Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.01.2010 09:38 - Краят на делото за Отмяна на забележката
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 114423 Коментари: 195 Гласове:
1Ще коментирам текста по-късно. 
Уважаеми г-н Дошков, изпращаме Ви Решението по гр.д. № 833/2009г.
С пожелание за успешна 2010 година!
С.Попстоева - адм.секретар

за да се произнесе, взе предвид следното :
Делото е образувано по предявен иск от Петър Стоянов Дошков с адрес с.Калояново, обл.Пловдив, с електронен адрес petdoshkov@abv.bg, срещу ЮЗУ “Неофит Рилски” гр.Благоевград за отмяна на дисциплинарно наказание забележка, наложено му със заповед № 88 от 24.03.2009 г. на ректора на ЮЗУ.Искът е с правно основание чл.357 във вр. с чл.187 от КТ.
Ищецът твърди, че е заемал длъжност “преподавател” в ЮЗУ Неофит Рилски”-Благоевград на основен трудов договор. Твърди също, че със заповед № 88 от 24.03.2009 г. на ректора на ЮЗУ “Неофит Рилски” гр.Благоевград му е било наложено дисциплинарно наказание забележка, без преди това да са му били потърсени обяснения за неявяването на семинар на датите 15.12.2008 г. и 16.12.2008 г. и за две отсъствия от катедрени заседания през месец февруари 2009 г., изброени като дисциплинарни нарушения в заповедта, а обяснения са му били поискани само за отсъствие от едно такова заседание без дата преди 24.02.2009 г. Ищецът твърди, че са му били потърсени обяснения за нарушение “непредставяне на оценките от задължителния текущ контрол”, докато със заповедта е бил наказан за нарушение “непредставяне на текущи оценки”, и навежда доводи за различие в съдържанието на двете деяния. В исковата молба са изложени подробни доводи за нищожност на заповедта поради издаването й от лице, което не е притежавало длъжноста ректор към времето на издаването й, тъй като не е било законно избрано на тази длъжност поради незаконен състав на Общото събрание на университета, което е било проведено на 29.10.2007 г., вкл. нарушена структура на избирателния му състав.
Иска се заповедта да бъде обявена за недействителна (нищожна) или да бъде отменена като недопустима, без съдът да се произнася по същество, както и на ищеца да бъдат заплатени пътните разноски за явяването му в съдебните заседания по делото. В подкрепа на иска сочи писмени доказателства.
Процесуалният представител на ответника оспорва основателността на иска, навежда доводи за издаване на оспорваната заповед от компетентен орган при спазване на процедурата след изпълнение на задълженията му по чл.193, 194 и 195 от КТ и при упражняване на дисциплинарната му власт като работодател по смисъла на чл.15, ал.1, т.11 от Правилника за устройство на дейността на ЮЗУ.Счита, че в заповедта за налагане на наказанието е била допусната техническа грешка при изписване на деня от датата на провеждане на катедрено заседание в отсъствие на ищеца. При налагане на наказанието е било изследвано дисциплинарното минало на ищеца и извършени от него други нарушения на трудовата дисциплина извън посочените в процесната заповед. Иска присъждане в полза на ответника на разноски в размер на 100 лева адвокатско възнаграждение.
Съдът, след като обсъди и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупността им и доводите на страните, намира за установени следните факти :
Ищецът Петър Стоянов Дошков е заемал длъжността “главен асистент доктор” в катедра “Български език” при Филологически факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград за неопределено време въз основа на трудов договор № 187 от 04.04.2008 г., сключен между него и ректора на ЮЗУ.
Ищецът не се е явил на учебни семинарни занятия на 15 и 16 декември 2008 г., не е представил оценки от текущия контрол на студентите, на които е водил семинарни занятия за първия семестър на учебната 2008/2009 г. С писмо от 28.01.2009 г. ръководителят на Катедрата по български език е изискала от Дошков в срок до 07.02.2009 г. писмено обяснение за отсъствието му на 28.01.2009 г. при провеждане на поправителен изпит по синтаксис за студентите ІІІ курс, Българска филология, Славянска филология и ПОБЕЧЕ. Писмото е било връчено чрез известие за доставяне с обратна разписка на 04.02.2009 г. Ищецът не се е явил на заседание на Катедрата по български език на 12 февруари 2009 г., за насрочването на което е бил уведомен със съобщение на електронния му адрес.
С писмо изх.№ 49-02-15 от 24.02.2009 г. ректорът на ЮЗУ е поискал от ищеца да представи в тридневен срок писмени обяснения за неявяване на работа на 8 и 9 януари 2009 г. за участие при провеждане на семестриалните изпити по дисциплината “Общо езикознание” със студентите от първи курс, специалност “Българска филология”, и на 15 януари 2009 г. със студентите от първи курс, специалност “Чужд език и етнология”, на които е водил семинарните занатия през семестъра; за неявяването му на 19 януари за участие в изпита по синтаксис със студентите от специалност “славянска филология”, на които също е водил семинарните занятия през семестъра; за това, че към датите на провеждане на горните изпити на същите студенти не е представил оценките от задължителния текущ контрол през семестъра, което е затруднило силно оформянето на семестриалните изпитни оценки; за това, че на 28 януари не се е явил за участие при провеждането на поправителен изпит по синтаксис със студентите от специалност “Българска филология” и “Педагогика на обучението по български език и чужд език”; за неявяването му за участие в заседанието на катедрения съвет, за което е бил уведомен и е знаел, че на него ще се прави разпределение на учебната натовареност на преподавателите за през втория семестър; за това, че е взел 69 от възложени 165 часа семинарни занятия през първия семестър на учебната 2008/2009 г.
В писменото си обяснение Дошков е заявил, че не е знаел датите на редовните изпити; с него не са били обсъждани семинарните упражнения по Увод в езикознанието; не е могъл да отиде в Благоевград, тъй като се грижи за болен родител от 23.11.2008 г.; за първи път от писмото е научил за текущ контрол на упражнения; по време на въпросното заседание е имал часове, което е било отразено в протокола на катедреното заседание; той не нанася оценки.
Със заповед № 88 от 24.03.2009 г. ректорът на ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград на основание чл.188, т.1 от КТ е наложил на ищеца дисциплинарно наказание забележка за нарушаване на трудовата дисциплина, във връзка с чл.187, т.3 от КТ ( неявяване на учебни семинарни занятия на 15 и 16 декември 2008 г.), чл.187, т.10 от КТ- неизпълнение на трудови задължения, предвидени в Правилника за устройството и дейността на Университета- чл.49, ал.3, т.4, ал.4, т.2 ( непредставяне на текущите оценки на студентите, на които е водил семинарни занятия за първия семестър на учебната 2008/2009 г.; неявяване на катедрени заседания на 12 и 25 февруари 2009 г.).
Препис от заповедта е бил връчен на ищеца на 25.03.2009 г.
Тези факти съдът прие за установени след обсъждане и преценка на събраните по делото писмени доказателства. Съдът не обсъжда приетите като писмени доказателства протоколи № 7/16.05.2008 г., № 8/17.06.2008 г., № 9/01.09.2008 г., № 10/07.10.2008 г., № 11/18.11.2008 г., № 12/17.12.2008 г., № 3/20.03.2009 г. и № 4/10.04.2009 г. относно отсъствия на ищеца от заседанията, за провеждането на които са били съставени, тъй като фактите, чието установяване се иска чрез тях, са неотносими към предмета на делото.Не следва да се обсъждат също писмото, изпратено на електронния адрес на ищеца за насрочено катедрено заседание на 26.02.2009 г., и протокол № 2 от заседанието на 26.02.2009 г., на което той не е присъствал, тъй като тези факти са извън предмета на делото, въведен с обжалваната заповед, с която Дошков е наказан за нарушение неявяване на катедрено заседание на 25.02.2009 г.
При така установените факти съдът прави следните правни изводи :
Искът е допустим, предявен е в 1-месечния срок по чл.358 от КТ. Налице са активна и пасивна процесуална легитимация на страните и правен интерес за ищеца от предявяване на иска.
Искът за отмяна на дисциплинарното наказание забележка е основателен по следните съображения :
Обект на дисциплинарното нарушение като основание за дисциплинарна отговорност са трудовите задължения на нарушителя, чийто обем произтича от съдържанието на конкретното индивидуално трудово правоотношение.
Налагането на дисциплинарно наказание на определен работник или служител задължава работодателя да проведе дисциплинарно производство, в което се установяват релевантните за дисциплинарното наказание обстоятелства, при спазване на определени процесуални норми, а именно : установяване факта на нарушение на трудовата дисциплина; определяне вида на дисциплинарното наказание; издаване на заповед за неговото налагане и връчването на тази заповед на лицето, извършило нарушението /Р-764-98 ВКС/.
Съгласно чл.193, ал.1 КТ, при установяване на факта на нарушение на трудовата дисциплина работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения, както и да събере и оцени посочените доказателства, преди да се произнесе относно дисциплинарното наказание.
Задължението за работодателя за изслушване на нарушителя или за приемане на писмените му обяснения е за всяко от констатираните нарушения на трудовата дисциплина, за които впоследствие се налага дисциплинарно наказание. Това трябва да стане в рамките на дисциплинарната процедура и по повод решаването на въпроса за дисциплинарното наказване за всяко отделно нарушение, като израз на правото на защита на нарушителя срещу всяко едно конкретно нарушение. Обясненията следва да бъдат дадени от субекта на нарушението пред работодателя преди налагането на дисциплинарното наказание. Неизпълнението на това задължение от работодателя прави незаконно дисциплинарното наказание само на това процесуално основание. Законът въздига непоискването на обяснения или липсата на покана за изслушване на нарушителя в абсолютно отменително основание. В този случай съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество ( чл.193, ал.2 от КТ ).
В случая се установи, че работодателят не е поискал писмени обяснения от ищеца по повод решаване на въпроса за дисциплинарното наказание за следните нарушения, за които впоследствие го е наказал : неявяване на учебни семинарни занятия на 15 и 16 декември 2008 г., неявяване на катедрени заседания на 12 и 25 февруари 2009 г. От ищеца са били поискани писмени обяснения за други нарушения на трудовата дисциплина, за които са твърди, че е извършил, които обаче не са включени в предмета на спора по това дело. Работодателят не е провел дисциплинарно производство съобразно изискванията на закона, като не е събрал и оценил всички доказателства, относими към случая. Наказанието, наложено без изслушване или поискване на обяснения, е незаконосъобразно ( Р 723 от 28.10.1988 г. по гр.д. № 585/97 г. на ІІІ г.о.).
С обжалваната заповед на ищеца е наложено дисциплинарно наказание забележка за няколко отделни нарушения на трудовата дисциплина, при доказването на които следва да се наложи отделно наказание за всяко от тях. Това води до невъзможност за преценка за кое от изброените нарушения в заповедта е наложено наказанието. В случая не е приложима възможността на налагане на едно наказание при наличие на признака повтаряемост на нарушенията или количественото им натрупване, както е при налагане на дисциплинарно наказание уволнение.
Предвидените в чл.194, ал.1 от КТ преклузивни срокове за налагане на дисциплинарните наказания текат за всяко отделно дисциплинарно нарушение поотделно. На ищеца е било наложено едно наказание забележка за няколко отделни нарушения, извършени по различно време.Сроковете по чл.194, ал.1 от КТ са с различен начален момент и продължителност за всяко от различните нарушения. Тъй като наказанието забележка се отменя поради допуснатото процедурно нарушение, не е необходимо съдът да се произнася по въпроса за спазване на преклузивните срокове по чл.194, ал.1 от КТ от работодателя, още повече и с оглед невъзможността за преценка за кое от нарушенията е наказан ищеца, за което бяха изложени съображения. По същата причина не следва да бъдат обсъждани и доводите на ищеца относно нищожност на процесната заповед поради отсъствие качеството орган на дисциплинарна власт на автора й.
По тези съображения съдът намира иска за отмяна на дисциплинарното наказание забележка за основателен.Ответникът следва да заплати на ищеца и пътни разноски по делото за явяването му в двете публични съдебни заседания в размер на 73 лева, за които представя билети за автобусен превоз.
Воден от изложеното и на основание чл.357 във вр. с чл.193, ал.2 от КТ, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 88 от 24.03.2009 г. на ректора на ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, с която на Петър Стоянов Дошков от с.Калояново, обл.Пловдив, е наложено дисциплинарно наказание забележка на основание чл.188, т.1 от КТ за нарушаване на трудовата дисциплина, във връзка с чл.187, т.3 от КТ ( неявяване на учебни семинарни занятия на 15 и 16 декември 2008 г.), чл.187, т.10 от КТ- неизпълнение на трудови задължения, предвидени в Правилника за устройството и дейността на Университета- чл.49, ал.3, т.4, ал.4, т.2 ( непредставяне на текущите оценки на студентите, на които е водил семинарни занятия за първия семестър на учебната 2008/2009 г.; неявяване на катедрени заседания на 12 и 25 февруари 2009 г.).
ОСЪЖДА ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград да заплати на Петър Стоянов Дошков от с.Калояново, обл.Пловдив, разноски по делото в размер на 73 (седемдесет и три ) лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Благоевградския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ


Тагове:   отмяна,


Гласувай:
11. kkabakciev - Нека аз пръв да коментирам
06.01.2010 10:06
"В случая се установи, че работодателят не е поискал писмени обяснения от ищеца по повод решаване на въпроса за дисциплинарното наказание за следните нарушения, за които впоследствие го е наказал : неявяване на учебни семинарни занятия на 15 и 16 декември 2008 г., неявяване на катедрени заседания на 12 и 25 февруари 2009 г. От ищеца са били поискани писмени обяснения за други нарушения на трудовата дисциплина, за които са твърди, че е извършил, които обаче не са включени в предмета на спора по това дело. Работодателят не е провел дисциплинарно производство съобразно изискванията на закона, като не е събрал и оценил всички доказателства, относими към случая. Наказанието, наложено без изслушване или поискване на обяснения, е незаконосъобразно ( Р 723 от 28.10.1988 г. по гр.д. № 585/97 г. на ІІІ г.о.).
С обжалваната заповед на ищеца е наложено дисциплинарно наказание забележка за няколко отделни нарушения на трудовата дисциплина, при доказването на които следва да се наложи отделно наказание за всяко от тях. Това води до невъзможност за преценка за кое от изброените нарушения в заповедта е наложено наказанието. В случая не е приложима възможността на налагане на едно наказание при наличие на признака повтаряемост на нарушенията или количественото им натрупване, както е при налагане на дисциплинарно наказание уволнение."

В ЕДИН ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ТАКА НАРИЧАЩИ СЕ ФИЛОЛОЗИ И ЕЗИКОВЕДИ В ЮЗУ ПИШЕШЕ, ЧЕ ТАКА НАРИЧАЩИТЕ СЕ ПРАВИСТИ В ЮЗУ БИЛИ НЕКОМПЕТЕНТНИ.

АЗ СЕ ПИТАМ КОЛКО СА КОМПЕТЕНТНИ НЯКОИ ТАКА НАРИЧАЩИ СЕ ФИЛОЛОЗИ И ЕЗИКОВЕДИ В ЮЗУ СЛЕД ТАЗИ КОНСТАТАЦИЯ НА СЪДА, ЧЕ

"От ищеца са били поискани писмени обяснения за други нарушения на трудовата дисциплина, за които са твърди, че е извършил, които обаче не са включени в предмета на спора по това дело."

