПИФ, а?
цитирай
646. анонимен - Може ли 645 да каже
15.04.2009 18:52
нешо повече по въпроса за нелегитимните студенти от ПИФ.
Щото то и с Философския факултет пак беше така.

Мирчев: "А бе тоя Дошков е медицински случай, бе! Тоя е луд, бе! Как да е нелегитимен Философския факултет?"

След време
пак Мирчев: "Колеги, преди да почнем, дайте да се разберем. Закриваме ли Философския факултет?"

Офф топик - Спрете да се занимавате с жалката душица Крум!
цитирай
647. анонимен - от 645
15.04.2009 19:02
Не съм член на АС, нека някои от колегите, които са повече в течение, да кажат за нелегитимните, пардон, вече легитимните, студенти.

А за офф топика сте абсолютно прав, Крум е жалка душица и не заслужава внимание.
цитирай
648. анонимен - Как се става милионер...
15.04.2009 19:02
"Пък и ония протокол" (човекът от Врачанско - Плевенско).
Тоя човек е абсолютно прав за сигурния начин, при който Дошков ще се доближи до финансовите олигарси от ЮЗУ.
Например, фразата на Цецо Ракийовски "Има много объркани хора на този свят. А ако наистина е носел пистолет" (има се предвид Дошков, който е заплашвал секретарката, че ще я застреля, като е твърдял, че носи пистолет и е сочил някаква издутина по дрехите си) - тази фраза може да донесе посредством съд на Дошков най-малко 50 000 лева. Да видим Цецо как ще обясни какво значи "много объркани хора"! Че под "много" един разбира едно, а друг - друго! Дошков веднага ще поиска от съда психолингвистична експертиза, която да изясни какво разбира под "много" Ракьовски, и ако има отклонения от данните, получени от експертизата при останалите членове на факултетния съвет, ще мотивира иска си с аргумента, че членовете на този съвет не са в състояние да проведат нормално заседание и не са в компетенцията си да разискват нормално дори въпроси, свързани със сеното (което също може да бъде "много"), камо ли - да се произнасят по академични въпроси! И - луп - 50 хилядалки само от тая фраза!
Що се отнася до фразата на Лилето от Четвъртия километър, там гювечът е пълен! Клетата кукунделница се е изцепила буквално така: "Как ще пуснем при студентите човек, който заплашва с пистолет"!
Това е направо удар срещу демокрацията и опит да се подкопае демократичното управление в страната, да се говорим за възмущението, което ще предизвика в Европейския съюз тая фраза! Ще го пуснете, драги, и още как! Това не ви е Живковото време, за едни да може, за други - не! Това си е жив опит за дискриминация, противоречащ на всички норми и ще донесе на тъжбоприносителя не по малко от сто хиляди! Да не говорим, че Дошков показа и на снимка във вестник "Чук-чук", че това, с което е заплашвал секретарката, изобщо не е било пистолет,2 а най-обикновен джиесем. Тъпата секретарка, като чула "Ще те зас9трелям, виж какво нося" си помислила, че Дошков сочи пистолет, без изобщо да е помолила учтиво да покаже какво е това, с което я заплашва, а чак после да започне да вика!
Така че това допълнително обстоятелство без друго ще докара още една тлъста сумичка на Дошков, стига да побърза да си я поиска!
цитирай
649. анонимен - към 648
15.04.2009 19:14
Ех, Лили, Лили... Беше ли прав Дошков за ПИФ? Беше ли възстановен на работа от съда? Дължи ли му съдът обезщетения?

Айде, Лили, по-спокойно.
цитирай
650. анонимен - do 648
15.04.2009 19:29
Лилето казва буквално в ОНИЯ ПРОТОКОЛ че става дума за "клиничен случай"
Но защо ли Мирчев (когато му оттърва) започва вече Академични съвети с поставянето на някои проблем за които "клиничния случай" говори от години. И Академичния съвет се съгласява. Но вече години след Дошков.

И Мирчев и Академичния съвет ли са вече "клиничен случай" (по Илиева, която не е).
цитирай
651. svetlaen - вярно ли е?
15.04.2009 22:37
Преди малко ми се обадиха и ми казаха, че са уволнили Дошков. Отново. А Сашо Рангелов са го наказали дисциплинарно. Ако е вярна информацията, предоставена ни от Гьон Суратов - http://novini.dir.bg/2009/04/15/news4302838.html, какво излиза? Може да откраднеш парите на сума ти студенти и да им провалиш следването, и да се отървеш само с дисциплинарно наказание. Може да не си си взел часовете, които са ти предоставени по средата на втория семестър, и да те уволнят.

Бясна съм, нямам думи просто.
цитирай
652. анонимен - Бях на този АС
15.04.2009 23:02
Не съм член. Не гласувам, но присъствам. Може и да ми е за последно - вече сериозно се замислям. Срамна работа. Прав е 651 - крадеш (доц. С. Рангелов) и те наказват дисциплинарно, но ако не си мълчиш (д-р П. Дошков) те уволняват дисциплинарно.
АС-членовете са повечето хабилитирани. Има и професори. Т.е. - все четящи и дори пишещи хора. Но защо карат студентите да четат повече, като те самите един закон за висше образование не искат да прочетат. В закона пише кога и кой назначава или уволнява. Всички (-1) гласуваха "за" уволнението. Понеже не си вземал часовете, които не са му дали. А да казвам ли аз колко от тях пък си вземат часовете? Срамна работа.
цитирай
653. анонимен - Вълчев,
15.04.2009 23:17
Разпусни тази подбирана от Воденичаров останка от неговата епоха.
Това е престъпна структура !!!!
АС е съсътавен от престъпници.
Рушветчии.
Крадци.
Джебчии.
Имената им където трябва.
Е, сега вече стана каквото стана!!!!
Вълчев, разпусни тази структура. Тя казваше, че Воденичаров е законен. Тя не може да гласува за ничии уволнение.
Това не е АС. Това са шайка престъпници, подбирани от Воденичаров по късните часове.
цитирай
654. анонимен - Пък Кирчо предложил Мирчев за Президиум.
15.04.2009 23:22
Кирчо, Кирчооооо, от си толко тъп!
цитирай
655. анонимен - 653. Стефане.
15.04.2009 23:27
Този път май си струваше да се подпишеш, а?
цитирай
656. анонимен - Мирчев е бавноразвиващ се. Защо?
15.04.2009 23:29
Защото преди 5 години Дошков беше казал за незаконните приеми, а Мирчев се сети днес.
Защото преди 2 години 18 колеги писаха, за незаконния Воденичаров, а Мирчев се сети днес.
Защото преди година и половина Гюдженов се спаси, а Мирчев се сети днес.

Мирчев, погледни, душицо, какво се случва днес. Да не се сетиш след години и да съжаляваш!
цитирай
657. анонимен - Тия дето не знаеха кой му е
15.04.2009 23:30
мандатът на Воденичаров били съдници на Дошков.
Га, га, га!!!!!!!!!!!
цитирай
658. анонимен - do 655
15.04.2009 23:36
Само ако е той и само ако желае. И когато желае.
А и една от забележките към него беше, че гадаел.
Дамо да не сте вие авторът й.
цитирай
659. анонимен - до 658
15.04.2009 23:37
Той е, той е. А аз съм аз.

Но да говорим за Дошков, все пак.
цитирай
660. анонимен - А защо само за Дошков?
15.04.2009 23:46
Проблемът е ЮЗУ такова каквото е в момента.
И от много години.
цитирай
661. анонимен - Тоя случай
15.04.2009 23:58
със Сашо Рангелов е гнусен. Но защо Дошков не го е огласил по-рано?
Да не би защото е от един факултет с него и го кара по приятелска линия! Не си спомням Дошков да е писал сигнал за тоя случай, поправете ме, ако бъркам!
цитирай
662. анонимен - Ех, Иванушка
16.04.2009 00:25
Дребнави замисли - тъповати изпълнители.
Елементарни отмъстителни номерца - и проказата се връща чрез повтарящите послушковци.
Гаврички - и много болни амбицийки. Идва времето за измерването на устичката
/като душичката/ и Лъжицата.
И от най-големите тарикатлъци остават следи -
и Истината ВИНАГИ Идва!
Ех, пате в кълчища - хак да му е на Президиума
цитирай
663. анонимен - Дошков е огласил това, за което е ...
16.04.2009 00:26
Дошков е огласил това, за което е имал документи. Като е имал документи, че Славянската филогия е нелегитимна, я е огласил. Макар, че е от неговия факултет

Тоя случай обаче с Воденичаров е гнусен и всички го знаехме. Но защо зам.-министър Ваня Добрева, вместо да го огласи на министерството, му пращаше на Воденичаров поздравителни телеграми?
Зам.-министър
цитирай
664. анонимен - След лошите новини - добрата!
16.04.2009 02:27
Ето ви адрес, на който можете да си купите докторски дисертации. Цените са по договаряне. Обаче, като гледам цените на дипломните работи (над 200 лева), докторската дисертация сигурно ще е доста по-скъпа. Вече ви се решават проблемите и вие ще бъдете като другите хора в ЮЗУ - с трудове и дисертации!
http://diplomni.top-guns.info/index.php?option=com_newsfeeds&view=newsfeeds&id=338itemid=87
Успех в пазарлъка!
цитирай
665. анонимен - Още един адрес, специално за Светла!
16.04.2009 02:39
http://ardvn.free.bg/5102/index.html
Авторите на педагогическите разработки са хабилитирани преподаватели в ЮЗУ, за социологическите - не гарантирам. Купи си, Светла, педагогическа работа!
цитирай
666. анонимен - Люнгов.Около Великден и страстите са "Великденски"
16.04.2009 07:07
В случая не е толкоз важно дали си вярващ или не! Дали Христос го е имало, или е рожба на Човешката мечта за вечност на доброто и победата му над злото! Става дума за това, че в повтарящият се цикъл, младото, новото се мъчи, за да избута старото, повяхналото, негодното! В това е баталията по страстите Велигденски! Ще участвали в Пролетното Прераждане ХГА, за да стане ЮЗУ- или малодушните отново ще крещят "Разпни го"!- заради удобството на мързела и проиграния си живот!?
цитирай
667. анонимен - Кирчо Костов не е тъп,
16.04.2009 08:55
а си е нагаждач. Как иначе ще ходи командировка до Канарските острови. А сещате ли се на какъв език е чел лекции там? И по какво? По дисциплината "Интеграция на спорт, български фолклор и кръчма"?
Как иначе ще купи апартамент от ЮЗУ, че даже и два?
цитирай
668. kkabakciev - Преди минути влязох в Нета - и прочетох за решението за уволнение на Дошков
16.04.2009 10:03
Трябва веднага да подчертая, че това не ме учудва ни най-малко. Напротив, аз очаквах това и много пъти предупреждавах Дошков, че те ще продължат по още по-драстичен начин безобразното си противозаконно поведение. Той не вярваше. Той е друг тип човек - вярва в доброто изобщо у всички. И аз вярвам в доброто изобщо, но не в доброто у комуно-отрепки.

Това, което мога да кажа за момента, е следното, и то е съвет към този, който следва да изпълни това незаконно (най-вероятно) решение.

Госпожо/Господине, това решение на така наричащия се академичен съвет на така наричащия се университет с висока степен на сигурност е неоснователно. Но така наричащите се доценти и професори, гласували за това решение, няма да носят отговорност за него, тъй като представляват "колективен орган". Отговорност за законността на привеждането в сила на решението ще носи този, който ще се подпише под заповедта за уволнението - и той е физическо лице, а не абстрактен "орган". И ако уволнението на Дошков бъде (за пореден път) признато за незаконно от съда, след това ще бъде предявен иск от страна на Дошков за съответните нанесени върху него щети. Този иск Дошков със сигурност ще насочи, освен към ЮЗУ, и към физическото лице, позволило си да подпише незаконна (хипотетично засега) заповед. И като се има предвид рецидивността на подобен акт - ако Дошков бъде признат за незаконно уволнен трети път, не бих се учудил да се стигне и до наказателно преследване. Защото тази държава, каквато и да е кочина в този момент, все пак е под огромен натиск от страна на ЕС да започне да се оправя.

Така че, госпожо/господине, който сега следва да подписвате заповед на базата на това незаконно (най-вероятно) решение, запомнете добре тези мои думи!

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
669. анонимен - Дошков,
16.04.2009 10:55
Имаш интелект, сезирай органи- това е цинизъм. Търсят под вола теле. Та ти не си орган, но имаш права. Какви са пък тия филолози. Събери накуп писанията на Илиева. Поискай документите на комисията Серафимова. Каква пък е тая - потърсиха ли те за твоето мнение. Даде ли им твоите обяснения. Твойте документи. Прав е г-н Кабакчиев - ЮЗУ не спазва законите, защото е налице типичен вариант на комуно кочина. Престъпниците са във власта. Какво му е законното на АС - това не е орган, който трябва да се занимава с такива въпроси. Това е злоупотреба с власт. На твое място не бих им цепил басма. Кабакчиев е прав, както много пъти. Та те не те познават. Това са лоши хора. Само като видиш Илиева или Антони Стоилов и ти става ясно, че няма закон и ред. Дано да издържиш - отпиши живота си и това е. Ега ти и дегенерирането.
цитирай
670. анонимен - Дошков, дори да си навредя
16.04.2009 11:52
искам да ти помогна. Когато дойде март за часове, ти подаде жалба срещу факултетния съвет за часовете ти. После затърси твоя екземпляр. жалбата ти е под № 94 -00-3/16.03. 09г. Дано да я имаш на компютъра. Това е срещу теб и идва от филолозите.
цитирай
671. анонимен - Моля, моля
16.04.2009 12:40
Без Мирчев нищо не става. Той дърпа конците, той уволнява, той подкрепя Гюдженов, а накрая друг им е виновен.
цитирай
672. анонимен - Ама не може докато Дошков
16.04.2009 13:45
се е борил за законност, ти да си правил заседания с Воденичаров, да си ходил по негови закуски и софри и после да ИСКАШ или ГЛАСУВАШ за уволнението му.
А н който трябва да се ПОДПИСВА никак не му завиждам. Последното много сериозно.
цитирай
673. анонимен - Проблем на ЮЗУ е
16.04.2009 13:55
Отвратителното ниско правно съзнание. ЗВО е нищо за мирчевистите, да не говорим за самосезиралата се Серафимова. Каква простия. Дошков, огласявай нещата - не е възможно да не си се подготвил. Сезирай прокуратурата за Мирчев, Лазарова, Серафимова, за нелегитимния АС и филологически съвет. Ракьовски те мрази, понеже го помниш като мекотело на Мутафов, Илиева е за лудницата.
цитирай
674. анонимен - Решенеито на АС на ЮЗУ
16.04.2009 14:05
е най-вече провал на политиката Вълчев - да си затоврим очите за предишните беззакония в името на толерантността. Със сигурност няма и на него да му стане приятно като разбере за случилото се, но това е провал на неговата политика. И то пълен.
цитирай
675. анонимен - Въпрос
16.04.2009 14:30
Правилно ли разбирам, че нещата тръгават от леля Серафимова? Оная с шамарите? Оная дето каваше, че не и е в компетенцията да каже кой му е мандатът на Воденичаров?
Ха, ха
Става интересно.
Дошков не се съмнявам, че си готов.
цитирай
676. анонимен - към 675
16.04.2009 16:02
Вярно е. Мара Отварачката, не оная от рекламата, а оная с шамарите, се изказа на АС за Дошков и Рангелов дословно така: "Ако трябва, ше ги бием". И всички без един гласували "за". Ето такава етика раздава университетската Комисия по етика.

"Ако трябва, ше ги бием".
цитирай
677. kkabakciev - Аз пък мисля, че тук има нещо друго цинично
16.04.2009 16:06
Не може да сте големи герои анонимно и така да подкрепяте Дошков!

Може да е можело донякъде, до едно време.

Сега вече трябва да излезете с имената си и да подкрепите Дошков.

Не е въпросът в момента как точно, защото има десетки начини. Аз съм казвал много пъти кой е единият, най-добрият. Той е, като се заведат административни дела срещу незаконно заемащите постове, за обявяване нищожността на техни актове, срещу незаконни (нелегитимни) органи - има очевидно и такива, щом имат незаконни председатели, и т.н., и т.н.

Не може да викате "Дошков, ти си готов, нали", и да се спотайвате! Цинично е.
цитирай
678. анонимен - Г-н Кабакчиев,
16.04.2009 17:12
1. Доколкото помня и писаха тук има заведени дела още през май 2008 г. и още се чака. Не се знае и докога. Компетентни казват "може и цял живот" докато е там Пенчев. Това понеже предложеният от вас начин е наистина адски ефективен.
2. В ЮЗУ наистина почти всичко е нелегитимно и това ще направи всякакви действия срещу Дошков в бъдеще нищожни. Това поради изначалната нищожност на всичко свързано с незаконния престой на Воденичаров след 2005 г. и произтичащите от това последици. Да не забравяме. Даниел Вълчев дори НИКОГА не е казвал, че Воденичаров е законен, а от там нещата произтели от стоенето му и от председателстването на Общото събрание от 29.10. 2007 г.
3. Дошков леко е затруднил онези, които искат да го подкрепят. Я, да видим ще познаете ли с какво?
цитирай
679. анонимен - Добавка 4
16.04.2009 17:17
4. Дори и да бъдат спечелени административните дела срещу ЮЗУ, самото ЮЗУ пак няма да се промени. Това беше предвидено още август м.г., а времето след септември го доказа напълно.
цитирай
680. svetlaen - важно допълнение!
16.04.2009 17:22
Преди малко говорих с Дошков. Звучеше бодро ("не се притеснявай, всичко ще бъде наред") и ми каза, че уволнението му е гласувано от Академичен съвет, но все още няма данни да е разписано от ректора, значи има вероятност и ректорът да не разпише. Питах го конкретно и за часовете. Неговата теза е, че още навремето е оспорил даването на тези часове като "индивидуален акт", с други думи твърди, че те неправомерно са му дадени и поради това не ги е взел.
цитирай
681. kkabakciev - Който иска, да си трае, аз продължавам да пиша
16.04.2009 17:27
Моментът е много подходящ да се припомни нещо много важно, да се анализира и да се направи една препоръка към Дошков.

Повече от умопомрачително по своята наглост е твърдението по-горе за това, че Дошков трябвало да подготвя изпита преди идването на титуляра (лектора) - и т.н.

Тук възникват поне няколко въпроса:

(1) Защо Дошков, който има отлична подготовка по модерен синтаксис, не е титуляр (лектор) на лекционен курс, а лекторски часове са дадени на друг (абстрахирам се изцяло от факта, че знам много добре на кого какво е дадено, какъв и кой е човекът и т.н.)?

(2) Защо Дошков, който е на 45 години или повече, не е професор или поне доцент - при положение, че има защитена дисертация отпреди около 15 години?

(3) Атестиран ли е Дошков - или, другояче казано, дадена ли е била някога оценка на научноизследователската и преподавателската му дейност, и на базата на тази оценка направено ли е било предложение да се обяви конкурс за хабилитация на Дошков или да не се обяви?

Аз зададох въпрос № 3 на Дошков преди няколко месеца. Отговорът му беше, че не е бил атестиран и не е била давана оценка на работата му, съответно не е вземано решение за обявяване или необявяване на конкурс за хабилитация на щатното му място!

Казвал съм това много пъти, ще го кажа пак.

Ако Дошков, или който и да е друг преподавател, има защитена дисертация и в разумен срок не му е обявен конкурс за хабилитация и не е осъществена в законовия срок атестация на работата му, той може да заведе дело срещу съответния университет за неатестиране и необявяване на конкурс на щатното му място - и може да очаква, че ще спечели делото, тъй като такъв съдебен прецедент вече има. Аз съм човекът, който създаде този прецедент в българското правораздаване - и се гордея с това!

И много ще се радвам, ако още хора след мен потърсят правата си в съда по този начин и осъдят съответните университети или институти за неатестиране и необявяване на конкурс (по-точно казано, за следствията от неатестирането и необявяването на конкурс).

Истината е, че, след като в частен разговор с мен Дошков ми каза, че НИКОГА не е бил атестиран (поне през последните 10-15 години), той, въпреки това, не прояви особена охота да заведе дело срещу ЮЗУ и на това основание. Не знам защо.

Тази сутрин говорих с Дошков по телефона, но по този въпрос не съм говорил с него. Просто реших преди малко, че тази възможност за съответно дело срещу ЮЗУ от страна на Дошков не трябва да се игнорира, предвид на възникналите от вчера нови обстоятелства, а именно - пореден акт на (най-вероятно) грубо неправомерно поведение към личността му.

Моля, настоявайте пред Дошков да заведе дело срещу ЮЗУ и заради (следствията от) неатестиране и необявяване на конкурс!

Това е въпрос на принципност и справедливост!

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
682. анонимен - Естествено, че Дошков
16.04.2009 17:31
не е уволнен. Тази глупост трябва да я свърши лично ректорът, както и той лично ще носи отговорността. Не реабота на Факултетни съвети и Академичен съвет да уволняват. Те и четирите синдиката 2005 г. са искали уволнението на Дошков, но той сега ще се прибере заплатите за 3 години барабар с лихвите. Пак за сметка на умното ЮЗУ.
Не се съмнявам, че Дошков е звучал бодро. Нещата се развиват по НЕГОВ сценарий.
цитирай
683. анонимен - Това е новина! Ще се направи ли Ми...
16.04.2009 17:33
Това е новина! Ще се направи ли Мирчев на "доброто ченге", или не? Ще разпише ли уволнението, или ще откаже? Не бива да си правим илюзии кой в ЮЗУ най-много иска уволнението на Дошков - Иван Асенов Мирчев. Нямам големи надежди. Но ще видим.
цитирай
684. kkabakciev - Изказвам АБСОЛЮТНО НЕСЪГЛАСИЕ с две от тезите в 678 и 679!
16.04.2009 17:42
Даже ще цитирам изразените позиции и ще взема поотделно отношение.

"1. Доколкото помня и писаха тук има заведени дела още през май 2008 г. и още се чака. Не се знае и докога. Компетентни казват "може и цял живот" докато е там Пенчев. Това понеже предложеният от вас начин е наистина адски ефективен."

Не, не може "цял живот"!!! Ако Пенчев или Пенчева - или Генчев или Генчева и т.н. - може да бави някакво дело, той/тя създава за себе си рискове - и рано или късно ще бъде потърсена отговорност! И друго -

САМИЯТ ФАКТ, ЧЕ ДЕЛОТО СЕ БАВИ, ВЕРОЯТНО ИЗДАВА ЖИВОТИНСКИ СТРАХ НА СЪОТВЕТНИ ИНДИВИДИ, И НЕ ИЗДАВА НИЩО ДРУГО!

НО РЕШЕНИЕ ЩЕ ИМА - РАНО ИЛИ КЪСНО! А АКО ТО Е НЕПРАВИЛНО - ЩЕ БЪДЕ АТАКУВАНО С ВСИЧКИ СЪОБРАЗЕНИ СЪС ЗАКОНА СРРЕДСТВА!

"2. В ЮЗУ наистина почти всичко е нелегитимно и това ще направи всякакви действия срещу Дошков в бъдеще нищожни [...]"

Това не го разбрах.

"3. Дошков леко е затруднил онези, които искат да го подкрепят. Я, да видим ще познаете ли с какво?"

И това не разбрах.

"4. Дори и да бъдат спечелени административните дела срещу ЮЗУ, самото ЮЗУ пак няма да се промени. Това беше предвидено още август м.г., а времето след септември го доказа напълно."

Ако бъдат спечелени административните дела срещу ЮЗУ, ЮЗУ ВЕЧЕ ЩЕ Е ПРОМЕНЕНО.

Да не говорим, че спечелването на определени административни дела ще доведе до изключително сериозни правни последствия!
цитирай
685. анонимен - Добре
16.04.2009 18:18
Добре
цитирай
686. анонимен - Кабакчиев е прав.
16.04.2009 18:31
Откакто спечели той делата срещу БАН, това вече не е онази кочина, която беше. Тя се превърна в световна академична институция. То не са научни съвети, ами направо кошери бъкащи със сиво вещество, за което само ни завиждат из странство. Всеки от там се натиска за БАН.
Така ще стане един ден и с ЮЗУ, но когато Дошков спечели делото срещу Мирчев.
Тогава вече Серафимова в миг ще стане по-умна и по-ЕТИЧНА. Цецо Ракьовски ще започне да разбира и чужди езици. Илиева ще спре кафявите хапчета. Тестът по български няма да се вади предварително за определени хора. Гюдженов няма вече да изглежда като изваден от овчарската кошара. Вече няма .....
цитирай
687. kkabakciev - Е, ако говорим за промяна в манталитета ...
16.04.2009 18:31
По-добре да не говорим.
Очевидно е, че кадрите са същите галфони, каквито са АБСОЛЮТНО НАВСЯКЪДЕ.
И тук-там има отделни хора, правещи изключение, но без да са особено смели повечето от тях. А липсата на смелост дали не издава липса на принципност?
цитирай
688. kkabakciev - Напълно съгласен с 686!
16.04.2009 18:37
Разбира се, съгласен с иронията.
И поздравления за хумора!
цитирай
689. kkabakciev - Днес е подходящ ден да се върна на един въпрос, на пръв поглед не толкова важен
16.04.2009 18:53
Преди няколко месеца питах нееднократно какво представляват публикациите през комунизма на това лице на име Серафимова, което често е споменавано тук през последните 2-3 дни. Никой не ми даде отговор.

Даже сезирах специално и лично, в имейл, Светла Енчева по въпроса. Но не получих инфо и от там.

Не че ме интересува някоя си Серафимова и точно какви забележителни съчинения е сътворила през комунизма. Просто обичам, когато чуя някой да се изявява по определен начин, да знам какво е писал през комунизма.

Преди доста години беше - някъде около 1997 г., едно лице на име Райнов написа една рецензия - отрицателна, на една колежка. "Критикува" я затова, че била парадирала, че е демократ, а всъщност защо била цитирала някакъв си комунист - и т.н. в този дух.

Веднага ми светна за какво най-вероятно става дума. Отидох незабавно в библиотеката и открих ... Ето какво открих - цитатът е от статията ми "Такова беше, и е, времето (лингвистиката като инструмент за политическа пропаганда)":

"В съчинението си, озаглавено Мозък – език – съзнание (София, 1989: БАН) Васил Райнов заявява:

“Класиците на марксистката философия задълбочено и последователно са разработили въпросите [...] на човешкото съзнание” (Райнов "Мозък – език – съзнание". София, 1989: БАН, стр. 8-9).

Първите десетина страници на произведението на Райнов подробно разглеждат приносите на Карл Маркс и Фридрих Енгелс – но не, примерно, в описанието на капитализма през XIX век, а в изследването на мозъка, езика и съзнанието. Освен “приносите на Маркс и Енгелс” и на техните съветски последователи, значителна част в съчинението заемат и определени български постижения. Оказва се, че за разбирането на мозъчната дейност особено са допринесли Тодор Павлов и Людмила Живкова – на “съображенията” на Живкова е посветена цяла страница (от общо стотината) на цитираното съчинение на Райнов."

Лицето на име Райнов днес се подвизава като директор на така наричащия се Институт за български език при БАН. Докато аз работех в този така наречен институт, той поне не се наричаше Институт за български език "Професор Любомир Андрейчин". Междувременно са го кръстили така.

А какво пише в тази моя статия за лицето Андрейчин, можете сами да видите в статията:

http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/Vremeto.html

И така, Андрейчин е един изключително отявлен сталинист. И на името на този изключително отявлен сталинист е наречен един така наречен институт, в държава, която е член на Европейския съюз, а Европейският съюз третира комунизма като престъпен режим и огромно обществено зло.

Вероятно във факта на наименуването на онзи така наречен институт може да се съзре известна доза историческа - и друга - справедливост. Разбира се, името на този така наречен институт - също както името на вашето населено място - противоречи на Конституцията и на законодателството на Р.България!
цитирай
690. анонимен - Люнгов. Време е за лични искове
16.04.2009 19:58
Хубаво е, че в линковете има съпреживяване и желание за помощ, МАКАР И АНОНИМНА! Петър е този, който чете и "фризира" повечето ми съдебни изхвърляния. (Сега те са 5-6, но ще станат повече.) Би трябвало да не си позволявам да му давам съвети, но тъй като се коментират възможните искове при евентуално негово уволнение, а от страни често се вижда по-добре- то ми се иска да изкажа едно важно съображение като препоръка: Петре, не чакай уволнението си! Светни ги (персонално и колективния орган, позволил си да гази Заона) с един солен като сума иск за непозволено увреждане- вземи си препис от болницата, копие от молбата ти за часовете, мълчаливите откази... И ГИ ОДЕРИ, ЗА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ЗАКОНЪТ НЕ Е ВРАТА В ПОЛЕТО! Не ги бави!
цитирай
691. анонимен - Люнгов, няма да има уволнение.
16.04.2009 20:11
Това означава през ден Дошков в медия и да сочи

- незаконни приеми
- неподписан протокол
- конкурс за хоноруван, ама за редовен
- протокола филоложки от 15 април
- драстично лично обогатяване на Дошков поради спечелена серия от искове срещу ЮЗУ и конкретни филолози
- тепърва безсънни нощи за Мирчев
и много други неща, на които Дошков ще издържи, но ЮЗУ не.
Друг е въпросът струва ли си?
цитирай
692. kkabakciev - Искам да поразсъждаваме по въпроса за часовете на Дошков - той е много важен и принципен
16.04.2009 20:37
Светла пише: "Питах го конкретно и за часовете. Неговата теза е, че още навремето е оспорил даването на тези часове като "индивидуален акт", с други думи твърди, че те неправомерно са му дадени и поради това не ги е взел."

И аз от Дошков съм чувал това точно по този начин, но подробностите не знам. Не е и нужно да се знаят подробностите.

Да разсъждаваме. Дошков има трудов договор с ЮЗУ да изпълнява преподавателска работа. Но очевидно (съвсем сигурно) е, че в този договор няма клауза точно какви часове да преподава.

Ако Дошков има подписан договор да води упражнения по, да кажем, синтаксис на съвременния български език, и той откаже да води тези часове, той безспорно е неизправна страна по договора. И другата страна по договора може да го прекрати на това основание.

Знае се, че преподавателите в българските университети нямат такива клаузи в договорите си. Знае се още, че много често преподавателите биват принуждавани по някакъв начин да водят часове по дисциплини, които не са в тяхната област на компетентност и т.н. Оттук следва, че каквито и часове да бъдат предложени на Дошков или на когото и да било друг преподавател в Бг-университет, той може да откаже да ги поеме като ангажимент. Това трябва да стане, разбира се, официално, с писмен документ. Разбираме дотук, че Дошков е направил това: изразил е несъгласие да поеме определени часове. Не знаем причините.

Оттук нататък какво следва? Следва това, че, разбира се, съответният орган, възложил часовете на Дошков, трябва да се произнесе официално по въпроса, като уведоми Дошков за становището си (решението си) по неговото възражение/неговия отказ. Всичко това като процедура е част от законодателната рамка на една правова държава и е част от културата на нейната популация. Говорим аз популация на цивилизована и правова държава.

А сега да видим какво гласи фундаменталният чл. 120 от Конституцията на Р.България. Това е един от текстовете, които са гаранти за правата на човека и за правовия ред на една модерна държава, каквато България би трябвало да бъде:

(1) Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи.
(2) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.

Какво означава това? Това означава, първо, че

ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВО, И ТО НЕ КАКВО ДА Е ПРАВО, А КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНО ПРАВО, ДА АТАКУВА ВСЕКИ ЕДИН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, КОЙТО ГО ЗАСЯГА.

