Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.11.2009 14:15 - Сандански 1 - краят на съдебния протокол
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 97630 Коментари: 223 Гласове:
0

Последна промяна: 30.11.2009 14:57Съдът, като взе предвид, че ищецът  и процесуалният  представител на ответната страна нямат искания за  събиране на други доказателства , намира, че следва да бъде даден  ход на устните състезания, за което

                   О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ:

Ищецът:Уважаеми съдия,  процесната заповед   е предмет на моя иск  за отмяна  първо    главен иск като нищожна,  и второ като недопустима.Ответникът не доказа   отрицателните  факти, които са в негова тежест.Не доказа легитимен избор на  Иван Мирчев за ректор на 27.10.2007г..Второ-   допуснатите от съда за относими доказателства  заявление на    проф.Воденичаров за прекратяване  на трудовия му договор по взаимно съгласие с ответника - тогава Илия Гюдженов   ясно сочи   във връзка с последващата заповед на ректора Гюдженов ,недвусмислено сочи  че след 23.06.2005г. проф.Воденичаров не е от Академичния  състав на ЮЗУ  „Неофит Рилски”-гр.Благоевград и следователно не може   да бъде и последващо избран   2007г.  за председател на Общото събрание на ЮЗУ.Съгласно Закона за висше образование, на основание чл.107 от КТ  председателя на Общото събрание ,т.е.  Александър Воденичаров трябва да сключи срочен  трудов  договор с избрания ректор, т.е. с  Иван Мирчев,  защото  законът за висше образование изисква ректорът да упражнява  своята  функция въз основа на срочен трудов  договор.Поради тази причина Иван Аснов  Мирчев не може да изпълнява в момента  надлежно функцията на Ректор. Съдебната  практика е константна,  съдът е длъжен  да прогласи недействителността на трудов договор със срочен характер на  на Иван Мирчев освен ако не го направи като второ основание недоказания от ответника факт, че Иван Мирчев  е избран  за Ректор  преди   основанията, изтъкнати в исковата молба.По отношение   на допълнителният ми иск , процесната репресивна заповед да бъде отменена като недопустима.

Уважаеми съдия, КТ в чл.133 е ясен.Когато  работодателят не е изискал обяснения или не е приел обясненията на работника, съдът отменя дисциплинарната заповед без да я разглежда по същество. Съгласно допуснатия и приет  от съда официален документ на Иван Мирчев ,  а именно писмо до мен с изх№ 49 от 24.02.2009г.  се вижда  ясно , че ми се търси единствено и само отговорност  І- от 08.02.2009г. нататък  за неявяване на изпити.С ответната заповед, с която ми е наложено наказанието не съдържа като основание неявяването ми на изпити.Защо е така? Защото по Закона за висше образование  във връзка  с чл. 58 ,б.”а”- този който изпита без да има право подлежи на дисциплинарно уволнение.В съответствие с правилника на ЮЗУ единствено правото да изпитва има тъй наречения „титуляр”.Забележете в това отношение в приетия от съда протокол от 17.12.2008г. където съответната заповед № 11 на декана Антон Стоилов  ясно казва кой има право , а това е само титуляра.Вярно е  ,дори ответника да не го каже, но съдът ще го открие, че в правилника за образователните дейности е казано, че изпитват давама души, но когато са титуляри .Това е в онази хипотеза ,когато един семестър един преподавател чете лекции – той е титуляр,  а втората част следващия семестър се четат от друг титуляр, но не и ако имаш асистгент какъвто съм аз  в случая и който има единстмвенозадължение за упражненията. Забележте уважаеми съдия, че никога не са ми търсили обяснения за отсъствие от  15.12.2008г.  и 16.12.2008г.,  които са първото основание за налагане на процесната репресивна  заповед.

Второ съгласно документите, както и двете представени учебни програми се вижда ,че съответните  две  дисциплини които аз съм водил още от 1984г. въпреки трите ми уволнения.Винаги и единствено са завършвали с  изпит, защото те са задължителни фундаментални предмети в обучението на съответните езиковедски специалности, и никога не са завършвали с текущи оценки.Какво е текуща оценка ?  -   казва ни чл.34 , ал.8  от Правилника за образувателни дейности на ЮЗУ  който ответгникът представи и аз не възразих  -„Текуща оценка  се поставя само по дисциплини, които изискват етапно да се оцени  знанието” и т.н.Наистина уважаеми съдия, има и трета форма текущ контрол за която говори Лили Илиева.Аз не  отричам, че не съм  представил контролните, но не ги представих  , а те са различни от текущите оценки , във връзка с характера който тя притежава има  разминаване, защото не я бях виждал повече от  седем години и се притесних, че тя няма да зачете оценките и без туй няма задължението да  ги зачита, защото изпитът по  синтаксис  е само писмен,  и можех да навредя на тях, за това ако бяха написали в заповедта ми  за наказание „непредставя текущия контрол” аз нямаше да възразя, но текущи оценки са друго нещо.Никога не съм имал право на тях , защото те са право и задължение на титуляра.От представените от мене протоколи се вижда    ясно, че Лили  Илиева извършва  филиална  съвкупност на престъпление по служба и  създаване  на документ с невярно съдържание.Аз съм  асистент. На следваща позиция - за първи път  ми се търсат обяснения от ректора на 24.02. 2009г.-бланкетно.Казано е ,че не съм се явил да участвам на заседанията на катедрения съвет, без да е посочена никаква дата.Аз разбрах, че става дума за 17.12.2008г., защото го свързах с последното разпределение на часовете.

Уважаеми съдия,   съдебната практика е константна .никой няма право да създава правна неяснота засягащо  изконното ми право на защита- за кой катедрпен съвет трябва да се защитавам.Ответникът беше  недобросъвестен като ме постави в правна несигурност  да не знам за какво става на въпрос.Налагат ми  наказание за две заседания точно определени –едното на 12.02.2009г. , за което никога не са ме питали.Съдът прие   доказателство, че такова заседание наистина  има, и второ  налагат ми наказание за 25.02.2009г., като ответника  никога не представи документ, удостоверяващ този факт.Съдът допусна и с основание доказателство, че е  имало заседание на катедрата чак на 26.02.2009г..Ясно е ,че заповед  № 88 от 24.03.2009г. е документ с невярно съдържание било то по отношение на текущите оценки   , а ми търсат сметка за непреставяне на контролни работи ,които са друга история ,било  за удостоверяване на несъществуващ факт, а именно- второ заседание на катедрата по български език, което видите ли се е състояло на 25.02.2009г.

Уважаеми съдия, не е необходим  никакъв конфастивен  анализ за да се види, че за това за  което ми търсят обяснение, и това за което ми налагат наказание не съвпадат  нито за 15.12.2008г. и 16.12.2008г.,защото  забележете че ми търсят обяснения от  08.01.2009г нататък , нито за текущите оценки ,на които нямам аз право,  просто в свръх старанието си  за да ми навреди ответникът ми е написал нещо за което не ми е търсил сметка,защото ако беше написал контролните работи за които аз никога не съм  отричал,  щях да приема, че заповедтта в тази част щебъде неоснователна, но в случая е неотносима.В самата репресивна заповед се уточнява реда на заседанията, януари мсец, а не  не както аз съм го разбрал на 16.12.2009г..Последното заседание  за разпределение на часовете аз не съм бил  ,както разбирате   от обясненията на Лили Илиева тогава съм  имал часове.Ето защо моля, съдът да обяви въпросната  наказваща ме заповед със  забележка, като недопустима пръвоначално, а ако успея да предолея  доводите и  писмените доказателства  да я отмени като недопустима.

Моля, съдът да ми разреши  да представя утре преди заседанието  списъка на разходите, които се свеждат само единствено до транспорта.Други разходи по делото  нямам.Нямам претенции.Едва когато се прибера ще имам окончателният им размер.Благодаря Ви за вниманието.

Юрисконсулт Лазарова: Уважаеми господин председател,  поддържам  изразеното становище в отговора си по исковата молба, че възражението на ищеца за нищожност на процесната заповед за неоснователно.Ректора е този , който упражнява дисциплинарната власт   и   именно ректорът проф.Иван Мирчев видно от представените доказателства  по  делото- трудов  договор на Иван Мирчев за изпълняваната длъжност  Ректор на ЮЗУ  е издал процесната заповед.Неоснователни  са взраженията на ищеца, че ректора не  бил  избран  законосъобразно и  поради това липсва некомпетенстност да издава заповедтаПравоотношението е възникнало при избор от общото събрание на университета и това правоотношенине не е оспорено  не от ищеца, защото той няма правен интерес от това,  а от участниците  при избора.Неправилно ищецът възразява, че съдът би могъл в този трудов  , а изобщо    да обяви трудовия  договор на   Иван Мирчев за недействителен .Наистина има практика  в трудовите спорове, но това е по отношение на трудовия договор  между оспорващия-ищеца   и работодателя ако се натъкне на такъв порок ,за да обяви такъв трудов  договор за недействителен.Във връзка с възраженията  на ищеца, че не е спазена процедурата по налагане на  дисциплинарното наказание навеждам следните доводи за неоснователност:

 Процедуерата е проведена законосъобразно и във връзка със записаните дисциплинарни наказания в заповедта обяснявам следното:

Вярно е, че в заповедта е записано неявяването му на катедрено заседание на 25.02.2009г.-това просто е техническа грешка видно от протокола, представен по делото е, че става въпрос за 26.02.2009г., както и 12.02.2009г..Исканите обяснения от ищеца не са посочени наистина за кои заседания става въпрос, но видно  представените по  делото доказателства и  протоколи  от катедрените заъседания  на катедратав която ищеца е бил преподавател  на нито едно заседание той не  присъства,което е нарушаване на трудовата  дисциплина във врзка с  неизпълнение на  негови трудовите  задължения вменени му с Правилника  за устройство и  дейността на университета. Във  връзка с дисциплинарното   наказание, че  той не е водил  семинарните упражненията  също  неоснователно становището на ищеца, че ставало на въпрос за текущи оценки, за които той едва ли не знае за какво са те.Видно от представените по делото доказателства учебни програми на двете   дисциплиникоито е водим  ищеца  т.2 е посочено подробно организацията на оценяване на знанията на студентите, които са по кредитна система и там  е записано, че придобитите знания се извършват чрез текущ контрол, и  ако   те не могат да наберат от този текущ  контрол, който се изразява не само в контролните им работи, а и участие в тези сминари-семинарни занятия те не могат да се допуснат до изпит ако нямат набрани съответните кредити. Това също е видно от тези учебни  програми , където в  буква „Г” е  записано начина на формиране оценката от текущия конторл и е записано, че студентите които не са набрали необходимите 80 условни  единици  не се допускат до изпит.С непредставянето  си на този текущ контрол,който в същност  представлява  текуща оценка от участието на  студентите  и контролните работи,които те са направили се създаде абсолютно неудобство на провеждащия изпита, защото тези студенти, поради виновното поведение на ищеца бяха допуснати до изпит без да се знае дали имат право на това, поради това считам, че извършените нарушения посочени в заповедта са реални .Също така изразявам становище, че е наложено най- лекото наказание –„ забележка”, въпреки че след като се е изследвало неговото дисциплинарно минало, а това значи изпълнение на трудовите  задължения ,а не непременно наложени наказания за тези неизпълнени трудови задължения. Видно е, че той системно е нарушавал тези  свои трудови  задължения , като неприсъствие на катедрено  заседание,което е част  от неговите трудови  задължения съгласно Правилника за дейността на университета-  чл.49- същия има задължение по т.6 на ал.3 да участва в  провеждането на изпитните процедури.За съжаление ищеца от м.ноември не се е явявал в  университета, тъй като убечните занятия свършиха  месец декември, след това обаче  той не изпълнява трудовите си  задължения нито  в провеждане на изпити нито за  провеждане на катедрни заседания, поради това считам, че заповедта е наложена правилно и законосъобразно и Ви моля да я потвърдите като такава.Моля също да ни се присъдят разноските по делото в размер на 100 лв. за адвокатско възнаграждение в полза на ЮЗУ „Неофит  Рилски” гр.Благоевград.

Съдът приключва устните състезания и  посочва на страните, че ще обяви решението си на 22.12.2009 г.

          Съдебното заседание приключи в   16.10  часа.

          Протоколът написан в съдебно заседание.

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                   СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

 

 

 
Тагове:   Сандански,   протокол,


Гласувай:
01. анонимен - Вярно ли е, че Някой отгоре гледа?
01.12.2009 00:22
Докога ще продължават тези амебо-организмични и безчестно-тарикатски недостойни елементаризми на ответника и неговата /и на АлВо/ всестранно- пародийна Юризмичка - Гл.ЮдрискКон - ВерЛаз?
Дръж се, Петре, колкото и да е нечовешко отсреща.
цитирай
2. анонимен - Наближава краят на феодализма в БАН
01.12.2009 08:44
Остава и в университетите да се проведе реформа.
цитирай
3. анонимен - Извадка от протокола,
01.12.2009 14:34
представен от брилянтния юрист Дошков пред съда, за да бъде дадена под съд Л. Илиева:
..."Колеги, имам следното радикално предложение. Тази година ще направим така: лекциите по синтаксис ще ги чета аз, а лекциите по увод в общото езикознание – гл. ас. д-р Борислав Попов.
Бих предложила да дадем възможност на д-р Дошков да води упражненията по синтаксис и по увод в езикознанието."
С това Дошков окончателно доказва, че увод в общото езикознание се чете от Илиева, а той й води упражненията.
Дошков, как може да не знаеш кой е чел лекции, след като си водил упражнения на същите студенти!
И лъжеш съда, за което ти се полага....
Късмветлия си, че хората те съжаляват и на никой не му се занимава с тебе.
Но не може един луд да тормози тоилкова много хора и това да продължава до безкрайност.


цитирай
4. анонимен - "имам следното радикално предложение"
01.12.2009 16:25
Предложение не означава решение.
Нататък как да тълкуваме?
И не става ясно какво е радикалното.
цитирай
5. анонимен - Ами за някои хора
01.12.2009 17:07
да се откажат от лекциите си е радикално решение.
В полза на Дошков, за да има за него часове.
Естествено,у той не е забелязал кой чете лекциите, на които той "води" упражнения.
Изобщо не е въпрос да се установи кой чете ВЕЧЕ увод в езикознанието, все пак става дума за стотици студенти.
цитирай
6. анонимен - Решете си най-после кой какво води и какво не води
01.12.2009 19:45
и не занимавайте всиечки тук с глупостите си.
Дошков да даде своята позиция
цитирай
7. анонимен - Че каква позиция
01.12.2009 21:02
има един побъркан човек? До там ли сте стигвали - един луд да ви е гуру!
Сигурно и вие не сте с всичкия си. Направо е сигурно.
Само че интернет е все пак публично пространство (макар че тоя блог се чете от около 5 души) и не може да се клевети до безкрайност! Особено пък ако и в съд се сипят клевети.
Така че, ако нямате друга надежда в живота и толкова ви е акълът, надявайте се на Дошков и на неговата мъдрост. Това си е ваш проблем.
Но лудият Дошков трябва да разбере, че хората не са ангели и неговата наглост може да получи съответно наказание. А може и да не е само съответно. Хората не са ангели!
цитирай
8. анонимен - "в съд се сипят клевети"...
01.12.2009 21:35
обаче кои са клеветите?
Няма клевети "изобщо".
Може да има твърдения, които са неверни и уронващи нечия чест и нечие достойнство.
Кои са тия твърдения в съда, които са неверни и уронват нечия чест и нечие достойнство?
цитирай
9. анонимен - Ето ви копи-пейст: "Пре...
01.12.2009 21:47
Ето ви копи-пейст:
"Представям за съда и за ответника извлечение от протокол № 9 от 01.09.2008 г., с който доказвам, че това е релевантното заседание на катедрата по български език, на която е направено разпределение на часовете и става ясно, че Лилия Илиева има възложени часове по общото езикознание , упражненията ги водех аз. Това мое истинно твърдение, извлечено от официален документ на катедрата по български език, доказва, че тя клеветнически и с пълна умисъл е направила неистинното твърдение в обясненията които дава, че не е ръководила обучението на студентите по общото езикознание на които съм преподавал аз."
Дошков не може да представи такъв "документ" по простата причина, че добре е документирано кой е водил лекции на студентите. Ако е представил - значи е фалшифицирал нещо.
Вие сигурно смятате, че да се обвинява човек в престъпление пред съд е голям майтап, при положение, че няма никакво престъпление! Много ме е страх, че Дошков този път наистина ще загази. Но той си го търси, подведен от "добри приятели". За да ви се хареса, направи маса глупости, а сега ще го спаси само чистото му съдебно минало. Частично, естествено. Но той не е толкова виновен, тъй като е луд. Виновни сте вие.
цитирай
10. анонимен - Мъгла голяма
01.12.2009 22:08
Според Дошков Илиева казала, че "не е ръководила обучението на студентите по общото езикознание на които е преподавал Дошков.
И това не било вярно. Тоест, Илиева е казала, че "не е ръководила обучението на студентите по общото езикознание".
Обаче всъщност ги е водила.
Обаче какво от това?
Я се разберете пак кой какво е водил и не е водил! Щото мъглата става още по-гъста.
И също кой какво точно не е водил.
И какво е казал, че е водил или не е водил и дали това е вярно или не.
А кой е луд и кой не е луд - това го решават в психиатрията.
И със сигурност не го решава Илиева.
цитирай
11. анонимен - Напротив
01.12.2009 22:21
В ЮЗУ Илиева решава кой е луд.
цитирай
12. анонимен - Виж сега,
01.12.2009 22:36
кой е луд - има си документи за това. За жалост, твърде много хора от един неголям университет са носители на въпросните документи.
Бидейки луд, Дошков може да носи отговорност за постъпките си. Не може да обвинява хората в "престъпления" в съд. В блога си - колкото иска, има 2-3, които ще му се радват и ще му се възхищават.
Не знам защо този блестящ юрист не е посочил този път незаконен състав на Общо събрание - хора със "срочен трудов договор" поради автоматично пенсиониране поради съчинен от него закон! Невъзможно е в главата му да е просветнало. Но вие, които го докарахте до там, където е - рано или късно ще си получите заслуженото. Защото в крайна сметка се подиграхте с него, а гаврата с един човек (какъвто и да е той) винаги носи наказание.
Бог забавя, ала не забравя!
цитирай
13. анонимен - Какво твърди Дошков
01.12.2009 22:50
Дошков заявява, че ако в заповедта за наказание е пишело „непредставя текущия контрол”, той нямало да възрази. Но текущи оценки били друго нещо. Той никога не бил имал право на тях. Те били право и задължение на титуляра.
С други думи - Дошков твърди, че Илиева не само, че не си е изпълнила задължението да поставя текущи оценки на студентите, но е прехвърлила вината за неизпълненото нейно задължение върху Дошков.
А дали е така или не - ще се разбере рано или късно.


