Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.04.2010 17:55 - Втора част от Писмената ми защита преди Току-що
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 221033 Коментари: 400 Гласове:
2


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Уважаеми Съдия,

            Протокол №3/13.03.2009г. от заседание на Факултетния съвет (ФС) удостоверява датата на решението на ФС за възлагане на часове  и състава на съвета, взел въпросното решение.

Въпросното решение за нищожно, понеже  е взето от неправоспособен субект. Факултетният съвет (ФС)  е некомпетентен орган в този състав.

             Първо основание за неправоспособност.

          Минималният брой членове на ФС е 25 – чл. 26,ал.7 ЗВО. ФС на Филологическия

факултет  се състои от 25  члена – установено с   П Р О Т О К О Л  № 8 от   24.10.2007 г. на ФС. Невъзможни членове на ФС към 10 март 2009г. са Рада Кърлова и Енчо Мутафов. Техните договори с ЮЗУ са срочни по реда на §11 ПЗРЗВО.  Съгласно § 4д. от ПЗРЗВО  "Основен трудов договор" е трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда” за неопределено време. Доказах правопогасяващия факт за невъзможно академично членство с   ПРОТОКОЛ № 3 от заседанието на Академичния съвет на 23 януари 2008 г.

          Второ основание за неправоспособност на филологическия ФС.

          ФС е от  25 членове по задължителни законни квоти. 

          Нехабилитираните членове на ФС са 3-ма:  гл. ас. Антоанета Михайлова, гл. ас Роман Хаджикосев и ас . Люба Атанасова.

А. Според Протокол №3/13.03.2009г. (за часовете) Михайлова и Хаджикосев  са хабилитирани, което не ги прави автоматично членове на ФС от квотата на нехабилитираните. Те са избрани за членове на ФС нехабилитирани.

Б. Гергана Падарева и Кузмова не могат да бъдат предварителни резервни нехабилитирани членове на ФС. ЗВО е ясен - чл. 36 а, ал.4 - при промени в броя на членовете на колективните органи преди следващото заседание СЕ ПРОВЕЖДАТ  частични избори. Излиза от новосъздадените документи за процеса, че се избират двама резервни нехабилитирани члена на ФС (Падарева и Кузмова)  на местата на двамата пенсионирани  хабилитирани Матеева и Кърлова, и то чрез неприсъствено безкворумно гласуване. Такова невъзможно гласуване нарушава квотния принцип. (Не разглеждам казуса с оставката на Х. Хачикян, защото избраната на негово място Матеева е с удължен трудов договор. Впрочем оставката на Хачикян не е гласувана от орган.)

В. Матеева е с прекратен договор с ЮЗУ още на 24 февруари 2009г. Престава да бъде член на ФС. Частичен избор на член на ФС от квотата на хабилитираните на нейно място не е провеждан преди въпросното заседание на ФС от 13 март 2009г. за възлагане на часове без мое участие. Нарушен е ЗВО - чл. 36 а, ал.4.

Г. Аналогично и за Рада Кърлова - тя е родена на 1 март 1940 и следователно автоматично удълженият й тр.  договор с ЮЗУ се прекратява преди заседанието на ФС от 13 март 2009г. - виж в тази връзка по-горе цитираното  решение 7489 от 16  юли 2003 г. по адм. дело  3691 /2003г. по описа на ВАС.

            ИСКАНЕ: Съдът на основание чл. 15, ал. 1 от ЗНА да прилага   чл. 36а, ал. 4  ЗВО вместо противоречащите му чл. 19, ал.5 - 7 от Правилника на ЮЗУ.  Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен. Правилникът на ЮЗУ противоречи на ЗВО с нормите на чл. 19, ал. 5, 6 и 7 за запасни членове, избирани неприсъствено. Това  прави невъзможна проверката за  кворум и изборен резултат, както и дискриминира  редовно избраните членове на ФС на Филологическия факултет в съответствие с нормите на ЗВО.

Д. въпреки фактите по-горе, Протокол №3/13.03.2009г. е недовършен без подписа на декана. Няма конститутивна сила,  неговите последици са 0.

Основание за незаконосъобразност на решението на ФС от 10 март 2009г, ако не беше нищожно.

Въпросното решение от Протокол №3/13.03.2009г.  за часовете  е незаконосъобразно, ако не беше нищожно, понеже е без фактически и правни основания.

            Уважаеми Съдия,предмет на оспорване на жалбата ми под № 94-00-3/16. 03. 09г. чрез Декана до Ректора е възлагателното решение на ФС за часове, взето на 13 март 2009г.

            Първо, това решение на ФС е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК, защото  е:

            -  волеизявление на административен орган по ЗВО,

            - има  конкретен адресат, чиито законни права и интереси се засягат от акта,

            -  налице  е личен пряк и непосредствен правен интерес от отмяната му.

            Второ, в жалбата съм посочил съображенията си, които Ви спестявам, както и последиците от своевременното обжалване, изложени в поправената ИМ пред РС-ГД.

            Трето, неоснователно е да се говори за пропуснат мълчалив отказ за обжалване, както ответникът направи чрез процесуалния си представител.

            Не се разбират нещата правилно.

            Непроизнасяне в срок за отговор е мълчалив отказ. Той е приравнен на индивидуален административен акт. Мълчаливият отказ се обжалва в едномесечен срок от изтичане на срока за отговор.

            Случаят не е такъв.

            Представителят на ответника призна рестарт на процедурата по възлагане на часове - Протокол от заседанието на РСС. РСС отказа по тази причина да се търси последващ акт на ФС. Повтарям фактите. Катедреният съвет отново се е събирал след 16 март 2009г. Прегласувал е - както разбрах от Писмото на Илиева след 3 април 2009г. - часовете с едно изключение, тоест частично е взел под внимание жалбата ми. Няма данни за последващо решение на ФС.

            Четвърто, като изчислим сроковете  в АПК, посочени от мен в поправената ИМ пред РС-ГД,  и прибавим месец по закон за оспорване на евентуалния мълчалив отказ (а такъв не е налице), получаваме краен момент за оспорване на несъществуващия мълчалив отказ след датата на уволнението ми, която е 7 май 2009г.

            Пето,  до изтичане на сроковете за оспорване, оспореният акт не се прилага -  аналогията с деволуцията от въззивна жалба  е правомерна. Следователно няма отсъствие от работа, защото няма възлагане на часове легално.

            Шесто, колкото до факта,че  не съм уведомен предварително за становище за разписа за евентуалните часове, обстоятелството се доказва от изготвеното без мое мнение разпределение по дни и часове, видно в т. нар. Служебно писмо на Лилия Илиева до мен от 13 март 2009г.

            Седмо, ответникът представи и РСС допусна Сборник (от 2006г.) с указания за оптимизиране на учебния процес. Не съм участвал, а трябваше   в процедурата по изготвяне на разписите, наречена (в Сборника) Указание за разработване на учебния разпис и участие на студентите в този процес.

            Осмо, съгласно  чл.120, ал.2 от КРБ гражданите и юридическите лица могат да обжалват административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.

            Девето, за прилагането на чл. 120, ал. 2 от Конституцията е необходимо и достатъчно актът да е административен; да засяга граждани и/или юридически лица; да не е изключен изрично със закон от кръга на съдебнообжалваемите актове.

            Единадесет, за да се изясни съдържанието на това "засягане", разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията е тълкувана в неразривна връзка и с чл. 56 от Конституцията. В чл. 56 е уредено основното право на защита на всеки гражданин "когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси".

            Дванадесет, административният акт "засяга" по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията граждани и юридически лица, когато нарушава или застрашава техни права или законни интереси. Обективното нарушаване или застрашаване на субективно право или законен интерес на гражданин или юридическо лице е материалноправното основание за включване на административния акт в кръга на съдебно обжалваемите актове, вж. в този смисъл решение № 21/26.10.1995 г. по к.д.№ 18/1995 г. на КС на РБ.

            Тринадесет, актовете с индивидуален характер на Факултетния съвет не са изключени изрично от обжалване по реда на АПК.

Уважаеми Съдия, изказах вече мнението си в Обясненията за РСС за нищожния характер на следните актове на органи на ЮЗУ:

А. П Р О Т О К О Л  № 14  от заседание на Академичния съвет, състояло се на 15 април 2009 година

  4.2. По доклад на доц. д-р Мария Серафимова – председател на Университетската комисия по академична етика, относно получени сигнали и оплаквания за извършени нередности и за неизпълнение на служебни задължения от членовете на академичния състав – доц. д-р Сашо Рангелов и гл. ас. д-р Петър Дошков, във връзка с решение и предложение на съвета на Филологическия факултет, приема доклада и подкрепя направеното предложение от факултетния съвет.

Препоръчва на ректора да предприеме съответни действия по предвидения законов ред.

      Първо, съставът на АС (академичен съвет) е взел нищожно  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РЕШЕНИЕ, понеже е нелегитимен заради участието на Софка Матеева (по наследство като избран декан на ПИФ след махането на Ал. Воденичаров), Валентин Китанов (резервист) и Васил Мадолев (със срочен тр. договор по §11 ЗВО). Само ректор е член по право на АС, Матеева не,  Китанов хептен. Мадолев е с удължен трудов договор, който го вади автоматично от членство в академичния състав на ЮЗУ.

Второ, АС не е материално компетентен да се занимава с репресии – той не е дисциплинарен орган (арг. от чл. 52 от Правилника на ЮЗУ).

Трето, Комисията по етика  е факултативен орган на основание чл. 34 ЗВО- лишена е от административна правоспособност.

Четвърто, че съм неуведомен за процедура пред комисията.

Б. Изказах и съображенията си за посоченото в т.4. 2. по-горе "предложение на съвета на Филологическия факултет". То е нищожно и заради липсваща материална компетентност, и заради незаконен състав на съвета от Кърлова, Кузмова, Хаджикосев, Падарева и Михайлова.

ПЕТИТУМ: Първо, съдът да отмени със законните последици уволнителната заповед, съобразявайки се с петитума на поправената ИМ пред РС-ГД. Второ, на основание чл. 214, ал.1, посл. изр., първа хипотеза ГПК установявам точната цена  на иска (след представяне от ответника на Удостоверение за полученото от мен Брутно тр. възнаграждение за месец април 2009г.):  5 902,14 лв., които съдът да ми присъди със законната лихва от момента на предявяване на иска пред БлРС до изплащане на главницата. Трето, съдът да ми присъди деловодните разноски,  които са транспортни разходи. Доказващите  ги документи ще изпратя на съда чрез препоръчано писмо с обратна разписка още  в Понеделник. Не мога да ги изпратя в ел. вариант, както Писмената защита с Молбата за нея.

Прилагам: Списък на деловодните разходи.

12 април 2010г.                                    Подпис:

 
Гласувай:
21. svetlaen - Утре ще го чета по-подробно...
14.04.2010 20:42
Утре ще го чета по-подробно...
цитирай
2. анонимен - От извора
14.04.2010 21:23
ПРОТОКОЛ №3
От заседание на Комисията по етика
Към Югозападен университет "Неофит Рилски"
Проведено на 14 април, 2010 година

Комисията се самосезира по повод създалата се за пореден път идентична ситуация на възстановяване на Петър Дошков на работа. Комисията приема, че определено не е компетентна по правната страна на въпроса, затова се произнася само за етичната страна. За всички ще е полезно да се отнасяме с уважение към собствените си решения и естествено с решенията на Ректорското ръководство в изпълнение на колективните решения. Като е обжалвал уволнението си, Петър Дошков е показал неуважение към заключенията на Комисията по етика, решението на Академичния съвет и преценката на Ректора. Това води до притеснителни въздействия върху академичната атмосфера в университета, колегиалните и корпоративни отношения, лоялността, авторитета на ЮЗУ "Неофит Рилски". Поредицата от дела, заведени срещу университета, отнемат от времето и енергията на ръководството и не допринасят за позитивна атмосфера.

Обезщетението, което нашият университет трябва да изплати на лицето Петър Дошков в резултат на съдебното решение, допълнително ще ни затрудни в този период на криза, когато всички разходи са свити до максимум, извършват се съкращения на излишния персонал и всеки излишен лев се влага в строежа на спа центъра на Бачиново, който неимоверно ще повиши авторитета на най-големия университет в Югозападна България.

РЕШЕНИЕ:

В правомощията на Комисията по етика е да приеме, че Петър Дошков е постъпил неетично, като е оспорил уволнението си по съдебен ред, вместо да се съобрази със заключенията на Комисията по етика, решението на Академичния съвет и преценката на Ректора. Каква е ползата от законите, когато няма морал? Препоръчваме да не се предприемат действия, които накърняват авторитета и изграденото име на университета, като се съблюдават нормите на академизъм, солидарност и колегиални отношения. (следва)
цитирай
3. анонимен - От извора - продължение
14.04.2010 21:25
Според всички нас е необходимо да се преустанови периодичното изтощаване на академичната колегия на всички нива, заплахите с пистолети, създаване на излишно напрежение по въпроси, приети от колективните органи на университета. Крайно време е да се създадат условия за всички спокойно да вършат голямата си работа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

На основание на взетото Решение Комисията по етика предлага Петър Дошков да бъде уволнен на основание уронване престижа на Югозападен университет, защото грубо е нарушил морала и етиката и е накърнил авторитета на университета, като е използвал съда за своите цели да бъде възстановен на работа и материално обезщетен.
цитирай
4. анонимен - Баф ти Псевдокомисията
15.04.2010 01:44
Мейби изглежда "нормално" пишман - социолози /нагло, поръчково накачулили Юзу-то на ІV място/ да не различават Етиката от Морала: Отношение на Наука към Обект.
М,то си е същото като псевдоматематик да е Горд Ръководител на катедра по ... Информатика.
Кой, бе, руши "Авторитета" на НАй-големия ВУЗ на Югозапада!?
цитирай
5. анонимен - Скрий се, бе,
15.04.2010 05:17
тъпак!
Радвай се, че добри хора не те дадоха на прокуратурата!
Още не е късно.
цитирай
6. анонимен - Мирчо Люнгов. Така могат да пишат само каруцари, къде е тежеста на "Академизва", бе!
15.04.2010 10:17
Според азбуката на световната наука: Правото е по-ниско равнище в регулацията на междуличностните отношения. Но това е така, когато моралът се е издигнал до равнището на общочовешките ценности при осмислянето им в личностен план. Затова във всеки законник пише, когато недостига правна регламентация, трябва да се съди по добрите нрави на обществото. Тия невежества от ХГА (Хаджи Генчовата академия) , трябваше поне да знаят, че етос е гръцкия смисъл на морал и нравственост. Що за безумия са писали, при положение, че правото си е свършило работата с наличните законосъобразни текстове!? Кое дава основание на тези самозванци (самоназначили се за ЕТИЧНА комисия- такава по дефиниция на морала не би могло да има, защото нравствената присъда ВИНАГИ Е ПРАВО НА ЛИЧНОСТЕН ИЗБОР И ЗА НЕЯ ГРУПОВИТЕ ФОРМИ НА ТЕРОР СА НЕВАЛИДНИ!!!) ХГА става гениален откривател на закономерности, за които Човечеството не се е досещало!?!? Това Кеймбридж, Оксфорд, Йел...трева да пасат: Нужна е групова Нобелова награда за кретенизъм!
цитирай
7. анонимен - Мирчо Люнгов.Успех Петре!
15.04.2010 10:22
Петърчо, тия отрепки, зорлем си го търсят! Погни ги с този документ- текстовете могат да са много, включително и от НК
цитирай
8. kkabakciev - Все още нямам време - но ще коментирам скоро, разбира се
15.04.2010 11:51
Само едно нещо ще кажа в момента. Този ваш така наречен ректор трябва да подаде оставка!

ЩО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ, БЕ, АЛОУ, ГОСПОДИНЕ?

МИРЧЕВ, доколкото съм чувал името.

ЩО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ ДА УВОЛНЯВАТЕ ЕДИН ЧОВЕК ТРИ ПЪТИ НЕЗАКОННО, А?

