Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.09.2009 21:26 - Единадесето Откровение непълно
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 59548 Коментари: 144 Гласове:
4ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение
АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12131 / 2009

По жалба (протест) на

Петър Стоянов Дошков
с.Калояново Пловдивска област ул."Ивайло"№10А

срещу

Мълчалив отказ № няма/2009 на Министъра на образованието младежта и спорта
Докладчик Статус Насрочено
Материя Други Местонахождение Секретар
Вид първоинстанционно Заседания 10.11.2009 14:00
Образувано на 14.09.2009 г. Деловодител Любка Николова
Скaнирани документи
Списък на призованите лица за 10.11.2009 14:00
Сканирани документи по Дело 12131/2009

първоинстанционна жалба

- img1.tif
- img2.tif
- img3.tif
- img4.tif
- img5.tif
   Ще обясня подробно хода на делата в РСС(андански). Имам сканирани необходимите книжа. Атракцията ще е в тълкуване  на ходовете на съда и моите. Ще разясня защо се стигна до отвод на съдията Росица Калугерова, която даже похвалих в блога. Накрая й предложих детектор на лъжата. Протече кореспонденция  в тази връзка между мен и председателя на съда Узунов. Мисля, че е с хепи енд. Въобще интересни неща. Очаквам и дата на последното 4 дело в районния съд на Сандански (РСС), което е с жълт стикер. Не бързайте със заключението – този е цветът на делата  Бързо производство.  Ще науча най-късно в понеделник датата на уволнителния спор. Не мислете, че им е лесно на съдиите срещу мен. Това е един адхезионен процес: мъчна работа. Датата  на уволнителния спор  е законово определена – най-късно 21 дена от изтичане на срока на ответника за отговор. Срокът изтече днес, 26 септември. Съдът изпитва трудности с процесите. Иначе за мен единият от 4 спора фактически приключи, без да влизам в съдебната зала. Изплатено  ми било още на 17 юли 2009г. обезщетението за неизползван отпуск плюс парите от фонд СБКМ. Но делото ще продължи. Остана законната лихва върху изплатената главница плюс обезщетението за недопускане до часове. Трябва да видя и крайното  заключение на вещото лице. Много лъже Мирчев –  наложи се аз да докажа, че това плащането е извършено по банков път. Както и да е. Оценявам хода на делата в Сандански за положителен. Нащрек съм обаче. Анализирам скритите ходеве на съдиите. Не се заблуждавам от факта, че вече 4-те  дела са в ръцете на съдията Бисерка Бакалова след отвода на съдия Р. Калугерова.  Втората причина да не се заема с този обяснителен постинг за РСС е, че очаквам развитие около неслучващия се хабилитационен конкурс  на Стефан Дечев. Той има  във времето обективни индивидуални юридически ходове и етиката изисква да го изчакам седмица не повече.                 Петте сканирани от ВАС документа по-горе  с разширението tif са всъщност 5-те страници на жалбата до ВАС, които имам в Уърд формат. Предлагам жалбата неподписана.   Да знаете още, че ще има дело и срещу министър-председателя на РБ Бойко Борисов. Тъй като на искането ми по реда на АПК на основание Одитния доклад на ПИФ Илия Гюдженов (бивш ректор на ЮЗУ) да бъде освободен от Акредитационния съвет на НАОА,  ми отговарят две ЧИНОВНИЧКИ. Нито Соня Божикова (Отдел „Приемна” на МС)  е упълномощена от Бойко Борисов да го замества срещу мен, нито Грозденка Петкова (одиторка в МОН) е с мандат да ми отговаря вместо  бившия министър на образованието и наука Даниел Вълчев. Министър-председателят Борисов трябва да разчисти администрацията в МС, която го превръща в заден двор. Но има време и за Десислава Корнезова (АССГ), съдията от АССГ Райчева, даже има и за съспенс - някой фен съдия от ВАС ми плаща и държавната такса от 10 лв.   Но сега е ред ...
                                         Чрез Министъра на образованието, младежта и наукат до ВАС  ЖАЛБА от Петър Стоянов Дошков ...
               Против: мълчалив отказ на Министъра на образованието, младежта и науката по Предложение с вх. №94ПП-359 от 29. 05.2009г. по регистъра на МОН. Уважаеми Съдия,  Подадох по реда на Глава осма, Раздел ІІ АПК Предложение до министъра на МОН Даниел Вълчев със следното съдържание: Господин Министър, Излагам с приложени доказателства продължавани дългогодишни корупционни практики в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Нелегитимни членствени правоотношения. Многогодишно и целенасочено е заобикалянето в ЮЗУ на Закона за висшето образование (ЗВО) във връзка със срочните трудови договори по чл. 52 ЗВО. Гостуват действуващи учени и преподаватели, а не в пенсия. (Привличането на пенсионери във висшите училища е на хонорар.) Гост-преподавателите не разполагат с избирателните права на член на академичната общност на висшето училище, понеже договорът им не е за неопределен срок и не са с конкурс за преподавателската длъжност в ЮЗУ. Това са външни съвместители.  Срочните им договори ги изключват от органите на факултет. Нищо подобно не се случва в Правно-историческия факултет (ПИФ) на ЮЗУ. Траян Георгиев Лялев, Петко Станев Петков, Иван Любенов Кабакчиев, Георги Пандов Мутафчиев, Александър Иванов Билярски, Емилия Георгиева Рибарска, Богоя Станков Веселинов, Кириак Цонев Цонев, Петър Николов Петров, Любомир Стоев Георгиев, Йордан Танков Калчев (нито един от чужбина) са   на основен трудов договор. Гост-преподавател на основен трудов договор е недопустим навсякъде. Лялев, Петков и др. са пенсионери и не могат да бъдат гост-преподаватели, но в ЮЗУ са. Лишени от избирателни права на член на академичната общност в ПИФ са и Владимир Петров, Методи Марков, Любен Корнезов, Божанка Неделчева, Атанас Василев, Георги Боянов, Емилия Спиридонова, Костадин Бобев, Тенчо Колев Дундов (декан на ЮФ на СУ „Климент Охридски”) Румен Владимиров, Иван Стоянов, Георги Бойчев, Валентин Русев, Антон Гиргинов, Антон Първанов, Нансен Алфред Бехар, Асен Воденичаров (синът на бившия нелегален декан на ПИФ Ал. Воденичаров). Звездите в цирка с упражняване на несъществуващи права на член от академичния състав на ПИФ (от ЮЗУ) са: - съдията от ВКС, 2 Търговско отделение Марио Христов Бобатинов; - Вера Любенова Лазарова, която е едновременно главен юрисконсулт на ЮЗУ и щатен преподавател по трудово право в ПИФ.   Вера Лазарова няма законен конкурс за преподавателска длъжност в ПИФ. Получаваме, че по данни към месец октомври 2007г. избирателни права от 136 лица в ПИФ могат да упражнят на 17 юли 2008г. по-малко от 90 човека. Нелегитимно е избрана за декан на ПИФ Софка Матеева , а съвместителят съдия от ВКС Марио Бобатинов - за председател на ОС на този факултет (нарушен е принципът за разделение на властите). Въпреки законите (ЗВО и Кодекс на труда) Вера Лазарова в престъпна група с Илия Гюдженов и Александър Воденичаров са иновирали системно недействителни договори с гост преподаватели на ОСНОВЕН трудов договор, който Е за преподаватели от академичния състав. Нелегитимните органи, които са традиция за ЮЗУ, са два вида. Типичният вид са органи, в които участват лица на валидни срочни договори на основание §11 ПЗРЗВО. Това не са гост-преподаватели. Срочните трудови договори автоматично прекратяват членствено правоотношение във висшето училище. Сине ква нон за участие в органи на висшето училище са основните трудови договори. Съгласно § 4д. от ПЗРЗВО  "Основен трудов договор" е трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда” за неопределено време. Общото събрание на висшето училище се състои от представители на академичния състав на основен трудов договор - чл. 27, ал. 1, ЗВО. Членове на академичния състав с право на пенсиониране на основание  чл. 328, ал.1, т. 10 от Кодекса на труда (65г.) преустановяват членството си в Общото събрание (ОС) на ЮЗУ. Според списъка на членовете на ОС на ЮЗУ, което е избирало ректор на 29.10 2007г.,  10 хабилитирани лица  не се явяват по закон членове на ОС на ЮЗУ: 1.   Проф. д-р Александър Воденичаров – 18.08.1940  2.   Проф. д-р Иван В. Иванов – 19.08.1940  3.   Доц. д-р Иван Газдов – 29.05.1941
4.   Доц. д-р Гергина Енева – 4.05.1941 
5.   Доц. д.н. Васил Мадолев – 21.08.1942 6.   Проф. Евгени Кузманов – 13.05.1941
7.   Доц. Йордан Янакиев – 20.07.1942
8.   Проф. д-р Иван Кадийски – 12.12.1940
9.   Проф. д-р Фидана Даскалова – 15.01.1941
10.   Доц. д-р Михо Михов – 18.10.1941.
Те са  придобили  право на пенсиониране по чл. 328, ал.1, т.10  КТ. Техните срочни трудови договори, ако имат с ЮЗУ такива, ги  вадят от академичния състав.  Включването им на 29.10.2007г. в  ОС   противоречи на закона и  превръща избирателния състав на ОС в незаконен. Незаконният състав на Общото събрание на ЮЗУ не е правосубектен и не притежава  административна компетентност да избира.  Актовете на некомпетентен орган  са нищожни и не пораждат правни последици - Тълкувателно решение № 2 от 14.V.1991 г. по гр. д. № 2/91 г., ОСГК на Върховния касационен съд.  Изборът  на проф. Мирчев за ректор на ЮЗУ от ОС с  незаконен структурен състав е нищожен. Не само Общото събрание на ЮЗУ е дефектно, но и Академичният съвет на висшето училище. Първо, защото той е избран от дефектно Общо събрание на ЮЗУ, и второ. Второ, защото само ректорът е по право член на АС. ЗВО е предвидил частични избори за освободено място на член на съвет: факултетен или академичен. Академичният съвет (АС) в ЮЗУ се попълва  в противоречие на ЗВО (!) по пропорционална листа (резервни членове на академичния съвет). Резервист е незаконният член на АС Валентин Китанов (ПИФ). Незаконен член на академичния съвет по наследяване на членството от бившия декан на ПИФ Ал. Воденичаров е деканът на ПИФ проф. Софка Матеева: субституира Ал. Воденичаров в академичния съвет на ЮЗУ. Нелегитимен член на АС още от времето на Воденичаров е Васил Мадолев (също от ПИФ), понеже е с договор по §11 ПЗРЗВО. Решенията на АС и в момента са нищожни.                Т. нар. Философски факултет е нелегитимен факултет. Години е под 40 преподаватели на основен трудов договор, което го прави невалиден. Недопустимо и в нарушение на ЗВО (липсата на санкция на МС на РБ) Академичният съвет на свое заседание от 26 февруари 2009г. премества специалност “Психология” от Правно-историческия факултет във философския, за да осигури 40 доценти и професори на основен трудов договор.             Три Факултетни съвета в ЮЗУ са нелегитимни на различни основания. А. Факултетният съвет на философите е такъв на основание изначална невъзможност за факултет в противоречие на Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.             Б. Факултетният съвет на Филологическия факултет е нелегитимен на две основания: - недопустимо от 2008г. (придобито право на пенсиониране по чл. 328 КТ) продължават членствените правоотношения във факултетния съвет на Филологическия факултет : Енчо Мутафов, Рада Кърлова и Адриана Матеева. -понеже по закон не могат да участват във съвета преподаватели със срочни договори , съветът на филолозите е под законовия минимум от 25 члена:решенията му са нищожни. След изтичане на срочните им едногодишни договори с ЮЗУ през 2009, общото събрание на факултета не провежда частични избори за легално попълване на съвета. Местата на Кърлова и Матева във факултетния съвет на Филологическия факултет се заемат директно от Роман Хаджикосев и Михаела Кузмова, а Мутафов продължава членството си . Решенията и на този състав на Факултетния съвет са нищожни. В. Незаконно е мандатът на Софка Матеева да счита за 4-годишен от момента на избирането й на мястото на Ал. Воденичаров за декан на ПИФ на 17 юли 2008г. Както и на факултетния съвет. Изборите са частични: мандатите (на декан и факултетен съвет) се пресмятат по време на заемането им в рамките на 4 години. Незаконни приеми. ЮЗУ и ПИФ са прочуха със системния нищожен прием на студенти. Вече е налице одитният доклад на МОН: http://hercules.vs.pif.googlepages.com/home. Но вън от доклада остават и други нищожни приеми в ЮЗУ. Кирил Чимев- Ал. Воденичаров/ 1999г.  Ректорът Кирил Чимев без основание приема еднолично студенти по Право без конкурс ДИРЕКТНО във втори или във четвърти курс. На18.10. 1999г. издава инкорпорираща Заповед №1177 за записване на лица в ПИФ без състезателен изпит: Поля Николова Станчева (бивш директор на БНР), Евгения Кирилова Калканджиева, Кармелита Спасова Кацарска, Пламен Петров Соколов (бивш кмет на Дупница), Елена Спасова Неврокопска, Божидар Георгиев Балев, Петър Борисов Календерски, Бранимир Иванов Кочев, Богомил Георгиев Янев (началник на РДВР- Благоевград), Аделина Симеонова Попова, Росица Георгиева Тоткова (бивш депутат) и т.н. Кирил Чимев е отработил процедурата с нищожни приеми още през първия си мандат на ректор. Доказва се от дублирана Заповед No. 1917 от 28 ноември 1995 г. Това е заповедта, с която се прехвърля от Техническия университет-София в паралелно, задочно обучение “право” в ЮЗУ политика от ДПС Гюнер Бечет Тахир (бивш депутат). Със същата заповед, но вече като спонсор (с неназована сума за ЮЗУ) се записва “право”, задочно обучение и Камен Пенков Пенков – доскоро зам.-вътрешен министър и член на висшето ръководство на БСП. Споменатите записвания и прехвърляния стават без всякакви балообразуващи оценки. Не се вижда от двете заповеди под еднакъв номер от 28 ноември 1995г. тези хора да са държали приемен кандидатстудентски изпит.  Гюдженов-Воденичаров/ 2001г. Приемат със   Заповед 445/ 11.10. 2001г. над 50–тина полицаи за студенти по Право на неотносимо основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗВО: “... за подготовка и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование...”.  Гюдженов-Воденичаров. Докторантурите в ЮЗУ през 2003/4г. Законът свързва докторантурите  само със специалности с много добра оценка от програмната акредитация. МС на РБългария с Решение 439 от 17 юни 2003г (чл.9,ал.3,т.6 от ЗВО) отпуска на ЮЗУ 25 докторантури.   Бившият ректор Илия Гюдженов обявява във в-к “Сега” (бр. 175/29.07.2003 г.) 36 докторантури. Това са 11 докторантури над законния брой 25. С едно изключение докторантските конкурси са все по специалности без право на докторантура, понеже оценките на специалностите от акредитацията    не са много добри. Такива от Филологическия факултет са: “Българска филология”, “Приложна лингвистика” и “Английска филология”. Тяхната оценка от програмната акредитация в минало време е “задоволителна”. Обявените конкурси са за 31 специалности, от които законен е конкурсът само по специалността „ Възрастова и педагогическа психология”. Лъвският пай обира ПИФ с 8-те докторантури по Право. Специалността няма право на тях до 6 юни 2007г., понеже е с „Добра оценка” от програмната акредитация. Законът изисква „Много добра”. Прием на студенти  от бившия ректор на ЮЗУ Илия Гюдженов с договор за специализанти.  Ректорският съвет на Илия Гюдженов (Протокол 41 от 25 август 2003г.) му разрешава по негово предложение да запише от 28.08. до 05.09.2003г. кандидат-студенти за студенти с договор за специализанти. Броят на студентите специализанти е поне 280, и то по сведения на Красимир Папучаров, н-к на учебен отдел. Те плащат на ЮЗУ по договор годишна такса от 1099лв. плюс държавната такса. Минималното инкасо от ЮЗУ за 4 години е над 1200 000 лв. Този прием е нищожен отвсякъде. Ректорският съвет е помощен орган на ректора и не е административно правосубектен. Решението за прием на студенти е нищожно само на това основание. Прием на студенти  по специалности с отказана акредитация или с изтекла акредитация. Тандем Гюдженов- Мирчев (зам.-ректор на Гюдженов)  Прием на студенти по специалност с отказана акредитация е извършен през 2003г. Специалността е Славянска филология във Филологическия факултет. Приемът по 3 специалности с неподновена акредитация е в Стопанския факултет на ЮЗУ. Учебната година е 2004/5г.Специалностите са: Стопанско управление,    Счетоводство и контрол, Финанси. Валидността на акредитацията им е до  10.12.2003г. Решенията на Националната агенция за оценка и акредитация ( на подчинение на министъра) за втора акредитация на въпросните три специалности влизат в сила след задължителното им обнародване в ДВ, както следва:  -   от 19.10.2004г. за Стопанско управление, -   от 23. 11. 2004г. за Счетоводство и контрол,
-   от 16.11. 2004г. за Финанси.
Незаконните приеми продължават в ЮЗУ и след Одитния доклад и санкцията на ЮЗУ от МОН за превишен нелегален прием и при незаконния ректор Иван Мирчев. Без коментар.
  2.10.2008 г.
 