Цялото изказване на Дошков от горе:

Аз не отричам, че не съм представил контролните, но не ги представих , а те са различни от текущите оценки , във връзка с характера който тя притежава има разминаване, защото не я бях виждал повече от седем години и се притесних, че тя няма да зачете оценките и без туй няма задължението да ги зачита, защото изпитът по синтаксис е само писмен, и можех да навредя на тях, за това ако бяха написали в заповедта ми за наказание „непредставя текущия контрол” аз нямаше да възразя, но текущи оценки са друго нещо.Никога не съм имал право на тях , защото те са право и задължение на титуляра.От представените от мене протоколи се вижда ясно, че Лили Илиева извършва филиална съвкупност на престъпление по служба и създаване на документ с невярно съдържание.Аз съм асистент.
цитирай
14. анонимен - Вие да не мислите,
01.12.2009 23:14
че Дошков е първият и единственият асистент на света? Адам на асистентите? Добре се знае какви са задълженията на асистента. Е, Дошков не ги знае, тъй като на практика никога не е бил асистент. Има си причини за това.
А кой не си е изпълнил задълженията - ха-ха! Предполага се, че след като асистентът получава заплата, трябва и да поработва по малко. Не на нивата и на люцерната.
Така че, мила госпожо, дайте си сметка какво направихте с този човек! Той и преди беше откачалка, но от вашето внимание обезумя съвсем. Не му е трябвало много.
цитирай
15. анонимен - и кой е лудия?
01.12.2009 23:47
може пък да свидетелствам, кой точно е лудия!
цитирай
16. анонимен - И Саваот се появи
01.12.2009 23:53
Безгранични са силите на злото -
в някои четни поръчкови демагогии.
Но бумерангът си има неотменими траектории
цитирай
17. анонимен - Не правете прибързани заключения!
01.12.2009 23:55
Хората, които правят на някого добро, обикновено получават черна неблагодарност.
Но това не ги прави луди.
А неблагодарниците в един момент си получават заслуженото.
цитирай
18. анонимен - Случаен
02.12.2009 00:22
Егати лудницата е тука! Бегам!
цитирай
19. анонимен - Къш!
02.12.2009 00:40
Да не си се върнал вече!
цитирай
20. petdoshkov - Не съм заблудил никого.
02.12.2009 01:19
Въпросните обяснения, които Илиева дава на Мирчев, преди последният да ми наложи наказанието "Забележка", не ми бяха известни. Те стигнаха до мен чрез писмения отговор (на Мирчев) на молбата ми пред съда за отмяна на наказанието. Приемам, че е в ход нещо като опит за омаскаряване, което да натежи везните в желана посока.
Стилът на Лазарова е такъв. Това е манталитет. Лазарова има грижи не само с пълномощното по споровете ми с ЮЗУ, но и с поведението си в с. зала. Не може да се адаптира към съд, който не е в разпореждането на Воденичаров.
Лазарова не отговаряше на съдията в залата дали да се допуснат въпросните обяснения на Илиева, които (Мирчев/Лазарова) прилагат в писмения отговор на молбата ми за отмяна на Забележката.
Ще сканирам и кача в блога тези обяснения на Илиева. Мирчев ги е отчел при налагане на наказанието.
Забележката ще падне по съдебен ред. Съображенията ги изказах писмено (в отменителната си молба) и устно в с. заседание.
Лазарова има грижи в с. зала. Вероятно ще вкара Мирчев в съда, за да ратифицира действията й по друго дело пред РСС, които тя прави без надлежно пълномощно. Без пълномощно по делата, тя е самозван (мним) процесуален представител.
Лазарова не разбира докрай последиците от поведението си в съдилищата. Оставам с впечатлението, че тя и Илиева смятат, че нищо не се е случило, докато не понесат персонална юридическа отговорност. Не набеждавам никого в престъпления. Представените от мен документи са на ответната страна, която не допуска, че ги притежавам.
Всеки усеща отдалеч това, което му предстои да преживее. Протоколите ги имам от ЮЗУ законно. Секретарката Сотирова ги снима и ми ги предаде. Именно за тях Илиева веднъж писа в нейния стил, че са ме занимавали. Селектирал съм тези протоколи за необходими от масата протоколи на катедрата и на факултетния съвет. Поместих извадки от тях в блога. Но не се внимава. Така стигаме до положението да представя на съда протокол, извадка от който преди това Лазарова е представила със зла умисъл.
Секат писмени документи срещу мен чрез преправяне на съществуващи административни протоколи. Но Ви писах във форума, че никой не е изоставен, Господ е на всички. Подборката от протоколи, които направих преди уволнението, ме удовлетворява, понеже удостоверяват предизвестени от законите правнорелевантни факти. Наскоро един познат ме разсмя с точното си означаване на ситуацията. "Получава се нещо като пусия. Имаш документите и чакаш техните , за да ги засечеш".
Ще се върна в ЮЗУ и няма да настъпи Раят. Но ще е по-чисто и без управленци като Мирчев, Стоилов, Илиева и сие административни измишльотини.
Имайте малко Вяра.
Послеслов.
Днес Мирчо Люнгов има дело в Дупнишкия районен съд. Процесът обаче е в юрисдикцията на Окръжен съд - гр. Кюстендил, който ще командирова процедиращия съдебен състав.
Стигна се до Дупница след предизвикани и неочаквани самоотводи на всички окръжни съдии в Благоевград. Предизвиканите отводи са на ненадлежни съдии, назначени престъпно от ВСС Воденичаров/Петканов по предложение основно на председателя на Окръжния съд в Благоевград Аршинков. Част от ненадлежните съдии са клиенти на ЮЗУ по разни негови спорове.
Спорът на Люнгов е за съдебно удостоверяване на трудово правоотношение без трудов договор.
Четох, Люнгов, текста ти. Не ти отговорих в имейл поради късно разрешен проблем с доставка на интернет.
Нека никой не се заблуждава, че е лесно да си в с. зала и да защитаваш правата и достойнството си. Изискват се качества. Люнгов ги има.
Само един-единствен съвет - направи от Писмените си бележки дериват (втора писмена кратка форма, удобна за прочит в залата). Писмените ти бележки са убедителни, но ще ти струват поне един час устно изложение. Протоколчикът на съда вероятно няма да може да те следва с темпа на говорене и е възможно важни фактически и юридически заключения да останат откъслечно предадени в съдебния протокол. Втората (кратка писмена) деривативна форма следвай в говоренето си, писмените бележки (оригинерната форма) предай на съда. Прецени най-доброто за теб преди заседанието.
Всичко ще е наред.
цитирай
21. kkabakciev - След прочетеното тук аз се питам едно нещо, доста важно за ЮЗУ
02.12.2009 08:25
Що за преподавател по общо езикознание е лицето Илиева?
Ако това тук е тя - а прилича на нея, тя не може да обясни най-елементарни смислови (семантични) връзки. Питат я какво точно я обвинява Дошков, тя не може да обясни. Питат я в какво точно тя обвинява Дошков, тя пак не може да обясни. Питат я тя и Дошков какви часове са вземали или не са вземали - и защо. Тя и това не може да обясни.
Дали не следва да се приеме, че това тук не е Илиева?
Много важна част (може да се каже - най-важната) на общото езикознание е семантиката.
цитирай
22. анонимен - Дочут разговор в барчето на третия
02.12.2009 10:55
"Да връща по-бързо съда Дошков, че да има с какво да се занимава Лилето. Че сега ....... "
цитирай
23. kkabakciev - Имам удоволствието да съобщя една новина, много малка, но доста забележителна и много приятна
02.12.2009 11:51
Вече го казах на Петър.
Връщам се от дело срещу държавата.
Срещу Министерския съвет.
На първа инстанция. Делото вече се влачи седем години.
Даде се ход по същество. Съдийката ми даде право на пледоария. 99% от съдиите се дразнят от пледоарии. Искат няколко изречения - и след това писмена защита (писмени бележки). Обещах, че няма да бъде дълга пледоарията - и спазих обещанието. Отне не повече от пет минути.
Делото е за следствията от неатестирането ми и е на основание на факта (предполагаем, но негативен, оттам недоказуем или трудно доказуем с преки писмени доказателства), че Министерският съвет не е издал правилник за начина и реда на атестирането по чл. 42 от ЗНСНЗ.
Пледоарията ми.
Уважаемо госпожо председател, моля да осъдите ответника Министерски съвет, който е основен орган на държавата, на основание на това, че в продължение на 16 години не е изпълнил вменено му от законов текст задължение. Делото не е по ЗЗД, където е налице презумпция за виновност на ответника, а е по ЗОДОВ (за отговорността на държавата), където ищецът трябва да докаже неправомерното поведение на ответника. Проблемът тук е, че предполагаемото неправомерно поведение се състои в неиздаването на правилник, а това е негативен факт, неподлежащ на доказване, който не може да се вмени в тежест на ищеца. Въпреки това, поради факта на непредставянето от страна на МС на правилник, в хода на делото възниква презумпция, че този правилник липсва. Това е презумпция, която следва да се обори от ответника. Но той не стори това. Нещо повече, той в писмени становища заяви две обстоятелства, които са неистинни, идиотски и престъпни. Първото е, че, видите ли, правилникът по чл. 42, ал. 2 се бил изпълнявал от Правилника за прилагане на ЗНСНЗ. Това не е така и няма как да е така. Това са два отделни правилника. Вярно е, че ответникът има право на защита, но една защита не следва да се основава на нелепости. Второто нелепо твърдение на ответника е, че, видите ли, нормотворческата дейност не била административна дейност. Налице е влязло в сила решение на ВАС, в което точно и ясно е записано, че нормотворческата дейност е административна и попада изцяло в периметъра на ЗОДОВ.
Ето защо моля да осъдите ответника в съответствие с исковата молба и направените допълнения и уточнения, с всички правни последствия от това.

И тук идва интересното. Даде се думата на прокурора.

И той направи нещо, което ми се случва за пръв път в 20-годишната ми практика в съда. Прокурорът заяви:

НАЛИЦЕ СА ВСИЧКИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА, ЧЕ ИСКЪТ НА ИЩЕЦА Е ОСНОВАТЕЛЕН.

ИСКЪТ ТРЯБВА ДА СЕ УВАЖИ.

Направо ми увисна ченето. Само казах: "Благодаря много".
цитирай
24. анонимен - петопоколенци завинаги
02.12.2009 17:54
http://mediapool.bg/show/?storyid=159261

Министърът на образованието Сергей Игнатов предлага да отпадне ограничението за броя на ректорските мандати. Тази промяна ще бъде записана в новия закон за висшето образование, който се очаква да бъде готов в началото на следващата година.

Според сегашния закон лицата, избирани на ръководните длъжности ректор, декан, директор на департамент, филиал и колеж и техните заместници, не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност. Продължителността на един мандат е четири години.

Според Игнатов университетската общност трябва да има възможност сама да реши дали да избира ректора за повече от един мандат. Заедно с тази промяна трябва да бъде въведен и много строг контрол от страна на държавата при провеждането на избора”, подчерта образователният министър.
цитирай
25. анонимен - Е, ако горното стане (без мандати за ...
03.12.2009 12:09
Е, ако горното стане (без мандати за т.нар. ректори и сие) тогава ще ни е.ат мамата!
А за другото (съдебните саги на Дошковия и Кабата) - време е и (П)Люнгов да почне да се хвали какъв "брилянтен" юрист е станал и той и да публикува и своите съдебни успехи (божем и той съди де кого хване, няма само другите две откачалки да са, я!).
Ще прокопсаме в такава държави и с такива перковци, нейсе...
цитирай
26. анонимен - "Национално социологическо ...
03.12.2009 12:15
"Национално социологическо проучване нареди ЮЗУ “Неофит Рилски” на четвърто място сред университетите в България"
"...Воденият от ръководителя на катедрата доц. д-р Мария Серафимова екип - доц. д-р Добринка Пейчева, доц. д-р Владимир Дулов, д-р Ивета Якова, направи проучване сред ученици, завършващи средното си образование, и техните родители в 28 общини в България..."

Я виж ти, и прословутият борец против 5-то поколенеца, Дулов, станал вече и "доц." и между нагаждачите! Ясно за какво е била борбата му - за КОКАЛА!
цитирай
27. kkabakciev - Тоя нещастник/тая нещастница по-горе, дето ми вика перковец, бих го/я посъветвал нещо
03.12.2009 14:34
Бих го/я посъветвал да потърси повече инфо от един криминален така наричащ се институт, кръстен на отявлен сталинист в грубо нарушение на Конституцията и законодателството на Република България. Да му/й обяснят колко пари ми дължат, защото са осъдени за десетгодишно тяхно криминално поведение, как си позволяваха умопомрачителната наглост да не ги плащат години, и как в момента се гърчат. Жестоко затиснати от: (1) Закон; (2) Съдия-изпълнител; (3) Две писма до БАН с инструкции със задължителен характер - от Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката, в които пише "незабавно платете"!* И като научи подробностите, пак да дойде тук да ми вика перковец!
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Криминали, некадърници, наглеци и диваци! Пълно е с тях в "академичната сфера"!
_____
*Оттеглям за момента претенциите си към Министерството на образованието и науката (готвех се за дело срещу Фандъкова) и БАН (готвех се за дело срещу Саботинов). Преди броени дни се оказа, че първото писмо от Министерството на финансите, което публикувах тук, и което беше коментирано (особено подробно от Дошков), е довело до определена реакция, която следва най-точно да се определи като верижна.
цитирай
28. svetlaen - уточнение
04.12.2009 09:12
Вл. Дулов постъпи на щат в ЮЗУ с конкурс за доцент, преди поне пет години, мисля.

Друг е въпросът с "професионализма" на въпросното "изследване". И с предпоставката, че "българите, които имат отношение към висшето образование" са дванадесетокласниците и техните родители.

Ама нейсе, да са живи и здрави - щом решават кой с гласуване кой разбира от количествени и качествени методи, какво друго може да се очаква. Затова не си струва и да обсъждаме "нАучната продукция" на този екип.

По-важното е, че желая успех на Дошков в делата му. За щастие, съдът в Сандански не е Югозападен университет, където "съдят" посредством непотвърдени слухове и импровизирани психиатрични експертизи.
цитирай
29. kkabakciev - Вече казах не Петър, искам да го кажа на всички
04.12.2009 15:26
На 27.11.2009 г. се даде ход по същество на мое дело заради неатестирането ми и необявяването на конкурс за ст.н.с. втора степен в Института за български език през периода от средата на 1997 г. до средата на 2000 г. Припомням изключително важния факт, че точно на същото основание институтът е осъден с влезли в сила съдебни решения за периода от 1988 г. до средата на 1997 г. След влизането в сила на решението за втория период обаче, излезе едно профанско и криминално решение на ВКС, в което е вписано невярното, а оттам и криминално твърдение, че съм бил атестиран през 1995 и 2000 г. Твърдението е голословно. Като се има предвид предходното решение, според което аз не съм атестиран за периода 1992-1997 г., излиза, че аз, Кабакчиев, едно и също лице, мога да бъдан разглеждан като едновременно неатестиран и атестиран през периода 1995-1997 г. Атакувах престъпното решение пред ВКС - петчленен състав. С явната цел да не се произнесе и да прикрие за пореден път вината на БАН (и на други ответници), този състав извърши ново престъпление, като прекрати делото с криминално твърдение - че не съм изпълнил указание на съда. Всъщност съдът нямаше право да издава подобно указание, а, за да се пести съдебно време, аз го бях изпълнил. Сезирах тогавашния председател на ВКС Григоров, той заяви, че нямал пълномощия. Същото заяви по-късно и днешният председател на ВКС Груев. Случаят е описан в блога ми - първото съобщение в него и някои от следващите.
Днес внесох в съда писмената защита по делото за периода 1997-2000 г., на което беше даден ход по същество на 27.11.2009 г. Можете да я прочетете цялата тук:
http://kkabakciev.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
Тя започва нестандартно, но напълно адекватно на днешното състояние на така наричащата се съдебна система:
ПИСМЕНА ЗАЩИТА – С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
В понеделник (живот и здраве) ще сезирам председателя на Софийския градски съд с искане специално да бъде наблюдавано делото поради неговата значимост, във връзка с факта, че е налице изключително грубо неизпълнение на задължения на две основни държавни организации – БАН и Министерския съвет (втората е посочена за ответник в исковата молба по това дело), изрично вменени им с текстове в нормативни актове!

Ще се радвам, ако някой (без разните ненормалници тук) вземе сериозно отношение по съдържанието на текста.
цитирай
30. анонимен - Браво на Росен Босев!
05.12.2009 15:00
Добър материал за Аршинков - http://www.capital.bg/show.php?storyid=825842
цитирай
31. анонимен - Материалът на Р. Босев е наистина брилянтен
05.12.2009 17:56
Дано да се обърне сериозно внимание на описаната практика и действително да се вземат мерки от ВСС! Честно казано, започвам да си мисля, че нещата не се променят след подобни материали... Вдига се малко шум, обзема ни някаква еуфория, достига се дори до етап, когато смятаме, че ситуацията се променя ... и т. н.
И накрая ...???
цитирай
32. анонимен - Появата на материала на Р. Босев ...
05.12.2009 18:54
Появата на материала на Р. Босев означава, че Аршинков е взет на мушка.
Ако се появи поредица от материали - значи сериозно е взета на мушка съдебната система.
Ако не се появи, а остане само с този - значи се търси тиха разправа с Аршинков и после който e.... e.. който k....k, който не е, да е.
Като с Ал. Во.
цитирай
33. petdoshkov - Не мисля изцяло като 32 и 31
05.12.2009 19:40
Написах в Капитал:
"Разбира се, че има какво още да се желае от материала.
Журналистът притежава изпратени му от месеци данните за ненадлежните благоевградски съдии. http://svejo.net/home/link_summary/217778-Nezakonnite-sudii-v-Blagoevgrad-1
и http://svejo.net/home/link_summary/218961-Nezakonnite-sudii-v-Blagoevgrad-2?feature=6
Р. Босев е наясно с нещата и в ЮЗУ: писа в Капитал и два материала и срещу Воденичаров. Босев притежава и документите за незаконните приеми на разни студенти в ПИФ в ерата Гюдженов-Воденичаров - дадох му данните пред Стефан Дечев още преди време в София.
Намирам за правилно акцентът да е върху честните съдии в Благоевградско, които се изправиха срещу корупцията в Благоевградското правораздаване. Това е уникално положение. Системата започва чрез разграничаване да се чисти отвътре, макар и не навсякъде. Съдии, които имаха съзнанието за такива, са тези, които ще правораздават с чиста съвест и според законите.
Стореното от тандема Воденичаров-Аршинков в правораздавателната система е по-зловещо от стореното от Красьо Черния. Красимир Аршинков - като изключим съда в Сандански - може да реши дистанционно почти всяко дело в района на Окръжния съд, защото положително има съдии, които в крайния случай ще се самоотведат.
Цони Цонев от ВСС е като близнак на Аршинков с необоснованите си приказки и отговори на подписани сигнали. Действията му са непрестижни за съдебната система.
Такъв негативен ефект постига с членството си във ВСС ненадлежната благоевградска кадровичка Мая Кипринска. Както и червената инспекторка в Инспектората към ВСС Незабравка Стоева (бивша асистентка на Воденичаров в ПИФ на ЮЗУ и подлога на депутата мижитурка пред Воденичаров Любен Корнезов, чиято дъщеря пък е зам.-председател на АС -гр. София.).
Положително банката с данни на Александър Воденичаров уличава и Константин Пенчев, и сума ти съдии във ВАС.
Няма да се спре до тук. Продължава се и в Брюкселския парламент, това е точният път."
Воденичаров оказваше натиск върху съдии, които правораздаваха в полза на ЮЗУ. Този чорап ще се разплита. Има какво да кажат в прокуратурата и Вера Лазарова, и Иван Мирчев.
Не може да се очаква незабавен пречистващ ефект от статията, и не трябва. Той ще дойде, когато е необходим.
цитирай
34. kkabakciev - Днес е годишнина - 20 години СДС
07.12.2009 11:24
Днес е двадесетата годишнина от основаването на Съюза на демократичните сили!
И какво мога да кажа във връзка с това ли?
Ами ... нищо.
Не ми се говори днес за това.
Ще го направя друг път.
цитирай
35. анонимен - В грешка си, Кабакчиев,
07.12.2009 11:51
Съюзът на демократичните сили е основан преди 10 ноември. В резултат на неговата борба е свален Тодор Живков, ликвидирана е тоталитарната система и държавицата е придвижена към демокрация.
цитирай
36. анонимен - Вярно, СДС Митьо Гестапото го е основал
07.12.2009 13:48
В съдружие с Илийката - дето гледа отгоре.
цитирай
37. анонимен - И тук:
08.12.2009 00:38
http://www.vbox7.com/play:8b84b0cf
цитирай
38. анонимен - "Струма", бива ли така?
09.12.2009 00:07
Е, на 8 декември, който и да е ректор на ЮЗУ-то, той трябва да е най-отгоре - поне в поздравленията към студенките
цитирай
39. анонимен - Ум, култура и информираност - на едно място:
09.12.2009 12:19
Светла Енчева каза...
Ами то кръстовете на църквите и иконите едва ли са най-належащата нужда на православните християни, но какво ще стане, ако в мюсюлманските страни забранят кръстовете на християнските църкви и иконите :-).

А вкусът е естетическа категория и като такава не е предмет на референдуми.