ТОЗИ УНИВЕРСИТЕТ И ТАЗИ ДЪРЖАВА ДА НЕ СА ВИ БАЩИНИЯ, А?

ОСТАВКА, ГОСПОДИНЕ! ВЕДНАГА!

ВИЕ, КОЙТО, АКО СЕ СЪДИ ОТ ДОКУМЕНТИТЕ, НЕЗАКОННО СТЕ ВЛЯЗЪЛ В АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ! ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ НЕЗАКОННО СТЕ СТАНАЛ АСИСТЕНТ, А?

Благодаря предварително за Вашия отговор по този въпрос!

ОСТАВКА! НЕЗАБАВНО!

А колегите на Дошков да направят комитет и да сезират прокуратурата!
Аз ще се включа като външен колега на Дошков!

Красимир Кабакчиев, дфн
цитирай
9. анонимен - Поправка:
15.04.2010 14:52
Протоколът е от заседание на комисията от 1 април, не - от 14.
Фактът, че се хванахте на "иронията" на онова тъпото, показва колко сте склонни към критично отношение към факти.
цитирай
10. анонимен - поправка на поправката
15.04.2010 15:44
Кое заседание?

Първото заседание на комисията може и да е било от 1 април миналата година. То му отива. Второто заседание на комисията е от 29 март тази година. Тук е пуснат протокол 3 от 14 април. Не може комисията да заклейми възстановяването на Дошков на работа преди Дошков да е възстановен на работа. Ясно е, че комисията мисли и действа на принципа копи-пейст, но поне да чете внимателно.
цитирай
11. анонимен - ВИЦ
15.04.2010 21:11
Един професор от ЮЗУ си говорел с друг професор от ЕПУ по повод на техен колега академик от БСУ.....

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/04/15/887629_universitetite_shte_davat_nauchnite_stepeni_vak_se/

2 16:09, 15 апр, 2010
цитирай
12. kkabakciev - Страшно бях зает, сега мога да започна да коментирам
15.04.2010 21:36
Първо, тази съдийка не си е свършила работата, защото не се е произнесла по иска за обявяване на законността на ректора и ръководството на ЮЗУ.
Налице е такъв иск, и по него трябва да има произнасяне.
Второ, по всяка вероятност е налице и едно изключително незаконосъобразно поведение срещу Дошков от страна на ЮЗУ, заради което трябва непременно да бъде сезирана прокуратурата. Известните ми факти сочат, че Дошков е бил уволнен, след като е депозирал жалба срещу възлагането му на определени преподавателски часове. (Никой не е длъжен да се примирява с възлагането му на неподходяща работа.) На практика Дошков е уволнен заради това, че е подал жалба срещу тези часове, което - ако е така фактологично (трябва съд да се произнесе по този въпрос) - е не просто беззаконие, а ВАРВАРСТВО!
Мое притежание е жалбата на Дошков срещу тези часове, със съответния входящ номер. Тази жалба очевидно е останала без разглеждане, което автоматично прави възлагането на часовете невлязъл в сила акт. Оттук и уволнението на Дошков за невземане на тези часове (ако е такава фактологията) е ВАРВАРСТВО, а не просто беззаконие, а дали е престъпление - трябва да се произнесе прокуратурата. За съжаление съдът не се е произнесъл по този аспект на случая, а той е изключително важен. Дошков трябва да реши дали да обжалва това непроизнасяне, а, що се отнася до непроизнасянето по въпроса за законността на ректора и ръководството на ЮЗУ, според мен тук Дошков не трябва да прави никакъв компромис и трябва да поиска това произнасяне.
Засега толкова от мен. Но ще има още.
цитирай
13. анонимен - Ура!
15.04.2010 21:57
Ще има още!
цитирай
14. анонимен - Мда
15.04.2010 23:34
kkabakciev написа:
Първо, тази съдийка не си е свършила работата, защото не се е произнесла по иска за обявяване на законността на ректора и ръководството на ЮЗУ.
Налице е такъв иск, и по него трябва да има произнасяне.


Затова вчера някой написа, че заради "законността на ректора" бяха направени 800 отвода. Ако не бяха те, Дошков щеше да има същото решение за възстановяване още преди месеци. Нали?
цитирай
15. анонимен - Вече и за слепите
16.04.2010 00:04
е ясно, че Дошков и юристката на ЮЗУ Вера Лазарова работят в комбина.
Как ли се присмиват на баламите, които работят, когато си делят плячката - получени без труд заплати и обезщетения на името на Дошков, осигурени с юридическите машинации на Лазарова!
Дано има Видовден!
цитирай
16. petdoshkov - Неслучилите се неща не ме интересуват.
16.04.2010 00:25
Трябва и ще стигна до Лилия Илиева и филолози и дружина заради причиненото ми. Цинизмът на 15 е очевиден - ясно кой е авторът. Животът не е да вредиш на някого. Ще се върна в ЮЗУ - това е ясно и за слепите. Ще има справедливост - дори съдии "си плюеха в пазвата" отвратени от писанията на Илиева срещу мен, които Лазарова изпраща в съда. Ще дойде редът и на Серафимова и разни други. Мирчев също ще получи заслуженото. Дори съдии не могат да си представят такава убогост и наглост като тази на Мирчев в ЮЗУ.
Когато Господ ти затваря една врата, то е защото ти отваря друга врата. Трябва да помисля. Налице е определение на ВКС да се образува самостойно дело в РСС с предмет на спор претендираната нелегитимност на Мирчев. Ще форсирам нещата.
цитирай
17. анонимен - Що трябва да е просто като може
16.04.2010 00:35
да е сложно. А и Дошков е още млад и не бърза за никъде.
цитирай
18. анонимен - Петър Дошков: "Неслучи...
16.04.2010 00:44
Петър Дошков:
"Неслучилите се неща не ме интересуват."

Ми то случилото се щеше да се случи и без отводите и изгубеното с тях време. И Маджаров щеше да реши същото. Че даже сигурно и македонските съдилища.
цитирай
19. petdoshkov - Разбирам, но Вие не всичко знаете и Ви е лесно със съдебната система, защото едва ли сте се занимавали с нея.
16.04.2010 01:01
Все пак - животът си е мой. Решавам аз и не съжалявам. Нима смятате, че няма и едно "ако" за неслучилите се неща. Едва ли мнозина от пишещите тук познават така добре съдебната система в Пиринско и частично в София. Трябва да имаш качества, за да можеш да се бориш, както и воля и психика. Това е и съдба - така било написано.
цитирай
20. анонимен - Абе тоя започна да се изживява като ...
16.04.2010 08:11
Абе тоя започна да се изживява като месия, май?
цитирай
21. kkabakciev - Макар че явно са понавлезли в материала, все пак мнозина тук не разбират достатъчно добре ставащото
16.04.2010 09:34
За така наречената държава България, всъщност една автентична кочина, може да се каже, че в нея няма - или почти няма - съд! Не може десетки съдии да си дават отвод, защото не искат да се произнесат по иск за законността на ръководството на един университет! В края на краищата не ще да е нещо странно, ако се окаже, че ръководството на един университет в кочината е незаконно!

Че то какво ли е законно в кочината?

Но тук, както всеки може да забележи, има нещо изключително важно! И то е, че явно

ЗАКОННОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТОЗИ ТАКА НАРЕЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Е ПОД ГОЛЯМ ВЪПРОС!

Щом не просто отделни съдии, а ЦЕЛИ ДЕСЕТКИ съдии си дават отвод! И накрая, когато все пак излиза решение,

СЪДЪТ СЕ ПРАВИ НА ДРЪЖ МИ ШАПКАТА И НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ПРЕДЯВЕНИЯ ИСК!

Както обаче Дошков вече ви информира,

"Налице е определение на ВКС да се образува самостойно дело в РСС с предмет на спор претендираната нелегитимност на Мирчев"!!!

Много добре си отбележете това! И така нареченият ректор, позволяващ си да уволнява незаконно хора, да си го отбележи!

Аз бих искал и да попитам някои неща. Например какво става с онзи ваш регионален парцал, който обича да пише за един индивид, подвизаващ се като юрист, който бил носел не знам-какви-си ризи? Защо парцалът не отиде да интервюира така наречения ректор Мирчев? И да го пита защо така един преподавател три пъти е уволняван незаконно?

Защо, вместо да пише за ризите на нагли нарушители на закона, парцалът не отиде в Калояново да направи репортаж за Дошков? С козичките!

Знае се защо. Защото е парцал. Защото това не е журналистика, а суперграндиозна простащина! Ако това беше нормална държава, днес във вестниците щяха да са Дошков - с две висши образования и с изключителен капацитет в две области, и така нареченият ректор. Ако това не беше парцал, днес документите за конкурса и избора преди десетилетия на един асистент щяха да бъдат на страниците му!

Но това е парцал! И това не е държава! Това е кочина!
цитирай
22. анонимен - Люнгов.За "месианстквото" за чужда сметка.
16.04.2010 11:19
Пожелавам на същества с медузолепкав характер и психика, да попаднат в моята и на Дошков ситуация, когато виждаш срещу себе си отрепки, които като са навлекли тоги си мислят, че са божества и могат без моралната или религиозна санкция за чест и достойнство- да ни поставят в "глуха": Върви в друг съд, район, вън от страната, ако може на майната си, защото тази катедра е МОЯ!!!"...Само че живот ни е наш и никой не може да възстанови загубеното ни:време, нерви, житейски радости..., а защо не и творчески успехи!?
цитирай
23. kkabakciev - Вижте съобщението ми и започващата дискусия в "Пуерон"
16.04.2010 11:47
www.pueron.org/pueron/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1123
Можете да се включите там.

Също и тук:
http://mediapool.bg/show/?storyid=164157&srcpos=15

Вижте и това:
http://dnevnik.bg/bulgaria/2010/04/16/888040_djeims_uorlik_oblakut_krasyo_cherniia_visi_nad/
Имам там досега две съобщения. Цитат от публикацията в "Дневник":

"Нека да погледнем истината в очите, в страната има корумпирани съдии, добави Уорлик, цитиран от БТА. Той се обърна към премиера Бойко Борисов и министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов като посочи, че те са хората, които трябва да се справят с този проблем, защото светът ги гледа. Дипломатът заяви, че неговото послание към опозицията е не само да критикуват, но и да поемат отговорност, защото става дума за тяхната страна.

Ще повторя отново - светът ви гледа, добави Джеймс Уорлик."
цитирай
24. анонимен - За делата
16.04.2010 13:48
petdoshkov написа:

Когато Господ ти затваря една врата, то е защото ти отваря друга врата. Трябва да помисля. Налице е определение на ВКС да се образува самостойно дело в РСС с предмет на спор претендираната нелегитимност на Мирчев. Ще форсирам нещата.


Дела, дела и пак дела!
цитирай
25. анонимен - Слуаят "Лечков"
16.04.2010 14:20
"Седем обвинения, а не три, както беше съобщено вчера, са повдигнати на градоначалника - за злоупотреба със служебно положение, нецелево разходване на бюджетни средства и за съставяне на ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ."

цитирай
26. анонимен - Да де да де
16.04.2010 16:02
анонимен написа:
"Седем обвинения, а не три, както беше съобщено вчера, са повдигнати на градоначалника - за злоупотреба със служебно положение, нецелево разходване на бюджетни средства и за съставяне на ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ."да де, ама той Лечков е един футболист. А Мирчев е математик. И Воденичаров правист. Няма да се дадат те лесно. Пък и за какво са обучавали толкова прависти? За да се дадат лесно на Дошков ли?
цитирай
27. petdoshkov - Почти съм наясно.
16.04.2010 16:53
Ще обжалвам решението на СРС. Форумът ме убеди чрез отделни писания, че в ЮЗУ мнозина от тези срещу мен и законите са зли хора и няма да се променят. Не си заслужава човек да не се бори за промяна в ЮЗУ. Той няма нужда от Лилия Илиева, Серафимова, Мирчев, Вера Лазарова,Антони Стоилов и разни мекерета по факултети. Имам път в живота и ще го следвам. Няма основание за никакво уволнение. Ще внеса жалбата още в понеделник. Каквото Господ е решил, това ще е. Ще издържа.
Не съжалявам за решението си, то е правилното.
Кабакчиев е точен - отстъпи ли човек веднъж от принципите и идеалите си, ще го прави много пъти. Тогава не е личност.
цитирай
28. анонимен - Прогрес
16.04.2010 17:12
анонимен написа:
Протоколът е от заседание на комисията от 1 април, не - от 14.
Фактът, че се хванахте на "иронията" на онова тъпото, показва колко сте склонни към критично отношение към факти.


Форумът вече започна да познава кога пише "Малка празничка главичка".
цитирай
29. анонимен - Форумът?
16.04.2010 18:24
petdoshkov написа:
Ще обжалвам решението на СРС. Форумът ме убеди чрез отделни писания, че в ЮЗУ мнозина от тези срещу мен и законите са зли хора и няма да се променят.


Не прехвърляй отговорността на форума.
цитирай
30. анонимен - Защо, човек може да се убеди от едно или друго
16.04.2010 19:57
А отговорността си е негова.
цитирай
31. petdoshkov - Нека имаме предвид и
16.04.2010 21:25
До Софийски районен съд - 65 състав

МОЛБА
от Петър Стоянов Дошков, ищец по гр. дело №57406 по описа на съда за 2009г.
Правно основание: 247, ал 1 ГПК
Уважаеми Съдия,
Необозначеното решение от 12 април 2010г. по делото е с очевидни фактически грешки в пресмятането на обезщетението.
Съдът правилно е приел за основа на изчисленията си размера на БТВ 968, 69 лв. Приел е обезщетителния период от 14 май 2009г. до 8 ноември 2009г.
(Моята претенция е основателна за 6 месечно обезщетение, понеже посочената от мен крайна дата 14 ноември 2009г. фиксира период, който включва по аргумент за по-силното основание всеки възможен изчислен 6-месечен обезщетителен период. Вижте само колко бели дойдоха от едноминутното с. з. и от избора на лекия път пред съдия. Другата седмица, понеже чакам обратната разписка от съда, ще искам и произнасяне за разноските. Пиша Ви нормално, че съм ги изпратил до Вас препоръчано с обратна разписка.)
Калкулациите Ви са грешни. От 14 май 2009г. до 8 ноември 2009г. са 5 месеца и 19 работни ноемврийски дни. 5 месеца умножени по 968, 69 лв правят 4843, 45 лв.
Среднодневното възнаграждение е 44, 04 лв. 19 работни дни от месец ноември 2009г. умножени по 44, 04лв правят 836, 76 лв.
Като сумираме 4843, 45 лв с 836, 76 лв, получаваме 5680, 21 лв.
ИСКАНЕ: Съдът да поправи допуснатите в решението очевидните грешни пресмятания за дължимото обезщетение за оставане без работа, като го определи на точната сума 5680, 21 лв.
16 април 2010г. Подпис:
цитирай
32. petdoshkov - Пояснително, но на части
16.04.2010 21:33
Чрез Врид Председател на СРС
до съдия С. Гълъбова (65 състав)

ИСКАНЕ
от Петър Стоянов Дошков, ищец по гр. дело №57 406 по описа на СРС за 2009г.
Уважаеми г-н Председателствуващ СРС,
Във връзка със срещата ни на 29 март 2010г. заради заседанието по уволнителното дело, представям фактите.
65 състав е поредният от СРС, гледащ спора. Определен е в присъствието на председателя на СРС. На петия ден от приемане на делото, което е Бързо производство, получих от съдия Гълъбова на ел. си поща нейно Разпореждане от 4 март 2010г. По същество - за поправка на акцесорен иск в първоначално предявената Искова молба пред БлРС. Отговорих с молба, че е невъзможно, понеже фактът не съществува към онзи момент. По- важното - поисках дата за гледане на делото "САМО ако съставът е готов да го гледа ОБЕКТИВНО и БЕЗПРИСТРАСТНО след прочита на молбата ми".
Уведомен бях по телефона - ден или два след въпросната молба - от съдебен служител, че съдията определя за дата за гледане на спора с ЮЗУ 29 март 10 часа. Отговорих, че е невъзможно да пристигна в СРС за 10 часа, понеже автобусът ми тръгва от Автогара "Пловдив" в 7:30. Пристига в София на спирка " Орлов мост" различно - но не по-рано от 10 без пет (зависи от разни фактори, вкл. и дали шофьорът ще спре). Поради тази причина мога да дойда на заседание най-рано в 10:30. Такава бе уговорката ми и с адм. секретар на СРС за срещата ми с председателя, за която бях записан предварително.
Отговорено ми бе по телефона, че съдията ще ме изчака, ако закъснея.
Пристигнах в СРС и влязох в залата в 10:06 минути. Заварих процесуалния представител на ответника, който излетя "яко дим", като ме видя. Съдията закриваше в този момент заседанието. Имаше хора в залата за следващото дело.
Делото е изтеглено умишлено напред. Установих от разписа на заседанията през въпросния ден, че делото ми е трето последно за 10 часа.
Последвалите събития са Ви известни. Проведохме среща. Поех задължението да изясня обстоятелствата и реакцията си. Не знаехме текста на съдебния протокол. Беше ми изпратен в електронна версия. Вероятно това е най-краткото с. заседание в историята на българския процес. Неговата трайност е само 1 минута.