Второ, означава, че в случая, в който безспорно имаме акт, който засяга Дошков, а именно възлагане на определена работа - и това може да е работа, която да не може да бъде изпълнявана от Дошков по една или друга причина, Дошков има КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНО ПРАВО да атакува законността и правилността на този акт.

Дошков е извършил това (предполага се): атакувал е акта чрез издалия го орган до горния. Това така се прави - и Дошков знае реда много по-добре от мен. Съвсем ясно е, че в тази ситуация възлагането на Дошков на тези часове трябва да бъде спряно. На Дошков може да е било възложено преподаването на определен курс, който не е по неговата специалност, който да не е в областта на неговата компетенция и т.н. Може да има хиляди причини от най-различен характер, поради които Дошков да не може и да не трябва да преподава този курс. Ако щете, може да противоречи на религиозните му убеждения. Ясно е тук още абсолютно от само себе си, че, ако един преподавател не желае да преподава даден курс, защото той не е в неговата област на компетентност, преподаването на курса от страна на този преподавател трябва да се спре, тъй като обратното би довело до вреди на студентите.

Така. Оттук нататък е ясно, че един университетски орган (факултетен или академичен и пр. съвет, няма значение точно какъв) в тази ситуация трябва да разгледа въпроса (възраженията/отказа на Дошков) и да реши дали да продължи да поддържа искането си Дошков да поеме тези часове или не, и да уведоми Дошков за решението си. Ако не го стори, органът е длъжен да препрати жалбата на Дошков до съответния висшестоящ орган.

Сега, обаче, както прекрасно знаем, съвършено голата истина за тази държава-кочина е тази, че тези така наричащите се факултетни, научни, академични и прочие съвети в така наричащите се университети

СЕ СЪСТОЯТ, КАТО ОЩО ПРАВИЛО, ОТ ЕДНИ КРЪГЛИ НЕГРАМОТНИЦИ, КОИТО НЕ ЕБАВАТ ИЗОБЩО ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА! ТЕ ИЗОБЩО НЕ ЗНАЯТ КАКВО Е ТОВА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА - И НЕ ЕБАВАТ ДА ЗНАЯТ!

ТОВА СА ЕДНИ КОМУНО-ГАЛФОНИ, МАЛОУМНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРОСТИ, КОИТО В ТАЯ СИТУАЦИЯ ОБИКНОВЕНО РЕАГИРАТ ТАКА:

"Ха! Тоя Дошков не ще тия часове!

Яяяя! Ама как така няма да ги иска тоя Дошков тия часове, бе? Ооо, ама ние ще го уволним!

Вижте, това е такава невероятна комуно-простащина, и тази невероятна комуно-простащина е толкова широко разпространена, че тя е причината за ....

Ей-сега ще ви кажа причина за какво е тази невероятна комуно-простащина.

Причина е за това, на 98% от моите колеги, приятели, роднини, близки и т.н. децата им да учат в западноевропейски и американски университети или вече да са ги завършили и да работят за съответните цивилизовани държави, в които

НАГЛА ПРОСТАШКА, ГАЛФОНСКА КОМУНО-ПРОСТАЩИНА КАТО ТАЗИ ТУК Е СЪВЪРШЕНО НЕМИСЛИМА.

Надявам се да сте ме разбрали и да можем да продължим дискусията.
цитирай
693. petdoshkov - Понеже утре ще пътувам до София във
16.04.2009 21:17
Връзка с текущата ситуация, трябва да се подготвя. Ще ходя и до МС на Република България, както и до МОН. Важни са и други уговорени срещи, но вече и за НС.
Тук само ще постна жалбата си чрез декана до ректора на ЮЗУ за прословутите часове. Ще помоля утре Краси при възможност да сканира и писмото на Илиева, изпратено ми официално от Антони Стоилов на 3 април. Ще изложа всички факти, вкл. и ще оглася имейлите на Илиева до мен, зада се види и разбере защо не искам да я чета.
Ще заведа дела.
Серафимова (от Комисия по етиката) трябва да чете внимателно- защото днес ме уверяват от катедрата по български език, че не са давали информация за Струма. Че не са казвали, че вместо на катедрен съвет ще съм на по-приятни места.Моят баща получи инсулт и аз се грижа за него и ще продължа. Изисква го от мен не само религията, но и СК, но и го обичам.
Серафимова, забранено е под страх от плащане на вреди, орган да излага едностранчиво теза за мен. Но едно по едно.
Ще взема, Люнгов, от единия ти иск адреса на законния представител на Еркюл (Струма), защото "прекаляват".Чрез Декана на ФФ
До Ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград

ЖАЛБА
от Петър Стоянов Дошков с адрес: 4173 с. Калояново, област Пловдив, ул. „Ивайло” 10А и с ел. адрес: petdoshkov@abv.bg
срещу: необозначен адм. акт в решение на ФС на ФФ, взето на 10 март 2009г.

Г-н Мирчев,
На 13 март 2009г. (петък) получих с писмо с обратна разписка - вместо от декана на ФФ Антони Стоилов - служебно писмо (на Л. Илиева). Приемам го за валидно. Нищо че не издържа критика на официален документ.
Първо, деканът е длъжен да оформи решението на ФС и да ми го изпрати, вкл. и с диспозитив. От момента на получаването текат срокове за процедури по закон.
Второ, опорочена е процедурата по вземане на това решение на ФС още на фаза предложение на катедрата по български език. Илиева упражнява лоша катедрена администрация. Загубих и по нейна вина още 1 година време в ЮЗУ.
Предложението на катедрата по български език трябваше да ми се съобщи предварително за мнение. Не съм просяк. Имам щат във факултета. Нормативът ми на преподавател във ФФ не се определя по сметките на Илиева, а обективно. Отсъствал съм първия семестър по болест, имаше и празници. Това са факти, водещи до редукцията на годишната натовареност от 360 часа.
Почтено и колегиално.
Първо, дисциплината Закони на стила и смисъла се водеше от покойния Цанко Младенов като спецкурс. Силно дискусионен. Курсът в момента се води от Сашо Рангелов. Не ми трябва.
Второ, Увод в прагматиката е приемлива. Водех първи в ФФ Прагматика. Р. Кърлова ми взе курса преди години след решение на катедрата по нейно предложение. И тогава беше валидно правилото ”Тука е така”. Докторската ми дисертация (в Санкт Петербург) е свързана с Прагматиката. Така че приемам старата си дисциплина. Справедливо е. Оставена е обаче без упражнения. Това е недомислица. Възможно ли е според Вас да няма и час упражнение за разликата между импликация и импликатура на дискурса, транспозиция, пресупозиция, фокус и т.н.
Трето, научих и за дисциплината Интонация и значение. Справката ми показа, че я води Гергана Падарева. Тя е толкова законна като редовен асистент , колкото и мъжът на Евдокия Христова, от която научих, че Падарева е асистент от „вътрешна трансформация на преподавател на чужденци”. Не ми трябва този чужд курс: неколегиално е. Каквото и да мисля за назначаването на Падарева, тя има право на развитие с тази дисциплина, предложена от нея.
Четвърто, разбирам, че имам и курс Увод във функционалната граматика. Научих от текущия седмичен разпис, че го води Р. Кърлова. Курсът е проблемен. Трябва да сравня програмата му с програмите по синтаксис, морфология и фонетика (т.нар. широка граматика). Моето убеждение, че става дума втори път за същото, но вече 3 (или 2) в един. Възможно е да греша. Така че – ако всичко е наред , до тук са 4 часа лекции, или 8 часа упражнения.
Пето, не ми трябват упражнения по фонетика и фонология. Лекциите са на Р. Кърлова. Жертвата и основният палач не могат да бъдат по една дисциплина. Никога няма да опозоря малката си дъщеря, която е на Онзи свят. Изключено.
Намирам обаче в разписа на ФФ упражнение по „метафората в езика”. Няма лекции. Отново - Р. Кърлова. Няма да ме учуди, ако и това го има: упражнение без лекционен курс.
Шесто, научавам и за Съвременен български език за чуждестранни студенти. Няма информация за броя и вида на часовете – лекции и/или упражнения. Но я приемам. Това е и названието на конкурса ми за встъпване в ЮЗУ.
Искане: Моля:
І. А. Възложете ми седмична натовареност със срочна прекратителна Ваша заповед до констативно решение на легитимен ФС на ФФ, за което са нужни избори. Говорих и за това с министър Д. Вълчев във връзка с Одит срещу доказателства.
Б. 1. Вашата заповед да не съдържа курсовете intuito personae, така че да останат само приетите от мен дисциплини.
2. Да се измени заглавието на онова упражнение за метафората в езика, което е без лекция, в упражнение по Увод в прагматиката. Като прибавим и курса за чуждестранни студенти, който вероятно е най-малко от 1 час лекция и 1 час упражнение, получаваме сумарно 13 часа седмична натовареност:
- Лекции по Увод в прагматиката – 2 ч. плюс 1 час упражнение (ако се даде, но трябва);
- Увод във функционалната граматика - 2 ч. лекции и 1 час упражнение;
- Съвр. бълг. език за чужденци – вероятно е от поне 1 ч. лекции с 1 час упражнение – не знам точно.
ІІ. А. Ще забележите от въпросния акт на ФС/Илиева и специалното седмично разписно разпределение на часовете тип Илиева. Обстоятелствата, за които нямам вина, налагат неизбежни промени. Вече пътувам от далеч и (за разлика от софиянци) си плащам и спането в Благоевград, защото не мога да се върна като тях обратно безплатно в София в деня на пристигането в Благоевград. Комуто ползите, нему и тежестите, свързани с промени в учебния разпис.
Б. 1.Часовете да се дадат за блоково вземане в края на семестъра, като учебните
седмици се засекат от момента на връчване на Вашата заповед, която няма да оспоря. Не съм променил мнението си за статуса Ви, но тази заповед ще засегне само мен и Вас.
2.Както знаете от подписания трудов договор с ЮЗУ, той е за пълно работно
време 8 часа. Това е основанието ми да искам часовете да са максимално в този времеви интервал, тоест в един ден или с остатък на втория, при всякакви обстоятелства.
Така ще имам време да се подготвя за курсовете. Пък и предполагам, че до тогава ще завърши ремонтът в Бачиново: нямам нищо в Благоевград.
Допълнително обяснение: Някога изработвах повече от норматива, но наднормените не хоноровах. Стана след мой дарствен акт за ЮЗУ преди повече от 10 години, след като бях измамен от Антони Стоилов и Илия Гюдженов. Извикаха ме от къщи за гръцки студенти. Учих ги на майчиния си език. Но не получих след курса обещаното двойно възнаграждение (взето към упражнение). Затова дарих всичко на ЮЗУ/Гюдженов. След това не попълвах хонорарен лист за преизпълнен норматив заради погнусата от факта, че Р. Кърлова ще парафира.
Доказателствено искане: деканът да приложи въпросното служебно писмо на Илиева като свое, за да избегнем спорове.
Прилагам: препис от жалбата.
Надявам се, че Краси Кабакчиев ще разясни последиците от обжалване на административен акт. Приех предложение да изпратя на АС, който смятам за нелегитимен, подробен анализ на ситуацията. Недопустимо е АС да се занимава с такива въпроси. Да не забравяме, че в съд влизам срещу АС чрез законния му представител, който е и ректор. ЗВО за мажоритарни избори и за един-единствен член по право на АС: това е ректорът и никакви други по наследство. Ще поискам при първо идване в Благоевград преписките срещу мен в полицията въз основа на сигнал на Антони Стоилов до Гюдженов.
Нямам време, тати ме чака.
Ненарушавайте човешките права, спазвайте законите и Конституцията.
Иначе всичко хубаво.
цитирай
694. анонимен - Прегрешения или пререшения
16.04.2009 23:14
Оказва се, че:
Вчера Академичният съвет действително гласува решение, без да бъде изцяло запознат със становището на двете страни по "проблема за отсъствията на Петър Дошков".
Когато на вчерашното заседание на АС изразих мнение, че е редно да се разгледат становищата и на двете страни, защото другата страна може да има причини - обективни или здравословни, деканът на ФФ увери АС, че това е направено.

Оказва се, че:
1) Петър Дошков е представил свое становище; че не отказва възложените му часове, а иска да ги проведе блоково.
2) Независимо, че Факултетния съвет на ФФ със закъснение (пета учебна седмица на втори семестър!) е възложил часове на Петър Дошков, то последният своевременно е подал жалба до ректора на ЮЗУ.
3) На заседанието на АС не стана ясно какъв е отговора на неговата жалба. При публикуването й сега Петър Дошков не споменава за получен отговор, което ме кара да мисля, че отговор няма.

Значи Петър Дошков се съобразява с решението на Факултетния съвет; съобразява се със сроковете, в които се реагира на административен акт.
Редно беше Академичния съвет да бъде запознат с цялата ситуация и достатъчно беше да се съобрази само със Закона за висше образование. А там са изяснени не само кои са основанията за дисциплинарно уволнение, но и кой е органът, който взема решение за дисциплинарно уволнение.

Гергана Дянкова

ПС: Продължавам да смятам, че информацията трябва да е пълна: затова нека поне Дошков публикува всички писма/документи (до него и от него), свързани с възлагането и непровеждането на часовете.
цитирай
695. анонимен - Серафимова,
16.04.2009 23:23
Преди да се самосезираш, за което и да било, е трябвало да се самосезираш за Одитния доклад на МОН за ПИФ при ЮЗУ за периода 2004-2007 г. Там е трябвало да констатираш лицата, които са извършвали престъпна дейност на територията на ЮЗУ. Те са много ясно фиксирани, както и действията им в нарушение на закона.
И без това, самото обстоятелство, че си председател на "Комисия по етика" (?!) е повече от скандално, като се има предвид, дейността на твоята персона около нелегитимния престой на Воденичаров в ЮЗУ, заплахите ти с шамари и другите ти махленски прояви, уронващи престижа на университетския преподавател. Трябвало е да имаш предвид и да се САМОСЕЗИРАШ и по изнесените от мен скандални факти за дейността в в ПИФ по време на ерата "Шопов–Попова".
Същото важи и за съмнителната афера с таблата "Пискова-Воденичаров" и липсата на финансов одит в ПИФ за периода на управление на престъпника Воденичаров.
Действията ти са повече от позорни и жалки!!!
СТЕФАН ДЕЧЕВ
София,
16.04. 2009 г.
цитирай
696. анонимен - Новоизпечена интелектуалко,
16.04.2009 23:25
Поне да беше научила правописа, да не се излагаш.
Да, съобразил се е Петър Дошков с решенията! Взел
си е часовете, ама го набеждават, завалията!
А Дошков да не редактира писмата си, щом ще ги пуска в интернет. Да ги пуска вив вида, в който са!
Искаме забавления!
цитирай
697. анонимен - Do 696
16.04.2009 23:36
Сакън, нидей, нидей.
Оказъ съ, чи Глобул и Мобилтел имали запис от пиянските обаждания на Мирчев от втората ниделя на май миналтъ годинъ. Таман до 7-8 души от ЮЗУ в разстонии нъ 2 часъ. И там съ чувало идно, да н'ти разправям
цитирай
698. анонимен - Гражданино 696,
16.04.2009 23:57
пак ли основния Ви довод са ироничните квалификации?
Вие ли сте адресата на писмата на Дошков, че сте запознат с "вив вида, в който са"?
Вашите "забавления" започват да стават зловещи и надхвърлят всякакви елементарни дори Етични норми /не от Серофимовата Йети-ка/.По кой ЗВО има административен орган със статут и правомощия между ФС и АС? Може би в Моралния кодекс на строителя на комунизма? Или в Харта Магна на инквизицията? Избройте си нарушенията на закона, за да видите огромните размери на непразното си множество, зад което се криете множество пълни нули.Ненулевата ви отговорност е посочена в Одитния доклад на МОН.Ще има ли доклад на КС и КпоЕ, или пак умопобъркващо изложение на кавалера на Будителните почести - Кра Папуч? Докога и Накъде?
цитирай
699. petdoshkov - Благодаря на Гергана Дянкова!
17.04.2009 00:12
Нейните предложения са абсолютно коректни. Недопустимо е да се вземат решения без необходимата информация.
Разбира се, че ректорът Мирчев знае за жалбата, но си мълчи на заседанието на АС, знае и Стоилов.
Приемам предложението на доцент Дянкова да оглася цялата деривация в документите, с които разполагам, в това число и имейлите на Илиева. Колкото до жалбата, тя не е редактирана. Уважавам форума. Той ми е помагал.
Жалбата е под номера, указан в блога (670): № 94 -00-3/16.03.09г. Лесно се сравнява с екземпляра на Мирчев/ Стоилов, защото е чрез декана до ректора. Знае за нея и Илиева, което ще докажа с нейната докладна записка до Стоилов " В отговор на препратени от Ректората писма на гл. ас. д-р Петър Дошков" (край на цитат).
Само да поясня за заплатата. Кодексът на труда казва в Чл. 225, ал. (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.

Аз не получавам брутното си възнаграждение, което не означава, че съм извън давността за дължимата разлика. Вземете сега прословутия протокол на филолозите от 15 април (11 дена след като се върнах в ЮЗУ) в онази част, в която Антони Стоилов разяснява предварително на ФС, че по думите на Вера Лазарова (по памет), ако не ми възложат часове, ще получавам заплата, без да работя, понеже съм щял да бъда в престой.
Така че коректността не е излишна - да бъдем точни.
Кога ще предява иска за разликата в заплатите е моя работа. Напомням, че отговорността е солидарна и ако плати ЮЗУ, има право на регрес към членове на ФС - без тези 2 гласа да ми се възложат часове. Не знам кои са. Следователно истината е, че ФС на ФФ ощетява по същество и ЮЗУ. Защото това обезщетение е със законната лихва. Тези действия и продължаващите са под знака на Уронващи престижа на ЮЗУ, понеже са срещу законните интереси на висшето училище. Не искам, Серафимова, Комисия по етиката да се самосезира. Колегиалността по смисъла на ЗВО означава , Серафимова, сътрудничество и доверие (два признака), а не нещо идеолектно.

цитирай
700. анонимен - НЕЩАСТНИК, ПЪЛЕН НЕЩАСТНИК!
17.04.2009 00:24
НЕЩАСТНИК, ПЪЛЕН НЕЩАСТНИК!
цитирай
701. анонимен - до № 700
17.04.2009 00:37
Не те питаме за името Ти
цитирай
702. анонимен - :)))
17.04.2009 00:48
...и за фамилията, бих казал :)
цитирай
703. анонимен - Този №700 би трябвало да е щастлив, а ...
17.04.2009 01:11
Този №700 би трябвало да е щастлив, а защо е така злобен. Спокойно, бе човек! Ти нали не си обсъждан на академичен съвет. И си си напълно анонимен... Дай по-ведро, така де. Що се мъчиш?
цитирай
704. анонимен - От 700
17.04.2009 01:20
Защото след действията на Комисията на Мери мислехме, че ще сте като попикани мушката, а той май станахте по-ербап и става още по-зле.
цитирай
705. анонимен - Административните актове, Дош...
17.04.2009 02:17
Административните актове, Дошков, се издават от държавните органи - така е по дефиниция, от органите на държавата. Включително и индивидуалните административни актове.
Университетите са АВТОНОМНИ структури и не са никакви държавни органи. Ти нали искаше да правиш професорите държавни служители? Ще ти приседне.
Защо си мълчал на катедрения съвет (разпределението на часовете се прави на катедрени съвети. Това е мястото, където се обсъждат професионални проблеми)? Или си казал, че си некомпетентен да водиш това-онова, но са ти набутали часовете насилствено? И по какво си казал, че си компетентен, но не са ти дали часове там?
И аз искам да водя часове блоково, в края на семестъра, в един ден седмично (и с евентуален остатък - втори). Защо ще се трепя цял семестър? И колко ли мога да взема в един ден (с евентуален остатък), при осемчасов работен ден.
Едно птиченце ми каза, че и първия семестър си поискал да водиш часове блоково, в края на семестъра. И че ти е било разрешено (като голям жест, макар че не е редно). АМА ТИ НЕ СИ ВЗЕЛ БЛОКОВО НИКАКВИ ЧАСОВЕ! Нима 3 часа (по отчета ти - иначе няма и толкова) са "блоково взети часове"? Първия семестър. А сега искаш да рахатуваш и втория, а другите да работят. Че и да плюеш по тия, които (извинявам се) - ти изкарват заплатата.
Прочети си пак интервюто, дето си дал на Галя Маринова (още го има в интернет, а и е разпространено в принтиран вид), където личи, че когато миналата година те възстановиха на работа, си дошъл с думите, че НЕ ЖЕЛАЕШ ДА ВОДИШ ЗАНЯТИЯ. Е, ФФ ти е уважил желанието (което си и документирал в интервюто). Миналата година. Ама не може така вечно!
цитирай
706. анонимен - Най-нормалното нещо
17.04.2009 02:29
на този свят е Дошков да не стъпва на никакви катедрени заседания и Факултетни съвети.
Справка - протокола от 15 април 2008 г. Там всичко е документирано.
Защо - ще видите, но когато Дошков осъди клеветниците в протокола. В това дело победата на Дошков е в кърпа вързана. Радвам се, че не се казвам нито Илиева, нито Ракьовски.
цитирай
707. анонимен - Е,
17.04.2009 03:43
и ти да имаш една радост в живота!
цитирай
708. petdoshkov - В нищо не си противореча в 3:24
17.04.2009 03:44
Първоначално (отразено е в блога) ми бяха възложени часове по морфология. Приех ги. Часове дават Евдокия Христова и Стоилов. Но не съм бил на съвет, за да знам как е станало и какво се е говорило зад гърба ми. Сега вече знам как е станало на катедреното заседание, но тогава не. Не очаквах събитията. Нека бъда разбран. Връщам се в ЮЗУ след 3 (три) години от свободен/граждански живот. Идвал съм в Благоевград след уволнението 1 или 2 пъти, основно по дела. Последният път, за да приключа с имуество. Животът, който имах извън ЮЗУ, не е като този в ЮЗУ. Никой не си е позволявал да ме лъже елементарно. Нямаше интриги. Забравих какво е да си в колектив от ЮЗУ.
Да продължа - влязох в часове по морфология в Славянска филология, и то в деня на ФС, тоест на 15 април. Представи ме на студентите Гергана Падарева (преподавал съм й). Антони Стоилов даже ми каза къде са другите курсове, за да уговоря промяна в разписа, понеже часовете бяха разпръснати. Мина прословутият ФС. Не знаех нищо. Срещнах Стилиян Стоянов. Каза ми, че нямам часове, понеже имам нужда от адаптация. Повярвах му. Разбира се, че след отказа на ФС от часове стана конфузно със студентите, с които бях уговорил промяна в разписа.
Защо да не вярвам на Стилиян? Живяхме почти 20 години врата до врата. Помагали сме си, разбирах ме се. Познавам децата им от малки. Дървата ни бяха почти в едно и също мазе:делях ги с тях. Разчитаха на нас. Тати още понякога ме пита, но не научава истината от отговора на : "Как е Стилиян, децата добре ли са".
Така и казах на Стефан - отлагат часовете. Нищо не подозирах. После дадох интервю за Галя. Мина седмица или две. Получих протокола от заседанието на 15 април и научих истината. Не съм търсил този протокол. Вярвах на казаното. Очевидно, че нечия съвест не е издържала да бъда в неведение за нещата от живота. Това е обяснението.
цитирай
709. анонимен - Люнгов.Не ги оставяй- даси платят, защото от дума, те не разбират
17.04.2009 07:39
Петре, жалко е, че сериозните проблеми, с които се беше захванал (ред, законност и почтеност) избиха в много личен план като опит за смазването ти, за да се засере всичко. Отрепките няма да се спрат, докато не ги фраснеш в джоба им, защото там са концентрирани подобията им на душата и сърце. Великден е и от "оня сайт" ни пращат в Ада- като че ли сме сега другаде.Добери се до решението на АС и ги започни!
цитирай
710. анонимен - до членовете в АС
17.04.2009 08:07
Поизбързали сте, уважаеми членове на АС. Както разбирам, става ви навик да гласувате без достатъчно предварителна информация все важни решения:
- прибързана номинация за Президиум на ВАК,
- прибързано решение за уволнение на преподавател,
- прибързано замазване на незаконен прием,
Изобщо, закъде сте се забързали толкова?
... А се бавехте да обсъдите статута на пенсионери в АС, одитния доклад на МОН и доклад на Контролна комисия по изборите.
И какво сега: бързата работа - срам за майстора.

цитирай
711. анонимен - Серафимова, ти не трябва да четеш "Струма" и
17.04.2009 08:14
да споделяш с АС колко вестникарите са те изпреварили, а да внимаваш в "Струма" да не се публикуват клевети за членове на академичния състав.
цитирай
712. анонимен - за Гергана Дянкова
17.04.2009 08:17
Дянкова да помисли вече какво прави още в този АС. Крайно време е да си подаде оставката. Не й е там мястото.
цитирай
713. анонимен - AС е глутница.
17.04.2009 08:24
По-добре оставката на всички!
цитирай
714. анонимен - към 712
17.04.2009 08:41
А защо на Дянкова да не й е в АС мястото? За да няма в АС принципни хора? За да крачат всички в единен строй? Или защото й е разноцветна косата?
цитирай
715. анонимен - Леля Ветка хигиенистката
17.04.2009 08:55
Чедо, аз само, таковата, да попитам

Работа ли е на една комисия по етика да предлага за уволнение по причина на невзети часове? Комисията по етика не трябва ли да се самосезира само при случаи на нарушаване на академичната етика?
цитирай
716. анонимен - Как да се самосезира Серафимова,
17.04.2009 08:57
че Серафимова налита на бой!?!
цитирай
717. kkabakciev - Прави чест на г-жа Гергана Дянкова, че излиза с това съобщение
17.04.2009 09:32
Не познавам тази госпожа и не знам коя е и каква е, но ето, че имало и нормални и достойни хора в този ваш "университет".

Снощи си мислех, че ситуацията е повече от абсурдно-параноична.

Г-н Дошков е специалист по генеративен синтаксис - нещо, което представлява едно от най-великите постижения на науката през последните десетилетия.

Налице е някакъв конфликт, Дошков представя възражение по законния ред. Компетентният орган не го разглежда, а, както разбирам, го представя пред друг - не на следващия в йерархията, а на най-висшия. Академичният съвет (най-висшият орган) взема решение да уволни Дошков. Как го взема това решение - и кой го взема?

Взема го на базата на недостатъчна или дори НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, и, както е посочено по-горе от достойната г-жа Дянкова,

БЕЗ ИЗСЛУШВАНЕ НА ДРУГАТА СТРАНА!!!!!

ОСВЕН ТОТАЛНО БЕЗЗАКОНИЕ, ТОВА Е ТАКОВА КОМУНО-ВАРВАРСТВО И ТАКАВА КОМУНО-ПРОСТАЩИНА, ЧЕ ТЯ ТРУДНО СЕ ПОБИРА В УМА НА ЕДИН НОРМАЛЕН ЧОВЕК!

Не, че е нещо ново за така наричащите се български университети и научни институти, но все пак трябва да се отбележи, че вече 20 години това суперидиотско и комуно-просташко академично законодателство остава в сила, като

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ОГРОМНИ НЕКАДЪРНИ, ПРОСТАШКИ, ВАРВАРСКИ, ИЗРОДСКИ КОМУНО-ШАЙКИ ДА "ГЛАСУВАТ" И ДА "ВЗЕМАТ АДМИНИСТРАТИВНИ РЕШЕНИЯ", ЗА КОИТО ПОСЛЕ НЕ СЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ОТ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ, ТЪЙ КАТО ТЕ СА ЕДНА БЕЗЛИКА ОБЩА МАСА!!!!!

ПО СВЕТА - НОРМАЛНИЯ - ТАКОВА НЕЩО НЯМА И НЯМА КАК ДА ИМА!

Но я да видим какви индивиди са взели кретенското решение за уволнение на Дошков - при вече изтъкнатите обстоятелства.

Както се вижда от информацията за този ваш така наречен университет, в него се преподават всякакви глупости от типа на ритнитопковщина, бизнес администрация и т.н. Не, че това са ненужни области, но те нямат научна стойност и следва да се преподават в специализирани заведения без претенции за университетско равнище.

Но така или иначе, фактът - предполагаемият - е, че за уволнението на Дошков, който е преподавател по генеративен синтаксис, едно от най-великите научни постижения на последните десетилетия, са гласували всякакви "специалисти", включително такива по ритнитопковщина и "проблеми на бизнес администрацията и търгашеството".

ТОВА Е СРАМ И ПОЗОР И, КАКТО ВЕЧЕ КАЗАХ, УМОПОМРАЧИТЕЛНА КОМУНО-ПРОСТАЩИНА - ДОРИ В НЕЯ ДА ИМА НЯКАКВА ЗАКОНОВА ОСНОВА!
цитирай
718. kkabakciev - Добавка
17.04.2009 09:36
По-горе има едно твърдение, и аз предполагам, че е на една госпожа, която има проблеми със здравето, според което административната процедура била важала само за "държавата" и за "държавните служители".

Това твърдение е повече от изумително по своето невежество и своя пълен кретенизъм!

Тази идиотка очевидно никога в живота си не е чела дори конституцията, за закона да не говорим!
цитирай
719. анонимен - Ах, Гергана Дянкова!
17.04.2009 09:43
Бе, то Дянкова си е принципна. Чрез заместник-ректора Д. Кр. Димитров принципно уреди дисертацията на сестра си, София Дерменджиева. Пак принципно с Гюдженов и Мирчев й уреди работа в учебен отдел на педагогическия факултет. Само дето принципно не се ориентира кой ще спечели изборите и сестра й, пак принципно, я уволниха. Тя ги разбира тия работи. Предава умни неща на театралите!
Не са гот тия принципни уреждания, ама в ЮЗУ са си практика. Саме Дянкова да не се прави борец за справедливост.
цитирай
720. анонимен - 719 не може да си представи, че има ...
17.04.2009 10:01
719 не може да си представи, че има хора, които сами си пишат дисертациите и не се налага някой да им ги "урежда". 719 е от породата на Серафимова, която

- написа огромната част от дисертацията на докторантката си, която не може да напише два реда без правописна грешка, защото Воденичаров заповяда "ако тя не напише, вие ще й я напишете"

- написа и некадърен автореферат на докторантката си, който потресе целия СНС

- когато докторантката й не каза нито една дума на защитата си, Серафимова безкрайно се обиди на... научния съвет

- успя да пробута с връзки и отватително натягане докторантката си през ВАК

- уреди вестник "Струма" да пише за похвалното издигане в научната йерархия на докторантката й

А, вестник "Струма" ли казах? Тя ли беше, която цитира "Струма" на Академичния съвет? Още ли се чудите кой е подал информацията?
цитирай
721. анонимен - До г-н Уреждащия № 719
17.04.2009 10:37
Г-не,
като научен ръководител на С.Дерменджиева ще Ви съобщя, че нейния дисертационен труд на тема "Мултимедийна среда и трансформации на детската игра при 5 - 7-годишните деца" бе рецензиран на апробацията от проф.Н. Божков и доц.д-р М.Баева - от СУ и бе единодушно одобрен за продължаване на процедурата от КС на к-ра "Предучилищна педагогика", от който 7 човека са хабилитирани лица.
На официалната защита в СНС по педагогика към ВАК рецензенти са проф.Н.Божков и доц.д-р В.Гюрова - СУ, при гласуването /доколкото си спомням/ имаше само 2 бели бюлетини и 1 - "не" , а в НК по педагогика към ВАК единодушно бе потвърдено присъждането на ОНС "Доктор".
Ако считате - без да сте чел дисертацията, за да знаете нейните достойнства, че имам влияние върху повече от 55 хабилитирани лица от поне 6 - 7 ВУ, то силно бъркате. А ако го правите съзнателно - още по-лошо.
Освен това, много "интересно" е становището Ви, г-н Ориентиран, твърдейки, че в ЮЗУ гласуването за друг кандидат /което си само и единствено Ваше, или и пък и на някой овластен друг предположение/ на един член от дадена фамилия, е ОСНОВАНИЕ за уволнение на някой негов близък.
И понеже съм ръководил още 7 защитили докторанти /1 - от Македония, 2 - вече хабилитирали се/ , проверете как съм "уредил" и техните процедури.
И си помислете каква стойност имат и останалите Ви твърдения за неща, дето уж разбирате.
Д.Кр.Димитров
цитирай
722. анонимен - Дошков по Дойче веле
17.04.2009 10:44
http://www.dw-world.de/dw/0,,619,00.html
цитирай
723. анонимен - Браво, Дошков, давай напред.
17.04.2009 11:18
Едно от нещата, които отвращат в ЮЗУ, е неспазване на елементарни норми. Практика е да не се разглеждат жалби. Даже не се връчва копие от жалба на засегнато лице. Ей така се кара по антонистоиловски- събираш жалби срещу някого, а той въобще не подозира, минава време и му ги изваждаш като компромати. Браво, дон Тони.
цитирай
724. анонимен - ДФН
17.04.2009 11:20
"... е специалист по генеративен синтаксис - нещо, което представлява едно от най-великите постижения на науката през последните десетилетия."