07 декември 2009, понеделник 20:28:00 Гриинуич+0200

цитирай
40. kkabakciev - Петър обича да казва неща от рода на "Има Бог, той гледа и решава"
10.12.2009 22:51
Става така, че и аз като него се превърнах в изобличител на безобразията в съдебната система - видно от блога ми.
Преди няколко дни публикувах в блога си писмена защита по жалба срещу едно безобразно по противозаконността си решение на първа инстанция, издадено преди цели СЕДЕМ ГОДИНИ!
И ето, днес поне на три места има съобщение за съдийката Геника Михайлова, която не била одобрена за шеф на търговската колегия на Софийския градски съд:
http://mediapool.bg/show/?storyid=159607
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/12/10/828472_pravosudniiat_ministur_nai-golemiiat_problem_na/
http://www.vsekiden.com/?p=62321
Ето и какво написах там (няма нужда от повече коментар):
"Така наречената съдийка Геника Михайлова е автор на едно повече от потресаващо по безобразието и незаконността си решение по мое дело. Решението е още от 2002 г. и поради НЕВЕРОЯТНОТО ПО СВОЯТА НЕГРАМОТНОСТ И ПРОТИВОПРАВНОСТ поведение на тази така наричаща се съдийка, едната част от него е все още на първа инстанция, а другото е на втора!!!!!!!!!! Това е решение № 42, СРС, ГК, 34 състав, по гр.д. 12074/2002. ИМЕННО "ЮРИДИЧЕСКАТА КВАЛИФИКАЦИЯ" на така наричащата се съдийка Геника Михайлова е коментирана в последното ми съобщение в блога ми!!!!! Ето извадки:
"Първоинстанционното решение е нищожно, грубо противозаконно, идиотско! В едната му идиотска част – прекратяването на делото срещу МС, то отдавна е отменено от ВКС. В частта, която се гледа в настоящото производство, то е нищожно, противозаконно и идиотско, защото не е докладвано – нарушен чл. 108, ал. 1 ГПК. Решението е нищожно, противозаконно и идиотско и по цяла огромна поредица други причини. Изобщо и без всякаква причина не са допуснати представените от мен с исковата молба доказателства – писмени и гласни, като по този начин грубо и нагло е погазено фундаменталното право на всеки ищец да представи писмени доказателства по делото и то да се реши въз основа на тези доказателства.
Погазен е чл. 110, ал. 1 ГПК, според който "В първото заседание ответникът е длъжен да представи всичките си писмени доказателства по спорните фактически обстоятелства и да посочи другите доказателства и обстоятелствата, които ще установява с тях. Аз съм лишен не само от това право, лишен съм от възможността да представя каквито и да било доказателства! Лишен съм и от правото по ГПК – чл. 110, ал. 2, във връзка с възраженията на ответника в определен от съда срок да представя и да посоча нови доказателства. Погазен е и чл. 111 (1) ГПК, според който "Съдът се произнася с определение за допускане на доказателствата и за начина на събирането им." На пъра инстанция изобщо не е произнасяно определение за допускане на доказателства – а оттам, респективно, и за начина на събирането им!
Чл. 109, ал. 1 ГПК постановява, че в първото по делото заседание "всяка страна е длъжна да направи и обоснове всичките си искания и възражения и да се произнесе по наведените от другата страна обстоятелства. След това съдът поканва страните да се спогодят. Ако спогодба не се постигне, по покана на съда ответникът посочва доказателствата си, а ищецът - своите допълнителни доказателства, ако има такива." Видно от протокола по делото, аз изобщо не получих каквато и да било възможност да направя и обоснова всичките си искания и възражения, и да се произнеса по наведените от другата страна обстоятелства. Доказателства изобщо не бяха допуснати!!!
Видно от протокола по делото, съдът не покани страните да се спогодят! И практически и теоретически следва да се приеме, че това е можело да стане и спорът отдавна да е забравен. А до този момент делото се влачи седем години само на втора инстанция. Решението на първа инстанция е нищожно, противозаконно и идиотско още и затова, защото чл. 109, ал. 2 ГПК постановява съдът да постави на всяка от страните въпроси по фактическите твърдения на другата страна и отговорите на тези въпроси да се продиктуват накратко от председателя, за да бъдат вписани в протокола. Видно от документацията по процеса, нищо подобно не извършвано по делото на първа инстанция!!!
Първоинстанционното решение е нищожно, грубо противозаконно и идиотско, защото ме лиши и от правото да направя уточнение на иска за имуществени щети въз основа на съдебно-счетоводна експертиза (която не е допусната и не ми е дадена възможност да я поискам)! Лишен съм и от правото да правя уточнение или изменения на иска! Чл. 116, ал. 1 ГПК постановява, че "ищецът може при всяко положение на делото в първата инстанция да измени основанието на своя иск, ако с оглед защитата на ответника съдът намери това за уместно! Ищецът може също, без да изменя основанието, да увеличи, да намали или да измени своето искане." С даването на ход по същество още на първото редовно заседание по делото и с лишаването ми на практика ИЗЦЯЛО от възможността да участвам в съдебното състезание съдът погази правата ми и по чл. 116, ал. 1!
Съдът погази правата ми да представя гласни доказателства и така да докажа размера на претендираните неимуществени щети!!! Съдът погази и правото ми да докажа чрез съдебно-счетоводна експертиза размера на претендираните имуществени щети!!! Лишен бях от правото на първа инстанция да поискам различни други доказателства – например за представяне на различни други писмени доказателства, доказващи противоправното поведение на ответниците Институт за български език и БАН! В първоинстанционното производство е погазен и чл. 124 ГПК: "Преди да пристъпи към постановяване на решение, съдът отново поканва страните да се спогодят, ако естеството на спора допуска това." Видно от документацията, съдът не извърши това и лиши както мен, така и другите страни по делото от възможността да използват този правен способ в свой интерес!!!
ДА ПОВТОРЯ НЕЩО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО, А ИМЕННО, ЧЕ ТАКА НАРИЧАЩАТА СЕ СЪДИЙКА ГЕНИКА МИХАЙЛОВА БЕШЕ ПЪРВАТА В ИСТОРИЯТА НА МОИТЕ ДЕЛА СРЕЩУ НЕЩОТО, НАРИЧАЩО СЕ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ (Т.Е. СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА), КОЯТО НАПИСА В ПРАВ ТЕКСТ В РЕШЕНИЕ, ЧЕ ОТВЕТНИКЪТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ БИЛ ПРОЦЕСУАЛНО НЕПРАВОСПОСОБЕН!
РАБОТАТА Е ТАМ, ЧЕ ТОВА ПРОФАНСКО, НЕГРАМОТНО И ИДИОТСКО ТВЪРДЕНИЕ БЕШЕ НАПРАВЕНО ОТ ОЩЕ НЯКОЛКО СЪДИИ. НАЛОЖИ СЕ ДЕЛОТО ДА СЕ ДВИЖИ ПО НЯКОЛКО ПЪТИ В РАЗЛИЧНИТЕ СЪДИЛИЩА НА ВСИЧКИТЕ ТРИ НИВА, ДОКАТО НАКРАЯ ВЪРХОВНИЯТ СЪД РЕШИ (НЕЩО ВИДНО ОТ САМО СЕБЕ СИ), ЧЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪДЕН!!!
ТАКА НАРИЧАЩАТА СЕ СЪДИЙКА ГЕНИКА ОБАЧЕ "МИСЛИ", ЧЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪДЕН!!!"
цитирай
41. анонимен - Копипейст Дневник - как е напреднала Геника в кариерата набързо
10.12.2009 23:06
krasiva Отговор на пост #21 handsom - Питаш как е напреднала Геника в кариерата набързо - ами просто Огнян Герджиков е кръстник на сина й - преди около 9 години))) Ориентираш се правилно и ето ти кариера
цитирай
42. анонимен - Слава на АлВо,
10.12.2009 23:49
в ЮзУ-то чак такива изцепки няма.
Всичко е префинено и точно оразмерено: щом самия Дани Бой излъга пред НС - на базата на очевадно фалшиви документи от Узу-то, после още ДВАМА менистъри на МОН-а си траят. Ако и да има Одитен доклад /пак от там/, както и множество аргументирани сигнали.
И сега вече е съвсем ясно: и Я.Янев го махнаха, щото тъкмо да размаха проказата: ПИФ на Юзу - съдебен окръг Бл - дето всичко е прекалено.
Но ако не Бог, то ВСС - гледа. Като Темида.
цитирай
43. анонимен - Той и Яне от
11.12.2009 00:36
април все се канеше нещо да размахва и нищо не размаха.
цитирай
44. анонимен - Той сега ще може да размахва само ...
12.12.2009 17:14
Той сега ще може да размахва само това, което е между краката му (ако го има), а скоро и него няма да може, като го отсвирят!
Същото ги чака и тия перковци - Дошковци, Кабакчийци, Люнговци и други отрепки...
цитирай
45. анонимен - И все пак днес през 2007 г.
12.12.2009 20:28
беше ВЕЛИК ДЕН.

Да си спомним
http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2007/12/12/406944_barter_s_dekan/
И все пак да благодарим на:

Валентина Богданова
Андрей Пантев
Димитър Камбуров
Иван Славов

И да не забравяме - МИРОСЛАВ МУРДЖОВ.
цитирай
46. анонимен - Today is Gaudete Sunday, the third ...
13.12.2009 21:11
Today is Gaudete Sunday, the third Sunday in Advent. Unlike the other Sundays in Advent, the priest wears rose colored vestments for Gaudete.
цитирай
47. kkabakciev - Нали знаете дефиницията ми за мнозинството работещи в академичната сфера
13.12.2009 23:32
Следват два копипейста от мои съобщения в "Дневник":

"това са едни влечуги, лазещи всеки ден по корем пред началниците за трохици от трапезата им!
Но трапезата е на окончателно привършване.
А и каква ти трапеза вече?
Както пише един уважаван от мен човек другаде (няма значение кой и къде), те в момента в БАН МРЪЗНАТ!
БЕЗ ПАРНО!
Хак им е! Хак им е на влечугите!

От време на време стават някои изключения от дефиницията ми за влечугите. Един от забележителните примери (който беше широко отразен в "Дневник" беше бунтът, който вдигнаха група преподаватели в ЮЗУ срещу беззакония и срещу незаконен декански мандат на един така наречен професор на име Воденичаров. От списък с негови "научни публикации" се вижда, че той е много голям специалист по ... приноса на Комсомола в правото на НРБ! Това лице дълги години е бил декан, както и председател на правна комисия във ВАК!!! Бунтът успя - комсомолецът си подаде оставка. Но след това уволниха ЗА ТРЕТИ ПЪТ водача на бунта Дошков (едновременно синтаксист и изключителен юрист)! И сега бунтът е замрял - не смеят да защитят Дошков срещу безззаконията:
http://petdoshkov.blog.bg/
цитирай
48. анонимен - Каба, Бунтовнико
14.12.2009 00:55
В никоя нормална държава няма да се радват поне за онези хора от БАН, които не са от описаните от теб, а са свестни научни люде - когато мръзнат.
За какъв успех на бунта говориш, когато оставката е Пирова Бутафория. Но комсомолецът имаше Юриз- матичен МОН-министър тогава. А сегашния МОМН-министър е негов и на сина му /незаконния съдия/ работодател в НБУ-то, гдето и без новия безумен проектоЗа-кон си праеха докторчета.
Триглав ли е змея, или мелниците са ветрени?
цитирай
49. анонимен - Да припомним само.
14.12.2009 01:39
анонимен написа:
За какъв успех на бунта говориш, когато оставката е Пирова Бутафория...


ОСТАВКАТА все пак си беше оставка.
И по-важното - свари Мирчев напълно неподготвен за нея.
А тези, които не се възползваха - да се сърдят само на себе си.
цитирай
50. kkabakciev - Отговор на 48
14.12.2009 11:12
Никой не се радва, че ще мръзнат и свестни хора.
Но има голям проблем.
Една ябълка е развалена около 75%, но останалите 25% трябва да се спасят.
Въпросът е как да не се отреже от хубавото.
И не казвам, че правителството и министерството действат правилно. Аз съм ЗА РЕФОРМА, и то РАДИКАЛНА. Но да не стане да се извадят очи ....
цитирай
51. анонимен - Имах двойка при Дошков преди години ...
14.12.2009 14:26
Имах двойка при Дошков преди години по СБЕ. Много странен човек. Спомням си как бяха заключили американския унив и не ни пускаха да влезем, а там той трябваше да чете лекциите ни. Предложи ни да отидем при кмета и в неговата стая да ни води лекциите. Що ми се струва, че искат да го смачкат този човек?!?!?!
цитирай
52. анонимен - За какъв успех на бунта говориш, ...
14.12.2009 20:24
анонимен написа:
анонимен написа:
За какъв успех на бунта говориш, когато оставката е Пирова Бутафория...


ОСТАВКАТА все пак си беше оставка.
И по-важното - свари Мирчев напълно неподготвен за нея.
А тези, които не се възползваха - да се сърдят само на себе си.


МНОГО ТОЧНО КАЗАНО
цитирай
53. анонимен - добре, че имаше и наивници
14.12.2009 20:50
По-добре да не са се възползвали, отколкото да са се възползвали, както направиха някои. Други бяха достатъчно наивни, за да се борят за кауза, а не за възползване. Въпреки че свои и чужди ги набеждаваха в обратното

И добре, че ги имаше!
цитирай
54. анонимен - А всъщност
14.12.2009 23:31
сега защо ги няма? Каузата е постигната?
цитирай
55. анонимен - за подвеждащите 49 и 52
15.12.2009 00:37
Прав е 48, че т.нар. "оставка" е уж победа и е лъжлив "изход". И още две неща са подвеждащи тъпи твърдения: че Мирч бил "неподготвен", пък отговора на въпроса за "възползването" само разкрива нивото на автора, ненадхвърлящ себе си като сметало.
АлВо не беше за "оставка", той бе и е за панделата - с фалшифицирането на документи и с всички деяния - като "без правно основание" е бил оторизиран и от Гюджи и от Мирчов- според Одита на МОН. Има ли "оставка" от НЕзаконно заемани постове? Няма ли отговорност за газенето на закона - ведно с далите му тези права? С какво уж оставката промени следствията от лъжите и затварянето на очите на: 100 човека от ОС на ПИФ, на хората от Контр.съвет, на послушните членове на АК-Съвета - и на всички оплискани от тази смрад - в ЮЗУ, в съдебен окръг Бл и в МОН - с министър вице-премиер и в НС- до зам.председател
цитирай
56. анонимен - Ей,
15.12.2009 00:54
горният малоумник почти всеки ден след полунощ се изявява варбално по един китен начин.
Сигурно пак ще ни зарадва за Общото събрание!
цитирай
57. анонимен - От 49 до 55
15.12.2009 01:00
И аз се подписвам под написаното от вас.
Не виждам противоречие.
А "неподготвеността" е ФАКТ.
Четете само вестниците края на юни и самото начало на юли 2008. Вижте и снимките там.
Що се отнася до "възползването" то има предвид не "възползване" за някакви облаги, както смята комичната авторка на 53.
Става въпрос за "възползване" от "неподготвеността" за да се даде нов тласък, скорост на промените или борбата за промени в ЮЗУ.
Защото е бил 8 години ректор Гюджи е най-виновния според одитния доклад. И какво? Избират го за председател на Общото събрание. Че Вълчев недовърши нещата е факт, но никого не е бил по главата да избира Гюджи. Всичко си е доброволно. Просто това е ЮЗУ. Факт.
цитирай
58. анонимен - Плюнков. Не този"когото заваря", а само, който трябва
15.12.2009 13:58
Не знаех даже, че блогът има нова регистрация. На 25 анонимна отрепка: Няма да оставя ненаказан само самонабедил се безсмъртен за моя сметка. Сигурно е не много сложно да бъдеш голям юрист, ако си знаеш правата и не "пускаш гювеч" на негодници и некъдърници! Сигурно много бонуси си имал отмен, за да ме мразиш толкоз. Късмет имаш, че си анонимен- иначе най-малкото, което може да ти се случи вън от съда е- да те наритам!
цитирай
59. анонимен - По/здрав за долния 56
16.12.2009 00:40
Заради идеята: като си МНОГОумник, отговори по същество на 55.
И дано го измислиш преди общото събиране на раята
цитирай
60. анонимен - Е те това е 56
17.12.2009 00:15
Как да се направи нещо САМО заради идеята
цитирай
61. анонимен - Ако идеята ми е
17.12.2009 03:16
да получа 70-80 000, ще направя само заради идеята много нещо!
цитирай
62. анонимен - Кой плаща на Кабакчиев?
17.12.2009 04:07
"...Мненията се разклоняват на две. Част от аудиторията смята, че става дума за особняци с много свободно време които презареждат батериите, слушайки мръсни думи по свой адрес. На отсрещната теза са онези, за които постоянното присъствие на Кабакчиев сред синия електорат си е чиста проба активно мероприятие на други партии. Подобни версии се подхранват от подозренията на потребители, че през тоталитаризма Кабакчиев си е имал вземане-даване с Държавна сигурност. Догадките стъпват на написана от Кабакчиев автобиографична книга. В нея авторът се представя за дисидент и съосновател на "Подкрепа". В мрежата се появяват все повече хора, които с имената си твърдят, че познават лично Кабакчиев и че той не е това, за което се представя. Разкрит бе и никът, с който той пишеше, преди да бъде демаскиран - Генерал Кобалт. Любопитно е и това, че веднага след появата на творбата нейният създател е бил привикан за интервю не от друг, а от кинокритика и тв водещ Атанас Свиленов, също свързван със службите. Съвпаденията карат мнозина форумци да смятат, че задкулисни сили от българската политика дърпат конците на доктора на философските науки и го карат да внася смут сред сините избиратели..."
цитирай
63. анонимен - Кой не се позовова на източника?
17.12.2009 06:57
Коректността преди всичко - http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=552&aid=13411

В името на коректността трябва да припомним, че именно тук, в тоз форум, Кабакчиев се отказа да гласува за РЗС.
цитирай
64. kkabakciev - Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Благодаря за вниманието към личността ми (колкото и да е нелепа тая работа)!
17.12.2009 08:39
Веднага ви запознавам с мнението си, че тази статия може да кандидатства за най-епохално глупавата статия в историята на свободния български печат от последните две десетилетия. Аз научих за това произведение доста по-късно от появяването му. Останах много развеселен и веднага написах мнението си за него във форум на "Дневник". И, за да не си губя времето, ей-сега просто ще копи-пействам това свое мнение. А извън него мога само да кажа следното. Щом един другар като този Запрянов с извънредно прогресивен работническо-селски произход се е загрижил да няма "смут сред сините избиратели" и за това, кой бил имал и кой бил нямал връзки с ДС, работата в комунокочината е много, ама много сбъркана!

Майтап! Цирк! Профански цирк! Типично български! Следва копи-пейст на мнението ми за произведението на хлапето-журналист на другаря Запрянов.

"Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Абе, майтап!
Вижте ги, бе! Някакво жълто списанийце "Тема", моля ви се, написали статия за един. И за кого - мислите? Е, как за кого? Ами за мен! Майтап! Ей-сега я видях - случайно. Ето я:
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=552&aid=13411
Пише, че съм бил "тайфун си измислено име"! Сега, аз че съм тайфун, тайфун съм! Обаче не съм с измислено име, ами съм си с моето. Погледнах да видя кой, аджеба, издава жълтото списанийце "Тема".
И кво? Как мислите? Кой го издава, а? Е, как кой? Ето:
"Валери Запрянов е издател и главен редактор на седмичното списание "Тема". Един от създателите на вестник "Стандарт". Работил е като директор на "Канал 1" на БНТ, главен редактор на списание "Сега", коментатор и заместник отговорен - секретар на вестник "Дума", редактор в "Работническо дело" и "Пиринско дело"."
http://www.superbrands.bg/main.php?id=2&b_id=61
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Интересно, и сега аз, ако напиша един сериозен отговор на тази крайно несериозна статийка в жълто списанийце, дали другарят Запрянов ще го публикува?
Аз мисля, че ще го публикува - трънки! Другарят Запрянов, бивш заместник отговорен - секретар на "Дума" и бивш редактор в "Работническо дело", ще я публикува на кукуво лято! Отделен въпрос е дали аз самият ще тръгна да се обяснявам с жълто списанийце, чийто издател и главен редактор е бивш редактор в "Работническо дело". Както много пъти съм казвал, за мен "Работническо дело" е един гнусен комунистически парцал!
Тук обаче възниква въпросът: защо и някаква госпожица от "Дневник" на име Петя Райковска е наливала масло в жълтото списанийце на другаря от "Работническо дело"? И защо господин десният син костовист Иван Бедров и той е правил същото?
Господин Бедров сам ще го попитам. А госпожицата няма да я питам - не се интересувам от нея.
Пък и иначе цялата работа не е нищо повече от един майтап!
_____
А! И да не забравя! В статията пише, че жълтаците ме били търсили. Ха-ха-ха! Вероятно младежът - автор на статията, е отворил прозореца в офиса на списанийцето, извикал е "Кабакчиеееев", и като не е чул отговор, е затворил прозореца. Цирк!"
цитирай
65. анонимен - - Кой плаща на Кабакчиев?
17.12.2009 11:51
Въпросът беше:
- Кой плаща на Кабакчиев?
цитирай
66. kkabakciev - Кой плаща на Кабакчиев? Ха сега, де!
17.12.2009 14:29
Отговорете веднага на тоя въпрос, моля! Благодаря предварително!
Моментално ще ида да си взема парите! С такси. Не, ами самолет ще взема, ако требе!
:-)))))

_____
Вместо да се занимавате с пустословие, да бяхте обсъждали новия законопроект за академичните длъжности! Той ви засяга! Ще стане така, че после ще викате "Аууу, ама що така стана?"
цитирай
67. kkabakciev - Имам удоволствието да съобщя, че в днешния брой на "Про и анти" е отпечатана моя статия за БАН и онзи "институт"
18.12.2009 09:05
Статията е на стр. 8-9 и е озаглавена "Новият институт", с подзаглавие "За нуждата от лустрация и радикална промяна в БАН, особено в т.н. хуманитарни институти".
Препоръчвам на всеки нормален човек тук (психически здрав, некомунист) да отиде и да си купи новия брой (от днес) на "Про и анти" и да прочете статията - а също и другите много интересни материали в броя. Тъй като статията ми не е публикувана в Интернет изданието на вестника, днес ще говоря с редакцията и ще ги попитам дали са съгласни тя да се публикува другаде в Нета - евентуално със съкращения.