ДА СЕ СМЕЕШ ЛИ, ДА ПЛАЧЕШ ЛИ?

ЖАЛКА РАБОТА, ТИПИЧНО БЪЛГАРСКА, ИЗВЪРШВАЩА СЕ ВЪВ ВАШИЯ ТАКА НАРЕЧЕН УНИВЕРСИТЕТ! ВЪВ ВАШИЯ ГРАД С ИМЕ НА КОМУНОТЕРОРИСТ!
цитирай
2. kkabakciev - Другояче казано, Дошков е льош човек и извършва много нарушения на трудовата дисциплина
06.01.2010 10:13
И ние го наказваме. Обаче понеже Дошков извършва толкова много нарушения на трудовата дисциплина, ние не помним точно кои е извършил, затова и не знаем за кои точно го наказваме! Ами да!

И изобщо Дошков е мнього льош човек! Много луд и изключително опасен! Джобът му е издут, носи в него пистолет. Плаши студентите и бие наред преподавателките! И трябва да го вземат в психиатрията!

А нас не трябва да ни вземат в психиатрията! Всъщност ние разбираме от психиатрия! И то много! Нищо, че сме смесени кадри, инженерно-филологически! Ние не почти, ами направо сме психиатри, кво!

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!
цитирай
3. анонимен - Новината вече е отразена в pueron.org
06.01.2010 10:23
http://www.pueron.org/pueron/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1100
цитирай
4. анонимен - Юристите в ЮЗУ
06.01.2010 10:34
"От ищеца са били поискани писмени обяснения за други нарушения на трудовата дисциплина, за които са твърди, че е извършил, които обаче не са включени в предмета на спора по това дело."

Няма проблем. Ние първите (другите) ще ги включим в друго дело.
А за вторите добрият чичко АлВо ще дрънне някое телефонче.
цитирай
5. анонимен - ЮЗУ получи „Златна книга” и „Златен печат” за висок професионализъм - Следствие № 2 на Аксиомата "Мирчев"
06.01.2010 11:43
Съветът на европейската научна и културна общност връчи на ректора на Югозападния университет проф. д-р Иван Мирчев отличието „Златна книга” за висок професионализъм, завоюван висок престиж и обществено развитие на висшето училище и принос към българската наука. Почетното отличие се присъжда от Съвета на европейската научна и културна общност, който е основен департамент в неправителствената организация „Официално представителство на уникалните селища в Европа”.

Номинациите се правят от 150 известни български учени и творци с международно признание и кметовете на 156 български градове и села, носители на отличието „Златен печат”.

Отличието „Златна книга” е значка, изработена с 24-каратово злато в Монетния двор на България, с форма на отворена книга, каза проф. Мирчев. Той подчерта, че заслугата за високото отличие е на целия състав, на цялата академичната общност, които успяха да наредят университета сред водещите висши училища у нас. Той не скри задоволството си и от факта, че научните и културни институции, носители на високото отличие, се презентират в международните институции и донори, в търговските и културните ни представителства в европейските столици.

ЮЗУ „Неофит Рилски” от 1-и януари тази година получава и „Златен печат за европейски мениджмънт”, с който ще се подпечатват всички важни документи на университета в кореспонденцията му с институциите от страната и Европейския съюз.
Освен това ректорът проф. д-р Иван Мирчев бе избран за член на Националния комитет по математика за Международния математически съюз, който се утвърждава от Управителния съвет на Българска академия на науките.

http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=459542
цитирай
6. анонимен - Поредната халтурка
06.01.2010 11:54
Поредната халтурка
цитирай
7. анонимен - Люнгов. Виновен си, защото не си съгласен с мен!
06.01.2010 13:37
Съдът се е произнесъл перфектно от гледна точка на абсолютната задължителност на действие на чл.193 ал.1 от КТ. Другите правни текстове като подминати от "правистите", юрист-консулт (в случая и асистент по трудово право) на ХГА са без значение: наложено дисциплинарно наказание сумарно за други подминати дисциплинарни нарушения без наказание; технически пропуски в официален документ; неадекватен начин на известяване... Нали всяко нарушение е конкретно и евентуалната му санкция е свързано с конкрегтни преклузивни срокове и конкретна тежест на дисциплинарна вина!? Ала-балализъм на ИДЕНТИЧНА НА 100% уволнителна процедура, преживяна от мен преди 5 години, за която вече втора година вися пред вратите на Страсбург!!! Какво се оказва: ЕДИН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ОТ ПЕРИФЕРИЯТА НА РАЙОНА Е ПРОФЕСИОНАЛНО ПО-ПОДГОТВЕН И ПОЧТЕН ОТ ЦЯЛАТА БАНДА В БлРС и БлОС!!! (на 5 от тях 3 година не им дават имунитета, който им искам) Страхотно е и, че Председателят на РССандански не е допуснал вмешателство в работата на подчинените му, а не както беше при мен- Председателката на комисията по образование в Общината да бъде покровителствана с НЕОТОНОСИМИ АРГУМЕНТИ КЪМ ЕСТЕСТВОТО НА СПОРА! Дано в БлРС и БлОС започне да мирише на Справедливост!!!
цитирай
8. анонимен - Случаят с
06.01.2010 14:48
крайната некомпетентност и простотия на вера лазярова, както и случаят с Петър Дошков, показват едно:
ТРЯБВА ДА СЕ АНУЛИРАТ ДИПЛОМИТЕ НА ВСИЧКИ, РАБОТИЛИ В ЮЗУ И ЗАПИСАНИ НЕЗАКОННО ЗА СТУДЕНТИ ПО ПРАВО, КАТО ВЕРА ЛАЗАРОВА И ПЕТЪР ДОШКОВ! ТЕ СА ТЕЖЕСТ ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И ЗА НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ В ИНСТИТУЦИИТЕ.
цитирай
9. анонимен - Е, да, ама
06.01.2010 15:03
Лазарова губи делата, Дошков ги печели. Въпрос на компетентност, не просто на диплома.
цитирай
10. анонимен - Вижте още
06.01.2010 16:29
март-април 2008 г. вече забравеният Инициативен комитет за законосъобразно отстраняване на Воденичаров предложи закриване на ПИФ. Ама кой да слуша. То специалност "право" нека си има, но ПИФ е машина за производство на некадърност. Макар, че не само.
цитирай
11. анонимен - Не само на некадърност
06.01.2010 16:45
ПИФ е машина за производство на некадърност и КОРУПЦИЯ.
цитирай
12. анонимен - В доклада на Софчето
06.01.2010 17:56
на Общото събрание се констатирало спадане на качеството на преподаване. Не четели вече Лялев и Воденичаров, та затуй. Казали й да го махне. С неохота все пак се съгласила.
цитирай
13. анонимен - Тя Софка в правния
06.01.2010 18:17
научен съвет ли стана професор?
цитирай
14. анонимен - Амчи то е ясно
06.01.2010 18:27
Искалиса на всяка цена да накажат Дошков. Мирчев е виновен, а не Лазарова, понеже Мирчев е подписал заповедта. Толкова му е акълът на Мирчев, щом се свърза с Лилито Илиева.
цитирай
15. анонимен - Лилето, Серафимова
06.01.2010 19:00
Пискова - живи легенди на ЮЗУ!
На що народ е .... м.....
Но най-вече на самото ЮЗУ. Както ще се разбере скоро.
цитирай
16. petdoshkov - Решението е частично удовлетворително.
06.01.2010 20:33
Петитумът на исковата молба е конструиран от главен и евентуален иск. Уважен е евентуалният иск, но липсват мотивите на съда за главния иск. Главният иск е за обявяване на наказанието за нищожно поради нелегитимност на Мирчев.
Допустимо е при такава искова молба (от главен и евентуален иск), ако съдът не се е произнесъл по главния иск, да поискам по-горен съд да го направи. Мога следователно да оспоря днешното с. решение на процесуално основание и да поискам от горния съд да констатира нелегитимността на Мирчев като ректор, водеща до нищожна забележка.
Ако другата страна обжалва, отново възниква висящност и на главния иск - все едно че аз съм обжалвал. Тогава по-горният съд отново трябва да се произнесе за нелегитимността на Мирчев, като я констатира.
Не знам дали положението се разбира от Мирчев. Евентуалният апелативен процес няма да се гледа в Окръжен съд - Благоевград. Ще изминем пътя до друг окръжен съд в района на Софийски апелативен съд.
Иначе с. акт, покриващ евентуалния мой иск от исковата молба (недопустима забележка на основание чл. 193 КТ), е наистина перфектен. Съдията има талант. Цитирана е съдебна практика. Разбира се реалната съвкупност от претендирани от Мирчев срещу мен дисциплинарни нарушения, приписани ми за извършени в различно време.
С. акт оставя пред мен отворени вратите за обжалване. Не изключвам и самоубийствен акт, ако Мирчев обжалва.
цитирай
17. анонимен - Въпросът е принципен, нали
06.01.2010 21:09
Ако Мирчев е нелегитимен, трябва да заеме полагащото му се място.
А то е извън ЮЗУ и извън академичната система.
цитирай
18. анонимен - And when the Magi see Him, Gifts of ...
06.01.2010 22:56
And when the Magi see Him,
Gifts of the East they bring
Prostrate in prayer, They offer myrrh,
Incense and kingly gold.

цитирай
19. kkabakciev - Хм, да. Точно така. Весело
06.01.2010 23:05
Изгонилият Дошков - със сигурност незаконно веднъж, а може би и два пъти, е член на някакво дружество. Руско. Велики до един учени и творци - международно, и изобщо отвсякъде къртещи. :-)))))
А Дошков е член на общността, която има ей това:
http://picasaweb.google.com/kkabakciev/KrasimirSAlbum?authkey=7zGEyu46wgU#5348402251888884402
Или това
http://picasaweb.google.com/kkabakciev/KrasimirSAlbum?authkey=7zGEyu46wgU#5378366788574170706
Или това
http://picasaweb.google.com/kkabakciev/KrasimirSAlbum?authkey=7zGEyu46wgU#5378395729372062178
И други подобни работи - вижте ги в галерията ми.

Весело, кво! Много весело! Наздраве! Със Старопрамен, естествено!
цитирай
20. svetlaen - Още веднъж, честито и поздравления!
07.01.2010 13:07
Това е само първата победа, Петре. Може би не толкова пълна, колкото би искал. Но си търпелив човек и знаеш, че и следващите победи ще дойдат. С теб съм.
цитирай
21. анонимен - Най-голямата победа в личен план за ...
07.01.2010 14:52
Най-голямата победа в личен план за Дошков ще бъде когато реши отново да стане филолог. (Или пък реши окончателно да стане юрист). Другото са просто съпътстващи събития, които заблуждават.
цитирай
22. svetlaen - за личните победи
07.01.2010 15:13
Кое е лична победа - това зависи от критериите личността, на която е принадлежи действието, окачествявано като победа или не-победа. А не от критериите на друга някоя личност. А критериите зависят от ценностите.

Ако на мен да защитя дисертация ми беше по-важна ценност от това да запазя човешкия си образ, щях да се напъна и поне да се явя на защита, а за другото - каквото СНС реши. Но не ми пука особено за дисертацията, както и за академичната кариера, така че просто ги зарязах. Някои ден може и да защитя, но не ми е приоритет.

Ако за Дошков справедливостта е по-важна ценност от адвокатската правоспособност или хабилитацията (му), аз мога само да уважавам това. И не бих го притискала да взима решения, защото това - да вземеш решение, също е въпрос на лична ценност, обстоятелства и други неща. Може пък да не му е приоритет да взима решения, какво от това. Животът на Дошков си е негов и той има пълното право сам да решава как да го изживее "в личен план".

А за другото, което не е в личен план, си има правила. Дори на мнозина да не им харесва, съдебното решение за забележката е знак, че Дошков знае правилата и може да играе по тях. Знае си и правата. Другото са спекулации и нечие наранено честолюбие.
цитирай
23. анонимен - Защо не си защитила дисертация ние ...
07.01.2010 16:20
Защо не си защитила дисертация ние не знаем защото ни липсва информация, факти и обстоятелства около нейното случване или неслучване. Може и да е от стремеж към съвършенство на крайния продукт, за което е нужно още време. Може и да е ВСИЧКО ДРУГО. Но представената горе версия е само една ТВОЯ интерпретация. Нищо повече. И тя е недоказуема като всички останали.


Не, просто 21 мисли повече от теб и по-искрено за доброто на Човека Петър Дошков. А това, че развитие като случващото се след март-април м.г. ОБЕКТИВНО обслужва интересите на някого, чиито интереси желаеш да бъдат обслужени, не ще и дума.

Борбата за "справедливостта" Дошков може спокойно да продължи да си я води и никой не го спира. Може много по-удачно дори тази борба да се води от ФИЛОЛОГА Петър Дошков, който просто си ходи на работа и си преподава на студентите. Без значение в какви отношения ще е с колегите си. Още по-добре е ако тази борба не придобива формите на персонален пехливанлък, който замества истинската борба за кауза.
Борбата за справедливост не бива и да се отделя от ИСТИНАТА (тук се има предивд нещо съвсем, съвсем конкретно).

"Съдебното решение за забележката" показва две неща, които знаем. Получилите юридическо образование в ПИФ най-често не познават законите и процедурите. Второто няма да го изрека, но то ясно присъства и се чете в самото решение (Не го подминавай).