Кое му е великото на синтаксиса, какъв е този нарцисизъм? Хората пробиха кръгов тунел с диаметър 27 км на огромна дълбочина, за да изследват сблъсъкa на елементарни частици, той ти говори за геронтологичен синтаксис! Попитай Чомски дали го интересува твоя синтаксис.
цитирай
725. анонимен - Ало, филолозите, влезте в
17.04.2009 11:22
Единен строй със ЗВО. Вижте за какво може човек да се уволни. Дошков ви написа и качи съдебното си решение. Не е време на тоталитаризъм и авторитаризъм, спазвайте законите или си отивайте. Поклон пред Гергана Дянкова- не цапайте този човек, имайте срам от себе си и децата си.
цитирай
726. kkabakciev - Отговор на 724
17.04.2009 11:36
Това е поредният, който "се изказва компетентно".

За сблъсъка на елементарни частици и точно какво постижение представлява то, не е изключено да мога да преценя и по-добре от изказалия се. Тъй като синът ми работи в "Макс Планк" - и институтът му работи именно в сътрудничество с CERN - а той ми е разказвал много за дейността и постиженията им.

А по въпроса за стойността на генеративния синтаксис - на този, който иска да я разбере, му е необходимо университетско образование. Но не от типа на това, давано в тези "университети" в България, а в съответни места в Северна Америка и Западна Европа. И след това са нужни още доста години самообразование. Лично аз мога доста добре да обясня какво е значението на генеративния синтаксис, но ще трябва да изнасям цяла поредица лекции. И какво ще могат да разберат слушателите от тях - това е отделен въпрос.
цитирай
727. анонимен - Браво Дошков за интервюто по Дойче ...
17.04.2009 12:52
Браво Дошков за интервюто по Дойче веле.

http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,4180630_type_audio_struct_10517_contentId_4183667,00.html

Носят се слухове, че то е дълго. В две части, И ще се излъчва тези дни по Дойче веле. Някакво инфо?
цитирай
728. kkabakciev - Малка добавка относно параноично-абсурдните аспекти на българското академично законодателство
17.04.2009 13:06
Специалист по принципите и механизмите на управлението на академичните институции в цивилизования свят е проф. Лазарин Лазаров, който живее в САЩ (работил е дълги години там, преди това в БАН), днес пенсионер.

В неговия блог можете да намерите десетки негови статии, в които подробно обяснява как става, например, избирането на ректори на университети в САЩ. Избор от страна на "общо събрание" на университета - това, което се прави тук, в тази "държава", там е нещо съвършено немислимо. По същия начин съвършено немислимо е и някаква огромна група преподаватели ("колективен орган") да взема решение за уволняване на преподавател.

Който се интересува от тази проблематика, може да се разрови в блога на проф. Лазарин Лазаров - да потърси неговите по-големи статии, посветени на въпросите на управлението на науката в тази "държава" и в нормалния свят:

http://tech.groups.yahoo.com/group/bulgarianscienceproblems/
цитирай
729. анонимен - Ало Серафимова,
17.04.2009 13:08
Самосезирай се за публикациите в блоговете на Стефан Дечев, Светла Енчева и Петър Дошков.

Самосезирай се за Одитния доклад на МОН и за нещата, които пише там за Воденичаров, Гюдженов. И да не забравиш и Мирчев, ей!

Самосезирай се за материалите в "Дневник", "Капитал", "Про и анти", "Медиапул", "168 часа". Да ти помогна с ключови думи - Воденичаров, ЮЗУ, ПИФ, корупция

И накрая се самосезирай за един запис от блога на Дулов. Там някаква кикимора заплашва Светла Енчева с шамари.
И затова се самосезирай, ей!


цитирай
730. анонимен - По повод изявите на Серафимова в "Струма"
17.04.2009 14:14
"Нему се кланя дивак учител
и с вестникарин зайдно мъдруват"

ХРИСТО БОТЕВ
цитирай
731. анонимен - Този университет започна да при...
17.04.2009 15:12
Този университет започна да прилича на психиатрична клиника. Какво става? Няма ли нормални хора?
цитирай
732. анонимен - ami ne
17.04.2009 15:19
ami kakto vijda6... nyama...
цитирай
733. анонимен - До Лилия Илиева и Крум Михайлов
17.04.2009 16:44
При евентуални постинги за честния Воденичаров, който преследва "кралия" Дечев, се подписвайте, за да мога да ви дам на съд.
Междъвременно ще проуча какви са и процесуалните възможности и съответни лингвистични експертизи, които могат да разкрият и евентуалното ви анонимно авторство на някои от предишните постинги.
СТЕФАН ДЕЧЕВ
София,
17.04. 2009 г.
цитирай
734. kkabakciev - До 733. Стефане, ако си ти, това не е точно така
17.04.2009 17:48
Анонимността е ПРАВО, което се дава на участниците в Мрежата. И играе позитивна роля във форумите с обществена проблематика и пр. Дава възможност да се казват и разкриват истини, които иначе трудно биха се казвали. Вярно, има и негативи, но в живота и фармакологията често е така. Хапчетата лекуват и тровят, но повече лекуват все пак.
Сигурен съм, че не си откраднал нищо и разбирам гнева ти, но той не бива да те води към отношение, близко до онова на онзи много умен комсомолец, който се изправил пред цяла аудитория и заплашил, че ще открие тия, които пишат еди-какво си в Интернет. Повече от достатъчно е да декларираш, че не си откраднал нищо, след което да употребиш и чувството си за хумор спрямо съответните лица.
цитирай
735. анонимен - Това как е ще реши съдът
17.04.2009 17:56
Кабакчиев (ако се наложи), не аз и ти.
Стефан
цитирай
736. анонимен - И още една добавка, Кабакчиев.
17.04.2009 18:01
"Комсомолецът" искаше да реши проблемът с анонимността като използва хора от "службите", преподаващи във факултета му. От тях той искаше да получи информация в частен порядък.Той не търсеше законово, съдебно решение. Има огромна разлика.
Нищо няма да декларирам на анонимни писания.
Стефан
цитирай
737. анонимен - Люнгов. Анонимността е мерзко дело
17.04.2009 18:22
Анонимността е вредна. Тя е оправдание за страха на всички, които не искат да са граждани, а чакат друг да живее наместо тях. Изглежда, че част от отрепките от този сайт се прехвърлиха в другия, гдето се именува на съдиите. Там няколко анонимници наддават за сумите, които са връчили на Дошков, за да си получат тройките. Освен анонимни анатеми- вече се раздуват небивалици, които даже не може на здрав човек да се присънят
цитирай
738. анонимен - Г-н Дечев,
17.04.2009 20:27
Прав сте, че към нашето управление работи лингвистична група за контрол на съобщенията в интернет, която сътрудничи на съда в належащи случаи (какъвто изглежда, че е Вашият). Използват се най-модерни методи за идентификация, които се вземат пред вид не само в българските, но и в европейските съдилища. Необходимо е само да сезирате прокуратурата, за да бъде представена на съда пълна разпечатка на текстовете в интересуващите Ви блогове, с поименна и биографична справка за всеки от авторите, която включва също: а. психопортрет; б. информация за политическа ориентация и данни за това как е гласувал/не е гласувал индивидът на последните пет проведени парламентарни избори в страната; в. информация за сексуална ориентация и предпочитания.
Право на съда е обаче да реши коя част точно от информацията ще бъде използвана като доказателствен материал.
Вашето изявление по-горе говори за будна гражданска съвест и ще бъдете включен за наблюдение (неявен мониторинг) с цел проучване на възможностите за еветуално бъдещо сътрудничество.
Кап. Петров,
доктор на лингвистичните науки
цитирай
739. анонимен - Целият форум ти благодари, Круме.
17.04.2009 20:43
Както в останалата серия твои постинги никаква оригиналност. Но все пак си живата история на една дълболко проядена, деморализирана и корумпирана институция.
цитирай
740. анонимен - Защо така грубо с Крум?
17.04.2009 20:51
Човекът толкова се старае.... що писане изписа...що творческа пот проля...езопови загатвания и АваКрумзахови подсказвания...
А, вие, тук: бездушно с 2 реда!
Еееее.. язък, значи!
цитирай
741. анонимен - do 738
17.04.2009 20:59
ЦИТАТ:
"Прав сте, че към нашето управление работи лингвистична група ...."

Ми кажи си, управлението, бе, тъпанар!
ЮЗУ, Връзки с обществеността,
Управление за предотвратяване разкриването на корупционни схеми и рушвети
Отдел - дезинформация по отношение на одитен доклад на МОН за ПИФ и ректорите на ЮЗУ (предишен и сегашен)
цитирай
742. анонимен - http://www. youtube. com/watc...
18.04.2009 01:32
http://www.youtube.com/watch?v=j7EtnprvVjg
цитирай
743. kkabakciev - Лека шегичка с една демократка и боркиня за права
18.04.2009 09:38
Петък, 2009, Април 17 08:06:00 EEST Светла Енчева каза (в блога си)...
"Както казах, анонимни коментари към този пост няма да публикувам. Особено ако са нескопосани опити за компромати."
http://svetlaen.blogspot.com/2009/04/blog-post.html

А това в следващия пасаж аз го казвам, Кабакчиев.

Малей, като се разлюти някое миньонче-модератор, става много страшно! Това анонимни коментари, нескопосани компромати, всичко минава под гилотината :-) Обаче така е много едностранно. Не виждаме дали са и колко са нескопосани компроматите. Ами ако преценим, че не са чак толкова нескопосани? По-добре гилотинирай направо и после си трай, а не викай "Гилотинирах един, щото лош", щото така ние тук може да се усъмним в лошотията му. Не че не ти вярваме, ама може да си пропуснала нещо важно от компромата, нъл тъй.

И след шегичката ще премина към сериозното.

____
Необходима добавка, направена след първоначалното съобщение. Сетих се, че някой ще си помисли, че може Светла да е гилотинирала мое съобщение. Не, не е така, не е правила това. Просто отправям критика към Светла за прекаленото вглеждане в това, кой какво пише и т.н. И в самоизживяването й като велик модератор на велик блог. Както е тръгнало, ще остане в него тя, lynn, и още двама-трима случайни и инцидентни посетители.
цитирай
744. kkabakciev - Реакция на нещо, което е публикувано в блога на Светла Енчева. Съобщение, което вече съм направил там, и което се бави (Светла понякога се бави по цял ден.)
18.04.2009 09:45
За Дошков и решението за уволнението му пак много ангро се говори тук [от страна на lynn и Светла], и пак на базата на разпространените приказки и клевети. Отново се приема, че Дошков е "отказал да вземе часове, освен анблок". Може да е направил това, но със сигурност не го е направил писмено. Аз приемам, че ето така е станало.

Направил го е, а има и сериозни причини за това. След това обаче, като реакция, му дават такива часове, за които знаят, че не може да вземе по различни причини, много сериозни: различна област от тази, в която е компетентен, морални причини (работа заедно с лице, което той счита за виновен за смъртта на детето му). Естествено, че ще откаже в тая ситуация. И, както вече посочих в блога му, той по договор (както всеки един преподавател) не е длъжен да вземе такива часове.

Прочетете КТ и останалото законодателство (макар че това не е нужно, защото е ясно от само себе си) и ще видите, че никой работодател не може ИЗВЪН ДОГОВОРА да принуждава работника да извършва работа, която не е в компетенцията му или е в конфликт с определени морални съображения.

Оттук нататък, какво става? Става това, че Дошков подава възражение срещу тези предложени му часове. Това по същество, и абсолютно безспорно, е жалба срещу индивидуален административен акт, и на тази жалба трябва да се отговори по съответния законов ред. Ако някой не отговори по този ред, той извършва закононарушение и носи всички последствия от това закононарушение.

Правя едно отклонение. Знам много добре, че 99% не само от работещото население, но дори и от университетските преподаватели, не знаят какво е това индивидуален административен акт и изобщо административно производство, но това е за лично тяхна сметка. Не можем да почнем тук да се ограмотяваме. Оттук следва, че, ако някой, като lynn в случая, започне да говори, че Дошков е в нарушение, той е или като тези 99%, или умишлено разпространява клевети срещу Дошков. Ясно е, че lynn е за каузата на Дошков и Светла (щом пише тук), но, щом е така, да бъде така добра да се запознае и с конкретните обстоятелства в случая, и със закона, и чак тогава да говори.

Защото в обратния случай става следното (така именно стана): "Чух, че Дошков отказал да вземе часове, и съм против". Може да сте против, lynn, колкото си искате, но трябва да се провери от гледна точка на закона как стоят нещата, и чак тогава да раздавате морални оценки на поведението на Дошков.

И, като стигаме до въпроса за моралните оценки, аз не мога да разбера защо някои приемат тук, че Дошков е длъжен да се съобразява с идиотски направените договори с преподавателите (и идиотската нормативна академична уредба)! Както и с ПРОСТАШКАТА (направо казано) практика да се натрисат всякакви часове на преподавателите, независимо от тяхната компетентност! Не може да си компетентен във всичко - а, ето, че и Светла се оплаква точно от същото (натресени са й такива часове). Защо Дошков, който е юрист и знае какво прави, трябва да се съгласява с неправомерно и неетично дадени му часове и да не може (едва ли не) да се противопостави на този акт?

Изпуска се предвид и един друг много важен аспект. Дошков е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЖЕСТОКО ПОСТРАДАЛ от НАГЛИ И НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЮЗУ (на различни равнища), и нанесените му щети не могат да се репарират чрез съд. Оная Илиева (ако е тя) твърди, че били проявили към него жест, като му дали еди-какви си часове. Но от отговора на Дошков се вижда, че това не само не е вярно, но е и точно обратното. Те са му дали часове в области, в които не е компетентен, и са се опитали да го принудят да работи с лице, което Дошков намира, че е виновно за смъртта на детето му.

Естествено, че Дошков ще атакува подобно решение. И ако дадена просташка и напълно неграмотна администрация реагира на това с уволнение, тя ще понесе много сериозни последствия за това свое грубо противоправно и нагло поведение!

Помнете ми думата!
цитирай
745. kkabakciev - Ха-ха-ха! Светла пише, че не публикувала коментара ми, щото съм го пуснал тук
18.04.2009 10:16
Човек се опитва да ограмотява някого, той се мъчи да го обижда, като му пише, че коментарът му бил тролски. Естествено, че от симпатични миньончета няма как да се обидя, но, както се вижда от собствените й признания, самата Светла има проблеми, свързани с трудовите й правоотношения - и те са предизвикани от самата нея.
Нямам време сега, допълнително ще си кажа мнението и за това.
цитирай
746. svetlaen - към читателите на този блог и Красимир
18.04.2009 10:28
Аз "проблеми, свързани с трудовите ми правоотношения" (ако се има предвид писмото на ректора, което прилагам в последния си пост - http://svetlaen.blogspot.com/2009/04/dolce-for-niente.html) нямам, имам само повод за хумор, сатира и забава.
цитирай
747. анонимен - Че Мирчев е мошеник знаеха всички
18.04.2009 11:44
След писмото му до Светла разбираме, че е и кръгъл идиот
цитирай
748. анонимен - Че Енчева не е симпатично и не е миньонче също знаят всички
18.04.2009 12:49
След писмото й до Ректора разбираме, че е и кръгла нула :)))
цитирай
749. анонимен - Дулов,
18.04.2009 12:53
Имай малко приличие!!! Достатъчно се изложи вече.
Виж се колко си жалък!
Единственият ти бонус, за разлика от Светла, е красотата, но и тук малко скромност не е излишна.
цитирай
750. анонимен - Уважаеми проф. Мирчев,
18.04.2009 13:22
Във връзка с последните развития в станалото вече скандално подопечно Ви ЮЗУ, заседавахме и преглеждахме документация в МОН цяла нощ на Разпети Петък.
Във връзка с часовете на гл.ас, д-р Дожков искам да Ви кажа, че има много неясноти кои точно часове е трябвало да му се дадат; дали точно тези, които са му били дадени; дали някои други; дали трети. Около всички тези въпроси зее огромна правна дупка и неяснота а ла Воденичаров. От една страна, той наистина трябва да влиза в час, но е неясно точно при какви обстоятелства. Особен потрес предизвика у нас протокола на Филологически факултет от 15.04. 2008 г., който аз посъветвах администрацията да го забута някъде надълбоко из документацията и никога да не излиза повече.
Междувременно бяха проведени разговори по джи си ема със село Калояново и лично с Дожков.
Той обеща най-късно до 10 октомври да каже кога ще вземе часовете и кои точно часове ще вземе и кои няма да вземе. Но най-късно до края на април практически да го оповести достатъчно ясно пред университетската общност.
Казаха ми, че е и в блога вече е оповестил, ще ще вземе там някакви часове (от които аз и ти Иване нищо не разбираме за него ли са, не са ли) когато му ги възложите от тук нататък.
Така споровете и конфликтите в ЮЗУ ще могат да се решат в дух на толерантност и в интерес на запазване престижа на ЮЗУ.
С уважение
Дани Бой
цитирай
751. анонимен - НЕ Е ИЗОЛИРАН СЛУЧАЙ!
18.04.2009 13:35
Съвсем не е изолиран случай практиката да се възлагат на Дожков часове, за воденето на които той не е компетентен. Напротив, системно са му били възлагани такива часове, с цел да бъде дискредитиран пред студентите и да се срива имиджът на ЮЗУ.
Причината за това е, че колегите му не четат чужди езици и не са запознати с научната му продукция, за да могат да се досетят в коят точно научна област работи Дожков. Повече от десет години той не публикува нищо в България, а само в елитни научни списания, в които трудовете му са на китайски, тибетски, ква и суахили. В резултат на това недоразумение никой не знае в коя област точно се е специализирал Дожков, а той, поради скромност, не идва и на катедрени съвети, за да се похвали с научните си изяви.
Затова Дожков следва да заведе дело, в което да докаже липсата на компетентност от страна на колегите си за щатовете, които заемат, в резултат на което те да бъдат уволнени за несправяне с работата.
цитирай
752. анонимен - Бъркате, не е Дулов. В резултат на ...
18.04.2009 15:02
Бъркате, не е Дулов. В резултат на интригите в това змийско гнездо, наречено катедра "Социология", Дулов е предложен за атестация и е дълбоко засегнат от това. Пейчева също. А Енчева наистина е противна, но все пак е миньонче.
цитирай
753. анонимен - Лили, не се излагай. Лично аз съм ...
18.04.2009 15:06
Лили, не се излагай. Лично аз съм чела статия на Дошков от две-три години преди уволнението му през 2005.

Вярно ли е, Лили, това, което чух, че в ЮЗУ са унищожени публикациите на Дошков? Или ти не знаеш, била си в Китай?
цитирай
754. анонимен - 748, 749, 752, наистина прекалявате.
18.04.2009 15:54
Какво значение има външността на когото и да било?
Вие самият/самата, да не би да сте Мис/Мистър Визия?

Когато се коментират академически проблеми, това ли е основен критерий?

Едва сега се замислям, за да прозра ситуацията в университета:
Ректорските избори може би са протекли като конкурс за красота?
Или ръстът и очарованието са основни критерии в номинациите за Президиум на ВАК?

...мда! Очевидността е безапелационна: Наистина красотата ще спаси ...ЮЗУ!

цитирай
755. анонимен - Отговор от Лили
18.04.2009 16:44
"Вярно ли, Лили, това, което чух, че в ЮЗУ са унищожени публикациите на Дошков"?
Отговор: Не, не е варно. "Ръкописи не горят", ако са написани, разбира се.
А Дошков също е включен в списъка за атестация. За да се предотврати получаването на отрицателна атестация (поради липса на "неунищожени" ръкописи), на Дошков му е предложена едногодишна платена творческа отпуска с решение от декември 2008 година, ако желае. Но Дошков отговори с аргумента "Наказуемо е да бъда принуждаван да използвам нещо, което е мое право, но не и задължение". От страх да не ни съди, не сме настоявали повече.
цитирай
756. petdoshkov - Ясно е за мен, че 751 е филолог или по някои наболели въпроси.
18.04.2009 17:47
Не съм забравил обещанието си да поместя отговора (на мартенската ми жалба) на Илиева, който отговор Стоилов ми изпрати с пожелание. Да не се бърза.
- Разбира се, че познавам автора на въпросния коментар. Защото написаното в 751 е от отговора на Илиева, който не съм огласил още в нета.
- Четох блога на Светла. Добре де - запознах се с мнението на Лин, която не познавам. Любим мой философ е Витгенщайн: нему дължим модерната прагматика. Първата пропозиционална форма в Логико-философския му трактат гласи да не говорим за неща, които не познаваме.
С добро чувство към Лин. Когато се подаде жалба срещу адм. акт, актът не произвежда действие. Жалба в срок суспендира: актът на ФС не влиза в сила. Налице е правно очакване от удовлетворяване на искания :нищо друго. Примери бол. Оспорваш присъда и докато не стане необжалваема, не те убиват. Законът ми е вързал гащите, а не аз. Никой не може да се оправдава с незнание на закон.
- Мирчев е имал време да реагира на жалбата. Ние имаме с него лоши лични отношения. Те не могат и няма да висят безкрайно.
По ЗВО Мирчев е длъжен да свика ФС на ФФ, но пък той е нелегитимен. Затова му дадох алтернатива с договор помежду ни за прекратително възлагане на часове: да се е справил.
- Не съм карал Мирчев да става нелегитимен ректор. Щом българският закон за него не важи, за мен ще. Не съм краен, но отговарям за хора, които обичам. А такива като Мирчев/Стоилов/Илиева им вредат.
- Времето ми изтича, Лин. Забранена е всяка дискриминация, защото се поражда асиметрия, която се преодолява болезнено. Щом пътувате безплатно от София до Благоевград и обратно, ще си носите кръста с разписите. Комуто ползите, нему и тежестите. Разбирам съображенията за ан блок часове, но това е единствената възможност да наваксам пропуснатите часове. Когато живях в Благоевград, ми беше безразлично, кога ще са часовете. Условието, което поставях, е лекциите да са преди упражненията. Но сега съм в други обстоятелства и трябва да се съобразим с това.
Ще дам и броя на часовете на Илиева, Кърлова, Стоилов и т.н. Нека всеки сам реши за себе си.
- Не съм тръгвал от Пловдив, където живеехме на квартира, в Благоевград (преди повече от 20 години за конкурс), за да загубя през 21 век всичко. Изключено. Виновниците са известни: не обичам играта на шикалки. Да са мислили предварително.
- Готов съм Илиева да извади своите есенциални 9 - 10 най-добри статии и да ги сравним с мои толкова. Ще ги качим в нета и нека хората решат.
- Ще пътувам скоро до Благоевград за разни протоколи, вкл. и от Комисията Серафимова, за да направя необходимото действие, след като се запозная със съдържанието им. Трябва и да допринеса за прекъсване на престъпните връзки на ЮЗУ (чрез Вера Лазарова) със съдилищата там.
- Никой не трябва да разпространява слухове освен ако не манипулира. Никой. Това казва Кабакчиев в свои коментари.
- Нищо неоснователно в жалбата. Курсове със строго личен характер не ме задължават.
- Недопустимо е да отговарям за курсове, които не съм поръчал. Катедрените предложения за часове са само една оферта, която приемам частично.
- Търпях Илиева и подобни предостатъчно. Законът не ги интересува. Дори в отговора си (на жалбата ми) Илиева обижда и клевети.
- Няма здрав разум да оспоря адм. акт с жалба, която спира изпълнението му, и да съм в часове, защото в същото време приемам въпросния акт.
- Недостойно е поведението на Стоилов, декан на ФФ, който ме проверява дали по това време съм в час. Както и да събира студентски жалби срещу мен, без да ми предяви копие от тях. Много го търпях. А можеше да им каже истината за часовете.
- Такива са правилата на оптималното общуване в интернет. За мен Кабакчиев ги спазва. Щом не можеш да докажеш нещо, подминаваш и стискаш зъби.
цитирай
757. анонимен - Дошков,
18.04.2009 20:24
Ако не слушах цял ден "Страсти по Матея", много щях да се смея на писмените ти излияния.
Само ще ти напомня, че "Бог вижда", както е написал един прабългарин в ситуация, която по нещо прилича на твоята.
http://www.youtube.com/watch?v=tuevG8Tgtcs
цитирай
758. анонимен - Заплакала йей панталейка, жалба ...
18.04.2009 20:44
Заплакала йей панталейка,
жалба зажали момето (w.malokonarkaDV.sra)
на връх Светите праздници.
Седи момето у нето,
кеси и си са жали,
вместо козинак да омеси,
вместо ягне да опиче,
жали са, ма друг не пожали,
най си се себе ожали.
"Кой ли ми ака в гащите,
в гащите, във големите?
Аз ли си аках в гащите,
в гащите, във големите?"

цитирай
759. анонимен - Христос воскресе !!!
19.04.2009 00:16
Христос воскресе
цитирай
760. анонимен - Воистина :)
19.04.2009 01:53
Светлина за всички!!!
цитирай
761. petdoshkov - Честит празник!
19.04.2009 02:53
Наистина - нека да е светлина!
цитирай
762. svetlaen - Христос воскресе!
19.04.2009 07:44
Христос воскресе за всички - и за привърженици, и за противници на каузата, и за такива, на които не им пука за нея.

Пожелавам ви спокойно и приятно прекарване на днешния ден.

П.п. В интерес на коректността - висока съм към 158 сантиметра, а вие преценете дали това означава "миньонче", или не.
цитирай
763. анонимен - Христос Возкресе!
19.04.2009 08:41
Пожеланието за Възкресение не е празен звук, а е клетва за нов живот! Станал си часица от саможертвата на Оня и си разбрал, че тука на Земята имаш мисия, а не си грешка на сладко семеотделяне! Ако ви се случва да мислите за Възкресението и по-този начин, то поне в тези три дни станете кротки и мислете за надробеното, което след Великденските празници трябва да изсърбате- Нали всеки ден не е Великден!?
цитирай
764. kkabakciev - Христос воскресе и от мен!
19.04.2009 20:56
Здраве пожелавам - и повече здрав дух!
Коментари от мен (живот и здраве) утре.
цитирай
765. svetlaen - Дошков по Deutsche Welle!
20.04.2009 06:38
Текст: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4183667,00.html

mp3: http://dw-world-od.streamfarm.net/Events/dwelle/dalet/00f83a12.mp3

Благодаря на безценната Тони Ненкова!
цитирай
766. анонимен - http://www. dw-world. de/popu...
20.04.2009 11:02
http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,4180630_type_audio_struct_10517_contentId_4183667,00.html
цитирай
767. анонимен - Поздравления за Дошков за интервюто
20.04.2009 11:17
пред Дойче веле.

Малка забележка по повод на горен постинг
"- Такива са правилата на оптималното общуване в интернет. За мен Кабакчиев ги спазва. Щом не можеш да докажеш нещо, подминаваш и стискаш зъби."
Може би така:

193. kkabakciev - От 189 до 192 всичкото е спам - безсмислици и цинизми
09.03 21:36 И съветвам Дошков да ги изтрие.

Има и други случаи, но са изтрити вече.
цитирай
768. kkabakciev - Реакция на отправените към мен думи
20.04.2009 22:42
Видях в блога на Светла, че към нея е отправено писмено искане, в което е посочен член от правилник на ЮЗУ, според който уж посещаването на катедрени заседания е задължително. Според Светла не е така. Не съм аз, който може да решава този спор, но би било добре Светла да е права. Беше някъде през 1992 г., когато аз обявих, че повече няма да посещавам общите събрания на така наричащия се Институт за български език при БАН - и действително не ги посещавах през следващите 10 години, до изгонването ми от развъдника на комунизъм и некадърност. Но тогава не съществуваше клауза, според която посещаването на общите събрания да е задължително. А щом не е задължително, тогава е право, а щом е право, човек е свободен да не се възползва от него. Вероятно трябва да се прави разлика между посещаване на катедрени (респективно секционни) заседания и общи събрания на университет/институт. Първото следва да е задължение, а второто право. Разбира се, и второто може да е задължение, ако има такава клауза в съответния вътрешноведомствен нормативен документ.

Във връзка с № 767. Да, имаше, и продължава да има спам в блога на Дошков - под формата на цинизми и безсмислици. Резултат е от малоумието на неговите врагове. Когато количеството му стане по-голямо от приемливото, би следвало да се трие. Но не аз решавам това.

Светла е миньонче - и няма никакъв спор по този въпрос. Проблемът е, когато се държи повече като миньонче и протипичен Интернет блогър, отколкото като социолог и сериозен обществен анализатор. Конкретен факт. Написа две-три съобщения за Мартин Димитров. Няколко пъти я карам да продължи темата, тя не само, че не го прави, но дори не допусна един-два мои коментара към старите съобщения в блога й. Това момче Мартин Димитров с поведението си досъсипва, според мен, СДС - както го съсипа преди това онзи представител на Казахстан, една от малкото останали авторитарни държави в света. И един сериозен социолог, каквато би трябвало да е (и вярвам, че е) Светла, би трябвало да има мнение по ставащото в СДС и изобщо в политиката през последните седмици.
цитирай
769. анонимен - СДС и неговото бивше и настоящо
21.04.2009 02:00
ръководство ми се струват добра и подходяща тема за блога на Дошков.

Хитрата стара леля Ася
цитирай
770. kkabakciev - Никой не е казал, че тук трябва да се обсъжда СДС
21.04.2009 09:40
Казах, че Светла, която би трябвало да е сериозен социолог, след като е казала А, трябва да каже и Б.

Интересно, почти никой нищо не коментира по същество и нищо не прави по въпроса с текущите поредни безобразия, осъществявани спрямо Дошков, а аз бивам критикуван, че съм казал нещо съвсем между другото.

Ако сте достойни граждани, досега трябваше поне една подписка да направите в протест срещу поредните нагли и незаконни атаки срещу Дошков!