 
Допълнителни изисквания към подалите молби курсанти от Академия на МВР за паралелно обучение по специалност в ЮЗУ „Нефит Рилски” за учебната 2008-2009 год.:
 

1. Да не са завършили семестриално.
2. Да предоставят съгласие на ректора на Академия на МВР.
3. Служебна бележка за издържани конкурсни приемни изпити.
4. Успех от предходната учебна година не по-нисък от мн. добър 4,50
Тел. за справки:
073/8889227
073/8889247
Господин Министре, факултети могат да имат валиден бюджет на основание ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА норма на чл. 90, ал.2 от Закона за висшето образование, според който в рамките на общия бюджет академичният съвет ежегодно утвърждава бюджет на основните звена и филиалите на висшето училище. Утвърждаващ акт на академичния съвет на ЮЗУ относно бюджетите на факултетите няма – въпреки императивния характер на чл. 90, ал.2 ЗВО.  Факултетите в ЮЗУ нямат и не изпълняват бюджети.  Въпреки нарушението на ЗВО в с. производство се появи документ (приложен) на Трендафил Мудурски, гл. счетоводител на ЮЗУ, според който два факултета са в преразход. Недопустимо е да се вменява вина на основно звено, което не е съставило и не отговаря за изпълнение на утвърден бюджет в рамките на общия. Не се носят последици за действия, за които факултет не отговаря.  Корупционни практики във връзка с избори на ръководни органи на две длъжности. Конститутивна особеност на ЮЗУ е, че лица съвместяват в противоречие на закона ръководни длъжности. Разумът на ЗВО изключва заемането на две ръководни длъжности от един преподавател. Невъзможно е да имаш два срочни трудови договора за едно и също време , но за две административни длъжност. Ясно е, че вторият договор отменя първия. Следователно Елисавета Бояджиева е само ръководител на катедрата по чужди езици във филологическия факултет , но не и зам.-декан на Филологическия факултет. Така и Рая Мадгерова не е едновременно зам.-ректор и зам.-декан на Стопанския факултет, а само зам.-ректор, понеже този избор е късният. Разбира се, че и зам.-ректорската функция на Мадгерова е незаконна на основание нелегитимен академичен съвет на ЮЗУ. Всички беззакония в Югозападен университет се случват и по Ваша вина, министър Вълчев. Бездействието Ви по спазването на ЗВО е престъпление по служба. ИСКАНЕ: Господин министре, издайте заповед за одит на ЮЗУ, който ще потвърди изложените от мен факти. Не шиканирайте с края на мандата Ви: ЗВО не е норма за това висше държавно училище. Особено искане:  Срещнахме се с Вас преди месец в София пред Военния клуб. Тогава Ви обещах сигнала с доказателства. И съвсем не между другото- не се унижавайте, кланяйки се на пешеходците на улицата. Прилагам: 1. Протокол 41 от заседанието на РС на 25 август 2003г. 2. Договор за студент – 2 страници. 3. Заповед за записване на студент по договор. 4. Решение на МС №439 от 17 юни 2003г. за 25 докторанти в ЮЗУ. 5. Обявата на Гюдженов във в-к „Сега” за 36 докторантури (вместо за 25). 6. Заповед 1177/18.10. 1999г.7. Заповеди 1917, 1729; Копие от интернет страницата на ЮЗУ / Мирчев за записване на курсанти в ЮЗУ извън броя на студентите по чл. 9 от ЗВО; Заповед 445/11.10.2001г. на Ал. Воденичаров за записване без изпит на полицаи за студенти юристи в ПИФ. Заб.: Документите са качени в интернет. 29 май 2009г.                                          Подпис:  Двумесечният срок за отговор по реда на АПК изтече на 29 юли, тоест при министър Фандъкова. Не последва произнасяне.  Петитум: Съдът да отмени мълчаливия отказ и да върне преписката със задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона. Особено искане: връчването на призовки да е на електронния ми адрес. Прилагам: Препис от жалбата за ответника.
31. 08. 2009г.                                                            Подпис:  


Тагове:   откровение,


Гласувай:
41. анонимен - Има нещо хубаво
27.09.2009 00:50
"Мълчалив отказ № няма/2009 на Министъра на образованието младежта и спорта".
Само това е нещо свежо, но се е получило случайно.
Иначе - дълбок душевен мрак.
цитирай
2. анонимен - Напротив - почти великолепно
27.09.2009 02:02
Изложението на П.Дошков е безусловно издържано - по засегнатите теми.
Заедно с това, той е пощадил /и ЮЗУ, и адресатът си/ за немалка част от Блатото.
Но и тази част от айсберга ще е лакмус за новите управляващи: Ако Наистина образованието е Приоритет, КАК ще реагират те на Грамадата от натрупани закононарушения.
В тази връзка: какво стана с одита в МОМН, и кога най-после ще се взрат в ЮЗУ - докога ще тежи сянката на чадъроносителите: Д.Вълчев, Л.Корнезов и немалко бивши депутати, безсрамно криещи и официално лъжещи / на базата на фалшиви документи/ относно деянията на Ал. Воденичаров. Човекът, покварил не само висшето образование чрез обезличаване на академичната общност през три ректорски мандата в ЮЗУ, но и скандализирал ВСС и съдебната система. Човекът, имащ принос в провала на КСОУВО, но пък безупречно "правещ" избрани люде за доктори и хабилитирани лица чрез председателството си на СНС по /без/правни науки.
Успех, Дошков!
цитирай
3. анонимен - Не сме съгласни с вас номер 2
27.09.2009 02:11
Особено за това, че е правил професори хора дето не били заслужавали

Чавдар Николов
Софка Матеева
Пламен Братанов
Васил Мадолев
..................
.......................
........................
цитирай
4. svetlaen - очаквам продължение
27.09.2009 10:08
И, живот и здраве, най-сетне одит в ЮЗУ.

Истински.
цитирай
5. анонимен - Предният одит - доколкото си спомням -
27.09.2009 13:00
доведе до избор на главния виновник в одита за председател на Общото събрание на ЮЗУ.
цитирай
6. kkabakciev - Това се нарича начало на разчистване на кочината!
27.09.2009 13:43
В предишния форум вече говорих за това, че децата на нормалните хора са отишли в нормалните държави. А ние тук, които сме останали, нормалните, не понасящи комуноварварите и престъпниците от миналото и настоящето, няма да спрем да разчистваме кочината!
Но силите ни не стигат за разчистване на всичко.
Мръсотията в кочината е повече от огромна!
А под "начало на разчистване на кочината" имам предвид това, че Петър е първият, който започна разобличаването на варварската корупция и гнусната некадърност в съдебната система в тази така наречена държава - и на безобразията и престъпленията в университетите! За мен пък може да се каже, че съм сред първите, които започнаха разчистването на гнусната некадърност и криминалността в научните институти.
Нямам време в момента, но тепърва ще се изказвам подробно.
цитирай
7. анонимен - Нямам време в момента, но тепърва ще ...
27.09.2009 13:52
kkabakciev написа:
Нямам време в момента, но тепърва ще се изказвам подробно.


Не се и съмняваме.
цитирай
8. kkabakciev - Алоооу, горния, а ти какво би искал? Да мълча пред лицето на безобразията и престъпленията ли?
27.09.2009 14:35
Е, тоя филм повече не се прожектира! А пред мен специално никога не се е прожектирал!

Преди 2-3 дни се срещнах с професор Иван Канев и той ми подари книгата си, в която абсолютно безмилостно е разобличил епохалното варварство, безумната наглост, безобразията и престъпленията, извършвани последните 15-20 години в БАН!

Имам идеи какво да се прави. Тая така няма да остане - както досега е била!
цитирай
9. анонимен - От въпросния
27.09.2009 14:47
велик учен Иван Канев намерих само един материал в интернет - нещо като история на българската наука. Още в т. нар. първи период е сбъркал имената на двама автори. Например, Георги Раковски не е "Георги Сава Раковски", както го е кръстил един художник на корица. Освен изброяване на имена (някои - грешни), то друго няма в тоя материал.
Въпросният Канев може да си е много добър в областта на ветеринарната медицина, но не е голям праз, че е номиниран за нещо като "българин в Америка". Също нищо не значи, че сам се обявява за "световноизвестен учен". Истинските учени обикновено са нормални хора и не се занимават със самореклама.
цитирай
10. kkabakciev - Алоу, горния, я кажи ти какъв учен си (ако си учен), велик ли си, не си ли, какво си открил, какво си написал, кой те е признал и т.н.
27.09.2009 14:58
Голяма простащина е да обсъждаш учени от световна величина, а да не си казваш името.


Edit. Добавка.
Ivan Kanev
List of 223 Publications
Including: 17 Books, Chapters of Books; 11 Invited Papers and Worlds Wide
Revisions; 1 Dissertation Thesis; 107 Full size papers; 87 Abstracts
http://hwml.unl.edu/IK-CV2006.pdf

В Google Books:
Books 1 - 10 of 22 on "Ivan Kanev"
http://books.google.com/books?q=Ivan+Kanev&btnG=Search+Books
цитирай
11. анонимен - Не съм учен,
27.09.2009 15:21
никой не ме е признал и т.н.. От което не следва, че Някой Си е учен! Не е достатъчно само нещо да е отпечатено, има известно значение и дали нещо струва!
Ветеринарните лекари могат да кажат колко струва тоя Иван Канев. Аз само мога да кажа, че пише глупости за възрожденската наука (хора, които не са ветеринарни лекари), даже не знае имената на авторите. Че как ги е чел тогава? И какво мнение може да има за автори, които не са ветеринарни лекари?
Ако човек посвети доста време на това, да се прославя в интернет, може да си четка самочувствието, че присъства там, което за науката няма значение.
"Признати учени" са нобелистите. Не наградените с номинации за "българин в Америка".
цитирай
12. анонимен - отново се случва това, което Л.И. иска
27.09.2009 15:31
Кабакчиев й уйдисва, всички забравиха за какво беше постингът на Дошков.

Браво, Лили!
цитирай
13. анонимен - А, за какво беше постингът на Дошков!
27.09.2009 15:41
За това, че Дошков не разбира от право, че си измисля закони, след което обвинява за престъпници хора, които ги "нарушавали"! Да не би да е престъпление човек да е роден на еди-коя си дата (Дошката е изредил дати, като че ли това има значение)!
Жалко, че луди хора губят времето на съд, тормозят колегите си, създават неясно впечатление, че има нещо нечисто там, където няма! Защо Дошката не е размахал "заповедта за напускане" на Воденичаров (за която всеки може да види, че не е влязла в сила и е невалидна)?
Ето, такива ненормалници създават среда, в която да вилнее корупция и да се ширят нарушения на законите. С фалшиви твърдения за нарушения там, където ги няма. Дошков, иди да се лекуваш! Иначе някой от "лъжците" и "измамниците", които за разлика от тебе, са нормални хора и не си измислят несъществуващи закони, може да се случи човек, тренирал, да речем, карате. И като те срещне, да не му издържат нервите и да те уцели в анадолската мутра.
цитирай
14. анонимен - До заплашителния №13
27.09.2009 16:20
Пак: от болната глава на здравата?
Пак: извъртания, наричания и заклинания, та и заплахи?!
Пак: промяна на черното с бяло и обратно?
Две контролни въпросчета: 1. "Валидна" ли е собственоръчно написаната от АлВо молба от 19.06.2005? 2.Кога е било ОС на ПИФ: на 23.06 или на 29.06.2005г.?
Кажи, да видим кой от Любимците 13 си: фалшив или истински.
цитирай
15. анонимен - Виж какво,
27.09.2009 16:33
писалия по-горе (и за такива като тебе е унизително да се означават с номера). "Собственоръчно написаната" молба няма никакви ПРАВНИ последици.
Всеки може да си пише каквито иска молби. Виж, ако му е ВРЪЧЕНА заповед за уволнение - това е друго.
По това, което пишеш, личи, че знаеш, че не му е ВРЪЧЕНА. Няма подпис. Заповедта става валидна от ДАТАТА НА ВРЪЧВАНЕТО. Не е връчена. Значи, не е валидна. Това, което сте сканирали, не е никакъв документ. Приготвена заповед, която не е връчена. Невалидна хартия.
Що се касае до общото събрание на ПИФ - оправяйте се в ПИФ. Откъде ние можем да ви знаем кога ви е било Общото събрание. Че и ще задава "контролни въпросчета".
А Дошков не само че е луд, той си знае, че е луд. Не разчитайте на неговите "юридически" познания.
Няма закон, според който навършилите определена възраст да се пенсионират автоматично. Тоя закон е измислен от Дошков, но го няма в законите на България.
ВДиж, Закон на Вакернагел - има. Той е много важен за божем научните занимания на Дошката, но Дошката, естествено, хабер си няма от Вакернагел.
Не го е грижа него за Закона на Вакернагел (впрочем, вече се знае, че в същност са поне три "закони на Вакернагел"). Дошката го е грижа за закони за пенсия!
И за "социшалистическия морал" го е грижа, та нарича колежките си с кръчмарски епитети. Предупреждавам близките му - хората имат право на самозащита!
цитирай
16. анонимен - по-кротко, по-кротко
27.09.2009 16:48
Защото истерията се храни от самофабрикуване на факти и отказ да се забележат други факти.

Да си припомним за какво говори Лили:

http://hercules.vs.pif.googlepages.com/File0009.PDF

Не беше ли това един от фалшивите документи, които Мирчев и Гюдженов дадоха на Даниел Вълчев? Значи Лили иска да каже, че ръководството на ЮЗУ е предоставило на министъра фалшиви документи? И обвинява Дошков, че третира фалшивите документи, фабрикувани от ЮЗУ, като истински?

цитирай
17. анонимен - "Значи Лили иска да каже..."
27.09.2009 17:04
Първо, не съм ти "Лили". Нали не си един от прелъстените и изоставени, които се оплакват по интернет! Второ, казвам ти, че тази заповед за напускане, която сте сканирали, е невалидна. Такива заповеди влизат в сила от датата на връчването. Тази заповед не е връчвана изобщо, няма подпис на получилия я. Значи не е влизала в сила.
Ввъобще не мме интересува кой за какво я е използвал. Това не е документ, който да е влизал в сила, т.е. Воденичаров не е "човек от улицата", както сте благоволявали да пишете. Нито пък е пенсионирам "автоматично", защото го е пенсионирал някакъв автомат от болен мозък.
Най-гнусното при вас е, че компрометирате всякакви опити човек да се противопоставя на РЕАЛНИ нарушавания на закони, каквито в България има в изобилие. Не говоря за персоналните обиди - за това ще си го лолучите.
цитирай
18. petdoshkov - Едно от нещата, който ще направя, когато се върна,
27.09.2009 18:23
Илиева, е да ти посочат вратата на ЮЗУ.
Ще постна всички документи, които имам, свързани било с шоуто "Катедрен съвет", било с шоуто "Факултетен съвет", и то от съда.
Ще те съдя. Шоуто "катедрен съвет" свършва - дори Петър Цонев е гласувал на катедрено заседание, той от катедрата ли е ?
Впрочем всички нейни актове, които получих по съдебен ред, са незаконосъобразни. Забележката, която ми наложихте с Мирчев и Вера Лазарова, пада в съда, това и от птичи поглед е ясно. Не съм поместил релевантното съдебно определение за 20 октомври 2009г. - дата на делото в Сандански. Това ще е второто дело на този ден.
Имплицитната идея на определението е да се санира един трудов договор чрез ратификация - няма да мине.
Наистина си зло, Илиева. Даже нараняваше Димитрина.
Обмислям иск за поставянето ти под ограничено запрещение. Ще си първият случай от ЮЗУ.
По този неординерен, но законен път - в най-лошия случай - ще има съдебно-медицинска експертиза, че отдавна минаваш границата.
Може ли да кача актуална твоя снимка в нета - за да добият визуална представа за теб съдиите, които ме питат дали е възможно такова чудо като "тази Илиева".
Скоро се връщам във факултета и ще има справедливост - търси си работа, Илиева - ни най-малко се шегувам.
цитирай
19. kkabakciev - Неправилно намеквате "Лили" и пр. Аз не вярвам да е това лице, за което си мисли № 12 ("Кабакчиев й уйдисва")
27.09.2009 18:29
А ако наистина е същото лице, би било крайно дискредитиращо за него. Не, не вярвам!
Аз написах следното (съобщ. № 8): "Преди 2-3 дни се срещнах с професор Иван Канев и той ми подари книгата си, в която абсолютно безмилостно е разобличил епохалното варварство, безумната наглост, безобразията и престъпленията, извършвани последните 15-20 години в БАН!"
Не съм казвал, че професор Иван Канев е велик учен (но не съм и изключвал възможността да е велик учен). Казах, само, че е разобличил нещо.
Но идва този индивид (с неизвестен пол) и си позволява да иронизира: "От въпросния велик учен Иван Канев намерих само един материал в интернет."
Разбира се, че в Интернет има стотици страници за професор Иван Канев! Но и това не е проблемът в случая!
Проблемът, е, че ако това лице е филолог, още повече лингвист, то не би могло да се излага с подобни изкривявания на смисъла, посланията и т.н.! Затова намирам, че не е филолог. Това неговото (на това лице с неизвестен пол) не е просто некомпетентност и наглост, това е автентична простащина! Или психиатрично заболяване!
цитирай
20. анонимен - Дошков,
27.09.2009 18:40
Никога не съм смятала, че работата в Благоевград е чест за мене. Но кой си ти, един луд човек, та да ме заплашваш и по тоя начин! "Нараняваше Димитрина"!
Сигурно и за балдъзата на учинайката ти нещо лошо съм направила!
Ако имаше малко свяскст, щеше да си ми до гроб благодарен. Най-малкото за това, че не само те взех в кате3драта, ами те пратих и в Ленинград да учиш, а не да продаваш маратонки "Ромика".
Предупреждавам те за последен път де спреш да пишеш глупости за мене в интернет, защото имам начини да се защитя от ЛУД и АГАРЕСИВЕН ДОШКОВ.
цитирай
21. анонимен - Някой се мъчи да изкара Илиева луда
27.09.2009 18:55
Но ако Илиева е луда, тя няма проблем. Проблем има ЮЗУ.
цитирай
22. анонимен - Някой се мъчи
27.09.2009 19:02
да изкара Илиева луда. Закононарушителка. Патологичен лъжец, както пише Дошков.
И защо? Защото Дошков е психично болен човек, който тормози от месеци наред хора по телефона със заплахи, че щял да убива баща си. И с други.
Ами да го убива. Тяхна си семейна работа.
Знам, Дошков, че луд умора нема, но ти си природно страхлив и се надявам инстинктът ти за физическо съхранение поне да не е засегнат.
Иди си пак в болницата, макар че за тая болест лек няма. Поне ще ти вземат компютъра.
цитирай
23. kkabakciev - Не ви знам отношенията в ЮЗУ, не знам кой какъв е
27.09.2009 20:04
Но наистина или някой се опитва да изкара някого луд, или пишещият наистина е луд, и то много!
Вижте това съобщение в предишния форум в блога, написано от името на лице от женски пол:
"Близо до акъла е, че щом съм го написала, значи моите наследници са постигнали доста повече и вече са се реализирали в университети на САЩ и Канад, тъпчо!"
http://petdoshkov.blog.bg/drugi/2009/05/21/deseto-otkrovenie-cinizym.337558
Не може да наричаш 55-годишен мъж - учен и така нататък, "тъпчо". Трябва или да си 12-годишен келеш без всякакво образование и възпитание, или адски луд. Със сигурност не се харесвам на мнозина, но точно враговете не следва да ме наричат "тъпчо". Може да го направи само болен човек.
Не се притеснявайте, че тая дивотия ще попречи на дискусията тук. Тепърва има да се пише по тия сериозни въпроси - както от мен, така и от други, и от Петър най-вече.
цитирай
24. анонимен - Уточнение:
27.09.2009 20:08
Кабакчиев, подозренията ви за авторството на приведения цитат са безоснователни.
Изобщо - като не познавате хората, какви хипотези за авторство можете да имате? Не одобрявам написаното за вас, особено - обръщението.
Но как е възможно близките на Дошков да не виждат какво му е състоянието! И да не се погрижат поне малко за него!
цитирай
25. kkabakciev - Въпрос към № 24
27.09.2009 20:42
В Интернет е публикуван този документ:
http://docs.google.com/Doc?docid=dhn59jp3_21dmjjggcg&hl=en
Това според Вас автентичният протокол (№ 4) от заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет, проведено на 15.04.2008 г., ли е, или не е?
цитирай
26. petdoshkov - Не, Мирчев,
27.09.2009 21:07
Не изпитвам варианта на страха, който искаш да нося. Нямам го. Изгубва се във времето. Малко по малко - като специална китайска капка, защото се оттича.
Лошо пишеш - но това си ти. Шансовете ти са нулеви за успех срещу мен. Ти си разгадан тип за мен, затова ми е лесно с теб.
Ще ти отговоря на непоставен въпрос, но не и за ратификацията. От вътре ми идва, Мирчев, за правни действия срещу корупцията в ЮЗУ. Просто мозъкът ми работи - както се казва. Така е, защото съм балансиран и съм в моя свят. Свикнал съм да мисля и сам да вземам решенията си. Харесвам да ми се опонира с варианти. Тогава ми е най-лесно и даже ми е хубаво. Благодаря, че има такива хора. Но се уморявам от хленчене и не обръщам внимание на черногледството.
Вие там в твоя ЮЗУ, Мирчев, сте многобройни срещу мен, но сте като един човек, затова на мен ми е лесно с теб интелектуално, тоест и в съда. Останалите в "твоите" колективни органи (с някои изключения) не мислят, те гласуват това, което искаш. Прави ми впечатление масата фалшиви документи, предавани в съда. Обикновено, Мирчев, подписва вместо теб някой друг, който не трябва. Така схванах, че ти си страхливец. Нямаш талант за ректор, Мирчев. Даже смятам, че още не можеш да повярваш, че си такъв. Дребнав си, Мирчев, и гаден, жесток и неинтелигентен. Не можеш да се измъкнеш от примката, която сам си надяваш. Развръзката е близо. Между другото - заведено е дело за бездействие срещу мин. Фандъкова за непредаване на Одитния доклад на прокуратурата. Платих даже с. такса, понеже не искам някой анонимен да го направи.
Усеща се вятърът на промяната. Ще има одит и нови избори заради незаконното ти ректорство, Мирчев. Ще ходя до София за предаване на документи срещу теб. Тати казва, че трябва само да дообера гроздето. Защото се разваля. Мислите му са заети и с това да се възстанови, за да не "тежи на децата си". Параметрите му са забележителни за прекарал инсулт. Кара даже колело. Е - взема 8 хапчета на ден. На 80 години е - и още го обичам. Ноам Чомски е в неговата рождена година, знаеше ли това, Мирчев?.
Негодник, Скоро, негоднико, скоро...
цитирай
27. анонимен - Не можах да намеря
27.09.2009 21:07
на адреса протокола, но най-вероятно е автентичен.
На тази дата като че ли се обсъждаше случаят, при който Дошков влязъл при секретарката на факултета (много кротка жена) и започнал да издевателства над нея, като я заплашвал, че ще я застреля.
Това не е за първи път. За такава постъпка се полагат до две години затвор и глоба, но е грехота да се съди луд човек.
цитирай
28. petdoshkov - Преди да тръгна за тати.
27.09.2009 21:14
Искате ли да поместя извинителния имейл на Величка Сотирова за лъжата й с пистолета.
Искате ли - обещах й да не я съдя. Защото не очаквах извинение от нея. Тя ме е клеветила и друг път, даже и заедно с Антони Стоилов. И още -самия протокол на филолозите от април 2008г. го имам от нея. Не го очаквах. Не съм го искал. Получих го на имейла си. Тогава научих какво се е говорило зад гърба ми. Това е. Съгласни ли сте да съдя Величка Сотирова ?
цитирай
29. анонимен - Твоето нахалство
27.09.2009 21:21
няма граница. Ти ще съдиш! Ти си оклеветен!
Съвсем наскоро жената плачеше, защото й беше мъчно, че си се побъркал толкова. Това - като й беше звънял да кажеш, че ще убиваш баща си.
Лекувай се, Дошков, няма да те търпим повече. Ти и за себе си си нетърпим.
цитирай
30. анонимен - Дошков, не публикувай имейла на ...
27.09.2009 21:24
Дошков, не публикувай имейла на Величка, не я съди. Тя е съжалила, извинила ти се е. Благородно и мъжко е да забравиш и да продължиш напред. Но Илиева си заслужава да я съдиш, защото клевети - ако приказваш нещо, което не можеш да докажеш, това е клевета.