цитирай
24. анонимен - удовлетворението не е само за Дошков
07.01.2010 16:20
Неговият успех удовлетворява всички, които също са на мнение, че правилата трябва да се спазват!!! Поздравявам го за брилянтно подготвения съдебен иск - за пореден път доказва, че е наясно с всички "ходове", следствия и последващи ги съдебни процедури!
Браво, г-н Дошков! Браво за търпението и за вярата!
Поздравления и за съдията, който отсъди в съответствие със ЗАКОНА!!!
Новата година започва с добри новини! Хаирлия да е!!!
цитирай
25. анонимен - смешния 21-23
07.01.2010 16:31
Те много хора са мислили доброто на Човека Иисус. И накрая си казали: "ех, как се прецака" :)))

Браво, Дошков!
цитирай
26. анонимен - Много хубав постинг 25
07.01.2010 16:46
Определено издава и налудничавост.
цитирай
27. анонимен - Do 25
07.01.2010 16:56
Ами ако не се закваси, Потерчо?!
цитирай
28. анонимен - една малка победа никога не е по-малка от голямото поражение
07.01.2010 20:12
Мирчев, малък си, Иване, само провалите ти са галеми.
А от Иван /Наздраве за истинските Ивановци :)/ само калта си си оставил, Иване!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ДОШКОВ!
цитирай
29. анонимен - Люнгов. Стига тъпотии и кьорфишеци
07.01.2010 20:21
Иктината е проста и ясна- сте ли за това Дошков да каже на момченцето с 35 номер обуща: "Оди да си играеш на панички в пясъка, научи азбуката и ела да се мериш с нас на конкурс, защото бъркаш приказките с действителността!" Ще помогнете ли това методико-математическо псевдо асистенско недоразумение с професоро-ректорска мантия да се окаже на борсата, за да доказва легитимността на далаверите в назначението си!?... Стига бе отрепки- не се правете на неднаещи! Ако Дошков не искаше от Мирчев да доказвасебе си, ТО ТОЙ ОТДАВНА ЩЕШЕ ДА ИМА ДОЦЕНТСКА КАТЕДРА!!! Не се правете на съчувстващи и неразбирнащи лицемери! Мирчев трябва да си отидете от ЮЗУ като неуспял на конкурс асистент!
цитирай
30. анонимен - Виж Люнгов
07.01.2010 20:32
И ти научи истина "проста и ясна".
Никой не е виновен за номера обуща, гащи, потник или каквото и да било друго, което носи.
Те нямат нищо общо със законността и справедливостта.
цитирай
31. kkabakciev - ЦИНИЗЪМ И НАГЛОСТ - УМОПОМРАЧИТЕЛНИ! Говоря за № 21 и 23
07.01.2010 20:51
Зад № 21 и 23 най-вероятно стои едно и също лице. И в двете съобщения се намеква, че Дошков не бил филолог. Заявява се в прав текст, че Дошков трябвало "пак да стане" филолог (сякаш не е).
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЦИНИЗЪМ! Защото на Дошков за трети път - и най-вероятно отново флагрантно незаконно - са отнети правата да се труди именно като филолог. Трудовите права са фундаментални в цивилизованото общество.
На официално заседание на административен орган в университет Дошков е наречен БЕЗ ВСЯКАКВИ ОСНОВАНИЯ И ОБЕКТИВНИ ФАКТИ ЛУД И ОПАСЕН ЗА СТУДЕНТИТЕ - от едно значително мнозинство! Взето е решение, увреждащо правата на Дошков като филолог, именно на основата на това явно невярно и тежко увреждащо твърдение.
Очевидно уволнението на Дошков не е нищо друго, освен следствие от ДИКТАТУРАТА НА ТОВА МНОЗИНСТВО, КОЕТО Е ДОВЕЛО НЕЩАТА ДОТАМ, ДОШКОВ ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН.
МОТИВЪТ Е ЯСЕН: ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ УВРЕДИ НА ДОШКОВ, КАТО ПЪРВО БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ЗА ЛУД, А СЛЕД ТОВА УВОЛНЕН, ОТНОВО НА БАЗАТА НА НЕВЯРНОТО - И ТЕЖКО УВРЕЖДАЩО - ТВЪРДЕНИЕ, ЧЕ Е ЛУД.
НО ТЪЙ КАТО НЕИСТИНАТА - ЧЕ ДОШКОВ Е ЛУД, НЯМА КАК ДА МИНЕ ПРЕД СЪДА, СА СКАЛЪПЕНИ НЕИСТИНСКИ И АБСУРДНИ ОБВИНЕНИЯ В "НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА". ПОДОБНИ ДЕЯНИЯ СА В КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА, КОЯТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ НАМЕСИ!
Познавам Дошков, вярно, не много отдавна, но съм напълно убеден, че не само не е луд и е напълно нормален, но е и изключително интелигентен и етичен, и висококвалифициран в две много сложни научни области - теоретично езикознание и право.
Ще кажа отново, че на мястото на Дошков отдавна бих си потърсил правата по съдебен ред за накърняването на честта, достойноството и доброто ми име. Той обеща - дори нееднократно - да го направи. Дали ще бъде срещу конкретни физически лица или срещу работодателя, няма значение. Законът дава възможност за избор - а дори и солидарно.
цитирай
32. анонимен - Много кратичко
07.01.2010 21:02
бе Кабакчиев. Дай по-подробно.
цитирай
33. анонимен - Най-известният композитор в Грамада:
08.01.2010 00:12


"проф. Румен Потеров - композитор


Роден на 25 август 1964 г.

Проф. д.изк.н Румен Потеров е български композитор.
Декан на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград."
цитирай
34. анонимен - Люнгов. Имат, защото става дума за комплекси
08.01.2010 09:34
На 30:Виждам, че си нормален, защото не се обръщаш към мен с другото ми име Плюнков, затова ще ти обясне какво съм казал: Външната видимост на анатомо-физиологически белези се отразява във психиката, когато като отклонение от стандарта за норма във вид на комплекси компесаторно с амбиции в други области за покриване на видимия дефект! Това в подтекст звучи така: "Може ходилото (третата скрита в гащите ръка) да ми е малко, но аз съм велик, защото мога да бъда перфектен подлец!"
цитирай
35. анонимен - Браво, Дошков!
08.01.2010 10:45
Нали знаеш: "свестните у нас считат за луди". Върви си по пътя, по който си поел. Не се връзвай на предатели и провокатори.
цитирай
36. анонимен - Няма връщане
08.01.2010 11:17
по този път. Той води само в една посока: в едно определено заведение.
Колкото по-рано, толкова по-добре за човека и за хорицата около него.
Иди си, Дошков, ПАК там. За тази болест лек няма, но все пак - помага.
цитирай
37. анонимен - Нормално е да има анонимни клеветници
08.01.2010 15:56
При положение, че неанонимни е имало.....
цитирай
38. анонимен - съгласен с 37
08.01.2010 16:41
Точно така! Свикнали сме с клеветници, доброжелатели, интриганти, самозвани психиатри и ако ги няма, някакси няма да е толкова интересно :-)...
цитирай
39. kkabakciev - Вчера го казах на Петър, сега и тук ще го кажа: отнася се до ДЪРЖАВАТА-КОЧИНА И НЕЙНАТА "АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ"
09.01.2010 06:52
Но имайте предвид, че това, което ще кажа, може да ви накара да не се обърнете никога към българското правораздаване - дори и тогава, когато имате остра нужда от него!
Както отдавна знаете, аз осъдих онзи развъдник на комунизъм, некадърност, криминалност и откровена простащина, наречен Институт за български език при БАН, за периода от 1988 до 1997 г. (по две дела - едното за периода 1988-91, другото за периода 1992-97) за това, че развъдникът не даде оценка на научноизследователската ми дейност и не обяви конкурс на щатното ми място за старши научен сътрудник втора степен. Нито един от мнозинството криминали, комунонекадърници и варвари в така наричащия се научен съвет, виновни за нанесените ми щети, не е платил от джоба си и една стотинка за престъплението! (Безспорно е налице престъпление, но не могат да се намерят виновните, защото това са решения с тайно гласуване на нещото, наречено колективен орган!)
И така, развъдникът беше осъден за периода 1988-1997 г., като това стана съответно (по двете отделни дела) през 2002 и 2005 г., а междувременно заведох дело за продължаващото изключително гнусно престъпление срещу мен и семейството ми (аз издържам семейство, нали така) и през периода средата на 1997 - средата на 2000 г. Това (подаването на иска) стана през 2002 г. Както знаете, днес сме 2010 г. - т.е. ОСЕМ ГОДИНИ ПО-КЪСНО, и съобразно с решение отпреди дни на СГС (невлязло в сила) ДЕЛОТО СЕ ВРЪЩА НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ И ЗАПОЧВА ОТНОВО!
Аз съм доволен обаче от това решение - като се абстрахираме от факта на грандиозното забавяне на неговото обявяване, и исках то да бъде точно такова, каквото е - по определени причини, които накратко ще опиша.
Всъщност аз вече съм описал част от тях в пост № 40 - kkabakciev 10.12.2009 22:51 в блога на Петър, тук:
http://petdoshkov.blog.bg/drugi/2009/11/30/sandanski-1-kraiat-na-sydebniia-protokol.445872
Става дума за това, че на първа инстанция по това дело така наричащата се съдийка Геника Михайлова издаде едно суперидиотско решение, което подробно е описано и в блога ми за съдебната система тук:
http://kkabakciev.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
И същата тази така наречена съдийка преди около месец беше кандидат за шеф на търговската колегия на Софийския градски съд! Можете да си представите какво означава това, т.е. какво представлява "КАДРОВАТА ПОЛИТИКА", ОСЪЩЕСТВЯВАНА В ТАКА НАРЕЧЕНИЯ БЪЛГАРСКИ СЪД! В този момент не знам какъв е изходът от избора и дали въпросната "съдийка" все пак не е избрана за шеф на съд!!!!!
Решението, с което делото се връща на първа инстанция, се свежда до това, че така наричащата се съдийка Геника Михайлова е издала НЕДОПУСТИМО РЕШЕНИЕ. Нарушението на закона се състои в това, че тя (цитирам току-що излязлото решение) се е произнесла по непредявени искове. Тук трябва да прибавя още, че самото това решение подлежи на обжалване пред ВКС и е възможно ответниците (които са развъдникът и БАН) да направят това. Не мога обаче да допусна, че ВКС ще стигне дотам, че да реши нещо друго и да обяви суперидиотското първоинстанционно решение за законно и правилно! Но ако ответниците обжалват (или един от тях обжалва), това, разбира се, допълнително ще забави въздаването на правосъдие.*
И така, да обобщим. Криминалният, суперпросташки, варварски, комунонекадърен така наричащ се Институт за български език при БАН, от 2004 г. (след изгонването ми от там) кръстен на името на отявлен сталинист в грубо и нагло нарушение на Конституцията и законодателството на страната, извършва гнусно престъпление в лицето на така наричащия се негов научен съвет, като десет години - от 1988 до 1997 г., не осъществява атестация на работата ми. Съден и за периода 1997 - 2000 г., т.е. имаме начало на противоправното поведение преди 13 (тринадесет години), считано днес, развъдникът тепърва предстои да получи правораздаване!?!? Респективно семейството ми и аз (защото семейството ми аз сме едно цяло - нали така) ТЕПЪРВА И ОТНОВО ще започваме да чакаме правосъдие за ПОВЕЧЕ ОТ УМОПОМРАЧИТЕЛНО НАГЛОТО КРИМИНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА ШАЙКАТА ТАКА НАРЕЧЕНА НАУЧЕН СЪВЕТ НА ДИВАШКИЯ ТАКА НАРИЧАЩ СЕ ИНСТИТУТ!
И така, какъв може да бъде коментарът тук? Ами, не може да бъде никакъв друг, освен следният:

ЕБАААААТИ ПРАВОСЪДИЕТО!
ЕБАААААТИ СЪДА!
ЕБАААААТИ ДЪРЖАВАТА!

Разбира се, Страсбург ще бъде сезиран. Това ще стане, когато измине процедурата тук - такива са правилата, и това означава още 2-3 години, след което ще се чака още 4-5 години да дойде редът на делото в Страсбург!**

ЕТО, ТОВА СА НЯКОИ "МАЛКИ", "СЪВСЕМ МАЛКИ" ИСТИНИ ЗА НЕЩОТО, НАРЕЧЕНО БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, ВСЪЩНОСТ ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГНУСНА КОЧИНА, И ЗА НЕЩОТО, НАРЕЧЕНО АКАДЕМИЧНА ОБЩНОСТ НА КОЧИНАТА! (Сравнете и с казусите на Петър Дошков!***)

_____
* Делото престоя на втора инстанция от 2003 до 2010 г. по две причини: (1) ответник по делото беше И Министерският съвет, и трябваше да минат години, докато накрая се реши, че МС може да бъде съден, накрая срещу МС беше образувано друго дело (което, между другото, в момента също така още е на първа инстанция); (2) И извън забавянето заради МС второинстанционният съд мота решеното преди дни дело с години (но издалите решението съдии не са виновни, защото те са може би четвърти или пети състав на тази инстанция - непрекъснато се сменяха състави, без да е искан отвод или нещо подобно).
** Страсбург може и отсега да бъде сезиран - не по съществото на делото, а заради забяването му, и аз вероятно ще се възползвам от тази възможност.
*** Наистина, тук не става дума за загуба на човешки живот или нещо подобно, но все пак отношението - разгледано и във времето, на което сме подложени моето семейство (дори не косвено, а пряко) и аз, от страна на правосъдната система, а много дълги години преди това и от страна на "академична система" е, ПОВЕЧЕ ОТ ВАРВАРСКО!
цитирай
40. анонимен - Няма ли начин
09.01.2010 11:18
по-бързо да се стигне до Страсбург?
И защо там толкова бавят делата, нали е Европа?
цитирай
41. kkabakciev - Има си правила в Страсбург, те са нормални, спазват се
09.01.2010 12:05
Основно правило: трябва да се измине процедурата в националната правораздавателна система. Това е нормално - тя може да ти реши въпроса в последната инстанция. По изключение, когато става дума за много важни неща като живот и пр., или пък при въпроси от голямо обществено значение, може да се сезира Страсбург веднага - и той да реагира. Така беше по делото на алтернативния синод.
Делата в Страсбург се бавят най-вече, защото има страшно много жалби. А тези от България вероятно поставят рекорд на глава от населението. Средната продължителност от подаване на жалба до разглеждане по същество, доколкото ми е известно, е пет години.
А, да не забравя да кажа, че Страсбург може да бъде сезиран и преди да е изминала процедурата в националната правораздавателна система - тогава, когато делото е продължило пет или повече години. Както виждате, в моя случай е осем. Самият аз имам още един-два такива случая.
цитирай
42. анонимен - Много е гнусно, разбира се. Само се ...
09.01.2010 12:10
Много е гнусно, разбира се.
Само се чудя откъде идваше на времето Кабакчиевото: "Казвам ви: Това ще стане само с дела."
цитирай
43. kkabakciev - Е, все пак става с дела
09.01.2010 12:12
Вече няколко пъти обяснявам на други места, че осъдих:
- институт при БАН, два пъти;
- БНТ;
- един строителен фараон;
- ВАК.
Не е малко все пак, нали. Даже един форумист в "Дневник" веднъж написа (тогава аз бях осъдил и МС - решението не беше в сила), че в държавата не е останало нещо, което аз да не съм осъдил, и че не бива изобщо да се оплаквам.

Но да коментирам по същество подтекста в горното съобщение. Той е: с дела не става. Аз бих попитал: а как става? Започнах работа в развъдника през 1985 г., и бях понижен в длъжност с постъпването ми там. Работих по този начин 17 години - като е имало десетки заседания по въпроса за моето атестиране и евентуално обявяване на конкурс на просташкия, некадърен, изродски така наречен научен съвет на така наречения институт. И въпреки че в един момент има дори признание (вписано в решение), че "Кабакчиев има качества да стане старши научен сътрудник първа степен",
НЯМА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС! СЕДЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ!
Е, добре. Питам автора на горното съобщение: КАКВО МОЖЕХ АЗ ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА ОБЯВЯТ КОНКУРС?
Да ги заплаша с пистолет? Да им се моля?
Направих единствено нормалното: дадох института под съд. И го осъдих. И даже стана така, че Отговорникът за тия работи ми даде възможност да доживея това решение (прецедент в Бг-правораздаването) - то излезе през 2002 г.
Разбира се, аз съм щастлив човек не заради това. Аз съм щастлив човек (до момента) заради доста други неща, част от които знаете.
цитирай
44. kkabakciev - Е, след като преди време поздравих Петър по този начин, не ми остава друго, освен и себе си да поздравя!
09.01.2010 12:31
Поздравявам се: http://vbox7.com/play:632e7eda

Храстът казал на дървото
Слез и ниско залегни
Виждаш, буря се задава
Тук до мен и ти се наведи
Ще преживеем дружно с тебе братко
Ще се скатаем от вятъра студен
Ще оцелеем сладко сладко
Ден след ден

Дървото клоните разклати
Погледна тъжно старата гора
Обрасла от досадни храсталаци
Вещаят бури, а цял живот пълзят
И преживяват си под чужда сянка
Така на завет от вятъра студен
И оцеляват сладко сладко
Ден след ден

И така животът продължава
Вечния си мъдър кръговрат
Някой постоянно оцелява
Защото други срещу бурята стърчат
Ден след ден
цитирай
45. анонимен - Кабакчиев,
09.01.2010 19:16
За тия седемнайсет години в развъдника са обявени маса конкурси за старши научни сътрудници.
Явно е, че си искал някакъв специален конкурс, за който да не могат да кандидатстват други хора.
Да си кандидатствал за някой конкурс, не - да искаш конкурс само за тебе. Това не е конкурс.
цитирай
46. анонимен - Ама кой е печелил конкурс, необявен за него?
09.01.2010 20:16
Дори да е сам на конкурс, може да бъде в БГ-то провален.
цитирай
47. анонимен - Една конкуренция на Лилето Илиева ...
09.01.2010 20:27
Една конкуренция на Лилето Илиева на времето.
цитирай
48. kkabakciev - Ще отговоря на № 45. Той прави спекулации, непочиващи на закона
09.01.2010 20:47
№ 45 (19:16) пише: "За тия седемнайсет години в развъдника са обявени маса конкурси за старши научни сътрудници."