_____
Edit. Разговарях преди малко с редакцията, казаха, че ще пуснат статията и в Нета.
цитирай
68. анонимен - Заради Кабакчиев
18.12.2009 12:48
Заради Кабакчиевата статия няма да си купя вестника "Про и анти". И вече няма да го чета!
цитирай
69. kkabakciev - Голям майтап! Това ми напомня за една случка с един финландец
18.12.2009 13:53
Йоуко Линдстет - мой приятел, дългогодишен шеф на катедрата по славистика в Хелзинкския университет, ми беше разказвал за един финландец, който, след като работил с един българин в един завод за тръби, решил вече изобщо, ама изобщо да не употребява две думи във финския език. Щото българинът го питал що така употребява мръсни думи финландецът му с финландец. :-)))))
Финландецът употребявал следните думи. Едната е putka. Означава "затвор":
http://translate.google.com/#fi|bg|putka%0A%0A
Другата е putki. Означава "тръба":
http://translate.google.com/#fi|bg|putki%0A%0A%0A

Та и тоя/тая тук. Нямало да си купува вече и да чете "Про и анти". Голям майтап!
цитирай
70. kkabakciev - Ми като нема никой у трамвайо, па че се блъскам, кво
19.12.2009 10:20
Айде, всички нормални хора (хард-рок почитатели, некомунисти, психично здрави) ВЕДНАГА да бягат да си купят билети за AC/DC!
Щото, казват, щели били да свършат за нула време!
Аз вече си взех по Нета. Но трябва да ида да си взема хартийките.
Бягайте за билети! Или влизайте в Нета - и с карта! Веднага!
http://www.eventim.bg/portal/bg/concerts/hard_heavy/acdc/64803/
Дигам показалеца и кутрето!
цитирай
71. анонимен - AC/DC?
19.12.2009 13:09
Ти си AC/DC!
цитирай
72. анонимен - Копи-пейст от блога на Дилмана:
20.12.2009 21:55


"Дилмана, аз познавам лично Яне Янев и мисля да гласувам за него (за РЗС) на парламентарните избори. А Вие КАК ТОЧНО установихте, че "Яне Янев е креатура на Сергей Станишев с цел противопоставяне" и т.н.?
Снощи Михаил Константинов (когото също лично познавам) даде пространно интервю по една телевизия и обясни позицията си, че така наречените десни имат повече от идиотско поведение. Той очевидно подкрепя Янев, защото е вбесен от СДС и ДСБ. И аз също. Ето какво стана снощи. РЗС и Янев разкриха позорния гуляй на МВР шефове по време на траура. Днес заявиха следното: "Явно това поведение е морална норма за всяко социалистическо правителство, което и да е то!" Дилмана, четете по-подробно какво става в България и не си изсмуквайте от пръстите разни тезички!

Geplaatst door: Кр.Кабакчиев | 30-5-09 om 17:47 "

цитирай
73. kkabakciev - Не гласувах за РЗС, гласувах за ГЕРБ
20.12.2009 22:52
В последния момент научих, че Янев бил имал нещо общо с един строителен фараон, чиито "подвизи" отпреди десетина години познавам добре. Не знам дали е вярно или не - и доколко е тясна или не дотам връзката между двамата. Но реших, че това е достатъчно.
Ама много интересно, няма що!
Трябва да давам отчет за кого гласувам и защо гласувам за един или друг! Така ли???
цитирай
74. petdoshkov - Получих следното уведомление от РСС(андански).
22.12.2009 20:52
Уважаеми г-н Дошков, изпращаме Ви Определение на съда от 22.12.2009г., постановено по гр.д. № 833/2009г. Моля, посочете дата за насрочване съдебно заседание по гр. д. № 590/2009г. до 08.01.2010г.
С уважение!
С.Попстоева - адм.секретар

А това е копие от Определението:
за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по предявен иск от Петър Стоянов Дошков с адрес с.Калояново, обл.Пловдив, с електронен адрес petdoshkov@abv.bg, срещу ЮЗУ “Неофит Рилски” гр.Благоевград за отмяна на дисциплинарно наказание забележка, наложено му със заповед № 88 от 24.03.2009 г. на ректора на ЮЗУ.
В съдебно заседание по делото на 22.11.2009 г. съдът е приключил устните състезания и е посочил на страните, че ще обяви решението си на 22.12.2009 г. Към тази дата решението не е изготвено, поради което страните следва да бъдат уведомени за нова дата за обявяване на решението.
Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Да се уведомят ищецът Петър Дошков и ответникът ЮЗУ “Неофит Рилски” гр.Благоевград, че съдът ще обяви решението си по гр.д.№ 833 от 2009 г. по описа на Районен съд гр.Сандански на 05.01.2010 г.

Всичко е наред: съдията по спора беше болен. Естествено е да има забава.За мен не е тревожна.
Всичко е наред. Нямам претенция за дата по дело 590/2009г. по описа на съда. Оставям на съда да я определи и да ме уведоми на ел. ми поща поне 2 дена преди заседанието, за да мога да се придвижа.
цитирай
75. анонимен - Взривиха джип на възпитаник на ПИФ
22.12.2009 23:21
http://dnes.dir.bg/2009/12/22/news5597293.html
цитирай
76. анонимен - :-)))))))))))))!
23.12.2009 13:12
Vesela Kolda!

Дошков се враща пак при нас, което е естествен и нормален процес!

А, какво правим с "уволнилите Дошков"? Трчбва ли да са още срд нас?
цитирай
77. анонимен - А, враща се
23.12.2009 15:41
Дошков в Курило или в Карлуково,
пак при вас!
цитирай
78. petdoshkov - Весела Коледа!
24.12.2009 10:18
Всичко хубаво на форума през празниците. Весела Коледа.
цитирай
79. kkabakciev - Честита Коледа!
25.12.2009 10:11
Здраве и късмет!
цитирай
80. анонимен - Мълчание на агнетата
26.12.2009 23:28
С тази разлика, че канибалът- сериен убиец не е един! И може би неспасените агнета не са много, а е само едно. Другите са спасени - по тяхному.
цитирай
81. анонимен - Снишаване
27.12.2009 00:14
Снишаващите се са осъдени на безсмислие - и отпред, и отзад.
Другите не се занимават със смисъл. Те си имат да избиват комплекси.
Мрачна селска красота.
А Витлеем е далеко.
цитирай
82. kkabakciev - От мълчанието тук някой несведующ може да помисли, че всичко е наред
27.12.2009 12:10
А дали е така?
В блога ми за съдебната система са публикувани голяма поредица депозирани мои заявления до различни официални органи и високопоставени длъжностни лица, например министъра на правосъдието, председателя на Върховния касационен съд и пр.:
http://kkabakciev.blogspot.com/
В тях разкривам данни за ОГРОМНА ПОРЕДИЦА БЕЗСПОРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЪДА, ДОРИ ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД!!!!!
Налице са два казуса, по които от мен са предявени искове към Министерския съвет. Издадени от ВКС са две напълно противозаконни и флагрантно криминални определения за недопускане на двете касационни жалби.
Министерският съвет е съден от мен заради НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 18 ГОДИНИ НА ВМЕНЕНО МУ ОТ ЗАКОНОВ ТЕКСТ (чл. 42, ал. 2 ЗНСНЗ) ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ИЗДАДЕ ЕДИН ПРАВИЛНИК!
Така нареченото правителството - една шайка безхаберници от всички цветове, инсталирани там от още по-големи безхаберници, наречени електорат, две десетилетия не ебава да изпълни основно свое задължение! А така наричащият се Върховен съд действа не като съд, а като криминален бодигард на така нареченото правителство, като в два отделни свои състава отхвърля двете ми жалби срещу второинстанционните решения!
http://kkabakciev.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
http://kkabakciev.blogspot.com/2009/10/blog-post_26.html
Двете ми жалби срещу второинстанционните решения са издадени на основата на

ДВА НАПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИВИ МОТИВА!

Първият е, че, видите ли, правилникът се бил изпълнявал от друг правилник - теза повече от умопомрачителна по своя идиотизъм. Вторият мотив е не по-малко умопомрачителен, и той е, че, видите ли, нормотворческата дейност на МС не била административна! А каква е нормотворческата дейност на МС? Може би е "марсианска"?!?
По втория криминален случай така нареченият председател на ВКС, който е професор по наказателно право, МЪЛЧИ! Въпреки че му е посочено точно и ясно (формулирано от Дошков), че е налице

РЕАЛНА СЪВКУПНОСТ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА РАЗЛИЧНИ СЪСТАВИ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ИМАЩИ ФУНКЦИОНАЛНА ВРЪЗКА ПОМЕЖДУ СИ (УСЛОЖНЕНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ), КОИТО НЕПРЕКЪСНАТО ИЗДАВАТ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, В КОИТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГРУБО ПОГАЗВАТ ЗАКОНА И КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

ПОГАЗЕНА Е САМАТА КОНСТИТУЦИЯ - чл. 124, който гласи:
"Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища."
http://kkabakciev.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

СЪД ЛИ? ДЪРЖАВА ЛИ?

НЕ, ТОВА НЕ Е СЪД! И ТОВА НЕ Е ДЪРЖАВА!

ТОВА Е АБСОЛЮТНА КОЧИНА!
цитирай
83. анонимен - за Кабата
28.12.2009 13:18
"На крив хуй вълната му пречи".
цитирай
84. анонимен - относно 83
28.12.2009 14:09
На високо професионални и етични университетски преподаватели Кабата им пречи :-).
цитирай
85. анонимен - Шефът на съда в Сандански на повторен "разпит" пред ВСС за конфликт на интереси
28.12.2009 16:10
http://mediapool.bg/show/?storyid=160210
цитирай
86. petdoshkov - Съдът спази обещанието си
28.12.2009 16:42
Уважаеми г-н Дошков,
уведомявам Ви, че гр.д. № 590/2009г. по описа на Сандански районен съд е насрочено за 15.01.2010г. от 13.30 часа.Призовката ще Ви бъде изпратена по надлежния ред, по пощата.
С пожелание за хубави новогодишни празници!
С.Попстоева - адм.секретар

Петър Дошков <petdoshkov@abv.bg>
До: районен съд гр.Сандански <rs_sandanski@abv.bg>
Относно: Re: nasrocvane na s.z.
Дата: Понеделник, 2009, Декември 28 16:51:17 EET
Благодаря Ви за съобщението и новогодишното пожелание. Няма нужда от призовка. Надлежно е и съдебно съобщение по ел. поща. Чл. 42, ал.4 ГПК указва, че уведомлението се смята за връчено в момента на постъпване на съобщението в интернет.
Всичко хубаво и на Вас през Новата година.цитирай
87. анонимен - -
28.12.2009 18:58
kkabakciev написа:
А дали е така?
В блога ми за съдебната система са публикувани голяма поредица депозирани мои заявления до различни официални органи и високопоставени длъжностни лица, например министъра на правосъдието, председателя на Върховния касационен съд и пр.:
http://kkabakciev.blogspot.com/
В тях разкривам данни за ОГРОМНА ПОРЕДИЦА БЕЗСПОРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЪДА, ДОРИ ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД!!!!!
Налице са два казуса, по които от мен са предявени искове към Министерския съвет. Издадени от ВКС са две напълно противозаконни и флагрантно криминални определения за недопускане на двете касационни жалби.
Министерският съвет е съден от мен заради НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 18 ГОДИНИ НА ВМЕНЕНО МУ ОТ ЗАКОНОВ ТЕКСТ (чл. 42, ал. 2 ЗНСНЗ) ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ИЗДАДЕ ЕДИН ПРАВИЛНИК!
Така нареченото правителството - една шайка безхаберници от всички цветове, инсталирани там от още по-големи безхаберници, наречени електорат, две десетилетия не ебава да изпълни основно свое задължение! А така наричащият се Върховен съд действа не като съд, а като криминален бодигард на така нареченото правителство, като в два отделни свои състава отхвърля двете ми жалби срещу второинстанционните решения!
http://kkabakciev.blogspot.com/2009_06_01_archive.html


СЪД ЛИ? ДЪРЖАВА ЛИ?

НЕ, ТОВА НЕ Е СЪД! И ТОВА НЕ Е ДЪРЖАВА!

ТОВА Е АБСОЛЮТНА КОЧИНА!

През 1990 година Кабакчиев минавал по една улица в момент, в който една темлевизия снимала репортаж за престъпник, и случайно попаднал в кадър.
Осъдил телевизията, която била държавна и през 1990 година не си знаела парите, поради което с готомност платила. С парите Кабакчиев си купил апартамент в София и оттогава се опитва да повтори номера, за да вземе втори.
Успех, благородни човеко! Той и Дошков се облажи по първото си уволнение, сега се надява да повтори, че и да потрети. Успех и на тоя благороден човек!
цитирай
88. kkabakciev - Ха-ха-ха! Ама защо толкова много, дълго и упорито се занимавате с мен?
28.12.2009 20:21
Аз знам защо. Защото съм важна личност. Ами да! Няма майтап никакъв!
Е, щом някой се интересува от това дело, ще разкажа. Разказвал съм случая на стотици хора, защото е интересен - и с обществено значение. Свързано е с правата на човека, ликвидирането на комунистическото мислене и т.н.
Първо да опровергая неистинските факти. Не е през 1990 г., но действително е държавната телевизия - БНТ. И не съм си купувал апартамент с парите, макар че можеше - гарсониера.
Едва вечер през октомври 1995 г., както си стоя в хола и гледам централните новини, около 20:20 ч. - най-гледаното време, и разговарям едновременно с жена си, която нещо прави в кухнята, извъднъж гледам жена ми в едър план, на цял екран. Сепнах се, взех да я викам да дойде. После изведнъж видях и себе си. Двамата с нея, изтупани страхотно, в Съдебната палата във В.Търново. Ние наистина бяхме там, ама две седмици преди събитието, за което се говореше в репортажа, и по наша си работа, нямаща нищо общо със секти. А те говорят в предаването, моля ти се, за някаква религиозна секта. И излиза даже, че ние двамата сме водачите на тая религиозна секта. А пред това време М.Милутинова чете новините и говори как тия секти, аууу, колко са опасни, и колко са нагли ....
На другия ден жена ми - лекар, питат я хора - ама какво става и т.н., тя обяснява, че няма нищо общо с религиозни секти и пр. Ядосахме се доста, но го подминахме, а после и почти забравихме.
Шест месеца по-късно, аз съм в Единбург, а в София има заседание по моето дело срещу онзи развъдник (на което накрая го осъдих и създадох прецедент в Бг-правораздаването). Пращам жена ми да ме представлява. Тя ми се обажда вечерта по телефона в Единбург и казва: "А знаеш ли днес какво стана? Разпитахме твоята колежка Цанова като свидетел, и накрая адвокатът на института и задава въпрос: А на Вас известно ли Ви е, че г-н Кабакчиев е водач на религиозна секта?" Силвия отговорила "Не ми е известно" - и толкова.
Обаче аз в Единбург излязох от кожата си, направо побеснях и помолих жена ми веднага да започне дело срещу телевизията. Тя го заведе, аз се включих, когато се върнах. Делото трая шест години и завърши с присъждането ни на някакви си 4 хил. лева (ние - скромни, искахме 6). В Америка за такова нещо за два месеца ставаш милионер, в Западна Европа също ще ти присъдят много пари. Както и да е. Натрупаха се все пак лихви - и получихме 15 000. Тогава толкова струваше една гарсониера, но ние за два месеца похарчихме парите за играчки, подаръци, екскурзии. Това са пари от небето, така да се каже - от глупостта на някои в телевизията. Изхарчихме ги с огромен кеф! Телевизията се държа коректно като ответник и незабавно плати парите - за разлика от онзи развъдник на комунизъм, некадърност и простащина, който и досега ми дължи пари (по-малко) по изпълнителен лист издаден преди този срещу телевизията, и не ги плаща!!!!!
Това е историята - която има много поуки. И те не са толкова за мен, нали така. Показателното, интересното и иронията на съдбата е, че най-големият враг, който съм имал в живота си - онзи развъдник, ме принуди да заведа това дело, да го спечеля, да спечеля пари, да се прославя, покрай това да се прослави и адвокатът ми и т.н. Установил съм и преди този случай, че враговете в живота са ценни. Те те стимулират и научаваш от отношенията с тях за живота и осмисляш разни истини и други работи .... :-)))))
То си е казано: "Боже, пази ме от приятелите ми, от враговете сам се пазя!"
Пожелавам и на вас тук (ама само на нормалните и моралните, де) да ви покаже телевизията така .... Аз нямам нужда вече ...
Абе, майтап! Наздраве! Със Старопрамен, естествено!

_____
Да добавя, че жена ми видя репортажа едва на последното заседание по делото в Апелативния съд (5 години по-късно). И, като излязохме отвън, каза: "Ама аз не съм знаела, че е толкова драстично! Ако бях знаела, направо щях да взема един Калашников и да отида в телевизията ..."
Наздраве още веднъж! За телевизията! И за Калашников също. За техническия му гений, де, за другото не.
Edit. Още една добавка. Не мога да го докажа, и може и да не е така, но не е изключено някой от ДС да се е опитал да ме окепази по този начин. Защо ли? Защото някъде в средата на декември 1989 г. бях един от ораторите на митинга на СДС във Велико Търново, а през 1992 г. говорих по телевизията за това, че смяната на имената на турците е огромно престъпление и невероятен позор както за "държавата", така и за съответната част от нацията .... и това е самата истина, разбира се, но тогава тя почти не се заявяваше открито ....
цитирай
89. анонимен - Дошков да каже дали ЮЗУ го стимулира
28.12.2009 20:48
В живота, морално, за професионални постижения и прочие. Всякак.
цитирай
90. анонимен - За Кабакчиев!
28.12.2009 20:49
http://www.youtube.com/watch?v=d9LqRl7tqf4
цитирай
91. kkabakciev - Благодаря много за клипчето с котките!
28.12.2009 21:04
Обичам котки! Наистина. Само зайци обичам повече от котки - и папагали. Имал съм заек, а по-късно папагали. Котка не съм имал. Но съседът има. Кучета не обичам.
И като музика и литература също обичам "Котки" :-)))
Може ли някой да обясни защо един обича повече котки, друг кучета? Благодаря предварително.
цитирай
92. petdoshkov - Не сте точни.
28.12.2009 22:39
Първото ми уволнение беше за 13 месеца. Получих обезщетение за 6 месеца. Започнах дело по реда на ЗОДВПГ. Делото отиде у Кр. Аршинков.Тогава той беше председател на районния съд в Благоевград. Поиска се от мен да не водя спор за останалите 7 месеца. Приех това, чаках семейно щастие. Казах на Аршинков тогава, че ще дойде Денят.
Вече в наши дни Комисията от ВСС е запозната от магистрати с клиента ЮЗУ. Самият аз правя необходимото да бъда призован от Комисията за показания по случаите с мен. Не се съмнявайте, че ще бъда убедителен със с. актове. Един от брокерите на ЮЗУ е Вера Лазарова.
Ще Ви призная, че обезщетенията не винаги покриват загубите от уволнение. Трябва време, закони, знания, опит и възраст, за да успееш в обезщетително дело за останалото време от уволнение.
Мисля, че съдебен живот като моя е , за да се науча на една от трите ценности в живота (търпение).
Останалото не ме притеснява. Ще се върна в ЮЗУ и ще имам не само правата си, но и академична свобода. Наивно се смята, че може да минат през мен в третия ми уволнителен спор с ЮЗУ подправени документи. Не може да ме уволнят от ЮЗУ основателно. Господ не дава.
Имах визия - май ще бъде септември. Ще се боря за изваждането на Мирчев от академичния състав на ЮЗУ. Илиева, Стоилов, Ракьовски ще си получат заслуженото. Ще се убедите, че не Ви лъжа. Мисля даже, че добре стана, че съм за трети път уволнен.Иначе няма как да се раздвижат нещата около Филологическия факултет.
Мирчев и Лазарова съм ги отписал за ЮЗУ. Впрочем ще конституирам Мирчев за физически ответник по обезщетителното дело пред СОС. Не знаех, че той се е присъединил към Гюдженов за съответник по уволнителното дело, гледано от касационния САС. Невероятно. Питах се, когато се върнах, защо Юруков и сие ме чакат на излизане от ректорския кабинет на Мирчев. А тя каква била работата - Мирчев срещу Дошков пред САС. Мирчев се оказа подлец и се спотаи напразно като необходим другар на Гюдженов, Гъргаров, Камелия Илиева и ЮЗУ (като работодател) по делото пред СОС.
Имам протокола от последното заседание - вярно е, че извадих чрез отвод в залата текущия съдия, който не е първоначалният от този спор. Не допускам компромис. Очаквам законова реакция на СОС на моя молба, поради което не помествам с. протокол от въпросното заседание в София. Пък и в него има показания на Люнгов, които смятам за интимни.
Получи се разбъркан текст на постинг.
Светла е добре. Смееше се по телефона: млада и в по-добрия свят. Имам хубав текст от Боряна. Мисля върху отговора.
Това е. Не се тревожете - тиранинът Мирчев ще падне. Имайте малко Вяра. Ще има справедливост и за другите негодници в ЮЗУ.
Лека нощ.
цитирай
93. анонимен - Получи се разбъркан текст на п...
29.12.2009 00:51
petdoshkov написа:

Получи се разбъркан текст на постинг.