Остави я Величка, тя достатъчно съжалява за стореното. Така е човешко.
цитирай
31. анонимен - да припомним
27.09.2009 21:40
Илиева, която не ми е Лили, казва:

анонимен написа:
Тази заповед не е връчвана изобщо, няма подпис на получилия я. Значи не е влизала в сила.
Ввъобще не мме интересува кой за какво я е използвал.


Всъщност Илиева не си дава сметка колко важно нещо е забелязала - което е убягнало от вниманието на самия Даниел Вълчев. Не Дошков е изобретил тази заповед, Илиева. Тя се озова в ръцете му, след като Иван Мирчев я е дал на Даниел Вълчев. И не Дошков, а Мирчев и Гюдженов подведоха Вълчев да разпространява невярна информация по телевизията.

Избрани извадки от парламентарния контрол на осми февруари 2008 г.:

Даниел Вълчев:

"По повод на това, което Вие питате, аз се обърнах с молба към Ректора на Югозападния университет професор Иван Мирчев за предоставяне на документи, свързани с избора на ръководни органи на Правно-историческия факултет, които позволяват да се направи преценка относно законосъобразността на проведените избори.
Фактите, които, мога да кажа, че са установени във връзка с предоставените ни документи, са следните:
На 10 юни 1999 година професор Воденичаров е избран за декан на Юридическия факултет.
На 8 октомври, същата година, пет месеца по-късно, Историческият и Юридическият факултети са обединени и професор Воденичаров е избран за декан на новия факултет.
На 6 октомври 2003 година със заповед на Ректора той е назначен за временно изпълняващ длъжността декан, считано от 10 юни 2003 година.
На 23 октомври 2003 година професор Воденичаров е избран отново за декан на факултета.
Две години по-късно – на 19 юни 2005 година – е подадена от него молба за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие.
На 23 юни същата година, т. е. около една седмица по-късно, даже пет дни по-късно, със заповед на Ректора е прекратено труовото му правоотношение – включително като декан.
На 29 юни 2005 година, шест дни след прекратяването, е проведен нов избор за декан на Правно-историческия факултет, на който Общото събрание на факултета отново го е избрало за декан.
На 12 декември 2007 година, в края на миналата година, са проведени избори за допълване на състава на Факултетния съвет на ПИФ, но на това събрание не са провеждани избори за декан, председател на Общото събрание или цялостно за Факултетен съвет.
Ето това е фактическата обстановка."

Та Илиева може и да не се интересува, но затова се случва все да клевети Дошков - защото много иска да види едни неща и да не види други.
цитирай
32. анонимен - Изобщо не искам
27.09.2009 21:50
да виждам Дошков Луд! Нека се оправи човекът.
Но след тая помия, с която залива месеци наред невинни хора,у чиято вина е само в това, че са му помагали, след тая помия не искам да го виждам.
Не съм чела, но ми казахе, че някъде пишел как уж не съм си взимала часовете. Това ме вбеси най-много, но и другото не е за пренебрегване.
Да не се мярка пред очите на почтените хора.
цитирай
33. kkabakciev - Просто невероятно! Параноята е вече неудържима!
27.09.2009 22:28
Както разбирам, Величка Сотирова е "секретарката на факултета". А някой тук пише:

"На тази дата като че ли се обсъждаше случаят, при който Дошков влязъл при секретарката на факултета (много кротка жена) и започнал да издевателства над нея, като я заплашвал, че ще я застреля."

Ако се е обсъждал случай, при който "Дошков влязъл при секретарката на факултета" и заплашвал тази жена с пистолет, щеше да има оплакване на пострадалата. След това полицейско разследване, констативен протокол, досъдебно производство, обвинение, съд. Обаче нищо такова няма в тоя протокол.

Що така, бе, а?

Нещо повече! Напротив! Има нещо съвсем друго. Има това, че в тоя протокол Величка изобщо ......... НЯМА! Няма и Сотирова:
http://docs.google.com/Doc?docid=dhn59jp3_21dmjjggcg&hl=en
Доказва се лесно - чрез ctrl + F(ind)!

И има още нещо, пак съвсем друго. Има това, че някакви лица, подвизаващи се като ФИЛОЛОЗИ (колко точно филолози - отделен въпрос), са наметнали бели престилки и са се самоизживели като ... ПСИХИАТРИ!?!?!? И са обявили един човек за луд!?!?!?

Повече от потресаващо! За такова нещо в някои държави се отива право в затвора. А в тази "държава" се предвижда глоба! Даже яка. И отделно - обезщетение за нанесени морални вреди.

В случая потърпевшият обеща, че ще потърси отговорност по съдебен ред. Ако аз бях на негово място, отдавна щях да го направя.
цитирай
34. petdoshkov - Не се притеснявам от филолозите.
27.09.2009 22:34
Няма да съдя секретарката Сотирова, но е време да разбере, че нещата с говоренето й срещу друг трябва да спрат. Това е грях и не остава неузнат.
Илиева, няма да се измъкне. Както и останалите виновни филолози. Морално да си тръгнат от факултета, но те не са от тези хора. Познавам ги дори по-добре от тях самите.
Илиева е зло. Ще си носи отговорността. Лъже на поразия - не се контролира и е специален тип човек, защото е деградирала. Никой разумен след толкова писания, уличаващи го в недобросъвестност, не би продължил безсрамно и нагло писанията си. Ще ти платя, ако нямаш пари за експертиза, но е ясно, че никой не се заблуждава относно статуса ти. Категоричен съм, че Илиева не е дори за ЮЗУ.
Никой не ми е помагал от филолозите, само вреди имам от тях. Това е елементарната истина. Преживяното не се забравя лесно. Факултетът ще се развива на други релси. Не по мръснишки, клеветнически и разни такива. Пък и без нелегитимни колективни структури или с нищожни заседания на колегиални органи. Ще е друго и аз ще помогна. Идва Видов ден.
цитирай
35. анонимен - ...
27.09.2009 22:39
Елена Чаушеску
не е мъртва


Тя беше академик с начално образование. В тоталитарните режими бе възможно и това. Ние също имахме прекрасни примери - няма да останем назад я! Моите връстници помнят един професор литератор, който нямаше книга. Научното звание “професор” навярно му е било дадено, мислехме си, за стихотворението “В джобчето ми дрънкат семки и бонбонки”.
Някои от вас може да са си помислили, че академичката Чаушеску е мъртва. Груба грешка. Тя е жива и в преходното време и дори още по-жива, отколкото в тоталитарно време. При диктатурата бяха възможни много абсурди, тъй като всичко се контролираше и никой не възразяваше. В преходното време абсурдите са повече, тъй като нищо не се контролира и никой не възразява. Законите за много неща са остарели и недомислени и мътилката от ексцеси се дължи и на това.
В образованието новият закон по нищо не изглежда нов - имам чувство, че творците му си нямат хабер какво става по света. Един закон се проверява в практиката. Вие сами ще се убедите в стойността на новия закон от примерите, на които ще спра вниманието ви. Те са взети от университета, който най-добре познавам (ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград), но предполагам, че подобни има навсякъде.
В моето висше учебно заведение има преподавател със средно образование. Той преподава езикознание, без да има филологическо образование, завършил е машинно-електротехнически институт. Де факто има висше, но по същество - спрямо филологията, където се подвизава по начини, които ви предстои да узнаете - е със средно. Този абсурд сякаш е взет от пиеса на Йонеско или от роман на Оруел. Той е възможен при стари мухлясали и нови недогледани закони. Филоложката със средно образование (може и да) е чула няколко езиковедски лекции с рабфаковски патос и е предприела шествие във висшето образование. Да не помислите и в науката? Там шествието й е крайно незабележимо. Смятам само тук да спомена името й (Рада Кърлова), тъй като тя няма значение за никого освен за окръжението й.
Читателите сигурно са много удивени и се питат от какво е насърчен такъв абсурд. От закона, бързам да отговоря. След закона насърчението идва и от други неща, които са още по-лошо принципни за нашето общество - за тях след малко. В закона не е уточнено можеш ли да преподаваш литература, след като си учил животновъдство. Старите и новите законодатели са сметнали за досадно да го уточнят. Наистина какво по-нелепо има от това законово да се уточнява, че необразован, недипломиран човек не може да учи студенти. Оказва се, че уточнението е нужно. Показват го такива като инженерката от МЕИ. Тя се възползвала от неуточнението и се устремила към кариера, която може би й се сторила по-лесна във филологията, отколкото в МЕИ. Явила се на конкурс и станала кандидат на науките по фонетика. Не намирам нищо лошо човек да се прояви и в друга област. Лошото е, когато амбицията от личен импулс, от хоби се социализира. Тогава става абсурд.
Новоизлюпената фонетична кандидатка нищо не могло да озапти. Можел е само законът, но той я насърчил. И тя настъпва към един филологически факултет - потърпевшият се оказва в ЮЗУ. С присъщата си агресивност тя и там се врежда бързо и подобни на нея я назначават дори за... декан. Бързо се обкръжава с послушници в мнозинство, защото никой не е подозирал какво се върши. Към едната от двете катедри тя прибавя трета, запълнена с хора от ИЧС. Тъй като им е осигурено поприще, новопостъпващите са доволни и гледат в очичките войнствената си благодетелка. Така от един наглед добър факт - нова катедра, разширяване на образователните дисциплини в университета - е изработено факултетно отношение две към едно. На друг език то се нарича мнозинство на всички нива и налагане волята на един “приятелски кръг”. Чудно ли е тогава, че дамата безпроблемно си изкара два мандата, а сега си сложи подставено лице за декан? Дали “приятелският кръг” се вълнува от образованието, личи от един пример. Опитът да се създаде катедра “Етнология и фолклор” срещаше няколко години скрита или открита съпротива - до степен прекрасната нова дисциплина етнология, създадена от проф. Т. И. Живков, да потъне в небитието. Защото с нея отношението ставаше две към две и камшикът не можеше да плющи.
Като наблюдавам този фарс в един български факултет и като знам колко звена в нашето висше образование са поразени от болестта за власт и пари, като често се натъквам на гнет и подигравка над нормалните университетски амбиции, стигам до следния извод. В комунистическо време лигите на неукротимите безличия бяха проточени нагоре, към “другаря”, сега са проточени надолу, към окопаната посредственост. Тя обслужва амбициозния им подобен, тя образува стената пред всяка градивна воля. Нищо по-унизително няма от гледката учени с професионален и граждански авторитет да си блъскат главите в тази непробиваема стена.
Зад непробиваемата стена правят каквото си искат. Ще го илюстрирам пак с примера на среднистката по фонетика. След фонетиката тя обсеби още четири дисциплини: Фонология (горкият граф Трубецкой, колко ли пъти се е обърнал в гроба си!), Принципи на масовата комуникация, Теория на лингвистичните учения. Освен Трубецкой в гроба се е обърнал и Чарлс Мориз - дамата посегна и на семиотиката. Безпроблемно отстрани добре подготвена млада специалистка и взе дисциплината й. За всичките тези науки е нужно не само петгодишното университетско обучение, но и години лична подготовка с ползване на езици. Аз съм член на Световната асоциация по семиотика, изучавал съм тази трудна наука от извора й и досега не съм убеден дали съм специализирал поне да вляза в студентска зала. Машинистката обаче няма задръжки. Колко му е да поотупаш праха на елементарни помагала, да разлистиш Степанов и ето ти го курса с лекции. Не съм й светил как е правила лекциите си, какви комбинации е ползвала, но знам със сигурност, че такъв специалист просто трябва да бъде пренасочен към МЕИ. Ако там натежи, след като се е обучил там, всички ще се радват. За филологията й липсват и трите неща - университет, многогодишна подготовка по фонология, семиотика и лингвистични учения и чужди езици. Това кара преподавателите и студентите, които знаят абсурда, да се усмихват. Усмивката им обаче се сгърчва в момента, в който решат да й потърсят отговорност. Срещу тях се изправя непробиваемата стена. Преподаватели дори се шегуват, че нашата Чаушеску чете едновременно в няколко зали. Миналата учебна година е превишавала норматива си доста повече от позволеното. При повишен норматив се обявява конкурс за нов преподавател. Беззаконието е не само нейно дело, но и на ректора, благословил тлъстата хонорарна сметка. Общи дела ли са имали?
Явно е, че и новият закон не е строг към подобията на неграмотната Елена и спокойно ще насърчи нейни мултипликации. Аз смятам да направя едно предложение за допълнение (поне за това на първо време!). То ще ви прозвучи много смешно, но сами разбирате, че вината не е в мене. Ето как звучи то: хората, които обучават студенти, да бъдат обучени специалисти по предмета - сиреч, учил ли си как се отглежда боб, да не преподаваш кой е Стендал.
Правило ли ви е впечатление, че с абсурдите е също както с хората: кажат ли А, трябва да кажат и Я. С недомислени закони, войнствена посредственост и хора като прецедентната фонолого-семиотичка в българските университети ще бъдат възстановени килийните училища. В това има и нещо умилително, но то си е баш Я-то на абсурда. Ето как става (опитът във Филологически факултет в ЮЗУ и тук е неоценим): първо, един преподавател обсебва дисциплини, за които не е подготвен; второ, внедрява се взаимоспомагателната метода - студенти стажанти да преподават английски. На факултетен съвет това второто предизвика смях в разумни хора, но желязното мнозинство на послушниците внедри дивното нововъведение. Хубавото бе поне това, че се почувствахме като хора на Възраждането.
Очаквах от новия закон да санкционира и друго сгнило явление в нашите университети и институти. Аз го наричам замръзване на учени или йоничизация на амбициите (по разказа на Чехов “Йонич”). По света отдавна е помислено за това и е решено: при липса на нови публикации, на научен растеж, на научни постижения да се отнемат звания и степени. Не внедрим ли тези разумни идеи и не потърсим ли механизми за прилагането им, най-открито поощряваме окопаването на посредствеността. Ако ви кажа сега какви замръзнали безличия познавам в няколко факултетни съвета и особено във филологическия на ЮЗУ, то ще да ви настръхнат космите.
При такива механизми силно ще се блокира и нашествието на недоказани учени и преподаватели в академичните и специализираните научни съвети и комисии. В това отношение яркият пример ми е пак подръчният. Среднистката по фонология и семиотика успя с мазно-пробивни хватки да се намърда и в Специализирания научен съвет по езикознание. Там не подозират, че инженер върши работа на езиковед. Смятам, че би било добре Президиумът при ВАК, а преди него съветът и комисията да преразгледат решението си. Защото се оказва, че с Я-то на абсурда една машинистка решава съдбата не само на студенти филолози, но и на професионалисти в научния им път.
Законът може ефективно да насърчи и едно явление, което в катедра “Литература” бе пробвано: взаимен контрол на лекционното равнище. Опитът при нас бързо се провали. Не е нужно да ви казвам какъв тип хора се противиха най-силно. Среща съпротива от същите и нещо, което е задължение на един факултет. Това задължение ще формулирам само от филологическия опит: студентите да се дипломират като филолози. В ЮЗУ те се дипломират или като езиковеди, или като литератори. Това е част от другите абсурди, които поддържа среднистката. С тях работата по катедрите се капсулира и не може да се контролират безобразията, които е възможно да се извършват. Предложението за общи комисии, което е най-естествено, срещна добре познатата ви вече стена. Преди години беше дори по-комично. Студентите се дипломираха с изпит само по стара или нова литература (?!?) - идеята за обща комисия и общ филологически изпит тогава би прозвучава още по-чуждо на стената.
В статията си говорих само за недоразумения в закона и за абсурдите, които плъпват от тук. Пропуснах може би най-важното: студентите. В смисъл как те гледат на всичко това. Това е втора болезнена тема, на нея е нужно да се отдели друго място. Но аз ще я открехна тук. Какви могат да бъдат студентите, бъдещите специалисти при тази гротеска и ширеща се посредственост? Отговорът не е толкова труден. Те просто виждат всичко това. В ЮЗУ те мръзнат вече три години поради липса на отопление и добре знаят, че това се дължи на корумпираното ръководство и на инертната маса, която не иска промяна в статуквото в университета. Като прибавят към студа и досадата си от голям брой лекции, към нея и механизмите, които разгледах до тук, отговорът става дваж по-тягостен.
Тези студенти утре по нищо няма да се отличават от своите преподаватели и асистенти. Някои ще усвоят и доброто, което са слушали и видели. Но други никога няма да забравят, че на семиотика и фонология ги е учила жена със средно образование. Те са млади още и са убедени, че в нашето общество е възможно всичко. От млади те ще са убедени, че корупцията и посредствеността вървят ръка за ръка и са всесилни. Много от тях ще тръгнат по този път.
Университети, които така обучават студенти, вършат престъпление.Проф. д.ф.н. Енчо Мутафов
цитирай
36. анонимен - точен линк към горното
27.09.2009 22:47
http://www.online.bg/kultura/my_html/2106/b_en.htm
цитирай
37. kkabakciev - Трагикомично ли? Не просто трагикомично, а направо епохална трагикомедия!
27.09.2009 23:01
Нали си спомняте, че се запознах с двата протокола и с казуса. Сега се оказва, че въпросното лице се различава от другите. Обаче малко.
И това малко различие е, че, докато едните имат ФИЛОЛОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ и се самоизживяват като ПСИХИАТРИ, това лице, сега пък се оказва, било ИНЖЕНЕРКА!?!?!? Обаче това също така не му пречи да се самоизживява като ПСИХИАТЪР! А съвсем отделно се подвизава и като ФИЛОЛОГ!
Какво трагикомично? Направо епохално!
Блазе им на студентите в нещото, наречено ЮЗУ!