И какво от това? Разсъждаваме. Аз, Кабакчиев, не съм диалектолог. Обаче въпреки това да се явя на конкурс по българска диалектология? Така ли? А съответният диалектолог да се яви на конкурс по терминология или общо езикознание?
Естествено, че конкурси се обявяват по съответни специалности с оглед съответни хора. Няма "специалисти по всичко".

№ 45, 19:16 пише: "Явно е, че си искал някакъв специален конкурс, за който да не могат да кандидатстват други хора."
Това са спекулации, непочиващи на закона. Не съм искал нищо. Просто съм очаквал да се изпълни законът, а именно чл. 42 (1) ЗНСНЗ: "Научните работници подлежат на периодично атестиране не по-рядко от един път на пет години." И никой НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ИСКА да се изпълни законът. Законът затова е закон - той се изпълнява, не се иска да бъде изпълняван. Нито пък, ако някой ИСКА нещо, то трябва да му се даде. Ще му се даде само това, което е законно.
Така или иначе, аз нищо не исках. Само констатирах - многократно, че не се изпълнява законът! И питах институтските некадърници защо не изпълняват закона.
А те защо не го изпълняваха ли? По крайно тривиални причини. Защото, първо, са некадърници. Защото, второ, са криминали - и искаха да ме ощетят. И ме ощетиха.
Фактът е факт: няма осъществена атестация на научноизследователската ми дейност! Съдът се е произнесъл, осъдил ги е. Какво повече има за обсъждане?

№ 45, 19:16 пише: "Да си кандидатствал за някой конкурс, не - да искаш конкурс само за тебе. Това не е конкурс."
Пак спекулации, непочиващи на закона. Вече казах - законът е ясен. Прави се атестация на работата на конкретния човек - и това е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, по закон. След атестацията се издава административен акт, в който трябва да пише: "Научният съвет констатира, че научноизследователската дейност на лицето ..... отгговаря на изискванията за старши научен сътрудник ..... степен - и на това основание обявява конкурс за званието старши научен сътрудник ..... степен."
Това нещо при мен не беше направено 17 години! Напълно умишлено! За 10 от тези 17 години институтът е осъден. За следващите периоди делата продължават. Какво да говорим повече? Не е ли вече ясно?

Тук обаче все пак се налагат и някои бележки.
(1) Възможно е атестация да не се осъществи, а вместо нея направо да се обяви конкурс за съответното звание на щатното място на съответния човек. И тук следва да се приеме, че обявяването на такъв конкурс е равностоен на атестиране акт. Има съдебни дела, решени на базата на тази схема. Аз знам за едно такова дело. Съдът отхвърли иска за следствията от неатестиране, тъй като е бил налице обявен конкурс - без атестация - на щатното място на кандидата. Но той не го спечелил. И въпреки това решил да претендира, че не е атестиран. Съдът му казва: "Вие не сте атестиран на място, но сте атестиран във ВАК - която е по-висша атестационна инстанция. И тя ви е дала отрицателна атестация ..... " Има резон, нали!
(2) Има и друг възможен вариант. Всеки може да се яви на конкурс, обявен на чуждо щатно място и да го спечели. И ако този спечелил чужд конкурс не е бил атестиран, но по този начин е получил претендираното звание, много ясно, че не може да претендира за щети от неизвършено атестиране. Тъй като със самото спечелване на конкурса той получава признание, че работата му отговаря на изискванията за получаване на това звание.
цитирай
49. анонимен - Лилето е губила всякакви конкурси.
09.01.2010 20:47
Губи и единично, и в конкуренция с Матеева. Успя на третия път. Живи са онези, които помнят конкурсните истории на Лилето.
цитирай
50. анонимен - и все пак
09.01.2010 21:13
Да не забравяме, че Петър Дошков спечели делото за нелепата забележка, наложена му в резултат на неадекватността на тандема Илиева-Мирчев :-)))!
цитирай
51. анонимен - Е, ние не забравяме,
09.01.2010 21:34
но и Кабакчиев трябва да ни въведе в туй-онуй
цитирай
52. анонимен - Изразът
10.01.2010 01:43
"живи са още тия, които помнят..." е литературна реминисценция, която далече надхвърля културата на присъстващите тук филолози.
Явно този, който я е употребил, е научил този израз от културен човек, с който е общувал.
Жалко, че повече няма да има тази възможност!
цитирай
53. kkabakciev - Не разбирам логиката на тия, според които "тука има нещо"
10.01.2010 07:05
Преди доста време обяснявах тук как така наричащият се Специализиран научен съвет по езикознание при ВАК не осъществи процедурата по защита на дисертацията ми ШЕСТ години - при законов срок шест месеца. И ВАК е осъдена за първите две години забава. Дойде един (една) и каза: "Оооооо, ама то тука има нещо!" И какво е това нещо, дето "го има"? Едно е съвсем сигурно, че го има - и то е една шайка изключително гнусни комунонекадърници, профани и диваци, които забавиха дисертацията ми ШЕСТ ГОДИНИ! А какво ДРУГО има? Вярно, доколкото такова голямо закъснение все пак не е характерно, сигурно има нещо и извън безспорната некадърност. Но аз не знам какво точно е то. Склонен съм да го обясня със забележителната мисъл, приписвана на Стамболов: "В България смъртен грях е да можеш!" Ето, кажете и вие тук, които сте преподаватели в университет, и някои са минавали през ВАК. Каква може да е причината една процедура да бъде забавена ШЕСТ ГОДИНИ? През първите 1-2 години ВАК беше "син" - и в президиума имаше свестни хора. Викаха неколкократно отговорните в некадърния "специализиран" съвет и им искаха обяснения защо дискредитират работата на ВАК. Но трябваше да ги уволнят! И може би са щели да ги уволнят, но .... Дойдоха червените диваци на власт. И с тях нов президиум. А новият президиум - отрепки с отрепки комунистически мръсни, просто не си мръднаха пръста четири години. Добре, има един съвет и има една дисертация в съвета, която трябва да се рецензира. И съветът не я рецензира. Ако съветът има претенции към труда, да назначи съответни критични рецензенти, които да му дадат отрицателни рецензии. Ама да не се рецензира една висяща в процедура дисертация? Това какво е? Това е престъпление! Извършено от шайка гнусни престъпници, освен некадърници!

Снощи става пак нещо подобно - както по въпроса за забавянето на дисертацията ми. Обяснявам как не съм атестиран 17 години и как за 10 от тях развъдникът е осъден. Идва някакъв (някаква) и казва: "Оооооо, ама то тука има нещо!" Добре, какво има? Аз съм бил искал нещо си особено, като например да ми открият специален конкурс. Ама какво значение има аз какво съм искал, бе, а? Аз може да поискам всичко! Може да поискам да ми бъде присъдена титла "световен гений". Ще мога ли после да съдя просташкия институт, че не са ми я присъдили? Естествено, че няма да мога! Обаче мога да дам под съд просташкия институт, че не ме е атестирал. И аз съм го дал! И съм го осъдил! Но да се обяснява как "ооооо, ама то тука има нещо друго" е нелепо. Единственото, на което може да се търси обяснение е: КАК Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМА ТАКИВА НЕВЕРОЯТНИ ТЪПАЦИ, ДИВАЦИ, НЕКЪДЪРНИЦИ И ИЗРОДИ В ЕДИН НАУЧЕН ИНСТИТУТ? Този въпрос - за компетентността и най-вече за морала на закононарушителите, викащият "ооооо, ама то тука има нещо друго" ИЗОБЩО не обсъжда!?!? И още по-интересният въпрос за тук е:

НЕ Е ЛИ СЛУЧАЯТ С ДОШКОВ НЕ ПРОСТО АНАЛОГИЧЕН, А ДОРИ ИДЕНТИЧЕН (КАТО ГЕНЕЗИС) НА МОЯ?

Не следва ли престъпното отношение към него да се определи на базата на мисълта на Стамболов? Както знаем, забавянето на процедури - или забавянето на разкриването на процедури - съвсем НЕ Е нехарактерно. И във вашия така наричащ се университет има такива явления - и не е само по отношение на Дошков. Има неразкриване на процедура и за Дечев. Аз неотдавна даже специално говорих с него по този въпрос. Не можах да разбера какво точно става. Но очевидно и самият той не може да разбере.

КАКВО СТАВА, а? Какво точно е това нещо, дето "ГО ИМА"?

Въпросът ми е към всички - и специално към спекулиращия по темата (№ 45 - анонимен - 09.01 19:16).
цитирай
54. анонимен - културата на 52
10.01.2010 08:55
"с който е общувал" - един културен филолог би казал "с когото", нали :-))))?
цитирай
55. анонимен - Много знаеш ти
10.01.2010 11:16
как би казал един "културен" филолог!
Така биха казали в Нов български, дето и по тестовете дават въпроси за падежи.
Нека Дошков каже откъде е изразът "живи са още тия, които помнят..." и ли поне да го продължи така, както е в оригинала.
Конкурси - бол. Но някои хора чакат "конкурс" за тях. Да видят в етимологичния речник какво значи "конкурс".
Дошков, това, дето "помниш", са лъжи и клевети, както обикновено. Не е голяма работа човек да спечели конкурс срещу Матеева, но случаят е такъв. Още повече че ти и "другарите" ти междувременно са я били избрали за шеф на катедра и тя кандидатства на конкурса в качеството си на такава (освен че е вече хабилитирана). В България няма дгуг човек, който се е хабилитирал при такъв конкурс като оклеветения от тебе филолог!
А за първия конкурс (този е втори), ВАК още не се е произнесъл. Няма и да се произнесе, но положението е такова.
Така че, който иска, да кандидатства на многобройните конкурси в страната, вече може и в чужбина да се кандидатства!
Специално Дошков години на ред трепереше Кърлова и Матеева да не обявят конкурс за хабилитация по синтаксис, на който да се яви някой от БАН и да го спечели. При това положение той ще трябваше да си вземе шапката и да се върне в бащината къще. Ако сега се обяви такъв конкурс, има поне двама от БАН, които ще се яват.
Естествено, Дошков също може да се явява по конкурси, като му изтече съдебното наказание.
цитирай
56. анонимен - Ех, Иванушка дурак
10.01.2010 11:31
Виж си ортаците(чките), негодяй!


"А за първия конкурс (този е втори), ВАК още не се е произнесъл. Няма и да се произнесе, но положението е такова." ?????????????????

"Естествено, Дошков също може да се явява по конкурси, като му изтече съдебното наказание. " ????????????????????????????????????

цитирай
57. анонимен - Потеров,
10.01.2010 11:46
когато поне те приемат в Съюза на композиторите,
тогава пиши, че си композитор.
Иначе друго основание за такова нещо нямаш и няма да имаш.
Да ти бере грехът ВАК-ът, който те е направил това, което не си! Но тактиката на подмазването на Балканите винаги е най-ефективната.
Не се заяждаш с хора, които не познаваш (на практика).
цитирай
58. анонимен - лъжи, лъжи...
10.01.2010 12:01
"Съдебно наказание" значи, че някой е осъден, нали? А "да изтече съдебното наказание" на някого - това означава "да изтече присъдата", или греша? Осъден ли е Дошков да не се явява на конкурси?

Или ако авторът на коментара, освен че се има за психиатър по призвание, смята ЮЗУ за пълноправна съдебна институция, а уволнението - за присъда?
цитирай
59. анонимен - Ха, ха
10.01.2010 12:06
Работело се до 14 часа на Ивановден.
Ех, Иванушка, все пак си си от Стоб.
Никакво V-то поколение не си, селянино с колелото.
цитирай
60. анонимен - "Съдебното наказание"
10.01.2010 12:16
значи, че когато някой е уволнен дисциплинарно, няма право да работи по специалността, по която е роботел, за определен срок. Възможно е обаче това положение да е променено, законите се ремонтират непрекъснато.
Ако е променено, Дошков още утре може да кандидатства някъде за асистент, доцент или за професор, както си иска. За асистентските места вече няма възрастови ограничения.
цитирай
61. анонимен - брей
10.01.2010 12:30
А какво му е съдебното на това "съдебно наказание"?
цитирай
62. анонимен - Лишената от
10.01.2010 12:37
"съдове" глава на Иванушка /мозъчни/.
цитирай
63. petdoshkov - Вероятно Илиева е в блога.
10.01.2010 13:20
Не намирам смисъл да я опровергавам. Презирам я. Не ми се щеше да кача в блога нейното писмо до Мирчев срещу мен. То е в материалите по делото за отмяна на Забележката. Дори съдът не е счел за необходимо да го коментира. Лазарова го внесе с цел да създаде представа за мен. Такива неща не минават в никой съд.
Мисленето а ла Илиева е ретрограндно. То не издържа критика в никой аспект.
цитирай
64. анонимен - молим!
10.01.2010 13:33
Пусни го, бе, Дошков, поне да се посмеем. Ако е като писмото й до Антони Стоилов, предчувствам голяма веселба нови словесни хитове.
цитирай
65. анонимен - Това изглежда като за психиатрия
10.01.2010 14:06
Цитат:

"Съдебното наказание" значи, че когато някой е уволнен дисциплинарно, няма право да работи по специалността, по която е роботел, за определен срок."

Такова нещо няма. Има право на уволнения да се обърне към съда. И съдът решава дали уволнението е законно или не. Рискът от негативи е изцяло за работодателя. Защото ако съдът реши, че уволнението е незаконно, работодателят търпи значително санкции, особено тежки са тези, че ще възстановява суми за НОИ. А НОИ не си поплюва и никога не пропуска да си събере парите. Докато уволненият - независимо дали е уволнен законно или не, не понася никакви негативи освен този, че вече не работи при работодателя. Ако това изобщо е негатив.