цитирай
33. petdoshkov - Следва самият с. протокол
16.04.2010 21:34
П Р О Т О К О Л
Година 2010 Град София
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ¬ІІ ГО, 65 състав
На двадесет и девети март две хиляди и десета година
В публично заседание в следният състав:
Председател: СИЛВАНА ГЪЛЪБОВА
Секретар: Ваня Радославова
Сложи за разглеждане докладваното от с ъ д и я т а
Гражданско дело №57406 по описа за 2009 година
На второ четене на именното повикване в 10.05 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ - редовно уведомен - не се явява и не изпраща представител.
ОТВЕТНИКЪТ - редовно уведомен - явява се юрк.ЛАЗАРОВА с пълномощно по делото.
ЮРК.ЛАЗАРОВА: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ЮРК.ЛАЗАРОВА: Няма да соча други доказателства и нямам други доказателствени искания.
С оглед липсата на други доказателствени искания на страните
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.
ЮРК.ЛАЗАРОВА: Моля да отхвърлите ИМ на ищеца, като неоснователна и недоказана. Ще представя писмени бележки.
СЪДЪТ ОБЯВИ на осн.чл.315 и чл.316 ГПК, че ще се произнесе с решение на 12.04.2010 година, като срокът за обжалване тече, считано от тази дата.
Съдебното заседание приключи в 10.06 часа.
цитирай
34. petdoshkov - Краят - може би, защото зависи от възможностите на сайта
16.04.2010 21:35
Анализът на с. протокол е недвусмислен: не издържа критика (нямам предвид правописната грешка и редундантните запетаи).
Първо, съдът не е докладвал делото, което е длъжен да направи и на основание чл. 235, ал.2 ГПК:
1. Липсва изложение на исковата претенция под формата на главен и евентуален иск, основани на КТ.
2. Обстоятелствата, от които произтичат претендираните права и възражения. Правна квалификация.
3.С оглед отразеното в писмения отговор от ответника, налице ли са права и обстоятелства, които се признават, и няма ли обстоятелства, които не се нуждаят от доказване.
4. Разпределение на доказателствената тежест.
5. Доказателствата, които съдът чрез определение ДОПУСКА и приема .
6. Решенията на съда по реда на чл. 17 ГПК, обуславящи изхода на спора:
- нищожно решение №2/26.02. 2009г на Катедрата по български език, понеже е взето на нередовно заседание от липсата на изискуемия кворум по чл. 36а ЗВО.
- нищожно решение от Протокол №3/10.03.2009г. от заседание на Факултетния съвет на Филологическия факултет, понеже е взето от неправоспособен субект. Факултетният съвет е некомпетентен орган в този състав.
- нищожно решение на Академичния съвет на ЮЗУ в П Р О Т О К О Л № 14/ 15 април 2009 година в т. 4.2., понеже е взето от неправоспособен субект. Академичният съвет на ЮЗУ е неправоспособен орган в този състав и отделно от това е без материална компетентност за такива занимания. Съдът на основание чл. 15, ал. 1 от ЗНА следва да прилага ЗВО вместо противоречащите му чл. 19, ал.5 и 7 от Правилника на ЮЗУ. Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен. В тази връзка съдът следва да допусне Протокол №10/29 октомври 2008г., установяващ резервни членове на Академичния съвет вместо мажоритарен избор по реда на ЗВО, който не можах да представя.
- недействителен трудов договор на Петър Цонев с ЮЗУ/Мирчев от 18 януари 2008г.:
1. Цонев може да е легално в ЮЗУ само на основание чл. 52 ЗВО. Няма обаче решение на ФС за избор на гост преподавател.
2. Не върши работа на ответника нарочната Декларация на Цонев за процеса, понеже посоченият в нея чл. 77, ал. 3 ЗВО не е в сила - задейства едва през СЕПТЕМВРИ 2008 г., докато договорът на Цонев с ЮЗУ /Мирчев е от януари 2008г., тоест въпросната декларация е новосъздаден неистинен документ. ГПК е предвидил процедура, която съдът не е осъществил и до момента въпреки искането ми за нея още от РСС.
3. Не съществува основно трудово правоотношение на Цонев с ЮЗУ. Такова е правоотношението на Цонев с СВУБИТ - София , за което е държал КОНКУРС съгласно изискванията на ЗВО - чл. чл.48 и 49.
Второ, Съдът не се произнесъл, видно от въпросния кух с. протокол, за допуснатите по негова преценка доказателства. Недопустимо е съдът да се основава в евентуалното си решение на обстоятелства, установени от съд, който не е участвал в заключителното заседание.
Трето, СРС е длъжен СЛУЖЕБНО да образува пред себе си два спора по чл. 74 КТ с общ ищец министър Сергей Игнатов: а) срещу Мирчев - Цонев (другари); и б) във връзка с недействителността на срочния трудов договор на ответника Мирчев за ректор на ЮЗУ с Ал. Воденичаров (другари).
Четвърто, съдът следи за наличието на абсолютните процесуални предпоставки за водене на процеса служебно. Не съм получил до момента поисканите още от състава на РСС доказателства за наличието на представителна власт на процесуалния представител на ответника Вера Лазарова. Тя не притежава такава легално. Представеното по делото нейно
пълномощно се основава на основен трудов договор с ЮЗУ. Същевременно Протокол №2 от 29 юни 2005г. от Общото събрание на Правно-историческия факултет (ПИФ) я представя за член на Факултетния съвет. Съгласно ЗВО длъжността на редовен преподавател се заема след спечелен конкурс, обявен в ДВ. Но конкурс Лазарова не е държала - в ЮЗУ от ерата на Ал. Воденичаров законът не се спазва. Нищожна е предпоставката за основно правоотношение като асистент и вътрешно съвместителство с ЮЗУ като юрисконсулт, ако специално за процеса във връзка с неудовлетворените ми искания за :
- копие от обявата в ДВ на конкурса, който е спечелила за асистент;
- копие от трудовия й договор за гл. асистент,
Лазарова е представила пълномощно, според което е юрисконсулт на втори трудов договор с ЮЗУ, а не на основен.
Г-н председателствуващ СРС, срещата ни ме остави висящ в разбирането за случилото се. Вие твърдите, че съдията, доколкото я познавате, понеже е нова в съда, не е корумпирана.
Дните са специални - Великден е. Не мога да заема еднозначна позиция. Наистина не си заслужава млад съдия да бъде изваден от системата, ако не е действал срещу мен с умисъл или самонадеяно. Незнанието не оправдава, но съществува. Съдът поправя възможното чрез повторно извършване на действията по закон.
ИСКАНЕ:
1) Съдията да насрочи дата за гледане на делото в открито заседание след 11 часа, освен ако преди това не се отведе от процеса. Избирам този подход, понеже Вие, г-н Председателствуващ СРС, твърдите, че тя има съвест. В Тибет казват, че, когато човек има пред себе си два пътя, трябва да избере по-трудния, защото той е правилният. Знам, че мнозина, които четат http://petdoshkov.blog.bg/ за делата ми, ще ме упрекнат, че съм наивен, но ми е трудно да взема решение, въпреки че вероятно имат основание. Срокът за произнасяне е 2 дена - до 8 април. След изтичането му, ще сезирам ВСС за процедура по чл. 165 и сл. ЗСВ, както и ще поискам от ЕК делото ми да бъде включено в списъка за наблюдаваните процеси с обществено значение - още повече, че се точи само в СРС 4 месец от общо 11 без решение.
2) Моля да верифицирате документално следните обстоятелства:
- насрочено с. заседание трето последно в 10 часа,
- изтегляне на делото за гледане преди реда му.
05. 04. 2010 г. Подпис:

цитирай
35. petdoshkov - Как се развиха нещата?
16.04.2010 21:48
Отидох на 8 април в СРС към 11 часа, но нямах време за губене. Предстоеше ми тежко последно заседание по делото пред СОС за обезщетение от деликтното второ уволнение от ЮЗУ/Гюдженов. Помолиха ме да изчакам до 12:00, съгласих се. Точно в 12:00 ме срещна съдия Гълъбова. Остави ме с впечатлението, което поддържам и сега, че е добър човек. Излъчваше благо. Поиска от мен да напиша писмена защита, като я изпратя най-късно в понеделник. Каза, че ще гледа процеса обективно и безпристрастно. Повярвах. Въпреки това се допитах за становище на двама души. Но решението да напиша писмена защита е мое. Знаете мнението ми нататък. Съдията е добър човек, но аз искам решение, зачитащо правото ми на диспозиция. Господ така е пожелал: да продължа. Трябва да разчистя тинята в ЮЗУ до някъде, за да имам бъдеще, след като се върна. Това е мотивът ми да обжалвам. Разбира се, че съм питал и Кабакчиев как да си обясня страха от гледане на иска за нелегитимност на Мирчев. Още не мога да си обясня поведението на съдията Гълъбова. Но - както се казва - животът е пред мен.Нали, но не съм млад.
Еклесиаст 3:1 Определеният от Бога порядък на живота
Има време за всяко нещо
и срок - за всяка работа под небето:
Еклесиаст 3:2 време за раждане и време за умиране;
време за насаждане и време за изкореняване на насаденото;
Еклесиаст 3:3 време за убиване и време за изцеляване;
време за събаряне и време за градене;
Еклесиаст 3:4 време за плач и време за смях;
време за тъга и време за радост;
цитирай
36. kkabakciev - Хе-хе-хе, единственото, което мога да кажа, след като прочетох онзи дългия текст по-горе, е следното
16.04.2010 23:04
Дошков е блестящ юрист!

Аз казвах ли ви тая работа поне 50-60 пъти? Казвах ви я.

Нека сега един разбиращ, нормален човек да прочете горното, особено юрист (но не само - може и всеки, който се е занимавал със съд) и да каже не съм ли прав, като казвам, че Дошков е блестящ юрист!
цитирай
37. анонимен - Ай сиктир!
17.04.2010 14:01
Абе дайте му на тоя "блестящ" юрист 4-5000 лв. и ще си затрае.
Ясно е, че целия масраф е за по-голямо обезщетение!
Дошков да иде при авера си Мирчев (може и с Лазарова, ако е съгласен да си делят парите) и ще се договорят да му плати от парите на другите балами от ЮЗУ. И всичко ще заспи на 3 без коз!
Пък после, като излапа париците, пак може да почне дела.
цитирай
38. анонимен - Абе дайте му на тоя "блестя...
17.04.2010 14:09
анонимен написа:
Абе дайте му на тоя "блестящ" юрист 4-5000 лв. и ще си затрае.


Илиева, съдът вече е ОСЪДИЛ ЮЗУ да дава. Ако не ме лъже паметта към 4 000 лева.
цитирай
39. анонимен - 4 000 лева
17.04.2010 14:42
сигурно са бутнати само на Вера Лазарова, за да изготви несъстоятелна заповед за уволнение.
Тук става дума за доста по-сериозни суми - от категорията на тия, с които Дошков се облажи, когато би Рада Кърлова и съдът го върна.
Едното дело, което води, е за 80 000 лева. Но целта е да се постигне по-голяма сума.
цитирай
40. анонимен - като сте ощетили Дошков
17.04.2010 17:03
ще ви съди за обезщетение, разбира се. Да си бяхте гледали закона, нямаше да се вайкате. Разберете най-сетне - някои получават заслуженото си.
цитирай
41. анонимен - Лилито,
17.04.2010 17:48
Не пиши глупости, а мисли за себе си. Оти с наркотици далеч не се стига, както и със злоба.
цитирай
42. анонимен - Илиева е инициатор за уволнението на Дошков
17.04.2010 17:51
...
Пълна откачалка
цитирай
43. анонимен - Добавка
17.04.2010 18:50
Илиева и Дошков са инициатори... за уволнението.
цитирай
44. анонимен - а Мирчев и Лазарова
17.04.2010 18:53
са света вода ненапита, херувимчета, пърхат пърхат с крилца.
цитирай
45. анонимен - Да ама....
17.04.2010 21:22
анонимен написа:
4 000 лева сигурно са бутнати само на Вера Лазарова, за да изготви несъстоятелна заповед за уволнение.


Да ама.... първо, една несъстоятелна заповед за уволнение се подписва от ректора, той носи отговорността, а не изготвилия заповадта
второ, несъстоятелната заповед за уволнение се базира на нечие предходно несъстоятелно поведение, състоящо се в неправомерно даване часове на Дошков, неразглеждане на жалбата му срещу тях, а след това уволнение, което е незаконно и по тази причина, че не е отговорено на жалбата му ,а не само онази, описана в решението
цитирай
46. petdoshkov - Не се ядосвам на клеветнически писания.
17.04.2010 21:42
Ако се прекалява, ще поискам от прокуратурата да се разкрие IP на пишещия. Но за мен е нормално да се очакват такива писания.
цитирай
47. анонимен - Ти гледай
17.04.2010 22:46
други хора да не поискат от прокуратурата да разкрие IP на пишещия.
Само че, за разлика от тебе, с основание.
цитирай
48. анонимен - То айпитата им дребна работа
17.04.2010 22:58
Проблемът е, че пишещите разкриват акъла си.
цитирай
49. анонимен - Не е проблем
17.04.2010 23:18
да си разкриваш акъла. Акълът не е нещо, което трябва да се укрива.
Но количеството му винаги си личи.
Тук е направо миниатюра. Да не повярва човек, че пишат настоящи и бивши университетски преподаватели.
цитирай
50. анонимен - Мата Космата
18.04.2010 09:17
Бандата на Кратунковците казва: "Кой каквото и да говори, в крайна сметка става дума за пари!".
Та не се изживявайте като някакви месии, вярващи, свръхчестни, учени и т.н. Просто това е еднственият ви начин да докопате малко парици и сте намерили "яма".
цитирай
51. анонимен - Да да, ама. Тъй, тъй
18.04.2010 09:20
анонимен написа:
да си разкриваш акъла. Акълът не е нещо, което трябва да се укрива.
Но количеството му винаги си личи.
Тук е направо миниатюра. Да не повярва човек, че пишат настоящи и бивши университетски преподаватели.