Като друг път.
цитирай
94. анонимен - За 93 - Ако има нещо объркано,
29.12.2009 01:29
то е това, което сътвориха такива като теб.
Не огледалото е виновно за това, което се вижда!
Полежалания за успех на Дошков!
цитирай
95. анонимен - Даже няма нужда
29.12.2009 10:00
от пожелания!
Дошков си казва, че е получил визия.
И че септември ще бъде май!
цитирай
96. kkabakciev - Хайде пак да направим рекапитулация
29.12.2009 10:29
Да припомним.

Дошков е УВОЛНЕН ДВА ПЪТИ НЕЗАКОННО!!!!!

Това означава, че определени лица под булото на някакъв си университет са си позволи два пъти изключително грубо да нарушат законите на страната и да се изгаврят с трудовите и гражданските права на един човек!!!!!

За какво става дума? За "техническа грешка"? ДВА ПЪТИ? ХАЙДЕ БЕ?

Да припомним още, че ВЪВ ВАШИЯ ТАКА НАРИЧАЩ СЕ УНИВЕРСИТЕТ СЕ ПРЕПОДАВА ПРАВО. И в същото време така нареченият университет, в който се преподава право, два пъти уволнява някого незаконно!

За какво говорим?

За ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГНУСНА НЕКАДЪРНОСТ НА ПРАВИСТИТЕ В ТОЗИ ТАКА НАРЕЧЕН УНИВЕРСИТЕТ? ИЛИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГНУСНА НАГЛОСТ - ДА СЕ ГАВРИШ С ТРУДОВИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА НА ЕДИН ЧОВЕК?

Няма да обсъждам много днешното уволнение на Дошков, макар че, доколкото мога да преценя от разказаното ми за него от самия него, то ми изглежда не просто незаконно, а дори ПО-НЕЗАКОННО от предишните!

И така възниква следният въпрос. Ако приемем, че вашият така наричащ се университет си позволява ЗА ТРЕТИ ПЪТ ДА УВОЛНЯВА ЧОВЕК НЕЗАКОННО, СЕ ПИТАМ: ТУК НЕ СЛЕДВА ЛИ НЕЗАБАВНО ДА СЕ НАМЕСИ ПРОКУРАТУРАТА?
цитирай
97. kkabakciev - Казвал съм го страшно много пъти - и публично, и лично на него, пак го казвам
29.12.2009 10:38
Дошков трябва да съди вашия така наричащ се университет за неатестиране и необявяване на конкурс за последните пет години.

Петре, заведи им иск за това!

Разбира се, Дошков не е дете, а даже е юрист, и знае много добре какво да прави. Само ще кажа, че аз на негово място нямаше да се замисля и за миг и щях да заведа иск за неатестиране и необявяване на конкурс.

Припомням, че съм създател на прецедент в българското правораздаване - осъден институт за същото. За неатестиране и необявяване на конкурс. А в новия ГПК основно изискване на касационната инстанция е именно ПОЗОВАВАНЕ на практиката на ВКС.
цитирай
98. kkabakciev - Крайно време е в тази държава-кочина колкото може повече свине да започнат да разбират нещо
29.12.2009 10:50
Че не всички в държавата-кочина са свине, все пак има и някои хора.
цитирай
99. анонимен - Да припомним. Дошков е УВОЛНЕН ДВА ...
29.12.2009 11:03
kkabakciev написа:
Да припомним.

Дошков е УВОЛНЕН ДВА ПЪТИ НЕЗАКОННО!!!!!Вярно твърдение
цитирай
100. анонимен - ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГНУСНА НЕК...
29.12.2009 11:06
kkabakciev написа:ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГНУСНА НЕКАДЪРНОСТ НА ПРАВИСТИТЕ В ТОЗИ ТАКА НАРЕЧЕН УНИВЕРСИТЕТ?


Вярно твърдение.
цитирай
101. анонимен - Няма да обсъждам много днешното ...
29.12.2009 11:08
kkabakciev написа:
Няма да обсъждам много днешното уволнение на Дошков, макар че, доколкото мога да преценя от разказаното ми за него от самия него, то ми изглежда не просто незаконно, а дори ПО-НЕЗАКОННО от предишните!


Пресилено твърдение.
цитирай
102. анонимен - И така възниква следният въпрос. ...
29.12.2009 11:09
kkabakciev написа:
И така възниква следният въпрос. Ако приемем, че вашият така наричащ се университет си позволява ЗА ТРЕТИ ПЪТ ДА УВОЛНЯВА ЧОВЕК НЕЗАКОННО, СЕ ПИТАМ: ТУК НЕ СЛЕДВА ЛИ НЕЗАБАВНО ДА СЕ НАМЕСИ ПРОКУРАТУРАТА?


Следва. Но не заради трите уволнения на Дошков.
цитирай
103. kkabakciev - Добре, де, нека да видим и да преценим как е уволнен Дошков третия път
29.12.2009 11:16
Той досега единствено е заявявал, че е незаконно. Аз знам от него фактологията, но нямам упълномощаване да я съобщавам. Спорещият/спорещата тук по-горе следва да обясни как е уволнен Дошков третия път. И да каже дали е законно или незаконно, и защо. И защо е "пресилено" твърдението ми, че вероятно третото уволнение е дори още по-незаконно от първите две.

Що се отнася до заявлението на № 100, че причината за първите две уволнения на Дошков е некадърност на юристите в ЮЗУ, следва и това да се разясни. А след това да се изясни и каква е професионалната и научната квалификация на филолозите в ЮЗУ. Които - съвършено очевидно - не са осъществили атестация на научноизследователската и преподавателската дейност на Дошков. Не само през последните пет години. Просто НИКОГА не са го правили. Това е заявление на Дошков.

Кой е по-компетентен в ЮЗУ? Правистите или филолозите?

По-"компетентен".
цитирай
104. анонимен - по-спокойно, Каба
29.12.2009 11:22
Човекът си има болка, остави го. Трудно му е да понесе, че във форума на Дошков уволнението на Дошков е тема. Но не може всичко винаги да става по неговия дневен ред, нали така?
цитирай
105. анонимен - Ами че
29.12.2009 11:29
Дошков да обясни тогава защо е уволнен, щом има интерес от страна на двама-трима.
Да пусне поне уволнителната заповед. И да каже кое в нея не е вярно.
Нищо по-лесно от това!
цитирай
106. анонимен - а като сме зацитирали...
29.12.2009 11:35
Защо само Кабакчиев, защо не и Дошков? Лесно е да се говори само за юристите, за да не забележим това:

petdoshkov написа:
Впрочем ще конституирам Мирчев за физически ответник по обезщетителното дело пред СОС. Не знаех, че той се е присъединил към Гюдженов за съответник по уволнителното дело, гледано от касационния САС. Невероятно. Питах се, когато се върнах, защо Юруков и сие ме чакат на излизане от ректорския кабинет на Мирчев. А тя каква била работата - Мирчев срещу Дошков пред САС. Мирчев се оказа подлец и се спотаи напразно като необходим другар на Гюдженов, Гъргаров, Камелия Илиева и ЮЗУ (като работодател) по делото пред СОС.

цитирай
107. анонимен - Ние сме много компетентни
29.12.2009 11:36
Особено някои от нас. А пък юристите са много некомпетентни.

Филолозите в ЮЗУ
цитирай
108. анонимен - Ясно е,
29.12.2009 11:42
че и филолиози, и юристи в ЮЗУ са много некомпетентни.
Само Дошков им измива очите, той е хем страхотен филолог, хем - страхотен юрист.
Те затова го уволняват, срам ги е, че са толкова прости. Особено - на неговия фон.
цитирай
109. анонимен - Разяснете, моля!
29.12.2009 11:54
petdoshkov написа:
Впрочем ще конституирам Мирчев за физически ответник по обезщетителното дело пред СОС. Не знаех, че той се е присъединил към Гюдженов за съответник по уволнителното дело, гледано от касационния САС. Невероятно. Питах се, когато се върнах, защо Юруков и сие ме чакат на излизане от ректорския кабинет на Мирчев. А тя каква била работата - Мирчев срещу Дошков пред САС. Мирчев се оказа подлец и се спотаи напразно като необходим другар на Гюдженов, Гъргаров, Камелия Илиева и ЮЗУ (като работодател) по делото пред СОС.

[/quote]

Както и СОС, САС .....
цитирай
110. анонимен - Оставете тия работи,
29.12.2009 12:02
това е хвърляне на прах в очите.
От доста сигурно място знам, че филолозите много обиждали Дошков и даже го биели.
Една филоложка стигнала до там, че се опитала да го изнасили на дивана в катедрата и добре че били студентите да го отърват, тъй като за щастие вратата на катердрата била забравена отключена.
За наказание на Дошков бил отнет ключа от катедрата и му било забранено да припарва там! Даже студентите на Светла Енчева се били загрижили по въпроса за ключа, но така и не станало ясно дали не се готви нов капан на Дошков, за да влезе в катедрата и да бъде отново пребит или изнасилен.
Пита се: къде са правозащитните организации, комисията по защита от дискриминация, Хелзинкския комитет?!
цитирай
111. анонимен - И все пак на Дошков
29.12.2009 12:36
не беше даден ключ след като съдът го възстанови на работа.
цитирай
112. анонимен - Де да беше
29.12.2009 12:52
само ключът!
Не е имало случай филолог да мине покрай Дошков и да не му зашие плесница! Някои даже са го ритали.
При което Дошков само шепнел научени наизуст изречения от Минималисткия синтаксис на Чомски, свивал се и гледал да избяга, уж си търси изгубения ключ.
Много си сигурна, Енчева, че не му е бил даден ключ! Веднага, щом се разбра, че си е загубил ключа, му е бил даден дубликат. Макар че който си губи ключа, сам трябва да си вади нов.
цитирай
113. анонимен - Вижте до 3 април Дошков
29.12.2009 13:00
не беше в ЮЗУ.
На 15 април беше обявен на ФС за луд и опасен. Значи поне няколко дни по-рано е било такова настроението.
Кога е даден ключа?
Кога е изгубен?
Кога се е разбрало, че е изгубен, ама сам да си вади?
Много събития между 4-ти и 10-ти или 12-ти?!
цитирай
114. анонимен - Кое какво е
29.12.2009 13:39
СОС - Софийски окръжен съд.
САС - Софийски апелативен съд.
цитирай
115. анонимен - А другото цитирано от 109?
29.12.2009 13:47
А другото цитирано от 109?
цитирай
116. анонимен - Какво какво означава
29.12.2009 14:06
анонимен написа:
petdoshkov написа:
Впрочем ще конституирам Мирчев за физически ответник по обезщетителното дело пред СОС. Не знаех, че той се е присъединил към Гюдженов за съответник по уволнителното дело, гледано от касационния САС. Невероятно. Питах се, когато се върнах, защо Юруков и сие ме чакат на излизане от ректорския кабинет на Мирчев. А тя каква била работата - Мирчев срещу Дошков пред САС. Мирчев се оказа подлец и се спотаи напразно като необходим другар на Гюдженов, Гъргаров, Камелия Илиева и ЮЗУ (като работодател) по делото пред СОС.
Мирчев е бил ответник по делото за обявяване уволнението на Дошков за незаконно. Сега, когато Дошков съди ЮЗУ и съответни физически лица като виновни за уволнението му, е логично да привлече като ответник и Мирчев - особено при положение, че Мирчев сам, по своя инициатива, се е се е присъединил към Гюдженов за съответник по уволнителното дело.

Съвсем нормално е загубилият спора за уволнението да отговаря в спора за обезщетение на следствията от уволнението.
цитирай
117. анонимен - Уточняващ въпрос
29.12.2009 14:13
За уволнението 2005 г. ли "Мирчев сам, по своя инициатива, се е се е присъединил към Гюдженов за съответник по уволнителното дело."?????
цитирай
118. анонимен - Така казва Дошков
29.12.2009 14:30
анонимен написа:
За уволнението 2005 г. ли "Мирчев сам, по своя инициатива, се е се е присъединил към Гюдженов за съответник по уволнителното дело."?????


Дошков "Не знаех, че той се е присъединил към Гюдженов за съответник по уволнителното дело, гледано от касационния САС. Невероятно."

А дали казаното е вярно и точно или не, отговорът е в съдебното решение. Решението е публикувано

http://petdoshkov.blog.bg/drugi/2009/02/25/sedmo-otkrovenie-akapelno.295921

Само че не е публикувана последната страница. Дошков, ако желае, може да каже какво пише в нея за съответника Мирчев. Или да я публикува.
цитирай
119. анонимен - И Дошков кога точно разбира за това ...
29.12.2009 14:32
И Дошков кога точно разбира за това Мирчево деяние? (От 2005-2008 мина време все пак).
цитирай
120. анонимен - Дошков да отговори на въпросите
29.12.2009 14:38
Не бива да се гадае. Очевидно има голям интерес към действията на Мирчев.
цитирай
121. анонимен - Дошков,
29.12.2009 14:46
Не се връзвай на провокации. Не се оставяй да те вкарват в безсмислени и безкрайни обяснения, а накрая да те изкарат глупак (или неразбрал, или лъжец, или провокатор).

Кога си разбрал, какво си разбрал и на кого си го казал - това няма никакво значение за факта, какво точно се е случило.

Други трябва да отварят. И на друго място. И ще отговарят! А Мирчев лично ще отговаря за делата и "грешките" си.
цитирай
122. petdoshkov - Пояснявам
29.12.2009 15:11
Делото отива за касиране (отмяна) на съдебното решение на Окръжен съд - Благоевград във ВКС през 2005г. Мандатът на Гюдженов изтича през 2007г. На 27. 10. 2007г. ОС на ЮЗУ избира Мирчев за незаконен ректор. Уволнителният спор се насрочва за гледане пред Софийски апелативен съд (САС) през февруари 2008г., тоест когато Мирчев е ректор. ГПК позволява делото да се гледа между мен и ЮЗУ с представител Гюдженов, не е необходимо нищо да се прави от Мирчев. Той обаче има право (а не задължение) да се присъедини към Гюдженов. Съдебното решение на САС не посочва доброволното присъединяване на Мирчев към Гюдженов. Откривам присъединяването на Мирчев към Гюдженов на основание чл. 121, ал. 3 ГПК (отменен) едва преди месец, и то защото внимание върху този факт ми обърна председателят на Районен съд - Благоевград Вл. Ковачев. Снимах пълномощното с 1000 лв. адвокатски хонорар, което встъпилият в процеса Мирчев дава на адв. Василев, да го представлява пред САС. Адвокатът пише (срещу платените му 1000лв.) през 2008г. писмена защита (разполагам с нея) срещу иска ми за отмяна (касиране) на решението (през 2005г.) на Окръжен съд - Благоевград.
Мина време и аз предявих пред БлОС иск за тотално обезщетение за уволнението ми от ЮЗУ. Направих отводи на всички окръжни благоевградски съдии и делото отиде по разпределение от Софийския апелативен съд за гледане от Софийски окръжен съд (СОС).
Знаех за Гюдженов, Гъргаров, Камелия Илиева, но не и за встъпилия през 2008г. в процеса пред касационния САС Мирчев. Тримата са знаели за Мирчев, че е техен (четвърти) другар по делото през 2008г. пред САС, но си мълчат пред СОС 2009г., а са длъжни да го кажат. Конституирам (освен тримата - чл. 45 ЗЗД) и ЮЗУ (чл. 49 ЗЗД) за страна по спора през 2009г. пред Софийски окръжен съд (СОС). Получавам солидарни длъжници от: физически лица (3 броя) и ЮЛ ЮЗУ (един брой). Изпуснал съм Мирчев като четвърто физическо лице, понеже не знаех, че е встъпил в процеса през 2008г, а и трите физически лица си мълчат за Мирчев през 2009г. Мълчанието не е в тяхна полза, понеже по чл. 49 ЗЗД Мирчев е законен представител на ЮЗУ и за обезщетението, евентуално, ако го поискам от ЮЗУ, а не от физическо лице, ще плати ЮЗУ, но не и Мирчев, който само го представлява. Тогава, ако ЮЗУ си потърси парите регресно (обратно), ще ги търси регресно САМО от три виновни физически лица, което означава, че те ще платят и дълга на Мирчев (четвъртото виновно за уволнението ми през 2005г. физическо лице).
СОС ще конституира задължително Мирчев за физически съответник по обезщетителното дело през 2009г., защото съдът е длъжен да се съобрази със страните по уволнителния спор пред САС, завършил през 2008г.
ЮЗУ (по чл. 49 ЗЗД - работодател, отговарящ за чужди виновни действия на свои служители ) ще бъде представляван по спора пред СОС за обезщетението ми от деликтното уволнение ОТ зам.-ректор (чл. 30 ЗВО).
Предимството ми от конституирането на Мирчев за физическо лице съответник по обезщетителното дело, а не като законен представител на ЮЗУ, е, че мога да му предявя за изплащане осъдителното решение на СОС ДИРЕКТНО. Пък той вече може да води дело срещу останалите 3 физически лица за изплащане на тяхната част от изплатеното от него общо обезщетение. Иначе в момента Мирчев се измъква.Няма нищо да плаща като виновен за уволнението ми, ще плати ЮЗУ с бюджета си или някое физическо лице, ако реша то да плати. Вероятно в хипотезата Платило на Дошков ЮЗУ - ЮЗУ чрез Мирчев няма да тръгне по пътя на регреса да търси от Гъргаров, Гюдженов и Камелия Илиева припадащите пари, които ЮЗУ вместо тях ми е платило.
Още един път - Мирчев встъпва в уволнителния процес като другар на Гюдженов пред касационния съд САС - аргументът му е, че е правоприемник на Гюдженов на ректорската длъжност на ЮЗУ. Не е бил длъжен да го прави, но го е направил.
цитирай
123. анонимен - Не се връзвай на провокации. Не се ...
29.12.2009 15:29
анонимен написа:
Не се връзвай на провокации. Не се оставяй да те вкарват в безсмислени и безкрайни обяснения, а накрая да те изкарат глупак (или неразбрал, или лъжец, или провокатор).

Кога си разбрал, какво си разбрал и на кого си го казал - това няма никакво значение за факта, какво точно се е случило.

Други трябва да отварят. И на друго място. И ще отговарят! А Мирчев лично ще отговаря за делата и "грешките" си.


Друг път не дрънкай глупости!
Поясненията дадени горе от Дошков са мнo-o-o-o-o-о-го важни.
цитирай
124. анонимен - Неразбрал
30.12.2009 01:09
Ако Дошков приеме Мирчев като четвърти ответник, но като "правоприемник" на Гюджи, означава ли че го признава за законен ректор?
цитирай
125. petdoshkov - Към 124
30.12.2009 07:53
Последно.
Мирчев встъпва ДОБРОВОЛНО във висящ процес. ГПК изисква вън от процеса процедурата да се изпълни от Мирчев чрез молба до съда с копие до мен. Процедурата не е изпълнена. Не съм получил копие от молбата: така не научих за датата на процеса.
Такова нарушение на процедурата ГПК нарича НЕСЪЩЕСТВЕНО процесуално нарушение. Възможно е Мирчев да е встъпил в процеса на самото с. заседание. Не знам и това: не бях на процеса.
Важното е, че според чл. 121, ал.1 ГПК - делото продължава между първоначалните страни. Така че дори да знаех, че Мирчев влиза в процеса като приобретател, неговата ректорска нелегитимност не се отразява върху спора. Оставам на старата си позиция за АБСОЛЮТНАТА ректорска МИРЧЕВА ненадлежност.
Мнозина биха се уплашили от фактите. Лазарова откровеничеше в Сандански, че са търсили начин да накажат докладчика по делото. Не успяха, понеже НС прекрати предсрочно мандата на ВСС/Воденичаров.
Още ли мислите, че Господ не съществува?
цитирай
126. анонимен - Дошков,
30.12.2009 11:40
второто ти уволнение е най-абсурдното нещо на света. Уволнен си за интервю по телевизия.
Самото уволнение е престъпление.
цитирай
127. анонимен - Хубаво казано
30.12.2009 11:43
"Уволнен си за интервю по телевизия. Самото уволнение е престъпление."
цитирай
128. анонимен - amnesiac
30.12.2009 13:05
Много хубаво казано: "Уволнен си за интервю по телевизия. Самото уволнение е престъпление."

Да забравим за третото уволнение. Да се успокояваме с мантрата, че Дошков е уволнен заслужено, а Мирчев е напълно законен ректор :).
цитирай
129. анонимен - Е, трябва
30.12.2009 13:21
и малко да ходим на работа, де.
цитирай
130. kkabakciev - В последните дни на тази година да си припомним един важен факт около обсъждането тук
30.12.2009 14:19
А той е, че Петър Дошков твърди, че е направил писмено възражение, надлежно депозирано със съответния входящ номер в администрацията на ЮЗУ, срещу възложени му от страна на факултета и/или катедрата по българска филология на ЮЗУ часове.
Аз не съм виждал нито уволнителната заповед на Петър Дошков, нито неговото възражение. Но нямам никаква причина да не вярвам, че Петър Дошков е направил това възражение и надлежно го е депозирал.
А за НЕГРАМОТНИЦИТЕ - ПРОСТАЦИ (защото един неграмотник е простак по дефиниция) и за "Честита Нова година" се налага да цитирам част от раздела "Забрана за изпълнение на акта" на АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (в сила от 12.07.2006 г.):

(1) "Административните актове не се изпълняват, преди да са изтекли сроковете за тяхното оспорване, а при подадена жалба или протест - до решаването на спора от съответния орган.
(2) Това правило не се прилага, когато:
1. всички заинтересовани страни писмено поискат предварително изпълнение на акта;
2. със закон или с разпореждане по чл. 60 е допуснато предварително изпълнение на акта.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 по-горестоящият административен орган по искане на оспорващия може да спре предварителното изпълнение, ако то не се налага от обществения интерес или би причинило непоправима вреда на засегнато лице."