Цитатъ издава толкова порочен начин на мислене, че може би подлежи на психиатрична оценка.
цитирай
66. анонимен - Допълнение
10.01.2010 14:11
Цялото ЮЗУ страда после и олеква финансово заради Иванушка дура.
цитирай
67. анонимен - Люнгов. "Съдебно наказание!?"
10.01.2010 14:20
Такова нещо нямаше и в Татово време! Забраната да се практикува конкретна професия важи само, ако има решение на наказателен или административен съд! За наш късмет, уволняваните по КТ, в безправовата ни държава сме пощадени поне официално от този вид дискриминация, което не значи, че при унищожаване на критериите за професионален подбор са ни спасили от безотговорността на едноличните началници и директори!
цитирай
68. анонимен - бегооооом марш!
10.01.2010 14:45
Всички бегом в Съюза на учените! Какви учени сме, ако не членуваме в Съюза на учените?
цитирай
69. анонимен - Между Съюза на учените
10.01.2010 14:53
и Съюза на композиторите има доста голяма разлика.
Но и в двата приемат, ако имаш поне минимална изява в областта. Самореклами не се приемат.
А нека филологът да обясни откъде е изразът "живи са още тия, които...", щом го използва.
Да не говорим, че и един историк би трябвало да обясни. Има научни трудове по история върху този израз.
И един "изкуствовед" би трябвало да може да обясни, особено ако е с претенции.
Ако България беше културна държава, всеки образован българин щеше да може да го обясни.
А на Дошков ще му изпратя обяви за конкурси, в които, ако му е кеф, би могъл да кандидатства.
Що се отнася до дисциплинарното му уволнение - нито е отменено, нито ще бъде отменено. И би било крайно несправедливо и незаконно, ако бъде отменено.
цитирай
70. анонимен - А на Дошков. . . Що се отнася до д...
10.01.2010 14:58
анонимен написа:

А на Дошков ... Що се отнася до дисциплинарното му уволнение - нито е отменено, нито ще бъде отменено.


Блажени са вярващите!
цитирай
71. анонимен - Цецко Ракьовски: "Аз няма да ...
10.01.2010 15:04
Цецко Ракьовски: "Аз няма да приема решението на съда ако се отмени това уволнение!"
цитирай
72. анонимен - Ненаучна фантастика е
10.01.2010 15:22

да се обсъжда решение на съда, което още не е излязло.
Но това не измества въпроса за произхода на израза "живи са още тия, които...".
Като използвате тоя израз, трябва да знаете и какво искате да кажете с него, нали!
Да "публикува" Дошков, да "публикува". Единствената професия, която упражнява в последно време, е на измамник и лъжец. Те петимата от блога ще му се радват и ще го окуражават. И те си имат едно наум защо го правят,
с изключение на двама неадекватни. Две на три.
цитирай
73. анонимен - хубавият коментар 69
10.01.2010 15:23
ми напомня знаменитата реплика от филма "Кит": "Кит е имало, има и ще има!" :-)))

Уволнението на Дошков е точно толкова законно, колкото китът от филма съществува.
цитирай
74. анонимен - един въпрос
10.01.2010 16:35
През лятото се разбра, че Боряна Димитрова е подала молба за напускане. Знае ли някой как са се развили нещата?
Един ректор, който мисли искрено за университета си едва ли следва да слага "Да" на подобна молба.
цитирай
75. анонимен - Ето как е станало:
10.01.2010 17:10
Всички ректори са взели решение да се вслушат в думите на Красимир Кабакчиев и да се освободят от докторантите на Васил Проданов (не знам дали беше точно Васил - оня, за който пише Кабакчиев).
цитирай
76. анонимен - КТ
10.01.2010 17:47
Когато се подава ЗАЯВЛЕНИЕ (вече няма такова нещо като молба) за напускане с едномесечно предизвестие, не се пита ректора за съгласието му. Законът го принуждава да освободи работника или служителя. Последният дори не е длъжен да дава мотиви за напускането си.

Кой пита Мирчев в този случай дали мисли искрено за университета?
цитирай
77. анонимен - В такива случаи
10.01.2010 18:15
никой не пита Мирчев.
Още по-малко бръсне Дошков и Потеров.
Да не говорим за Гери Дянкова - нея в такива случаи никой за нищо я няма. Освен за пълна нула.
Каквато е и в другите останали случаи.
цитирай
78. анонимен - ти къде го...
10.01.2010 18:27
... то къде се пука, хе-хе.
цитирай
79. анонимен - Починът "Направи си сам"
10.01.2010 19:54
"Композиторският ми стил се характеризира с виртуозност, компактност на структурата, богата мелодична линия и усложнен ритмически и хармонически рисунък, наситена фактура. Творчество ми обхваща разнообразна по стил и характер солова инструментална музика с приоритет към крупната форма."
цитирай
80. анонимен - И все пак
10.01.2010 19:59
Как е реагирал Мирчев на "заявлението" на доц. д-р Боряна Димитрова? Шеф на важна в национален мащаб социологическа агенция, ценана от медии, от политически сили и т.н.
Нали за едното ЮЗУ работи! Се то му е в мисълта, горкия!
цитирай
81. petdoshkov - Апелирам към спокойствие.
10.01.2010 20:03
Неприемливо е да се отправят нападки към хора, изявявали личното си право на мнение, което е конституционно гарантирано.
Не са Ви виновни нито Р. Потеров, нито Г. Дянкова, нито Св. Енчева, а Вие самите.
Не гледай сламката в окото на другия, а виж гредата в собствените си очи.
цитирай
82. анонимен - По моето скромно мнение
10.01.2010 20:04
се е зарадвал, че се е отървал от поне един комунистически кадър.
Т.нар. социологиччески агенции са...
цитирай
83. анонимен - Боряна Димитрова не работи в ЮЗУ.
10.01.2010 20:06
Освободена е.Виж блога на Светла Енчева за мотивите, които Боряна Димитрова е изложила.
цитирай
84. анонимен - Не, Дошков
10.01.2010 20:08
Ти запази спокойствие!
С другото никой не може да се справи и да иска. Независимо от това дали някой неоснователно набеждава Потеров или Потеров неоснователно клевети някого.
цитирай
85. анонимен - От номер 80
10.01.2010 20:17
Мен не ме интересуват мотивите на Боряна Димитрова, нито какво пише в блоговете на Енчева или Дулов. Те са лесно отгатваеми.
Мен ме интересува реакцията на РЕКТОРА на институцията, от която заявява, че си тръгва един известен и популярен в медиите български социолог.
цитирай
86. kkabakciev - Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Това е мноооооого голям майтап!
10.01.2010 20:27
Някой/някоя пише:

"Специално Дошков години на ред трепереше Кърлова и Матеева да не обявят конкурс за хабилитация по синтаксис, на който да се яви някой от БАН и да го спечели. При това положение той ще трябваше да си вземе шапката и да се върне в бащината къще. Ако сега се обяви такъв конкурс, има поне двама от БАН, които ще се яват."

И тъй като под БАН няма как да не се разбира така нареченият Институт за български език при БАН, а аз познавам и кътните зъби - така да се каже - на този развъдник на комунизъм, некадърност, криминалност и простащина, мога да ви уверя в следното.

В просташкия развъдник няма ДОРИ И ЗА ЦЯР лице, на което тиквата му сериозно да отбира от синтаксис на българския език от гледна точка на модерното езикознание!

Не знам Дошков страхувал ли се е или не, но това съобщение много яко ме разсмя!

Браво!
цитирай
87. kkabakciev - Добавка във връзка с горното
10.01.2010 20:33
Отделен е въпросът, че действително, ако се обяви конкурс, е не просто възможно, ами съвсем сигурно, че ще се яви цяла сюрия "мнооого разбиращи от синтаксис" от БАН! :-)))))

Защото: работи ли се без парно, на заплата под тази на чистачка, с напълно несигурно бъдеще?

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Впрочем ето един цитат от статията ми в "Про и анти" за развъдника:

"Мнозинството от така наричащите се учени в този така наричащ се институт мисли, че българският език е “уникален феномен”. И те, и само те, “учените-българисти”, могат да го изследват. Защото са българи и защото институтът е в България! Този начин на мислене издава повече от невероятен профанизъм! Българският език е също толкова ценен и уникален, колкото е ценен руският, английският или циганският, и всеки друг изследван или неизследван език на планетата, включително на племената в джунглите на Африка! При положение че мнозинството така наречени учени от обсъждания институт нямат дори и бегла представа от постиженията на модерното общо езикознание (мое наблюдение), да се мисли, че Институтът за български език е уникален, защото изследва българския език, е същото, каквото би било да се мисли за един въображаем Институт за пингвинистика в Пингвинландия. В този “институт” изследват само и единствено “уникалната птица пингвин”. А иначе не познават таксономията на видовете! И дори не признават теорията на Дарвин!"
цитирай
88. анонимен - Мене пък ме интересува
10.01.2010 20:37
защо такъв ценен специалист като Сашка Васева е отблъсната от ЮЗУ, чиито възпитаник е.
Тя е много добре приета не само от медиите, но и от широките народни маси. Ползва се с признанието на всички политически сили.
Нейното отсъствие от академическия състав е неояснимо и непростимо!
цитирай
89. анонимен - А, това че Сашка
10.01.2010 20:43
по приляга на ЮЗУ от Боряна е ясно.
Всеки посетител на Благоевград още с влизането вижда плаката:
"30 години ЮЗУ"
И студентките на него. Нарочно аранжирани за по-представително като шантонерки.
цитирай
90. анонимен - Виж,
10.01.2010 20:48
съгласи се, че и възпитаниците на Партийната школа (АОНСУ) биха си били на място!
Да учиш как се манипулира съзнанието на хората по комунистически, да напишеш и дисертация за това, а после да станеш обективен социолог - "плува ли корабче", както казва един човечец.
цитирай
91. анонимен - Не, не така.
10.01.2010 20:52
Дай го така:

Виж

съгласи се, че и възпитаниците на Партийната школа (АОНСУ) биха си били на място!


Да учиш как се манипулира съзнанието на хората по комунистически, да напишеш и дисертация за това.


После да станеш обективен социолог - "плува ли корабче", както казва един човечец.


Мразя я! Защо на всички не раздадат по една агенция?!


Помогнете ми!
цитирай
92. анонимен - Не, не ме разбра!
10.01.2010 21:01
Естествено, че не може да раздадат на всички по една агенция!
Само на възпитаниците на Висшата партийна школа, и то - не на всички.
На най-добрите, най-верните и най-заслужилите!

От този блог научих за съществуването на въпросните агенции. Не гледам телевизия, а по вестниците си избирам информация и тая ми е убягнала.
цитирай
93. анонимен - Да, де, ама
10.01.2010 21:04
и да отговаряш за PR-а и да търпиш онзи плакат с шантонерките, дето го гледа всеки влязъл в Благоевград, не върви някак ...
цитирай
94. анонимен - Вижте, спорът ви е
10.01.2010 21:07
е безпредметен. Да речем, че Мирчев даде агенция на Серафимова. Тя какво ще е я прави? Проучване: "Отношението към ЮЗУ на хората, които имат отношение към ЮЗУ и го класират на престижното четвърто място."

Сега това работа на агенция ли е?
цитирай
95. анонимен - "Всеки вижда това, от което се ...
10.01.2010 21:09
"Всеки вижда това, от което се интересува" - както казала м-м Александра Колонтай (учихме го във Висшата партийна школа при Васил Проданов).
Сигурно има шантонерки, не само по плакатите! Има и политически шантонерки.
цитирай
96. анонимен - много добра идея!
10.01.2010 21:21
анонимен написа:
Да речем, че Мирчев даде агенция на Серафимова. Тя какво ще е я прави? Проучване: "Отношението към ЮЗУ на хората, които имат отношение към ЮЗУ и го класират на престижното четвърто място."


И ще настане затворен цикъл: Мирчев-Серафимова-"Струма"-Мирчев-Серафимова-"Струма"-Мирчев-Серафимова-"Струма"-Мирчев-Серафимова-"Струма"-Мирчев-Серафимова-"Струма"-Мирчев-Серафимова-"Струма"-Мирчев-Серафимова-"Струма"-Мирчев-Серафимова-"Струма"-Мирчев-Серафимова-"Струма"-Мирчев-Серафимова-"Струма"...

... нарцисизъм с двойно огледало!
цитирай
97. анонимен - "Всеки вижда това, от което се ...
10.01.2010 21:29
анонимен написа:
"Всеки вижда това, от което се интересува" - както казала м-м Александра Колонтай (учихме го във Висшата партийна школа при Васил Проданов).
Сигурно има шантонерки, не само по плакатите! Има и политически шантонерки.


Позицията на Мирчев спрямо Воденичаров ли имаш предвид? Така е. Прав си.
цитирай
98. анонимен - Боже, докъде стигнахте,
11.01.2010 00:09
или още можете?
Халал да ви собственото Его /истично/ Нищичко
цитирай
99. анонимен - Каква ли ще е причината?
11.01.2010 19:14

анонимен написа:
Потеров, когато поне те приемат в Съюза на композиторите,
тогава пиши, че си композитор.
Иначе друго основание за такова нещо нямаш и няма да имаш.
Да ти бере грехът ВАК-ът, който те е направил това, което не си! Но тактиката на подмазването на Балканите винаги е най-ефективната.
Не се заяждаш с хора, които не познаваш (на практика).


Грешка! Някъде от около началото на втората половина на декември Потеров наистина вече не пише в този блог.

Възможни причини?

Вариант 1 - Похвалите за Факултета по изкуствата в Отчетния доклад, който чухме на Общото събрание на ЮЗУ (Каквото и да се крие под това).

Вариант 2 - Върнал се е и е прочел предишни свои постинги (да се чете КЛЕВЕТИ). И може би дори и него го е обхванало чувство за срам.

цитирай
100. анонимен - Записки на съдебния лингвист
11.01.2010 21:35
Вижте, идентификацията на автор на писмен текст по лингвистични критерии е напълно възможна, но изисква специални усилия, които случаят/случаите тук не заслужават.
Много по-лесна е идентификацията по адресите, която, доколкото ми е известно, стриктно се води (не в ЮЗУ).
цитирай
101. анонимен - Поради големия интерес
12.01.2010 00:27
към въпросите за идентификацията на автор ще добавя, че в теоретичен план за първи път тези въпроси са разгледани от проф. Славчо Петков, в книгата му "Език и личност" (същият "Слави Петков", когото Дошков обяви за покойник, но той си е жив и относително здрав).
След това има и други трудове по въпроса - руските автори цитират проф. Петков, другите - не.
През 1985 една група под ръководството на проф. Енчо Герганов получи задачата да идентифицира автора на стихотворение с акростих "Долу Тодор Живков", излязло във вестик "Пулс". Излязоха със заключение, че науката още не разполагала със средства да идентифицира автор по толкова кратък текст, което е смехотворно.
Естествено, ако е трябвало да идентифицират автора НАИСТИНА, лесният път е бил да се тръгне по линия на разкриването на акростиха. "Работата" на комисията на проф. Герганов е била за създаване на впечатление, че авторът уж се търси от милицията.
цитирай
102. анонимен - Пак грешка!
12.01.2010 00:40
Към тези въпроси този форум не проявява интерес.
Но е интересно наистина

1. Защо около средата на декември спряха постингите на Р.П. в този блог?

2. От къде отчетния доклад на ЮЗУ се изпълни с тези похвали за Факултета по изкуствата?

3. Защо авторът на постингите спря и с постингите си, и с клеветите си?
цитирай
103. анонимен - Към 101, може и към 102
12.01.2010 01:47
Книгата на Сл.Петков е Език & Личност.
Та: идентификацията как става: според езика, или според Личността /на пишещия или на тълкуващия?/
цитирай
104. анонимен - Отговор от 102
12.01.2010 01:51
Въобще не ме вълнува това. Ето ги пак трите въпроса.

1. Защо около средата на декември спряха постингите на Румен Потеров в този блог?