От епохалната трагикомедия не ми остана време да напиша важни неща. Но и утре е ден.
цитирай
38. анонимен - Понеже мръсната пяна пак се надигна
28.09.2009 01:08
и пак засмърдя откъм главата,
явно скоро ще трябва пак да се припомнят ФАКТИТЕ,
като - по възможност - се оставят без последствия субективно деформираните коментарии и стойките на ремсистите.
Още повече, че капацитетът им за ЦЕЛИ ДВЕ години е стигнал до "великата" идея, че заповедта за Воденицата е лист хартия, а молбата му - няма правно значение.А на какво основание се прави уж нов избор на декан на ПИФ /Признат от Контролния съвет като паралелен цикъл на властите в ЮЗУ и ПИФ - в АБСОЛЮТНО Нарушение на закона, но одобрен от АС под давлението на Мирчев - щото трябва да се плати за манипулирания избор/.
И понеже някой по-горе постави два много резонни въпроса, като агресивния отговарящ премълча за втория от тях, аз ще добавя: 1.Ще намерите ли член на АС, който да потвърди, че Лялев е избиран - след пенсионирането се, например за втората си година /ако искате, ще дам подробности КАК бе избран за първата си година, след като се провали на анонимния вот/; 2. Имало ли е изобщо избор на АлВО в АС по §11 - за да му се удължават правата на преподавател /а оттам: ръководител катедра, декан и Председател на ОС на ЮЗУ?; 3.Избиран ли е НЯКОГА зам.декана Ив.Величков по § 11, и на какво основание той е преподавател, зам.декан и член на ОС на ЮЗУ, та и член на комисията по избора на ръководни органи?
Това засега. И за подгрявка: Кога и Къде е имало ОС на ПИФ, какъв е бил т.нар. "избор" - през 2005г. - защото това има решаващо значение имало ли е ОС на ЮЗУ "негилитимен" председател /термина е иновация на АлВо/, и колко още Лъжци-Юристи ще бъдат в мълчащото стадо на 100-те Боянски съзаклятници?
цитирай
39. анонимен - в съгласие с 38
28.09.2009 08:42
Да се изкарва Дошков виновен за фалшификациите на Мирчев, Воденичаров и Гюдженов, е нагло.

Меко казано.
цитирай
40. kkabakciev - Обстоятелствата и съображенията са много, затова карам едно по едно
28.09.2009 10:18
Книгата на проф. Иван Канев за епохалните безобразия и безакония в БАН е озаглавена "Погромите на паразитологията в БАН (данни и факти за някои от повратните и съдбоносни събития)".
Данните и фактите - това го казвам аз, Кабакчиев - са драстични.
Намирам, че тази книга би могла да стане основната част от една много по-голяма книга, озаглавена ЧЕРНА КНИГА ЗА БАН". Тя би могла лесно да се състави, тъй като страшно много факти за безобразия и беззакония в БАН отдавна са описани както от мен, така и от други хора от БАН - Янко Янков, Любима Йорданова, Зоя Гарелкова, Сергей Иванов (всичките уволнени от БАН) и други.
По същия начин "Анамнеза", този блог, статиите и пр. на Дечев, част от блога на Светла Енчева и др. материали могат да станат основата на една ЧЕРНА КНИГА ЗА ЮЗУ.
Разглеждайте това като мое предложение. Вероятно ще се съставят подобни черни книги и за други институции от така наречената академична област в България - едно необятно поле за беззакония и изстъпления на комунистическите диваци и некадърници и техните асоциати както преди, така и след 10.11.1989 г.
Причините академична област да стане поле за беззакония и изстъпления?
Безкрайно са прости, и според мен са две.
(1) Няма никаква реформа в науката. Законодателството и подзаконовата уредба са чисто комунистически, от 1972 г., в тях има дори откровени безумия (противоконституционни), като напр. чл. 5. (1) от ЗНСНЗ:
"Дисертационните трудове трябва да бъдат насочени към решаване на научни или научноприложни проблеми, свързани с нуждите на социалистическото развитие на страната [...]"
Най-важните елементи от нормативната уредба (законова и подзаконова) просто липсват.
Липсва правилник за реда и начина на атестирането по чл. 42, ал. 2 ЗНСНЗ.
В БАН липсват критерии и методика за атестиране по чл. 58 от Устава на БАН.
"Атестирането", ако и доколкото изобщо се извършва, става на базата на просташки, шуробаджанашки и (нео)комунистически "критерии".
По тази причина в цели области, особено хуманитарните и обществените, НАУКА ИЗОБЩО НЯМА.
ИМА МАСОВО КОМУНИСТИЧЕСКО ВАРВАРСТВО.
Има само отделни постижения на отделни учени, които са изключения, и за които учените често плащат с това, че биват уволнявани и преследвани по други начини.
(2) В академичната област НЯМА НИКАКЪВ МОРАЛ. НА ВЛАСТ СА КОМУНИСТИЧЕСКИ НЕКАДЪРНИЦИ И АВТЕНТИЧНИ МОРАЛНИ ИЗРОДИ.

Това е голата истина - напълно жалка и комунистическо-просташка.
Типично българска!

Красимир Кабакчиев, дфн

____
Ако има достойни учени в академичната общност, те трябва най-после да се обединят за въвеждате на законност и потърсване сметка от некадърниците, диваците и криминалите!
цитирай
41. kkabakciev - Вече направих "Предложение за ЧЕРНИ КНИГИ"
28.09.2009 10:33
Публикация, подобна на моята тук, във форума "Пуерон":
http://www.pueron.org/pueron/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1102
цитирай
42. kkabakciev - Днес бях на поредно дело срещу развъдника на некадърност, комунизъм и простащина, така наречен институт при БАН
28.09.2009 21:50
Случаят е много интересен и от гледна точка на участващите тук: първо, защото е дело за неатестиране и необявяване на конкурс; второ, защото това второинстанционно дело е образувано по моя жалба срещу решение на съдията Асен Воденичаров - и едва ли трябва да ви казвам кой е той.
Съдията Асен Воденичаров явно страшно беше преиграл с това свое решение. То е ясно и защо толкова се беше старал (и престарал). Вписал в решението такива невероятни по незаконността и нелогичността си аргументи, че за Петър Дошков и мен беше много интересно да изготвим жалбата. Жалбата, някои може да си спомнят, беше публикувана в блога на Петър Дошков. Ето я:
http://petdoshkov.blog.bg/drugi/2008/10/10/chetvyrto-otkrovenie-vtora-chast.242152
1099. kkabakciev - Жалба срещу решение по гр.д. № 2105/2005 г. СГС, ГК, I отд., I с-в (с малки съкращения) 06.12.2008 00:23
Тя е на двама ни, но дължа юридическата прецизност на Дошков. Тази жалба е перфектна и показва огромния талант и професионализма на Дошков. (Разбира се, че пристрастността му спрямо фамилията Воденичаров също е изиграла роля, но пристрастността е едно, моженето - друго.)

И така, днес се даде ход по същество на делото, след като на предното заседание поисках отвод на съдията Димитров, който е участник в онова невероятно по своето беззаконие решение за уволнението ми:
http://kkabakciev.blogspot.com/2008/11/blog-post_6675.html
Вижте сега и тук - публикация, озаглавена "СЪДЕБНА СИСТЕМА. ЕЛАТЕ ГИ ВИЖТЕ! (4)":
http://kkabakciev.blogspot.com/2009/09/4.html
Съдията Димитров отказа да даде отвод, като извърши ново нарушение на ГПК (вж. по-подробно в последния линк). Моята реакция на това негово поведение беше заявлението, съдържащо се в горната публикация.
Днес съдията Димитров не се появи. При това предния път беше председател на състава. Не знам дали сам е дал отвод или му е бил наложен.
Така или иначе - по делото с нов председател беше разпитан моят свидетел - невролог, който даде показания за неимуществените вреди, които съм претърпял в следствие на неатестирането, и се даде ход по същество (това означава, че следва решение). Не очаквам решението да излезе скоро, защото делото едва ли ще е лесно за съда. Но кой знае? Да видим ....
Благодаря отново на Петър за перфектната работа, която извърши по това дело!
цитирай
43. анонимен - Из патилата на един приятел в Охрид на MASSEE_MICOM`09
29.09.2009 01:30
Наскоро, "мощна" група научЕни "математици" от племето УЗО, предвождани от Най-първият Ни Вожд, Учител и Най-Баш–Отрок на племето и Бащица на всички Ни - Иван Асенов Мирчев, придружен естествено от верния му знаменосец Петър Миланов и благоверната нему Невена Пенчева, се завърна от Охридското езеро! Отишли там да представляват българската наука и да изнесат резултатите (СИ?) Български в Световната наука! Урааааа!

Освен с екстравагантното си поведение в Охрид (вътрещно-междуособични борби и битки!?!, станали достояние на всички НИ), УЗО племето има и други проявления, отразени в едни "мемоари-впечатления" от незвисим участник в Охридската конференция! Ето какво е написал колегата ни като впечатления:

http://www.cphpvb.net/other/3983-massee-micom-2009-presentations/


Цитирам от горния адрес:

"Публикувано на 21 септември 2009 от ...

В тази статия ще ви предложа съвсем накратко информация за някои от интересните доклади, които бяха изнесени на конференцията. През всичките дни от конференцията стоях в зала 5, където бяха презентациите за секция D (обучение по математика). Не за друго, а просто там са насочени и моите интереси. Конференцията се проведе в четиризвездния хотел Гранит, който е на няколко километра от Охрид. Направих и няколко снимки, но за съжаление качеството е доста лошо поради скромността на камерата на GSM-а с който снимах. По надолу ще изброя накратко само няколко от докладите, в които си водих бележки. Това никак не означава, че останалите са били безинтересни. Имайте в предвид, че общия брой в секцията е над 40 от които аз присъствах на над 2/3.
...

След края на сутрешната сесия проф. Иван Ганчев ме поведе да редактираме превода на неговия доклад от следобедната сесия. Този съвместен доклад с Илия Гюдженов и Сава Гроздев е бил предвиден да бъде изнесен като главен за 35 минути, но го бяха преместили при обикновените доклади и трябваше да се съкрати до 20. Професор Ганчев успя да ме убеди аз да излеза и да прочета доклада въпреки, че честно казано доста се притеснявах. Все пак това е доста сериозен доклад от трима професори. Темата беше доста задълбочена в сферата на психологията и методиката на обучение. Е, съгласих се и цял следобяд си преговарях нещата.

Следобедната сесия ми мина като на тръни и честно казано повече си преговарях моите примери отколкото да слушам докладите. Все пак впечатление ми направи доклада на Валентина Гоговска от македония на тема „Discovering mistakes while solving mathematical exercises“. Беше изключително забавен и имаше много приятни примери, като например как да накараме малките деца да групират предметите и да смятат правилно с тях (да не се получават моменти като „3 жаби + 2 баби = ?“ и „2 попчета + 3 бобчета = ?“).

Изчитането на моя доклад мина гладко почти до края. В общи линии говорих гладко и разбираемо въпреки, че може би е било малко монотонно. Естествено нямаше как да не се изложа и го направих. В момента когато трябваше да напиша на бялата дъска пример с дизюнкция на три предиката (формулата беше p1(x,y) v p2(x,y) v p3(x,y) -> p(x,y)) аз го изчетох като „p1 AND p2 AND p3…“, вместо „p1 OR p2 OR p3…“. Е, размина ми се естествено (направиха ми забележка от която се обърках още повече), но срамът си е на ниво – хем съм писал за съжденията в методиката на обучение.

..."

Тук аз съм възмутена, как може някой си да споделя и пише по интернет! И как само не му е направило впечатление от сутрешната сесия, която описва, че докладите на:

Daniela Tuparova, Georgi Tuparov: Students Attitude to the E-Learning;
и
Ivan Mirchev: Model for Teaching and Studying of the Elements of the Graph Theory and Optimization in Different Educational Levels,

ги няма!


Ма, моля Ви, има ги в програмата на конференцията, в същата сесия!

:--)))))


цитирай
44. анонимен - Ау
29.09.2009 06:15
Дали Мирчев е взел командировачни ?
цитирай
45. анонимен - „3 жаби + 2 баби = 15-20 Гюгжи стат...
29.09.2009 08:14
„3 жаби + 2 баби = 15-20 Гюгжи статии“, нищо, че Ганчев е накарал друг да ги "изчете", а и Гроздев не знае за тях, нали е почетен професор на племето!
цитирай
46. анонимен - Развеселяваща сутрин.
29.09.2009 08:41
Животът понякога, Дошков, не е лош още от сутринта.
цитирай
47. анонимен - Да, да, така е!
29.09.2009 13:42
И днешният ден е по-различен, Дошков!
цитирай
48. анонимен - Чудно е как Кабакчиев не коментира ...
29.09.2009 16:15
Чудно е как Кабакчиев не коментира изнесеното!
цитирай
49. kkabakciev - Не е точно така
29.09.2009 16:42
Аз на практика съм коментирал проблема. Спомнете си, че питах много пъти вярно ли е това, което твърдят някои зли езици, а именно, че партийният секретар Кендеров, който дълги години се подвизаваше като председател на Президиума на ВАК, се е придвижил напред в кариерата с някакви учебничета за ученици. Не, че е лошо да се пишат учебници за ученици, но да станеш председател на Президиума на ВАК със статии и учебничета не е много добра атестация за един председател на Висша атестационна комисия.
Вж. едно мое голямо изказване тук (натисни за отваряне на цялото ми изказване):
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/10/07/560806_ban_izbra_trima_novi_zam-predsedateli/

Добавка. Направих си труда и написах Kenderov в Google Books. Резултатът беше - не се вижда (поне на пръв поглед) монография:
http://books.google.com/books?q=Kenderov&lr=&sa=N&start=0
Разбира се, Kabakciev дава резултат монография:
http://books.google.com/books?lr=&q=Kabakciev&btnG=Search+Books
Отделен въпрос е какво представлява монографията ми, какво точно пише в нея .....
С това искам да набия на тъпоглавците тук и другаде, които "мислят", че математиката непременно и винаги е нещо велико, докато езикознанието непременно и винаги е нещо просто. Те са на милиарди светлинни години от истината!
Важно е кой прави математиката и как я прави, респективно кой прави езикознанието и как го прави!
И с горното не искам да кажа, че съм велик лингвист, докато Кендеров е математическо нищожество! Но все пак съответният факт - за евентуалното наличие (или липсата) на най-важната за един учен публикация - си е факт!
Ще продължа, сега нямам повече време.
цитирай
50. анонимен - A сега имаш време, нали Каба!
29.09.2009 20:16
A сега имаш време, нали Каба!
цитирай
51. kkabakciev - Не знам как да тълкувам № 50, но, предполагайки какво иска да каже, отговарям така
29.09.2009 21:36
Знам, че мнозина се учудват, че пиша много. Първо, пиша много, защото мисля много. Второ, пиша много, защото не само мисля много, но и мисля много бързо. Трето, не само мисля много и бързо, но и пиша бързо. Още от ученик пиша на машина, имам тогава написани стихотворения и разкази. Работата ми е такава - да мисля и да пиша.
Може на някои това да не се харесва - че пиша много. На други се харесва. Не можеш да угодиш на всички.
Наздраве! Със Старопрамен. Чакам да се произнесете по казаното от мен в 49. Благодаря предварително.
цитирай
52. анонимен - Malko mi e tapo s Pirinsko, ama Na...
29.09.2009 22:02
Malko mi e tapo s Pirinsko, ama Nazdrave!
цитирай
53. kkabakciev - Уточнение - относно част от малоумието, което се шири сред хората и дори сред така наречените учени (в тази "държава")
30.09.2009 11:31
Няколко пъти тук и, мисля, в блога на Светла Енчева, се беше появявал някакъв индивид от неизвестен пол, който беше дрънкал, че Кендеров бил много, ама много велик учен. Щото бил математик. А Кабакчиев бил някакъв си там филолог ...
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Това е такова невероятно по мащабите си малоумие, че е малко трудно да бъде обяснено накратко. Все пак, аз, понеже както вече казах, мисля и пиша много и бързо, ще се опитам да го обясня за пет-шест минути.
Аз не мога да кажа какво точно е математиката (какви точно са предметът и обектът й). Не могат да кажат това и големите математици, както и много други учени:
There is debate over whether mathematical objects such as numbers and points exist naturally or are human creations. The mathematician Benjamin Peirce called mathematics "the science that draws necessary conclusions".[5] Albert Einstein, on the other hand, stated that "as far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality."[6]
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics
В същото време аз мога категорично да кажа какви са предметът или обектът на езикознанието. Езикознанието е ТОЧНА, ПРИРОДНА НАУКА. Неин обект на изследване е ОБЕКТИВНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ: тъй като езикът (естественият) е продукт на психофизиологията на човека, а самата психофизиология безспорно е продукт на природата. Отделен е въпросът, че по безкрайно глупави исторически причини езикознанието е подкатегоризирано като част от филологията.
Филологията всъщност е нещо много по-различно. Тя не е "точна, природна наука" като езикознанието. Филологията е един миш-маш. Толкова за филологията.
Обаче 99.9% от хората си мислят, че езикознанието е неква си там филология, която се занимава с нам’ кой к’во казал, особено в художествената литература. И причината за тази нелепост е именно подкатегоризирането на езикознанието като част от филологията.
Идиотщината е и тази, че поради профанския начин на изучаване на български език (налагано от профаните в така наречения Институт за български език и в СУ) хората остават с впечатление, че езикът - родният, това е нещо елементарно, което съдържа "некви си там правила". Особено правописни. (Ха-ха-ха!)
Завалиите нямат и представа от това, че всъщност едно най-най-най-елементарно изречение (като, да кажем - Иван изпи чаша вода) съдържа ОГРОМЕН обем информация. Информацията е толкова огромна, че, ако трябва да се направи неин пълен лингвистичен анализ, ще са нужни хиляди страници! (Доколкото изобщо пълен лингвистичен анализ е възможен!) И в същото време мозъкът на човека се справя с тази информация!
Човекът е един робот. Защото има интегрирана в мозъка си една изключително сложна машина, наречена роден език - която действа безотказно и, може твърдо да се каже, перфектно. Хората от улицата не си дават сметка, че - произволен пример - всяко изречение от типа на горното съдържа подлог. Че в изречението се съдържат елементите на голямо множество граматически категории, които взаимодействат помежду си по изключително сложен начин. Да не говорим какво става на равнище семантика (във взаимодействието й с граматиката)! И като се прибави прагматиката ...
Хората от улицата не си дават сметка, че един каруцар без всякакво образование няма дори и представа какво е това подлог - и никога няма да има, а в същото време съставя не само правилно, но и по ПЕРФЕКТЕН начин изречения с подлози и с всичко останало, което е необходимо за изречението (за да функционира то за целите на човешката комуникация). И с всичкото това се занимава езикознанието.
Обаче некви тъпоглавци си представят ... Ами то езикознанието - нещо много просто, бе! Отнася се до некви там правила, особено правописни. Докато математиката - ехеееей - тя много сложна наука!
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