Ако сте достойни граждани, досега щяхте да заведете съответните дела за законността на ректора на ЮЗУ, за законността на общото събрание, срещу нищожните решения, взети от съответни органи в ЮЗУ, и т.н.

Освен съдебнопроцесуалните действия в тази посока, предприети много отдавна от Дошков и Дечев, нищо друго не съм видял тук да е направено. Само приказки, и то често твърде не по същество, персонални нападки срещу едни или други лица и т.н.

Вземете се в ръце! Ако можете.
цитирай
771. анонимен - ДФН
21.04.2009 10:08
Малко ли е, че ти Каба си се взел толкова на сериозно, че дажи и за нас ни стигаш - то не беше гениален семантик (който не познава теориите на Чомски), то не беше ДФН (непризнат от единствения меродавен орган ВАК), то не беше Макс Планк (е ти смяташ, че това което разбира синът и ти го разбираш, а най-вероятно и за него си е твоя художествена измислица ), то не беше основател на БКП и т.н.

Така, че ние няма какво да се вземаме в ръце - ти ни стигаш!
цитирай
772. kkabakciev - Ето пример за спам - горното съобщение (771)
21.04.2009 10:23
Може да съм или да не съм гениален семантик, обаче 771 е пълна безсмислица - защото е "от името на народа" (от 1 л.мн.ч.).
За съжаление, щом ангажира "всички" с глупостите си, лицето може би има сериозни здравни проблеми.
Госпожо, погрижете се за себе си, като се прегледате при специалист! И по-скоро, моля!
цитирай
773. kkabakciev - Още коментар по съобщение 771
21.04.2009 10:37
Мисля, че вече всички не само се досещат, но и ЗНАЯТ кое е това лице.

Същественото е, че това лице има пряко отношение към безобразията и безаконията, които се случват с Дошков. Ако в ЮЗУ има поне един административно отговорен орган, или има ректор или заместник-ректор и т.н. с глави на раменете си, трябва час по-скоро да вземат отношение и да предприемат мерки, като направят

РЕВИЗИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ТОВА ЛИЦЕ И НА ЦЕЛИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА ГЛЕДНА ТОЧКА.

Защото, както вече Дошков е заявил и твърдо обещал, той ще се погрижи да защити по съдебнопроцесуален ред накърнените си професионални и граждански права. И ЮЗУ като юридическо лице и работодател на лица, които поради психиатрично заболяване и/или пълна административна некомпетентност нанасят щети на Дошков, а и на други хора, а в крайна сметка и на студентите, не предприеме действия за отстраняване на извършващите безобразия административно отговорни лица, това ще означава, че
- първо, в ЮЗУ цари абсолютно пълен административен произвол;
- второ, ЮЗУ ще плаща все по-големи компенсации по съдебен ред за нанесените на Дошков и други хора щети.

Съмнението е, че в ЮЗУ наистина цари огромен административен произвол. Само един пример извън коментираните тук от месеци две НАГЛО ПРОТИВОЗАКОННИ УВОЛНЕНИЯ НА ДОШКОВ. Не може лице, което заявява, че ще удря шамари на свой колега, да бъде назначено за председател на комисия по етика. Това е нещо повече от скандално.

Проблемите на ЮЗУ са извън областта на моите тесни лични интереси. Но като приятел на Дошков, от една страна, и като гражданин, от друга, не мога да стоя безучастен и да наблюдавам

БЕЗЗАКОНИЯ И БЕЗОБРАЗИЯ, ИЗВЪРШВАЩИ СЕ В УНИВЕРСИТЕТ!

Утре в този университет може да попадне мой племенник или племенница, или дете на приятели и т.н. Утре от този така наречен университет може да излязат гнусно неграмотни и корумпирани индивиди с дипломи по най-различни дисциплини - и да започнат да учат децата на моите приятели, да "раздават правосъдие" и т.н.!

Не, това безобразие не може да се търпи!
цитирай
774. анонимен - Браво, браво-о-о!!!
21.04.2009 12:08
ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧЕН ОТ БЛАГОЕВГРАД

Ректорът на ЮЗУ проф. Иван Мирчев предложен за член на президиума на ВАК

Ив. Мирчев
Ректорът на ЮЗУ “Н. Рилски” проф. д-р Иван Мирчев бе предложен за член на президиума на Висшата атестационна комисия. Кандидатурата му е издигната от факултетния...

ДИМИТРИНА АСЕНОВА
целият текст в пълното издание...
цитирай
775. анонимен - Просто скандално
21.04.2009 12:13
Просто скандално
цитирай
776. svetlaen - най-вече към Кабакчиев
21.04.2009 12:44
Красимир, първо, не четеш внимателно и второ, хвърляш си енергията на вятъра, вместо да я канализираш в по-малко, но смислени, посоки. Май имаш твърде много свободно време - и ние, дето сме преподаватели и не сме "вързани" от сутрин до вечер, не можем ти насмогна :-). Но това не е мой проблем, не аз ти плащам заплатата.

Като казвам, че не четеш внимателно, в блога си съм писала, че според чл. 48, ал. 2, т.2 от Правилника за устройството и дейността на университета, присъствията на катедрени заседания са задължителни (че съм обвинена по друга точка, която няма как да съм нарушила, понеже не е от такова естество, е отделен въпрос). Това важи, впрочем, за заседанията и на всички органи на управление на университета. Така че, да, веднъж за 11 години съм си позволила да извърша нарушение, при това напълно съзнателно. Изобщо не съм възнамерявала да отричам това. Та не търси под вола теле.

За Мартин Димитров и СДС - смятам, че наистина не е подходящо да се обсъжда това в блога на Дошков, след като и на ЮЗУ, и на Дошков Мартин Димитров им е последният проблем. Също така, не е проблем на ЮЗУ, на Дошков или на форума на Дошков дали пиша или не за СДС в блога си.

В интерес на истината, бих писала с удоволствие в моя блог за СДС и Мартин Димитров. Не го правя само поради един проблем - Красимир Кабакчиев ще натроли дискусията и ще ми изгони мнозинството от читатели и коментатори. Красимир, ти си ми приятел и държа на теб, но в същата степен уважавам и другите читатели и коментатори на блога си и ми е неприятно, че твоето тролене ги отблъсква и от моя блог. (Няколко твои коментара наистина не съм пуснала, но коментарите по твой адрес, и то от свестни хора, също не съм задържала). Изобщо, опитвам се да ти кажа - приятел си ми, но ще съм ти благодарна, ако престанеш да коментираш в моя блог, а по другите ме обсъждай, колкото намериш за добре. Свикнала съм.

В блога си съм просто блогър, не съм си поставяла за цел да показвам социолого-анализаторски "мускули". За тях има други полета.

А в качеството си на "достоен гражданин" утре ще дам интервю за авторитетна медия относно случая "Дошков" и за това, каква е атмосферата в ЮЗУ напоследък. Надявам се и правя всичко възможно и други колеги от университета да ме последват. Твърде вероятно е да стане.

Извинявам се на гостоприемния Петър и на участниците във форума му, че коментарът ми е отчасти off topic, дано да не се повтори.
цитирай
777. kkabakciev - Отговор на Светла (776)
21.04.2009 13:31
Да, не съм забелязал, че е било написано, че присъствията на катедрени заседания са задължителни - което впрочем е резонно правило. А глупостите за "тролене" си остават за твоя сметка.
Твоя приятелка пише, без изобщо да се замисли и за миг, напълно неверни неща, уврежда доброто име на човек, наложи се самият човек да обяснява на теб и на нея елементарни работи. Нека тя да ти троли блога! Майтап! Аз очевидно не съм ти подходяща компания - а иначе никой не ти пречи да се обкръжаваш с Интернет хлапета.
Кой колко свободно време има, се вижда, като се погледне за какви "важни неща" пишеш в блога си. То не бяха неверни и неадекватни "езикови бележки" - и не вземаш от дума, че нищо не разбираш от тези неща! Не бяха пазарувания, не беше чудо. А за политиката няма време боркинята за права и демокрация. Няма време и да влиза в антикомунистически дискурс със студентите. Не, че няма време, има шубе. По света комунизмът от половин век е поставен на подсъдимата скамейка, обаче социолозите тук нямат време. Да бе!
Ето, по тази причина, както вече казах, и ще го повторя, и моят син е извън България, и синовете и дъщерите на 95% от моите роднини, приятели и колеги - и няма да се върнат! Не е заради материални трудности, а е именно заради ЛИПСАТА НА ДЕКОМУНИЗАЦИЯ!
Да погледнем и тук, по-горе. Според даден комуно-парцал, ако някой отиде в така наричащия се президиум на ВАК, това е постижение. Да, това е постижение! Но то е комуно-постижение! Защото кои и какви индивиди се подвизават понастоящем във ВАК, и какво представлява нещото, наречено президиум на ВАК - за това съм писал много. И във връзка със съобщението ще го повторя тук по-късно.
И още нещо твърде съществено, Светла. На твоите години аз отдавна бях защитил първата си дисертация и имах студия 35 страници в едно от трите най-реномирани списания в света в областта. Тебе те ръчкат да напишеш дисертация, ти не го правиш. И аз съм те ръчкал.
Иначе, за намерението да защитиш публично каузата и Дошков, ти казвам браво - предварително. Ще проследя внимателно какво точно ще кажеш.
цитирай
778. анонимен - за 774
21.04.2009 13:45
Трябва не за член - за шеф, или най-малкото за шеф на специализиран съвет по Математическа педагогика (или обратното - ако няма, да се направи незабавно!) да се предложи този мастит педагого-математико-кибернетико-биолого-информато-никаквец... Неповторимо джудже-наполенчо. АлВо и Гюдженката ряпа да ядат, на този ще му дишат праха...
цитирай
779. анонимен - за кандидатурата на Мирчев
21.04.2009 14:06
Знаем, че са го предложили, но от това не следва, че от ВАК ще клъвнат. Ще видим!
цитирай
780. анонимен - Ще клъвнат и още как. Нали са се съ...
21.04.2009 14:30
Ще клъвнат и още как. Нали са се събрали все светите безсребърници, а и тоя е майстор в измъкването и мушкането на финикийски знаци, където трябва (виж му кариерата, професурата и т.н)
цитирай
781. анонимен - Въпросът е само един
21.04.2009 15:01
Предложилият /К.К./ - предложил,
послушковците - гласували,
подскочилият - подскочил.
ВАК си е Вак. Всичко може да се очаква.
Е, има моменти, когато проличава адекватността на самооценката. Какво може да се очаква?
цитирай
782. анонимен - "Знаете как стават тия неща в ...
21.04.2009 15:38
"Знаете как стават тия неща в България."

Иван Мирчев
цитирай
783. анонимен - надеждата умира последна
21.04.2009 16:29
Първо да го вземат в президиума на ВАК, после да се окайваме.
цитирай
784. анонимен - Оставете Мирчев да отиде във ВАК. ...
21.04.2009 17:27
Оставете Мирчев да отиде във ВАК. Тогава и неговото досие ще бъде обявено публично и ще се види чий слуга е бил.
цитирай
785. анонимен - Не е ли време и Дожков да поиска св...
21.04.2009 21:00
Не е ли време и Дожков да поиска сваяне на досието на ИвМи?
цитирай
786. анонимен - Вижте. . . Излишно е да пояснявам, че ...
21.04.2009 21:36
Вижте... Излишно е да пояснявам, че аз не съм Дошков, защото всички знаят, че той има своя позиция по този въпрос... Но въпросът ми е: А дали не е време вече да не се разчита единствено на Дошков?
И като питам това, правя го защото от този форум разбирам, че не е единствено Дошков, който е възмутен от действията на Мирчев и от преминаването на всяка поносима граница. Значи на много хора им е ясно: проблеми в ЮЗУ има и те се задълбочават, докато всички си траят. Защото между пишещите анонимно тук има много, които се обявяват срещу ръкооводството на Мирчев.
И защото между непишещите, а само четящите блога и форума, има много, които са съгласни с изложените факти и мнения.
И защото дори сред тези, които не влизат в блога и не четат тук, а само работят в ЮЗУ има достатъчно виждащи и мислещи. И не им е необходимо някой да им разяснява за проблемите в университета и кой е източникът на проблеми.

Даже смятам, че на близкото обкръжение на Мирчев, на неговите заместници даже отдавна всичко е ясно.
И на Мирчев - той също разбира, че така не може. Или най-малкото - че така не може дълго да продължава.

След всичко това, защо пак един Дошков да се занимава с проблемите?
цитирай
787. анонимен - Щом Гюдженката стана член на няк...
21.04.2009 21:46
Щом Гюдженката стана член на някакви държавни комисии защо другият мъник пък да не го надмине? Още повече, че шеф там е пак от мат-мафията - Кендеров, който е като Чимев, надушва паричките.
цитирай
788. анонимен - към 786
21.04.2009 22:25
Преувеличавате ролята на самия Мирчев за проблемите в ЮЗУ.
Истината е само, че Мирчев е вече неразделна част от тях.
Но не е само в Мирчев проблема. Нека си го кажем.
цитирай
789. анонимен - ot 786 do 788
21.04.2009 22:47
Да, мога да се съглася, че проблемът не е само в Мирчев. Щом сме го допуснали като проблем, значи и ние сме част от проблема.
...Но нали е прекалено да се очаква, че Мирчев ще тръгне да го решава.
А щом едната неразделна част на проблема няма намерение да го разрешава, то с това може да се заеме само другата... и толкова!
А за другата, изглежда, сме на едно мнение.
цитирай
790. анонимен - ot 788 до 786/789
21.04.2009 23:02
"Но нали е прекалено да се очаква, че Мирчев ще тръгне да го решава."

Да го видя няма да повярвам.
цитирай
791. анонимен - Конкурс /може и анонимно/
22.04.2009 01:14
Какви проблеми има Юзу?
цитирай
792. анонимен - Големи!
22.04.2009 01:48
Големи!
цитирай
793. анонимен - ЕТО И НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ:
22.04.2009 01:53
ЧЛ. 151 НА КТ ГЛАСИ СЛЕДНОТО: "РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малка от 30 минути".
На съвестта на ЮЗУ - г-н Петър Дошков - не е била осигурявана законна почивка за хранене. В нито един от документите, които са му издадени, не е посочено време, през което му се осигурява почивка за хранене. Това грубо нарушение на закона е предизвикало в организма на г-н Петър Дошков системен стрес, вследствие на което е пострадало и неговото магаре. В резултат на тормоза, упражняван върху г-н Дошков, магарето му също се е изнервило и на здравето му са нанесени непоправими вреди.
Предстои г-н Петър Дошков да внесе иск за причинените му морални и материални щети, както и за щетите, причинени на неговото магаре.
цитирай
794. анонимен - НИТО УВОЛНЕН, НИТО НАКАЗАН
22.04.2009 03:56
ПЕТЪР ДОШКОВ НЕ САМО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВОЛНЕН,
ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОРИ И НАКАЗАН

Под горното заглавие и подзаглавие, публикувах в блога "Зала Шопов" материал по случай последните развития около Петър Дошков. Можете да се запознаете с него тук:
НИТО УВОЛНЕН, НИТО НАКАЗАН
http://zalashopov.blog.bg/
цитирай
795. анонимен - Забравих.
22.04.2009 03:58
Казвам се Стефан Дечев
Поздрави на форума!!!
цитирай
796. анонимен - Люнгов. Най-после на някой му "светна" (786)
22.04.2009 05:46
От близо 2 години надзъртам в тези блогове и виждам едни и същи пишеници, с някакъв даже ненов псевдоаранжимент: Има ли праблем или става дума за изживяванията на един луд?
Проблем значи интелектуално затруднение. По начина, по който се поставя въпросът и се гъделичкат за решаването му, обаче се установява, че няма нито интелектуалност, нито трудност- "долу" и "да живей"!
Реално е да на някой да съм му писнал и да ми тегли "дългата": "що не одиш, да се...!" Обяснявам: мотивите ми са два-някога скъсах с "Даскалоливницата" по принципни съображения и не ми е безразлично какво остана след мен; а другото се казва "приятелски дълг".
Според мен най-първото условие, за да се спре това словоблудие, Е да се наложи в органите на управление (АС, ОС и ФС) да няма въздържали се и премълчали си! До там може да се стигне като преди това в този блог се излезе от анонимност (въпреки, че имената на пишещите се знаят по стила, епитетите, пунктоацията... и демонстрацията на обща интелигентност).Тогава Дошков би престанал да е виновния и героя, а би станал един от всички, какъвто според мен все още му се иска да е- след като "не си е взел шапката" за Калояново!
Защо гърците действат като един? ЗАЩОТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРАВОТО ИМ (ТО Е ОТГОВОРНОСТ) НА ГЛАС!!! Няма българина бил такъв, бил онакъв. Има неуважаващи себе си биологически индивиди, които не могат да се издигнат до социалните си отговорности!
цитирай
797. анонимен - Люнгов. Най-после на някой му "светна" (786)
22.04.2009 05:48
От близо 2 години надзъртам в тези блогове и виждам едни и същи пишеници, с някакъв даже ненов псевдоаранжимент: Има ли праблем или става дума за изживяванията на един луд?
Проблем значи интелектуално затруднение. По начина, по който се поставя въпросът и се гъделичкат за решаването му, обаче се установява, че няма нито интелектуалност, нито трудност- "долу" и "да живей"!
Реално е да на някой да съм му писнал и да ми тегли "дългата": "що не одиш, да се...!" Обяснявам: мотивите ми са два-някога скъсах с "Даскалоливницата" по принципни съображения и не ми е безразлично какво остана след мен; а другото се казва "приятелски дълг".
Според мен най-първото условие, за да се спре това словоблудие, Е да се наложи в органите на управление (АС, ОС и ФС) да няма въздържали се и премълчали си! До там може да се стигне като преди това в този блог се излезе от анонимност (въпреки, че имената на пишещите се знаят по стила, епитетите, пунктоацията... и демонстрацията на обща интелигентност).Тогава Дошков би престанал да е виновния и героя, а би станал един от всички, какъвто според мен все още му се иска да е- след като "не си е взел шапката" за Калояново!
Защо гърците действат като един? ЗАЩОТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРАВОТО ИМ (ТО Е ОТГОВОРНОСТ) НА ГЛАС!!! Няма българина бил такъв, бил онакъв. Има неуважаващи себе си биологически индивиди, които не могат да се издигнат до социалните си отговорности!
цитирай
798. kkabakciev - Хубава, много подробна статия на Стефан Дечев в блога му, озаглавена
22.04.2009 08:35
"ПЕТЪР ДОШКОВ НЕ САМО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВОЛНЕН, ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОРИ И НАКАЗАН"

http://zalashopov.blog.bg/viewpost.php?id=325501

Един специфичен въпрос, свързан с тази статия, вече зададен там, поставям го и тук.

Както стана ясно преди време, лицето на име Серафимова е работило в някакво социологическо (или философско) списание през комунизма, а също така през този период вероятно има и публикации, водещи се за научни.

Знаем много добре каква социология и каква философия се правеше в така наречената държава България през комунизма. Не, че сега се правят по-добри, но поне вече малцина си позволяват да работят за идеологията на най-варварския и престъпен режим в историята на човечеството (малцина, а не никой - защото има изключения от рода на АОНСУ-вския професор с хубавото име Проданов).

Въпросът ми е: в съчиненията си, публикувани през комунизма, лицето Серафимова поддържало ли е идеологията и/или практиката на комунизма?

Трябва да се проверят публикациите на това лице. Не може ли да се намери някой в града с "прекрасно име" (комунистическо, противоречащо на Конституцията и законите), който да има будна гражданска съвест и да направи тази необходима проверка?
цитирай
799. анонимен - "ПЕТЪР ДОШКОВ НЕ САМО НЕ МОЖЕ ...
22.04.2009 11:43
"ПЕТЪР ДОШКОВ НЕ САМО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВОЛНЕН, ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОРИ И НАКАЗАН"

Да, но Мирчев може всичко! Той с единия крак вече е вав ВАК, кой ще го спре?

Днес ще уволни Дошков, утре Дечев, в други ден Светла, после следваме аз, ти и другите инакомислещи, които виждат и казват, че Мирчев-царю ти си гол, нула си. Да да, Кабакчиев, ти също ще си уволнен от Мирчев.

Ченгето Мирчев си е ченге, мачка, тъпче, "убива" (уволнява) тези които не са като него. Трябва ли да му позволяваме още да безчинства?
цитирай
800. анонимен - ДФН
22.04.2009 11:44
Ми провери ти бе умнико, мен не ме интересува това, защо ни натрапваш твоите малки мръсни желания!
цитирай
801. kkabakciev - Ха-ха-ха! Веселба голяма в криза дълбока!
22.04.2009 12:31
Веселба № 1 (обаче това е весело и трагично едновременно).
Само един комунист или един малоумник могат да не се интересуват дали някой е подкрепял или не най-варварския и най-престъпния режим в историята на човечеството.

Веселба № 2.
Мирчев можел и мен да уволни. Сигурно. Майтап голям! Ами нали знаете - не е луд, който изяжда два зелника.
цитирай
802. анонимен - Веселба № 2.
22.04.2009 12:46
"Майтап голям!" - Kабата

Каба, га Мирчев те изпържи тогава ще видим майтап! Ти с писанията си в този блог вече си му мишена, може да те отложи, но няма да те пропусне! След Светлето си ти, Мирчев никога не пропуска в омразата и отмащението си.
цитирай
803. kkabakciev - Моите обществени действия - повод за заслужена гордост, близо 20 години по-късно
22.04.2009 12:46
За да няма веселби от рода на горните, аз много отдавна съм предложил - още през 1991 г., и то едновременно в два много четени тогава вестника, да се направи тотална лустрация в академичната област - на всички псевдоучени, особено на ония, осъществявали подкрепа на варварския режим и неговата така наречена идеология, всъщност една просташка система от малоумни заклинания.

Статията ми е озаглавена "Как партията бдеше над науката" и е публикувана едновременно във в “Век 21”, бр. 46, 13.11 – 19.11.1991 г., стр. 3, и в. “Подкрепа”, бр. 68, 13.11.1991 г.:
http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/BAN.html

За разлика от Германия, в тази държава-кочина такава лустрация не се осъществи. Но аз се гордея, и то извънредно много, заради факта, че съм бил първият, изразил необходимостта да бъдат лустрирани индивидите, заради които режимът на криминалите, нарекли се комунисти (а всъщност едни пладнешки крадци - дефинирани така от Бунич, най-добрият познавач на комунизма), просъществува пет десетилетия!

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
804. анонимен - Кабакчиев, във Факултетният съвет на
22.04.2009 12:54
на филолозите няма никакви комунисти. Комунистите ги пенсионираха. Но все тая.
Толкова ли разбираш, че трябва да спреш. С нищо не помагаш на Дошков в момента.
цитирай
805. анонимен - Да Каба, ама какво от това? Предл...
22.04.2009 13:25
Да Каба, ама какво от това? Предложил си но станало ли е?

И не разбирам защо държавата ти е виновна, а не тези като Мирчевци, дето се отъждествяват със закон и държава!

С тази корупция която Мирчев управлява и от Германия ще те изгони Каба, и в Ирландия няма да можеш да пиеш бира!
цитирай
806. kkabakciev - Ха-ха-ха! Ало, ти откъде знаеш, че във Факултетния съвет на филолозите няма комунисти?
22.04.2009 13:28
Такава информация не може да се събира - би било нарушение на закона. Оттам няма как да се твърди, че във Факултетния съвет на филолозите няма комунисти.

Аз пък мисля, че със сигурност има, и то доста.

Ако нямаше, поне един щеше да заяви, че е безобразие този ваш така наричащ се университет да бъде в град с име, което противоречи на Конституцията и на законодателството. Щеше да има предложение да се промени името и т.н. Следователно комунисти има, и то много. Комунисти по душа, както се казва.

А, ако може да попитам, кои точно, поименно, са комунистите, които са били пенсионирани?
цитирай
807. kkabakciev - 805, хумора приемам, но мисля, че е доста преувеличено
22.04.2009 13:48
Първо, предложил съм лустрация, и съм горд, че съм я предложил - и не съм виновен, че не е станала. Намерил се е един истински ум в държавата кочина сред неграмотната байганьовска популация, който се е опитал да направи необходимата лустрация. Но популацията в така наричащите се университети и научни институти не са я подкрепили. В Германия лустрацията беше извършена светкавично, при което

БЯХА УВОЛНЕНИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ РАБОТИЛИТЕ В АКАДЕМИЧНАТА ОБЛАСТ В ГДР! ЗАРАДИ НЕКАДЪРНОСТ И КОМУНИЗЪМ!

А тук комуно-диваци, които преподаваха планово стопанство, за една нощ се превърнаха в специалисти по пазарна икономика и започнаха да я преподават на младите хора. И комуно-галфони, преподавали диктатура на пролетариата, за една нощ се превърнаха в радетели за човешки права.

Затова, както вече казах по-горе - и го повтарям, за да се набие в малоумните български тикви - на 98% от моите колеги, приятели, роднини, близки и т.н. децата им днес учат в западноевропейски и американски университети! Или вече да са ги завършили и работят за съответните цивилизовани държави, в които

НАГЛА КОМУНО-ПРОСТАЩИНА КАТО В ТАЗИ ДЪРЖАВА-КОЧИНА ТУК Е СЪВЪРШЕНО НЕМИСЛИМА!

Второ, що се отнася до вашия Мирчев (не го познавам и не представлява никакъв интерес за мен), откровено казано, бих бил не твърде щастлив да съм на негово място. Струва ми се, че вече има предприети срещу него съдебнопроцесуални действия - и то далеч не само един иск! Не може да се твърди тук с месеци, че в ЮЗУ са извършвани груби закононарушения и дори престъпления с години, и управникът на такъв така наречен университет да е спокоен.

Така че - аз ще гледам да продължавам да си пия бирата и в Ирландия, и в Германия, и всякъде другаде, където е рекъл отговорникът за тия работи. (И той не се казва Мирчев - ха-ха-ха!) А ако срещу тоя ваш Мирчев има заведени дела, е по-добре той да се погрижи за тях, а не да уволнява Дошков! (Или мен - ха-ха-ха!) Разбира се, ако желае, той може да уволни Дошков, особено при дадените - известни досега - обстоятелства. И по-добре никой да не му пречи.

Във връзка с точно това, и в заключение, ще кажа, че ако този ваш Мирчев уволни Дошков, ще му направи голяма услуга. Не само и не толкова заради бъдещите искове за репариране на вреди. Този ваш така наречен университет не заслужава на Дошков дори ноктите на краката - и съответно самият Дошков ще се чувства много по-добре и ще е хилядократно по-високо ценен другаде! (Казал съм му това отдавна.)
цитирай
808. анонимен - ДФН
22.04.2009 14:19
Къде ще ви ценят бе? 0.1% от населението на земята говори български език, а по-малко от 1% от тях ги интересува семантика или синтаксис. Що се не гръмнеш?
цитирай
809. анонимен - Голям оптимист си Каба! Струва ...
22.04.2009 14:27
Голям оптимист си Каба!

Струва ми се че Дошков не се е преборил 2 пъти с уволненията, та сега Мирчев да го мачка отново и да се уплаши и бяга.

С този президиум на ВАК дето се задава, нито ти, нито аз, нито Дошков, Дечев или Светла или който и да друг ще видим хаир! Мирчев генерално ще лустрира всички ни от ВАК.
цитирай
810. анонимен - http://zalashopov.blog.bg/
22.04.2009 14:58
За Дошков и ЮЗУ.
http://zalashopov.blog.bg/
цитирай
811. kkabakciev - Отговор на 808 и 809
22.04.2009 15:28
Отговор на 808
Напълно вярно е, че малцина говорят български език, както и че по-малко от 1% от тях ги интересува семантика или синтаксис. Но същият процент хора се интересуват и от теоретична физика. Което не прави теоретичната физика безперспективна.
Не виждам защо трябва да се гръмвам. Аз мога да преподавам не само български език, но и английски, и то на изключително високо равнище, навсякъде по света. Автор съм на английска граматика, която е най-добрата. Не, не в България. Оценен съм не от стотици, а от хиляди и дори повече хора - както в България, така и в света, и то по различни причини. Като се започне от това, че съм ги научил на английски език, че съм направил немалко важни преводи на книги от и на английски език, че съм написал половин дузина монографии и десетки статии и рецензии, че чрез тях съм направил изключително важен принос както в теоретичната лингвистика, така и в описанието на граматиката и семантиката на английския език (а също и на много други езици, вкл. българския), че съм дал на много хора пример за достойно гражданско поведение, и т.н., и т.н. Нямам абсолютно никакви причини да се гръмвам. Тъкмо напротив!
А, що се отнася до Дошков, той е също така с огромни възможности, тъй като е специалист не само по генеративна граматика, но и по право, и то - подчертавам това за десети път - повече от блестящ!

Отговор на 809
С формалната си квалификация и познанията и възможностите си в правото Дошков би бил много богат и известен (в най-добрия смисъл) другаде, не в ЮЗУ. ЮЗУ не може да оцени неговите познания нито в синтаксиса (заради очевидно напълно некадърната филологическо-езиковедска среда), нито в правото.
Ако в ЮЗУ имаше поне един нормален квалифициран юрист - с глава на раменете си и на съответен административен пост, той отдавна щеше да покани Дошков да преподава право. Няма, разбира се, абсолютно никакви формални пречки Дошков да преподава и право, и синтаксис.
Впрочем това е идея - която си позволявам да препоръчам да бъде използвана. Ако в ЮЗУ се намери лице на такова интелектуално равнище, което да я оцени и възприеме като своя! Съмнявам се, че ще се намери, но ... е, да видим.
цитирай
812. анонимен - А още по-добре ще преподава доене и ...
22.04.2009 17:29
А още по-добре ще преподава доене и пасане на козичките.
цитирай
813. анонимен - И овчар с е е появил
22.04.2009 21:02
Компетентен 812
цитирай
814. анонимен - до Компетентния 812
22.04.2009 22:42
В случаите от подобно естество, по-ДОБРЕ БИ БИЛО да сте в графата на преподавател, отколкото в графата на ...стадото!
цитирай
815. анонимен - Просто не знате какво ви очаква
23.04.2009 01:13
Мърфи - с неговия закон за тоталното зло -
просто ряпа да яде.
дори и стадо няма, само мърша /както е казал поетът/
цитирай
816. анонимен - Стига
23.04.2009 21:04
Махнете мършата, щял Народът да проговори
цитирай
817. анонимен - deja vu
24.04.2009 22:20
http://nname.org/2009/04/24/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
цитирай
818. kkabakciev - Ха-ха-ха!
25.04.2009 22:47
Гледам, почти всички блажено мълчат вече няколко дни!
Ами да! Понеже проблемите на ЮЗУ са решени!
Неколцина от управата са в пандиза, след заведени поредица дела от преподаватели в ЮЗУ за установяване законността на управителните тела и т.н, и влезли в сила съдебни решения.
Ха-ха-ха!

____
Под "Ха-ха-ха!" да се разбира: "ебати държавата, ебати университетите и обучението в тях"!
цитирай
819. анонимен - Не мълчат, Каба, а. . . в я р в а т! Бл...
25.04.2009 22:56
Не мълчат, Каба, а ... в я р в а т! Блажени са верущите!
цитирай
820. анонимен - Мълчахме, за да си отдъхнем малко от ...
25.04.2009 23:01
Мълчахме, за да си отдъхнем малко от Кабата. Но свърши тя...
цитирай
821. kkabakciev - Ами да! Че то, ако не съм аз (освен Дошков), вие ще постъпите като ония от вица
25.04.2009 23:07
Вицът е следният. (Дано да не съм го казвал вече.)