Дааааа, правилно, драги колега, "Акълът не е нещо, което трябва да се укрива" - обаче нещото за укриване е количеството му.
Дааааа , ама количеството му пречи на носителя да го укрива.
На това комунягите му викаха диалектическо противоречие или единство и борба на противоположностите
цитирай
52. анонимен - А малка
18.04.2010 19:15
празничка главичка защо не се включва? Ниво на форум в момента много подходящо.
цитирай
53. анонимен - Господа, дадох ви да разберете, че ...
18.04.2010 22:08
Господа, дадох ви да разберете, че си имате работа с учен, който е от класа далеч по-висока от тази на академиците и член кореспондентите, дори и конкретно Юхновски - понеже го споменахте (Юхновски няма теория, няма монография), така че проявявайте поне малко от нужната почит към успелия!
А за финансирането на науката няма какво да ме питате. Не разбирам от това, и не се интересувам много. Идете в сайта на професор Лазаров, той е спец, и то голям:
http://tech.groups.yahoo.com/group/bulgar ianscienceproblems/
На мен не ми трябва нищо, за да правя наука, освен книги и компютър, И мозък, разбира се. А от последното имам даже в излишък!
цитирай
54. анонимен - Но малка,
18.04.2010 23:33
малка празничка главичка кога ще се ИЗХОДИ.
цитирай
55. анонимен - Лапай, 54
19.04.2010 00:25
Дано се напълниш.
Форумът ще оцее въпреки твоите напъни,
защото има още много за говорене - пък и за правене /за разлика от 53/
цитирай
56. kkabakciev - Хе-хе, № 53, анонимен, 18.04, 22:08
19.04.2010 09:43
Ти защо не си посочил авторството на този текст, бе, алоу? Това е мой текст.
А требе ли да наливам у тиквите защо е вярно това, което казвам, а?
цитирай
57. petdoshkov - Предстои внасянето днес в СРС на въззивната ми жалба
19.04.2010 11:37
Чрез Софийски районен съд - 65 състав
до Софийски градски съд
ВЪЗЗИВНА ЖАЛБА
от Петър Стоянов Дошков с адрес: 4173 с. Калояново, ул. „Ивайло” 10А, област Пловдив,
срещу: (необозначено) Решение от 12 април 2010г. по гр. дело № 57 406 по описа на СРС за 2009г., изпратено на ел. ми поща на основание чл. 42, ал.4 ГПК.
Уважаеми Съдии, процесното необозначено решение е недопустимо.
Петитумът на исковата молба е от главен и евентуален иск:
- главният иск е за отмяната на уволнителната заповед като недействителна поради ректорска нелегимност на ответника по спора Мирчев (и затова с незаконна работодателска правоспособност от името и за сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград);
- евентуалният (акцесорен) иск - за отмяната на уволнителната заповед като незаконосъобразна. (Двата иска имат тъждествена обезщетителна част - иск по чл. 344, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 225, ал. 1 КТ.)
Процедиращият съдия от СРС постанови недопустимо решение, като се произнесе уважително по евентуалния иск (недопустимо уволнение), без обаче да се е сбъднало процесуалното условие за неговото разглеждане (отрицателният изход на делото по главния иск). Главният иск не се разгледа. Когато съдът не се произнесе по главния иск, а направо по евентуалния, нарушава диспозитивното начало на процеса, изменяйки по същество иска, на което няма право. Налице е превишаване на права чрез противозаконно засилване на служебното начало при гледане на процес. Софийският районен съд процедира в противоречие с практиката на ВКС - т.15 от ТР №1/04.01.2001г. на ОСГК на ВКС. Тълкувателните решения са задължителни за съдилищата.
Петитум: Съдът да обезсили процесното решение като недопустимо и да върне делото в СРС на етап първо заседание по делото (липсват определения на СРС за допускане на посочените и представени в хода на процеса доказателства пред други съдилища, отнасящи се не само до главния иск, но и до евентуалния, както и за последиците:
- от непредаване (от ответника) на поискани още пред РСС(андански) документи за удостоверяване на липсата на процесуална легитимация на процесуалния представител на ответника т. нар. юрисконсулт на ЮЗУ Вера Лазарова,
- от поискана от РСС, но неосъществена от СРС процедура за обявяване на документ за неистински,
- от поискани от РСС произнасяния на съда по обуславящи въпроси на основание чл. 17 ГПК).
Особени искания:
- от СГС:
1. Да се отведат от процеса:
- Асен Александров Воденичаров като ненадлежен съдия. Бащата Александър Воденичаров, бивш член на ВСС, пробива ВСС с назначаването на Воденичаров–син за районен съдия в София. До онзи момент синът е асистент в Правно-историческия факултет в ЮЗУ, ответник по спора. Декан на факултета е бащата Воденичаров.
П Р О Т О К О Л 39 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2004г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Константин Пенчев – председател на Върховния административен съд
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:
30. На основание чл.27, ал.1, т.4 във връзка с чл.30а, ал.12 НАЗНАЧАВА Асен Александров
Воденичаров за съдия в РС гр.София, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1, считано от датата на встъпване в длъжност.
ВСС злоупотребява с властта си в полза на Воденичаров–син, назначавайки го директно за районен съдия в СРС без задължителния конкурс за младши съдия и 2 години работа в окръжен съд.
ПРОТОКОЛ №36 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2005 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Проф. д-р Георги Петканов – министър на правосъдието
НЯМА ОТСЪСТВАЩИ
ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:
А/ СЪДИЛИЩА:
12. На основание чл.27, ал.1, т.4, във връзка с чл.30а, ал.12 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Асен Александров Воденичаров, съдия в Софийски районен съд, на длъжност "съдия" в Софийски градски съд при условията на чл.67, ал. 1, т.1 от КТ.
Двата члена от ЗСВ, цит. в по-горния протокол, вече водят до по-висока съдийска длъжност и по-висок ранг. Воденичаров младши е ненадлежен съдия в СГС; актове на състав, постановени с негово участие, са нищожни.
- Светлин Михайлов (не само http://www.mediapool.bg/show/?storyid=152963), ако е редови градски съдия. По времето на мандата му на председател на СГС, Воденичаров -младши, ненадлежен в СРС, е назначен за съдия в СГС.
2. Книжата до другата страна да се изпращат от СГС чрез препоръчано писмо с обратна разписка на пощенски адрес :
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград,
а съобщенията по телефона на номер: 073 88 55 01 (Ректорат);
съобщенията до мен от СГС да се изпращат на основание чл. 42, ал.4 ГПК на ел. ми поща: petdoshkov@abv.bg, а книжата - на ел. ми поща или при - липсата на технически възможности - на пощенския ми адрес: ул. "Ивайло" 10А, с. Калояново 4173, област Пловдив.
- от СРС. Книжата до ответника да се изпращат по пощата на пощенския адрес по-горе чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
Прилагам: Копие от жалбата за ответника.
19 април 2010г. Подпис:
цитирай
58. анонимен - "Процедиращият съдия от СРС ...
19.04.2010 11:43
"Процедиращият съдия от СРС постанови недопустимо решение ...."

Tova e samo mnenie na P. Doshkov.
цитирай
59. анонимен - Е как?
19.04.2010 12:27
Връща съдийката Дошков на работа, "ОСЪЖДА" ЮЗУ и решението й "недопустимо". Нещо ...?
цитирай
60. анонимен - не разбрахте ли, дребни душици
19.04.2010 12:50
На Дошков не му е нито за щатното място, нито за обезщетението. На Дошков му е за справедливостта. Ала малцина са на висотата да оценят това!
цитирай
61. petdoshkov - Не е сложно да се разбере.
19.04.2010 13:02
Всяка молба завършва с искане - едно или повече. Съдът е длъжен да се произнесе по предмета на спора такъв, какъвто е очертан от ищеца. Съдът няма право да изменя на искането, защото всеки може сам да прецени като дееспособен кои от правата му са нарушени. Ако съдът решава вместо нас съдържанието на искането, е налице съдебен волунтаризъм и той ще води до нерешаване на спор. Парадоксалното е, че обжалвам решение, което обаче само на пръв поглед е в моя полза. Интересът ми от законно решение е привидно удовлетворен. Съдът решава даден спор според законите, фактите, които е установил, и собствената си съвест. Но след това отношенията в живота са между мен и другата страна.
Съдът прилага законите точно и еднакво спрямо всички. Освен законите, които четем, всеки съд е обвързан и от съдебната практика. Нейният връх са тълкувателните решения на ВКС. Те са задължителни за съдилищата, не само защото изясняват смисъла на законите, които се тълкуват, но и защото водят до правна сигурност, че еднаквите случаи ще се решат по един и същи начин. Та - цит. от мен ТР налага на съда да разгледа първо Главния ми иск и ако го отхвърли, да разгледа евентуалния. Нищо сложно - логическата фигура е на Импликация: съдът първо ще разгледа антецедента и след това, щом го е отхвърлил, гледа консеквента (втората част от Импликацията). Не ме удовлетворява връщане в ЮЗУ, без да се изчистят отношенията ми с ред негодници от ЮЗУ. Не съм страдал, за да се предам при първата възможност. Пък и друго е от значение. Ако съм излъгал за Мирчев и други, следва поне да им се извиня. Не бива да се върви напред без морал.
цитирай
62. анонимен - На Дошков не му е нито за щатното м...
19.04.2010 13:12
анонимен написа:
На Дошков не му е нито за щатното място, нито за обезщетението. На Дошков му е за справедливостта. Ала малцина са на висотата да оценят това!


Да, на Дошков му е делата ако може да са безкрайни. Поводи винаги ще се намерят.
цитирай
63. анонимен - Правилен е подхода ти, Дошков!!!
19.04.2010 13:34
Отмини злите коментари... Малко хора те познават, а още по-малко са тези, които те разбират!
ЖАЛКО е, че са толкова МАЛКО, но по-важното е, че ги има!
Пожелавам ти успех, макар и анонимно!
Пожелавам ти и кураж, и сила, и късмет!
Справдливостта е необходима повече от всеки друг път!
цитирай
64. kkabakciev - Хе, хе, казвам ли ви постоянно, че Дошков е блестящ професионалист - и лингвист, и юрист!
19.04.2010 13:51
Вижте горе как ви е обяснил всичко: № 61, 13:02!

Ама требе малко повече акъл у тиквите, за да се разберат в по-голяма дълбочина тия работи, нъл тъй. И малко повече радвижване на веществото вътре.
Ами, като недоразбирате, четете повече, бе, граждани на населеното място с име на комунотерорист! Почнете от Конституцията! Щото то вие и нея не сте я чели - поне 80% от вас. Повече от сигурен съм.
И да бяхте отишли най-после поне до Солун, а?!? След Солун може да минем на Виена, после малко по малко ще се придвижваме и нататък.
Стига сте стояли в тая кочина! Отгокога ви ръчкам за тая работа!

Не съм нумеролог, ама малко съм суеверен.
Входящият номер на Дошков (вж. 57. petdoshkov - Предстои внасянето днес в СРС на въззивната ми жалба 11:37) в СРС:

1014660/19-04-2010.

Ебаааати номера! Голям и хубав! Браво!
цитирай
65. анонимен - Правилен е подхода ти, Дошков!!! ...
19.04.2010 14:39
анонимен написа:

Правилен е подхода ти, Дошков!!!


Ако целта е ДЕЛА без край - естествено, че е правилен.
цитирай
66. анонимен - дребни, жалки душици
19.04.2010 14:41
Целта на Дошков е СПРАВЕДЛИВОСТТА.
цитирай
67. анонимен - ЮЗУ осъден
19.04.2010 15:19
ама Дошков обжалва.
Това и писател не може да го измисли.
цитирай
68. анонимен - защото, 67
19.04.2010 15:40
Дошков не е жалка, дребна, манипулаторска и кариеристична душица като тебе. Затова.
цитирай
69. анонимен - И
19.04.2010 15:42
малка празничка главичка пише днес.
цитирай
70. kkabakciev - Малееей, ще почнем да се ограмотяваме. Откъде да се почне обаче, като тук е пълно с невежество?
19.04.2010 16:27
Дошков завежда иск. Искът не е нищо друго, освен юридически термин за искане. Искането на Дошков е съдът да се произнесе дали определени лица и инстанции в ЮЗУ са законни, а едва след това да се произнесе дали уволнението му е законно или незаконно.
Съдът не се е произнесъл по първото искане. И той няма право на това. Но, както често се случва в българските съдилища - които в мнозинството си са некомпетентни и корумпирани (както вече целият свят знае), съдиите често пъти правят каквото си искат. Вършат безобразия, беззакония, дори се гаврят със закона, с Конституцията. А оттам и с хората, съответно.
А защо Дошков иска първо съдът да се произнесе по законността на определени лица и инстанции в ЮЗУ, а едва след това по уволнението?
Много просто. Защото, ако въпросните лица и инстанции не бъдат отстранени като незаконни (ако наистина са незаконни, разбира се), ще продължат да тормозят Дошков и след завръщането му в ЮЗУ. Какво го грее Дошков, че ще се върне, ако останат незаконните? Аз тук говоря по принцип, разбира се. Не казвам, че са незаконни. Не мога да кажа аз. Съдът трябва да каже.

Има обаче нещо друго, много важно. Защо десетки съдии вече си дадоха отвод? Отговор: защото не искат да се произнесат по законността на въпросните лица и инстанции. А защо не искат? Възможен отговор е: защото виждат, че лицата и инстанциите са съвсем явно незаконни. За мен това е единствено логичният отговор.

А за вас?
цитирай
71. анонимен - За нас
19.04.2010 16:37
съдийката просто е била "блестящ професионалист" (по Кабакчиев). Ха познай Каба защо?
цитирай
72. анонимен - Това е нещото, за
19.04.2010 16:42
което наистина от няколко дена никой не говори. Съдийката върнала Дошков на работа и осъдила ЮЗУ е блестящ професионалист.
цитирай
73. анонимен - хубавият номер 69
19.04.2010 16:59
нещо май се разпозна
цитирай
74. анонимен - Главичката
19.04.2010 17:07
не става пълничка, а все по-празничка.
цитирай
75. анонимен - Каба,
19.04.2010 21:51
Какво ще кажеш за професионализма на съдийката?
цитирай
76. kkabakciev - По отношение на решението и съответно на професионализма на съдийката, изказвам следното мнение
20.04.2010 08:12
Съдийката е вникнала само частично в иска. Тя е разбрала добре, че уволнението е незаконно, но не е описала пороците му, като се е задоволила само с една чисто формална страна - неправилна процедура по искане на обяснения. При един по-висок професионализъм непременно трябваше да се напише в решението, че то е незаконно поне по още две причини, които са по-съществени, а именно: налице е уволнение заради обжалване на административен акт (притежавам документа) - което би могло да се разглежда като престъпление от гледна точка на факта, че Дошков преди това два пъти е уволняван незаконно, и второ, че уволнението е незаконно поради изключително грубо несъобразяване с КТ и ЗНСНЗ (няма да давам подробности). Последните два факта (ако са истински) навеждат още по-убедително на мисълта, че е налице

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗЛОНАМЕРЕНО УВОЛНЕНИЕ, ОСЪЩЕСТВЕНО ПРИ ТОТАЛНО ПОГАЗВАНЕ НА ЗАКОНА!

И накрая - съдийката не се е произнесла по основния иск, заради което вече е налице внесена жалба.

Оценката, която давам на съдийката по шестобалната система, е три минус.
цитирай
77. анонимен - Напротив!
20.04.2010 09:28
В абсолютно всичко е вникнала съдийката.
И затова е намерила елегантен начин да ОТМЕНИ уволнението, да ОСЪДИ ЮЗУ и да не гледа делото по същество.
Така, че оценката трябва да е 6 плюс.
цитирай
78. анонимен - Българско правораздаване
20.04.2010 10:27
анонимен написа:
В абсолютно всичко е вникнала съдийката.
И затова е намерила елегантен начин да ОТМЕНИ уволнението, да ОСЪДИ ЮЗУ и да не гледа делото по същество.
Така, че оценката трябва да е 6 плюс.


Агнето цяло, вълкът сит.
цитирай
79. анонимен - http://dnevnik.bg/bulgaria/2010/04/19/889468_konstantin_penchev_niakoi_da_proveri_neobiasnimo/
20.04.2010 10:33
Младши съдията Деница Урумова и дъщеря на шефа на отделение във ВАС Николай Урумов, която вече работи в Благоевградския окръжен съд, строи хотел в Приморско, а правото на строеж е получила като социално слаба през 2007 г., съобщи бургаският в. "Десант", а след него и в. "Струма".
цитирай
80. анонимен - В абсолютно всичко е вникнала съ...
20.04.2010 14:01
анонимен написа:
анонимен написа:
В абсолютно всичко е вникнала съдийката.
И затова е намерила елегантен начин да ОТМЕНИ уволнението, да ОСЪДИ ЮЗУ и да не гледа делото по същество.
Така, че оценката трябва да е 6 плюс.