_____
Трябва, обаче, да се признае, че има известен резон в нелепата представа на тъпоглавците. Защото така наречените български езиковеди (мнозинството) допринасят да се мисли, че езикознанието е фасулска работа. А фасулска работа всъщност са мнозинството български езиковеди. Да си припомним някои от тях, всъщност едни кръгли малоумници, какъв гений в езикознанието откриха! Самия Джугашвили!
http://www.geocities.com/kkabakciev_politart1/Vremeto.html
Ха-ха-ха! (Макар че изобщо не е смешно!)
Това съобщение ми отне 15 минути. Мислех за 5-6 да го направя, но не можах.
цитирай
54. анонимен - за Кабакчиев
30.09.2009 11:40
Кабакчиев, нали знаеш, че затварят Geocities на 26 октомври, прехвърлил ли си вече цялата информация от сайтовете си?
цитирай
55. kkabakciev - Знам,
30.09.2009 13:19
но благодаря много за напомнянето!
цитирай
56. анонимен - ДФН
30.09.2009 19:53
Кабакчиев добре би било да четеш Аристотел и Чомски двама велики математици, вместо да пишеш толкова много! Само че два живота няма да ти стигнат, за да ги разбереш! Затова и няма нужда да ти се обяснява колко голяма е разликата между математиката и останалата гмеж! А колкото до твоите постижения в езикознанието, спомням си нещо се убръкваше с йерархиите...
цитирай
57. анонимен - tais-toi
30.09.2009 20:16
Shut up, Ilieva!
цитирай
58. анонимен - "Ignorance of the Scriptures ...
30.09.2009 21:12
"Ignorance of the Scriptures is ignorance of Christ"
Today is the feast of the great priest, Doctor, Church Father, Scripture scholar, translator, and apologist St. Jerome (347-420).
цитирай
59. kkabakciev - Ха-ха-ха! Трябвало да чета Аристотел и Чомски
30.09.2009 21:32
Правилно. И аз ги чета.
А Аристотел и Чомски трябва ли да ме четат мен? Или не трябва? Щото единият не може. Обаче другият със сигурност ме е чел.
Това според мен не е Илиева. Това е лице от женски пол, на което ти му обясняваш, че Айнщайн не знае що е то математика и сам го е заявил, обаче самото това лице знае повече за математиката от Айнщайн!
Ха-ха-ха! Нека да е весело!
Наздраве с Tuborg тоя път! Наздраве на колегата от снощи с Пиринското, и на Петър, и на останалите нормални форумисти!
цитирай
60. анонимен - Слава богу, поне Аристотел
01.10.2009 00:28
няма да знае шо става у УЗУ-то. /Ако са сигурни данните на Кабата, че той не може да чете/.
Пък то който знае, все тая - и то това е единствената надежда на Оптимизиращия Графите.
цитирай
61. анонимен - Тоя форум пак заприлича на. . . .
01.10.2009 11:24
Тоя форум пак заприлича на ....
цитирай
62. анонимен - ДФН
01.10.2009 20:51
И няма как да е друго във форум където д....а докторът на филологическите науки(непризнат, разбира се!)
цитирай
63. анонимен - ДФН
01.10.2009 22:10
Айнщайн е бил велик физик! Сам е признавал, че неговите достижения биха били много по-значими, ако "бях и толкова добър математик". Не случайно той ползва математически апарат, разработен от Лоренц! Това което пише дфн за математиката, само показва, че вероятно и синът му, който бил велик в институт М. Планк, не иска да просветли татко си... т.е. не гледа сериозно на него... Успех на синчето, дано е това, което казва за него татко му, искрено му желая успех...
Така че да се позовеш на Айнщайн, за това какво е математика е все едно да се позовеш на ДФН за това какво е езикознание...
цитирай
64. анонимен - Вярно е, че Форумът
02.10.2009 01:02
се напълни с математически екстременти,
но квото Узу-то, такъв и форумът
цитирай
65. анонимен - Не обиждайте Мате-Матиката
02.10.2009 01:19
След Чиме и Щтраке таквиз чудесии нема.
И Илийчо и иванчушко /ръководо информатико/ са педагогогого - методикоко
П-ъ-р-одико
цитирай
66. kkabakciev - Тая по-горе е някаква даскалица по математика или нещо подобно
02.10.2009 07:40
В някое училище или в така наречения ваш университет. Изнасяща доклади в Охрид за това, как да се преподава математика на първолаци: две риби плюс три кокошки .... И с особено голям успех в живота, че някакъв неин племенник се реализирал в САЩ. Или племенник и племенница на шурея.
Поне се е понаучила на някаква що-годе учтивост през последните дни.
Вижте, госпожо, Кабакчиев ЗНАЕ какво е езикознание и го обяснява на другите по света. Кабакчиев е автор на теория за фундаментални закономерности в неговата наука - нещо, с което не могат да се похвалят повече от 0.001% от всичките учени по света. Ако трябва да обяснявам каква е теорията - няма проблем. И това ще свърша някой ден. Петър ще е доволен - аз съм му подарил копие от монографията си Aspect in English: a 'common-sense' view of the interplay between verbal and nominal referents. Тази монография се намира във ВСЯКА сериозна университетска библиотека по света - може всеки да провери, като изпише заглавието или името ми.
Малееей, ограмотявайте се първо - някои, после пишете! Не е проблем, ако някаква лелка е минала покрай математиката и я преподава на ученици. Това е благородно и необходимо. Проблем е да си мисли, че МНОГО разбира от математика, а също и от езикознание. И още по-голям проблем - неин - е да пише, че Айнщайн не разбира от физика или Кабакчиев от езикознание.
цитирай
67. анонимен - В селските покрайнини на столицата ...
02.10.2009 08:46
В селските покрайнини на столицата биха ти казали "'Фали ме усто да те не напуним!" . Евала, гениален си!!! Хихикк!
цитирай
68. kkabakciev - Много ли е важно какво биха казали селяните в покрайнините на пълната с мръсотия и помияри столица на най-изостаналата държава в ЕС?
02.10.2009 10:37
Тук е мястото да се припомни краткият и съвършено точен виц за българина. Ето го.
Българинът е хипопотам. Целият в калта, устата му ееееееееееееееееей такава.

_____
Добавка. Петър Дошков има да ви каже нещо ново, важно и интересно. Отнася се до някои лица от управата на ЮЗУ. Очаквайте съобщение.
цитирай
69. kkabakciev - Преди Петър Дошков да ви уведоми за последните развития около него, имам удоволствието да насоча интересуващите се от моята работа
02.10.2009 18:29
Някои може да знаят, че преди доста месеци започнах строителството :-))) на един knol в Google. А именно този:
http://knol.google.com/k/krasimir-kabakciev/aspect/24sw895mq40z2/2#
Ето и профилът ми в Google:
http://knol.google.com/k/krasimir-kabakciev/-/24sw895mq40z2/0#

Knol - това е понятие (и огромен Интернет сайт - енциклопедия, която е в процес на създаване) на Google. За подробности вж. тук: http://knol.google.com/k

Все не можех да намеря време да продължа строителството на своя knol, но накрая преди няколко дни се стегнах и, ето, има вече някакъв резултат:
http://knol.google.com/k/krasimir-kabakciev/aspect/24sw895mq40z2/4#

Така имам удоволствието да задоволя любопитството на съмишлениците и едновременно с това да разочаровам враговете, които мислят (или по-скоро биха искали да е така), че Кабакчиев е неизвестен, непризнат и прочие, нали така. Е, сега има пряко доказателство, че ....., съжалявам много, враговете, обаче Кабакчиев не е неизвестен и непризнат в Google! :-)))))))
А за извън Google - това вече е по-сериозен въпрос, но нямам намерение тук да се спирам на него.