2. От къде отчетния доклад на ЮЗУ се изпълни с тези похвали за Факултета по изкуствата?

3. Защо авторът на постингите спря и с постингите си, и с клеветите си?
цитирай
105. анонимен - Дошков,
12.01.2010 02:21
ти пак блесна с библиографска осведоменост!
Възможно е да е "Език & личност".
Идентификацията става така: ако някой използва израза "живи са още тия, които...", но не знае какъв е произходът на израза, значи е чул този израз от някОГО. Несъзнателно имитира чужд идиолект.
Тъй като в България броят на хората, които активно използват този израз, е равен на единица, лицето се идентифицира и се търси около него.
Това е само един пример, който те засяга пряко. Иначе блогът ти дава материал не толкова за лингвистични наблюдения, колкото - материал за народопсихолог.
Понеже започнахте темата кой как е станал асистент, нека Гергана Дянкова да разкаже как е станала тя! Сещам се за нея, защото нейният идиолект лесно се идернифицира.
цитирай
106. анонимен - Илиева, не се заяждайте с Гергана ...
12.01.2010 02:31
Илиева, не се заяждайте с Гергана Дянкова, не разводнявайте форума, а темите, които ви вълнуват са прекалено тесни и за друг форум.

Но - като за този форум е важно, включително и самият Дошков да се замисли над въпросите.


1. Защо около средата на декември спряха постингите на Румен Потеров в този блог?

2. От къде отчетния доклад на ЮЗУ се изпълни с тези похвали за Факултета по изкуствата?

3. Защо авторът на постингите спря и с постингите си, и с клеветите си?

цитирай
107. анонимен - "...включително и САМИЯТ ДОШКОВ!"
12.01.2010 03:05
Прието е да се казва "самият Господ", "самият Дошков"
изглежда малко неубедително.
Странно е, че Потеров ви вълнува толкова! Сигурно сте
почитател на неговото голямо изкуство?
Един от многото...
цитирай
108. анонимен - Вероятно човекът си има семейни ...
12.01.2010 03:13
Вероятно човекът си има семейни неприятности и не е това, което мислите. Ето какво има за фамилията: "Потеров е един от най-скъпо платените адвокати в града. Защитава предимно хора от подземния свят. Той бе нает и от обвинения като поръчител на убийството на Георги Николов-Мечката руски бизнесмен Анатолий Домнушкин. През 1999 година срещу Потеров бе извършено нападение - двама маскирани заляха жилището му с бензин и пред очите на осемгодишния му син го запалиха. Случаят предизвика широк отглас тогава, но

бандитите така и останаха неразкрити

цитирай
109. анонимен - към параноика Алберт, Щирлиц и т.н.,
12.01.2010 07:26
Не пропускай да проучиш връзките между Потеров и Хари Потър! Може да излезе нещо!

Може би Потеров ти прави черни магии, също като една бивша колежка? Или може би, невидим, те шпионира и рови в личните ти вещи, като една друга бивша колежка? Или може би е в заговор с Андрей Райчев срещу теб, като една трета бивша колежка?

Не подценявай връзките между Потеров и Потър.
цитирай
110. анонимен - пак към параноика Алберт
12.01.2010 07:30
Ние знаем какъв ти е проблемът. А форумът да се готви за продължение.

И шоу.
цитирай
111. kkabakciev - Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! За пореден път ще ме скъсате от смях
12.01.2010 11:19
Като сериозен лингвист и семантик (да не говорим, че съм и направо велик, нали така) ви казвам категорично:

АБСОЛЮТНО КРЪГЛО МАЛОУМИЕ Е ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ МОЖЕ ДА ИМА ТАКОВА НЕЩО КАТО "ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЧОВЕК ПО ИЗРАЗНИТЕ МУ СРЕДСТВА"!*

Ама нищо де, нека да става весело!

_____
* Може да има индикации, ама индикациите не са доказателство.
цитирай
112. анонимен - Кабакчиев, скрийте се за малко.
12.01.2010 12:00
Ще е полезно за ЮЗУ. А после пак добре дошъл.

Та попитахме:

1. Защо около средата на декември спряха постингите на Румен Потеров в този блог?

2. От къде отчетния доклад на ЮЗУ се изпълни с тези похвали за Факултета по изкуствата?

3. Защо авторът на постингите спря и с постингите си, и с клеветите си?
цитирай
113. анонимен - Г-н Кабакчиев,
12.01.2010 12:05
може ли да ни дадете малко по-обстоятелствени разяснения?
Рядко имаме възможност да общуваме с велики хора (даже - никога), искаме да се възползваме от този щастлив случай!
цитирай
114. анонимен - до 113 (Алберт, Щирлиц)
12.01.2010 13:11
Ето какъв е проблемът ти (резюме, пълната версия предстои - рано или късно):

Трябва да поработиш върху ръкуването си. Когато се ръкуваш с висшестоящи, все едно им правиш свирка. На някои от тях раболепничеството и натягането ти им е неприятно. Особено ако са мъже.

Та.

Първо - изправи гърба, не се привеждай толкова. Устата - по-далече от колана на висшестоящия. А и като се навеждаш, задникът ти лъщи. Аромата му не можем да променим, но поне да не изпъква толкова.

Второ - стегни китката. Много е гнусно за нормалните хора да се ръкуват с гъзолизци с такива меки китки.

Трето - когато първото и второто са изпълнени, чак тогава подаваш ръка.

Сега - да порепетираме:

Първо - изправяш гърба.

Второ - стягаш китката.

Трето - подаваш ръка.

И пак:

Първо - изправяш гърба.

Второ - стягаш китката.

Трето - подаваш ръка.

Упражнението го повтаряй стотина пъти всеки ден. Когато започнеш да го правиш добре, вече може да рискуваш да поздравиш някой човек с достойство и да се надяваш, че няма да го е много гнус от теб.

Поне не физически. Душевната и моралната ти гнусота са тема на друг разговор.

Та.

Първо, второ, трето.

Почвай, какво чакаш?
цитирай
115. анонимен - от 114
12.01.2010 13:14
Извинявам се на 113, имах предвид Алберт, Щирлиц, Азимов - 112, 108, 106 и т.н.
цитирай
116. анонимен - до 114
12.01.2010 13:31
Омотала си тотално авторството на постингите на предишните. По-лесно ще ти е да се концентрираш върху долните въпроси:

1. Защо около средата на декември спряха постингите на Румен Потеров в този блог?

2. От къде отчетния доклад на ЮЗУ се изпълни с тези похвали за Факултета по изкуствата?

3. Защо авторът на постингите спря и с постингите си, и с клеветите си?
цитирай
117. анонимен - http://www. youtube. com/watc...
12.01.2010 13:48
http://www.youtube.com/watch?v=zXkBGW5JXPQ

Поздрав за параноиците, кариеристите и обикновените злобари от форума.
цитирай
118. анонимен - Ама чакайте
12.01.2010 13:53
Защо да пренебрегваме въпросите?! Важнички изглеждат.
цитирай
119. анонимен - пак към Азимов
12.01.2010 13:53
И да знаеш, че това, което се опитваше да постигнеш - първо с поклони, меки китки и натягане, а после - с анонимен рекет - не мина.

Продължавай да си задаваш трите въпроса, но си знай - това, което ти се случва от началото на годината до днес включително, е само началото.

По-неприятното е, че по такъв начин ще ти се случват нещата, че ще е невъзможно да заплашиш когото и да било.

От тебе се учим.
цитирай
120. анонимен - Е, добре. Щом настоявате
12.01.2010 14:24
анонимен написа:
Може би Потеров ти прави черни магии, също като една бивша колежка? Или може би, невидим, те шпионира и рови в личните ти вещи, като една друга бивша колежка? Или може би е в заговор с Андрей Райчев срещу теб, като една трета бивша колежка?
Аз като чуя "бивша колежка" се сещам за този анонимен постинг под номер 188 в "Дневник"

Вж. http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/05/09/494129_policiiata_zabavila_proverkata_na_dekana_vodenicharov/

"Наистина, човек като си даде сметка за какво се води тази борба, единственото, което излиза на преден план е само незаконното пребиваване на Воденичаров в Университета. Не знам, който и да е, от тези подписали писмото да е срещу Мирчев. Смело мога да кажа - НИКОЙ. Сигурно някой ще оспорва това ми твърдение и ще ми даде за пример Потеров, но дори и той знам, че не е срещу Мирчев. Не мога да твърдя каква е причината, след като бяха толкова близки, да се настрои така, но той никога не е мразил Мирчев.А той пък най-малко иска да го сваля от поста му. Дори и предложението на Мирчев да го направи зам. ректор преди време не го поблазни по никакъв начин.
Може би се чудите откъде знам всичко това. Коментирали сме много пъти всички ситуации. Мога да кажа, че съм негов приятел и знам много неща за Потеров.
Ето защо категорично казвам, че Потеров не мрази Мирчев и не му желае злото. Просто на някакъв етап са се разминали в разбиранията си, които обаче съвсем не са преодолими и вярвам, че отново ще работят заедно. А Потеров за този Университет би дал всичко.
Запомнете го това. Не го интерпертирайте по каквито и да е начини и приемете този факт като истина."

цитирай
121. анонимен - Азимов и Приключилов - новият тандем
12.01.2010 15:04
Казват, че противоположностите се привличат :-).

С Приключилов обаче този форум е приключил, само дето Приключилов още не го разбира. Сега Азимов е по-интересен. Причините за възраждането му от пепелта - не по-малко. Ако на Приключилов толкова му се бута между шамарите, нека обмени информация с Азимов за общия им враг - нали "съединението прави силата" :-).
цитирай
122. анонимен - Нещо се
12.01.2010 15:08
изнерваме от "Дневник"
цитирай
123. анонимен - Чета и по-скоро
12.01.2010 15:22
оставам с впечатлението, че "бившата колежка" се "бута между шамарите". Горе имаше три въпроса интересни за ЮЗУ по-скоро, отколкото за Център за либерални стратегии или някакво друго NGO.
цитирай
124. анонимен - Стефане, стига вече.
13.01.2010 01:14
Осъзнай се, нали имаш с благословията на любимия си Мирчев обявен конкурс.
цитирай
125. анонимен - Не, Румене, дайте да оставим разните
13.01.2010 01:23
там любови, отношения, дай по-делово да караме. Вчера и днес бяха поставени важни въпроси:


1. Защо около средата на декември спряха постингите на Румен Потеров в този блог?

2. От къде отчетния доклад на ЮЗУ се изпълни с тези похвали за Факултета по изкуствата?

3. Защо авторът на постингите спря и с постингите си, и с клеветите си?
цитирай
126. kkabakciev - Отговарям на 113
13.01.2010 09:54
№ 113, анонимен, 12.01 12:05 пише: "Г-н Кабакчиев, може ли да ни дадете малко по-обстоятелствени разяснения? Рядко имаме възможност да общуваме с велики хора (даже - никога), искаме да се възползваме от този щастлив случай!"

Иронията приемам като свидетелство за добро чувство за хумор (на изказващия иронията). Щото великият си е велик, нали така. Но ето отговор на въпроса по същество.
Автор съм на теория за фундаментални общоезикови закономерности - отнасящи се до това, че граматическите маркери в даден конкретен естествен език са функция от липсата или наличието на съвсем други (от друг тип) граматически маркери. В частност, доказвам, че наличието на граматически маркери за вид, а именно за противопоставянето "свършеност/несвършеност" (говоря крайно опростено, за да бъда разбран от неспециалисти) в едни езици (в един конкретен език) води до липсата на системно разпространени граматически маркери за темпорална ограниченост в същите езици (в същия език). А кои са системно разпространените маркери за темпорална ограниченост в езици от типа на английския, и конкретно в английския? Ами това са ..... определителният и неопределителният член! Тоест, това е членът (the article). През дългите години, откакто се занимавам с това, тази констатация е била посрещана по най-различни начини - от много сериозно, до неудържим смях. Смехът е бил изключително в тая "държава". Следва да отбележа, че именно заради теорията си и конкретно заради горната констатация съм канен да изнасям лекции в много университети в Западна Европа, главно скандинавските страни (и съм ги изнасял). Плащаха се толкова добре, че веднъж не само пребивавах с хонорарите няколко месеца в Швеция, но дори се върнах от там с кола (е, не нова, разбира се). В България, обратно, никой никога не ме е канил да изнасям нито лекция, нито каквото и да било. Напротив - работата ми и личността ми винаги са били приемани, както се казва, на нож. Разбира се, и моето отношение към българските комунодиваци винаги е било на принципа "око за око, зъб за зъб".

Но да оставим настрани българското комуноварварство. Как ви се струва това за системните маркери? Достатъчно велико ли е или не е чак толкова велико? Щото аз мисля, че е достатъчно. Но сега нямам време - може друг път да се опитам накратко да обясня горното в малко по-големи подробности. Впрочем сещам се, че неотдавна подготвих първата част на един knol. Можете да го видите, оттам ще получите представа за значимостта на нещата, които обсъждам:
http://knol.google.com/k/krasimir-kabakciev/aspect/24sw895mq40z2/4#
Но, надявам се, че не мислите, че една цяла теория за фундаментални закономерности може да бъде обяснена с две-три съобщения - пък били те и дълги - нали? Който иска да разбере в по-голяма дълбочина - и мисли, че може да го постигне, да си купи и да прочете книгата ми: Aspect in English: a 'common-sense' view of the interplay between verbal and nominal referents", Series: Studies in Linguistics and Philosophy, Vol. 75 2000: Springer:
http://www.springer.com/linguistics/semantics/book/978-0-7923-6538-9
Може да опита и с граматиката ми на английския език, която все още тук-там може да се намери. В нея относително по-простите неща са обяснени на съвсем достъпен език и всеки интелигентен човек може да ги схване.
Уверявам всички, които се интересуват от това, че има определени аспекти на теорията ми, които са изключително интересни. Но за да се стигне до разбирането им, трябва много обяснение от моя страна - и усилия от страна на адресата :-)))))
цитирай
127. анонимен - Дечев, кой си ти, та да търсиш лични отговори от
13.01.2010 11:47
проф. Потеров. Това не е възпитано. не е слух говоренето, че ти предаде каузата и другарите си. Пресметлив си, Дечев. Без другите си нищо - хленчещо подмазващо се същество на Мирчев.
цитирай
128. анонимен - Вижте, запазете спойствие! Ако ...
13.01.2010 12:00
Вижте, запазете спойствие! Ако някой може да повдигне светлина по тези въпроси, да я повдигне. Ако смята, че са неуместни, да обясни защо са неуместни.

1. Защо около средата на декември спряха постингите на Румен Потеров в този блог?

2. От къде отчетния доклад на ЮЗУ се изпълни с тези похвали за Факултета по изкуствата?

3. Защо авторът на постингите спря и с постингите си, и с клеветите си?
цитирай
129. анонимен - неуместни са, защото са абсурдни
13.01.2010 12:11
А на абсурдни въпроси никак не може да се отговори. Например - защо от четвърти януари насам Стефан Дечев престана да прави сексуални намеци на Пискова. И по десет пъти на ден да задаваме този въпрос, трудно ще му се намери отговор.
цитирай
130. zalashopov - Ха, така!
13.01.2010 12:18
анонимен написа:
Осъзнай се, нали имаш с благословията на любимия си Мирчев обявен конкурс.