До всички, включително нормалните тук (психически здрави, некомунисти):

БЪДЕТЕ ГРАЖДАНИ (НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА)!
БЪДЕТЕ ГРАМОТНИ!
НЕ БЪДЕТЕ ПРОСТАЦИ!
цитирай
131. анонимен - И все пак трябва да се ходи на работа!
30.12.2009 14:52
И все пак трябва да се ходи на работа!
цитирай
132. анонимен - Milicionerite sa obu4eni da rab...
30.12.2009 15:15
Milicionerite sa obu4eni da rabotqt i kogato spqt - chuvat i vijdat po 24 chasa vsi4ko!

Gjudzhi daj ton za pesn, opaaa Mir4ev stani vednaga, Yuruki4 ne izostavaj ot stroq, raz-dva, raz-dvaaaa, leko begom do Doshkov
цитирай
133. анонимен - Кзбакчиев,
30.12.2009 15:44
Не могат да се приравнят второто и третото уволнение на Дошков. Дори и накрая да си заприличат по това, че и двете са отменени.
цитирай
134. анонимен - вече стана досадно
30.12.2009 15:56
Според правилника на ЮЗУ са задължителни и присъствието на катедрени заседания и общи събрания на факултета. Но знам такива, които твърдят, че катедрата или факултетното им ръководство са нелегитимни и отказват да участват в тези заседания.

Ако Дошков може да докаже, че часовете му са възложени по нелегитимен начин (а той изписа доста по въпроса в този форум, същата информация е предоставил и на съда), какъв е проблемът, освен един неглупав преподавател с болезнени амбиции, лоша пунктуация и никаква идея къде се слага пълен член, да залъже гузната си съвест, да почеше крастата си, да направи густо на Лили Илиева и да се опитва да изнерви останалите трима-четирима форумци по празниците?
цитирай
135. анонимен - Не просто ситуацията между второто ...
30.12.2009 16:10
Не просто ситуацията между второто и третото е различна. Факти бол. Но няма смисъл. (Лили и Мирчев не са важни в случая).
цитирай
136. анонимен - Ако Дошков може да докаже, че час...
30.12.2009 16:27
анонимен написа:
Ако Дошков може да докаже, че часовете му са възложени по нелегитимен начин (а той изписа доста по въпроса в този форум, същата информация е предоставил и на съда), какъв е проблемът ..."


Проблемът е, че всички онези, които не са от никоя "партия", "група", "кауза", но гласуват по заседания, събрания и т.н., и избират кой да ръководи, в крайна сметка - независимо от съдебните решения, - остават с впечатлението, че борбата за законност означава да си седиш у вас и да обжалваш актове. Проблемът е, че всичко това налива вода в мелницата (прави густо) на Серафимова, Илиева .....
Толкоз.
цитирай
137. kkabakciev - За № 133 и № 134
30.12.2009 16:40
№ 133 пише: "Не могат да се приравнят второто и третото уволнение на Дошков. Дори и накрая да си заприличат по това, че и двете са отменени."

Така е. Съгласен съм, че може да се разглежда като престъпление уволняването на някого заради това, че е дал интервю по телевизията. Но прокуратура в тая държава-кочина НЯМА. Или почти няма. Едва ли е нужно да припомням признатото от самия главен прокурор, че има близо сто хиляди прекратени досъдебни производства поради ИЗТИЧАНЕ НА ДАВНОСТ. Това, между другото, означава, че в прокуратурата работят ОГРОМЕН БРОЙ ПРЕСТЪПНИЦИ! Как да се надяваме, че някакъв престъпник ще се сети, че уволнението на Дошков е незаконно?

№ 134 пише "Ако Дошков може да докаже, че часовете му са възложени по нелегитимен начин [...], какъв е проблемът," ...

Абе, докога ще се ограмотяваме? Кога най-после ще разберете, че не е нужно Дошков да доказва, че часовете му са били възложени по нелегитимен начин? Часовете може да са му били възложени и по напълно легитимен начин.
ОБАЧЕ той не ги е харесал!!!!!
Негово право е - както и на всеки друг преподавател - да не хареса едни или други часове. Не може един или друг профан или профанеса, които не разбират и грам от езикознание, да не говорим за общо езикознание (говоря по принцип, а не конкретно) да реши да натресе на Дошков - или на друг преподавател - часове по някакви простотии, и да се счита, че Дошков (или друг) е длъжен да се поклони до земята и да приеме веднага да вземе тези часове. Ако такова е мисленето, то е не отпреди 1989 г., а е КОМУНОВАРВАРСКО И СУПЕРПРОСТАШКО НА НЯКАКВИ ИДИОТИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В ПЕЩЕРНАТА ЕПОХА!
В същото време Дошков може и да не е бил прав. Защото може часовете да са му били съвсем законно и правилно дадени. Но, разберете най-после, че
ДОШКОВ СЕ Е ВЪЗПОЛЗВАЛ ОТ ДАДЕНИТЕ МУ ОТ ЗАКОНА, КОНСТИТУЦИЯТА И ПРОЧИЕ ПРАВА И Е АТАКУВАЛ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ТЕЗИ ЧАСОВЕ!
Съответният административен орган е трябвало да се произнесе по жалбата на Дошков. Той обаче не се е произнесъл, след което пък един или друг дивак е уволнил Дошков за това, защото Дошков не бил вземал тия часове.
Не става така, не ставаааа, госпожо или господине дивак!
Може някога да е ставало, обаче вече не става!
Има и друго. Дори съответният административен орган в ЮЗУ да е потвърдил, че часовете са възложени на Дошков законно и правилно, тогава Дошков отново има ЗАКОНОВО И КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНО ПРАВО ДА АТАКУВА И ТАЗИ ПРЕЦЕНКА! В СЪДА!
И едва след като - и ако, разбира се - съдът се произнесе с влязло в сила решение, че часовете на Дошков са били възложени законно и правилно, и СЛЕД ТОВА Дошков не ги вземе и бъде уволнен за това, тогава Дошков ще бъде уволнен ЗАКОННО!
Да, ама както ми изглежда работата понастоящем, тя хич, ама хич не е по тоя благоприятен за един или друг дивак сценарий!
И така, надявам се да разбрахте най-после - говоря на нормалните тук, че изобщо не е въпросът в това, дали часовете на Дошков са му дадени правилно или не! Въпросът е, че има
ЗАКОНИ И ПРАВИЛА В ТАЯ ДЪРЖАВА, КОЯТО Е ПРАВОВА ПО КОНСТИТУЦИЯ.
И тия закони и правила трябва да се спазват! Иначе - ЛОШО!
Отново до всички нормални тук (психически здрави, некомунисти):

БЪДЕТЕ ГРАЖДАНИ (НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА)!
БЪДЕТЕ ГРАМОТНИ!
НЕ БЪДЕТЕ ПРОСТАЦИ!
цитирай
138. анонимен - Lъпросът е в липсата на колегиалност, но не и само в това
30.12.2009 17:21
Не е необходимо да ходиш в общината или в МС да оспориш някакъв акт, който ти нарушава правата. Можеш и по пощата или по интернет. Администрацията на филолозите - пък и навсякъде в ЮЗУ - е кофти. Дошков трябва да издържи и да изложи аргументите си. Те едва ли ще се различават значително от тези на Кабакчиев. Въпросът обаче , Кабакчиев, е, че само вие с Дошков се интересувате от права. Може би защото имате качества или сте безразсъдни, защото все пак знаете, че правато у нас често е крива. Пък и при Дошков тече зловещ експеримент, дали и доколко може да издържи на стреса. Питам се какво се променя у него. Ще може ли , след като се върне, да продължи с филолозите. Просто - как се издържа подобно напрежение. Не искам да съм на мястото на Дошков. Филолозите и 98 % от работещите в ЮЗУ предпочитат да се поклонят и да вземат часовете, без значение , че е унизително и неакадемично. Трябва да се яде и гледа семейство. Дошков е лист отбрулен - май по Яворов беше, нали.
цитирай
139. анонимен - Съгласен с 138
30.12.2009 17:28
Който трупа знания за правата си, трупа и печал. Успех, Дошков.
цитирай
140. анонимен - Дошков винаги
30.12.2009 17:55
е пръв в правата!
И не само в тях.
Преди години, когато се появи пред студенти в университета в ексцентричен вид, Студентският съвет излезе с предложение как да се повиши посещаемостта на лекциите и упражненията. Изтъкнато беше, че ако и други преподаватели се появяват пред студентите в университета без гащи, това неминуемо ще доведе до рязко нарастване на интереса към съответната наука и до необикновен наприв на занятия.
Трезвият поглед обаче охлади първоначалния ентусиазъм и идеята някак си заглъхна. А сигурно и в нея е имало нещо рационално, една добра идея, но - изпревалила своето време!
цитирай
141. kkabakciev - Отговор на № 138
30.12.2009 18:23
анонимен написа:
[...] Въпросът обаче, Кабакчиев, е, че само вие с Дошков се интересувате от права. Може би защото имате качества или сте безразсъдни, защото все пак знаете, че правата у нас често е крива. Пък и при Дошков тече зловещ експеримент, дали и доколко може да издържи на стреса. Питам се какво се променя у него. Ще може ли, след като се върне, да продължи с филолозите. Просто - как се издържа подобно напрежение. Не искам да съм на мястото на Дошков. Филолозите и 98 % от работещите в ЮЗУ предпочитат да се поклонят и да вземат часовете, без значение, че е унизително и неакадемично. Трябва да се яде и гледа семейство. Дошков е лист отбрулен - май по Яворов беше, нали.


Хубаво изказване (IMHO), най-накрая! Не че не е имало хубави изказвания досега, но това е май най-подробното (поне към тая публикация) и засяга важни и интересни аспекти.
Ще коментирам "правата у нас често е крива".
Аз не съм съгласен правата да е крива, нито "у нас", нито където и да е. Ако някой обича да живее в кочина, аз не обичам. Обявил съм го отдавна, че ще напиша един ден книга, в чието заглавие ще присъстват две думи - България и кочина. Даже вече често ме питат не е ли готова вече книгата - и нервничат, като им кажа, че не съм готов с нея. Искам да кажа - нормалните хора са повече от убедени, че това е кочина, а не държава, но не всеки има нерви (най-вече) да се бори.

За стреса у Дошков. Той сам си знае. Явно е много издръжлив. Непрекъснато го питам за това - включително как ще я кара, като (ако) се върне при така наречените филолози (които са едни грандиозни боклуци очевидно - макар че сред тях има и отделни стойностни хора, даже познавам някои). Аз лично бих потърсил друг път на развитие, но ако той е решил, че трябва да се върне там и да отмъсти по съответния законосъобразен начин - проблем няма. Негово право е - и аз му желая успех!

А това, че има не много хора, които "предпочитат да се поклонят", ами огромното мнозинство са такива, то не е само в ЮЗУ, то е навсякъде. Аз отдавна съм дал дефиниция на огромното мнозинство работещи в академичната сфера в кочината България: "влечуги, лазещи всеки ден и час по корем пред началниците за трохици от трапезата им". Гордея се, че не съм такъв! И Петър не е, и Любима Йорданова не е, и Зоя Гарелкова не е, и професорите Канев, Лазаров и Узунов (всичките от от БАН) не са. Но това са единици.
Това за семейството мога да го разбера, но има определен праг на допустимост на себеунижението, който не би следвало да се прекрачва. Все пак има много места и начини, където и по които човек да си изкарва прехраната. Всъщност не е ли вече напълно ясно, че българските така наречени университети отдавна са едни кочини, които дори са по-големи кочини от държавата - и има категорично доказателство, че това е така. И доказателството е, че ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ СВЕСТНИТЕ МЛАДИ БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ ТОТАЛНО ИГНОРИРАТ БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ! И отиват и се образоват другаде, независимо къде, но не в "академичната сфера" на кочината България, където огромната част от преподавателските тела се състоят от комунисти, некадърници и простаци.
Поведението на Дошков на истина е един експеримент, но не е толкова експеримент с него самия, колкото с университетската и съдебната среда едновременно. Експериментът е и една война. Няма никакво съмнение, че Дошков ще излезе грандиозен победител от тази война, проблемът е, че победените и натикани в кучи гъз няма да се променят ни най-малко.
Дошков със сигурност един ден ще влезе в учебниците по история - и по история на правото - в тази "държава", и дано тя тогава вече да е държава, а не кочина като в момента!
цитирай
142. анонимен - относно 138
30.12.2009 18:26
Много точно, но - "липса на колегиалност" е твърде евфемистичен начин да кажеш, че някой е мръсник.
цитирай
143. анонимен - Густо майна филибето долари и марки ...
30.12.2009 23:45
Густо майна филибето долари и марки обичаме
да харчиме със лъскави другарки,
В Новотела, в BMW-то или на тепето това
е без значение е.и се в газа с твоето мнение,
густо майна филибето на ВАНКО в кафето,
густо майна всяка вечер всичко е заето,
густо майна филибето е тарка динамит,
но едва ли би харесал на мозъка кромид,
не изгнилия ти мозък миришеш на кромид,
густо майна филибето със сладките жени и
Варна и морето със сините вълни това
е хитът добре ме разбери.

Припев:/x2/

О густо майна./x2/
цитирай
144. анонимен - Люнгов. "Гледам и не вярвам на ушите си"
31.12.2009 11:47
Чета 138 и съгласните с него!? Нещо не разбирам: за каво става дума- за пълни пръделници или за академизъм!? Дали ми се иска или не, припомням си за тези от Античността (Сократ, Диген, Цицерон)... като антитеза на позицията на "академизма" да признаваш, че е нормално заради залъка да бъдеш подлец, слуга и храносмилящо говедо!!! Не ХГА, а популация от примати сте! На готовите в името на достойнството си да се откажат от посраното си хлебче- УСПЕШНА НОВА ГОДИНА! ДУХЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ КУПУВАН И ПРОДАВАН- ТОЙ Е БЕЗЦЕНЕН!
цитирай
145. анонимен - Люнгов, философ си!
31.12.2009 11:52
И дори само затова трябва да знаеш, че невинаги се говори в прав текст, както и да са ти известни основните характеристики на иронията като изразно средство :-).
цитирай
146. kkabakciev - Прав е Люнгов
31.12.2009 13:16
И малко са такива като него - точни и откровени.
Весело посрещане на Новата!
цитирай
147. анонимен - Споко!
31.12.2009 13:41
анонимен написа:
Люнгов, философ си! И дори само затова трябва да знаеш, че невинаги се говори в прав текст, както и да са ти известни основните характеристики на иронията като изразно средство :-).Люнгов не е виновен. Подобен вид комуникация през Интернет, винаги има рискове за неразбирателство. Така на времето една форумничка се беше вързала, че някой ще си пилее времето за да възстановява отново GTA.
Даже смяташе, че трябва да й се иска и разрешение.
И понеже поддържането на подобен форум е много лесно, този, който списваше GTA лягаше обикновено в 4-5 сутринта, а тя самата, наспала се хубавичко после на видело - макар да знаеше паролата - не благоволяваше влезе за да направи поне корекции на грешките, които се виждаха и от Космоса.
цитирай
148. анонимен - Люнгов. За иронията
31.12.2009 17:32
За да се приеме, че 138 си е позволил да бъде ироничен, и трябвало най-малко думите му и реалните факти да има контрапункт, който прави думите му горчиво смешни и жертвата тържествува със страданието си... За съжаление такова нещо няма. И ако си мислите, че Дошков има два живота, за да предостави единият си за експеримент на някое божество или свръхчовек, то това е още по-жалко признание за човекоподобния характер на написалия го! На самоуважаващите се Спорна Нова година!
цитирай
149. анонимен - Не, Люнгов.
31.12.2009 18:37
анонимен написа:
И ако си мислите, че Дошков има два живота, за да предостави единият си за експеримент на някое божество или свръхчовек ...


Не, Люнгов. Много хора не си го мислят, нито искат от Дошков да жертва собствения си живот за нещо.
Но има и такива, които са готови да поддържат градуса в тази посока.
Това е гнусно!

ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА !!!
цитирай
150. анонимен - Люнгов. Всичко е по-просто
31.12.2009 19:44
Имаш избор: да си- или да не си! Когато си поискал да си- другите нямат значение, приел си кръста си... Другите обаче, ако искате да сте съучастници, отбор, Личности, а не пръделници- заставате на страната на праведния- без да си правите сметките. Другото е гадост, низост... ти се бори пък ние ще ти ръкопляскаме, защото сме ти приятели! Има го в биографията ми и никого не виня, затова няма съчустващи ми- изорът ми винаги е осъзнат, което не значи обезателно печелвш! Много се иска да се научиш да правиш избори, в които знаеш, че на 100% ще загубиш.
ВЕСЕЛА САМО НА ТЕЗИ, КОИТО ЗНАЯТ, ЧЕ ЧАКАТ ПРОМЯНА ЗАРАДИ ДОСТОЙНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ!!!!
цитирай
151. анонимен - Люнгов. Остават няколко часа
31.12.2009 20:05
Дали някой ще си прави равносметка или не е негов личен избор. Звучи ми любимия певец Мустафа Чаушев. Госпожата ми е веме в хоризонтално положение. Мераците ми са "с други весел бил"... През тази година имах една свестна истинска човешка дружба и му казвам НАЗДРАВЕ ПЕТРЕ!!! НЯМА ДА ИМ СЕ ДАДЕМ!
цитирай
152. анонимен - Каквито и да сте - П.Д. и М.Л.,
01.01.2010 03:33
Нека бог или някой друг да Ви благослови и закриля, щото имате и нашата простичка човешка подкрепа
цитирай
153. kkabakciev - Честита Нова година!
01.01.2010 10:36
Следва да отбележа, че в 23:50 ч. снощи селянинът от село Сирищник, "специалист" по "делото" на оня терорист, чието име носи вашият град, и на масовия българоубиец и напълно деградирал индивид, известен като Гошо Тарабата, имА за пореден път наглостта да се опита да говори. Незабавно му беше отнета думата чрез Highway Star на Deep Purple, а след това и със Smoke on the Water.
Постепенно всичко ще си дойде на мястото. Бъдещето на една страна член на ЕС ще отсъжда дали даден индивид с университетска диплома е редовно квалифициран със знания от Великобритания, Германия, Франция, Италия и прочие, или от петнадесеторазреден провинциален университет на кочината България, където са му преподавали в мнозинството си комунисти, некадърници и обикновени простаци, които на всичкото отгоре вършат престъпления, безобразия и свинщини.
В тази държава-кочина вече тежко превалират мутрите, бакшишите, сутеньорите, проститутките, чистачките, миските и останалата подобна популация. Снощи около 01:00 пуснах бТВ и се погнусих. Огромна сцена - по нея чалгаджийки и чалгаджии, и огромна публика - състояща се от 18-25-годишни момичета, всичките с физиономии на камериерки (без да искам да обиждам камериерките). Ето, това е "България", а не много по-различна е и популацията в разни "университети".
Но абсолютно никой тук що-годе нормален не бива да се заблуждава, че кочината България ще бъде търпяна в ЕС с нейните комуноварвари и други отрепки, с влечугите, лазещи всеки ден пред тях, и с диктатура на чалгата, простащината, с погазването на законноста и с другите свинщини в кочината!
Вчера има прекрасна статия по този въпрос във "Фигаро":
http://www.lefigaro.fr/international/2009/12/31/01003-20091231ARTFIG00012-sofia-l-europeenne-toujours-sous-influence-russe-.php
За първи път толкова откровено се признава, че западните дипломати не понасят обстановката и манталитета на популацията в София и България! Трябва да има повече такива статии!
И трябва правителството да бъде притискано всеки ден и час от страна на ЕС да прави реформи в посока декомунизация и борба с корупцията!
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА НА ПЕТЪР ДОШКОВ И НА ВСИЧКИ СЪМИШЛЕНИЦИ! ЗДРАВЕ И ПО-НАТАТЪШНИ УСПЕХИ!
цитирай
154. анонимен - На журналиста от
01.01.2010 13:44
френския вестник информаторът му е Георги Жеков, "професор в Софийския университет".
Някой да знае по какво е професор споменатият?
цитирай
155. анонимен - Май няма такъв. Това е ония лудия от ...
01.01.2010 13:52
Май няма такъв. Това е ония лудия от Скат май.
цитирай
156. анонимен - О, не, сетих се!
01.01.2010 15:50
Тоя е Жечев, асистент по френска фонетика.
Много известен сред меките китки. Беше на специализация в Париж, там го е намерил журналистът и е написал за София това четиво.
Много ми хареса за учителя по руски Александър Вазов и навиците му от времето на недохранването.
Интересно е, че е бил уволнен, защото водел учениците си на черква. Във Франция сигурно още водят децата на черква от училище.
Е, скоро ще ги водят по джамиите.
цитирай
157. анонимен - абе, хора,
01.01.2010 15:53
Нямате ли си друга работа на Нова година? Амчи едно "честито" си кажете!