Дълбоко Тошово време.
В един голям завод партийният секретар издава заповед: "Утре всички да се обесят!"
Събират се, объркани, работниците пред завода, умуват, умуват. Накрая упълномощават делегация, пращат я при партийния секретар.
Влиза делегацията при партийния секретар, пита:
"Добре, другарю партиен секретар, ние утре ще се бесим, нали така. Обаче имаме един въпрос. Въжетата от профсъюза ли ще ги дават, или ние сами да си ги носим?"
цитирай
822. анонимен - За Кабата и 819
26.04.2009 01:02
Нито мълчат, нито вярват,
търсят въжета - уж за Вуте
цитирай
823. анонимен - за нивото на управление на ЮЗУ
26.04.2009 10:34
Гъзурко - 25.04.2009 г. 21:13:04
До sonq stoqnova filipova:
Какъв Ректор бе, моме! Този "Педя човек, лакът мерак" е нелегитимен отвсякъде, та дрънка, мошеник от класа, ама ти откъде да знаеш. Какъвто псевдо-ректора, такива са му и Еко-, и Кинези-специалистите, перковци ненормални.
#5
sonq stoqnova filipova - 25.04.2009 г. 18:44:59
днес на 25.04.2009г бях на предварителен изпит по биология за специалноста кинезитерапия в \"престижния\" ЮУЗ Благоевград.Стана ужасна прецаквация всичките по биология бяхме настанени в Аулата.Започва изпита дават ни тест,но за специалноста кинезитерапия не е тест а тема,няколко задачи и казус.И поцти всички в залата бяхме за кинезитерапия и все дигнахме на крака ,защото те не са си доогледали какво пишат в справочниците не е уточнино за коя спецялност е изпита,просто пише изпит по биология.Стана страшна дандания,дойде ректора и ОБЕЩА ЧЕ ЩЕ ПРИЗНАЕ ТЕСТА КАКТО ЗА ЕКОЛОГИЯТА ,ТАКА И За КИНЕЗИТЕРАПИЯТА.НО ДАЛИ НАЙСТИНА ЩЕ Е ТАКА?
#3
sonq stoqnova filipova - 25.04.2009 г. 18:40:02
Също така ректорът каза ,че и на офицялния изпит ще направи така ,че да е тема или тест по избор на кандидат-студента.Та да видиме в крайна сметка какво ще стане.Защото целта на този придварителин изпит беши да ни вземат парите,абсолютно нищо друго не са целяли.И сега висчки сме объркани.Какво изобщо стана,какво ще стане и сега в крайна сметка как ще се проведе офицялния изпит никои незнае.След изпита телевизията на Благоевград ни взе интервю,но дали ще се излъчи този проблем или само ние кандидат-студентите ще знаем за какно става на въпрос.
цитирай
824. анонимен - Предлагам всички организирали
26.04.2009 11:10
изпита за награда за "Ден на будителя"
цитирай
825. анонимен - За "Деня на съ-будителя"
26.04.2009 11:17
На първо масто т.нар. "Ректор" V-то поколение Селянин.
На ІІ-ро, кривата муцка зам. ректора му по уч. работа, койно за нищо друго не става, освен за пъдарско гонене и обслужване на чиновнически канцеларии.
На ІІІ-то онзи подмазвач он катедрата по Еко-, Био- и т.н. измислици, и т.н. до последния "Гладен специалист" от камарилата!
цитирай
826. анонимен - За "Деня на съ-будителя"
26.04.2009 11:18
На първо място т.нар. "Ректор" V-то поколение Селянин.
На ІІ-ро, кривата муцка зам. ректора му по уч. работа, койно за нищо друго не става, освен за пъдарско гонене и обслужване на чиновнически канцеларии.
На ІІІ-то онзи подмазвач от катедрата по Еко-, Био- и др. подобни измислици, и т.н. до последния "Гладен специалист" от камарилата!
цитирай
827. анонимен - "Класа" на ниво Гафове
26.04.2009 17:56
Бардак и недомислици в процеса на безогледно лапане, барабар с пренебрегването на закона.
Е-ректора има ли правата да променя правилата без АС? Дори и с този АС! Лъже или е /пак/ над закона?
Пак ще вземат решение със задна дата?
Нали уж кандидат-студентите щяха да са равнопоставени? И затова по история допуснаха все още неизучавана тема - за да има над 80% двойки.
А най-равнопоставените са 15-те отличници по математика. Колко пъти ще се явяват по математика кандидатите? На всеки изпит по 15 отличника, а? А после - пак изпити през ноември- декември, а?
И избор ще имат кандидатите - и кой /смее/ да каже, че тема и тест означава различни пътища с различни критерии? Е, теми не се продават. . .
Безочливо безстилие а ла безV-поколенец.
цитирай
828. анонимен - Наблюдател
26.04.2009 18:42
Всичко описани нарушения отиват ще отидат за разглеждане по предназначение. Все едни и същи герои на нашето време: Иван Мирчев, нелегитимен АС, нелегитимни ФС на ФФ и ПИФ, гонения, пиянски изцепки, народни будители - отличници по корупция воглаве с Папучаров, Верка Лазарова, снасяща във всеки полог, Гюдженов и белканто школата на Кире Костов. Подмазвачи и некадърници. Разни нелегитимни факултети, говорят за Гоше Донев и оня мижитурко Канавров, излязлата перманентно извън контрол Илиева (от ФФ), начело с Дон Тони Стоилов и фалша Ракьовски (правят голямата филологически мафия), разни други недоразумения с конфликт на интереси. ЮЗУ смърди отдалеч - къса е крачката до искане за закриване. Няма нужда от това зло в Югозапада, с един удар ще се закрие Серафимовата чрезвичайка по етика (нищо ангелско няма в комисията - нищо лично).
цитирай
829. анонимен - ЮЗУ било на крачка от закриване
26.04.2009 18:57
Това ми хареса. Нищо, че работя там.
Никой нищо няма да загуби.
А 35 млн. лева годишно все таки ще се икономисат на държавата.
цитирай
830. анонимен - Така де
26.04.2009 19:21
В ЮЗУ работят свърхспециалисти. Ще ги лапнат като топъл хляб. Как мислите за педагозите Колеви (дъщерята не я броим - тя е асистентка в ПИФ), Чавдар Николов, та Мирчев, ако не го лишат от правоспособности, е за редови учител по матеманика. Стига да го вземат, чекат го със затворени обятия. Мари ла Серафим ще вземе скалпа на един или двама свободни социолози (никаква агенция няма да й се опре с този мозък), пък и с френския е добре. Фолк певецът Костов не е забравил как се пее на уше в кръчма. Илиева от филолозите има възможност да се експертиризира и да излезе със заветното решение на ТЕЛК, Стоилов и Ракьовски - също такива - са на интелектуалния гребен, ами фамилията Стоянови - директно в школото. За историка Паев да не говорим - комбинаторен е, пък и солидното познаване на образователните програми на ЕС си е плюс. Работа има за всеки, мисля.
цитирай
831. анонимен - Плювате си за развечение, а новата спортна зала вече
26.04.2009 21:58
Плювате си за развечение, а част от новата спортна зала вече е готова. И ви е топличко зимата, а не като при дядо Чимев. Имате си за всеки компютър, безжичен Интернет, конкумативи, ходите си по командировки, издават ви се учебниците. Има и повече студенти от всяка друга година, регистрирани пред МОН. Кажете поне една дочра дума, де! Даже за таксиметраджиите е ясно значението на университета, за някои негови преподавтели не е. Готови са с водата да изхвърлят и бебето. Аферим!
цитирай
832. анонимен - към 831
26.04.2009 23:06
831, май работиш в сградата на ректората, иначе нямаше да ти е толкова "топличко през зимата". Някой може би би те нарекъл Крум. Но личността няма значение, важни са принципите, които отстояваш. За теб е важно да ти е топличко и да падат придобивки - тук компютърче, там командировчица... По това приличаш на таксиметърджия, но все пак работата на таксиметърджията е по-отговорна от твоята. Приличаш на таксиметърджиите и по друго - печелиш от неспособността на разни хора да стигнат сами от точка А до точка В (от университета до Бачиново, от кандидат-студент до студент, от студент до висшист, от прост петопоколенец до ректор). Както за таксиметърджията, така и за теб образованието е последното, което има значение. А за законността - имам по-добро мнение за таксиметърджиите.

831, какво мислиш за:

- легитимността на ректора
- комисията по етика
- гласуваното помилване на Рангелов и уволнение на Дошков
- одитния доклад на МОН, признат вече даже от твоя ректор
- уволненията на служители с докторска степен
- договора за аренда на барчето в първи корпус
- следенето на преподаватели с видеокамери
- пращането на заплахи от ректора на домашния адрес, по куриер
- академичната свобода
- академичното достойнство?
цитирай
833. анонимен - за 832
26.04.2009 23:47
Не работя в ректората, но помня зимите на Чимев. И Чората пред кабинета му. И записването на кьораво и сакато за студенти. И Лялев в АС и РС. Просто обръщам внимание на подобренията. Още нещо: истината е в спора и в съда. Там не винаги печели справедливостта и съдържателната логика. Както например всички знаят за това, че един преподавател шамароса колежката си, но Чимев нарочно го уволни левашки, за да го върне съда. Хитршко си е той: и вълкът сит (К.), и атнето цяло (Д.).
Та така де, не се впрягайте излишно. Едни на работа, дреги по съдилища, а трети ни гледат сеиря. Но се правят на борци за правдата.
цитирай
834. анонимен - Драги 831/833
27.04.2009 00:34
По-добре си спомни времето на Павката Драганов - и тогава ще видиш що за подобрения са настъпили.
Ама имаш 10 въпроса за законност, академична свобода и достойнство.
Кажи нещо за това стремглаво падане - от 2005 г. насам.
цитирай
835. анонимен - Правдата не е в топлия кабинет и персоналния компютър
27.04.2009 00:39
i az do 831/833:
Може би от разсеяност сте пропуснали да изтъкнете и раздаването на пари за дрехи...
Борбата за правда май се свежда до кротко, но благодарствено приемане на подаянията?
Какво тук значи някаква си личност?!
цитирай
836. анонимен - Ситихме се
27.04.2009 09:11
Лесно е да се пише, без да познаваш нещата. Но срещу Чората и Чимев тръгнаха малко преподаватели. Начело беше оня преподавател, когото уволняваха незаконно. Тогава Подкрепа подкрепи Чимев, който после даде функция на Стоилов, който накрая се оказа, че е приемал македонски студенти срещу пари. Сашо Рангелов не е първият филолог, вземал пари.
Може би Дошков трябва да извади и старото си съдебно решение и да го качи в нета, за да се види за какво става дума. Ще поговоря с него и да го направи. Леко се клевети анонимен. Доколкото познавам Петър, той никога няма да отстъпи. Пък се вижда безкрайното нарушаване на законността. Лесно е да си мръсник, а да си изправен - изглежда е по-трудно. Включително и за мен. Но съм със семейство и не искам да го подлагам на риск. Не искам да побелявам без време и да нямам нищо. Не харесвам приказката за острата сабя, затова се навеждам. Но това не означава, че не разбирам нещата. Едни ги брули вятърът, други - се спотайваме. Какво да се прави - трябва да се яде.
цитирай
837. анонимен - Вярно
27.04.2009 09:34
Дошков е рядка порода. Предсказуем е. Той е човек на думата. Ще зарежи нещата си и ще се раздаде за човек. Той е безхитростен. Лесто се използва. Помага му интелигентността и вярата му. Отвътре със сигурност е изгорял, как ли спи - как се справя. Добре е да има и такива. Ще успее, но в друг живот. Този е на Мирчев и сие.
цитирай
838. анонимен - Не сам дулов, диър!
27.04.2009 19:51
А-у-у, загубихте си рекетьорската "кауза" .
Дошковци, енчевци, копринаровци. Какво ще правите сега? Мама мия! Пробвайте нещо друго. Може би самозапалване в стил Ян Палах. Дошков се замозаралва в протест срещу Мария Серафимова и етичната комисия.
Мария Серафимова се самозапалва в протест срещу Дошков...
Светла Енчева не яде, за да отслабне ( пази диета, което й е напълно необходимо). Гладна стачка. (Само да не се съблича! Моля, пощадете ме!). Аууу. Никой не ще да знае за тази защитница на Своята си кауза (11 год. незищитила и ... се оплаква ... че трабва да работи двойно, че и тройно. Ами да напусне. То, види се, таз работа не е за нея, нито е била ,нито ще бъде! То, види се, тази Енчева за никаква работа не става.
Ама като е човек на Петото.
Писна ни от самосъжаляващи се.
Театрото не става. Ега ти мелодрамата.
Ужасс-с-с...
Идеята " Веле" не работи...
Обърнете се към ООН или, последна надежда - ен-ел-о.
Врачки....?
Екстрасенси....?
Магове.
Друиди.
Вещици.
Вещери.
............
цитирай
839. анонимен - Не е важно дали си Дулов
27.04.2009 20:04
Видно е обаче че си кръгъл идиот.
Като него
цитирай
840. анонимен - Мироleon. Припомних само името на мой самиздат
27.04.2009 20:47
На 838. Неизвестно червейче! Всички препоръчани от теб форми на протест съм опитал, когато имах кауза- до самозапалване не стигнах! Сейрът ми го гледахте всички и бяхте щастливи, че не сте толкоз глупави и "тъпи"- затова си останахте слуги-нагаждачи! Не е важно дупков ли си или минетчиев, по-важното е, че си с комлекси на нищожество и мразиш всички, които могат да имат кауза. Драматургията на твоята роля е проста: ам-ам...,тр-тр-тр... (звуци от нецензурната дупка), хр-хр-хр... сладки сънища, отнесени към мечтата за лакомства от кухнята-ясла!
цитирай
841. анонимен - не е важно кой от социолозите е 838
27.04.2009 21:17
Важното е, че няма смислен аргумент и може само лъже и да плюе. Не завиждам на студентите на този субект. На какво ли ги учи - че "ауууу", Енчева има нужда от диета?
цитирай
842. анонимен - ей, клеветник!
27.04.2009 21:30
Енчева не се е оплаквала, че работи, Енчева протестира, че... не работи.

А ти я по-спокойно и по-членоразделно, Серафимова не може за всичко да върти на пръста си петопоколенеца, все пак. Той обича да се знае кой е ректорът.

Не става само с натягане, научете се най-сетне бе, социолози.
цитирай
843. анонимен - към 841 (защото не мога да се наведа към 838)
27.04.2009 21:42
...Не зная на какво 838 учи студентите... Не ме и интересува.
Каквито и несравними изследвания да има, каквито и уникални приноси в науката да е направил... Достатъчно ми е,че се изразява по този начин: този израз (в тези яркост и мащаби) не може да се придобие за ден-два, не може да се постигне в състояние на афект... Този израз може само да СЪОТВЕТСТВА!

...отврат!
цитирай
844. анонимен - ... и още нещо /пак съм 843/
27.04.2009 21:48
и пак за 838, но последно:

Прав е 841, че 838 няма смислен аргумент, защото той самият е достатъчен аргументът.
цитирай
845. kkabakciev - Две хубави неща гледам тая вечер
27.04.2009 22:23
Първото - нещо хубаво написано по-горе, ще го цитирам:

837. анонимен - Вярно
"Дошков е рядка порода. Предсказуем е. Той е човек на думата. Ще зареже нещата си и ще се раздаде за човек. Той е безхитростен. Лесто се използва. Помага му интелигентността и вярата му. Отвътре със сигурност е изгорял, как ли спи - как се справя. Добре е да има и такива. Ще успее, но в друг живот. Този е на Мирчев и сие."

Само ще изкажа частично несъгласие, като кажа, че и Дошков е успял, но по друг начин. И още ще успява.

Второто хубаво тая вечер - гледахте ли Мюзик айдъл? Аааа, страхотен концерт направиха - и всичките бяха перфектни! Има и хубави неща в тая държава все пак. Ама не са от държавата, ами от хората. И не от всички хора, а от някои. Ама, хайде, да не разсъждаваме за лошите работи след тоя изключителен концерт!
цитирай
846. анонимен - ДФН
27.04.2009 23:05
Музик аидьл - пълна кичария! Само откачени могат да харесват тази пошлост! Фънки, Иван, Андрей, Кабата...
цитирай
847. анонимен - Споко /сори/, Каба,
28.04.2009 01:29
На тези люде /почти/ всичко човешко им е чуждо.
Щото са от Узу.
Бяха си, останаха си, "развиват" се -наистина, както казва някои по-горе - от 2005 г. насам.
Заедно с всички парадоксални и доказано незаконосъобразни и престъпващи /смачвайки/ закона подкрепи от: първо нескопосано ректорче, от Всеможещия и Всеяден АлВО + 100 етично инфантилни членки на ОС на ПИФ, изпод контрола на нарушаващия ЗВО контр.съвет, с доброто твърде мълчаливо "съгласие" на АС, с агнешкото претрайване на Одитния доклад на МОН , с тихия принос на второто нискочело ректорче, с гръмките пинизи: като се почне от минаването НЕ през "вратата у полето" и като се стигне до дребнавия тарикатлък на идеята всички до бэдот срещу който и да е, но само да слушкат.
21 век. ИвМи и УНИВЕРСИТЕТ!
цитирай
848. kkabakciev - Аз не познавам общата популация на УЗУ, обаче вярвам, че всичко е точно така, 847
28.04.2009 08:22
Ще взема отношение по онзи /онази, кръстил/а се ДФН (но вероятно недостигнал/а до тази научна степен).
Рокът е великата музика на 20 век. А някой си скача срещу нея. Няма проблем, може да си слуша чалгата - или каквото е там. Но ако има поне малко образование и култура, не може да отрича един хубав концерт на едни млади хора, които по всеобщо признание са изключително талантливи. Снощи всичките бяха страхотни.
Може би това е същия/същата, който отрича значението на генеративния ситаксис и неграматичните изречения. Ако това е нефилолог и изобщо човек без образование, проблем няма никакъв. Но ако (евентуално) е човек с познания и филолог, това е такава простащина и такова невежество, че трудно се побира в ума.
За тоя/тая ще обясня, че неграматичните изречения (и особено специално конструираните като "Детето изядеше ябълка") са метод за откриване на езиковите закономерности. А езиковите закономерности са функция на човешкия мозък. Неграматичните изречения са като нозологичните единици, т.е. болестите. Как се дефинира здравият човек? Здравият човек се дефинира по болния, т.е. здравето се дефинира посредством знанията за нозологичните единици.
А, що се отнася до този/тази тук, налице е вероятно (може би - не сме специалисти все пак) психиатрично отклонение. Работата там, че допреди година по стечение на обстоятелствата аз четири години се занимавах с психиатрия. Всеки ден. Прочел съм цялата психиатрия. Това не ме прави психиатър, но все пак знам какво е това психиатрия по-добре от огромното мнозинство.
Тук имаме такъв случай, при който, както се казва, носителят на проблема сам го дефинира. Или, както се казва на още по-обикновен език, този/тази сам си пише диагнозата. Вместо да се погрижи за себе си и да отиде при специалист. Подканвам го още веднъж да го стори. За негово/нейно добро.
цитирай
849. анонимен - ДФН
28.04.2009 11:54
Това с 4 години обяснява всичко! Извинявай Каба!
цитирай
850. kkabakciev - За какво се извиняваш, бе, алоу?
28.04.2009 12:58
Искаш да кажеш, че съм луд ли? За разлика от някои други не съм луд. Работил съм 4 години по изследователски проект, свързан с психиатрия.
Ха-ха-ха!
цитирай
851. анонимен - Дискусията тръгна в добра посока.
28.04.2009 13:13
Така харесвам форума на Дошков

Хитрата стара леля Ася
цитирай
852. kkabakciev - Леля Ася е само стара
28.04.2009 13:33
Ако беше хитра, щеше да даде на форума на Дошков правилната посока.
цитирай
853. анонимен - 852
28.04.2009 14:08
Каба, истинската леля Ася хал хабер си няма какво става в този форум. Тя не е много по компютрите, предпочита да пише на ръка. Схващай "леля Ася" като поредната фикс идея в главата на един анонимен форумец, който все си търси злодеи. Той се сеща за "леля Ася", когато (му) ставаш досаден.
цитирай
854. анонимен - Мда, леля Ася
28.04.2009 14:45
не знае от къде се включва компютъра.
Тя изобщо не е страна в това, което става тук.
Тя няма никакви интереси.
Тя не е писала никакъв постинг.
Тя е да се разкрие цялата истина за Воденичаров и неговото ОБКРЪЖЕНИЕ.
Тя е и за цялата истина за неговите ПАРИЧКИ.
Тя няма нищо общо с неговите парички.
Тя никога не се е опитвала дори да спре обсъждането на въпросите около законността и легитимността в ЮЗУ само и само нейните ......
цитирай
855. kkabakciev - Ако леля Ася е хитра и е за това,
28.04.2009 15:14
"да се разкрие цялата истина за Воденичаров и неговото ОБКРЪЖЕНИЕ; за цялата истина за неговите ПАРИЧКИ",

тогава да не се самоопределя за една или друга (стара, хитра ...), ами да заведе дело. Ако не знае как да напише исковата молба, да иде при Дошков, той ще помогне веднага, с удоволствие.

Всеки може да каже, че е за едно или друго, ама, за да повярваме, че е така, трябват действия. А не анонимни писания поради шубе.
цитирай
856. анонимен - Проверка на слух
29.04.2009 00:07

Носят се слухове. Модурски дето беше пожален миналата година от добрите хора изскочили срещу Воденичаров сега сам се навирал в шамарите. За благодарност сигурно Вярно ли е?
цитирай
857. анонимен - По принцип
29.04.2009 00:18
анонимните форуми са най-доброто място за проверка на анонимни слухове.
Кои са добрите хора?
Чии са шамарите?
Кой е Модурски?
Кой слуша Модурски?
И изобщо за кво става дума?
иначе всичко е вярно.
цитирай
858. анонимен - Напротив. Не е вярно.
29.04.2009 00:39
За да се набута Модурски в нещо нечисто, трябва да го накара началник-мръсник.
Мирчев не е такъв човек.
цитирай
859. анонимен - http://www. dw-world. de/dw/a...
29.04.2009 11:35
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4211983,00.html
цитирай
860. анонимен - http://www. dw-world. de/popu...
29.04.2009 11:42
http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,4212005_type_audio_struct_10517_contentId_4211983,00.html
цитирай
861. анонимен - Поздравления за Сяветла Енчева !!!
29.04.2009 12:57
Поздравления за Антоанета Ненкова !!!

"Дойче веле" неслучайно е радиостанцията помогнала решително за преждевременното разкарване на Воденичаров.

цитирай
862. анонимен - Браво Светла !!!!!
29.04.2009 20:31
България | 28.04.2009
Атмосфера на страх

За корупцията и незаконния прием на студенти в един български университет.
Атмосферата в Югозападния университет в Благоевград е атмосфера на страх. Това твърди Светла Енчева - преподавателка в университета и авторка на Неуютeн блог. С нея разговаря нашата кореспондентка Антоанета Ненкова.

Поводът за тези думи е конкретен: „Уволниха преподавателя Петър Дошков за трети път”, писа тези дни Светла Енчева, която също преподава в ЮЗУ. Тя констатира: „Гласувано бе уволнението на Петър Дошков и на същото заседание бе признато това, което той твърди: в ЮЗУ има нелегитимен прием на студенти.”

Друга констатация на Светла Енчева: „Председателката на Комисията по етика в университета заплашва с шамари”. Вместо обобщение на случващото се в един български университет, преподавателката по социология в него Светла Енчева задава риторичния въпрос: „Университетите не възникват ли в средновековието, отделяйки се от църквата, с идеята не само да дават знание, а и да учат на свободата да го използваме?”

Паралелният прием на студенти продължава в Югозападният университет в Благоевград

От 2005 година Петър Дошков разказва в своя блог за незаконен прием на студенти в Благоевградския университет, за нерегламентирани прехвърляния, за безконтролни пълномощия на тогавашния декан на правно-историческия факултет проф. Александър Воденичаров – констатации, с които приключва и одит на МОН във висшето учебно заведение. Петър Дошков, преподавател по синтаксис, заяви за Дойче Веле, че и днес в ЮЗУ има паралелен прием на студенти. През 2008 година, след поредното уволнение, Петър Дошков е възстановен на работа в Благоевградския университет, по силата на съдебно решение.

В разговор за атмосферата в Благоевградския университет Светла Енчева коментира: „Преди Дошков трябва да бъдат уволнени други хора в ЮЗУ. В университета цари страх, няма и следа от академизъм. Когато разбрах за уволнението на Дошков, веднага съобщих за това в блога си. После научих, че уволнението не било „баш уволнение”, а засега само предложение за уволнение. Гласувано е преди десетина дни на Академичен съвет, но ректорът Иван Мирчев още не е сложил подписа си.

Най-голямата ирония в случая е, подчертава Светла Енчева, че Академичният съвет предлага за трети път уволнението на Петър Дошков и на същото заседание признава това, което той казва: в ЮЗУ има нелегитимен прием на студенти. Взето е решение статутът на тези студенти да се легализира. Аз не съм член на Академичния съвет, но съм чувала от колеги, че става дума за стотици нелегитимно приети студенти.”

Официалната аргументация няма нищо общо с реалността

Всъщност мотивът за уволнението на Дошков е нарушение на трудовата дисциплина - преподавателят не си взимал часовете. Според Светла Енчева обаче Академичният съвет гласува за уволнението на Дошков, защото той не се страхува да казва истината.


Блогът на Светла Енчева
„Уволнението на Петър Дошков е по предложение на Факултетния съвет на Филологическия факултет и е инициатива на ръководителката на Катедрата по български език - доц. Лилия Илиева. А що се отнася до нарушението на трудовата дисциплина, бих искала да уточня, че на Петър Дошков са възложени часове след началото на втория семестър. И още - повечето от тези часове, които са му възложени, не са в компетенциите му. Той е написал официално писмо до университетското ръководство, със становище, че не е редно да му се възлагат дисциплини, по които не е компетентен. Напълно основателен е въпросът му къде остава академизмът.

По случая Дошков така наречената Комисия по етика в университета се самосезира и го предлага за уволнение, без да си е направила труда да поиска писмено или да чуе мнението на Дошков. Тук отварям скоба: имам въпрос към председателката на Комисията по етика Мария Серафимова: дали така, както Комисията се е самосезирала за случая Дошков, ще се самосезира и за случая, в който председателката на Комисията Серафимова ме заплаши с шамари? Този епизод бе качен и в интернет.”

След всичко казано Светла Енчева обобщава, че й е неуютно в университета, в който преподава: „Всъщност това не е само мое чувство. Все по-масово е признанието на колегите, че атмосферата в Югозападния университет „Неофит Рилски” е атмосфера на страх.”
Автор: А. Ненкова/Редактор: Д. Попова-Витцел
цитирай
863. анонимен - Евала "Дойче веле"
29.04.2009 20:54
Ама много ми харесват еврата отгоре.

http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,4212005_type_audio_struct_10517_contentId_4211983,00.html
цитирай
864. анонимен - Наистина е много добре
29.04.2009 21:01
снимковия матриал. Ама що са дали само ръкваи?
Сигурно щот ние си ги знаем хората.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4211983,00.html
цитирай
865. анонимен - О, не само ние
29.04.2009 21:03
И Серафимова ги знае тези от първата снимка.
Щяла да ги предлага за уволнение.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4211983,00.html

цитирай
866. анонимен - "След всичко казано Светла ...
29.04.2009 21:11
"След всичко казано Светла Енчева обобщава, че й е неуютно в университета, в който преподава...”
Ами защо още стои там, никой не я държи насила? Да си намери място, където ще е уютно. Ама явно никъде другаде не я искат...
цитирай
867. анонимен - Светло,
29.04.2009 21:29
напусни за да не дава никой като тебе интервюта и да си влизаме в час кога искаме, да даваме часове на Дошков през октомври и март и кво решеим, да спазваме закона кога ни е угодно и да крадем колкот можем.
цитирай
868. анонимен - диетолог
29.04.2009 21:34
Светла никъде не я искат, защото те работодателите преценяват кандидатите и особено кандидатките за работа по задника. И като я видят, че има нужда от диета, кой ще я вземе?
цитирай
869. анонимен - Мирчев може и да не си ти
29.04.2009 21:38
автор на 868, но много ти отива постинга.
Целият си вътре.
Не само Дулов.
Но истината е че България сега чете това:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4211983,00.html

Слуша това:
http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,4212005_type_audio_struct_10517_contentId

И СИ ПРАВИ ИЗВОДИ !!!!
цитирай
870. анонимен - Смятам, че е достойна постъпката на Светла Енчева!
29.04.2009 22:16
Недостойни са коментарите на потребителите тук в блога на Петър Дошков! Светла Енчева, както винаги съвсем аргументирано представя тезата си - без показност и без кокетиране! Поздравления, Светле!
Не обръщай внимание на гнусните мнения, защото ... "друго време, друг свят"!!!
цитирай
871. kkabakciev - Поздравления и от мен за казаното в интервюто на Светла!
29.04.2009 22:46
То е и коригирано от гледна точка на някои направени преди това юридически неверни твърдения, дължащи се на недобра осведоменост на някои хора, иначе привърженици на каузата на законността.
Аз обаче ще подчертая за пореден път едно нещо, което много отдавна съм казал.
Мисля, че Енчева трябва да заведе дело по Закона за задълженията и договорите срещу онази така наречена председателка на онази така наречена комисия в ЮЗУ, както, евентуално, и срещу ЮЗУ - този така наречен ваш университет, който си позволява да толерира подобни лица и подобно поведение!
Крайно време е да се търси ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ от съответните лица за деянията им!
Разберете, въпреки проблемите в съдебната сфера, все пак СЪДЪТ в една нормална държава е гарантът за постигане на законност и справедливост!
Ако съдът не бъде сезиран за неправомерни действия на едни или други индивиди, органи и организации, и ако не бъде притискан да раздава вярно правосъдие, от тази кочина НЯМА НИКОГА ДА СТАНЕ ДЪРЖАВА!
И от тази популация никога няма да стане гражданско общество! А за да стане гражданско общество популацията, тя има нужда от примери.
http://www.youtube.com/watch?v=7f_HsjpSVaI
цитирай
872. анонимен - Поздравления за Кабакчиев !!!
29.04.2009 23:50
Подкрепа на мнението му.
Добре е и да се постарае и постингите му да са кратки и ясни като последния.
Още веднъж поздравления!
Разбира се, и за Светла за интервюто пред "Дойче веле"
цитирай
873. kkabakciev - Аман от знаещи какво, как и колко трябва да се говори и пише, че и даващи акъл!
30.04.2009 10:12
Ето го/я и този/тази отгоре! Смешното е, че дава акъл на семантик. Все пак съм семантик. Нищо, че някои Бг-лелки не ме признават за семантик, нали така! Ха-ха-ха!
цитирай
874. анонимен - Светла Енчева трябва незабавно да ...
30.04.2009 12:59
Светла Енчева трябва незабавно да напусне ЮЗУ, поради заплаха за психическото и физическото й здраве.
Тя е в състояние на "страхов шок" от атмосферата в това учреждение.
Забележете. Тя дори се е изплашила да каже, че са я заплашвали с пердах (или шамари). Това липсва в записа на Дойче веле, а го има в текта, който е дала. Толкова е страхово стресирана, че не е посмяла да го каже.
Страховият й стрес я е довел до това, че не е казала и за 40 000 лв., присвоени от известен на всички филолог, който не е внасял таксите на студентите в продължение на 4 години в бюджета на ЮЗУ, а ги прибирал в свой джоб - въпрос, обсъждан в АС. Това криминално престъпление тя не споменава, но пък напада Болонския процес и правото на студентите на мобилност, което нарича незаконно, т.е и Болонския процес и договора от Лисабон. Тази избирателна амнезия също е резултат на страха й, който се превръща или се е превърнал в страхова невроза или страхова психоза. Като добавим и звучението на гласа й - унесено, провлачено, дефектоговорно (но студентите сигурно я разбират някак си), впечатлението е за нуждата от незабавно напускане.
цитирай
875. анонимен - Току-що от Дойче веле
30.04.2009 15:07
съобщиха, че най-много я е страх Лилия Илиева, която не смее да отиде дори в Дойче веле, където изобщо не бият. И макар да няма софри като на Воденичаров една кока-количка (или минерална вода) и кафе, все ще ти предложат.
А "Дойче веле" готви голяма серия предавания за ЮЗУ "Без Воденичаров по воденичаровски".
цитирай
876. анонимен - Ректоратът се подсилва със специалисти
30.04.2009 19:34
По примера на вожда - всеСтранен познавач дори и на хранителния тракт, ректоратът се обзавежда със социо-етици, диетолози и психиатри.
Целта като досега е само една - да се бърбори каквото и да е, само не и за собствените нарушения, фалшификации, недомислици и репресиращи стойки.
цитирай
877. анонимен - Тук влизат и някои външни така че
30.04.2009 20:42
обяснявайте и малко повече.
цитирай
878. анонимен - конструктивно предложение
30.04.2009 20:47
Предлагам Комисията по етика към ЮЗУ да се самосезира, като предложи Светла Енчева за уволнение. Мотивите за уволнението да бъдат:

1. Даденото интервю за Дойче Веле
2. Наднорменото й тегло
3. Неуточнения вид на неврозата или психозата й.