Агнето цяло, вълкът сит.


Агнето цяло, вълкът сит? Не, това е извод само за празничка главичка.

Съдийката е била много, много мъдра. Затова е взела точно това и никое друго решение.
цитирай
81. анонимен - Добре, де, ама
20.04.2010 15:00
"Съдийката е била много, много мъдра. Затова е взела точно това и никое друго решение."

Добре де, ама защо е била мъдра и защо е взела точно това и никое друго решение?
цитирай
82. анонимен - Нужно е
20.04.2010 15:29
по-дълго обяснение, но някои посетители на този форум не са обикновени блогърски търтеи и работят. Така че когато остане свободно време. Ще го обясним както се обяснява на празно главенце.
A я да видим до тогава дали ще можеш да понаеш защо е била мъдра съдийката от СРС?
цитирай
83. анонимен - Не става с понайване, става с обяснение
20.04.2010 15:37
Само че такова обяснение тук няма.
Има някакъв въздух под налягане.
А ние тук хем работим, хем с едното око четем - и се смеем на въздухарите под налягане.
Аре, другарю въздухар, да обясниш мъдростта на съдийката.
цитирай
84. анонимен - Нещо май
20.04.2010 16:20
се изнервяме?! Главицата трябва да се ползва за мислене.
цитирай
85. анонимен - Ние да се изнервяме?
20.04.2010 16:31
анонимен написа:
се изнервяме?! Главицата трябва да се ползва за мислене.


Ние не се изнервяме, а въздухът се свива.
Става вербално все по-неспособен.
А може би и избухлив.
Опасно.
цитирай
86. анонимен - Мале
20.04.2010 16:49
много умно!
цитирай
87. анонимен - Празничка главичка
20.04.2010 23:38
сигурно легнала. Да я оставим да спинка.
цитирай
88. kkabakciev - Абе, какъв е тоя малоумник, дето го питат защо съдийката е за шест плюс, а той не може да каже и гък?
21.04.2010 08:09
И на мен ми е интересно защо съдийката трябва да е за шест плюс. Щото не си е свършила работата?
И не може да се разбере тоя/тая иронизира ли - или какво. Сам/а не знае.
Ще да е някой/някоя от незаконно уволняващите. Или асоциат.
цитирай
89. анонимен - Много добре
21.04.2010 11:54
си е свършила работата, Каба, много добре! И много добре е вникнала.
цитирай
90. анонимен - А пък мен ми харесва Сергей Станишев
21.04.2010 13:14
анонимен написа:
си е свършила работата, Каба, много добре! И много добре е вникнала.


Харесва ми, щото ми харесва.
цитирай
91. анонимен - Малка празничка
21.04.2010 14:04
главичка!
цитирай
92. анонимен - Див, тъп, пернат......
21.04.2010 14:39
глупав папагал
цитирай
93. анонимен - Е бива ли
21.04.2010 14:52
цял декан на факултет с подобен език?! На простосмъртните e простено, aмa ...
цитирай
94. анонимен - така са те деканите
21.04.2010 15:48
друго е то да си декан, нали така
не е простосмъртна работа
а за ректорите да не говорим
цитирай
95. анонимен - Оставете Чавдар Николов на спок...
21.04.2010 16:14
Оставете Чавдар Николов на спокойствие! Моля, ви!?!
цитирай
96. анонимен - И Николай Чавдаров
21.04.2010 16:20
И Николай Чавдаров и него го оставете!
цитирай
97. анонимен - Обаче я дайте пак за съдийката
21.04.2010 16:21
Много умна съдийка, нали така. За шест плюс.
цитирай
98. анонимен - Чавдарчо
21.04.2010 17:43
отдавна не пише тук.
Друг, друг декан пише честичко. И се радва на нашето благоволение и търпение.
цитирай
99. анонимен - Оставете съдийката;
21.04.2010 18:23
оставете деканите.
Я нека Кабата да издигне пак интелектуалното равнище.
Нека ни обясни оня пиниз, дето го е измислил - с монтьорите!
Но като за прости хора. Да го обясни с един монтьор, кой ти може да возприема нещо с много монтьори.
цитирай
100. kkabakciev - За монтьорите съм го казал в 400 стр. монография в международно суперпрестижно издателство
21.04.2010 22:23
Който иска, да го прочете там. Обяснил съм някои неща по-просто в английската си граматика - която още я има по книжарниците тук, в Бг.
За съдийката казах (написах) - и се мотивирах.
Да се мотивира тоя тук, който твърди, че решението на съдийката било "мъдро".
Може пък евентуално и да е мъдро, ама трябва да се убедим.
цитирай
101. анонимен - Уважаеми г-н Кабакчиев.
21.04.2010 23:41
"Тоя/тая" ще се мотивира.
Имайте търпение !
А Господ да даде повече разум на всички страни въвлечени в конфликта !
цитирай
102. анонимен - Кабакчиев,
21.04.2010 23:45
написал си, ама за много монтьори.
Много монтьор, много нещо! Не е за слаб акъл като нашия.
Обясни го с един монтьор, да те разберат и простите хора!
цитирай
103. kkabakciev - Отговарям на последните двама
22.04.2010 08:17
102 не го разбирам. А иначе работата ми може да се разбере от всеки нормален човек - стига той/тя да има акъл в главата си и да иска да вникне. Тия, дето не разбират наистина, или се правят, че не разбират, са комуно-диваците от така наречения Специализиран научен съвет по езикознание при ВАК. Това в мнозинството си са едни морални изроди и психопати (ако не и по-лошо от психопати). Да отиват на Четвърти километър и да не се връщат от там! Значи, Кралското научно дружество на Единбург и едно от най-реномираните издателства в света могат да се ангажират да канят Кабакчиев да работи върху книгата си, могат да му плащат всички разноски, да му издават книгата (книга за английския език на един българин) и т.н. А една шайка простаци, дето уж били "учени", не разбирали за какво ставало дума? Айде бе? Абе, какви учени, това са абсолютни диваци! Български, комунистически!

За мотивирането на "Тоя/тая", дето го твърди 101.
Ами, хайде! Кога ще стане тая работа?
Аз знам кога ще стане. Никога. Тая теза е незащитима. Тоя дето го твърди това, явно е асоциат на закононарушителите, а случаят е сроден на моя с ония диваци от дивашкия развъдник и просташкия Специализиран научен съвет по езикознание при ВАК.
И последно, най-важно.
Какви "страни, въвлечени в конфликта", бе, алооооу?
Няма "страни въвлечени в конфликта"!
Има един високопрофесионален и високоморален човек в лицето на Дошков, с перфектно поведение от гледна точка на закона и морала. А отсреща има определени индивиди, които престъпват закона, и то изключително нагло, с нескритата цел да му навредят!
цитирай
104. анонимен - Каба, остави тия моабети, ами иди си ...
22.04.2010 10:59
Каба, остави тия моабети, ами иди си самоизкупи граматиката, дето "още я има тука в книжарниците...", че иначе ще трябва да я претопяват. Язък за прахосаните средства!
цитирай
105. kkabakciev - Ето я простотията, ето я злобата, ето я лъжата
22.04.2010 11:04
Граматиката ми отдавна е изчерпана в склада на издателството - останали са отделни бройки при търговците.* И имам уговорка с издателството да подготвя следващо издание - което не правя поради липса на време.
Скрий се, бе, нещастник!
Ето, такива неща ме нервират! Голям изрод (голяма изродка) трябва да си, за да лъжеш по този начин. Наблюдаваме го по адрес на Дошков непрекъснато!

_____
*А и, разбира се, това е второ издание на граматиката. Първото е на БАН - изчерпано много бързо след публикуването през 1998 г., второто е на Пенсофт. Предстои следващо на български (от Пенсофт), и друго на английски (живот и здраве).
цитирай
106. анонимен - Кадрова политика в действие
22.04.2010 13:43
На 31.март АС гласува 7 конкурса за хабилитации и професури.
Ха, познайте за кой конкурс не е изпратена обява в ДВ?
цитирай
107. анонимен - правилата на играта
22.04.2010 13:59
Петото си иска поредната услуга. Така стават тия работи. Дадеш ли му пръст веднъж...
цитирай
108. анонимен - Стига гатанки
22.04.2010 14:20
анонимен написа:
На 31.март АС гласува 7 конкурса за хабилитации и професури.
Ха, познайте за кой конкурс не е изпратена обява в ДВ?


Не може ли просто да се напише за кой конкурс не е изпратена обява - и защо?
цитирай
109. анонимен - за конкурса на доц. д-р Димитър Кр. ...
22.04.2010 14:34
за конкурса на доц. д-р Димитър Кр. Димитров.
цитирай
110. анонимен - А ти, Кабакчиев,
22.04.2010 14:34
не можеш ли просто да дадеш прочутия си пример с един монтьор?
Понеже твърдиш, че не разбираш за какво става дума, ти се пояснява как трябва да изглежда:
1. Монтьор (...) коли. (свършено действие.
2. Монтьорът (монтьоро) (...) коли. (несвършено действие.
Това "свършено действие" и "несвършено действие" е според твоята терминология. А на мястото на глагола трабва да се постави глаголна форма.
Давай!
цитирай
111. kkabakciev - В този ваш така наречен университет май работят предимно интриганти, лъжци и мошеници
22.04.2010 14:36
Един/една горе лъже, че граматиката ми била застоявала. Още някъде през септември миналата година лично аз изкупих последните няколко бройки от издателството - за да си имам. Току-що звъннах на Ели, отговорничката: "Да имаш някоя бройка, че ми трябва?" Отговор: "Не, нямам отдавна."
Малееей, големи лъжци и изроди (лъжкини и изродки)! Ужас!
Сега пък обява за конкурс не била изпратена. Може. Ама чий конкурс, каква обява? Пак ли някой лъже нещо?
А иначе Дошков е луд, нали така. И опасен за студентите. И носи пистолет в издутия си джоб. И не си взема часовете. Нищо, че не може да си служи с пистолет заради проблем с пръстите, а отделно, че е католик. И нищо, че е обжалвал възлагането на часовете с редовен документ с входящ номер. (А дали онзи умник, твърдящ, че решението бил мъдро - и наречен на едно място глупав папагал - разбира сега защо решението е за три минус?)
Абе, ще им излязат на някои много яко през носовете тия лъжи и безобразия! Ама малко търпение трябва.
цитирай
112. kkabakciev - След като написах горното съобщение, видях, че имало добавка
22.04.2010 14:42
Посочено е за конкурса. Добре. А какво става с конкурса на Дечев? Защо вече никой не пише за това? Реши ли се проблемът? Защо не се дава информация?

Отговор на 110.
Какво да обясня? Не разбрах въпроса - а и той не е поставен правилно.

А тая схема - така, както е дадена -

1. Монтьор (...) коли. (свършено действие.
2. Монтьорът (монтьоро) (...) коли. (несвършено действие.

в основата й стои неразбиране на проблема. Трябва да се има предвид, че един проблем от този род не може да се демонстрира с две изречения, още по малко точно с тези две изречения. Разбира се, че между "монтьор" и "коли", както и между "монтьорът" и "коли" може да се постави всякаква глаголна форма, за всякакъв тип действие. Но какво от това? Проблемът е съвсем, съвсем друг.
цитирай
113. анонимен - Какъв Дечев те тресе, смотанакьо! ...
22.04.2010 14:48
Какъв Дечев те тресе, смотанакьо! Тоя още ли не са го опандизили заедно с Трактора? Пък тоя тръгнал конкурс да му иска...
Що не си го вземеш в твоята ХГА в Търново?
цитирай
114. анонимен - Спокойно, бе
22.04.2010 15:20
Щраков. Вярно, че Дечев разкри игричките ти около Темпус още от Чимево време, ама запази спокойствие.
цитирай
115. анонимен - Мда
22.04.2010 15:41
Много е Losh.
Че и един new_new.
цитирай
116. анонимен - Кабакчиев,
22.04.2010 16:52
не се прави на ударен!
Между "монтьор" /монтьоро" и "коли" постави форма на глагола "ремонтирам".
Както го правиш с множествено число на "монтьор" и с множествено число на "ремонтирам" (3 л., мн. ч. , имперфект/аорист (при омонимия на ДВЕТЕ форми).
Защото ти поставяш въпроса така: "Дали крокщодилът е повече зелен, отколкото дълъг?".
Е, в единствено число няма омонимия на формите за аорист и имперфект! С тях си доказвай "теорията".
цитирай
117. анонимен - Илиева,
22.04.2010 16:54
починете бе, жена.
Кабакчиев, сакън! Да не вземеш да й отговаряш.
цитирай
118. анонимен - Как ще отговаря?
22.04.2010 17:24
Той не може един глагол да спрегне.
А ако ти се изморяваш от писането на 4 изречения, за други хора това не е кой знае какъв труд.
цитирай
119. анонимен - Относно 107. анонимен - правилата ...
22.04.2010 20:21
Относно 107. анонимен - правилата на играта
13:59
анонимен написа:
Петото си иска поредната услуга. Така стават тия работи. Дадеш ли му пръст веднъж...


От цитираното мнение се изяснява:
1) колко предсказуем е станал мирчев - тук 107 е направо в десетката!
2) колко непознат е останал Д.Димитров - а тук 107 е с фалстарт!
цитирай
120. анонимен - Какъв Дечев те тресе, смотанакьо! ...
22.04.2010 20:52
анонимен написа:
Какъв Дечев те тресе, смотанакьо! Тоя още ли не са го опандизили заедно с Трактора? Пък тоя тръгнал конкурс да му иска...
Що не си го вземеш в твоята ХГА в Търново?


Хихих))) Дечев преглеждаше рестове на кандидат-студенти тези дни. Познайте къде...)))? Май в зала "Шопов" се бяха дислоцирали проверяващите. Хак да му е!!
Иначе конкурсът му е в ход.. той е заслужил главен помияр... скоро хабилитиран....
цитирай
121. анонимен - .. тестове, сори...
22.04.2010 20:53
.. тестове, сори...
цитирай
122. анонимен - Дошков на времето
22.04.2010 21:14
ви ги обясни тези неща. Зала с име има в един университет само тогава и единствено тогава когато Академичният съвет на университета е гласувал специално РЕШЕНИЕ за нея, за което има и съответния ПРОТОКОЛ. Това се допълва и с поставянето на съответната обозначителна ТАБЕЛА пред самата зала след това, но на базата на РЕШЕНИЕТО на АС и ПРОТОКОЛА (а такива няма).
Иначе всеки може с пари на ЮРИДИЧЕСКАТА МАФИЯ (справка Одитен доклад на МОН) да си оборудва каквито иска зали, да препира през тях мръсните Воденичарови пари (като през проект на Пискова и Кристина Попова) и да си мисли каквото иска за нея. Може да си мисли, че залата се казва Шопов, Лялев, Гъргаров, Попов... Може мислено в главата си да я кръсти и на майка си и баща си. Това не означава абсолютно НИЩО.
(И ние много СОРИ).
цитирай
123. анонимен - До 122
22.04.2010 21:32
Не ти е пълна информацията. Вярно е, че няма зала "Шопов" в ЮЗУ, но Потеров лобирал напоследък да влезело в дневния ред на Академичния съвет. Засега безуспешно, но казва ли ти някой докога?
цитирай
124. анонимен - ви ги обясни тези неща. Зала с име има ...
22.04.2010 21:37
анонимен написа:
ви ги обясни тези неща. Зала с име има в един университет само тогава и единствено тогава когато Академичният съвет на университета е гласувал специално РЕШЕНИЕ за нея, за което има и съответния ПРОТОКОЛ. Това се допълва и с поставянето на съответната обозначителна ТАБЕЛА пред самата зала след това, но на базата на РЕШЕНИЕТО на АС и ПРОТОКОЛА (а такива няма).
Иначе всеки може с пари на ЮРИДИЧЕСКАТА МАФИЯ (справка Одитен доклад на МОН) да си оборудва каквито иска зали, да препира през тях мръсните Воденичарови пари (като през проект на Пискова и Кристина Попова) и да си мисли каквото иска за нея. Може да си мисли, че залата се казва Шопов, Лялев, Гъргаров, Попов... Може мислено в главата си да я кръсти и на майка си и баща си. Това не означава абсолютно НИЩО.
(И ние много СОРИ).