Румене, можеш ли да ми кажеш къде е този "обявен конкурс" за да се запозная с него. Имаш и административна власт. Можеш ли да наредиш да го сканират, както е "обявен" и да го постнеш тук?
Благодаря ти предварително!


До 129. Почини си малко. Стига си висяла мрежата

До 127 Мисли с главата си! Впечатленията от "терена" са винаги по-полезни и точни от телефонни и скайп-дезинформации.
цитирай
131. анонимен - А защо не се обърнеш за конкурса , Дечев,
13.01.2010 12:48
Към Мирчев. Там е ключът от бараката. Останалото е пошлотия.
цитирай
132. анонимен - Не, давайте
13.01.2010 12:58
акъл на Дечев какво да прави! Повдигат въпроса и той затова пита. Иначе друго питаше. Не се правете на разсеяни.
цитирай
133. анонимен - Да де , ама
13.01.2010 13:14
Излиза, че се нахвърля върху друг преподавател със скудоумици. Дечев не може да търси сметка от никого за неговото поведение в нета. Върви, Дечев, при Мирчев. Там се зъби.
цитирай
134. анонимен - А бе дайте да караме под ред. Похв...
13.01.2010 13:21
А бе дайте да караме под ред. Похвалите към Факултет по изкуства в ректорски доклад са си направо СЪБИТИЕ за ЮЗУ в момента. Трябва да има и обяснение. И не са, не са "скудоумици".
Подчертаното изнервяне показва, че се задават точните въпроси.
цитирай
135. анонимен - Извинявайте, но Потеров малък ли е, ...
13.01.2010 13:26
Извинявайте, но Потеров малък ли е, че все "бившата колежка" взема думата вместо него? Да беше отишла и при Ахчиева.
цитирай
136. анонимен - Не бил на Общото събрание
13.01.2010 13:41
Дайте този доклад на Мирчев. Не ни оставяйте да тънем в неведение. Може да е обективно всичко.
Но все пак изглежда, че Дечев търси сметка не от точния човек. Мирчев е виновникът, защото той пише годишния доклад, а не Потеров. Дечев - вразуми се, да не искаш да кажеш, че Мирчев те е отлюспил. Не съжалявай, има и по-зле.
цитирай
137. анонимен - Поправка
13.01.2010 13:49
Не билА на Общото събрание.
цитирай
138. анонимен - Конвулсиите на безсрамието
13.01.2010 14:47
анонимен написа:
... да не искаш да кажеш, че Мирчев те е отлюспил.


За да има отлюспване, трябва първо да има залюспване. А залюспването беше само в Потеровите клевети.
цитирай
139. анонимен - Потеров не е виновен
13.01.2010 15:09
Умозаключенията му се градяха на собствен житейски опит.
цитирай
140. анонимен - 139 е прав!
13.01.2010 15:13
Вервайте ми!

Министър Абрашев
цитирай
141. анонимен - Дечев, Дечев, негоднико.
13.01.2010 15:43
Ти не си важен - оценката за теб е презрение. Слаб си, мойто момче, да се бориш за кауза - иначе щеше да продължиш сам. На кого помогна безкористно. Ако нямаш файда от нещо, нищо не правиш. Пресметлив и завистлив тип е тоя Дечев, пък и дребнав. Бори се, мойто момче.Мирчев и системата в ЮЗУ са враговете ти. Тръгни срещу Мирчев, не се прави на интересен. Загуби престиж и ореол, понеже предаде другарите си. Сега действаш като провокатор.
цитирай
142. анонимен - Не може Дечевп без ЮЗУ
13.01.2010 15:53
Не може Дечев да тръгне срещу Мирчев. Я кажи бе Дечев защо Мирчев януари миналата година ти опрости да върнеш едни парички, които беше надвзел без да имаш право а ? А бе лайно такова колко пъти напуска ЮЗУ? Защо и се върна пак в него бе мазник.
цитирай
143. анонимен - Потеров, освен, че
13.01.2010 15:53
бълвате клевети по адрес на други хора, към Вас не е имало никакви персонални обиди. Не се изнервяйте! Запазете спокойствие! Споделяйте си и мнението. Все пак сте "свободния дух" (цитат по постинг на "бивша колежка").
цитирай
144. анонимен - Към Мирчев. Там е ключът от барак...
13.01.2010 17:44
анонимен написа:
Към Мирчев. Там е ключът от бараката. Останалото е пошлотия.

Обявен ли е конкурс за Дечев, къде е публикувана обявата?/ Хммм, това е интересно!!
цитирай
145. petdoshkov - Стефан Дечев не ми е безразличен.
13.01.2010 23:53
Смятам, че няма да го засегна, ако оглася част от Протокол на АС от 19 декември 2009г., за да избегнем гадание за "неговия конкурс".
Стефан не е дете и може спокойно да обясни дали АС е гласувал конкурс през януари или не, защото нещата се влачат.
Моето мнение е, че е налице забава от около 5-6 месеца от искането му от ФС на ПИФ чрез Софка Матеева за обявяване на конкурс.
П Р О Т О К О Л

№ 19

от заседанието на Академичния съвет, състояло се на 16 декември 2009 година
ПРИСЪСТВАЛИ: проф. д-р Ил. Гюдженов, проф. д.н. Л. Кръстев,
проф. д.н. М. Глушкова, проф. д-р Н. Христова,
проф. д-р Н. Огненска, проф. д.н. П. Паризов,
проф. д-р Р. Потеров, проф. д.н. Р. Русев,
проф. д-р С. Матеева, проф. д.н. Цв. Ракьовски,
проф. д.н. В. Мадолев, проф. д-р Ч. Николов,
доц. д-р Ант. Стоилов, доц. д-р Б. Юруков,
доц. д-р В. Китанов, доц. д-р Д. Кр. Димитров,
доц. д-р Д. Георгиева, доц. д-р Д. Тодорина,
доц. д-р Ем. Куков, доц. д-р М. Колева,
доц. д-р М. Серафимова, доц. д-р М. Михайлов,
доц. д-р Р. Мадгерова, доц. д-р Ст. Щраков,
доц. д-р Ст. Стоянов, доц. д-р Ст. Манев,
гл. ас. Ант. Антонова, гл. ас. д-р К. Тюфекчиев,
К. Кирилов, Анна Петрова, Н. Тахов.
ОТСЪСТВАЛИ: проф. д-р Ив. Мирчев, проф. д-р Ал. Рангелов,
доц. д-р Г. Л. Георгиев, доц. д-р Г. Дянкова,
доц. д-р Д. Ст. Димитров, доц. д-р М. Пискова,
доц. д-р Хр. Патев, гл. ас. Р. Илиева,
Г. Георгиев, З. Гюдженова, Ив. Нецов,
М. Петрова, Р. Топалска.
ПРИСЪСТВАЛИ ОЩЕ: доц. д-р Н. Филипова, проф. д.н. К. Костов,
доц. д-р Тр. Попкочев, проф. д.н. Й. Гошев,
доц. д-р Г. Апостолов, доц. д-р Ив. Георгиева,
доц. д-р П. Миланов, ст. ас. Иво Дамянов,
доц. д-р М. Михов, Тр. Мудурски.


Заседанието на Академичния съвет беше открито и ръководено от заместник-ректора – доц. д-р Рая Мадгерова, която обяви, че има кворум за провеждането му.
...
7.3. Поради техническо несъответствие в документацията отлага обсъждането на предложение от Правно-историческия факултет – Протокол № 7 / 30.10.2009 г. на ФС, за обявяване на конкурс за редовен доцент по История на България (Нова и най-нова българска история).
Да – 28. Против – 1. Въздържали се – няма.


СЕКРЕТАР ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР
Камелия Илиева Доц. д-р Рая Мадгерова

Актът на АС е общ административен акт. Недопустимо е да се правят грешки, ако това се има предвид под "несъответствие в документацията".
Сега обаче трябва да се готвя за делото на 15 януари в РСС. Пък ми се спи. Но трябва, защото утре ще пътувам.
цитирай
146. kkabakciev - Да пожелаем успех на Петър на 15 януари!
14.01.2010 08:32
А който иска, да види едно интересно интервю на един историк, завършил Великотърновския университет (когото не познавам), което е интересно и в първата си част - политическата, и във втората - отнасяща се до новия закон за академичната област:

http://www.obshtestvo.net/content/view/1561/12/
цитирай
147. svetlaen - успех!
14.01.2010 11:37
Петре, стискам палци! Дано справедливостта възтържествува и този път!
цитирай
148. анонимен - Голяма тълпа
14.01.2010 19:05
роми вече заема позиции пред съда.
Очаква се отново шоу, в което Дошков псува Вера Лазарова, а Лазарова кълне Петър Дошков.
Шоуто се финансирало от международна ромска фондация, която ще го филмира, за да доказва пред света, че в България истинските цигани са българите, а ромите са почтени хора и нямат нищо общо с циганията.
Средствата от фондацията се разпределяли между участниците в шоуто, май.
цитирай
149. анонимен - но това е нищо
14.01.2010 20:19
в сравнение със сеира, който предстои да направи Лилия Илиева. Очаква се холандските създатели на Биг Брадър да дойдат с цел да почерпят идеи за нов тип риалити формат на базата на изцепките на Лилето.
цитирай
150. анонимен - Пожелание за Успех
15.01.2010 00:41
за Дошков днес!
цитирай
151. анонимен - Дайте шанс на младите учени и уни...
15.01.2010 11:17
Дайте шанс на младите учени и университетски преподаватели
След като с години се запушваше развитието на главните асистенти със степен доктор, сега искат да нулират цялата им кариера.

ГАЛЯ МАРИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ИРИОН15 Януари, 2010

Oт години работим за промяна и осъвременяване на законодателството, свързано с научните степени и научните звания. С голям интерес следим дебатите по темата.

Провокирани сме от лансираната теза на депутата Веселин Методиев, според когото новият закон за развитие на академичния състав в Република България дава голяма свобода в науката и ни освобождава от правилата на съветската власт.ГАЛЯ МАРИНОВА„Сега броят (б. а. - на хабилитираните) ще зависи от нуждите на даден университет и институт в БАН. Коментираме с колегите си, че длъжност професор ще има тогава, когато ще има необходимият хорариум от часове. Не може да се произвеждат в университета доценти и професори, без те да имат елементарната лекционна натовареност, така че това само по себе си е един огромен ограничител, т. е. не може да бъдете доцент или професор, без да водите определен брой лекции за учебна година", казва Методиев.

За незапознатите с материята тази теза вероятно звучи приемливо. Но тя е манипулативна и приложена на практика ще задълбочи един от най-големите проблеми на българските учени и университетски преподаватели, а именно стартирането на процедурата за хабилитация.

Практиката във висшите училища е лекционните курсове да се разрешават само от административното ръководство и да не зависят от това кой ги е разработил, кой ги е предложил и кой има качества да ги преподава. Така с години се запушва развитието на главните асистенти със степен доктор, независимо колко научни статии имат, колко проекта са спечелили в България и чужбина, колко национални и международни научни награди имат. Дава се път с предимство на роднини на декани, ректори и други близки до ръководството на университета преподаватели.

Освен това главните асистенти доктори в новия закон се понижават на асистенти, без да се дават никакви мотиви за това. Цялата кариера на хората, на които досега е пречено по административен път, се нулира и те се оказват в по-неблагоприятна ситуация от днешната.

Ние настояваме чрез специален член в закона да се даде инициативата за кариерното израстване в ръцете на самия учен. Т. е. при постигане на определени критерии или след определен срок на работа с положителна атестация, асистентът-доктор да има право да бъде оценен. С други думи, да му се открие процедура за хабилитация, без да е роднина на някой декан или пък да е депутат като Веселин Методиев. Целта е да има конкуренция между самите учени, а не само между институциите (университети и институти), както е заложено в закона. Асистентът-доктор сам ще предложи програма за лекционен курс, който в началото може да е избираем и с времето ще се наложи. Така ще се постигне конкурентна среда и ще има истински пазарен принцип във висшето образование, а кадрите, заети в него, ще имат ясна перспектива.

Такава е практиката в Англия и САЩ, които често се цитират напоследък, но стане ли дума за инициативата на учения, опитът на тези държави се игнорира. Там асистент-професорът след 3 години се бори за асоцииран професор и след 7 години за професор. Стартирането на процедурата за хабилитация става с писмо от асистент-професора до личния състав на университета, съпроводено със списък от постиженията му (научни публикации и спечелени научни проекти) за съответния период. За сравнение, у нас в много висши училища има главни асистенти- доктори с повече от 15 години стаж, за които умишлено не се откриват конкурси за хабилитация. Това често са преподаватели, които са се върнали след специализации в Европа, САЩ или други развити страни.

Освен това в Преходните и заключителни разпоредби на закона трябва императивно да се постави кратък срок, например 1 месец от влизането на закона в сила за откриване на процедури за хабилитация на всички главни асистенти, които имат степен доктор и две положителни атестации към момента на влизането на закона в сила, за да се избегне с нищо необоснованото им поголовно понижаване в длъжност.

Само така ще се постигне обновяване, развитие, конкурентност, високо качество и благоприятна творческа среда в университетите. Само така ще се даде свобода в науката и ще се освободим от правилата на съветската власт.

И ако Веселин Методиев не пречи на това.
цитирай
152. анонимен - Статията е
15.01.2010 11:24
поместена тук.
http://www.politika.bg/article?id=15686

Авторката ще участва и в рубриката "Хастар" в 'Сеизмограф" по bTV утре, 10 минути преди новините в 19.00 часа
цитирай
153. анонимен - както е тръгнало...
15.01.2010 11:28
в резултат на идеите на новия просветен министър длъжността "асистент" направо ще отпадне. За да станеш асистент, трябва да си доктор, а като си доктор, се опитваш да се хабилитираш по най-бързия възможен начин. Абе направо всички да са професори, най-добре.
цитирай
154. анонимен - А бе то една проверка
15.01.2010 11:34
си требе кой с кво е станал доцент и професор досега.
цитирай
155. анонимен - ИНФОРМАЦИЯ НА УХО
15.01.2010 12:23
Веселин Методиев вече е отказал дебата в bTV, както и да покаже самият той що за научна продукция има.
Галя Маринова ще бъде сама в студиото срещу празен стол.
цитирай
156. анонимен - тихо, да не чуе дяволът!
15.01.2010 12:29
Че ако се почне проверка кой с какво е и как е станал доцент, професор, па и асистент - лошо го чака петото.
цитирай
157. анонимен - Здравейте колеги, В днешния брой на ...
15.01.2010 12:42
Здравейте колеги,

В днешния брой на в. Политика е отпечатана една статия на Галя Маринова, Може да я намерите и в интернет варианта на вестника:

Дайте шанс на младите учени и университетски преподаватели
След като с години се запушваше развитието на главните асистенти със степен доктор, сега искат да нулират цялата им кариера
ГАЛЯ МАРИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ИРИОН15 Януари, 2010
http://www.politika.bg/article?id=15686

Гледайте по същата тема Галя Маринова в рубриката "Хастар" тази събота (16.01.2010 г.) в Сеизмограф със Светла Петрова, 10 минути преди Новините в 19.00 по BTV.

Засега г-н Веселин Методиев отказва да участва в пряк дебат с Галя Маринова по темата въпреки поканите на журналисти към него.

Колеги, въпросът с инициирането на процедура за хабилитация е много важен. Бъдете активни и реагирайте шумно защото в парламента се прокарват много мракобеснически за нас, членове в закона за развитие на академичния състав.