За да остане вярна на себе си, Комисията по етика не бива да върши следните неща:

1. За нищо на света не бива да прави опити да запознае с целия запис на интервюто с Енчева (и непубликуваните му части).

2. Не бива да се интересува кой е авторът на текста в сайта на Дойче Веле - дали Енчева, или някой друг. (Нищо, че на сайта си го пише.)
цитирай
879. анонимен - пак 878
30.04.2009 20:48
Забравих най-важното - като четвърти мотив за уволнението на Енчева трябва да се посочат говорните й дефекти.
цитирай
880. kkabakciev - Ха-ха-ха!
30.04.2009 20:56
Енчева да бъде уволнена и затова, защото е предизвикала една дама да я заплаши, че ще отиде и ще й удря шамари!
Може ли, бе, Енчева, да докараш до такова състояние бъдещата председателка на комисията по етика!
Как може такова нещо?
Много весело в тоя ваш така наречен университет!
Наздраве! (Пийвам си биричката.)
цитирай
881. анонимен - Информация на ухо
30.04.2009 21:51
Не от ГТА-то, но от сигурен източник знам.
След Светла Енчева, днес между 13 и 14.00 часа е дадено ново интервю за Дойчето веле относно ситуацията в ЮЗУ. И положението на ситуацията.
Серафимова пак не е пропусната.
И за други неща ставало дума.
Очаквайте включване.
цитирай
882. анонимен - Проблемът е друг
01.05.2009 00:08
Проблемът е, че въпреки многобройните включвания НЯМА чуваемост.
Кабата става все по-прав, защото да си Университет все пак означава да има Диалог.
В ЙЮзу не само просто Диалогичното, а и съвсем Малко по-Различното се посреща на нож.
Защото трябва да е Тотално Едно /Без/личното, налагащо безусловно Йерархичното и размножаващо Двуличното.
Ега ти Академичното!
Та това е смразяващия проблем на самоизяждането.
Но защо толкова народ трябва да го отнася?
цитирай
883. анонимен - Идиоти!
01.05.2009 01:48
Идиоти!
цитирай
884. анонимен - Май нещо започваме
01.05.2009 13:08
да се изнервяме 883
цитирай
885. анонимен - Не излизай от анонимност
01.05.2009 13:55
883, няма нужда да си казваш името,
всички го знаем. Както и мястото ти.
цитирай
886. анонимен - Хорица,
01.05.2009 18:08
Вашите интервюта разтърсиха света!

Нищо вече не е същото!

Административно вече не можете да бъдете въдворени за лечение, което ще задълбочи състоянието ви.

Трябва нареждане на прокурор!

После, както показва досегашната практика, ще сте много благодарни за своемременната намеса.
цитирай
887. анонимен - към 886
01.05.2009 18:49
А ти какво мислиш за нещата, които се казват в интервютата с Дошков и Енчева? Какво мислиш за фактите, изложени от Дошков? Какво мислиш за писмото на Енчева до членовете на нейната катедра - http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_128kwh29nhf ?

Нека ти подскажа - "миришат им краката" не е правилен отговор.
цитирай
888. анонимен - Правилният отговор:
01.05.2009 19:08
Правилният отговор е, че Дошков (ако не е за лудницата), е за затвора.
Не може да биеш и да заплашваш с пистолет хора на работното им място.
Не може да не работиш, а да се оплакваш "плащат ми, макар и не това, което заслужавам". Вярното е, че нищо не заслужава.
Не може като Енчева да пишеш "Езикът е само форма на мисълта (ако я има)" и да се смяташ за образован човек. Нещо подобно е казал Сталин, когато се е занимавал с въпросите на езика. Вие имате манталитета на класическия сталинист (всички са виновни и всички са за затвора), но нали не си го признавате?!
Не може да докараш човек до бяс и да го предизвикаш да каже, че ще те нашляпа, да го записваш по това време и после да го изкараш прръв побойник. В ЮЗУ само Дошков е побойник.
Не може като Стефан анонимно да наричаш хората от университета със сквернословия, които възпитан човек даже не допуска до ушите си, камо ли да ги пише. За колегите си (доколкото значително по-изявени от него хора в науката са му колеги).
Не може да се опитваш да комерсиализираш "борбата с корупцията" и да гледаш да намажеш нещо ( "дава Европа, дава. Но поименно"). Тя, Емропа, само гледа в България някой да се пише поборник и да даде парите на отрудения европеец на български дембелин!
Свърши вече "аз съм антикомунист, дайте пари, специализации, обучение в Америка". Гнусно е да се правите на "борци с корупцията", която, освен всичко, не ви интересува. Нито пък имате акъл да я видите. Нито сте на такива позиции с ЮЗУ, че да имате достъп до документация. Каквото ви подхвърлят заинтересуваните - това.
Досадили сте на всички.
цитирай
889. анонимен - Люнгов. Кой си ти бе "всички"?
01.05.2009 20:14
На 888. Ако се изхожда от фактите, които си изложил и от посраната ти съвест, то "всички" сте тези, които в агитка сте викали и продължавата да скандирате пред началството "ура" и "да живей". Къде са правните ти аргументи за това, че Дошков, Енчева и Кабакчиев не са прави!?!? Някой, някого набил и бил побойник (макар че няма освидетелствуване), друг, който винаги си пише името бил анонимник (защото в блога анонимно са започнали да използват стила му), а трети бил сталинист (защото не търпял простотиите ви и стадното ви поведение)... Сигорно си на позициите, които не само могат да видят документите с корупция в ХГА (УЗУ), но си и от тези, които я творят. На теб Европа и Америка не ти трябват, защото с откраднатото може да си вземеш, каквато си искаш специализация! Защо обаче се туряш при всички!? Нали всички в това подобие на университет не могат да се облагодетелствуват като теб?
цитирай
890. анонимен - Разбира се, 888,
01.05.2009 21:45
...досадили ли са на всички - Дошков с разкритията си за незаконни и корупционни практики, Енчева с оповестяването на етичните норми в ЮЗУ, Дечев с популяризиране на историческите протоколни лъжи на историците... Абе, пълна досад, така си е!
Направо се чудя как все още ги търпите тези досадници! И защо не ги уличите в измама?
Просто е и никакви усилия не изисква. Само няколко факти = документи, ако може, са напълно достатъчни и ....направо ще ги разбиете!
Докажете, че мамят, че злословят, че лъжат!
Дайте пистолета на Дошков, покажете го!
Изтрийте записа от афектираната кристална моралистка Серафимова и проверете дали пък самата Св. Енчева не й е нанесла няколко шамара!
А това, дето Дечев го приказва по Дойче веле... опровергайте го! Покажете документите за легитимно Общо събрание, за законни ректорски избори, за чист мандат и всичко ОК.
...Иначе излиза, че досаждате ,888.
цитирай
891. kkabakciev - Ha-ha-ha! Nekva lelka po-gore se e iznervila
01.05.2009 21:53
Lelkite pochvat da useshtat, che pochvata se roni. Pochvata na bezzakonieto i sobstvenoto im maloumie!

Kato se ignorirat klevetnicheskite izlijanija, syobshtenieto voni naj-veche na negramotnost! Moga da komerntiram, no ne sega - njamam kirilitsa. Shte korigiram tova polozhenie i shte se vkljucha po-kysno ili utre!

Krasimir Kabakciev
цитирай
892. анонимен - "аргументи"
01.05.2009 21:58
Значи Дошков заплашва с пистолет - никой никога не е виждал този пистолет, но нали Факултетният съвет казва.

Значи Енчева е сталинист и докарала Серафимова до бяс? А можем ли да чуем или прочетем целите протоколи, на които се е случило това? Чувам, че онези заседания били записани с диктофон? Какво толкова в-бесяващо е казала Енчева?

Значи Стефан сквернослови анонимно :-). Ами какво невярно е казал Стефан, за кого?

Значи някой се опитва да комерсиализира борбата с корупцията? Кой? Как?

Конкретно, приятелю, конкретно. Знаем, че това клеветите си го учил професионално. Но в едно друго време. Днешният ден изисква по-умни методи.
цитирай
893. анонимен - Освен че е елементарен клеветник, ...
01.05.2009 22:04
Освен че е елементарен клеветник, 888 и лъже. Не Енчева е записала Серафимова, Серафимова сама си се е записала. Не Енчева е качила записа в интернет, а Дулов по желание на Серафимова.
цитирай
894. анонимен - Спрете, бе хора...
01.05.2009 22:14
Досаждате на 888, недейте така с човека!

Вие сте въоръжени, сталинисти сте и не спирате, да му се не види!
Отегчава го този форум, как не разбирате.
цитирай
895. анонимен - Интервютата на Петър Дошков и Светла
01.05.2009 23:52
по Дойче веле много ми харесаха. Жалко, че за там 5-6 минути не могат да кажат всичко. Но беше ОК.
Срещат ме хора дето не работят в ЮЗУ, но са ги слушали.
Дано и следващото интервю или интервюта (не ми стана много ясно) да са добри и полезни.
Има нужда. Има и ефект. 888 го издава. И не само.
цитирай
896. анонимен - Верно е, е-ректоратът се "подсилва"
02.05.2009 00:56
След точно назованите от 876 нови "специалисти" - според тяхните изяви във форума, към ректората пак се появиха традиционните изтъркани повтарячи на страховити измислици. Дойде мъглата на пистолетно- нечленоразделните подмени и подмятания. В тях "Стефан анонимно" говори; казващите истината докарват "човек до бяс"; борбата с тяхната "честна" корупция се "комерсиализира" - и те това "с акъл" го виждат.
А вече над година и половина не могат да отговорят поне с 1 /един/ смислен, документиран аргумент срещу Фактите, подкрепени дори и от одита на МОН.
И понеже те са на позиции с достъп до документацията, нека премахнат нареченото от тях"подхвърляне" от "заинтересуваните" - и да направят ПУБЛИЧНО достояние доклада на МОН, заедно с техните отговори и обяснения за продължаващите "високо рисковите практики" .
Няма друг начин да се спре със спекулирането с това, Кой говори и да се обсъжда КАКВО се казва - каквато е и идеята на форума
цитирай
897. kkabakciev - Изцепка на СДС, подобна на изцепка в ЮЗУ! Цирк!
05.05.2009 10:32
Както става ясно, националният съвет на СДС няма прерогатив да изключва хора от СДС, обаче малоумната управа го направила.
То бива, бива малоумие, но ето, че се проявява и на "високо" политическо ниво, не само на ниво управа на ЮЗУ.
Светла Енчева да се произнесе най-после за поведението на онова момченце, което оглави СДС!
цитирай
898. анонимен - Каба, а ти за кого ще гласуваш на и...
05.05.2009 11:22
Каба, а ти за кого ще гласуваш на изборите?
цитирай
899. анонимен - Не знам за Кабакчиев-
05.05.2009 12:09
но аз ще гласувам за Сашо Рангелов. той е кандидат за евродепутат.
ЖАЛКО, ЧЕ УМНИ ХОРА КАТО КАБАКЧИЕВ И СВЕТЛА не се кандидатират!
Също - Стефан Дечев, Петър Дошков. Такива хора са цвета на нацията!
цитирай
900. анонимен - Не карайте Свенчева да се произнася за каквото и да е
05.05.2009 13:21
Не карайте Свенчева да се произнася за каквото и да е. Току виж улучила в тотото да гласува нормално. Но нали като се произнесе тя, нормалните хора ще избягат оттам за да не ги бъркат с нея.
цитирай
901. анонимен - 900, а ти за кого ще гласуваш?
05.05.2009 13:33
900, а ти за кого ще гласуваш?
цитирай
902. анонимен - Хубаво е тук да се
05.05.2009 13:48
направи един преглед на пъстрия политически спектър. И кой за кого ще гласува.
Това ще обогати форума.
Хубаво е също да се говори за случая Сашо Рангелов и той да се връзва с други случаи, които нямат нищо общо с него.
От кога чакам това!

Хитрата стара леля Ася

Хитрата стара лел
цитирай
903. анонимен - от 900
05.05.2009 13:49
Ще гласувам за Партията на Зелените Либерали!
цитирай
904. анонимен - гласувател
05.05.2009 14:19
И аз ще гласувам за Сашо Рангелов. Той има пари - 40 000 лева само от бюджета на ЮЗУ. Важно е, че този факт никак не възмущава и въобще не интересува Свенчева, което означава, че няма да ме клейми по Дойче Веле. Може и да похвали Сашо и всички гласували за него. Така всяка неадекватност ще победи на изборите.
цитирай
905. анонимен - Хитра Стара Лельо Асьо,
05.05.2009 14:33
Този блог е за проблемите в ЮЗУ. Сашо Рангелов не е проблем на ЮЗУ.
Проблем, че една от козите на Дошков, изтормозена от интригите в ЮЗУ, се е разболяла.
цитирай
906. анонимен - 904 нагло лъже
05.05.2009 14:35
Из блога на Енчева http://svetlaen.blogspot.com/2009/04/blog-post.html

"Второ, ако е вярно казаното за Сашо Рангелов в dir.bg, Може да откраднеш парите на сума ти студенти и да им провалиш следването, и да се отървеш само с дисциплинарно наказание. Може да не си си взел часовете, които са ти предоставени по средата на втория семестър, и да те уволнят. Защото се казваш Петър Дошков."

Не Енчева, а Академичният съвет помилва Сашо Рангелов! А за кого и как гласува АС - това всички знаем.
цитирай
907. анонимен - Един въпрос.
05.05.2009 14:37
Преди въпросният Рангелов да отнесе 40 000 или поне лихвите от тях, колко струват на ЮЗУ
Кирил Чимев
Методи Аслански
Илия Гюдженов
Сашо (но не Рангелов, а Воденичаров)
и още и още?

А колко пари са изтекли заради там онези ректорски заповеди на Гюджи и Мирчев дето казват: "Сашо, харчи колкот можеш!"
А той можеше, можеше. Ах как го можеше!!!
цитирай
908. анонимен - еврика!
05.05.2009 14:50
Сега вече ми изглежда много вярно това, което чух - че случаят със Сашо Рангелов е бил изнесен само за да отвлече вниманието от случая Дошков и да мине уволнението на Дошков между другото. На Рангелов му се размина и не са ви Дойче Веле и Енчева виновни за това! Ех, само ако Лили Илиева хвърляше толкова енергия за случая с Рангелов, колкото за случая с Дошков, ех... Ех, ако и Серафимова, ех...
цитирай
909. анонимен - към 907
05.05.2009 14:55
Тепърва ще се установи Петото поколение колко може да харчи. Това, дето дотука чувам за харчовете му, не е здравословно за бюджета на ЮЗУ. Ама никак.
цитирай
910. анонимен - Какво си чул?
05.05.2009 15:19
Не излизай с номера, че ползваш поверителна информация.
цитирай
911. анонимен - Информация на ухо
05.05.2009 15:23
Последно за "Дойче веле" интервюто не било едно. А цели три след първите две.
От Берлин много харесали темата.
Замисляли да пратят човек на място. Да види какво точно се върши в Благоевград.
И случаят Сашо Рангелов ги интересувал, но им се виждал доста кокошкарски.
Но не и другите случаи. Там бил интереса. Там се виджали основните проблеми.
Там ще да са били истинските причини за сегашната ситуация.
цитирай
912. анонимен - 911
05.05.2009 15:24
DW не е в Берлин...
цитирай
913. анонимен - Напротив, 912
05.05.2009 15:35
DW е съвсем в Берлин. В София има нещо като офис.
От там не могат хей така да си правят командировки до Благоевград без да убедят шефовете в Берлин, че темата си струва.
И Лили Илиева затова е протестирала в Берлин след материалите с Дошков и Енчева. Където голям смях е паднал с писмото й. Поканили да изрази гледната си точка (щото искали и слушателите им да се посмеят), ама тя взела, че не отишла.

А да казваш, че DW не е в Берлин е все едно да кажеш, че ПИФ не е в Благоевград, а на Централна гара в София. Където Воденичаров наистина попиля грешни пари на ЮЗУ. Но не е разглеждано на Академичен съвет. Та затуй ти .....
цитирай
914. анонимен - На Стефан Дечев
05.05.2009 17:55
са му предложили 10 000 евро за разкриване на корупцията в ЮЗУ. Благодарение на него сега в Европа само за "Зала Шопов" се говори и вече там никой не иска да чуе за Кр. Попова не ми е удобно да спомена как я наричаше Стефан). Той е много възпитан човек, голям учен и е разобличил шопската салата като фалшив символ на българската национална идентичност.
Цяла Европа очаква новия му труд, който ще е върху руската салата. Тя е опит на русофилите у нас да ни обвържат с батюшката. Но да не издаваме творческите му планове или да не му даваме идеи за фони фундаментални открития. Човек каквато и глупост да измисли, за да го подиграе, все ще е над равнището на научните му постижения!)
цитирай
915. анонимен - 914, пропусна да кажеш, че на Дечев ...
05.05.2009 18:24
914, пропусна да кажеш, че на Дечев са му имплантирали чип в мозъка от КГБ и му диктуват какво да пише за Кристина Попова, шопската салата и руската салата.
цитирай
916. анонимен - до 914
05.05.2009 18:50
Лили,
Ето заради тези твои гениални мисли всяка медия държи да те излъчи. Ама ти се дърпаш.
цитирай
917. анонимен - Илиева,
05.05.2009 19:08
Постинг 914 не е първият, в който поставяте въпроси свързани с "ТОН" и "ВЪЗПИТАНИЕ".
По този повод да ви попитаме, Илиева. Случайно да разпонавате този стар постинг долу? Той е още от август 2008 г. Не от месец, не от два или три. Близо година вече.
Та ето ви и Вас и Вашия 'ТОН" и "ВЪЗПИТАНИЕ". Наслаждавайте му се, Илиева! Много Ви отива постинга. То общо взето такива са зад каузата на Воденичаров и миналото на ЮЗУ, и такива са срещу Дошков.

Та 25 август 2008 г.

анонимен - Блажени са ония,
25.08.2008 22:43 които ги хулят заради истината? Ще си позволя да ви направя първо една професионална забележка: евангелският цитат гласи точно обратното! Но това няма значение.
Тъй като познавам (и разпознавам) г-н Дечев, ми направи впечатление калко много от своите "лични мнения" той изписа анонимно. Което, разбира се, не ги прави в по-малка степен лични мнения! Негови са си.
А на вас ни ви приляга да реагирате така срещу личното мнение на човек, за когото даже не знаете кой е! И изобщо - срещу личното мнение на когото и да било.
Може би пък вие смятате, че "педераст" е обида?
Обида или не, това е положението: един човек пред мен лично (неанонимно и персонално) е изказвал нееднократно личното си мнение, че Стефан Дечев е педераст и аз няма да го спирам, ако реши да си направи блог и да разисква този въпрос в подробности.
Напротив, ще го окуражавам, защото свободата на личното мнение у нас не се приема добре дори от хора с претенции да защитават именно тази свобода. Каквито сте вие."

Цялата "дискусия" с участието на Илиева тук:
http://petdoshkov.blog.bg/drugi/2008/02/28/treto-otkrovenie-bitkata-pred-okryjen-syd-blagoevgrad.168002

Бог да му е на помощ на ЮЗУ!!!
цитирай
918. анонимен - За Дошков и Свенчева не е важен кр...
05.05.2009 19:13
За Дошков и Свенчева не е важен крадецът Рангелов, а са важни самите те. Впрочем NB: Воденичаров е направил Свенчева главен асистент без да е защитила докторат. Според тях, всеки може да краде.От техните писания не се виджа Воденичаров дае крал. Изглежда никак не е крал, а е давал, поради което ... Дошков и Свенчева го обвиняват в корупция.... Който е крал за тях не заслужава внимание, който не е крал, а е давал заслужава преследване до края на дните му.
(За Дечев да не говорим, моля. Такъв тъпак трудно и много рядко се ражда. Уникален!)
цитирай
919. анонимен - До 918
05.05.2009 19:30
Чавдаре, (Николов)
Мъчно му беше на форума без теб.
Крайно време беше да се обадиш.
Компанията на Илиева също ти отива.
цитирай
920. kkabakciev - Този път няма да гласувам
05.05.2009 20:16
Няма вече да гласувам, докато не се появи истинска антикомунистическа партия.
цитирай
921. анонимен - 913 е лъжец
05.05.2009 20:25
http://www.dw-world.de/dw/0,,9220,00.html

В Бон е, не е в Берлин.
цитирай
922. анонимен - Дали е в Бон или
05.05.2009 20:39
в Берлин не е толкова важно.
По-важното е, че България ще бъде европейска държава когато Воденичаров и Гюдженов влезат в затвора. И когато ....
цитирай
923. анонимен - И когато.......
05.05.2009 21:10
докопаме 10 000-те евра . германска награда за борци срещу корупцията.
Само не знам как ще си я делите!
Бизнес, братче .кво да праиш!
цитирай
924. анонимен - От 923
05.05.2009 21:15
Забравих горе да се подпиша.
Чавадар Николов
цитирай
925. анонимен - пак аз
05.05.2009 21:16
И забравих да добавя, че Стефан има седем крака, три уши, 34 зъба и смърди на пор.
цитирай
926. анонимен - Виждате ли как
05.05.2009 21:25
се разбесняхме като разбрахме, че ще ни изтипосате по "Дойче веле", гадове мръсни. Вие, дето изгонихте дядо Санди. Че и истината за миналото на ЮЗУ, тъсрите, копелета.
Вижте как вдигнахме интелектуално ниво на форума.
цитирай
927. анонимен - Да не се отклиняваме от въпросите ...
05.05.2009 22:09
Да не се отклиняваме от въпросите за

1. Сашо Рангелов и кражбата му от Държавния бюджет на 40 000 лева български чрез невнасяве на сумите от ДО в бюджета на ЮЗУ
2. Мълчаливото отминаване на "поборниците против корупцията" Дечев, Дошков и Свенчева на въпрос № 1 по Дойче Веле.
3. Което поставя въпроса за връзката между Рангелов и триото Дечев-Дошков-Трътлата.

Впрочем, Дойче Веле е в Кьолн.
цитирай
928. анонимен - Впрочем не е важно
05.05.2009 22:34
къде е Дойче веле.

Ако ръководството на ЮЗУ има желание да реши въпроса с Рангелов ще си го реши. И да си го решава.
За Сашо Рангелов е писала "Струма". Това като за Сашо Рангелов стига и престига. Правилно "Дойче веле" се насочва към други въпроси, които изпреварват Сашо Рангелов, и са много по-важни от неговата кокошкарска история.

1. Защо ПИФ е създаден с фалшив протокол?
2. Защо е допуснат Воденичаров да си разиграва коня 9 години в ЮЗУ и да му докара най-позорния одитен доклад в историята на България?
3. Защо все още не е уволнен Воденичаров за одитния доклад?
4. Защо още не е обсъден в ЮЗУ одитния доклад на МОН за ПИФ?
5. Защо още не е потърсена сметка от отговорните за точно този одитен доклад на МОН за ПИФ? Кои са те?

При такъв бандитизъм, какъв Рангелов бе? Ми дайте го на прокуратурата! Ама тогава първо трябва да
дадете на прокуратурата лицата Чимев, Гюдженов, .....а, бе дълга редица.

Ако е виновен Дошков за одитния доклад на МОН за ПИФ, да се накаже. Ако са виновни Гюдженов и Мирчев, да се наградят незабавно.

Впрочем, защо Струма не е написала и ред за одитни доклад на МОН, а ми публикува снимки на Серафимова?

цитирай
929. анонимен - Какъв протокол се опитваш да наб...
05.05.2009 22:40
Какъв протокол се опитваш да набутваш срещу 400 000 лева, защитнико на обирджиията Рангелов, 921? Какъв одитен доклад на МОН? Защо в него ги няма липсите на 40 000 л4ева? Що за одит е това? Да не ви го е правил някой перничанин от Сметната плата?

Нито Дошков нито Енчева работят. Рангелов е откраднал от нас, не от тях.
Те 100/100 са с него, за да го защитават.
цитирай
930. анонимен - 929, ти или си идиот, или се правиш на ...
05.05.2009 22:47
929, ти или си идиот, или се правиш на идиот. А може и да си идиот, който се прави на идиот. Само кажи - разликата между 40 000 и 400 000 лева ясна ли ти е? Кой е ощетил университета с първата сума и кой - с втората? Кой от двамата е дружески смъмрен и кой - награден? И от кого? Със сигурност не от Дошков, не от Енчева и не от Дечев.
цитирай
931. анонимен - Но моля ви,
05.05.2009 22:49
Дошков ясно каза пред Дойче Веле, че му плащат, НО НЕ ТОВА, КОЕТО БИ ТРЯБВАЛО ДА МУ ПЛАЩАТ!
Ясно е, че му се полага повече, но заради кражбите на Рангелов полагаемата сума е намаляла.
Така той е разрил и осъдил този случай на коррупция, но по един деликатен начин.
цитирай
932. анонимен - Като е откраднал Рангелов има си съд.
05.05.2009 22:54
Не се прави на отрепан.
А иначе е добре, че напомни за онези 400 000 лева, с които пострада ЮЗУ заради Воденичаров и Гюдженов, но не са само те.
Има и още. И не става въпрос за кокошкарските 40 000.
Ако някой е пропуснал Рангелов, ти иди и го допълни. Ама не анонимен в блога на Дошков, а в Дойче веле и с името си.
Само че ще те питат и за други неща. А не ти се иска.
За разлика от теб, Дошков и Енчева не ги е страх от въпроси.
Но не и твойте приятелчета.
Като чуете "Дойче веле" свят ви се вие.
Така ще е от тук нататък?
И все ще ви се вие.
Незвисимо дали радиото е в Кьолн, в Бон, в Берлин във Франкфурт или в Дортмунд. Много важно къде е точно.
цитирай
933. анонимен - Лъсна ви червения маймунски задник ...
05.05.2009 22:58
Лъсна ви червения маймунски задник свенчевци дошковци и дечевци няма кого да заблуждавате вече
цитирай
934. анонимен - О, 40 000 лева от бюджета били кок...
05.05.2009 23:05
О, 40 000 лева от бюджета били кокошкаски според трътлата-дечев и дошков?
Малко са им те!? С рангелов по 10 бинки ли сте си делили? Само за фотоматериали и пощенски таски с клевети за ЮЗУ не са ви стегнали, може би.
цитирай
935. анонимен - Не мога да се съглася,
05.05.2009 23:25
че не е важно къде е радиото. Може да е в някоя бивша източногерманска провинция, където разни осита да са се окопали и да пропагандират червената диктатура!
Да е забравяме, че Дечев е човек на Кокалис - син на личния лекар на Хонекер и доказан агент на ЩАЗИ. Кокалис му плащаше масрафа до Америка, за да види Стефан млади докторантки и да се прави и той на младо гадже.
При тоа положение е ясно, че за тия хора 40 000 лева са джобни пари. А Светла с гордост пишеше, че е пратила на сирачетата в Могилино 10 лева. Това й се е откъснало от сърцето.
цитирай
936. анонимен - Не мога да се съглася,
05.05.2009 23:26
че не е важно къде е радиото. Може да е в някоя бивша източногерманска провинция, където разни осита да са се окопали и да пропагандират червената диктатура!
Да е забравяме, че Дечев е човек на Кокалис - син на личния лекар на Хонекер и доказан агент на ЩАЗИ. Кокалис му плащаше масрафа до Америка, за да види Стефан млади докторантки и да се прави и той на младо гадже.
При тоа положение е ясно, че за тия хора 40 000 лева са джобни пари. А Светла с гордост пишеше, че е пратила на сирачетата в Могилино 10 лева. Това й се е откъснало от сърцето.
цитирай
937. анонимен - Не е зле
05.05.2009 23:30
клветниците да се подписвате.
Щом сте толкова сигурни.
Но каквото и да пишете, "Дойче веле" за авгиевите обори на ЮЗУ няма да ви се размине.
А това дето си го написал, нещстний 933 и 934, го кажи на Дойче веле, или го напиши в "Струма", за да те дадат на съд.
цитирай
938. анонимен - Крум от нерви
05.05.2009 23:32
почна да се поства по два пъти
цитирай
939. анонимен - Мале, Мирчев
05.05.2009 23:34
Чети нагоре и си виж командата.
С тия си за никъде.
И затова стигна до тук.
цитирай
940. анонимен - Дечев, Дошков, Енчева и останалите ...
05.05.2009 23:42
Дечев, Дошков, Енчева и останалите не се страхуват да излязат с името ти. Кажи кой си, защото искам да им предложа да те дадат под съд за клевета. И тримата.
цитирай
941. анонимен - А бе човек, не разбра ли,
05.05.2009 23:48
че не 20, а 220, или 2 220 постинга да напишеш, няма да спреш публичността за ставащото в ЮЗУ. Няма полезен ход.
Вече не е интересно кой е.
цитирай
942. анонимен - Ще видим
05.05.2009 23:56
кой ще бъде съден, лапачи!
Писна ми да работя, а вие да плюскате.
Малко ви били 40 хилядарки, нямаи значение!
Ще видим дали ще са малко за съда и как точно сте ги прилапали!
цитирай
943. анонимен - Ako говориш
06.05.2009 00:04
за Рангелов на кой му пука.
Но с него нали знаеш - и другите случаи - 400 000 хилядният Гюдженов. Одитен доклад. Престъпления. Заповеди. Кой подписал? Виновни. Следствие. Съд. Присъда.
Това да се чува.
Че е и едно дело лежи вече и залежава безобразно дълго в съда.
цитирай
944. kkabakciev - Понеже говорите за Германия
06.05.2009 00:16
Ето, преди час тук по новините дадоха затвор на ЩАЗИ, разказаха за него подробности, Ангела Меркел коментира, че това е затворена страница, обаче никога не трябва да се забравя и пр.
Кога в кочината са показвали по официалните новини затвора в Белене или друг подобен?
Кога в кочината съответният премиерът е заявявал, че това е затворена страница? Отговор - никога!
Кога днещният така наречен премиер ще заяви по телевизията нещо подобно?
Отговор - никога!
Защото докато в Германия страницата е затворена, в кочината дори не е открехвана. И по ред други причини.