Хаххаа, Дечев на фона на таблата с лика на Шопов.. с табела или не... И аз да кажа "сори")))
цитирай
125. анонимен - Поредното изхождане на малката ...
22.04.2010 21:39
Поредното изхождане на малката празничка главичка.
цитирай
126. kkabakciev - Отговор на № 116 и № 117
22.04.2010 21:43
Не мисля, че не трябва да отговарям на № 116. Защо да не отговарям? Не ме интересува дали № 116 е Илиева, Петрова, Иванова или Петров. Пита ме авторът на съобщението нещо, аз му отговарям. Тук не става дума за клевети, лъжи и прочие. Става дума за желание на автора да изкаже мнение и да покаже, че, видите ли, моята теория не важи за българския език или нещо подобно. Авторът не си дава сметка, че аз съм специалист не само по английски език, но и по български, оттам съм и германист, и славист, а имам познания за структурата и на множество други, най-различни езици.
Авторът пише: "в единствено число няма омонимия на формите за аорист и имперфект".
Така е.
И после допълва: С тях [т.е. с формите за аорист и имперфект] си доказвай "теорията".
Авторът не може да разбере за какво става дума, защото кръгозорът му е твърде ограничен. Той очевидно знае само български език - или има представа за структурата само на този език (и разсъждава от гледна точка на тази структура). А моята теория затова е теория, защото не е на базата на конкретен език, а на базата на един модел за възможностите за изразяване на типове действия (или състояния и пр.). Тя е дедуктивна, докато разсъжденията на автора тук са индуктивни. И той/тя не си дава сметка, че именно липсата на омонимия на формите за аорист и имперфект в единствено число и нейното наличие в множествено число разкриват една част (но много малка част) от теорията.
Теорията за това, че референтите на номиналните и вербалните фрази всъщност имат еквивалентни темпорални параметри.
Спирам дотук, защото това нито авторът ще го разбере, нито който и да било друг тук. Ако всичко това беше лесно, нямаше хората да си блъскат главите с десетилетия. Идва, обаче, момент, в който един автор, на базата на дотогавашните постижения, стига до решаващия извод (или по-точно решаващата система от изводи). И този автор в случая съм аз. Преди това е Веркьойл, преди него Вендлер и т.н. Може би е въпрос на случайност кой точно ще е, но не е и точно случайност, а е преди всичко труд. И много малко късмет и стечения на обстоятелства.
цитирай
127. анонимен - Кабакчиев,
22.04.2010 21:49
може ли още малко по-подробно.
цитирай
128. kkabakciev - Това за малко по-подробното - заяждане ли е, или ирония и т.н.?
22.04.2010 21:53
Или е автентичен интерес към проблема?
Според отговора ще реагирам (или не).
цитирай
129. анонимен - Кабакчиев,
22.04.2010 22:35
каква дедуктивна теория!
Нали трябва да имаш поне 1 доказателство! Имаш 1, но то не струва. Показва, че не можеш да опишеш значението на един израз.
Позна, че не познавам други езици.
Но да речем, че знам трънски (това не е език). Там въпросната омонимия в случая, който описваш (невярно) не съществува. Е, и? И всеки що-годе грамотен в българската граматика различава двата омонима в твоя пример (в същност не са два, а четири, но това съвсем не е да тебе. Можем да го пренебрегнем).
Така че "теорията" ти не е убедила даже Веркьойл, който не знае български. Той ти е казал ясно, че ако един български пример се превежда на английски по определен начин, от това не следва, че граматически е същият.
За жалост, първо е трябвало да се научищ да спрягаш глаголи на български (е, много са формите).
Да не говорим, че Веркьойл отдавна се е отказал от идеята си за "композиционния" вид, за който го възхваляваш. Само че той си познава езиковия материал, с който работи, и го проучва.
Само в твойта глава "Монтьори ремонтираха коли" означава свършено действие, а "Монтьорите ремонтираха коли" - несвършено.
Един професионалист (какъвто не си - Веркьойл твърди, че си преводач) калкулира всички възможни значения на израза. А не - едно, което му идва на ум.
Но нямам намерение да те отказвам от идеята ти, че си велик учен!
Дай, Боже, някой ден ( като понаучиш нещо от граматиката, а и от езикознанието също), да станеш!
цитирай
130. анонимен - Мале,
22.04.2010 22:53
на какво ли ще прилича утре форума на Дошков?
цитирай
131. kkabakciev - Я не ме разсмивайте, 129!
22.04.2010 22:57
Вие сте голям майтап! Не Ви отбира главата и грам, обаче ми ги обяснявате на мен тия неща - които аз съм ги измислил (открил). Цирк!
Добре, де, понеже съм на 2-3 бирички и не ми се спи, айде да Ви поразясня някои работи.
Първо, не е така: "Само в твойта глава "Монтьори ремонтираха коли" означава свършено действие, а "Монтьорите ремонтираха коли" - несвършено."
Почти обратното е. "Монтьори ремонтираха коли" означава НЕсвършено действие!
А "Монтьорите ремонтираха коли" СЪЩО означава несвършено действие. Обаче това е страшно елементарно казано. Като за Вас.
Приличате ми на някаква 25-годишна пикла, която вчера е понавлязла в нещо като езикознание, и сега се перчи на баща си - при това много глупаво.
Ха-ха-ха!
Ако искате, прочетете нещо от книгите ми, понаучете се, и тогава се дърлете с мен.
Дотук - кръгла нула. Нищо не сте разбрали.
Но не отказвам да обсъждам. Дано да успея да Ви налея нещо в главата.
цитирай
132. анонимен - Браво, бе!
22.04.2010 23:07
Казах, че дали действието е свършено или е несвършено, зависи от времето на глагола, а не - от члена.
Глаголната форма е ОМОНИЧИЧНА.
Да не мислите, че една форма може да бъде едновременно и в имперфект, и в аорист! Тя е в едно от двете времена ( в актуална употреба - не като изолиран пример. Думата "син" например е или означение на цвят, или означение на мъжко дете. Не е и двете едновременно).
Същото впрочем е и с "двувидовия" глагол ремонтирам. В акуална употреба той е ИЛИ от свършен вид, ИЛИ от несвършен. Не е и двете едновременно.
Т. е. не е "двувидов като в английски" (както е писал един човек). В английски гаголът няма морфологически вид. Но в българския има. И това, че "не може езикът на Шекспир да няма нещо, което българският език има" - не е никакъв аргумент.
Езикът на Шекспир няма и много неща, които има езикът суахили, например (именни класове и др).
Така че монтьорите с колите РЕМОНТИРАХА или в аорист, или в имперфект.
Специалистите си познават кога какво е.
цитирай
133. kkabakciev - Почти всичко това в 132 просто не е вярно
22.04.2010 23:18
Първо, никой не е казал (нито Кабакчиев, нито друг), че дали действието е свършено или е несвършено, зависи от члена. Това е глупаво като мисъл. Казал е (Кабакчиев, и други), че членът има отношение към свършеността или несвършеността. Ама не непременно (или само) в българския език.
Второ, "времето на глагола" така, както е описано от комуниста Андрейчин и други като него, е нещо доста примитивно. Езикознанието през последните десетилетия отиде толкова напред, че тия неща на Андрейчин и компания вече са повече от примитивни. "Времето на глагола" е сложна категория, в която има и аспектуални елементи. "Време" по примитивната теория е и миналото (вляво от момента на говоренето на оста на времето), и бъдещето (вдясно), но време са също и аористът и имперфектът. А това явно не е така. Все едно кокошката да е животно, и дървото и то. Да, живи същества са, но не са животни и двете.
Впрочем някои като Иванчев попосхванаха, че не е така. Основната семантика на аориста и имперфекта е аспектуална, докато на сегашното време е темпорална. Перфектът пък е съвсем друга бира - и така нататък.
Трето, естествено, че една форма МОЖЕ "да бъде едновременно" в аорист и имперфект. Например "ремонтираха" в "Монтьорите ремонтираха колите". Това е изключително грубо казано (нещата са много по-сложни), но Е ВЯРНО.
Четвърто, разбира се, че ремонтирам е двувидов глагол. За разлика от поправя, който е свършен, и поправям, който е несвършен глагол.
Пето, разбира се, че аргументът за Шекспир е валиден. Допреди 20-ина години се смяташе, че на английски не може да се изрази разликата м/у поправя и поправям. Сега не е така (благодарение на Веркьойл и на мен - без майтап).
Шесто това е много глупаво: "Специалистите си познават кога какво е." Езикът не е за специалистите. Езикът е за хората.
цитирай
134. kkabakciev - Кратка процесуална добавка
22.04.2010 23:27
Ало, 132, Вие сте някой, който извън кухите постановки на традиционната граматика на българския език изобщо нищо друго не вдява.
Какво разбирате Вие от обща аспектология, от разпределение на маркерите за аспектуалност и темпоралност в езиците по света, от темпорална референтност на именните фрази? Нищо. Просто нищо не разбирате. Аз съм прочел стотици книги и хиляди статии. Рецензирал съм десетки книги, написал съм сам десетки статии и няколко книги.
Обаче вие спорите.
Смешно.
По-добре спрете, щото утре, като се събудят и прочетат тия глупости, ще Ви се смеят и кокошките, и патиците в Бачиново.
цитирай
135. анонимен - Дрън-дрън!
22.04.2010 23:36
Дрън-дрън-дрън!
"Прочел съм милиони книги и милиарди статии".
Дори да е така, ум не се придобива с четене. Уви.
А освен това, никак не е така.
цитирай
136. kkabakciev - Ум не се придобива с четене, обаче се придобива ерудиция
22.04.2010 23:42
Докато с едновременната липса на ум и на ерудиция, и при това с едно твърде простовато отношение (да не кажа нещо по-силно) просто се става смешен.
цитирай
137. анонимен - Продължавам, все пак:
22.04.2010 23:45
Не може, Кабакчиев, една глаголна форма да е и в аорис, и в имперфект. Нито пък един глагол може да е хем свършен, хем несвършен. Дори да е неасимилиран от граматиката чужд глагол като "ремонтирам".
1. Имаш 4 ононимични изречения, но с различно значение:
1. Монтьори ремонтираха коли (аорист, св.в), 2. Монтьори ремонтираха коли (аорист, несв. в. ), 3. Монтьори ремонтираха коли (имп., св.в.), Монтьори ремонтираха коли (имп., несв.в.).
Същото е и с другия пример- Монтьорите ремонтираха коли (4 омонима).
Тази омонимия е само в 3 л. мн. ч. (в книжовния едик и в повечето диалекти), а в останалите форми има и формална разлика.
С това приключвам "дискусията".
Слава на ВАК (на Президиума), който е намерил твърденията ти за правдоподобни.
И на германските ти рецензенти, които са решили, че трудът ти е "получил приззнание в България".
цитирай
138. kkabakciev - Хе-хе-хе, това в 137 за ононимичните изречения е вярно!
22.04.2010 23:51
Бравооооо!
Малеееей, ама това нещо аз съм го казвал десетки пъти в статиите и книгите си, бе, алоу!
И съм го обяснявал, ама не така елементарно, ами от гледна точка на цялото изречение и на всичките компоненти поотделно.
Абе, майтап!
Алоу, господине/госпожо, Вие сте отворили книгата ми Видът в английския език (българското издание от 1992 г.), зобнали сте нещо, после сте прочели няколко изречения от рецензията на Веркьоил (доколкото изобщо сте ги разбрали на английски - а по професионалното им същество едва ли някога ще разберете каквото и да било), чели сте Андрейчин и прочие примитивни описания на българския език, и сега спорите.
За българския език. Майтап!
Ама, за да се разбере българският език, трябва да се знае какво става в другите езици. И то в много езици, най-различни, и то на системно равнище, и да се познава аспектуалната теория, а също така и темпоралната, да се познава теорията за номиналната референтност, да се притежава висока общолингвистична ерудиция, и т.н., и т.н.
Разбирате ли какво Ви говоря?
Всичко това Вие го нямате.
Имате единствено някакви елементарни познания върху българска граматика и сте носител на езика - което даже пречи.
А случайно да светнете читателите нещо за вида в германските езици? Или романските? Или други неславянски (произволно кои)? Как се изразява? И да го сравните с вида в славянските. Може ли?
Можете ли?
Можете - трънки.
И като не можете, изобщо за какво спорите?
цитирай
139. анонимен - О, Дошков, Дошков
23.04.2010 00:14
Цялата ти работа е такава!
цитирай
140. kkabakciev - Хе-хе-хе, повеселих се доста с този неграмотен, простоват и нахален индивид
23.04.2010 00:31
Някой ще каже: "Ама това е еди-кой си" - и прочие. Не ме интересува кой е.
Те всичките са едни и същи. Особено тия с българска филология. (Дошков няма нищо общо с тях - той е на милиарди светлинни години от тях.)
Чело някакви примитивни писания, които нямат нищо общо с модерното езикознание, неразбрало нищо от постиженията на науката, обаче тръгва да ти обяснява - на теб, който си врял, кипял, и си световен специалист.
Това е просташко, идиотско, нахално.
Това е и много смешно в края на краищата.
Такива са 95% от работещите в областта на езикознанието в тая "държава".
Това е положението. Трагично. Оттук и днешните проблеми с нормативната уредба, с просташките управи на университетите, БАН и прочие.
Жалка работа.
Тъжна.
Но аз мога само да се веселя на тая тъжна и просташка работа. Защото не ме засяга лично.
А Дошков трябва да се замисли много какво да прави, къде да се връща или да отива.
Простащината и глупостта са много и са неизтребими.
цитирай
141. анонимен - Твоят случай, Кабакчиев,
23.04.2010 00:44
както и на Дошков, вече не е за присмех.
За съжаление е.
цитирай
142. kkabakciev - Простащина и малоумие, съчетани с примитивизъм и невежество
23.04.2010 07:14
Ето го тоя индивид по-горе. Той/тя "мисли", че разбира от българска граматика. Обаче стигнал дотам, да знае как "да спряга глагола" (което означава - знае няколко групи форми). И "мисли", че аз не знам, че в "ремонтираха" е налице квадрилатерална омонимия. Цирк! То бива, бива профанизъм, ама толкова не бива!
И това "нещо" преподава на студенти (вероятно)! И студентите може би си мислят, че ги обучава някой можещ и знаещ.
Това е трагедия!
И това изобщо не е специфично за ЮЗУ. В тая пълна с профани държава 95% от така наречените българисти, включително в БАН и СУ, са такива. Прости, невежи, нахални и малоумни! Не, че тия със западна филология са кой знае какво, но все пак, понеже се докосват до нещо повече (литература, култура, наука, мислене), са нещо повече - личи им от поведението.
Малеееей, Петре, ако това по-горе е представител на катедрата, в която ти работиш, положението е много повече от трагично!
Мисли много сериозно по въпроса да се върнеш, да ги поставиш по местата им, но после веднага да ги напуснеш. Защото това са невежество, малоумие и простащина на колела - и с крила.
Аз лично виждам Дошков преподавател по семантика на юристи, но се съмнявам дали във вашето заведение ще има поне един умен човек от администрацията, който да предложи такова място на Дошков.
цитирай
143. анонимен - Статия за професор Атанасов, гонен от БАН и университета
23.04.2010 08:14
Поучително четиво за един от най-големите български учени, създал много, а преследван и подлаган на унижения
http://tech.groups.yahoo.com/group/bulgarianscienceproblems/message/4808
Днес същите така се отнасят с хора като Дошков
цитирай
144. анонимен - ОП =
23.04.2010 08:17
= обединената посредственост
цитирай
145. анонимен - От 130
23.04.2010 09:51
Казах ли ви снощи.
цитирай
146. анонимен - Университетите може да намалеят и под 40
23.04.2010 13:16
http://dnevnik.bg/bulgaria/2010/04/23/891605_universitetite_moje_da_namaleiat_i_pod_40/
Броят на университетите ще бъде намален от сегашните 51 на може би под 40. Това заяви по време на парламентарния контрол министърът на образованието Сергей Игнатов.
Той допълни, че преговаря и с 4-5 университета за обединението им на териториален и предметен принцип и по този начин да се постигне частично намаление на броя им. Съвсем скоро предстои закриването на един от колежите.
Игнатов обясни нуждата от закриване на университети с демографската криза и намаляващия брой на студентите.
цитирай
147. анонимен - Квадрилатерална омоничмия!
23.04.2010 14:36
По-добре си от Дошков, който искаше да прави "пенетрация" на хора в затвора.
Той не може един глагол да спрегне (учи се в прогимназията) на български език, който му е роден, седнал да се пеняви за аспект в езиците мяо-яо!
Жертва на семинара на покойния Андрей Данчев в ИЧС за вида!
И добрите замисли могат да доведат до непредвидими последици.
цитирай
148. анонимен - Например,
23.04.2010 15:00
на стр. 266 от английската ти граматика (там, където си измислил "правило на Линдстет", има го в интернет), даваш като НЕВЪЗМОЖНО изречението
"Ваня ще си пише домашното за половин час" (неграматично изречение според тебе).
Само че то си е напълно граматично. Губи ти се значението на свършения вид в българския език и това личи навсякъде. Не разбираш от вид.
Но като ти показват хората елементарните ти грешки (за двойка в прогимназията), ставаш агресивен като испански бик.
От простотия ще да е.
Затова след общуването си с тебе Линдстет се отказа от българистиката и вече е македонист.
цитирай
149. анонимен - их, тази Лили
23.04.2010 15:10
От злоба, че Дошков спечели делото, се е нахвърлила да чете Кабата и току виж се поограмоти...
цитирай
150. kkabakciev - Ха-ха-ха. Отговарям на 147 и 148
23.04.2010 15:57
Какъв семинар на Андрей Данчев за вида, бе, алоу? Андрей ми беше приятел, но на негов семинар за вида не съм ходил - тия семинари са за начеващи, а аз от 30 години съм аспектолог от много висока класа. В началото той имаше какво да ми каже за вида, но постепенно позициите ни се разминаха. Нормално. До смъртта си той познаваше работата ми много добре и я признаваше като цяло (има цитати в международно издание). Но на защитата на кадидатската ми работа през 1985 г. зае следната позиция: "Предлагам да дадем карт бланш на Кабакчиев да защитава дисертацията си, обаче същевременно английската катедра да се разграничи от неговата теза." Беше неубедително, и нетипично за него. И тогава Молхова каза: "Как така ще се разграничаваме? От какво? Това не е теза на английската катедра, а на Кабакчиев. Той има право на нея, и има право да я защитава." Катедрата се съгласи с Молхова, не с Данчев.