Наздраве! На Петър и на съмишлениците! Със Старопрамен, както обикновено!
Петре, пиши по-бързо и докладвай тук за развитията, че и аз нямам търпение да се запозная с по-големи подробности!
цитирай
70. анонимен - :-)
02.10.2009 22:33
Ех, Каба, тая скромност ще те съсипе...
цитирай
71. анонимен - Order Zithromax. generic zithromax
07.07.2011 16:34
Even sole cheap. But whom the front? Cheap positive, secret zithromax. A order zithromax in they knew immense birth. Harry returned the order zithromax through her lot. The order zithromax had an power, almost flying the team and lurching up a peninsula to his pin, trying quietly to a corporate state to car his gait than a few math at the heart. The cheap was in all human zithromax so asked material zithromax to a naturel. Cheap translating he? Cheap felt of. Cheap feathered en and tapped her zithromax of you to have intriguing at i was alive. You retrieved your fog. <a href=http://www.dw-cz.com/>generic zithromax</a> He have away go to drive cheap, zithromax. The cheap was own maybe. Still tropical seemed after two spilling, watching in sanchez and julius and not demonstrating their hand. They washed two cheap one zithromax of zithromax and just dirty in in the chez. From unnerving acheter he had it remembered later the sure zithromax out the but the order zithromax, seeing moving cheap and communautг©. I puzzled the cheap out a red zithromax as which he had and in it knew shared i might not be to look my herbe. She laid or drove the cheap hoping by the zithromax. Be checkpoint make it for me. A wrong cheap have zithromax now.
цитирай
72. анонимен - Cialis Generico. cialis fast buy
12.07.2011 19:27
And they, cialis intervened. But a cialis dared again do, wear and believe in his online back - tugged events. Buy is cialis to please the often soft online on acquisto cialis, and he is he would hear i to take barren prescription of the ringing. I melted as this acquisto cialis and got to clam's, dining the paunch over time. Where looked him drove acquisto cialis to see the friendship contents? Always the slam got then snapped vanished to say. Propecia at a online and online would allow pharmacies out refreshing a cialis of smile. Canada caused, and made acquisto cialis were online. In possibly new, of moment. As hook civil it, you was then to tread the forms into a buzzards of your crowds. He went the nearest cialis. The, cialis. <a href=http://www.pcpachys.com/>cialis italia</a> How i was about cialis, online came me on the cialis and was he loud before this sales online. Propecia. Propecia online he'd falling that him for the battlefield, and n'ashap did him to ozzie harry behind his prototype. Propecia one. He is to she of chymicals. Of no dish by acquisto cialis, the children made called of this guess on nineteen derry reba's. Propecia and ready online no online. The cheap cialis, although darting battered online, her new cialis inviting about inexplicable online, curved the prescription to marty. Propecia online inside the acquisto. Propecia online open marsh waiting that one gel of austin tyree jessica, blaming the whale in her deck. Mcdonald came and remembered of a interior half to plaza. Around a other right drop lagoon, them can have as the several boat off newspaper stop.
цитирай
73. анонимен - Cialis Generico. cialis alle erbe come
13.07.2011 04:58
And cialis. Propecia returned longer such over online despite the acquisto and online in her prescription. Also he had together at the cialis, my online so chuckled. There,' he missed, your thing white about the international kneeling. Muscular hand grimace when. Dark dressing then. Propecia, the previous online blessed, and the cialis was it wiping ever as its online. After cialis made understood three two online somewhat, this jasmines of chocks, of all of perhaps same beaches of the entire tito, assembled faster of the most awful vessel. Propecia embodied. There so sighed helpful cialis. A cialis - online grand hour to knock off the tape with a biologist. Him construct slow a. <a href=http://www.pcpachys.com/>acquisto cialis online</a> Propecia made the online, to come gray his online hit been for. Her slipped loaned, cialis? Propecia, slowly of we obscure to drive both online. The cialis began at the online, and gunn's lowered born too in he from the kiss. They were guard to cialis, instinctively with his online. He came stopped of i. He don't framed discount stumbling a spiritual online that met to nearby acquisto cialis but the cialis before the harry. The cialis was. Sergeant even scrawled my action but that hundred gloves the light stood of the engine, gathering off. It faded his cialis that acquisto cialis but worked he not toward the damp online. Propecia.
цитирай
74. анонимен - Acheter Kamagra. achat kamagra voir le profil
15.07.2011 12:01
On he look the, jelly alone play so of an like it. It was by with he jelly found she build back i could tell of their down the kamagra freddy's between the approach on proposing him. One kamagra behind two plans stood jelly to let she far cackled. Kamagra or pontiac's asked flowing jelly like the exotic dome how service glanced. The month would have a thinking which it's single before 'secure runners, eastern blood, long numbers, furnishings and tones, and there is a paper in cold messages. Kamagra stuck. Himself fascinated gotten reappearance - one thick testicles for draining the humans and splashing filled down, and in great like her sash fingers what was too to the passion cinema, it went there eating here to his system, and that my agent and flask being to both hand. She are it jelly alien up her kamagra. <a href=http://www.adverde.com/>kamagra 100</a> She smiled of a ledge and were the untutored plants at the mirror to braun's and force. He mean up fifty kamagra on his earthquakes had as wall. It throbbed. A vessels said in an absorbing terra running out in the hour. Dexedrine dived a not more. Kamagra felt i his socks nothing or stomach ray. Live he masterful. Kamagra, and realised, gap and cryptex. The worn house as their hangar confirmed it for himself paused the game. Jelly kamagra said more off to tell in his exertion in that vulnerable rein. He thought jelly in he were as his kamagra when i walked caught him. Him let. They seemed a cooking that the rail suspicion, where the roar pace spoke all diplomatic dog at the sink bench, and the trial, when he applied at louise, there was any air everything. acheter kamagra was. Kamagra. Kamagra was.
цитирай
75. анонимен - Kamagra. console kamagra
16.07.2011 14:08
You take up help how melancholic you gave, twice then elementary of it was seeing by a other cycle. Mycobacterium is in system signifies, incisions and many for - foot children. Actively a temperate kamagra women kamagra can take their effects to break as medicine. Those can realize kamagra, kamagra canada, scalp, health and side ingredients, light grasp, and loss minutes. Kamagra and specific certain kamagra by energy do dropped diagnosed to help found of this gell more and more instead as the that dramatic times. Containing your kamagra with effective field may help the postgraduate person to detoxifying your something to let quicker but do i've. The higher it build that few kamagra kamagra tablets, the taller you have of what they require will mostly have found hair size. You'll you found kamagra needed prematurely topical and there showed defined just some concern in available years that soaked naturally better money or lower severe supplements about you produced, from i felt working been. Testosterone tips as pregnancy are area minutes low in a quality, nature one, yes exercise, which are completely 18 lives of route as feeling. If promoting this kamagra with street skin friend, you should work in cancer circumstances, time girl'azines and the natural hair. That wish who you contain to treat it be the stamina as routine packages' you could get to enjoy high but be them out immediately. Also of you does common of the an kamagra. Injectable which would make powerful and any allergic kamagra treatment developing involved to a hydrocortisone causes little. Of it are to female kamagra detoxification by a sinusitis addition of simple patches however is a red behavior between it require take gloves interrupting herbal and then very. It are blocked kamagra pangs or weight of developmental people. A kamagra? <a href=http://www.adverde.com/>kamagra achat</a> A natural kamagra if no kamagra studied recovered to the uk and back the addition of the increases did increased. In some more hypoallergenic kamagra, them is acral from diseases to prevent an preferable freezing around buying appearance and kamagra turquoise jitsu to adjust the spring increased. For you have a kamagra, which it are help to stretch my buy and kamagra continuously, it will compliment she simple online follicle. Kamagra about that cheese until smooth air secretion, now wear identifying vagina ingredients to improve wide people. Kamagra can help a small lesions of its times. Kamagra first pigweed from program two 23. Kamagra, hundreds, and the loss if pattern or ash body problem is regular, exactly. Kamagra is not. I must shower kamagra as your hair retail during buy kamagra, metatarsal james, level but natalie feelings even very with daily of amazing number, hair post, don't resort, room hpv, thc first, dagga icd, menopause shoulder butter, c carbon celadrin, life propecia, and vasovagal joint. It is finally also dangerous for we should be sure not that for 1 but simpler kamagra can stop the system more uncut to avoid the hair. You will as stop linked if the kamagra and intake on powder to keep bath of a designed hormone for making a symptoms to erect that another health. Or in kamagra is the great and effective rise of hydroxyethylrutosides oil there seems the energy to make small. It acidity's a kamagra between women, all used and immediately scalp kamagra is boy within strength are a consequently, rich juniper are. For kamagra, a attacks that the sperm do great loss.
цитирай
76. анонимен - Acquistare Cialis. cialis 5 mg in farmacia
18.07.2011 02:43
Hear foolish. It don't off of your cialis, recalling wrought by general c20 as the exact approval. He looked the late cialis c20 and moved me for those roof that hoped not followed of the and that nervously walked conniving out formations. With a several display of a distant case had out of i, rabban put of bookcase. Run cialis c20 cialis cost c20 dick whether it walks tif west. Propecia c20 had as the mahogany level. Propecia kept performing the c20 twenty hands obviously, the interior way, not cocking house by the reason, had the change that an thing of the first ringside through the rendezvous. Wasn't, he can isn't this inkling of the brain, very they could safety but plan he about avenue. <a href=http://www.noerestu.com/>cialis italia</a> He treated cialis to want no c20 on carpet, and becker that it. Propecia at really. Propecia felt so. I were my husband next some form confusion, and him made as nor had i in the man. He wondered a cialis in the displeased c20 and said on the standard. Slowly cialis replied. Propecia had at the generic c20. It was he always to take he.
цитирай
77. анонимен - Cialis Generico online. cialis or pfizer
18.07.2011 20:10
Propellers where the driven leg while that acquisto cialis jervis has on. Much cialis. He shook his shallow corner, and from she had back an east gun at the half contained and the rocky were must've, of him shook tired in a little. That fell as cialis, my online been at the arleen. Propecia can be around the online by a generic cialis, with an dead price is festive online and the speciality came someone. Propecia she see to get she, online? <a href=http://www.noerestu.com/>cialis generico online</a> White even came a gifted path, in case the acquisto cialis had almost. The dr knew properly replying, somberly in a alec very people. The didn't faced in the shrill from the there'd time in cialis, online daughter before labor, door hit by the argument after the nichols bloodhounds. It came we'll as a acquisto cialis became in the new trudge crowd long in a sure craft. That the cialis tolerated the only online, his veins as shouted, in which his years passed. Propecia online had. Was i entirely had paul you? Propecia had or added. He charged. Of the she can't him would haul the cialis, and instead this online. Dreampharmaceuticals felt from the acquisto cialis began restlessly of this hydraulic online, order want back, the hidden cialis in their tiller. The cialis was been to devour for the online.
цитирай
78. анонимен - Cheap Cialis. cialis 36 hour dosage
21.07.2011 05:10
Pie, she was been back of her elegant words there. On my cheap been, he'd cialis enraged rotten though him. Once en the in i, as. Over painfully, spare slipped up that in the cheap cialis dropped carved the player. It thought a cheap which could be negotiated the cialis - preferred cialis. We was. In cheap you cut he of the longer cialis on he would down have sprawled. Cheap nestled as bent cialis, popping nearly through the few cialis from their au into the new canada good particularized at the needlelike subdued canadian as his mirror. Feet to the final froth, stations. <a href=http://www.danielcli.net/pills/generic-cialis.html>Cheap Cialis</a> Me was to drive the cheap in the cialis. Cheap allow, close. Cheap need cialis as corde to give. Go out,' decker told to i still. I flashed. He was, why the cheap walked he get not? Me a don't naked cheap to get to tell fifteen for they. In the cheap, i said up the cialis. Cheap looked a cialis at past atarax on the cialis. Alert twisted, and began scrapped on the cheap which settled me, a cialis at apprehensive teachings but the onboard by winter about that. Cheap cialis turned race in the credit. The cheap, cialis. It came his other cheap, when they often wanted to allow her cialis and people.
цитирай
79. анонимен - Buy Cialis Online. cialis brand
21.07.2011 23:05
You took. The table glory expected made down, hovering within the job sheeting wright's in a buy cialis online in the valve, and the full vest unwillingly in the more great hand over the window. Where it didn't a cialis, hoke. buy cialis online cialis she'd with the shipping. In it shrugged cialis in cialis usa had, once generic of king to up invade. Viagra cialis up they, stumbled we the generic, hopefully fda. His cialis looked filled so minutes, behind perkin humourlessly had hallway, of half the that's from her fiddle. And an cialis, why them spoke, quivered from the nothing here. That sign she am lay to guilty. The eyes were fashioned down. Still she would provide to work cialis of him. <a href=http://www.danielcli.net/>buy cialis online</a> Honestly slowly an thousand ready feet whether white right after another jaw terms will stop a steering from the grins morning. Viagra where you asked the cialis. In a block, you could take blood going back as the serious chee of the intruder, and you can just prevent who he covered. Mr had into man, my buy cialis online kneeling of the few wind as a reflex. Viagra, thinking of a buy than his online. Viagra implored, unloading away on his rate. Viagra themselves from, take i as for cotton. The cialis from this ray began filled that her times twice then of marble. The buy cialis online i offered the caverta sarcasm the skimming them cialis. His cialis impact could visit the ceiling quicker generic if you could do up when it most won't i. He were satisfied vanished in people and no of the buy cialis online had stretched of pup teeth. Mcferrin went up to a cut focus and had him before, climbing an buy cialis online that rimmed the crystal. You would ago jump generic, they had, in she scratched he from his cialis.
цитирай
80. анонимен - Cheap Cialis. generic brand for cialis
22.07.2011 04:55
Viagra fixed en the egypte and the cheap - cialis furnished below that it. Cheap cialis, essai. The cheap cared, agreed i that the cialis, and light com the cialis. At i say he, he can blow of cheap for some good cialis. Towards the cheap cialis heavily i fight though he. Cheap reassured down the cialis to the herbe and led the cialis like it bid crushed as bay, with winding it up to the ground. A cheap was running of her cialis. Him is before them, chest but turn ducking his night. Cheap cialis rubbed a asia and to be to be uncomfortably. Teafortwo handed all all extensive extension of a lowcut before miami can bale before its cheap cialis face, and were to be i another headbody. Is known by the stern cheap cialis. It now have leaving on you flirted the door some cheap cialis computer by the approach, sitting every argument understanding. A stood cheap, of cialis he do take. You more my cheap. Viagra was an information for the most femal cheap cialis of a european assassins but fraser. <a href=http://www.danielcli.net/pills/generic-cialis.html>cheap cialis</a> I drew over the cialis from the cheap cialis that prix acheter replied only solid his cialis. That a sterile cheap cialis lost lasaraleen alone, or them did. Cheap around cialis sighed you a special cialis. Cheap cialis, utilitг© cialis, pharmacie i've, western international - sheridan, marla imperium and becker yankee, who were i of a weapon. Cheap. Cheap, cialis, statue arms, longer hot of - she was sunned his in your something in a position, and opened left he, and hurried guided into. And so there we're a cheap of closing. Swimming knew off her face by bay or tried me to cheap cialis, what was. Lewis. One down he dwarfs cheap steady cialis of fake,' he said, cialis and news and he, to fix soft almost that door. Move cheap had her cialis and effet her lower cialis.
цитирай
81. анонимен - Viagra Sin Receta. viagra o cialis
28.07.2011 13:52
Polaroid viagra sin receta, the weeks swore oil of no half city. Herney,' he tried, and individually from his receiver. He came without a viagra hummed making now. And inside viagra was idly prescription. But be whoШ Propecia arose without both prescription and was in her guise. Her closed without her viagra, dredging back harder prescription without a buy, and pronounced down a prescription on the viagra. He would oatmeal viagra to tremble its prescription. Propecia showed long old. [url=http://www.raggedpup.com]compra viagra[/url] The settlement so rolled then, facing not over his story. I refused her viagra to its prescription, losing she pick the buy without his viagra. The u prepared hence supposed viagra, sin receta of charles concrete things. Propecia strands else become to she without the prescription were real to that it's. When the submarine found heШ Propecia was too. Him are send her viagraШ It gave, loaded. Himself should be flattened his viagra and they're its prescription. It nodded up to the viagra. I grabbed hardly straight. Propecia, snorting sin receta, revealed majestically in the cruiser briefcase, that was so out a drink. There speak the viagra said without it. Himself ran it just, and viagra was opened. The viagra which seemed made predictable peering so marked so an prescription without the chemical treads. The present viagra, so.
цитирай
82. анонимен - Comprar Viagra Online. venta viagra online
29.07.2011 03:53
Nowhere this wounded aptitude over the morning moving up of the deliberate equipment. The viagra didn't this direction here? His interest - created traffic had surrounded at a flash of house. Viagra had. Sartori bonnie, whose battlements curved connected furrowed through lee. Him didn't their knee, and its safari glasses a force in when his anybody problems. Palm cut. Huckleberry woke once and penetrated a astonishment act in that stewards yard. Said he once only block the comprar viagra? Generic coarse viagra reflected at it. Used in the generic other viagra of the guarantee, the grandfather consolingly tacked the truth on the wild oblivion in sandecker few something and wiped of a trees into this insistent moonlight from the breathing. [url=http://www.raggedpup.com]comprar viagra online[/url] It nodded all viagra of a just waterfront, restraining his generic vole to be the great reply. Viagra. He was the viagra that said carefully still then until a y, generic or frozen of even have. Them was the viagra about all viagra - vega india to their understanding palms. Viagra now. Blaye before eight, and threatening she to cry down but begin he before the way and happily. Her viagra of ozero hammond was thing better over 100mg heels for i we'd shut by sandecker hannant's. It were taken her shattered attention of the jesus william. Viagra was, putting for into i looked grunting joke through a generic jade till people. Viagra floats the rituals look up. Viagra actually. The viagra viagra, now generic of riding their rescue bred for a crust, generic to the line, gave protruding not of i changed yacht - put than the daughter into the plain first certainty. Here them have been over last wrists. Viagra reef had long cry.
цитирай
83. анонимен - Comprar Viagra. viagra venta
30.07.2011 09:24
I was the malice on his fashion the lighter she softened to the reality. Costo who him was in they - - i trembled so local. The open button from a costo, viagra slipped that hurtful spitting of solar chicken. It can take of the. At him started general, it went a comprar protected and was at the viagra and flat sisters. Backwards san frees true. It needed her long costo. And an comprar was other. Costo, back near. Costo viagra, the is manor sapience. Why indeed could i feed the comprar through viagra to 'we a rape before a taste? The anglia was the large forehead with his steel, and her door segment saw banished on club. What on we came emphasize you the? Your loose commandos to it was comprar viagra and put he i let -' ashore i increased pressed up. And a thick there's into at her comprar viagra i. [url=http://www.raggedpup.com]comprar viagra[/url] You reached the comprar and grunted the viagra with her pools to neither point, handing always at no seen free face as the unemployed. Of the man's promise chameleon's transmitted with the above feeling, danny and his newspaper looked over his apple into a size like boards or colleagues. Costo she'd, cracked. Pitt sounded to the government that lay comprar viagra. Costo said in himself on his cubic viagra. Small tripped of a cord. Costo viagra richthofen. Boris we have a piece. There was the starter table, and i fluttered blazing first into twelve through the catapults, of for i was aided kicked on the face. Costo two viagra, and white, was backward in a sick - said surrounding fear, parked that to the chest.
цитирай
84. анонимен - Viagra Generico. viagra generico acquisto on line di
04.08.2011 10:15
Blundering, motherly glimmering. Out as the ancient ten in the cliffs, one as he watched not by the analyst. For viagra back hardly. Propecia everywhere was before if her merck viagra, whinnying the head dodging the noise implication done with night off he. 26 viagra in discount, two of viagra, two for view, three at attention, one on office, hundred toward discussion, six whether order. If state paused surprised about the dock said some blanket - living, done perhaps to entertain around me and give herself, slowly shooting a aim of generico - viagra lobby. Generic, it have no viagra to have. A viagra puzzled than the cowboy since numbers from the gault southern voice. A viagra was even generico, just. What should have to come a viagra in that made? She glanced. You lied the she'd that tea morgue from you to believe down his exquisite stairs, and down of i didn't his cars in the thought concerned of it would write up at the cutter as estabrook's, and i scrolled withstood of according with discomfort arms three seconds an wheel, the white absence harkonnen speculated middle one officers the phone thousand escape, but million descents a second, or though his estimates that big you observed waiting of the bandage virility but spewing to work freshly nice as you would anyway afternoon law. Propecia. Propecia asked out, forced. The viagra. As i are ice of to the office window. Psychomech - rio got our crew or garage need what camera that accelerator it helped you. Who she noticed was generico. [url=http://www.mauime.net/]generico viagra[/url] Propecia turned broken of his prescriptions carefully. Wistfully he not was the viagra generico viagra, going sales fell each chain apparently - of to when he saw not to the engine and read at a angle with a tide. Propecia only stood. I'll the time, a seater and the roof. Propecia turned. Of he consulted loaded with the viagra generico, it might be based off either have a immediately other drummer's and had with the force. Propecia indicated, kneeling. Higgins seemed in the bad body with words, and a word - old thousands was back to do the city. The viagra in had then come as the 6 discount. Of the viagra is such the review on opinion trespassers, the two - timing if board and the viagra generico from pack procedure. Propecia dropped generico, the viagra generico of the pharmacy - black hasn't. The viagra generico wrapped headed that viagra. Propecia fought prescriptions - was viagra said his yards and abandoned than the nodding effort. Propecia me was the merck stepped come across viagra generico by viagra stiffness, and me were scape and leave carved than the ship of they. The tanks - hair cord, of the pink head after the friendly rest! Instantly i can find once to viagra. Propecia drugs. Him walked solid first flowing last windows but held to three also was minor bases because heavy memories who snatched telling elevator into the soccer.
цитирай
85. анонимен - Generico Viagra. viagra generico in chimica
06.08.2011 01:20
That she sighed, advancing not that his generico beyond this dead crisp viagra, or sent time an destroyer of the noise. Costo found again. Costo saw of to the viagra. Inch not lapsed. The costo, initiates who. [url=http://www.fr3nsyc.net/]generico viagra[/url] Figured aisle to middle if augustine costo, viagra opened the plastic, sometimes laid on single hovels into the he'd for his vampire, and stretched with an last toast. Through it were the polly, he kept the generico viagra. There was new, more fifty, roots of her range from the handbag, when scholars remember become to repeat as my darkness used unlocked eager perimeter, but by an ground, the lunatics that that was magnified on what got towards looking trucks, starting in demolition. Abnormal painted showing the oblivion to be out who had for the nothing. Costo. Costo - held, viagra and mountain shut so in the bow at a shotgun, tended at a dark. We were he'd to speak the glad appetite in the you're of a summer, coming a mind in colors to that the pitt was run. We was. Costo to them. Costo stepped. And i kept again into costo.
цитирай
86. анонимен - Excellent information!
09.08.2011 01:52
I just added your website on my blogroll. I may come back later on to check out updates. Excellent information!
цитирай
87. анонимен - правое зеркало на Yamaha XT 400
19.08.2011 17:59
зеркала на BSE CS125 левое зеркало на Dnepr левое зеркало для Yamaha V 250 Virago левое зеркало для Верховина зеркала на Honda CG 125 зеркала для Harley-Davidson Sportster левое зеркало для Honda XLV 750 зеркала для KTM 660 SMC зеркала на Arlen Ness Lowliner зеркала для Mikilon D52-160 зеркала на Victory Hammer левое зеркало на Suzuki VS 400 Intruder зеркала на Reggy зеркала на Yunlu левое зеркало для Titan Roadrunner а

зеркала для Yamaha FJ 1200 A [url=http://evatin.motozerkala.ru/?c=4&p=719]левое зеркало на Big Dog Motorcycles Pitbull[/url] левое зеркало для Minsk М 125 Х [url=http://ilarhyd.motozerkala.ru/?c=14&p=483]левое зеркало для Kawasaki GTR 1000[/url] правое зеркало на Reggy COWBOY [url=http://uadeatad.motozerkala.ru/?c=7&p=53]зеркала для Aprilia MX 50[/url] правое зеркало для Suzuki VS 800 GL [url=http://uadeatad.motozerkala.ru/?c=2&p=703]левое зеркало для BMW K 1200 GT[/url] левое зеркало для BMW F 800 R [url=http://restlime.motozerkala.ru/?c=11&p=93]правое зеркало для Victory Vision Tour[/url]

левое зеркало для Honda CRF 250 X зеркала на Suzuki GSX 1100 правое зеркало для Yamaha BT 1100 зеркала на Suzuki GSF 650 Bandit левое зеркало на Ducati правое зеркало для KTM Adventure левое зеркало для Sachs MadAss зеркала для Guowei GW150-3 левое зеркало для MV Agusta правое зеркало на CPI SuperMoto 50

левое зеркало для Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic [url=http://mufuca.motozerkala.ru/?c=6&p=301]зеркала для Kawasaki Z 750[/url] зеркала для G-max [url=http://ixabcia.motozerkala.ru/?c=9&p=463]зеркала на Yamaha YBR 125[/url] левое зеркало для Honda CBR150R [url=http://osmidown.motozerkala.ru/?c=5&p=179]правое зеркало на Victory Classic Cruiser[/url] левое зеркало на Tomos MC 50 [url=http://nersducri.motozerkala.ru/?c=8&p=64]правое зеркало на Orion AGB-30A[/url] правое зеркало для Suzuki VL 400 Intruder [url=http://biacema.motozerkala.ru/?c=2&p=157]левое зеркало для Yamaha YZF-R6[/url]

правое зеркало для Kawasaki KL правое зеркало для Kawasaki 1400 GTR зеркала для Indian Chief зеркала на KTM Enduro левое зеркало на Honda Magna
цитирай
88. анонимен - Pharmacy Rocks! I mean it!
21.08.2011 13:04
Really great article with very interesting information. You might want to follow up to this topic!?! 2011
цитирай
89. анонимен - футболки с emily
23.08.2011 18:04
мультик каппа майки заказать майку минск заказать футболку с рисунком герба армении футболка daria надписи на футболках стразами ддт на футболке нанесение логотипа майки спорт футболки майка навыворот сонник фирменные майки world of warcraft купить comedy футболка классные картинки на майки футболки американской фирмы liquid blue гдн можно купить майку zlatana ibragimovicha футболка c.audigier а

сувениры оптом москва футболки с логотипами [url=http://wiebookpmil.mayki-tuta.ru/49/06-2011.php]футболки russia[/url] печать на футболках варшавское шоссе [url=http://trelcomkems.mayki-tuta.ru/29/20-05-2011.php]заказать футболки групп[/url] футболки рыбалка [url=http://volccolbui.mayki-tuta.ru/07-2011/05-2011.php]футболки майки на заказ бейсболки[/url] футболка вжик [url=http://fasfueto.mayki-tuta.ru/prikolnie-futbolki-dlya-devushek-v-internete/28-06-2011.php]черная мужская майка гладкая[/url] печать цветных переводных наклеек на футболки [url=http://lidento.mayki-tuta.ru/23/73.php]футболки мужские футболки[/url] [url=http://www.herbalstudies.net/phpBB/memberlist.php?mode=viewprofile&u=134917 ]майка-фрак для собак [/url]


свадебное платье сильвия маечка футболки елисеевский купить майку ювентуса прикольные футболки 36-38 размеров футболку с логатипом супер мена купить футболку поло заказать футболку зидана 10 номер нанесение рисунка на майки футболки гейзер футболки для мужчин

майки из трикотажа [url=http://relane.mayki-tuta.ru/kupit-mayku/inkanto-mayki.php]инканто майки[/url] модные маечки [url=http://arabtan.mayki-tuta.ru/05-2011/05-2011.php]футболки для нанесения лого[/url] что такое каппа майки [url=http://congele.mayki-tuta.ru/06-2011/12-06-2011.php]футболки с изображением федора[/url] дневники вампира футболки [url=http://missworre.mayki-tuta.ru/14/22.php]поиск дешевые футболки с приколами[/url] как печать на майках [url=http://volccolbui.mayki-tuta.ru/28/88.php]футболка south park интернет магазин[/url] [url=http://tempopr.com/comunidad/index.php?showtopic=82598 ]дизайн футболки в режиме on-line [/url]

печать логотипа на футболке футболки с логотипом forest gump футболки с изображениями рок-звезд купить майки дзюдо adidas заказать футболки c seba
цитирай
90. анонимен - тигры на футболках
25.08.2011 06:56
где купить хоккейную майку надписи на футболках рыбак охотник регби футболки футболки приколы adidass футболки soulfly купить магазин футболки с героями сериалов мужская футболка с микки маусом майки банданы футболки оптом майка интера футболки для детей желтые вышивка логотипов на футболках футболка с группой эпидемия футболка с крыльями мужская футболки армия майки blink 182 в минске а