Я, моля, изобщо не говорете за Германия!

Сравнение няма, и не може да има.
И в тази държава има проблеми, и не може да няма, но всякакво сравнение е неуместно.
Просто едното е държава, другото е кочина.
цитирай
945. анонимен - Безумно постна пародия
06.05.2009 01:29
е шумотевицата на Мирчовистите за "станалото" с Рангелов.
Първо, никой още не е чул другата страна - да се види какво точно е "станало" - и той ли ходи с пистолет?. И това се превръща в начин на употреба - ИвМ постоянно го прилага.
Но тук трябва и конкретика.
Второ, без изобщо да защитавам Рангелов, би трябвало да се уточни: тези пари не са "от бюджета на ЮЗУ", а са от "собствени приходи", за които клакьорите не са си мръднали пръста - за разлика от С.Р.; И още - имало ли е ЮЗУ някакви разходи за тези евентуални приходи?
Няма нужда /освен ако целта е отклоняване на вниманието от Официално установените закононарушения от ИлГю, Ал.Во и - особено - ИвМ - в скрития Одитен доклад на МОН/ да се търси сламката, а да се заобикаля гредата.
Абсурдно е да се свързват имената на П.Д., Ст.Д. и Св.Е. с това, което се приписва /или може би е направено- виж по-горе - от С.Р./.Има човек, който ще информира с името си - ако твърдящите неанонимно застанат зад думите си.
Вижте петте въпроса на 928 - отговорете поне на тях.
Докога иВМи ще се снишава? Докога АС ще се прави на поне две от трите маймунки? Докога Контр.Съвет ще подкрепя крещящите нарушения на закона? Докога Комисията по етика ще е поръчкова неестетическа измислица?
"Без АлВО - по вОДЕНИЧАРОВСКИ" е път заникъде.


цитирай
946. анонимен - За "станалото" с Рангелов
06.05.2009 07:40
е сраммота да се вдига празен шум. Човекът сам си набира студентите, години наред ги обучава и е подготвил стотици учители по английски език от цялата страна. Те са много доволни, даже в нета има писмо на бивши студенти, които изказват възхищението си от лекциите на доц. Гергана Дянкова. Естествено че парите ще отиват при тези, които са вършили работа! ЮЗУ няма никакво право да претендира и за стотинка от тях!
цитирай
947. анонимен - към 946
06.05.2009 08:47
Колега, знаем защо Гергана Дянкова е трън в очите на Мирчев. Знаем и за усилията му да се разправя с нея и близките й... не до пето, а до десето коляно. Но знаем също и че Дянкова не се поддава на натиск и манипулации. Нито на Мирчевите, нито на Вашите. Знаем и че лекциите на Дянкова са хубави и че студентите й я обичат, въпреки всичко, което й се случва. Знаем и че не е корумпирана. Както и че Вие сте жалък клеветник.
цитирай
948. анонимен - Пусто, от ден на ден
06.05.2009 12:40
става все по-зле за ръководството на ЮЗУ.
И няма измъкване.
Каквото си надробил ...
цитирай
949. анонимен - на Иванчо Дробинето
06.05.2009 16:03
едва ли му пука: с тая нежна биволска кожичка, с деликатността на бебе-носорогче, с мащаба на слонското ушенце, с човещината на кродилската сълзичка, с доброжелателността на черничката дупка - под сенчицата на юбилейния АлВо- балон.
цитирай
950. анонимен - Да,
06.05.2009 16:38
освен това има копита като на глиган и хобот като
слон!
Нещо темата за стотиците учители по английски език от страната, приемани и обучавани от Рангелов и др.,
не ви импонира!
Но разговорът ще бъде продължен при други обстотелства.
цитирай
951. анонимен - Не, бе Круме!
06.05.2009 16:52
Просто има по-важни от нея
- Едни фалшифицирани протоколи от секретарки!
- едни фалшифицирани протоколи от доцентки
- едни фалшифицирани от Гюдженов, Воденичаров и още някой.
- едни унищожени аудиозаписи
- едни неунищожени аудиозаписи дето Етиката заплашва със шамари
- Един Воденичаров и едни мандати
- Едни хора дето се бореха срещу беззаконията на Воденичаров и срещу които сега се бори май ръководството.
- едно ръководство дето не се бореше с Воденичаров, а заставаше до него за да се снима
- едни близо 500 000 лева, с които ЮЗУ е ощетено за да плати гяволиите на Сашо (не Рангелов, а Воденичаров) и Гюдженов
- един одитен доклад, който няма равен на себе си в историята на висшОто образование в България
- има един протокол на филолози от 15 април
- има един втори семестър, който е ЗАПОЧНАЛ БЕЗ ДОШКОВ ДА ИМА НИКАКВИ ЧАСОВЕ. Нито един час
- има едно решение на Софийския апелативен съд дето в един протокол казват, че не го признавали
- има една Серафимова, дето пазеше Воденичаров, а още си е началник
- има и една Пискова, дето пак беше дружка голяма на Воденичаров и е "НАРОДЕН БУДИТЕЛ"

Списъкът може да няма край. Като беззаконията и корупцията в ЮЗУ от много, много години.
цитирай
952. анонимен - Напротив - темата Рангелов
06.05.2009 16:55
трябва да бъде обсъдена - въпреки наложеното предрешено становище.
Но темата е на дъъъълга редица от премълчавани мащабни институционални ненормалности - все поради тези прословути Други Обстоятелства.
цитирай
953. анонимен - ГОСПОДИНЕ СТЕФАН ДЕЧЕВ,
06.05.2009 19:26
Искам да Ви азясня обстоятелствата около едно от най-страшните престъпления, посочени от Вас сред многобройните, а именно: започването на летния семестър, без на Дошков да му е даден нито един час.
Разпределението на часовете за еместъра е извършено на катедрен съвет, който, за удобство на Петър Дошков, е проведен в село Калояново, Пловдивско. За съжаление, добрите постъпки на филолозите свършват до тук. Защото, точно в момента, в който Дошков си отворил устата, за да каже кои часове е компетентен да води, той съзрял през прозореца, че вълк е нападнал една от козите му. Като съвестен гражданин, задължен от законите на страната да пази имуществото си, той се хвърлил към злосторника с насочен джиесем и с викове "Ще те застрелям". Но страшният вълк не бил глупав като секретарка в деканата и, вместо да се изплаши, продължил да хрупа от Дошковото добиче. Тогава Дошков приложил старата си тактика от юмручни удари в муцуната (леви крошета), с която навремето нокаутирал деканката на факултета за наказание, че не ходи на работа в удобно за него време. За разлика от дканката, вълкът веднага се гътнал и сега върху неговата кожа Дошков си пие ракията.
Но коварните му колеги се възползвали от петминутното му отсъствие и заграбили всички хубави и лесни часове. После, когато вече нямало как, от кумова срама му дали лошите и трудните, но умният Дошков веднага оспорил техния индивидуален адинистративен акт и сега законът му е вързал гащите.
Що се отнася до чутовния Одит, Вие, г-н Дечев, без съмнение сте проучили одитите на всички университети у нас. Тъй като само един от одитите на СУ беше за 1 500 000 лева, а на ЮЗУ е за 400 000 лева (данните за ЮЗУ са Ваши), няма съмнение, че ЮЗУ е много зле, тъй като 400 000 е много повече от един милион и половина.
Поздравления за прекрасното изследване за салатката! И внимавайте с ракийката!
цитирай
954. анонимен - За дъртия Лялев
06.05.2009 19:39
Абе още ли се подфизава в ПИФ смръдльото Лялев? Мислех, че отдавна са го пенсионирали, но вчера мои познати - студенти по право в Пиф, ми казаха, че даже е вдигнал "мизата" за даден изпит - вече и по 600 ЕВРо за 1 изпит!!! И такъв мошеник още не е в затвора?!
Ало-о-о, Мирчевия задник, какво чакаш!
цитирай
955. анонимен - Изключително
06.05.2009 19:43
интелигентно попадение, 953.
Думи, думи и пушилка за нищо.
1. Болна фантазия на тема заседание на филолози в Калояново (случаят е за медицината, не за този форум), плюс стари тиражирани клевети срещу Дошков.
2. ФАКТ ПЪРВИ - Одитният доклад на МОН за ПИФ при ЮЗУ е наистина най-чудовищният и унищожителен одитен доклад правен на университетска структура в историята на българското висше образование.
ФАКТ ВТОРИ - Всички отговорни за престъпленията посочени в одита са вече наградени, повишени и издигнати в службата.
Или са се измъкнали ненаказани.

цитирай
956. анонимен - Допълнение
06.05.2009 20:19
Във връзка с боксовия мач, проведен по инициатива на Дошков в деканския кабинет, местният вестник излязъл на другия ден след тогавашното му уволнение с голямо аглавие "Боксов мач между декан и асистент завърши 1:0." Това е долна клевета, тъй като присъстващата публика единодушно присъдила победата на Петър Дошков, при това - не по точки, а с нокаут.
Поради галантност и кавалерство Дошков дори не завел дело за присъдените му имуществени вреди по време на мача (разпрано яке), а поради скромност избягва да говори за случая и да се похвали с голямата си победа.
ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО СМРАДЛИВЕЦА Лялев, той е един от хората, допринесли ммного за дипломирането на Дошков като юрист и само за тази заслуга той трябва да получи персонална пенсия, за да не се излага на стари години да проси по 600 евро за изпит.
А за това, че не е имало катедрен съвет в Калояново, май че сте прави. катедрените съвети се провеждат в Благоевград, въпреки че това е много неудобно за Дошков и той право протестира.
цитирай
957. анонимен - Лили, абе едно не мога да разбера. ...
06.05.2009 20:42
Лили, абе едно не мога да разбера. Сигурно ти ще ми обясниш. Представям си Дошков, представям си и Кърлова. За да я цапардоса, на пръсти ли се е повдигнал? На масата ли се е качил? Как я е надвил? Щото тя е не само една глава над него, а и ячка пада! Но ти всичко знаеш, ти ще ми обясниш.
цитирай
958. анонимен - Лили, "боксовият" мач
06.05.2009 21:10
"Радка пиратка" (твой израз) - Петър Дошков (тема, в която лекомислено те вкарва Крум, знаейки състоянието ти) е тема приключена за българския съд.
Но знаеш ли кое е лошото? Неприключени са следните теми:
- разликата между нетна и брутна заплата на Дошков, поради непълното му възстановяване на работа през април 2008 г., точно както го е категорично постановил Софийския апелативен съд
- клеветите за носещия пистолет Дошков в протокола от 15 април
- оценката "клиничен случай" в протокола от 15 април
Имаш и още един куп обиди по форумите, които си подписала.
По тези и други въпроси се моли за малко снизхождение от страна на Дошков. Иначе, според закона, положението не е никак розово.
Мъка-а-а-а!!!
цитирай
959. анонимен - Вие питате - ние отговаряме:
06.05.2009 23:04
Прри голямата разлика в ръста между деканката и Дошков въпосът как я е надвил е наистина резонен!
Ето как: тя е седяла на стол зад бюро (к7оето обича да прави). Дошков се е хвърлил върху нея с двете ръце върху раменете й и я е натиснал върху бюрото.СЛЕД КОЕТО Й Е НАНАСЯЛ юмручни удари по лицето само със здравата си ръка, а с другата ръка я е натискал върху бюрото. Тя е успяла да го хване за якето и го е дърпала в страни, с цел да се освободи.
При което якето му се разпрало и той излезе оттам с разпрано яке. НО никога не се е опакал от лошата й постъпка и не е направил изобщо въпрос за явно нанесена имуществена щета! Човекът е кавалер.
После с покойния П. И., (иначе - много патил от Дошков, който за азвлечение често го псуваше, понеже човекът беше на 65 години, а Дошков казва за себе си, че е геонтофоб) - та двамата хванахме Дошков и му наливахме в главата, че единственият му шанс е да отрича докрай. Което той и прави!!!
Но чак пък и да се хвали с деянието си и да се чувства герой - много се извинявам, няма да мине.
А и какво казваше тогава един овек - "Хубаво е почнал, ама защо не е довършил!".
Все пак Рада не е Кубрат Пулев, нали така. Не е Тайсън. Нищо похвално няма в тази постъпка, за уволнение си е. А сега, като е минало време - и за присмех и подигравка.
А за "заплахите" на Стефан Умния - Стефане, дребна душица си и дребно човече. Не заплашвай хората, особено - със съд.
цитирай
960. анонимен - А, седнала била Радка, значи. Това ...
06.05.2009 23:12
А, седнала била Радка, значи. Това беше много важно уточнение, благодаря ти, Лили!

Беше безкрайно интересно, че ти си била хванала Дошков и си му набивала в главата да отрича, да лъже - бива ли така бе, Лили, такъв принципен човек си, пък да хванеш някой и да го караш да лъже. Тц, тц... Тююююю!

Лиле, а на тебе ясно ли ти е, че недоказаните обвинения са клевети? И че са подсъдни? Както и съучастието в прикриване на престъпления?

Не съм Стефан, между другото.
цитирай
961. анонимен - Кой с какво ви плаши бе, Илиева?
06.05.2009 23:17
А иначе по повод на написаното горе. По времето когато се въртеше "Радка пиратка", вярно, че Слави имаше един "Тайсън кючек".
Но чичо Кирчо (Чимев) си обичаше "Радка пиратка".
цитирай
962. анонимен - Лили,
06.05.2009 23:30
Остви кой прав и кой крив.
Опомни се!
Даваш ли си сметка за помията, която изливаш срещу човек, който може да е всякакъв, но е единственият, който през януари 2005 г. е казал публично, че Воденичаров е престъпник. След три години и половина, всичко казано от Дошков е потвърдено от МОН.
Как не можа нито ти, нито колегите ти, да го разберат.
Не правете ЮЗУ за смях!
цитирай
963. анонимен - Не знам за тайсън.
06.05.2009 23:59
Обаче Тайсън е много известен боксьор, беше световен шампион.
На млади години гледах боксови мачове, затова ми беше интересно как точно Дошков е млатил Рада. С юмрук по лицето, което си е точно бокс.
Имала съм възчожност да опозная добре Дошков и не сте вие, които ще ми разправяте какъв е той.
Нищо не е "потвърдено" от МОН, а Дошков е осъден от 17 души студенти за клевета. Ако аз бях тогава в България, и аз щях да го съдя, като знам какви клевети е сипал. Четох му оправданията - обяснява на юристите, че той бил изговорил "самостойно изречение", а в стенограмата имало сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено. Като го срещна, ще трябва да ми обасни какво значи "самостойно изречение". И други работи ще трябва да ми обясни, не - на юристите да говори за синтаксис.
цитирай
964. анонимен - Без думи.
07.05.2009 00:08
"Нищо не е "потвърдено" от МОН ..."

Да-а-а-а-а-а-а!
Е, Мирчев?! Какво ще кажеш?
цитирай
965. анонимен - Забравих
07.05.2009 00:15
да напиша, че не съм подтиквала Дошков към лъжестидетелстване. В случая той не е свидетел, а извършител на побой.
Ако въпросът се разглеждаше на съдебен проес, той трябваше да е ответник по дело за побой (с леки телесни повреди).
Но никой не е мисблил да го съди, Рада искаше само да го разкара от факултета.
Понеже Дошков караше жена си всеки ден да ходи и да плаче при Чимев и да моли да не го уволняват, той изчака да инат два месеца и на следващия ден издаде заповед.
Дошков заведе дело за заповед, издадена след законния срок, което спечели. Не е ставало дума за причините за уволнението, само за датата на заповедта.
цитирай
966. анонимен - За Мак Тайсън!
07.05.2009 00:26
Загубили сте, че не знаете кой е Мак Тайсън!
Кофти човек, но страхотен боксьор! Дошков не може и да помисли да се мери с него!
Ако Дошков иска да упражнява този спорт, при неговия дефект в дясната ръка е подходящо да се бие с обратен гард. В схватката с Рада той точно това е направил, но противникът му не е бил равностоен (напоследък има и бокс за жени, но това вече не е спорт, а порнография. Сигурно на това казвате "Тайсън кючек"). Боксът е мъжка работа и се играе само от мъже! Не знам Дошков и Рада къде са се натиснали в тая работа!
Извинението за Рада е, че тя просто е била нападната изневиделица. Една седмица преди това Дошков разправяше, че "Рада има златно сърце".
цитирай
967. анонимен - Извинявайте коя
07.05.2009 00:28
беше тази Кърлова. Дето Воденичаров се хвалеше, че му е дала теста 10 дена преди изпита ли?
И после кандидатстудентската работа
Тест - Отличен 6
Есе - Слаб 2

Добре е, че вече няма такива работи.
цитирай
968. анонимен - О, сега разбрах кой си! И защо по това време
07.05.2009 01:14
си в нета!
Тая работа, за която пишеш, си има причина, но с нея Воденичаров няма нищо общо.
Текст за проверка на павопис се използва в Англия Америка, Австралия и много други страни.
За английския правопис тестът е приложим.
За българския правопис тестът не е приложим.
Не може да се провери правописа на българче с тест.
Но в крайна сметка който иска да следва, влиза.
Не е важно кой и какъв влиза.
Важно е кой и какъв излиза. Ето, това е важното.
В много страни няма никакви ограничения за записването на студенти. Скоро и у нас така ще стане.
цитирай
969. анонимен - Ха, ха, ха
07.05.2009 02:11
Цитат:
"Но в крайна сметка който иска да следва, влиза.
Не е важно кой и какъв влиза.
Важно е кой и какъв излиза. Ето, това е важното."

Ами тези на Воденичаров излизат такива, че както ги видяхме, говореха за "ЗАКОНЪТ НА ЮЗУ"
А и сам Воденичаров си казваше, че откакто въвели казусите, положението по държавните изпити било повече от трагично. Това "по ЗАКОНЪТ НА ЮЗУ", очевидно. Или "законът на ПИФ". А може би "законът на Воденичаров".


ЦИТАТ:
"В много страни няма никакви ограничения за записването на студенти. Скоро и у нас така ще стане"

Само, че провери в тези страни колко от влезлите първи курс стигат втори. И колко завършват.

И тестовете тамошната Кърлова дали ги дава на тамошния Воденичаров 10 дена преди изпита. Че и той да се хвали, че ги е получил. Че ги и напечатал "в печатницата на МВР".
Много го обичапе той това МВР, ама и то не му помогна.
цитирай
970. анонимен - Външен съм, т. е. - никакви контакти ...
07.05.2009 23:37
Външен съм, т.е. - никакви контакти нямам с вашия университет. Завиждам ви за този форум. Можете да напишете всичко, което мислите. То, вярно, че и доста поводи за обсъждания дал господ в Югозападния... Но евалла на Дошков за блога - човекът, какъвто и да е - луд или честен, въоръжен или преследван, просто е успял да хвърли камъка в блатото и ви дава възможност да участвате в образуването на вълничките.
Да ви кажа, че и в нашия университет е блато, май няма да ви изненадам. Но при вас поне има вълнички.
Ректорът ви явно е смешник-мошеник. Защото Воденичаров и той си беше мошеник, но си беше със здрава ръка - при него такива разпасани дружини с блогове и форуми - абсурд! А този Мирчев съвсем е изтървал юздите. Как след Водиничаров сте си избрали за ректор такава безпомощност, не мога да си обясня. Но пък, от друга страна - всяко зло за добро. Така че може наистина да ви дойде до гуша от мошеници (без значение дали са колоси или са мъници!) и да поразчистите натрупаната мръсотия. От мен: колегиален поздрав и кураж!
цитирай
971. анонимен - С благодарност към странника,
08.05.2009 00:41
и с пожелание да се смени метафората:
нека не е кална локва,
нека не е блато,
нека да е опитът на втората жаба в млякото.
Защото трябва да се възродят Университетите -
като всичко останало.
цитирай
972. анонимен - ДО 970
08.05.2009 07:31
И аз - с благодарност, колега 970, но и с желание да изясним едно недоразумение: Воденичаров не е предишният ректор на ЮЗУ. Разбираемо е объркването Ви, не сте виновен, защото и самият Воденичаров, както и целият ЮЗУ почти десетилетие изпадаха в такава заблуда.
Простено Ви е :)
цитирай
973. анонимен - Академично или клинично
10.05.2009 19:23
ЮЗУ - безумни тайфуни с ненежни имена
цитирай
974. анонимен - 11 май 2008
11.05.2009 07:03
Неделен ден. Хубав и слънчев. ИвМи се е отрязал. Жестоко. Хваща служебния мобилен. Плащан с парите на ЮЗУ.
И звъни ли, звъни. И заплашва. И обижда. И на понеделник сутринта не помни.
Казват, че Мтел, Глобул и Вивател още пазели разговорите.
Честит юбилей!
цитирай
975. kkabakciev - Хат така! Добре, че станали безобразия, та накрая да напише някой нещо тук!
11.05.2009 09:10
Ей, да не отиде човек малко до Германия, няма кой тук да ви ръчка да се борите и да участвате активно във форума! Сега вече съм тук и имам нормална кирилица - та започвам да подпуквам Бг-простащината.

Първо, видяхте ли безобразията на оня младеж, дето го натресоха за лидер на СДС? Ами той не познава собствения си устав! Изгониха няколко души от СДС с решение на националната управа!?!? Ама чакайте бе, решения за изключване се вземат от общинските съвети! Е, да, ама те тия изобщо не четат устава! Що ще го четат устава си, като могат направо да си газят през просото?

Това е абсолютно същото, както с Дошков! Събрала се така наречаната управа на вашия така наречен университет. Свирнали им да гласуват да бъде уволнен Дошков - и те, колко му е, гласували! Без да проучат случая!

Българска работа, просташка!

Правят го и в университети, правят го и така нареклите се политици! Абе, какви политици? Вчера хвалил главореза Ленин и правешкия дебил и катил, днес вика "Аз съм десен и антикомунист"!

Второ, крайно съм озадачен от поведението на моята приятелка Светла. Тя написала съобщение за изборите - конкретно за зелените и за сините. И как щяла да гласува за сините. Пуснах преди 2-3 дни в блога й съобщение за безобразията на младежа - и направих паралел между безобразието срещу Дошков и безобразието с незаконното изключване от СДС. Гледам - и до тая сутрин съобщението ми го няма. Пак ми го е глътнала (цензурирала). Вярно, нейно право е да пуска или не едно или друго съобщение в собствения си сайт. Ама нали уж е демократка, боркиня за права и не знам какво. И най-важното - налице е безобразие на управата на СДС, налице е същото безобразие в ЮЗУ. И уж Светла е поддръжник на Дошков!?!?

Ами за сините? Ами те не спират да вършат безобразие след безобразие. Светло, Светлоооо, за тия ли ще гласуваш, а? За давалия съвети на комунистическите убийци как да не загубят доверието на народа в собствения им парцал?!? За неотворилия досиетата драгалевски соцполитмислител? И за некомпетентния младеж?

Трето, важно фактологически. Младежът - лидер на СДС, оказва се, е работил (доколкото е работил) къде? Ами как къде - в института на оня Красен Станчев. Същият, който подписа направената от комунистите конституция, с която си бием главите всеки ден вече 19 години! Същият, който направи маса безобразия срещу СДС тогава (през 1990 г.)! Същият, за когото комунистите казваха преди изборите за ВНС: "Аааа, това е наше момче, няма страшно!" Бил син на ония с абревиатурата АБПФК!

И сега лидер на СДС е лице, което явно е напълно некомпетентно (доказва се както от непознаването на устава, така и от невъзможността да се справи с елементарен казус около регистрацията на партията), оказва се протеже на един изхвърлен от СДС и подписал конституцията!?!? Същата конституция, за която самото СДС уж винаги заявява, че е лоша и правена от комунистите с цел запазване на позициите им!

Какво става, а?

Алоооооу, събудете се, бе!
цитирай
976. анонимен - към 974
11.05.2009 10:01
А, имаше ИвМи смътни спомени, защото на другия ден пак въртя телефони на накои от същите хора да замазва положението. Или просто си е погледнал в телефона на кого е звънял?

Ех, какви времена бяха тогава!
цитирай
977. анонимен - Добре дошъл, Кабакчиев!
11.05.2009 14:41
Имаме нижда от теб!
С фокусирането на проблематиката върху "синята коалиция" и неправилния избор на Светла, ти отново центрираш дебатите в този форум.
А иначе те са едни: кой му бил мандата, кой фалшифицирал протоколите; кой събирал билети за да отчита фалшиви командировъчни; колко пари са дадени за таблата, а клко струват реално; кои са дружките на Воденичаров ...... Досадно, дребнотемие.

А какви теми има - Мартин, синята коалиция, неправилния избор на Светла. Друго си е.

Хитрата стара леля Ася
цитирай
978. анонимен - 977, към "дребнотемията&...
11.05.2009 15:11
977, към "дребнотемията" - да не забравяме и какво честваме днес - 1 година масов петопоколенски телефонен тероризъм. Той Петото и преди се е обаждал на този-онзи да заплашва, но за първи път реализира такъв масов пиянски удар на този ден преди една година.

Да ни е честито!
цитирай
979. анонимен - Честит ни нов сайт на ЮЗУ, колеги! ...
11.05.2009 18:30
Честит ни нов сайт на ЮЗУ, колеги! Най-обективната информация в него е за Академичния съвет:

http://www.swu.bg/university-profile/management/academic-council.aspx
цитирай
980. анонимен - ха-ха :)
11.05.2009 18:46
Напълно вярно! Академичният съвет е едно голямо... (многоточие).
цитирай
981. анонимен - към проф. Кабакчиев
11.05.2009 19:38
Проф. Кабакчиев,
напълно сте прав. Не е морално да казваш, че повече партии разводяват вота и ... не трябва да се конституират в изборите, щотото ако ги няма - всичките гласове за тях ще идат за любимото СДС. Енчева или не е социолог (което е видно от 11 годишното й незащитаване на дисертация), или не е наред с представите за демокрация, която априори изисква и предполага плурализъм, вкл. на партиите, явяващи се на избори.
Ако съм решил да гласувам за Зелените и те не бъдат допуснати до избори, аз няма да гласувам за никого в т.ч. за СДС. Същото е, ако съм решил да гласувам за ДСБ. Като не ги пуснат на избори - пак за никого няма да гласувам.
последното нещо, което искам, е вашата приятелка, която ви трие системно постовете е да ми определя кой партии ще се явяват на изборш, ка съм щял да съм бил гласувал и не на последно място - да ми преподава социология.
Винаги ваш!
цитирай
982. анонимен - До 981
11.05.2009 20:06
Точно така!!!
Благодарим ти, Дулов!!!
Казвах ли ви аз, че много добре се получава с новия фокус поставен от Кабакчиев!
Още ноември ви го казвах, ама не ме слушате.
Но не само Светла. И другаде искам да бъхтате!
Стига с това дребнотемие и жълтивини.

Хитрата стара леля Ася
цитирай
983. анонимен - само така!
11.05.2009 20:43
Крайно време беше Кабата и социолозите да се сдушат. After all, birds of a feather flock together!
цитирай
984. kkabakciev - Позицията на 981 за мен е напълно приемлива и резонна
11.05.2009 21:28
Но съобщението не е насочено толкова към мен, колкото към Светла Енчева.
Вече казах, че не разбирам нейното поведение - и потвърждавам това.
Аз нямам никакви лични проблеми с нея - даже скоро се виждахме и говорихме, тя направи една услуга на мен и на Дошков и т.н.
Обаче не може да си приятел с някого и да не му пускаш съобщенията, щото ... ами те ще навредят на СДС.
Е как така? Ако СДС вършат глупости и безобразия, и ако някой мисли, че вършат глупости и безобразия, трябва мнението да бъде чуто. И, ако трябва, опровергавано и пр. Ама да не го пускаш? Това какво е?
За дисертацията - и аз й казах преди седмица да вземе да напише дисертация. Всеки уважаващ себе си преподавател в университет трябва да защити дисертация. Поне една. Иначе са съмнителни компетентостта му и желанието му да се впише в академичната общност.

___
Не знам кой е 981 и не ме интересува. Тук обсъждаме мнения, а не личностите, които стоят зад тях (особено, ако са анонимни).
цитирай
985. анонимен - А мене пък лично не ме интересуват ...
11.05.2009 21:59
А мене пък лично не ме интересуват изборите и въпросите поставени от Кабакчиев.
Но ме интересува защо Комисията по етика не се е сезирала за телефонните обаждания на пиянски глас от ректорския мобилен през м.г.?
цитирай
986. kkabakciev - Добре, естествено, че хората тук се интересуват повече какво става в ЮЗУ и как да се постигне законност
11.05.2009 22:21
Много добре!

Както казва хитрата стара леля Ася, дебатите са: кой му бил мандата, кой фалшифицирал протоколите; кой събирал билети за да отчита фалшиви командировъчни; колко пари са дадени за таблата, а клко струват реално; кои са дружките на Воденичаров ...... И, противно на заявлението (иронично) на хитрата стара леля Ася, аз казвам, че това не е досадно и не е дребнотемие!

Е, хубаво, но да се твърди по сто и по хиляда пъти, че нечий мандат е незаконен и са фалшифицирани протоколи и пр.,

ТОВА СЕ УСТАНОВЯВА ЧРЕЗ СЪД!

Извинявам се много, че ще го кажа сигурно за стотен път, но това е точно така: който иска законност,

ОТИВА В СЪДА И ПОДАВА ИСК!

Трябва да е налице така нареченият граждански интерес, но в случая при незаконен мандат на ректор или декан граждански интерес, разбира се, има всеки преподавател в университета, респ. факултета. Същото е и при (съмнение за) фалшифицирани протоколи и т.н.

Ами, заведете най-после дела, бе, дами и господа демократи, борци за права (на думи), загрижени (на думи) за законноста, пострадали от беззаконие и т.н!

И десет, и сто хиляди пъти да заявите анонимно, че е налице незаконен мандат на ректор или декан - или фалшифицирани протоколи и прочие, това ваше заявление НЯМА АБСОЛЮТНО НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ!

Има значение ЗАВЕДЕН ИСК в съда! А след това ще бъде налице съответното съдебно решение, което ще реши спора. За подробности и по-нататъшни интерпретации - обърнете се към Дошков!

Всичко останало са глупости, разтягане на локуми, демагогия и т.н.

Който е за правото - завежда дело. Но досега думи има страшно много, а дела има заведени само от страна на двама души - Дошков и Дечев.

По-нататъшен коментар е излишен.
цитирай
987. анонимен - А мене ме интересува какъв е отго...
11.05.2009 22:22
А мене ме интересува какъв е отговорът на Председателката на Комисията по етика М. Фройд и Заместник-Деканът по научноизследователската дейност Жеко Кьосев относно докладната на Енчева до Декана и Факултетния съвет на ПИФ относно изчезването на част от часовете й посред учебната година в нарушение на решението на Факултетния съвет.

Но ще ви кажа, знам отговора - Енчева е виновна. Оставили я без часове - Енчева е виновна. Заплашили я с шамари - пак Енчева е виновна.

Само, така, Кабакчиев, отношението на трътлата към СДС е най-сериозният проблем на ЮЗУ. Произволът в ЮЗУ към няколко преподаватели изобщо не е проблем.
цитирай
988. анонимен - А-а-а чакай 987
11.05.2009 22:51
Кой знае по-добре проблемите на ЮЗУ? Ти или Кабакчиев? Можеш ли да познаеш от пръв път верния отговор?
цитирай
989. kkabakciev - Вижте, 987, изразът Ви "трътлата" е недостоен, издава и пристрастие, и много ниска култура
11.05.2009 23:14
Светла е много симпатична млада дама, много леко и приятно закръглена.