Поздрави
Галя Маринова
цитирай
158. анонимен - Веселин Методиев,
15.01.2010 13:10
историк. Син на историка Методи Петров.

Веселин Методиев, макар и софиянец, кандидатсва на времето за студент по история във Велико Търново, където баща му тогава е преподавател. Там изпита е един - само по история. В Софийския униоверситет тогава са два задължително - история плюс ТЕМА по български език и литература.

Веско Методиев избира варианта Търново където работи и чете лекции тате. Разбира се, никой и за момент не си помисля, че анонимността на кандидатстудентската работа на Веско Методиев е била разкрита във Великотърновския университет. Просто момчето много си знае и просто не иска да кандидаства в София с два изпита. Хайде при историците "нещо може да се измисли", но какво ще правим с българския ....

След първи курс в Търново Веско изведнъж зажаднява да се прехвърли в София. И се прехвърля. Не е било с помощта на историка тате Методи Петров.

Единствената "монография" на Веско Методиев с почти пълна сигурност може да спечели приза за най-тъпата книга на историческа тематика писана някога.
цитирай
159. kkabakciev - Делото на Петър Дошков е минало нормално
15.01.2010 19:52
Той в общи линии е доволен, пледирал е.
Ще съобщи сам подробности.
цитирай
160. анонимен - ПЕТИЦИЯ
16.01.2010 03:29
На вниманието на участниците във форума:

http://bgpetition. com/Ne-na- ZRAS/index. html
цитирай
161. анонимен - Нов вариант на закона за научните степени и длъжности
16.01.2010 06:10
http://www.parliament.bg/pub/cW/232Proekt-nov_zakon_za_ns_i_nd-7.doc

вж. линк

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&Type=docs&gid=232
цитирай
162. анонимен - И беглият поглед
16.01.2010 15:00
показва, че този проектозакон е нещо съвсем друго от декемврийския тотален гробокопач на науката в България (колкото и доколкото я има).
цитирай
163. kkabakciev - Докато Петър разкаже за делото, няма ли още някой да вземе думата за закона?
16.01.2010 22:21
Този закон пряко ви засяга, дявол да го вземе! Аз моето мнение го написах тая сутрин, тук:

http://www.pueron.org/pueron/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1105&whichpage=7
цитирай
164. анонимен - Напънала се научната номенклатура ...
17.01.2010 08:05
Напънала се научната номенклатура и родила закон за научните степени и научните длъжности. Даже заглавието от незабравимите й тоталитарни времена не ще да остави.
Този проект е не само - без ВАК по ваковски, но отива и по-нататък в продължаване на светлите му традиции. Окопалите се своевременно в различните комисиики на НАОА ваковски кадри сега ще ти определят журито, но и в добавка още двама рецензенти (По какво техните оценки ще се различават от становищата на останалите от журито?).
И най-значимото за номенклатурата от стария закон остава - безотговорното тайно гласуване на послезното стъпало. Това, че щяло да става във ВУЗ-а, а не във ВАК не подменя механизма.
Не че проектът на С. Игнатов не правеше реверанси на самодоволните и самодостатъчни тарикати, но поне вмъкваше тук и там идея за защита на индивидуалността и различието.
За номенклатурата бронебойни патрони няма открити и няма да бъдат открити.
цитирай
165. kkabakciev - Къде има "тайно гласуване на последното стъпало"?
17.01.2010 09:16
Не можах да го видя в текста.

Разбира се, аз мисля, и много пъти съм го казвал, че и абсолютно съвършен закон да се измисли, с тези комунодиваци, които населяват сектора, всичко е обречено.

Единствено необходима за крайно решение на проблема е ЛУСТРАЦИЯТА!
цитирай
166. анонимен - Проектозаконът е база за дебат. Но ...
17.01.2010 11:08
Проектозаконът е база за дебат.
Но предишният вариант беше толкова ужасен, че този няма как да е по-лош от него.
цитирай
167. анонимен - Напънала се научната номенклатура ...
17.01.2010 12:28
анонимен написа:
Напънала се научната номенклатура и родила закон за научните степени и научните длъжности. Даже заглавието от незабравимите й тоталитарни времена не ще да остави.
Този проект е не само - без ВАК по ваковски, но отива и по-нататък в продължаване на светлите му традиции. Окопалите се своевременно в различните комисиики на НАОА ваковски кадри сега ще ти определят журито, но и в добавка още двама рецензенти (По какво техните оценки ще се различават от становищата на останалите от журито?).
И най-значимото за номенклатурата от стария закон остава - безотговорното тайно гласуване на послезното стъпало. Това, че щяло да става във ВУЗ-а, а не във ВАК не подменя механизма.
Не че проектът на С. Игнатов не правеше реверанси на самодоволните и самодостатъчни тарикати, но поне вмъкваше тук и там идея за защита на индивидуалността и различието.
За номенклатурата бронебойни патрони няма открити и няма да бъдат открити.Да, новият проектозакон - с всичките му кусури - май остава малко пространство за ПРАВИЛНИКА на ЮЗУ, който се готви от Цецо Ракьовски и компания.
цитирай
168. анонимен - Как "къде има тайно гласуване на последното стъпало"?
17.01.2010 16:28
Ами нали окончателния избор остава на съответния н. съвет във ВУЗ-а или където и да било по мястото на инициативата.
Мигар може да се мисли че ще се осъществява по начин, различен от добре овладяния и талантливо пресъздаден във, вече шедьовъра "Двойникът"?
цитирай
169. анонимен - Нова Юзу-Иновация
17.01.2010 17:43
Де го VІ-то поколение - Юзуто прави Правилник - без закон и Правилник за него
Ударете му Златния печат и го дайте на смърфовете от НС да се поучат от Мирчо, Кире, Цецо и Насо
цитирай
170. kkabakciev - Да, моя грешка, не съм чел внимателно
17.01.2010 18:36
Останал съм с впечатлението, че журито ще вземе решението, и то с явно гласуване. Вж.:

25. ... (3) Научното жури провежда закрито заседание, на което се разискват качествата на кандидатите, след което С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ класира кандидатите и ги предлага за избор от факултетния/научния съвет. Предложението до съвета се изготвя от председателя на научното жури и се подписва от всички членове в седемдневен срок.

Обаче всъщност то било така:

25. ... (4) Факултетният/научният съвет взема решение за избор на “доцент” по предложение на научното жури. Изборът се провежда при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация, не по-късно от един месец след изготвяне на предложението.

И действително тук всеки университет би могъл да реши да е с тайно гласуване.

ПЪЛНА ИДИОТЩИНА! Макар че иначе има доста подобрени елементи спрямо предишния текст. Аз дори бих попитал:

ЗА КАКЪВ ДЯВОЛ ТОГАВА ИЗОБЩО Е ЦЯЛАТА РАБОТА НА НАУЧНОТО ЖУРИ? ТЯ БИ МОГЛА ДА СЕ ОКАЖЕ НАПЪЛНО ИЗЛИШНА - ДА БЪДЕ БЛАМИРАНА, ИГНОРИРАНА. И КОМУНОМАФИИТЕ В ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И ИНСТИТУТИ - ЕДНИ РАЗВЪДНИЦИ НА КОМУНИЗЪМ, НЕКАДЪРНОСТ И ПРОСТАЩИНА (НА МНОГО МЕСТА) ДОРИ МОГАТ ДА СЕ ПОДИГРАВАТ И ГАВРЯТ С РЕШЕНИЯТА НА НАУЧНОТО ЖУРИ!
цитирай
171. анонимен - До 169
17.01.2010 22:41
Кой е Насо?
цитирай
172. анонимен - Как кой,
17.01.2010 23:21
всеки, който има имен ден утре!
цитирай
173. анонимен - А бе кой
18.01.2010 12:43
тоя Насо, бе? Че и правилник прави.
цитирай
174. анонимен - НАОА
18.01.2010 20:26
"Окопалите се своевременно в различните комисиики на НАОА ваковски кадри сега ще ти определят журито"

В НАОА няма много комисийки- там е един от ректорите на ЮЗУ! Той ще казва кой е учен кой не е! Супер! Той не уволни ли един път Дошков? Е, това е справедливо, само доказани учени трябва да управляват научния процес в БГ! А има ли друга наука освен педагогиката?! НЕеееееееееееееее
цитирай
175. анонимен - Педагог е моят татко,
19.01.2010 00:48
педолог ще съм и яз.
Из Обръщението на N-поколенеца към Информатиците
иначе Гл.Позлатен печатоносител на МатМатическия Союз.
Колко ли акъл требва та да определиш едно жури, па и 2 -3 рецензиращи.
Дето хем не са от гербоносните, ама Знаят че оно шо си иска, оно си требе
Нека цъфтят всички цветя /Мао дзе Дун/
цитирай
176. анонимен - Коментар за новия закон
19.01.2010 14:38
http://www.pueron.org/pueron/news/StefkaManeva_Komentar.pdf
цитирай
177. анонимен - Нужни ли са повече доводи,
19.01.2010 15:52
Петицията би трябвало да бъде подписана - за да се направи нещо смислено
цитирай
178. анонимен - Подпишете петицията
19.01.2010 15:57
за спасяване на науката.

http://bgpetition. com/Ne-na- ZRAS/index. html
цитирай
179. анонимен - Bulgarian science reform att...
19.01.2010 19:13

Bulgarian science reform attacked

Researchers say law wouldn't fix nation's higher-education system.

Alison Abbott

Three years after it joined the European Union, Bulgaria is working to improve its ranking as one of the region's lowest overall performers in science. But a proposed law meant to improve research and universities is meeting protests from the scientists themselves.

The law would dismantle the central Higher Attestation Commission, which awards advanced degrees and oversees academic appointments. Instead, universities would be responsible for awarding their own higher degrees, as happens elsewhere in Europe.

“This centralized system is archaic; universities should be independent.”


Some researchers charge that the move would eliminate quality control of PhD and postdoctoral work, particularly in the universities that have sprung up recently. Bulgaria had just four universities in 1990, plus a handful of medical and engineering schools. Now there are 53 universities, serving a population of 7.5 million.

Last week, an action group called the Civil Movement for Support of Bulgarian Science and Education presented parliament with a list of demands for changes to the proposed law. They include setting up a system to govern university accreditation before allowing the institutions to award their own higher degrees.

"We agree that this centralized system is archaic, and that universities should be independent," says Oleg Yordanov, a physicist at the Institute of Electronics in Sofia who is involved with the group. "But the commission needs to be replaced with a system that guarantees a minimum quality of academic achievement."

The University of Sofia and the Bulgarian Academy of Sciences, which together account for 90% of peer-reviewed publications in Bulgaria, have also registered concerns with the government. Bulgaria's minister of science and education, Sergey Ignatov, an Egyptologist, declined to comment.

ADVERTISEMENT


Mathematician Emil Horozov of the University of Sofia says that it would be an "enormous problem" if universities were to give out their own higher degrees, as the agency that accredited the new universities is part of a system that brought "our country to ruin". Horozov took over this month as head of Bulgaria's granting agency, the National Research Funds, and he says that he intends to introduce reforms there as well, such as involving foreign reviewers and making the granting procedures fully transparent.

The law passed its first reading in parliament on 18 December and will go through a second round of discussion and a vote in the next few weeks.

цитирай
180. анонимен - "Mathematician Emil Horozov ...
20.01.2010 00:45
"Mathematician Emil Horozov of the University of Sofia says that it would be an "enormous problem" if universities were to give out their own higher degrees, as the agency that accredited the new universities is part of a system that brought "our country to ruin"."
цитирай
181. анонимен - Браво!
20.01.2010 12:28
А този чл.кореспондент не е ли част от същата система!? Колко е лесно да си демократ сега!
цитирай
182. анонимен - ZAoGZxnCKyKlvtJ
08.06.2011 07:20
HHIS I should have tohguht of that!
цитирай
183. анонимен - bomlnERFckZvPdX
08.06.2011 11:42
Cool! That's a cleevr way of looking at it!
цитирай
184. анонимен - HLQifsibE
08.06.2011 23:46
Haha. I woke up down today. YouВ’ve cheeerd me up!
цитирай
185. анонимен - WliCujoxoNhnnXxrtoi
09.06.2011 10:40
AuBJDL <a href="http://jiejtofxhzys.com/">jiejtofxhzys</a>
цитирай
186. анонимен - kwRSrtWLCSDagOMO
09.06.2011 12:18
BoFApC <a href="http://erxukvcrjxwi.com/">erxukvcrjxwi</a>
цитирай
187. анонимен - lCQZbUDAT
09.06.2011 14:53
Qz6K2j , [url=http://fogpfxnrleqm.com/]fogpfxnrleqm[/url], [link=http://opwgpvnfbnjx.com/]opwgpvnfbnjx[/link], http://xutgugkeaodh.com/
цитирай
188. анонимен - OJWLJnLBGjHITRqVTv
09.06.2011 15:34
8ElT9s , [url=http://dimutppnihpv.com/]dimutppnihpv[/url], [link=http://pkxupjtbaymv.com/]pkxupjtbaymv[/link], http://pechymqexspy.com/
цитирай
189. анонимен - ReINVjDHgAhyRa
09.06.2011 17:06
tA5soR , [url=http://qvvoebffkcbh.com/]qvvoebffkcbh[/url], [link=http://hfljnrwrnrvi.com/]hfljnrwrnrvi[/link], http://xsuqsqdmjrmm.com/
цитирай
190. анонимен - iUYZAVnzZdtAMF
10.06.2011 12:42
7hUl3J <a href="http://zcufanxjyrbu.com/">zcufanxjyrbu</a>
цитирай
191. анонимен - lLsiJDgzEGA
10.06.2011 13:30
44Q1gT <a href="http://iyezqymvqiif.com/">iyezqymvqiif</a>
цитирай
192. анонимен - UueDSZmNoXKjWuztjtl
10.06.2011 13:32
hCx3DM <a href="http://anjgyxutvdhp.com/">anjgyxutvdhp</a>
цитирай
193. анонимен - sErdmZZZpSYtLojgCv
10.06.2011 18:54
7LogPh , [url=http://sbetiiopbvin.com/]sbetiiopbvin[/url], [link=http://mfxumlqhnblp.com/]mfxumlqhnblp[/link], http://japgowwoswwi.com/
цитирай
194. анонимен - zntfaoutTc
13.06.2011 18:08
jggwGO , [url=http://fcydsarecydz.com/]fcydsarecydz[/url], [link=http://wtvwtokqvfay.com/]wtvwtokqvfay[/link], http://hzgjqxswtwav.com/
цитирай
195. анонимен - get facebook likes
30.08.2011 03:00
1000 facebook likes
buy facebook likes

http://drupalsn.com/learn-drupal/drupal-tutorials/converting-drupal-themes-drupal-6-drupal-7-my-favourite-additions-chan http://home.fueltracker.com/content/gas-prices-reach-25-month-high-southern-california
<a href="http://1000fbfans.info">get facebook likes</a> get facebook likes 1000 facebook likes
I have AVG anti-virus, Spybot and Malware Bytes installed, can Microsoft Essentials replace all these? Does the Essentials program use alot of system resources?

buy facebook likes buy facebook likes <a href=http://1000fbfans.info>buy facebook likes </a> facebook likes
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petdoshkov
Категория: Други
Прочетен: 6431280
Постинги: 35
Коментари: 12136
Гласове: 2150
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031