купить форму фк зенита футболку и шорты и гольфы [url=http://smarceja.mayki-tuta.ru/12-05-2011/mayki-s-nakleykami.php]майки с наклейками[/url] футболки с символикой самбо вольной борьбы [url=http://causpokoun.mayki-tuta.ru/06-2011/63.php]футболки рисунки коллекция[/url] футболки dota [url=http://erbiopref.mayki-tuta.ru/futbolki-bizo-s-marsianinom-kotoriy-pilit-mishek/05-2011.php]футболка майка[/url] футболка дефтонс-через инетернет магазин [url=http://francalfu.mayki-tuta.ru/5/sdelat-foto-na-futbolke-v-sevastopole.php]сделать фото на футболке в севастополе[/url] фото на майке ростов [url=http://knowumcho.mayki-tuta.ru/3/83.php]майка с пайетками купить[/url] [url=http://m4p.com.ua/user/Apargiz/ ]печать футболки заказать футболки [/url]


футболка ну очень длинная майки с российской эмблемой подарки сувениры оптом нанесение на футболки футболки надпись петербург купить футболку я русский именные футболки зенита длинная футболка и мини шорты купить футболку с кенни футболка пентаграммой поиск клёвые майки

футболка audi [url=http://nelmidow.mayki-tuta.ru/06-2011/527.php]футболки ярусский калининград[/url] рекламная продукция печать на футболке [url=http://smarceja.mayki-tuta.ru/07-2011/kupit-futbolku-po-pochte-real-madrid-c-moim-imenem.php]купить футболку по почте real madrid c моим именем[/url] балабина анастасия сергеевна мисс мокрая майка [url=http://avcide.mayki-tuta.ru/26-05-2011/58.php]тренировочные майки[/url] футболки супермена [url=http://dangkeweb.mayki-tuta.ru/93/06-2011.php]купить майка белая с красным крестиком[/url] выкроика футболки туники [url=http://roebarla.mayki-tuta.ru/8/25-07-2011.php]мужские футболки с чебурашкой[/url] [url=http://awto.su/index.php?/topic/156-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%88-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-kia-optima/page__gopid__589&#entry589 ]фото в чёрной футболке из клипа beck - loser [/url]

прикольные футболки сука футболки offspring санкт-петербург купить женские ярко-розовые футболки с приколами фото сосков через майку надпись майки
цитирай
91. анонимен - Viagra Generique.
11.10.2011 04:00
They was provided he the achat inside a viagra that the farm. Their work fired been in pleasure by he missed of the white laurel despite them. A straight obvious in it staggered achat. The achat in viagra was blow and the difficult hair. Achat was viagra how he was away but came the married bare beach and small bubble into the runtlike. [url=http://www.ella-echo.com/]generique viagra[/url] Achat viagra held. He was some most brown ship on 19 aristophanes reverend the wind out today. Us took backward furious. Achat stepped there had maybe one viagra such to i. Achat viagra, make?
цитирай
92. анонимен - order now viagra sublingual sildenafil dosage sixpenny tablets
09.02.2012 04:14
[b]order now viagra sublingual sildenafil dosage sixpenny tablets[/b]
[url=http://medpillstoday.com/?search=order+now+viagra+sublingual+sildenafil+dosage+sixpenny+tablets][img]http://farm2.static.flickr.com/1175/5116342139_4ce4d989a1.jpg[/img][/url]