Ама за злобата и простотията няма празник, няма делник...
цитирай
158. анонимен - за 156
01.01.2010 16:09
Не бе, тоя сигурно е професорът по футбол от ЮЗУ Васил Жечев (честит имен ден, прафесоре. С такива професоли ясно защо футболът ни е на такова дередже...).
цитирай
159. kkabakciev - Ами вие какво му обсъждате на тоя професор?
01.01.2010 16:25
Какъв професор е (бил)? Защо трябва това да обсъждате? Това е малоумно. Какъв професор можеш а бъдеш в една изключително изостанала страна - сателит на СССР?
Важното е какво казва човекът в случая. А това, което казва, е напълно вярно.
цитирай
160. анонимен - Копи-пейст от блога на Дилмана:
01.01.2010 21:58
Генерал Кобалт
В държавата Германия за поставяне на обществено място на портрет на Хитлер СЕ ПОЛАГА ЗАТВОР! И за такова деяние може и да доживееш края на дните си в затвора. Разбира се, това тук не е Германия! Това тук е една "държава", много по-точно определима като истинска кочина! И заради такива като агент "Гоце"! СРАМ И ПОЗОР! Долу агент "Гоце"!
09.07.2007
цитирай
161. kkabakciev - ЧНГ! Ха-ха-ха! Смешките са нещо обикновено на Нова година
01.01.2010 22:50
Мои мисли нерядко са били вземани и слагани в устата на легендарния форумист Генерал Кобалт. И, както съм казвал десетки, а може би и стотици пъти, за мен, разбира се, е чест и гордост да бъда идентифициран с автора на епохалното "Есе за салатката и ракийцата".
А сега това, което ще кажа, вече не е чак толкова смешно. Случайно да гледахте снощи филма на Мартин Скорсезе за Ролингстоунс? Щото аз висях буден до 03:30 да го гледам пак, естествено. Въпреки че преди снощи го бях гледал вече - 2-3 пъти. Както и да е. Във филма има един такъв малозначим - уж - детайл. Преди концерта на Ролингстоунс на сцената излиза Бил Клинтън и казва: "Днес, когато имам рожден ден, имам невероятната чест и удоволствието да си направя невероятен подарък, като открия от името на Хилари, Челси и от мое име концерта на Ролингстоунс."
Каква е поантата и какъв е проблемът? Поантата не е поанта, ами е цяла планина, и тя е, че част от високата англосаксонска (а оттам и американска) култура е, че

ДРУГИЯТ Е ПОВЕЧЕ!

И че изобщо

ЧОВЕКЪТ Е ПОВЕЧЕ!

А проблемът - огромен като планина, е този, че в културата на българите (и на българките, разбира се) подобно нещо не съществува - българите (и българките, разбира се) не го знаят и не ебават да го знаят това нещо.
А аз го знам тоя проблем в качеството си на преводач. Често ми се е случвало да трябва да превеждам текстове от български на английски, започващи с "Аз и ....". Налага се с проява на съответен доста труден за изпълнение такт да трябва да обясняваш как един от най-известните изрази на английската кралица е "my husband and I" и така нататък.
А за българина (и българката, разбира се)

ДРУГИЯТ НЕ ПРОСТО Е ПО-МАЛКО! ТОЙ Е НИЩО!

Ха-ха-ха! (Ама, както вече казах, не е чак толкова смешно - да не кажа, че всъщност хич не е смешно!)
цитирай
162. анонимен - Обаче
01.01.2010 23:04
генерал Кобалт за Кабакчиев не е "другият".
Впрочем, на едно място Кабакчиев твърдеше, че пично познава генерала, че е приятел с него и т.н..
Сега пък го обявява за Летящия форумец - митична фигура на мистификатор, който го имитира.
Твърде странно, г-н Кабакчиев! Не става дума за вас, а за манипулаторите, за които любимата ви колежка Любима ни информира.
цитирай
163. kkabakciev - Нищо не разбрах от горното (23:04), обаче пак е весело!
01.01.2010 23:16
Аз съм автор на текста по-горе (09.07.2007), сложен в устата на Генерал Кобалт в сайт (bTV.friends.bg), който не познавам - и който за пръв път видях преди малко:
http://friends.btv.bg/index.php?navPage=blogs&search=1&sortby=1&period=week&cat_id=14&keyword=&Page=2
Повтарям. Не възразявам ни най-малко да ми припсиват идентичност на епохалния есеист Генерал Кобалт - чието есе за салатката и ракийцата пействам тук, по-долу. Нито пък възразявам отдавна изказани мои мисли да се слагат в устата на Генерал Кобалт. Това се прави нерядко - ето, и тук е направено.

Но стига сте се занимавали с Генерал Кобалт!
Занимавайте се - като него - с българина и българката! Ето великото му "Есе за салатката и ракийцата":


ГЕНЕРАЛ КОБАЛТ

Есе за салатката и ракийцата - или защо БГ-МЪРШАТА НЯМА НУЖДА ОТ ДЕМОКРАЦИЯ

БГ-МЪРШАТА НЯМА НУЖДА ОТ ДЕМОКРАЦИЯ!
Бг-МЪРШАТА предпочита тирани – да й казват какво да прави и да я водят като животни.
Бг-МЪРШАТА НЯМА НУЖДА ОТ ПРАВОВ РЕД. Тя решава проблемите “под масата”.
Бг-МЪРШАТА НЯМА НУЖДА ОТ ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ. Прекалено сложно за просташката й тиква. Най-добре партийният секретар да е един – ще му занесе малко яйчица и сиренце, ще се спогоди с човека.
Бг-МЪРШАТА НЯМА НУЖДА ОТ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. Има нужда от ТКЗС – да не работи и да краде от там.
Бг-МЪРШАТА НЯМА НУЖДА ОТ ЧОВЕШКИ ПРАВА. Щото човешките права са ХЛЕБЕЦА, СИРЕНЦЕТО, САЛАТКАТА и РАКИЙКАТА. Ако може с малко САЛАМ. Ако няма – може и без.

_____
Edit. (1) Да добавя, че непрекъснато извират нови и нови твърдения как, освен че съм Генерал Кобалт, съм бил казал и еди-какво си еди-къде-си. Отивам да видя "там (линк)" какво е казано - намирам, че там Генерал Кобалт е казал нещо. В някои случаи това нещо е мое, казано от мен наскоро или по-отдавна. Обаче в повечето случаи е казано нещо друго, не мое. Което пък - обаче - понеже е казано от Генерал Кобалт, а пък аз, Кабакчиев, съм Генерал Кобалт, нъл тъй, и то туй нещо (Кабакчиев = Генерал Кобалт) е всеизвестен факт, начи то туй нещо е казано от Кабакчиев!
Весело!
(2) Ходих специално в блога на Дилмана да търся има ли там такъв текст, който да е написан от Генерал Кобалт (а всъщност е мой). Пинках се доста, не можах да открия текст на Генерал Кобалт. Блога на Дилмана го знам - участвал съм в него неведнъж.
цитирай
164. kkabakciev - Понеже човек си разбива съня около Нова година, да ви кажа още една доста смешна работа
02.01.2010 00:16
От жанра "особено черен хумор". Разказвал съм тая работа не много отдавна - преди около година, на Светла Енчева и нейния съпруг Крис - те могат да потвърдят.
Има една луда жена, която допреди известно време НЕПРЕКЪСНАТО вървеше подире ми в Нета. (Уточнявам нещо важно - това не е жена от вашия град с име на комунотерорист)! Такива неща съм виждал написани за себе си от нея, че това, дето жена ми, която е шеф на клиника, иначе работи на пиацата, е просто едно нищо! :-))))) Най-фрапиращото беше, когато веднъж ми посочиха с доста голямо неудобство новото, което тая болна беше написала за мен, и то се състоеше в следното. Аз съм бил изровил трупа на моя най-близка роднина (нарочно не казвам коя - все пак, нали разбирате ....) и съм се бил съвокуплявал с него. Колкото смешно, толкова и шокиращо. И това беше писано в Интернет стотици пъти – с името ми. Разбира се, в един момент, като видиш това за пореден път, почваш просто да се смееш.
За сведение същата тази моя най-близка роднина е жива и здрава - чукам на дърво! Обаче това болно същество - казвам го с голямо съжаление - явно беше решило, че тази моя роднина е умряла, съдейки така от една моя книга, където тази моя роднина не фигурира.
Майтап! Майтап! Майтап!
Весело за четящите, никак невесело за пишещата. Предполагам, знаете експериментално доказания факт, че, когато един псува и кълне друг, първият страда МНОГО повече!!!

А пък гореописаният случай ми напомня за един друг случай, при който имаме издут джоб. И в тоя издут джоб не просто НАЙ-ВЕРОЯТНО, ами даже СЪВСЕМ СИГУРНО има пистолет!
Весело, кво! Даже много!
цитирай
165. анонимен - Нека през 2010 да са по-малко
02.01.2010 00:39
онези, дето при определени обстоятелства се хващат за кобурите си, и другите - дето имат пистолети в мозъка си
цитирай
166. анонимен - има един проблем
02.01.2010 00:44
които имат кобури, имат пистолети в мозъка си
цитирай
167. анонимен - Za generala:
02.01.2010 01:05
За блога на Димана:

http://friends.btv.bg/index.php?navPage=blogs&subPage=posts&cat_id=14&period=&Lang=2&Page=18

Там е и пракрасното есе на народоведа (за ракийката).
Боже, какъв интелект е родила кочината! И грухти си той...
цитирай
168. kkabakciev - Хм, да, явно може скоро да ме обявите и за Вазов ..... или дори за Джонатан Суифт
02.01.2010 01:27
Не възразявам!

Пояснение. Отидох в тоя сайт ("За блога на Димана" - даден в 01:05). Каква Димана? Пак няма Димана. Ама нали беше Дилмана!? Вж. 01.01 21:58. И тук няма Димана, няма и Дилмана. И в предния линк пак няма Димана, няма и Дилмана.

Нищо, де! Не бих искал да съм Дилмана (иначе симпатична руса дама). Обичам да съм Джонатан Суифт! Може и Вазов - в краен случай! Обаче Генерал Кобалт ми е най на сърцето - заради есето за салатката и ракийцата! Отивам да спя с чувство за повече от изпълнен литературен дълг към прогресивното човечество.
цитирай
169. анонимен - Почини малко,
02.01.2010 09:00
Кабакчиев!
цитирай
170. kkabakciev - За мен писането е едновременно и почивка, и хоби, и професия .....
02.01.2010 09:39
Имам изписани страшно много страници. Даже няма как да знам колко са. За статиите и рецензиите няма какво да говорим колко са като общ обем. Ако не се лъжа, монографиите ми са пет. Общо са не по-малко от 1200 стр. Едната, както знаете, е повече от епохална. Няма майтап никакъв:
http://www.springer.com/linguistics/semantics/book/978-0-7923-6538-9
Прибавяме английската ми граматика - още 350 стр. Абсолютно оригинална - не е преписване от други граматики, както правят 99% от издаващите такива трудове. Това е най-добрата граматика на английския език, излизала някога - а аз съм пълен идиот, че не съм я превел досега на английски и издал. Но заявявам твърдо, че предстоят разговори за това. Препоръчвам на всеки нормален тук, който има интерес в английския език, да си купи тази граматика, докато я има. Струва 10 лв. - което е подарък от Профсъюза. Тиражът е изчерпан и може само някъде случайно да се намери. Когато (живот и здраве) излезе на английски, ще струва в пъти повече. Отделно са речниците ми - имам ги доста, автор съм и на няколко от буквите в Правописния технически речник (изд. на БАН отпреди няколко години).
Пред мен стоят в момента и част от преведените или редактирани от мен книги. Страниците са хиляди. Особено се гордея с преводите на:
- "История славянобългарска" на Паисий;
- "Икони от Мелник и Мелнишко" на Георги Геров - изключително атрактивна книга в огромен формат и страхотно оформление на художника Гогов:
http://books.google.bg/books?id=V7YB31T-vkgC&dq=Icons+from+Melnik&printsec=frontcover&source=bl&ots=JPHsF8ZlNs&sig=FyfTGCSt3hAAWHp2WsqGlIIL_j8&hl=en&ei=HvQ-S7HAK87__AastcSHCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CA0Q6AEwAg#v=onepage&q=&f=false
- книгата за гигантските кристали на Илия Делев, която се продава и търси по света от ценителите, също страхотно атрактивна:
http://www.amazon.com/Phenomenal-Crystals-Minerals-Museums-Treasures/dp/9546422150/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1262418079&sr=1-1-fkmr0
- Head Reconstruction by the Skull на проф. Йордан Йорданов -
http://www.amazon.com/Reconstruction-Skull-Bulgarian-Academic-Monographs/dp/9544309330
- Червената книга на България, която следваше досега да излезе, но заради кризата финансирането се бави;
- обща редакция и частично превод на Sofia 120 Years as Capital of Bulgaria (600 стр.), много атрактивна;
Извън това имам преведени и/или редактирани още много други книги и монографии на учени-биолози и зоолози и пр. от БАН, както и други (музиколози, етнолози, социолози, философи и др.).

Горното не е самохвалство. Така да се каже, познаваме се тук вече от доста време. Нека да се знае кой какво е постигнал, нали така. Също както архитектите показват на гостите си снимки от построените от тях сгради, така и аз имам какво да покажа, и то доста ....
цитирай
171. анонимен - относно Кабата/Кобалта/... и не знам каква още перкулясала отрепка
02.01.2010 10:11
Ебати параноичния "нарцис"! То бива ненормални, ама като тоя не съм срещал, а и не вярвах, че може да съществува...
Ало-о-о, психиатрите, самосезирайте се! Има остра нужда от вас за професионална намеса. Крайно време е да го запрете тоя в специализирано заведение с усилено лечение, че иначе оттърване няма...
цитирай
172. kkabakciev - Голяма веселба!
02.01.2010 11:19
Това е реакция на некадърника в най-чист вид. Ти му обясняваш какво си направил - и наистина си направил, то, вместо да свали шапка, иска да те прати в лудница. Е, не става. Най-много за лудница да се окаже, че е некадърникът/некадърничката.
Как да се чудим защо Петър Дошков три пъти е уволнен? Това е реакция на некадърността, съчетана с невежеството и суперпростащината.
цитирай
173. анонимен - Как да се чудим защо Петър Дошков ...
02.01.2010 14:04
kkabakciev написа:

Как да се чудим защо Петър Дошков три пъти е уволнен? Това е реакция на некадърността ...


Да, срещу неадекватността.
цитирай
174. анонимен - Как се става професор:
02.01.2010 16:08
Той си е непоклатим,
както папата във Рим,
както знамето на полк,
както чалга в "Пирин фолк".
За съжаление, само това намерих от текста на народната песен, съчинена от професор Васил Жечев в чест на Иван Славков-Батето и изпълнявана от него при запои.
Ако някой има повече информация за този художествен бисер, нека я изнесе!
цитирай
175. анонимен - Кой я пее?
02.01.2010 16:16
Кирчо Костов ли? Или Жечев?
цитирай
176. анонимен - Жечев, Жечев!
02.01.2010 16:58
Пише из нета, че "Батето" много го харесвал, понеже бил любимият му шут и понеже хубаво пеел!
Но не мога да намеря текста, само откъсче има.
цитирай
177. анонимен - Те такива набедени професори като ...
02.01.2010 21:12
Те такива набедени професори като Батето, Х(р)ачо Бояджиев, дето Божков ги направи "професори" и "академици" на измислената му Платон академия (че и Юлиан Вучков е като тях), които ги няма в сайта на ВАК за хабилитирани и защитили дисертации, с лопата да ги ринеш. Ама не се свенят да се пишат професори, ега ти нахалите!
цитирай
178. анонимен - Копи-пейст:
02.01.2010 22:21
Долни Окол 11 ноември 2009 Ние, партийната ядка от село Долни Окол, Софийско, единно декларираме нашата вярна подкрепа за другаря Първанов. Нека тези мюзервиджии от Горни Окол да знаят, че ние не сме по долни от тях, макар да сме от Долни Окол. И нашето скромно село има доносници на ДС като другаря Кр.Кабакчиев, дфн. Кво като сме от Долни Окол, та нашите доносници да не би да по-долни тези в Горни Окол и от другаря Кр.Кабакчиев, дфн. Доносчикът си е досносчик, па бил той от Долни или Горни Окол или пък е другарят Кр.Кабакчиев, дфн.
цитирай
179. анонимен - Майчице, Сега ще почнат едни
02.01.2010 22:48
чаршафи.
цитирай
180. анонимен - НЯМА!
02.01.2010 23:26
Всеки има право на отпуска!
И в тия служби - също имат почивни дни.
цитирай
181. анонимен - добре, че е блогът на Дошков
02.01.2010 23:37
Че някои иначе чудно какво щяха да правят около Нова година. А сега животът им се оказва осмислен. Какво по-смислено от това да се заяждаш с Кабата и да произвеждаш клевети за Дошков, на които и без това никой тук не се връзва. Читателската аудитория на този форум е най-подходящото място да докажеш колко разбираш от науки, чужди езици, агенти на ДС и въобще - всичко в живота.

Само че последният си отминава, докато лицето се държи за форума като удавник за сламка. А може би форумът се е превърнал в живота на лицето?
цитирай
182. анонимен - ПРав си напълно!
03.01.2010 01:08
Който се интересува от смисъла на жоивота, няма защо да го търси в тоя блог! Да ходи другаде.
Що се отнася до доказването на разбиране от науки и чужди езици, вероятно имаш предвид някой друг блог. Тук за науки и за чужди езици пише само Кабакчиев, а ти очевидно не си Кабакчиев.
Лично аз обаче се обогатих художествено, защото открих за себе си един шедьовър - песента на проф. Жечев за Иван Славков. Така че не ми са загубени минутките в блога!
Може и да ти е чудно, но компютърът служи и за някои други неща, не само за минаване през тая трибуна на свободното слово.
цитирай
183. анонимен - Бумерангът рече:
03.01.2010 01:12
Добре казано, и добре насочено
цитирай
184. kkabakciev - Хм да, тук може да се направят някои много яки изводи
03.01.2010 09:01
Например. Българинът и българката не само са прости, те са такива завинаги. Защото не само казват "аз и жена ми" и "аз и мъжът ми", но дори, след като им се обясни какво правят, те пак не могат да разберат.

То обратното, вероятно, би било все едно героят от по-горе да разбере защо са го изхвърлили от международната организация. Или мнозинството ритнитопковци 100%, което с години го избираше в Бг-ритнитопковската кочина, да разбере какво представлява. Или изхвърлилите незаконно два или три пъти досега Дошков да разберат какво представляват.

Друг извод. Простащината е толкова грандиозна в кочината, че ще са нужни много европейски съюзи да я ринат столетия. Е да, ама ЕС е само един. Безнадеждна работа.

А най-всеобхватният извод, който може (и трябва) да се направи, е:

"Когато си прост, си прост."
цитирай
185. анонимен - "Когато си прост, си прост."
03.01.2010 17:52
Точно казано и важи най-вече и на първо място за Кабата!
цитирай
186. анонимен - В какво точно?
03.01.2010 21:33
анонимен написа:
Успех, Дошков.


В какво точно?
цитирай
187. анонимен - Това ако е академичен форум, аз съм ...
03.01.2010 21:55
Това ако е академичен форум, аз съм тротинетка!!!!!!!!!
цитирай
188. анонимен - Не забравяйте главната цел!
03.01.2010 22:21
"Ще се боря за изваждането на Мирчев от академичния състав на ЮЗУ."