Правилото на Линдстет. Типичен пример за простащината и некадърността на българистите. Линдстет, финландец, откри правилото за съчетаемостта на темпоралните адвербиали с предлога за и без предлог със съответните видови форми в българския език. А българските българисти не само, че никога никакво правило не са откривали в българския през последните 50 години, но дори не познават работата на Линдстет. Аз се опитах да преведа книгата му и да я издам, даже имах договор със СУ, но публикацията се провали.
Изречението "Ваня ще си пише домашното за половин час" е неграматично в неитеративен смисъл, а в итеративен е граматично, но евентуално в модификация "Ваня ще си пише домашното за ПО половин час". Ама там вече влиза в сила друго правило. Което Линдстет разглежда подробно.
Малей, абе тоя/тая е направо досада - и жестоко неблагодарен/неблагодарна. Ти го ограмотяваш, то ти вика, че не разбираш от вид.
Цирк!
цитирай
151. анонимен - Кабакчиев,
23.04.2010 16:10
като си научиш прогимназиалния материал, може да минем към начално университетско равнище.
В катедрата по български език в ЮЗУ се намира книгата на финландския швед Линдстет и ако някой прояви интерес, може да види дали там има "правилото", което му приписваш.
А изречението "Ваня ще си пише домашното за половин час" си е граматично и в неинтеративен смисъл.
Вероятно при Кабакчиев като диалектна особеност не съществуват някои от значенията на свършения вид. Но е трябвало да чете книжки и да научи по-добре поне родния си език.
Тъй като не знаеш добре български език, Кабакчиев, изкаже си по-добре за вида в езиците мяо-яо!
цитирай
152. анонимен - Добавка:
23.04.2010 16:28
...и някои от значенията на несвършения вид.
цитирай
153. kkabakciev - Абе, я стига с глупости и нелепости
23.04.2010 16:48
Правилото на Линдстет си е валидно и е абсолютно безспорно. Затова е правило.
Никой не пита университет на четири хиляди и незнамкое място какво мислят българските българисти в него за правилото на Линдстет.
Можете да си мислите, че няма такова правило и така нататък - кооооолкото си искате. Ваше право е.
Естествено, че за едно отделно изречение може да се спори, но не е в това въпросът.
Човекът си го е казал прекрасно: свършеният вид се съчетава с предлога за (говорим много грубо, разбира се):

Ще изпия бирата ЗА две минути

А не:

*Ще изпия бирата две минути (със звездичка се отбелязва неграматичност)

(И тук имаме вече явна неграматичност, нали - ама Вие мълчите за това, неграмотници с неграмотници!

И съответно при несвършен вид имаме адвербиал с нулев предлог:

Ще пия бирата две минути

А не

?*Ще пия бирата за две минути (с въпросителна се отбелязва странно / полуграматично изречение)

Последното изречение не се казва, или не е типично да се казва, или, ако някой го каже, иска да съобщи нещо по-особено.

Малееей, докога ще наливам в тиквите елементарни неща, които Вие не сте прочели, бе, алоооу?

Четете, четете, четете, после мислете, и чак тогава пишете!

Елементарно житейско правило - ама Вие и него не знаете, какво да говорим за правилото на Линдстет?
цитирай
154. анонимен - Дошков, защо около теб е все така?
23.04.2010 17:51
Лилито - бивш приятел
Кабата - настоящ
цитирай
155. kkabakciev - Като ще се ограмотяваме, да се ограмотяваме
23.04.2010 20:36
Не е необходимо изречението "Ваня ще си пише домашното за половин час" да е неграматично (т.е. семантико-синтактичната схема "Х ще [прави нещо] ЗА Y минути" да е неграматична), за да се докаже или покаже едно или друго. Тази схема е особена, и дори да не е съвсем неграматична, тя просто не е това, което типично се изразява или следва да се изразява посредством нея.
Ситуацията е много идиотска. Ти наливаш в нечия българска тиква (Линдстет налива), че има две семантико-синтактични схеми, едната от които е със свършен вид, и тя изисква темпорален адвербиал с предлог "за", а другата е с несвършен вид и изисква темпорален адвербиал без предлог:

Иван ще работи върху проекта 5 часа [схемата изисква (или изречението е нормално с) безпредложен темпорален адвербиал]

Иван ще напише първата част от проекта за 5 часа [схемата изисква (или изречението е нормално с) темпорален адвербиал с предлог "за"]

Другото излиза извън нормата или извън нормалната интенция на говорещия - за означаване на типични ситуации. Ето:

Иван ще работи върху проекта за 5 часа [изречението е странно, макар и не неграматично]

*Иван ще напише първата част от проекта 5 часа [изречението е подчертано неграматично]

Какво повече от това? Просто и ясно като бял ден! Съответните примери във фински, както и в множество други славянски, романски, германски и други езици (т.е. типологично различни езици) показват съответни закономерности в употребата в различните езици и типове езици на аспектуалните и темпоралните маркери, маркерите за падежи (фински, но и немски и пр.), маркерите за номинална детерминация и, най-вече, в семантиката и употребата на предлозите (т.е. в сложния интерфейс между лексикална и граматическа семантика), и, най-вече, в механизма на изразяването на вида (в широк смисъл, извън употребата на аспектуалните маркери). Линдстет е направил всичко това, като го е описал подробно и убедително още през 1985 г., т.е. преди 25 години. Обаче някаква българска тиква, вместо да научи тези закономерности и да ги преподава на студентите, разбрала, че ..... ооооо, ама то едното изречение всъщност не е неграматично.
Българска работа. Тиквена, профанска, малоумна!
Нещата трябва да се наричат със собствените им имена!
цитирай
156. zalashopov - И само с тези анонимни писаници ли ще си останете?
23.04.2010 22:37
Вчера се появиха тук разни слухове около евентуален конкурс за професура. После 2-3 анонимни писаници и толкоз.
А какво се прави в такива случаи?

Ето например това

ПРОЕКТ ЗА ПИСМО

Уважаеми Г-н Ректор,
Напоследък се понесоха слухове, според които, 1 (един) от гласуваните на АС на 31 март 2010 г. 7 (седем) конкурса за хабилитации и професури не е бил включен в писмото за публикуване на обява в ДВ. Според същите източници евентуален кандидат за този конкурс е бившият зам. ректор на нашия университет доц. д-р Димитър Кр. Димитров.
(Вариант 2 - Проверката в одел "Конкурси" показа, че ....)

Уважаеми Г-н Ректор,
Известно Ви е, че доц. д-р Димитър Кр. Димитров е наш дългогодишен уважаван колега, спомогнал немалко за издигане престижа на институцията. Същият бе един от малцината противопоставили се преди много време и открито срещу уронилия престижа на ЮЗУ криминален престъпник Александър Воденичаров (под прикритие професор по адиминистративно право и декан на т. нар. ПИФ).

Убедени сме, уважаеми г-н Ректор, че допуснатата грешка и пропуск ще бъдат отстранени в най-кратки срокове и обявата за въпросният конкурс за професор по педагогика с евентуален кандидат доц. д-р Димитър Кр. Димитров ще се появи в ДВ в отрицателни срокове.

В противен случай съществува реален риск случилото се да се възприеме като злонамерено разчистване на лични сметки с почтен университетски преподавател, който е бивш кандидат за поста ректор от 29 окт. 2007 г., автор на критично изказване от Общото събрание на ЮЗУ от 19 дек. 2008 и известен с честото отстояване на безкомпромисни позиции, в които е убеден.

Надяваме се скоро да мислим за проблема, който повдигаме като за жалко недоразумение и лош спомен.

С уважение и за доброто бъдеще на институцията,

ПОДПИСИ

Можете да се възползвате от проекта с копи и пейст.
Ако слуховете са верни,

Та, това се прави. Другото е гнусно. В това число и звъненето по телефона и псуването на майка и т.н.
Лека нощ!

цитирай
157. petdoshkov - В добро настроение съм.
23.04.2010 23:30
(Шега) Директно да се сезира комисията Серафимова, за да разследва случая, понеже , ако има виновник, това е Мирчев. Така че едно копие може да се изпрати на Серафимова. Но е възможно Серафимова вече да се е самосезирала. Това писмо е неубедително: то не издържа критика. Ако Митьо Димитров се нуждае от помощ и прецени, че мога да му помогна, съм готов. Мирчев е зло и ще си остане такова. Но защо е забравен Одитният доклад, който свързва Мирчев с Воденичаров.
Не бих писал тук, но съм загубил телефона на М. Димитров. Все пак ми се струва, че е случаен пропуск, по-добре да е слух: нямам представа. Иначе харесвам научния патос на Кабакчиев. Установих го при първата ни среща в София. Науката го оживява, просто е в него.
цитирай
158. анонимен - (Шега) Това писмо е неубедително: ...
23.04.2010 23:43
petdoshkov написа:
(Шега) Това писмо е неубедително: то не издържа критика.


Това е единствено мнение по въпроса на Петър Дошков.
цитирай
159. анонимен - уважително
23.04.2010 23:49
zalashopov написа:


Уважаеми Г-н Ректор,

Уважаеми Г-н Ректор,

Убедени сме, уважаеми г-н Ректор

С уважение и за доброто бъдеще на институцията,


цитирай
160. анонимен - Такъв беше
24.04.2010 00:01
на времето и един проект на Кабакчиев за писмо до Мирчев, но тогава нормалният в такива случаи стил не е направил впечатление на малката празничка главичка.
А всъщност паралелно какви по-удачни действия бяха замисляни през последните 48 часа? Същите като тези от последното Общо събрание на ЮЗУ? Или като изказванията на миналогодишния Академичен съвет след доклада на Серафимова за уволнение на Дошков?
(П.С. Не си мислете, че някой вече ще ви мълчи.)
цитирай
161. анонимен - в-к "Труд", Аферим!!!
24.04.2010 12:38
07:18
24.04.10Спрях приема на незаконни студенти
автор: Анета Петкова, прочитания: 329, коментари: 14С ректора на Югозападния университет - Благоевград проф. Иван МИРЧЕВ разговаря Анета Петкова

- Проф. Мирчев, за вашия университет има приказки за сериозни корупционни практики. Говори се, че произвеждате юристи “на килограм”. Вие сте и редовно заподозрени, че съществувате благодарение на “летящите бригади от преподаватели”. Сега обаче има нов закон, който трябва да спре тази практика. Ще оцелеете ли?

- Някой непрекъснато отваря кутията на Пандора. Но! Прекратих неакадемичните практики! Новото ръководство на университета, което работи от две и половина години, направи няколко стъпки, които засегнаха работата в Правно-историческия факултет. Става дума за практики, налагани в периода преди 2007 г. от деканското ръководство на този факултет. Разделихме се с професори, които бяха навършили 70-80 години (сега те преподават в Академията на МВР, НБУ и др. университети). Отмених със заповед 85 записвания на студенти в специалността право, попаднали неправомерно и извън одобрения план-прием. Прекратихме практиката да се прехвърлят големи групи от студенти при нас от други университети. Сега разчитаме на млада вълна, имаме 7 наши асистенти, които защитиха дисертации и станаха доктори, четирима от тях вече се хабилитираха. Имахме преди 3 години проблеми и със Стопанския факултет, но новият декан проф. Чавдар Николов започна и осъществи кадрово обезпечаване. Направихме нещо интересно - в три факултета въведохме прием по професионални направления, а не по специалности. Така освен че спестяваме пари, има и по-голяма мобилност на студентите. Той учи първите две години в професионалното направление, а след това избира специалност. Намалихме от 3000 на 2400 часа времето за бакалавърската програма. Това даде възможност на нашите студенти да имат седмична аудиторна заетост от 20 часа и време за други занимания. Иначе преди беше типичното преподаване - един човек с повече знаниял
цитирай
162. анонимен - пак там!
24.04.2010 12:40
От: prepodavatel 10:00 Събота 24 април 2010
Ректорското ръководство предприе правилни действия за развитие както на ЮЗУ, така и на Правния факултет още от началото на своя мандат. Очевидно е, че това не се харесва от хора със силни позиции, но с нисък морал. ЮЗУ е един от добре развиващите се университети.Поздравления за предприетите действия, които не са епизодични, а постоянни. Поздравления за проф. Мирчев, който започна обновяването на Правния факултет и даде шанс на редица млади хора.

обиден коментар От: Студент 09:57 Събота 24 април 2010
Гордея се, че се обучавам в този университет и го намирам за един от най-престижните в страната ни .

обиден коментар От: Студент 09:32 Събота 24 април 2010
Поздравления за смелите действия на ръководството!

обиден коментар От: Студент 09:27 Събота 24 април 2010
Браво! Най после да чуя добри думи за университета в които уча! Има светлина в тунела.
От: преподавателка 12:28 Събота 24 април 2010
Не разбирам защо са тези атаки срещу ЮЗУ. Това е университет,в много отношения по-добър от много други - както по отношение на обучението, така и по отношение на възможностите, които предоставя на преподавателите си. Работила съм и в други университети и оценявам обективно възможностите за израстване, за екипна работа, плюсовете и минусите. В кое стадо няма мърша? Народът го е казал. Но подобни атаки са неоснователни, преднамерени и пречат на нормалната работа. Факт е, че университетът е сред първите в страната. В него работят качествени хора, които имат публикации и известнотс далеч извън пределите на страната.