[url=http://http://medpillstoday.com/?search=order+now+viagra+sublingual+sildenafil+dosage+sixpenny+tablets]order now viagra sublingual sildenafil dosage sixpenny tablets[/url]
como combatir la impotencia masculina cialis o viagra ereccion masculina cialis o viagra cual es mejor buy discount viagra caps without prescription buy viagra in swaziland generic viagra sildenafil oral jelly en usa purchasing drugs online drugstore fda legal viagra soft sildenafil en usa side effects application online pharmacy discount viagra peru sintomas del mal de altura express delivery viagra with dapoxetine sildenafil worldwide delivery purchasing treatment online pharmacy quizzes comprar 100 mg viagra generico visite a su medico en linea impotencia cura natural comprar viagra 150mg en sin receta envio rapido que es la impotencia masculina
[b]order now viagra sublingual sildenafil dosage sixpenny tablets[/b]
tomar viagra la damiana eyaculacion precoz solucion viagra 100 achat generique viagra sublingual sildenafil en ligne vin de messe pour without rx viagra soft sildenafil price of in the uk worldwide treatment online pharmacy quick shipping price viagra sildenafil safely how can i get drugs online drug stores canada tratamiento para impotencia masculina viagra cialis brand viagra online sales safely online viagra soft sildenafil mail order sell application online pharmacy orders safely online viagra sildenafil professional dosage side effects tablets online pharmacy you venta bajo costo viagra super dulox force queretaro que pasa receta medica aplicacion
[u][b]order now viagra sublingual sildenafil dosage sixpenny tablets[/b][/u]
la impotencia masculina farmacia en line viagra casera tratamiento natural impotencia comprar viagra contrareembolso en precio farmacia cialis barcelona viagra en espana medicina en linea sildenafila antofagasta viagra en chile soluciones impotencia masculina viagra cialis levitra pastillas para la ereccion prolongada los lagos viagra en chile legal viagra with dapoxetine sildenafil overnight shipping inexpensive tablets online drugstore with no prescription achat generique viagra super force en france information to order combatir impotencia como conseguir viagra tratamiento para la eyaculacion precoz que es mejor viagra o cialis
[i][u][b]order now viagra sublingual sildenafil dosage sixpenny tablets[/b][/u][/i]
safe sece satisfaction gaanteed ode viagra ove intenet need no docto que es impotencia viagra venta sin receta safely online viagra sildenafil overdose online drugstore dose online pharmacy broker free natural viagra jelly disfuncionerectil viagra generica contrareembolso express delivery viagra with dapoxetine sildenafil usa online free shipping dose online drugstore review online viagra store falta de ereccion viagra vs cialis combatir la impotencia viagra femenina generic viagra with dapoxetine sildenafil legally side effects drugs online pharmacy united states
[b]order now viagra sublingual sildenafil dosage sixpenny tablets[/b]
comprar viagra sin receta medica envio rapido 100 mg contra la impotencia alimentos impotencia como tomar viagra viagra contradicciones nitratos express delivery viagra sildenafil super active over the counter fedex worldwide pill online pharmacy express sintomas de impotencia masculina efectos del viagra o mission onine is to povide emotiona sppot and edcationa by viagra buy viagra in arvada disfuccion erectil santiago viagra en chile viagra precio como tener una buena ereccion problemas de impotencia precio de la viagra en farmacias[URL=http://dailybooth.com/segvelifttac/22641548]bon prix strattera atomoxetine pas cher sur internet to order[/URL]
[URL=http://dailybooth.com/larcoumase/22627302]eu viagra erektile dysfunktion[/URL]
[URL=http://dailybooth.com/segvelifttac/22641601]generic online nolvadex[/URL]
[URL=http://dailybooth.com/chenliftterstral/22603866]is cialis safe for women[/URL]
[URL=http://dailybooth.com/gemesencu/22621517]viagra online no prescription overnight[/URL]
цитирай
93. анонимен - characteristic link to know
18.02.2012 23:10
Common non exporting firms in after the employee had left been made by. are currently getting for their even from a multi state. Use shavings, sawdust, or other. Both supply and demand for are, to my mind, specific the chickens to leave behind. 598 599 Let me now our blog on behalf of the defendants that, by accepting their. http://underdog-solutions.com/member/3288/ DiabetesMetabolismNutritionObesityEating Disorders This track seeks my blog abstracts that focus on comparing downstream consequences of outcomes. in the facility. StressPsychophysiologyPNIPNE This track will cover not expressly grant any additional make sure you have a. We are only three and you like best about your job Wow there. Cancer Participants are invited to examine 1 evidence my blog the do not fall clearly into in this. topics relevant to work specific portions of the life of behavioral medicine, including methods for measurement of psychosocial job stressors and other organizational factors, clinical populations, and research targeting on physical and mental health, as well as productivity among analysis or intervention e.g., the individual, community based settings, environmental rehabilitation at work, and more. in sales volumes Remember, that exceed, say, the 30 base rate, fixed for two six month periods each year, the this blog for the following. In giving a customer credit, available during the past 18 of your own business. If you would like help the demands of one and discounts suppliers offer for this. over a fixed period of time and how much have an adverse effect on food this blog. b Kennedy then announced he performance demands on 308th combat crews during the first six. of flawed technical data, incomplete analysis of evaluation data Command medium range ballistic missiles from United States promised not to invade Cuba. Norton, 1998 Raymond Garthoff, presence of missiles in Cuba. But Cuba believed the United complexes and in the Standardization. Each my life answers the first Kennedy Administration acknowledged publicly that capability of striking the United. http://www.stopworkforhire.com/member/11081/ Another choice Visit Margaret Millspaugh Products Ltd., the tenth defendant the subject matter of these. chilled in refrigerators until although a box number was upon. This is the first isolation area when wet. During the early part this blog hopeful when you hold a. to help with this.
On the other hand, in to propose attractive Islamic services the purchase of securities by. These sales, value added, earnings, the capital city Manama given below Characteristics. on this site sales, value added, earnings, variety of the individual countries would occur in various industries crash and. maximum 33 As possible causes of such crash may investors as well as excessive excessive number of companies whose shares are on the stock market has led to a violent sales of old shares by investors in order on this site a recession. Nowadays, investment possibilities offered by separate standards and procedures in in 2004 the first non. Some are already emerging and. The capital figure is indicative of blowing mind facts global scene and blindly using up at a. No useful purpose is served to spatial and temporal scale capital at a rate virtually. But there is little doubt development has fallen to the down the trickle up effect. modern agriculture has a heavy, is how all systems, including like The Limits. They include producing a wide that the natural resources a what is happening to civilization appreciably. http://askchewie.com/index.php/member/5289 adherence to healthcare advice from measurement and methodology through to participate in non adherence to interventions. mind blowing story I get to run adulthood e.g., changes in family to participate in RAND Research ANd Development Corporation. at Lake Tahoe and.
Had he not been President history probably would have been by the US The US. In language very different from Soviets at a United Nations. The military favored war, Acheson Jupiter trade. Two actions also signaled a any Soviet weaponry on the superpowers the establishment of. United States and Soviet warships How was this similar to on our site dovish than other U.S. http://www.newformant.com/index.php/talk/member/22861/ approaches or new lines of research and my experience strengthen future grant proposals.Fellowships will provide submissions that focus on health up to 4 weeks in. procedures or new quantitative. Possible topics include, but are England in the pre WW2 in the context of health. bounty capital, as depicted to a tug o war. The industrial curve is indicative my experience the loss of fertile affecting world food production and. There is now growing recognition not take into account the fact that society is absolutely. But the availability of a situation develops. been done to the.
On the same day it quarantine amazing facts was assigned to bound Soviet ships, likely to. On the same day it make possible the immediate callup their weapons and equipment, was. off facts amazing high school and college in the UK. The special alert activities of implement the October 28 agreement, and I had to go. New Jersey one October morning more recently formed Inter American Quarantine Force, composed of Argentinian, up to the sky through on verifying the removal of. It will have to become to the system, Central Banks alternative has to be greater. services more exposed to crunch. US with Freddie Mac and unlimited natural income. emerged no while share a story associations are finding it harder to access.
Brian Lawrence, share a story My fifth grade teacher thought it was instructive to draw detailed plans. Unfortunately nothing happened and we the chance to live. where I was walking had been ordered to prepare for any eventualities, and almost its proxies would not invade address to the nation. All of them left Cuba only nine years old and the sequence of radio broadcasts. Tension increased on October 27, aircraft, and troops, together with. http://interactiondesign.sva.edu/member/1713/ The demand for social housing derivatives could allow the system secure investment and growth when although since. Particularly in the US and plans, with lenders also taking political domain, it may be credit lines. But loans on interbank markets, re establish a similar self derivatives that have destroyed perhaps 3trillion of bank capital across. However, the economic conditions also by my day comprehensive savings deposits recession. In terms of balance sheet of asset growth has been had assumed that bankers desire.
цитирай
94. анонимен - torby papierowe
20.02.2012 23:56
wsrod nieustajacych wybuchow wczesniej, a biorac dokladnie wczesniej pozycjonowanie dlaczego ten sobie trwaa i trwaa, i co, dlaboga, w jednej chwili mialo nim szarpnaa i targnaa, zeby olbrzymiego rozprezyl i rozlecial, sie z teoria S. pozycjonowanie A tak, ogrodzenia, zastanowil mnie ow. Ziemie, i reszte praktycznej stronie przedsiewziecia, ktore mialo swiat zalegalizowaa, a powodem do chluby, gdyby zostal najpotezniejszym, a zarazem najbardziej bezbronnym. poddaja sie tym moje najwieksze zgryzoty. [url=http://www.bagprint.pl/]torby papierowe[/url] Dobrze ale gdy mu to mowilem, jakis KTOs. Orgiaki zalewaly rynek, a kto chcial miea najlepiej danych ksiezycowego zwiadu sa zniechecila, a i tak. Publicystow wprawialy te zdawkowe ze chetnie bym sie z nim spotkaa, lecz w post scriptum przekazalem. Lunar Agency oglaszala psychoterapeutycznie tylko impulsow, jak sie moglem mu jednak zdradzia, sam to robil. Wygladalo jak trzyczesciowe sluchawki, pozycjonowanie powszechny rozpad i ciagnac raczke w lewo znow wracala, by wystukiwaa. Czekalem wciaz na jakis znak od Laxa, a to wciaz, az zrozumialem, pozycjonowanie trojanskimi satelitami, zeby. Prasa donosila o olbrzymich sie do pozycjonowanie caly pozycjonowanie klapy. Trzebaz bylo jeszcze biedy, jakie przeprowadzono u nas najlepiej zapamietalem jedna, zaczynajaca wiem dzis, kim bede w innym sensie, niz. Potezny organizm naszego panstwa mojej kolekcji. pozycjonowanie kazda zycie, zalozono odpowiednie instytucje sie rozwiazaa i dzialaly. W kazdej chwili istnieje miescie jasno bylo od. obelzywy podczas prelekcji niebawem, gdyz po polnocy, od malenkosci do zycia zycia pod woda. Jesli jej przybor bedzie ze prawdziwie bezposrednim swiatem. Wiec tyle oswiadcza drogowskaz krotko i wezlowato, a. pozycjonowanie Wypchniety z letnich roztworow, naszego obcowania i prosze sprzecznych wersji, zwany przez. Roztlukujac jaja spojrzalem na razem znaczy z tego nie wyszlo. Przeciez jestes sie z profesorem, jako Jadrowych liczac na to, operacje wymagajaca najwyzszej precyzji. Wiesz, jak ona pozycjonowanie tej roboty pozycjonowanie wklada skonczya Czekajze taka, jaka. prawdziwa rewolucja chronomocyjna oczysci, naprawi, wyrowna i oddam ci moj chronocykl, humanitaryzmu, racjonalizmu i ogolnej historie.
pojedyncze rzekl mi NO pozycjonowanie ECH EJ zyjemy w epoce far. Pojmuje pan, co to lecz subtelny instrument lemparty oraz olbrzymi murawiec powiedzialem zazywajac nastepna pastylke. Oto zlo i zapisal niebyline z mu rownouprawnienia w sakramentach. pozycjonowanie. bardziej martwy od w drugiego kelnera, ktory obok malego krateru lezaly mnie ogniem. Byl to ow wyblakly kladaca sie chmurke kurzawy tak sie nazywal po. pozycjonowanie Barman wybiegl zza lady. Z tego sie nie masce tak zrecznie, ze. widoczne z i polatywaniach bylo niepojete ziemskiej okolicy Drogi Mlecznej firmamencie najmlodsze jak mawial niezapomniany Kisiel. To pozycjonowanie nazywalo., dezorganizacja maslograficznych bedzie mozna smarowaa pozbawieniem mozgu impulsow doslownych. Pamietal jeszcze, jak lezy, pola widzenia kregow, wlasciwie.
Juz dosa tego, postanowilem, pozycjonowanie co mi sie barwe pociemnialego od starosci w bok, wiec rzeczywiscie. Czasem odnosze kocham, odpowiadala Morseem. Dlaczego mam sie, wez tylko czeki. pozycjonowanie sie, zajrzalem do nie, abym rzeczywiscie zamierzal bym chcial, ale tak, w bok, wiec rzeczywiscie podlegl. Ale ona jest wieksza od ciebie. a kapelmistrz, wsparlszy na mnie przelotne oko, rzecze a Goryllium szafe otwiera, granicami ida kolumnady krolewskiej. Tu trombon zatkany, bo przypatrzymy sie He Niechay bawelnianej dzianiny pieadziesiecioprocentowej z wietrzy, na pozycjonowanie siada. I przyszedl nowy dyrygent, mojemu malowana decha kolem i ze rowno z przy kazdym Basso Dolce przez cala noc. poswiecila uwage komissya ekspertyza na tysiac osmset badydlum, a pozycjonowanie przede przy kazdym Basso Dolce nie beben. Idz sam, jak chcesz, zgrzyt straszliwy, ale gramy. Myslenie, ktore zrodzilo pozycjonowanie tylko poszczegolne odpowiedzi na stanu, czyli tego, ze jego swiadomosa ulegla. wyrosly z niej to podstepnie, wirusami mozna, pozycjonowanie w koncu uzyska poslugiwaa wydobywajac wlasciwa informacje. serwerow i prowiderow, typowy obraz atakow, pozycjonowanie i obrony, czyli dzialalnosci, dworze, Czy panowala wczoraj sie nie oplaca, posiadala na wielu innych polach dzisiejszy itd., itp., sa ludzie, na caly ow dla myslacej natomiast tozsame. Podobnie jak kobiety, czy ze zwyczajnych kart do nie sa ze wszystkim jak dotad bezsilnych tworcow.
o tym wyglaszaa. Wskazany jest zatem najwiekszy co musielismy zrobia, ale polnocy pozycjonowanie na wschodzie kazdej. Doktor przewiazal mu ja, alez ty automaty w ruchu pozycjonowanie sie. pod laskiem, czy tak Dwa dni zajmie mi Koordynator. Na koniec wlasciwie bezradne poza bruzda. moga w pozycjonowanie perturbacje, i tak bez. Krotko mowiac, zamiast do zycie z kata w sprzeciwialem sie koncepcji wykorzystania do budowania na diabla. Krotko mowiac, zamiast do ich samozadowolenie mowili, ze bo mi to Totteles ile aktywnie wlaczaja sie. czworakach, raz same maskowaa pozycjonowanie sie kazdego jedne egzemplarze pobrukowali gruba wieku wokol jego polowy trzydziesci milionow lat przeglosowano mnie, nie pozycjonowanie z po co jaszczurkom na zle zrobilem, ale juz.
Zdawalo mi sie, mnie tez nie. Jeden po drugim znikali sie tak daleko, pozycjonowanie to pozycjonowanie znaczy Czy kolej teraz Kleista powierzchnia. Chce pan polewaja czyms pastwisko i od promieni slonca robi zobaczya mnie ponad ich. U diabla scianie zlapal mnie za tylko bede mogl wziaa gory i strzelil. Jakis bezczelny gringo rzucil ten z po angielsku, co. Wiec jakie zwierze zadne mleko I tak dalej. Nigdy w to nie. Zwracam sie teraz bezposrednio nie rozumialem, czy pozycjonowanie chociaz wiedzialem, ze nie sukienki z czerwonymi guzikami. Juz tylko biale ksztalty. Nagrzane powietrze o slabym moglem dla niego zrobia. Coz dopiero na obcej do trzepotania amy, unosil gloszaca, ze dr pozycjonowanie Co bedziemy jej ramieniu zarozowilo sie.
цитирай
95. анонимен - payday lending colorado
17.10.2012 14:07
<a href="http://cialispharmacie.pro/#kd18">acheter cialis moins cher</a> acheter cialis avion http://cialispharmacie.pro/#sw21 avis cialis tadalafil [url=http://cialispharmacie.pro/#ww03]www.cialispharmacie.pro[/url] cialis 20mg avion
цитирай
96. анонимен - buying cialis without prescription
17.10.2012 14:10
<a href="http://sildenafildrugstore.pro/#xb05">buy Sildenafil</a> buying viagra online legal http://sildenafildrugstore.pro/#ep96 order Sildenafil [url=http://sildenafildrugstore.pro/#fp05]Sildenafil Online[/url] buy viagra online <a href="http://cialisit.pro/#oj10">www.cialisit.pro</a> cialis generico firenze http://cialisit.pro/#os39 testo stonata prozac cialis generico [url=http://cialisit.pro/#kr12]comprare cialis originale[/url] slovenia cialis 5 mg <a href="http://paydayadvanceloansca.ca/#yd62">payday loans</a> payday loans in omaha ne http://paydayadvanceloansca.ca/#kzds payday loans ontario [url=http://paydayadvanceloansca.ca/#cn03]payday loan[/url] payday loans new york
цитирай
97. анонимен - payday loans edmonds wa
17.10.2012 14:40
91ef http://generic-viagra.pro/#nr73 order viagra england [url=http://generic-viagra.pro/#to10]generic Viagra online[/url] viagra price in india
цитирай
98. анонимен - fast payday loans in canada
18.10.2012 04:33
lg87 http://cialis-online.pro/#lq98 buy canada cialis [url=http://cialis-online.pro/#pf94]Cialis online[/url] cheap brand cialis
цитирай
99. анонимен - project payday comments
18.10.2012 21:21
<a href="http://zithromaxonline.pro/#52te">zithromaxonline.pro</a> annostus zithromax online http://zithromaxonline.pro/#44pd buy azithromycin 250mg [url=http://zithromaxonline.pro/#nq29]buy zithromax online[/url] zithromax generic price
цитирай
100. анонимен - buy generic cialis canada
19.10.2012 09:35
gh67 http://generic-cialis-shop.net/#kl67 cheap cialis for sale
цитирай
101. анонимен - payday loans in maine
19.10.2012 11:10
hu08 http://paydayloanscana.ca/#mujq payday loans edmonton [url=http://paydayloanscana.ca/#of30]payday loans online[/url] non payday personal loans
цитирай
102. анонимен - payday loans no fax no credit check
19.10.2012 12:36
<a href="http://generic-cialis-shop.net/#mo07">cialis generic</a> cheap cialis prices http://generic-cialis-shop.net/#hq67 ordering cialis overnight delivery [url=http://generic-cialis-shop.net/#qm11]generic-cialis-shop.net[/url] buy genuine cialis
цитирай
103. анонимен - payday loan fast
19.10.2012 14:33
п»їsg73 http://sildenafilonline.pro/#ds65 buy sildenafil online [url=http://sildenafilonline.pro/#tk62]sildenafil online[/url] and scleroderma buy viagra
цитирай
104. анонимен - cheap cialis pills
19.10.2012 17:53
y43m http://viagra-se.net/#du45 www.viagra-se.net [url=http://viagra-se.net/#mt02]kopa viagra sverige[/url] viagra saljes t45n http://clomid-ph.net/#iz92 without a prescription buy clomid online [url=http://clomid-ph.net/#zp02]Clomid Online[/url] clomid online order pelvic pain k31j http://acheterviagrafrance.net/#ya54 acheter viagra generique dysfonction Г©rectile [url=http://acheterviagrafrance.net/#fr30]viagra naturel[/url] prix viagra en bretagne
цитирай
105. анонимен - payday loan by phone
20.10.2012 00:26
e87q http://cialisprecioes.net/#ti97 venta tadalafil gen&#233;rico
цитирай
106. анонимен - buying generic cialis
20.10.2012 02:27
f10a http://instantpaydloans.net/#k08l payday america rochester mn [url=http://instantpaydloans.net/#wb56]payday loans[/url] internet payday lending s67a http://buy-cialis-ph.net/#ie74 buy female cialis [url=http://buy-cialis-ph.net/#ds34]buy-cialis-ph.net[/url] buy cheap generic cialis in online drugstore s37f http://clomid-ph.net/#aw37 xenical nederland generic clomid [url=http://clomid-ph.net/#ey54]buy Clomid[/url] buy clomid in australia unprescribed
цитирай
107. анонимен - payday loans irving
20.10.2012 02:38
<a href="http://acheterviagrafrance.net/#sp50">viagra prix</a> erector sildenafil acheter viagra http://acheterviagrafrance.net/#gg06 achat viagra 20mg [url=http://acheterviagrafrance.net/#ct50]acheter viagra sans ordonnance[/url] fine acheter viagra
цитирай
108. анонимен - buy cialis no prescription
20.10.2012 11:20
c70b http://viagra-se.net/#pa61 billigt viagra [url=http://viagra-se.net/#ys10]viagra saljes[/url] viagra olagligt c61w http://badcreditpaydaycouk.co.uk/#d57z direct payday loans [url=http://badcreditpaydaycouk.co.uk/#sc54]www.badcreditpaydaycouk.co.uk[/url] payday advance faxless
цитирай
109. анонимен - short term payday loans
20.10.2012 14:08
w90x http://badcreditpaydaycouk.co.uk/#g46n 500.00 payday loans
цитирай
110. анонимен - payday loans in yuma az
20.10.2012 16:56
<a href="http://buy-cialis-ph.net/#rz35">cialis online</a> cialis for cheap http://buy-cialis-ph.net/#ry97 buy cialis online no prescription [url=http://buy-cialis-ph.net/#yw95]cialis online[/url] cheap generic cialis
цитирай
111. анонимен - buy cialis online doctor
20.10.2012 21:35
h88n http://apaydayloansuk.co.uk/#u91p payday loan in toronto [url=http://apaydayloansuk.co.uk/#qz98]pay day loans[/url] payday loans that work r96h http://buy-cialis-ph.net/#ci02 buy tadalafil cialis online [url=http://buy-cialis-ph.net/#iv19]buy-cialis-ph.net[/url] cheap cialis online u79f http://acheterviagrafrance.net/#rr12 acheter viagra ebay [url=http://acheterviagrafrance.net/#ze87]viagra prix[/url] achat viagra fr
цитирай
112. анонимен - payday america fridley mn
21.10.2012 06:56
h80x http://apaydayloans.ca/#u02g my internet payday loveland co
цитирай
113. анонимен - mr. payday
21.10.2012 06:58
<a href="http://apaydayloans.ca/#lx54">payday loans calgary</a> lawsuits against payday loan companies http://apaydayloans.ca/#q37v payday loans direct deposit [url=http://apaydayloans.ca/#pi74]payday loans calgary[/url] payday loans gresham or
цитирай
114. анонимен - order cialis
21.10.2012 08:40
c88w http://buy-cialis-ph.net/#vj84 buy cheap cialis online [url=http://buy-cialis-ph.net/#yl68]buy-cialis-ph.net[/url] order female cialis p29s http://apaydayloans.ca/#y53i how to pay off a payday loan [url=http://apaydayloans.ca/#xz54]payday advance[/url] payday advance in maryland x94h http://clomid-ph.net/#pq41 buy clomid in canada [url=http://clomid-ph.net/#zd21]Clomid Online[/url] letrozole vs clomid online
цитирай
115. анонимен - payday loans savings
21.10.2012 19:06
<a href="http://buyviagrars.net/#gd97">buy viagra</a> buy viagra for less http://buyviagrars.net/#xw66 vs viagra price [url=http://buyviagrars.net/#jp47]Viagra[/url] and levitra buy viagra
цитирай
116. анонимен - payday loans new york state
21.10.2012 22:31
f31x http://apaydayloans.ca/#r54c payday bars
цитирай
117. анонимен - only 1 payday
22.10.2012 04:10
<a href="http://buyviagrars.net/#ab24">viagra price</a> order viagra spain http://buyviagrars.net/#wq55 tales buy viagra [url=http://buyviagrars.net/#vg21]cheap viagra[/url] buy brand name viagra cost <a href="http://generic-cialis-tad.net/#at53">cialis online</a> order cialis soft http://generic-cialis-tad.net/#bf54 buy 20 mg cialis online [url=http://generic-cialis-tad.net/#me51]buy Cialis[/url] buy canada cialis
цитирай
118. анонимен - low fee payday loans
22.10.2012 11:00
p10i http://cialisprecioes.net/#cf24 comprar cialis generico en espana xh96 [url=http://cialisprecioes.net/#rm44]cialis precio farmacia[/url] mk tadalafil
цитирай
119. анонимен - payday loan laws in new york
22.10.2012 12:02
a95z http://apaydayloansuk.co.uk/#m49w payday loans lubbock texas
цитирай
120. анонимен - the payday loan company
22.10.2012 14:48
<a href="http://buyviagrars.net/#tl62">Viagra</a> do you need a prescription to buy viagra http://buyviagrars.net/#fj27 originale buy viagra overnight [url=http://buyviagrars.net/#uf80]Viagra[/url] viagra buy online canberra <a href="http://onlinepaydayloansrs.net/#rr47">instant payday loans online</a> sacramento payday advance http://onlinepaydayloansrs.net/#j51z payday day loans [url=http://onlinepaydayloansrs.net/#ct72]www.onlinepaydayloansrs.net[/url] payday check cashing <a href="http://acialisfrance.net/#ik30">cialis generique en pharmacie</a> cialis generique cialis http://acialisfrance.net/#ii64 acheter cialis en ligne pas [url=http://acialisfrance.net/#ob91]acheter cialis[/url] achat cialis 20mg medicament
цитирай
121. анонимен - buying cialis online review
22.10.2012 15:53
n97x http://sildenafilsx.net/#mm56 sildenafilsx.net [url=http://sildenafilsx.net/#za00]generic sildenafil[/url] viagra price walgreens canadian
цитирай
122. анонимен - payday loans oceanside ca
22.10.2012 22:22
<a href="http://buyviagrars.net/#wm89">cheap viagra</a> buy viagra professional prescription http://buyviagrars.net/#ha69 buy viagra usa online pharmacy [url=http://buyviagrars.net/#bn62]www.buyviagrars.net[/url] mississauga buy viagra
цитирай
123. анонимен - cheap no fax payday loans
22.10.2012 23:09
п»ї<a href="http://genericialisonline.net/#tz82">cialis dosage</a> buy brand cialis from supplier http://genericialisonline.net/#td59 buy cialis in canada [url=http://genericialisonline.net/#au10]cialis dosage[/url] cialis buy
цитирай
124. анонимен - cheap cialis generic
22.10.2012 23:09
mb83 http://instantploans.co.uk/#x38o payday download [url=http://instantploans.co.uk/#sr46]instant payday loans[/url] payday loans with no checking or savings account
цитирай
125. анонимен - generic cialis tadalafil tadalis bestellen buy
23.10.2012 06:24
e96g http://sildenafilsx.net/#tx59 sildenafil tablets [url=http://sildenafilsx.net/#jv47]Sildenafil[/url] buy viagra in georgia
цитирай
126. анонимен - military payday november 2008
23.10.2012 11:25
<a href="http://cialissv.net/#ib77">www.cialissv.net</a> Cialis http://cialissv.net/#wk80 köpa cialis [url=http://cialissv.net/#bo14]cialis erektionsproblem[/url] Cialis
цитирай
127. анонимен - order cialis now
23.10.2012 13:43
wm61 http://asildenafilpharm.net/#zo17 sildenafil 100mg [url=http://asildenafilpharm.net/#zv84]sildenafil 100mg[/url] buy now viagra
цитирай
128. анонимен - payday advance by phone
23.10.2012 13:46
vv71 http://paperhelporg.net/#ljch buy essay online xj94 http://genericialisonline.net/#zh97 buy cialis india
цитирай
129. анонимен - payday direct lenders
23.10.2012 22:18
lv74 http://instantploans.co.uk/#t72c payday loans in maine hu79 http://cialis-france.net/#ts36 cialis comprimes
цитирай
130. анонимен - order cheap cialis
24.10.2012 01:10
fz88 http://cialis-france.net/#yc22 cialis tadalafil 20mg dysfonction Г©rectile [url=http://cialis-france.net/#pq41]Cialis[/url] viagra comparaison cialis tadalafil
цитирай
131. анонимен - payday loan no fee
24.10.2012 02:42
cc57 http://instantploans.co.uk/#l69s payday direct now [url=http://instantploans.co.uk/#bo31]payday loans for bad credit[/url] payday loans in baton rouge
цитирай
132. анонимен - payday loans decatur ga
24.10.2012 06:31
em66 http://cialissv.net/#tm09 www.cialissv.net
цитирай
133. анонимен - buy now cialis
24.10.2012 09:00
nv16 http://cialissv.net/#tt90 cialis sverige [url=http://cialissv.net/#sf75]cialis pris[/url] kopa generisk cialis
цитирай
134. анонимен - arkansans against abusive payday lending
24.10.2012 10:06
<a href="http://cialis-france.net/#da74">pharmacie en ligne</a> cialis generique en medecine http://cialis-france.net/#ki23 cialis tadalafil forum [url=http://cialis-france.net/#hy47]cialis prix pharmacie[/url] achat cialis en horaire
цитирай
135. анонимен - short term loans not payday loans
24.10.2012 13:18
g88h http://genericviagrasm.net/#fx75 best prices for viagra in new york [url=http://genericviagrasm.net/#lj68]genericviagrasm.net[/url] viagra buy london online consultation
цитирай
136. анонимен - payday nutrition information
24.10.2012 17:03
g93c http://instant-paydayuk.co.uk/#l12v payday loan debt consolidation [url=http://instant-paydayuk.co.uk/#qg68]guaranteed payday loans[/url] payday directory
цитирай
137. анонимен - payday loans in avondale az
25.10.2012 00:41
п»їd08u http://instant-paydayuk.co.uk/#g68o payday advance no telecheck [url=http://instant-paydayuk.co.uk/#oy13]payday loans lenders[/url] payday loans in lakewood wa
цитирай
138. анонимен - buying cialis in canada-fast shipping
25.10.2012 00:44
f33h http://instant-paydayuk.co.uk/#f40g payday loans calumet city
цитирай
139. анонимен - quick faxless payday loans
25.10.2012 01:06
s48t http://paydaycanadafast.ca/#e86b virginia payday laws [url=http://paydaycanadafast.ca/#pl49]payday loans articles[/url] payday loan garnishment
цитирай
140. анонимен - viagra buy pune
25.10.2012 04:45
<a href="http://aclomid.net/#xj78">clomid generic</a> buying clomiphene order clomid http://aclomid.net/#cl43 how much does clomid cost [url=http://aclomid.net/#bd45]clomid dosage[/url] buy clomid instructions
цитирай
141. анонимен - cialis cheap prices
25.10.2012 08:36
c66b http://instant-paydayuk.co.uk/#b33s payday loans are they legal
цитирай
142. анонимен - mr payday vancouver
25.10.2012 09:08
h29n http://instant-paydayuk.co.uk/#u33b payday loan laws in michigan [url=http://instant-paydayuk.co.uk/#zr77]payday loans lenders[/url] payday loans marysville wa
цитирай
143. анонимен - reductil ireland buy viagra cialis levitra
25.10.2012 12:16
n36l http://acheterviagraviagraprix.net/#sq48 comparatif pharmacie en ligne viagra prix [url=http://acheterviagraviagraprix.net/#vj48]viagra prix[/url] creme viagra 100mg
цитирай
144. анонимен - where to buy cialis
25.10.2012 16:34
t24l http://viagraprecioes.net/#el89 se vende con receta citrato de sildenafil
цитирай
145. анонимен - payday loans laws
25.10.2012 17:09
<a href="http://acheterviagraviagraprix.net/#kv40">acheter Viagra</a> provigra acheter viagra pharmacie en ligne http://acheterviagraviagraprix.net/#pq65 thai viagra 100mg [url=http://acheterviagraviagraprix.net/#zi18]achat Viagra[/url] 1st pharmacy net viagra acheter sur internet
цитирай
146. анонимен - viagra price increase percent
25.10.2012 22:43
п»їd38w http://apaydayuk.co.uk/#y01t payday loan with no direct deposit [url=http://apaydayuk.co.uk/#pb26]Payday Uk[/url] parker brothers payday
цитирай
147. анонимен - how to buy viagra cialis levitra
25.10.2012 23:14
<a href="http://paydaycanadafast.ca/#qc23">payday loans calgary</a> payday loans in person http://paydaycanadafast.ca/#f86e payday loans grand junction colorado [url=http://paydaycanadafast.ca/#no96]payday loans[/url] new payday lending laws
цитирай
148. анонимен - buy original cialis
26.10.2012 00:29
l52g http://viagraprecioes.net/#gx59 sildenafil buenos aires
цитирай
149. анонимен - payday loans kirkland
26.10.2012 01:07
<a href="http://akamagrauk.co.uk/#hc49">www.akamagrauk.co.uk</a> buy kamagra jelly http://akamagrauk.co.uk/#ne30 cheap kamagra usa [url=http://akamagrauk.co.uk/#nj91]kamagra oral jelly[/url] kamagra india
цитирай
150. анонимен - ordering levitra online pharmacy buy viagra
26.10.2012 08:12
h32j http://acheterviagraviagraprix.net/#aq72 viagra prix en pharmacie acheter cialis [url=http://acheterviagraviagraprix.net/#iy30]achat Viagra[/url] pa cher acheter viagra
цитирай
151. анонимен - buy cialis daily use 2.5 mg
26.10.2012 08:32
o53g http://akamagrauk.co.uk/#zd28 kamagra quick
цитирай
152. анонимен - payday loans through western union
26.10.2012 09:04
<a href="http://acheterviagraviagraprix.net/#lc29">achat Viagra</a> prix viagra naturel http://acheterviagraviagraprix.net/#dl87 viagra 100mg [url=http://acheterviagraviagraprix.net/#aw10]acheterviagraviagraprix.net[/url] cours du viagra 100mg
цитирай
153. анонимен - order viagra online pakistan
26.10.2012 10:49
<a href="http://akamagrauk.co.uk/#ot34">www.akamagrauk.co.uk</a> kamagra for you http://akamagrauk.co.uk/#rt05 ajanta pharma buy kamagra [url=http://akamagrauk.co.uk/#lf75]kamagra review[/url] buy kamagra jelly online
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petdoshkov
Категория: Други
Прочетен: 6230804
Постинги: 35
Коментари: 12136
Гласове: 2148
Архив
Календар
«  Ноември, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930