Това е явно програма до 2020 г.
цитирай
189. kkabakciev - Понеже не бил много академичен форумът, да го академизираме малко с една кратка лекция по семантика
03.01.2010 22:41
Семантиката може да се разглежда като вградена в мозъка машина за разбиране на света - част от по-голямата машина, наречена естествен език.
Понеже сигурно малцина са разбрали какво искам да кажа с това "Когато си прост, си прост", да обясня. Изречения от типа "Когато си [...], си [...]" имат различни степени на темпорален обхват на референтите, при възходяща или низходяща абстракция. Сигурно някой мисли, че изречения като "Когато си бърз, си бърз" са съвсем същите като "Когато си прост, си прост". Не е така.
Ако кажеш "Когато си бърз, си бърз", това означава, че говориш на някого и му казваш, че, когато е бърз, е наистина бърз.
Обаче при изрази като "Когато си прост, си прост" обикновено няма адресат, няма и конкретен човек. С такива изречения се правят обобщения. Тук подразбиращото се местоимение "ти" има за референт определен ТИП човек в повечето или всички ситуации. И така, пропозицията (смисълът) зависи от прилагателното. Ако имаме прилагателни от типа бърз или нервен, те могат да се отнасят до конкретен човек, а не до всеки човек в много или всички ситуации, защото един конкретен човек може да е бърз или нервен и в конкретна ситуация, и изобщо. Но човек трудно може да бъде прост в една ситуация, а в друга да не бъде (освен при упражнения в актьорско майсторство, но това е изключение). Ето защо изречения от типа "Когато си нервен, си нервен" означават <Когато си нервен, си наистина нервен>. Не е нормално обаче прилагателно като прост да се отнася до временна характеристика на субекта. По тази причина "Когато си прост, си прост" не се схваща като отнасящо се до конкретен субект, а се прави обобщение. Изречението "Когато си прост, си прост" означава приблизително "Ако [а не когато] един човек е прост в дадена ситуация, за него изобщо е характерно, че е прост". Обаче вече видяхме, че това не е така, когато имаме изречения от типа "Когато си нервен, си нервен". С други думи: "когато" в едни случаи означава <когато>, а в други случаи означава <ако>. (Това да го обяснявам ли?)
Изречението "Когато си нервен, си нервен" НЕ означава "Ако един човек е нервен в дадена ситуация, за него е характерно, че е нервен изобщо" - с него обикновено не се прави обобщение. "Когато си нервен, си нервен" се отнася до конкретен човек, и с него се съобщава на адресата, че, когато той е нервен, е подчертано нервен.
Някакъв/някаква (вероятно филолог - "ха-ха-ха", а може би и лингвист - още по-мощно "ха-ха-ха") преди време тук беше писал/а, че изречения като Монтьорът ремонтира коли и Монтьорът ремонтираше коли били много прости. Тоя/тая със сигурност мисли, че и изречения като "Когато си прост, си прост" са много прости.
На това мога да реагирам само така: "Ха-ха-ха!"
цитирай
190. анонимен - Не разбираш ли, че
03.01.2010 22:44
не те четат иi oще по-малко пък стигат до края.
цитирай
191. kkabakciev - Разбирам много добре
03.01.2010 22:46
И това, е защото .... Ами обяснено е по-горе.
цитирай
192. kkabakciev - Тук е мястото да обясня колко са прости така наричащите се членове на СНСЕ при ВАК
03.01.2010 22:53
СНСЕ означава "специализиран научен съвет по езикознание". Тази шайка абсолютно кръгли комунонекадърници гласува петнадесет отрицателни, пет бели и една положителна (положителната на един човек, който е приятел на един приятел - и е добър и свестен човек, въпреки че беше/е комунист) на дисертацията ми "Видът в английския език". Разширен вариант на този мой труд е вече абсолютна класика в жанра и тази година се навършват десет години от публикуването му:
http://www.springer.com/linguistics/semantics/book/978-0-7923-6538-9
Дисертацията ми от 1992 г. (публикувана на български) е от класа, която е абсолютно недостижима, невъзможна, неразбираема и т.н., и т.н. за комунотъпаците от СНСЕ. Те явно не бяха разбрали и една стотна част от нея, макар че тя е написана за ВСИЧКИ ХОРА. Всеки интелигентен човек може да я разбере, стига да има базова подготовка по езикознание, и стига да се потруди, за да вникне, разбира се.
Обаче къде ти тия комуновандали, комунопростаци и прочие от така наричащия се "специализиран научен съвет по езикознание" да вникнат?
Та такива ми ти работи. Този, който разбира от езикознание (ама човек като Дошков, не като някой друг), може веднага да разбере за какво става дума. То и всеки по-интелигентен човек може да разбере.
Ама къде ти интелигентност у шайката така наричащи се филолози и езиковеди в България? Като изключим някои единици, разбира се.
Да припомня какво стана после. Комисията по езикознание ми гласува "да" на дисертацията с почти пълно единодушие, същото стори и президиумът на ВАК. Тогава в него имаше нормални хора, некомунисти.
Такива ми ти работи.
Български.
_____
Но и едно уточнение. Решението на президиума дойде през 1999 г. А Kluwer публикува Aspect in English през 2000 г. С други думи фактът е този, че поне в известен смисъл трудът ми получи високо признание първо в България, след това в света.
цитирай
193. анонимен - Я, това
03.01.2010 23:03
симантиката било много интересно нещо! Кабакчиев го разказва като проказка.
Обаче симантика не се яде, нали така!
Интересно, безполезно нещо, пък те хваща...
Не може ли да дадете повече разяснения, Кабакчиев?
Все пак аудиторията ви е ясна! Така, по-простичко, но важни неща!
цитирай
194. kkabakciev - Семантиката е много интересно нещо
03.01.2010 23:07
Обаче вместо със семантика в така наричащия се Институт за български език при БАН се занимават с простотии, писани от учениците на сталиниста Андрейчин. В Софийския университет е същото. За съжаление и при колегите от английска филология нещата не са по-различни, макар че те са една класа по-нагоре от тия в българистичната катедра. (Поне четат Чомски и пр.) Другите университети въобще нямат нужда от коментар. Разбира се, навсякъде има един или друг (като Дошков), които са съвсем различни и знаят за какво става дума.
Да добавя за семантиката. Най-интересното нещо там е, че хората мислят, че езикът е нещо много просто. А то е изключително сложно. Огромният проблем е, когато индивиди, самоизживяващи се като филолози или дори като езиковеди, мислят, че езикът е нещо просто. Това вече е трагедия.
цитирай
195. анонимен - Разбира се, навсякъде има един или ...
03.01.2010 23:18
kkabakciev написа:
Разбира се, навсякъде има един или друг (като Дошков), които са съвсем различни и знаят за какво става дума.


Дошков отдавна не знае за какво става дума. За жалост.
цитирай
196. kkabakciev - Ха-ха-ха! Утре ще видим как Дошков "не знае" за какво става дума
03.01.2010 23:40
Получава се нещо много интересно, и аз ще докладвам за него - живот и здраве - утре! Подробно.

А за "лека нощ" и във връзка с темата "семантика" искам да ви цитирам последните два абзаца на статията ми в "Про и анти", публикувана в предпоследния брой за миналата година и озаглавена "Новият институт. За нуждата от лустрация и радикална промяна в БАН, особено в т.н. хуманитарни институти".

"Мнозинството от така наричащите се учени в този така наричащ се институт мисли, че българският език е “уникален феномен”. И те, и само те, “учените-българисти”, могат да го изследват. Защото са българи и защото институтът е в България! Този начин на мислене издава повече от невероятен профанизъм! Българският език е също толкова ценен и уникален, колкото е ценен руският, английският или циганският, и всеки друг изследван или неизследван език на планетата, включително на племената в джунглите на Африка! При положение че мнозинството така наречени учени от обсъждания институт нямат дори и бегла представа от постиженията на модерното общо езикознание (мое наблюдение), да се мисли, че Институтът за български език е уникален, защото изследва българския език, е същото, каквото би било да се мисли за един въображаем Институт за пингвинистика в Пингвинландия. В този “институт” изследват само и единствено “уникалната птица пингвин”. А иначе не познават таксономията на видовете! И дори не признават теорията на Дарвин!
Новият институт, който трябва да се създаде на мястото на досегашния институт за български език, би следвало по мое мнение да се нарича или “Институт за общо езикознание”, или “Институт за общо езикознание и български език”. А научният му състав не би следвало да бъде по-голям от 30-40 души! За сравнение – Германия, която е могъща икономически държава и има население 82 милиона, т.е. 12 пъти по-голямо от това на икономически свръхбедната България, си позволява да поддържа Институт за немски език с научен персонал от около сто души. По тази причина и по тази логика дори персонал от 30-40 души би бил прекалено голям за един евентуален бъдещ лингвистичен институт в БАН! Но правителството – а не досегашната управа на БАН, би следвало да определи колко точно души да работят в такъв бъдещ институт!"
цитирай
197. анонимен - Кабакчиев е прав!
04.01.2010 00:02
Но идеите му не са толкова оригинални. Макар за БАН и България да звучат революционно.
цитирай
198. анонимен - Кабакчиев,
04.01.2010 02:19
когато си глупав, си глупав. (Да допуснем, че има и други случаи.) Когато си прост, си прост ( да допуснем отново, че има и други случаи).
А тоя по-горе ме изпревари, с богатите си наблюдения върху БАН и България. Когато си бърз, си бърз!
цитирай
199. kkabakciev - Малеееей, колко пъти трябва да обяснявам?
04.01.2010 09:24
Кабакчиев може да е прав или да не е прав. Може да е луд, глупав и всичко останало. Обаче, като се каже, че Кабакчиев (или някой друг) е луд, глупав и прочие, ТРЯБВА ДА СЕ ОБЯСНИ ЗАЩО. Иначе - глупав е авторът на съобщението.
Тук има поне един - и гледам, че пише от името на мъж (значи може и да е мъж), който непрекъснато заявява, че Кабакчиев е луд, неадекватен, нарцистичен и т.н. Тоя определено е ритнитопковец - в мозъка имам предвид, иначе може да преподава всичко. Комунотъпаци днес преподават всичко в държавата кочина. Та нека да му се обясни на тоя, че е идиот единствено поради тая причина - не, защото казва, че Кабакчиев е еди-какъв си, а защото не обяснява защо мисли, че е така.
Малееей, някои тук имат нужда от базово ограмотяване. Обаче нямам време за такива. Вчера Петър ме питаше за тоя, може би искаше да го изтрива. Казах му, че този е необходим на дискусията, защото според мен показва какво е равнището на един така наречен университет.
цитирай
200. анонимен - По тази причина "Когато си ...
04.01.2010 11:13
kkabakciev написа:
По тази причина "Когато си прост, си прост" не се схваща като отнасящо се до конкретен субект, а се прави обобщение. Изречението "Когато си прост, си прост" означава приблизително "Ако [а не когато] един човек е прост в дадена ситуация, за него изобщо е характерно, че е прост".

Не се отнася до тебе, Каба! Прави се обобщение.
цитирай
201. kkabakciev - Отговор на 200 и обещаното снощи "Утре ще видим как Дошков "не знае" за какво става дума"
04.01.2010 11:38
Отговор на № 200. Добре, де, добре, отдавна не мога да се ориентирам веднага кой какъв е и какво пише, и защо го пише.
Повтарям. Не е номерът "да се пише кратко", както мнозина може би си мислят. Номерът е да се пише смислено. А смислено може да бъде нещо, което е обяснено достатъчно добре. И това не може да стане с малко думи - като общ принцип.

Снощи обещах ново доказателство за брилянтността на Дошков като юрист - а и като семантик. Ето го:
http://kkabakciev.blogspot.com/2010/01/5.html

Четете там и ще разберете всичко. Допълнително ще коментирам - ако има нужда, защото сега нямам време.
цитирай
202. анонимен - Недейте коментира, г-н Кабакчиев!
04.01.2010 12:56
Молим Ви!
цитирай
203. kkabakciev - И какво, да вземем да закрием форума - и да не се говори за престъпленията срещу Дошков?
04.01.2010 13:57
И изобщо да не се говори за милионите престъпления, безобразия и свинщини в така наричащите се съдебна система и академична система, така ли?
Да, бе, да.
Ще стане - ама друг път.
цитирай
204. анонимен - ВСЯ ВЛАТЬ СОВЕТОМ !
04.01.2010 18:04

Ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски” проф. д-р Иван Мирчев избран за член на Международна академия за висше образование

Ректорът на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Иван Мирчев е избран за член на Международната академия за висше образование, стана ясно от писмо на институцията, изпратено вчера.
Академията за висше образование, която се занимава с проблемите на висшето образование в различни страни по света, е неправителствена организация, основана през 1992 година в руската столица и приема членовете си с конкурс. Между тях са такива водещи учени у нас като акад. Благовест Сендов и акад. Сава Гроздев.

Кандидатурата на проф. Мирчев за членство е предложена за обсъждане от проф. дфмн Николай Розов, декан на Факултета по педагогическо образование на Московския държавен университет "М. "Ломоносов" и чл. кор. на Държавната академия на Руската федерация, който е и член на Управителния съвет на академията.

Ще припомним, че проф. Мирчев е член на Изпълнителното бюро на Управителния съвет и зам. председател на Съюза на математиците в България. Той е избран за член на секция "Висше образование и проблеми при подготовката и атестацията на научно-педагогическите кадри" по направление "Сравнителна педагогика".

Академията за висше образование проучва основно с организацията, структурата и управлението на образователния процес в различните страни по света, спомагайки за тяхното развитие.
цитирай
205. анонимен - Подобни въпроси
04.01.2010 18:20
Какво стана?
1 - изнесе ли обявените за Париж лекции професор Воденичаров?
2 - присъдиха ли на Путин титлата "доктор хонорис кауза" във Великотърновския университет?
цитирай
206. анонимен - Отговор
04.01.2010 18:47
За Париж се разсъхнало. За съжаление си е останал само с тези в Ню Йорк.
цитирай
207. svetlaen - За много години!
04.01.2010 19:16
С известно закъснение - Весела Коледа и Честита Нова Година на всички читатели на блога на Дошков! Пожелавам на всеки от вас да заеме полагаемото му се място. И да не забравяме, че ако нещо се твърди в този форум, това не го прави непременно истина. Нито пък неистина. Също така, ако нещо не се казва тук, това не означава, че не се е случило. Нито пък, че се е случило.

Петре, успех със съдебното решение утре!
цитирай
208. анонимен - засрамете се, плебеи!
04.01.2010 19:34
Подигравайте се на проф. Мирчев, подигравайте се! Но той е приет за член на толкова престижна академия, че се споменава само 15 пъти на български, и то само във връзка с проф. Мирчев! Толкова престижна и езотерична академия, че на английски език за нея излизат само 26 резултата! Засрамете се и склонете глава пред великия математик!
цитирай
209. анонимен - от 208
04.01.2010 19:40
Имах предвид - при търсене в Google.

Между другото, забелязахте ли логото на Google днес по повод рождения ден на Исак Нютон? Един друг велик математик, когото нашият велик математик много обича да цитира.
цитирай
210. анонимен - Аксиома за № 204
04.01.2010 23:57
Разпространението на свинските черва води до всеобщ смърдеж.
Нерде Ямбул, нерде Стамбул. . .
но нека Балонът се надува
цитирай
211. анонимен - Напомняне
05.01.2010 00:05
ХХХV-поколенецът е "проф" като педагого-методико- Бор-Юруково - копи-пействане от две пед. баби.
Нютончето да си лови как може ябълките, щото още не е научило как се "оптимира"-т Графите.
Я па Я ?!
цитирай
212. анонимен - Нов почетен професор на ЮЗУ „Неофит Рилски" - Следствие № 1 на Аксиома за № 204
05.01.2010 10:37
На тържествена церемония днес проф. д.ф.м.н. Николай Розов, декан на факултета по педагогическо образование на МГУ „М.В. Ломоносов" - Москва, ще бъде удостоен със званието „почетен професор на ЮЗУ „Неофит Рилски".
Проф. Розов е роден през 1938 г. в Москва и е по произход българин. Завършва Механо-математическия факултет на МГУ, където последователно е асистент, доцент, професор и доктор на физико-математическите науки (1983). Бил е ръководител на групата руски преподаватели в Алжирския университет и университета в Мадагаскар. Автор (или съавтор) на повече от 400 научни, учебно-методически и научнопопулярни статии, научни монографии и учебни помагала, много от които преведени на чужди езици. Проф. Розов е член на редакционните колегии на редица руски и чуждестранни научни и научнопопулярни списания, гл. редактор на „Вестник на Московския университет -серия Педагогическо образование", чл. кор. на Руската академия на науките.
Носител е на званието „заслужил деятел на висшите училища на Руската федерация".

Източник: в. Струма, Благоевград
27-11-2008
цитирай
213. анонимен - Аз на тебе, Розов, ти на мене, Мирчев
05.01.2010 10:44
Бравос! По съветско-български тертип.
цитирай
214. анонимен - "Бил е ръководител на групата ...
05.01.2010 11:39
"Бил е ръководител на групата руски преподаватели в Алжирския университет и университета в Мадагаскар."

Значи - ченге.


"Автор (или съавтор) на повече от 400 научни, учебно-методически и научнопопулярни статии, научни монографии и учебни помагала, много от които преведени на чужди езици."

Със сигурност трябва доста да се смали.
цитирай
215. анонимен - вечна дружба
05.01.2010 11:42
Вижте за "International Academy of Higher Education" (както си е с кавичките) в гугъл - все имената на руски учени излизат в тази престижна академия :). Така че - прав е 213!
цитирай
216. анонимен - И да не излизаха имената
05.01.2010 11:59
на само руски учени - нито е международна, нито е академия. Нито са учени.
цитирай
217. анонимен - Друго нещо са
05.01.2010 12:06
академиите на акад. Н. Божков!
Там са само учени, та дрънкат.
А пък престиж, престиж... Междупланетен!
цитирай
218. анонимен - Н. Божков?
05.01.2010 12:18
Егати критерия, егати примера.
Егати сравнението.
цитирай
219. анонимен - На кой не му харесват
05.01.2010 13:17
тия академии, да си направи по-хубави!
По закона за сдруженията, няма проблем!
Или за 104 долара годишна такса да се запише в Нюйоркската академия на науките, евтино и престижно!
цитирай
220. анонимен - Мерзостта
06.01.2010 00:33
омълчава.
Но дали е хубаво да се оставят лудите да се налудуват?
цитирай
221. kkabakciev - Имам интересно - и едновременно смехотворно и трагично - съобщение
06.01.2010 09:22
Току-що ми се обади Петър Дошков с две новини.
Както знаете, делото за уволнението му вече близо цяла година не започва, тъй като вече няколко десетки съдии си подадоха отвод. Съдиите са от няколко града - Благоевград, Гоце Делчев, Сандански - където беше подхвърляно делото му (може би има и още някой град - не мога да проследя всичко). Накрая прехвърлиха делото му в Софийския районен съд.
Та, първата новина от Дошков е, че сега и първият определен за съдия в СРС (доколкото разбрах, съдийка) е подал отвод.
Дошков се чуди какво става. Казвам му: "Петре, не се чуди изобщо! В българския съд има отделни компетентни и достойни съдии, но мнозинството са такива невероятни МЪРШИ - НЕКАДЪРНИ И КОРУМПИРАНИ, че ставащото ни най-малко не бива да те учудва!"
Разбира се, тук възниква въпросът за правата на Дошков - а и на всеки гражданин - на правосъдие!!!!!
Щом като в България няма правосъдие - няма съдии, които да го осъществяват, следва повечето да се измитат! Не мога да изразявам съжаление за подобни силни думи, защото истината е точно такава.
В ТАЗИ ДЪРЖАВА-КОЧИНА НА ПРАКТИКА НЯМА ПРАВОРАЗДАВАНЕ!
Вижте за това и в блога ми:
http://kkabakciev.blogspot.com/
Втората новина е, че Дошков печели делото за забележката. Преди уволнението на Дошков му е наложено дисциплинарно наказание "забележка" - сега то е обявено за незаконно. Това е само неофициална информация за момента.

Чакайте съобщението на самия Дошков.
цитирай
222. petdoshkov - Една неопределена новина до преди края на коментара.
06.01.2010 09:30
Уволнителният спор е в ръцете на софийското правосъдие (СРС). Стигнах до СРС, най-големият в Р България, след връщане на делото от САС в БлОС, който да посочи друг районен процедиращ съд в съдебната територия на САС.
Не смятам, че трябваше да се провежда последната процедура (БлОС да определя районен съд), но вероятно е имало висши съображения от САС, свързани и с активното ми участие за отстраняване на Красимир Аршинков от административната функция Председател на Окръжен съд - Благоевград (= БлОС).
Та - уволнителният спор отиде в София. Попадна по разпределение на 57 състав Второ гражданско отделение СРС. Съдията се казва по съпруг Десподска (4-то име с тиренце).
Днес сутринта бях уведомен от деловодството на СРС, че съдията по спора Десподска си е направила отвод. Казано ми бе (по телефона), че между причините е и тази - съдията е завършила ЮЗУ.
Без отводното определение ми е трудно да кажа добро или не е това съобщение. Вероятно препъникамъкът е искането ми Мирчев да се обяви извън академичната сфера:не е законен преподавател изначално в ЮЗУ.
Не е толкова лошо положението с уволнителния спор. Допусках, че ще се стигне до процес с широк обществен отзвук. Уволнението ми е криминално. Освен това - имам искания за обявяване на нищожни или на унищожаеми на разни административни актове, плюс установяване на фалшиви документи. Щях да забравя - както и на поставяне извън закона на състав на факултетния съвет на филолозите, даже и на АС.
Докато пишех, реших. Новината за отвода на съдията Десподска (от СРС) е добра. Делото е лакмус, показващ, че съдията ще бъде обективен, както и че процесът ще бъде концентрационен.
цитирай
223. svetlaen - Честито!
06.01.2010 21:11
Петре, честито за делото за забележката!!! И за другото дело, защото вярвам, че отводът на съдията е за добро.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petdoshkov
Категория: Други
Прочетен: 6431559
Постинги: 35
Коментари: 12136
Гласове: 2150
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031