А по обсъжданите от Вас въпроси не мога да взема отношение. Не разбирам за какво точно става дума и какво искате да кажете. Но твърдо заявявам, че ще проследя всичко, което ще бъде казано по проблема, който засягате.
цитирай
990. анонимен - Разбрахме, че нещо разсиквате и се интересувате.
12.05.2009 00:41
Не знаем до колко нашата фрма може да ви бъде от полза?
Ние лично прегледахме обажданията
от мобилен служебен номер ................ от дата 11 май м.г.
Там наистина се чува пиянски глас, трудно артикулиращ, който се обажда и нещо заплашва, кълне (доста нечленоразделно).
Не можем със сигурност да кажем кой говори.
Има разнобой и в мненията за броя на изпитите ракии. Според едни колеги са четири, според други пет. Но има консенсус, че здравата се е омотал.
Не знаем какво ще кажат колегите от Мтел и Вива?

Глобул
цитирай
991. анонимен - Каба, моля те, следи по-мълчаливо
12.05.2009 00:56
Съдът не е панацея. Ти не си вътре в ЮЗУ.
Налице е параноична атмосфера с диктаторски пристъпи - на фона на много немислещи тръстики.
Съдът е извънакадемична институция и там често отношенията са нечовешки.
Идеята е в Юзу - без съд - отношенията да се очовечат.Мисията сигурно е невъзможна, но трябва да се даде шанс - дори на фалшификатори и узурпатори, и на еднолични търговци с техните двулични безсловесни слуги.
Може би трябва да има вариант за вътрешно пречистване.
Защото иначе безумието става пълно.
цитирай
992. анонимен - през май Мирчев изпада в ежегодната истерия
12.05.2009 01:27
И сега не прескочи майския си период: уволнява!
Бесен бил. Но започва да става скучен.
И нищо ново не измисля.

Освен, че един зам.ректор е на път да сбърка пътя.
цитирай
993. анонимен - Кого е уволнил пък Мирчев този път?
12.05.2009 05:24
Кого е уволнил пък Мирчев този път?
цитирай
994. kkabakciev - Съдът е панацея, 991!
12.05.2009 14:38
В цивилизованата правова държава Съдът е този, който решава всеки сериозен и неразрешим иначе конфликт в общественото, семейното, административното и пр. пространство.

За по-сериозна теоретична аргументация на тази безспорна и азбучна истина може да бъде помолен Дошков.
цитирай
995. анонимен - Съдът след 12 години
12.05.2009 15:16
За по-сериозна теоретична аргументация на тази безспорна и азбучна за България истина може да бъде помолен Кабакчиев.
цитирай
996. kkabakciev - Това, формално погледнато, е вярно
12.05.2009 16:07
Наистина 12 години (или съответно 11 и 13 - колкото траяха две мои дела) са много години.

Обаче има и друго. Когато си спечелил такива дела, които са направили пробив в правораздаването, когато дълго, но абсолютно безкомпромисно и неотстъпно си се борил, и победил безапелационно,

И СИ ОЩЕ ЖИВ (!!!),

ами това си е победа, голяма!

Аз лично съм щастлив! А врагът, обратно, е морално тотално ликвидиран! Можете да го попитате ...
цитирай
997. анонимен - ГЛУПАК
12.05.2009 22:42
ГЛУПАК
цитирай
998. анонимен - Предложение за две корекции
13.05.2009 01:11
По ми е лесно да започна с Кабата -все пак той е Конгениялен брат- той чрез съда стига до Моралната оценка.
Имал е късмет /в тази "правова" държава да стигне до справедливо решение - е, след 12 години/, но да го върна на темата за Морала и правото - поне докато някога те станат синоними, ние трябва да гледаме на нещата в тези две плоскости. И - може би - романтично, да се надяваме, че няма нужда от съд /от Юризми/, щото в академичната общност би трябвало да се уважават Моралните ценности.
А пък за 997 - нека сам да си глупее, щом няма зрънце Вяра. Търсещият Истината почти винаги е и заедно с Доброто, та дори и с Красотата.
Кабата е много, много по-близо да тях, докато 997 глупак ще си остане в тъпанарското си битие - усилено налагано от Е-ректорчето с неговите кокошкарски измекярчета.
цитирай
999. kkabakciev - Извън темата, но понеже е изключително важно, искам да кажа мнението си и тук
13.05.2009 09:43
И на много други места.

Това не е съд и това не е държава!

С вчерашното решение по случая с убиеца Стависки така нареченият съд заявява, че всеки известен може да шофира пиян и да убива спокойно!
цитирай
1000. анонимен - Стависки е световен шампион!
13.05.2009 12:36
Друг няма да има за БГ по фигурно пързаляне. Освен това, недей да дрънкаш много, много- пиеш ли от неговата чаша, че съдиш отдалеч?
Червена шапчица
цитирай
1001. анонимен - Извиняваме са за закъснението.
13.05.2009 13:37
За разлика от колегите от "Глобул" даваме и някои цитати от пиянския глас от Благоевград, късен следобед, 11.05. 2008 г., неделя, между 18.00-21.00 са регистрирани пиянски изрази като:

"Изхвърлям те от жилището!"

"Уволнен си!!!"

"Помисли за дечицата си!"

"Всички сме шофьори и всичко се случва!"

"Ти какво си дал на ЮЗУ? А Воденичаров е дал! Колко доктора си направил? Колко доцента? Колко прифесора! А Воденичаров е направил!"

Поздрави на ЮЗУ!!!!

от
Мтел
цитирай
1002. анонимен - Съобщение от НАСА
14.05.2009 01:12
Този хуманоид, наречен Стобски българин, не е способен на такива излияния.
Той е извор на ежепразнични Е-мейлирани механични поздравления - ние така следим софрите в Бългериа.
Е, извън и вътре в автоматичната МУ любвеобвилност често има и скрити послания до нечии майки, братя и сестри, та и деца.
Но то е следствие от Широката му душа и Голямия сърдечно-хранителен тракт.
И внимавайте, щото не само Септември може да бъде Май.
цитирай
1003. kkabakciev - Оле, ще пукна! Хем от смях, хем от съжаление!
14.05.2009 13:16
Съжаление към некомпетентността и незнанието - масови явления!

Светла написала (явно скоро) едно съобщение, според което изключването на Юруков и компания било законно:
http://svetlaen.blogspot.com/2009/05/co.html
Аз от два дни го обяснявам това, че не е законно, на какви ли не .... Сега се налага и на нея да го обяснявам.

Обясних го, пуснах го в блога й - съобщението "чака", тя модерира. Обаче после видях, че тя написала в края на съобщението си, че била помолила един приятел да не пише в блога й. Това съм аз явно.

Звъннах й по телефона, включва се секретар.

Пускам съобщението тук, защото то е МНОГО важно. Няма нищо общо с отношението ми към Светла или нейното към мен. Важно е, защото е по въпрос, който засяга компетентността не само на лидера на СДС, но и на ръководството на партията! А това беше партия на надеждите на поне половината българи!

Ето текстът, който Светла може би (или дори вероятно) няма да пусне в блога си:

"Светла, това е поредно твое упражнение в материя, която изобщо не разбираш!
Припомням как два пъти се изказва много упорито и "компетентно" в областта на лексикалната семантика.
Но това тук е върхът!
Младият лидер на СДС ти написал писмо, в което казал, че всичко е OK!
Не, Светла, не само, че не е OK, ами това е невероятно безобразие и е показател за некомпетентността както на лидера на СДС, така и на цялата управа на СДС!
Виж, Светла, снощи го обяснявах просто на една дама в Интернет, сега и на теб ще ти го обясня.
Първо, има устав на СДС. Той е със статут на закон. В него се посочва, че изключването става от общинския съвет. Общинският съвет е този, който те приема, той е този, който те изключва. Това е общо правило в административното право. Второ, текстът, в Устава, в който се посочва, че националната конференция взема решения, които засягат (написано е неграмотно - "касаят") партията, са съвсем други решения, свързани с политиката на партията. Изключването на член на партията не засяга партията, засяга члена на партията. После има друго, фундаментално правило (в правото на цивилизованите държави), което гласи, че административните органи могат да извършват само такива конкретни действия, които изрично са им разрешени - за разлика от гражданина, който може да прави всичко, което не му е изрично забранено. Изключването с решение на националния орган, при положение че изключването по устав се извършва с решение на общинския съвет, представлява изключително грубо административно нарушение - изземване на пълномощия. Юруков може да осъди сега СДС!
Аналогия. Това е все едно, когато има дело в градския съд за убийство, да го изземе Върховният съд и да постанови смъртна присъда (или каквато и да е друга), без изобщо да се е произнесла нито първата, нито втората инстанция.
Щом пише, че общинската организация изключва, тя трябва да постанови акта, а този акт трябва да може да се обжалва вътре в партията. Пред кого ще обжалва Юруков (или който и да е друг), ако решението е взето от орган, който няма пълномощия, и на всичкото отгоре е най-висшият?!?
Всичкото това относително елементарно нещо аз го обяснявам вече няколко пъти в Нета! Съжалявам, че се налага сега и на теб да го обяснявам!
Току-що говорих и с Дошков. Той също ще вземе отношение по въпроса."

Малей, как е възможно такова масово непознаване на елементарни правила на гражданското общество, правото и т.н.?


_____
Edit. Благодаря ти, Светла, че ме накара да напиша горното съобщение! То вече влезе в много полезно обращение на много места в Нета. Благодаря ти още и за това, защото казусът е съвсем същият като с неотдавнашния опит за уволнение на Дошков (за когото твърдиш, че ти е приятел) от страна на една болшевишка групировка в твоя така наречен университет - която се събрала, свирнали й, и те веднага вдигнали ръце (включително разни ритнитопковци) да уволнят синтаксиста и юриста (блестящ, по мое мнение) Петър Дошков!
Красимир
цитирай
1004. анонимен - Така ми харесва
14.05.2009 18:02
вече този форум.

Хитрата стара леля Ася
цитирай
1005. анонимен - Ей ти, 1004!
14.05.2009 18:37

Как не ти мина през ума, че Ася от 2 години не следи този форум...Айде стига, че взе да ми писва.

Отдавна познавам Ася Пашова. Нито е хитра, нито е стара, нито ти е леля!
Не разбирам как може да се пише така за човек, когото явно не познаваш?!
Ася е добър човек, който никога не е причинил нищо лошо на никого, а напротив - отзовавала се винаги и е помагала на толкова много хора. Някои от тях, именно заради добротата й и всеотдайността й, сега не могат да простят на себе си, че не са като нея. В това е проблемът на всички неблагодарници и комплексари. А тя и това им прощава.
А ти, 1004, ти самият когато станеш ХИТЪР СТАР ЛЕЛ, ела ми се обади!
цитирай
1006. анонимен - О, следи го, следи го
14.05.2009 19:26
форума.
Ежедневно го следи.
Че и пише от време на време. ИмаШЕ и доста активни периоди в писането. Ама много.
ИмаШЕ и призиви той да е точно такъв - с главни теми жертвите на комунизма и т.н.
Както и гнусни постинги. Някои от тях и с обиди.
Та да не ти писва, много 1005.
А и знаеш ли колко ми пука, че ти е писнало.
цитирай
1007. анонимен - Оставете Ася намира, не е Ася. И няма ...
14.05.2009 20:57
Оставете Ася намира, не е Ася. И няма никакво значение кой кой е, важно е какво се казва. След като и ние искаме да бъдем анонимни, нека преценяваме тезите, а не хората.
цитирай
1008. анонимен - Точно тезата и усилията
14.05.2009 21:04
от ноември 2008 (а и не само) са поставени на строгия и безпощаден съд.
Желанието да се създадат ингриги сред борещите се за законност в ЮЗУ. За да спасят потънали в незаконност приятелки. Тази "теза" се преценява като напълно неприемлива.
цитирай
1009. анонимен - За Ася
14.05.2009 21:20
Наистина се излагате!
Освен това, напоследък споменаването й тук с досадния подпис "хитрата стара леля Ася" няма никаква връзка. По-безсмислени постинги отдавна не са включвани. Те нищо не казват.
И спорът сега дали Ася участва или не участва тук също е толкова излишен.
Има далеч по-сериозни проблеми, по които следва да се пише. Това първо.
А второ - ако някой иска да се подписва, нека се подписва с името си, а не с чужди имена.
цитирай
1010. анонимен - Ето няколко
14.05.2009 21:23
неприемливи тези тип "хитрата стара леля Ася"

- да се говори само срещу Воденичаров без да се казва кое направи явлението възможно в ЮЗУ.

- да се говори само срещу Воденичаров, без да се поставя въпроса за отговорността на Гюдженов

- да се говори само срещу Воденичаров, без да се казва на кои персони точно е давал парички, щото най-облажилите се, са ми приятелки

- да се говори за незаконния, трети мандат на Воденичаров, без да се казва благодарение на чии гласове става това

- да не се прави финансов одит в ПИФ ("Нищо не подписвам повече!") защото може да засегне харчовете и на мои приятелки

- да не се говори нищо за купищата фалшифицирани документи в една специалност в ЮЗУ, защото то означва удар върху приятелки мои

- да не се задава въпроса - тази същата практика не се ли е преляла през годините и в т. нар. Балканистичен семинар? О, ужас.

- проблемите в ЮЗУ да се гледат само като проблем единствено около Мирчев (само анонимно) без да се гледа по-общо кой прави възможно явлението

- промяната в ЮЗУ да се състои в това - сваляме Мирчев и слагаме Кирчев, без много анализи защо ЮЗУ стигна до под кривата круша

- като се махне Мирчев пак да се кипра до ректорското ръководство като при невинното агънце Гюдженов, който няма нищо общо с беззаконията в ЮЗУ.

- като се говори срещу Мирчев да се избягва да се казва кого награди той за Деня на народните будители.

- изобщо ако може с магическа пръчка, тихичко, да се махне Мирчев, не за друго, а щото съм му сърдита, но всичко да си остане по старому. Никакви резки движения

Споменатите тези са неприемливи и не издържат на логиен анализ на причините довели ЮЗУ до тук.
цитирай
1011. анонимен - do 1010
14.05.2009 21:56
Наистина ставаш смешен, 1010.
И каква излезе цялата работа?
Анастасия Пашова е виновна за всичкоооооо.
Брей!
Забравил си да включиш негрите и войната в Ирак.

Какво ти става, колега? Защо си го изкарваш на Ася? Тя ли е най-грешният човек в този университет? Ако е така, с мед да я намажем.

Форумът започва да се аклинизира :)))
цитирай
1012. анонимен - Уважаема, 1011
14.05.2009 22:06
Разбираемо е желанието Ви да защитите приятелката си.
Но горе не се казва кой е виновен.
Горе се изброяват неприемливи тези и позиции.
Всички те се вписват в тази линия, за която говорим.
И ако можете да пишете и без обиди ще е добре.
Но явно истината боли.

цитирай
1013. анонимен - заподозрени!
14.05.2009 22:06
- всички преподаватели в ЮЗУ, които не споменават поименно всички виновници
- всички преподаватели в ЮЗУ, които не споменават подробно всички нарушения.
- всички преподаватели в ЮЗУ, които имат приятели (приятелки)
- всички преподаватели в ЮЗУ, които...

Май стават няколко стотин, а? Коя ли ще е следващата жертва на 1010? Избор - дал Бог.
цитирай
1014. анонимен - Пак грешка
14.05.2009 22:28
Не е проблемът, че нещо "не споменават".
Напротив - участват тук във форума и "споменават" какви ли не неща.
Дори са готови да се "споменават" Солун, Лондон, Куала лампур, законността на СДС, жервите на комунизма и т.н.
Само да не е за ....
цитирай
1015. анонимен - do 1010
14.05.2009 22:31
Ще оставя обръщението "Уважаема, 1011" без да коментирам, защото е още по-смешно :))))))

Анастасия Пашова е човек с много приятели. Можеш да й завижда! Но не и да й държиш сметка за тях - всеки има право да отстоява приятелите си.

ПС: Не обиждам никого, казвам само, че си смешен. Не казвам, че хитър и стар лел. Така де.
цитирай
1016. kkabakciev - Какво му трябва на човек?
14.05.2009 22:38
Поздравления за този текст:

"- да се говори само срещу Воденичаров без да се казва кое направи явлението възможно в ЮЗУ."

Да! Да! Да!

Друго. Голям майтап! Светленцето отново ми глътнало съобщението (цензурирало го), обаче във връзка с нелепата вЕра на Светлето, че всичко е ОК, щом младият фюрер е казал, че е ОК, отива при Светлето една доста контроверзна личност (Андрей Куртенков) и заявява следното:
"Един мой приятел, който е участвал в изработването на Устава на ДСБ (без да успее да наложи там своите възгледи изцяло в битката със седесарския болшевизъм) има един такъв любим лаф (нямам си представа дали е негов): "Няма никаква демокрация извън процедурата" - интересно би било да се задълбае в тази посока - наистина - какво точно е мястото на процедурата в реалната демокрация - дали наистина тя е решаваща, или все пак има по-важни неща?" И прочие.
http://svetlaen.blogspot.com/2009/05/co.html

Светленце, моето момиченце, аз много пъти драстично съм спорил с тоя твой гостенин и съм му се карал и какво ли не, обаче в случая той направо те е забил в земята (не лично, де, а тезата ти, че уволнението било "легитимно" - ха-ха-ха-ха-ха!!!).

Значи, човекът е ветеринарен лекар. Някои малко се подсмиват, като чуят "ветеринарен лекар", обаче трябва да се знае, че ветеринарният лекар изучава всички животни - а те са много и са сложни. Докато лекарите от хуманитарната медицина изучават само едно животно.
Ха-ха-ха!
Хубаво е да е весел животът!
Какво му трябва на човек?
цитирай
1017. анонимен - до 1015
14.05.2009 22:42
Факт е, че написаното в 1010 е вярно и не може да бъде опровергано. Колкото и постинга да напишете.

Вярно е и това за приятелите. Само с такива приятели можеш веднъж да защитаваш хора с различна сексуална ориентация, а после, в блога на Дошков, да пишеш иронични постинги за "под дъгата". Това е постмодернизъм а ла ж.к. "Струмско"

А иначе казвате, че форумът се "аклинизира" и проявяваме разбиране към болката Ви. Нищо, че "не обиждате".


цитирай
1018. анонимен - пак за Ася
14.05.2009 23:02
А пък аз смятам, че Ася никога не е писала за "под дъгата" и доколкото я познавам, иронията съвсем не е сред средствата,които ползва. При нея всичко е точно както го мисли. Няма намек. Няма кавички. Така че не я набеждавайте с чужди изказвания.
И от мен имате пълно разбиране към болката Ви.
цитирай
1019. анонимен - 1010, ако действително смятате, че ...
14.05.2009 23:06
1010, ако действително смятате, че Ася е виновна за нещо, не е ли по-добре да поговорите лично с нея, вместо да я обвинявате по форумите. Ако обвиняват Вас за нещо, което не сте направил, приятно ли ще Ви бъде?
цитирай
1020. анонимен - За да сложа край на тази работа искам ...
14.05.2009 23:15
За да сложа край на тази работа искам да кажа - чета редовно и пиша редовно. С. Д. е в правото си. Аз защитавам правата на хомосексуалистите, на малцинствата и на душевноболните. Затова съм и с вас. Ще ви защитавам винаги, не се притеснявайте. Не се плашете!
Ваша Ася Пашова
цитирай
1021. анонимен - Не само ти, Пашова.
14.05.2009 23:20
Не само ти Пашова, не само ти.
А ироничният постинг за "под дъгата" е твой. И не само той.
А иначе - нека да припомним - важните въпроси са тези:

Същите от постинг 1010
- да се говори само срещу Воденичаров без да се казва кое направи явлението възможно в ЮЗУ.

- да се говори само срещу Воденичаров, без да се поставя въпроса за отговорността на Гюдженов

- да се говори само срещу Воденичаров, без да се казва на кои персони точно е давал парички, щото най-облажилите се, са ми приятелки

- да се говори за незаконния, трети мандат на Воденичаров, без да се казва благодарение на чии гласове става това

- да не се прави финансов одит в ПИФ ("Нищо не подписвам повече!") защото може да засегне харчовете и на мои приятелки

- да не се говори нищо за купищата фалшифицирани документи в една специалност в ЮЗУ, защото то означва удар върху приятелки мои

- да не се задава въпроса - тази същата практика не се ли е преляла през годините и в т. нар. Балканистичен семинар? О, ужас.

- проблемите в ЮЗУ да се гледат само като проблем единствено около Мирчев (само анонимно) без да се гледа по-общо кой прави възможно явлението

- промяната в ЮЗУ да се състои в това - сваляме Мирчев и слагаме Кирчев, без много анализи защо ЮЗУ стигна до под кривата круша

- като се махне Мирчев пак да се кипра до ректорското ръководство като при невинното агънце Гюдженов, който няма нищо общо с беззаконията в ЮЗУ.

- като се говори срещу Мирчев да се избягва да се казва кого награди той за Деня на народните будители.

- изобщо ако може с магическа пръчка, тихичко, да се махне Мирчев, не за друго, а щото съм му сърдита, но всичко да си остане по старому. Никакви резки движения

Споменатите тези са неприемливи и не издържат на логиен анализ на причините довели ЮЗУ до тук.
цитирай
1022. анонимен - - промяната в ЮЗУ да се състои в това - ...
14.05.2009 23:26
- промяната в ЮЗУ да се състои в това - сваляме Мирчев и слагаме Кирчев, без много анализи защо ЮЗУ стигна до под кривата круша...
/това е цитат от 1021/

Бихте ли обяснили кой точно е Кирчев?
цитирай
1023. анонимен - С.Д и С.Д.? Кои са тези?
14.05.2009 23:34
С.Д и С.Д.? Кои са тези?
цитирай
1024. анонимен - A какво е ЮЗУ. . . че вече съвсем се ...
14.05.2009 23:37
A какво е ЮЗУ... че вече съвсем се обърках.
цитирай
1025. анонимен - Поне С. Д.
15.05.2009 02:23
е ясно какво е - защитават му се правата.
Правата на хомосексуалистите, на малцинствата и на душевноболните!
цитирай
1026. анонимен - Нещо се
15.05.2009 02:27
изнервяме?
Сигурно е нормално.
цитирай
1027. kkabakciev - Дами и господа, един пример за това, че е важно какво и как се казва, не къде и кой го казва
15.05.2009 08:55
Вчера излезе съобщение в безплатния вестник "Новините днес". Знае се кой го издава. Новината беше, беше, че едно 14-дете в дом за сираци е намерило 200 лв. в подхвърлено старо сако и ги върнало. Веднага получило подигравки от съучениците си.
Още по-интересното съобщение е днес в същия вестник заедно с един коментар. Изключително рядко виждам в български медии смислени и добре написани и редактирани коментари. Този е не просто добре написан, а с хирургически точен изказ. Ще си направя труда да го препечатам буква по буква и ще си позволя да го пусна тук по-долу, защото го намирам забележителен (няма го в Интернет, а авторски права няма да наруша, защото вестникът е безплатен).
Интересното съобщение е за това, че редица хора и организации незабавно са се заинтригували от случая и са реагирали. Сирачето ще получи от "Ротари клуб" скъп фотоапарат и разходка в софийската Зоологическа градина. Отделно други хора и организации ще му помогнат с дрехи, книги и лакомства.
Това е много адекватно и умно поведение! Така се възпитава! Не детето да се възпитава - защото всъщност с това свое действие детето възпитава - а популацията!
Ето и текстът на коментара.

"Историята на Виктор от село Крушуна е една от приказките, в които думите са излишни.
Дете на мизерна социална издръжка намира и връща пачка с пари. Дете, неразбрало какво е майчина ласка, прилична храна, хубави дрехи и читави приятели. Дете, което всеки ден яде супа от подсолена вода с плаващ макарон. Едно момче, което не смята за геройство постъпката си, а просто дълг към съвестта и собствения си мир. Вики, синът на майката проститутка и бащата "неизвестен", трябва да стане пример на всички властимащи и властнямащи. Защото когато едно момче с неясно бъдеще бъде Човек сред хората, трябва да му се признае - не само от будни граждани и неправителствени организации.
Ще бъде прекрасно, ако случката стигне и до хората в парламента. Нека се замислят как на дете, живеещо с по-малко от левче джобни на ден, му идват подобни неща наум?"

Когато попитали сирачето защо прави това, то заявило, че не е герой, че всеки трябва да прави добрини, ако иска да живее в мир със себе си и околните, и че иска само един ден да стане адвокат и да има семейство.

Аз лично съм напълно убеден, че това дете ще стане страхотен юрист, но в тази ситуация следва да се попита дали неговия пример могат да разберат лица като онзи ваш ноторно известен индивид или изродчетата слуги, които се опитаха да се гаврят с Дошков чрез една некадърна и престъпна местна система, впрочем самата тя еманация на криминали с ценз. Естествено, че не могат да разберат - но въпросът по-скоро е дали, както вярва Дошков, има някой, който е отговорник за тия работи и въздава ултимативна справедливост! Или справедливостта трябва всеки да я търси сам, упорито.
Не виждам това да става тук. Една зациклена свободна говорилня няма как да представлява търсене на справедливост.

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
1028. анонимен - Да обобщим и попитаме
15.05.2009 23:14
Тъй като минават вече 24 часа, а нищо не се каза по постинги с номера 1010 и 1021, то нека да обобщим и да попитаме.

Все пак се призна, че:

- Ася, която "от 2 години не следи този форум" (който сам няма две години), все пак пише в него.

- Разбра се също, че "добър човек, който никога не е причинил нищо лошо на никого", поради липса на аргументи си изпуска нервите и се стреми да обижда. Явно защото истините във въпросните постинги болят.

- поиска се да се обсъждат тези и позиции, но после, като се изложиха тезите, се разбра, че и тезите не можем да обсъждаме, а искаме да ги преиначаваме и безпомощни пред фактите да се стремим да обиждаме.

- не се отрече, че целенасочено е спамиран форума преди месеци от същото лице

- не се отрече, че с интригатски постинги са правени опити за постигане на нечисти цели, които е трябвало да компрометират каузата на борбата за законност в ЮЗУ, да всеят раздори между активните участници (които се броят на пръстите на едната ръка).

- не се отрече, че целенасочено и преднамерено са правени опити да се окуражава пълненето на форума с всевъзможни странични теми нямащи нищо общо с първоначалните му цели и в очевиден разрез с предпочитанията на мнозинството посетители тук

- И най-важното - не се опроверга нищо, абсолютно нищо от постинги 1010 и 1021 !!!!

Няма нищо изненадващо в това, че на едни места говорим едно, а на други друго. Приятелките ни точно това правят. Те бяха докрай за Воденичаров и гласуваха дори и на 17 юли 2008 г. той да стане "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА" на ЮЗУ, но ако ги попитат други хора, на друго място, ще им кажат нещо съвсем друго.

Те клеймяха казващите истината като ги представяха за обладани от "стръв за клевети", но всичко се потвърди от обхванатото от стръв за клевети МОН в одитния доклад за ПИФ.

Те обичат и защитават всички деца, но участват в кандидастудентски комисии, които слагат само 3 теми, които се знаят само от някои деца.

Та и ние участваме в ромски проекти, но дано, дано да не сме автори на анонимните постинги в блога на Дошков срещу "сръбските цигани". Пак казвам - дано да не сме!

Остава само накрая самата Пашова да каже още ли стои зад постинг 1020? Може да мисли спокойно до понеделник.
Изборът е изцяло неин.
цитирай
1029. анонимен - Нови кошмари в Юзу-ландия
16.05.2009 01:07
нови конформизми, нови деления, не-нови подозрения - само и само Форумът да стане не двуполюсен, а размит и разнопосочен.
Или е опит да не е такъв?
Боже, какви дискурси!
На фона на множеството паяци "пуснали мрежички чак до Луната", са търси "врагът с партиен билет".
Имат ли страх от нещо Човеците?
Имат ли свян от нещо полу-човеците?
Имат ли мяра Не-човеците?
Ентилигенти и Жентълмени.
Духанье на Чорбата.. . .
цитирай
1030. анонимен - Настинах!
16.05.2009 03:24
От

Духанье на Чорбасата.. . .
цитирай
1031. анонимен - до 1028
16.05.2009 07:40
Как да опровергаеш нещо, което е безумно. Как да опровергаеш абсолютно безпочвените обвинения на някого. На тази база се правят компромати. На тази база се казва, че Дошков имал пистолет. На тази база се казва, че на тези, които свалиха Воденичаров, им се е платило за това. И тези, които го казват, и те като тебе викат - "опровергайте"!

Знаеш ли защо "не се опроверга нищо за Ася"? Никой не смята за необходимо да се занимава с коментарите ти в този форум. На никой не му пука за параноичните ти коментари.

Но те създават неприятно впечатление. Те карат враговете ни да смятат, че ние вече не сме общност. А така ставаме по-уязвими. Всеки един от нас, не само Ася. Ти също.

Дошков, моля те, вземи отношение. Разбирам, че в този момент може и да не ти е до това, но все пак форумът е в твоя блог. Коментарите срещу Ася помагат ли на каузата, Дошков.
цитирай
1032. анонимен - изцяло подкрепям 1031
16.05.2009 08:23
Дадена кауза е всъщност обединяване. В днешно време обединяването е трудно като път и крехко като състояние. Да не говорим, че сега в ЮЗУ то е скъпо платен лукс (за някои - излишен, а за други - непостижим) или по-точно - гаранция да си навлечеш преследване и саморазправа.
Предостатъчни са подозренията и тормозът, които търпим заради каузата и ако /въпреки тях/ не се огъваме, то е защото се чувстваме заедно. Защото посоката ни е обща и сме приели, че за всеки от нас тя е по-важна от нещата, които ни различават.
ДОБРЕ БИ БИЛО за нещата, които ни различават да си говорим очи в очи, а във форума да подкрепяме Каузата!
цитирай
1033. анонимен - За икономиите!
16.05.2009 10:36
Т.само-нар. "Ректор" апелира за намаляване на всички разходи - консумативи, командировки и т.н., че, видите ли, получили само 75% от издръжката. По принцип правилно, но първо да даде пример, като закрие никому ненужните (освен на него за доноси) постове на сума ти измислени и некадърни за друго "гладни" специалисти и съветници към крехкото му тяло. Та чак след това да иска и другите да икономисват!
цитирай
1034. анонимен - Вижте, най-големият разход ни е ...
16.05.2009 12:06
Вижте, най-големият разход ни е самият Мирчев. Стана ясно, че той никога не е печелил конкурс за влизане в системата, винаги е "купувал-пазарувал" степените си и званията си. Така, че ако сакратим Мирчев, за всички ни ще е приход.

Нека Дошков сам разкаже за онези милиони платени за ИвМи и ИлГю към една френска фондация, само и само да станат профанесори!
цитирай
1035. анонимен - до 1031
16.05.2009 12:39

И аз не смятам "за необходимо да се занимавам с коментарите ти този форум" и с приказките ти на едро.
Но по едно време, точно когато този форум беше станал форум за кибернетика, генетика, за "вижте какво писах на един идиот тази сутрин, който ...." имаше едни призиви досущ като твоите към Дошков, който беше в болница, наистина да се намеси и да оправи този форум.
Появиха се едни мнение колко добре си е форума. Даже и похавал