цитирай
163. анонимен - И това е вярно.
24.04.2010 14:40
"Разделихме се с професори, които бяха навършили 70-80 години (сега те преподават в Академията на МВР, НБУ и др. университети)."

Позор за Игнатов !!!!
цитирай
164. анонимен - до 163
24.04.2010 15:01
...а за мирчев...когото направиха ректор и с това опозориха ЮЗУ??? Какво - поклон ли за него?
цитирай
165. анонимен - "направиха"?
24.04.2010 15:07
Кои?
цитирай
166. анонимен - Как така кои? То е ясно! Днешните му ...
24.04.2010 20:14
Как така кои? То е ясно! Днешните му ибрици. А комисията, която броеше гласовете?
цитирай
167. анонимен - Да, да,
24.04.2010 20:22
и аз гласувах за Гъргаров, както и всички около мене!
И после - какво?
цитирай
168. анонимен - При огромния авторитет
24.04.2010 20:29
на Гъргаров беше наистина изненада резулатата му.
А и в ЮЗУ не са такива хора. И срещу Воденицата има-няма се бориха поне едно 200-250 човека.
цитирай
169. анонимен - относно гласуването
24.04.2010 21:41
...аз гласувах срещу мирчев, но други брояха гласовете. А той пък ги знаеше предварително - да се чудиш!
цитирай
170. анонимен - Ами сигурно
24.04.2010 23:02
са броили не само твоя глас, ами и гласовете на другите!
цитирай
171. анонимен - ===
24.04.2010 23:57
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=458759#comments
цитирай
172. анонимен - "Интереси: Интересува се от ...
25.04.2010 00:03
"Интереси: Интересува се от астрология и паранормални явления, затова често се снабдява с езотерична литература. Модата също заема голяма част от времето й, откакто е започнала да работи за агенция "Визаж"."
цитирай
173. kkabakciev - Ето какво написах току-що в онзи така наречен вестник
25.04.2010 07:30
Въпреки че почти не съм стъпвал в града с име на комунотерорист, още по-малко в неговия т.н. университет, бълващ юридически некадърници за цялата страна (това е всеизвестен факт), мога да ви кажа следното: (1) Дошков е брилянтен юрист, освен лингвист, и ще навре в кучи гъз (запомнете ми думите) шайката некадърници, която се опитва да го тормози вече години; (2) незаконно уволнение за трети път безспорно е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, умишлено, и виновните трябва да бъдат изправени пред съда; (3) на мен ми се струва, че и третото уволнение на Дошков е незаконно и умишлено; (4) Във вашия университет преподават абсолютни некадърници, а кой отива да учи там също е ясно. Който не само не може в Германия, Англия и пр., ами дори и в изостаналата с десетилетия София; (5) гледам че подлогите на криминалната управа са се развихрили - това е показателно!
Добавка. Разбира се, че във вашия т.н. университет не преподават само некадърници. Има и отделни свестни, начетени и нормални преподаватели. Тоест - обикновено се казва, че всяко стадо има мърша, но при вас е обратното. Мършата явно преобладава, и то драстично. Ако имаше повече нормални хора, те отдавна щяха да скочат в защита на Дошков. Няма. Няма достатъчно. Казвал съм го за БАН и за цялата "академична общност": пълно с влечуги, лазещи всеки ден по корем пред началниците за трохици от трапезата им. Затова децата отдавна напуснаха кочината - в нея останаха предимно свинете и все още неориентираните. Призив към нормалните млади - напускайте кочината и отивайте в Западна Европа.
цитирай
174. анонимен - Студенка
25.04.2010 13:43
"Интереси: Интересува се от астрология и паранормални явления, затова често се снабдява с езотерична литература. Модата също заема голяма част от времето й, откакто е започнала да работи за агенция "Визаж"."
цитирай
175. kkabakciev - Цитати ....... решителността на Ректорът ...... академично израстваща среда на преподавателския състав
25.04.2010 14:50
От: zainteresovan 02:45 Неделя 25 април 2010

Промените настъпиха и ще продължат с решителността на Ректорът, за което можем само да сме удовлетворени от неговата воля за действие. Тези мерки създават усещането за законност и атмосфера на научно – творческа, изследователска и академично израстваща среда на преподавателския състав. Като преподавател искам да БЛАГОДАРЯ проф. МИРЧЕВ и да му пожелая УСПЕХ!

:-)))))))))))))))))

В моя блог аз пиша така: СЪДЕБНА СИСТЕМА. ИДЕТЕ ГИ ВИЖТЕ.
Тук е АКАДЕМИЧНА СИСТЕМА. ИДЕТЕ ГИ ВИЖТЕ.
цитирай
176. анонимен - Оставете ги поръчковите постинги в ...
25.04.2010 15:01
Оставете ги поръчковите постинги в "Труд". Такъв университет няма изобщо в България. Следователно - и написаното за ЮЗУ е далеч от истината. Някои хора малко са се попрестарали в оборването на недомислиците на Игнатов.
цитирай
177. анонимен - за "Студенка"
26.04.2010 11:49
Сега дали вече се стопли, Студенке? Че се кахъря да не настинеш...
цитирай
178. kkabakciev - Хе-хе-хе, останах изключително развеселен от писанията във форума в т.н. вестник "Труд"
26.04.2010 15:14
Все едно, че четеш "Труд" от 1965 г.
Или даже "Работническо дело".
И друго.
Абе, кво стана с тоя/тая, дето немало правило на Линдстет, начи?
Абе, нема таквоз животно, нема таквоз правило, и толкоз!
цитирай
179. анонимен - Ех, Дошков, Дошков
26.04.2010 15:30
Илиева, Кабата ....
цитирай
180. анонимен - Дошков ще се сбъдне
26.04.2010 17:26
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2937631
цитирай
181. анонимен - Всички варианти на закона са
26.04.2010 17:37
и ще са лоши.
Академичният състав е отдавна некачествен.
Никакви учени не са нито Първанов, нито Игнатов.
Егати държавата щом Гюдженов й е АКРЕДИТАТОР.
цитирай
182. анонимен - Егати морала
26.04.2010 19:38
щом за него следи Серафимова.
цитирай
183. анонимен - за закона за развитие на акад.състав
26.04.2010 19:39
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2937991
цитирай
184. анонимен - Законът и ветото
26.04.2010 20:02
http://www.mediapoo l.bg/show/ ?storyid= 164563&srcpos=5

http://www.vsekiden .com/?p=68646

http://www.dnevnik. bg/bulgaria/ 2010/04/26/ 892829_prezident ut_vrushta_ chast_ot_ zakona_za_ akademichniia/

http://news. ibox.bg/news/ id_871824916
цитирай
185. kkabakciev - Сега вече сериозно. За невежеството на т.н. българисти - и в града с име на комунотерорист, и изобщо
27.04.2010 09:29
Вижте добре тук. Лице, което очевидно е българист/ка и очевидно работи във вашия т.н. университет, твърди, че в българското езикознание не било съществувало "правило на Линдстет". Те в университета били знаели, че няма такова правило - имали труда на Линдстет в библиотеката на университета.
Линдстет е професор по славянско езикознание в Хелзинкския университет от много години. Той стана професор на около 35-годишна възраст на базата на фундаменталния труд On the Semantics of Tense and Aspect in Bulgarian (Helsinki, 1985). На базата на проучване на аспектуално-темпоралните системи на множество езици, включително славянски, германски, романски, фински, стига до важни изводи относно експлицирането на аспектуално-темпоралните значения. Един от тях се отнася до интерфейса между лексикална и граматическа семантика - разкрива се закономерност между изразяване на свършени и несвършени значения и структурата на темпоралните адвербиали, която присъства във всичките изследвани езици, но под различни повърхностни прояви. В българския език тя се свежда до схемата (вече описана тук по-горе), при която свършените действия се съчетават с темпорални адвербиали с предлог "за", докато несвършените са с адвербиали без предлог. Книгата на Линдстет е общолингвистична, но е посветена специално на българския език, използва материал главно от него. Описаната закономерност се нарича "правило на Линдстет" и е значителен принос в описанието на българския език. Само че, поради тоталното невежество на българските българисти, това правило вече 25 години не присъства в граматиките* и не се преподава в университетите.
Доказателството за тази констатация е тук. Разбира се, не е трудно и да се провери дали правилото на Линдстет се преподава във вашия т.н. университет. Явно не се преподава. Но то не се преподава и в СУ, в БАН също не го познават.
Едва ли са нужни по-нататъшни доказателства за българското невежество, не е нужен и по-нататъшен коментар.

____
*Ако случайно в последно време в България се е появила българска граматика, в която правилото да присъства, първо, ще моля да бъда извинен, второ, ще приветствам факта.
цитирай
186. анонимен - Така значи, а?!
27.04.2010 14:52
Пак последен научавам, а?!

Аз не приемам изобщо това съдебно решение!

ЦЕЦО
цитирай
187. анонимен - Председателят на Районния съд в ...
27.04.2010 17:46
Председателят на Районния съд в Благоевград Владимир Ковачев абдикира дни преди официално да изтече мандата му. Улисан в желанието си да изнесе всичките папки и лични вещи от председателския кабинет, магистратът Ковачев дори пропуснал да уведоми временно изпълняващата длъжността административен ръководител на Окръжния съд Катя Бельова, научи Дарик.

Мандатът на председателя Владимир Ковачев е в сила до 3 май. Противно на Закона за съдебната власт, Висшият съдебен съвет към този момент не е обявил процедура за назначаване на на временен шеф. Съгласно този закон, това трябвало да бъде извършено още преди месец, коментират благоевградски юристи.

Вслучай, че Висшият съдебен съвет не внесе за разглеждане като извънредна точка на заседанието си тази сряда решаването на този административен гаф, то има реална опасност Районният съд в Благоевград да остане на автопилот за неопределено време.

Подопечените на съдебния шеф Владимир Ковачев прогнозират, че мястото му временно ще бъде заето от магистрат по старшинство или от заместник-председателя Саша Алексова, до гласуване от членовете на ВСС на официален ВрИД, който да управлява благоевградската Темида да провеждане на конкурс.

Все още висшите магистрати не са насрочили и дата за провеждане на втория по рода си конкурс за административен ръководител на Окръжния съд. За поста се състезават Катя Бельова, районният съдия Владимир Пензов и държавният обвинител от Окръжната прокуратура в Благоевград Христо Георгиев.
цитирай
188. kkabakciev - Интересно, поставих един много сериозен въпрос - за преподаването на една от науките във вашето заведение
28.04.2010 14:35
И никой нищо не казва. А какво, да не би само езикознание да се преподава неправилно?
Със сигурност не. Можем да си представим как се преподават и математика, и история, и право и т.н.
Особено право - където, както пишеше преди време в едно нещо, наричащо се вестник, онзи с приносите на Комсомола в правото на НРБ бил събирал овациите на студентите. Човек може лесно да си представи на какво равнище са тия студенти!
Няма ли да коментирате този важен въпрос, а?
Какво и как всъщност се преподава във вашето заведение?
цитирай
189. анонимен - Млъкни, бе
28.04.2010 15:19
Отдавна къде изобщо в България нещо преподават, че и в ЮЗУ да преподават?
цитирай
190. kkabakciev - Много вярна мисъл
28.04.2010 15:40
анонимен написа:
Отдавна къде изобщо в България нещо преподават, че и в ЮЗУ да преподават?


Добре. Но не разбирам защо да мълча. Не е ли обратното? Не трябва ли да се крещи?
цитирай
191. анонимен - То и в момента
28.04.2010 16:33
се крещи. От двама пишман учени - Гоце и Амон Ра (министър). Бият се две академични мафийки.

цитирай
192. анонимен - Копи-пейст за Кобата:
28.04.2010 19:57
На ръст е нисък - 165 сантиметра, лявата му ръка е атрофирана и трудно подвижна, има слепени пръсти на краката и е затруднен в ходенето. За сметка на физическите си недъзи, е агресивен и лесно налита на бой, известен е с грубост, прикритост и хитрост. В (...) се утвърждава стилът му на мислене: "този на опростенческия катахезис, догматичен, при който досадните повторения, реторичните въпроси и стереотипните отговори изместват аргумента
цитирай
193. анонимен - Хайде, смело
28.04.2010 23:32
Ниво на форум вече подходящо за малка празничка главичка..
цитирай
194. анонимен - Дечев,
29.04.2010 00:40
и ти ли си сталинист?
Пейстнатият цитат се отнася до Йосиф Висарионович Сталин. Наричан от приятелите си "Коба".

цитирай
195. анонимен - Доколкото виждам никой
29.04.2010 00:45
не коментира никакви цитати, нито за какво се отнасят.
Просто се настоява за участие на малки празни главички.
цитирай
196. kkabakciev - Хайде да продължаваме дебата относно решението по делото на Дошков
29.04.2010 18:15
Това е темата тук. В следващите редове ще обясня защо е изключително нелепо да се твърди, че това е добро решение, още по-малко мъдро или нещо подобно (както го нарече някой преди дни).

Ответникът по делото е обжалвал решението.

И ответникът е в случая крайно улеснен. Решението е бедно откъм съдържание, защото съдийката се е задоволила да опише един-единствен незаконен акт, правещ уволнението незаконно, и е решила, че това е достатъчно. При това положение и задачата на ответника е лесна - налага се да атакува аргументите на съда само относно този акт.

Съвсем друго щеше да бъде, ако съдийката си беше свършила работата и беше описала всичките незаконни действия.

Както и да е. Сега думата има Дошков - и тук, и най-вече в съда.
цитирай
197. анонимен - Този, който твърдеше
29.04.2010 21:15
г-н Кабакчиев, че съдийката е взела мъдро решение продължава да го твърди.
Решението е и мъдро, и елегантно.
Сега е ред мъдри да бъдат ЮЗУ и Дошков.
цитирай
198. kkabakciev - С какво е мъдро и елегантно това решение? С това, че се погазват законът и съдебната практика?
29.04.2010 22:42
Ще цитирам част от съобщение на Дошков, от което става ясно всичко:

"Всяка молба завършва с искане - едно или повече. Съдът е длъжен да се произнесе по предмета на спора такъв, какъвто е очертан от ищеца. Съдът няма право да изменя на искането, защото всеки може сам да прецени като дееспособен кои от правата му са нарушени. Ако съдът решава вместо нас съдържанието на искането, е налице съдебен волунтаризъм и той ще води до нерешаване на спор. Парадоксалното е, че обжалвам решение, което обаче само на пръв поглед е в моя полза. Интересът ми от законно решение е привидно удовлетворен. Съдът решава даден спор според законите, фактите, които е установил, и собствената си съвест. Но след това отношенията в живота са между мен и другата страна.
Съдът прилага законите точно и еднакво спрямо всички. Освен законите, които четем, всеки съд е обвързан и от съдебната практика. Нейният връх са тълкувателните решения на ВКС. Те са задължителни за съдилищата, не само защото изясняват смисъла на законите, които се тълкуват, но и защото водят до правна сигурност, че еднаквите случаи ще се решат по един и същи начин. Та - цит. от мен ТР налага на съда да разгледа първо Главния ми иск и ако го отхвърли, да разгледа евентуалния. Нищо сложно - логическата фигура е на Импликация: съдът първо ще разгледа антецедента и след това, щом го е отхвърлил, гледа консеквента (втората част от Импликацията). Не ме удовлетворява връщане в ЮЗУ, без да се изчистят отношенията ми с ред негодници от ЮЗУ."

ВСЕКИ, КОЙТО ИМА МОЗЪК В ГЛАВАТА СИ И ПОНЕ МАЛКО РАЗБИРА ОТ ПРАВО - ЩЕ МУ СТАНЕ ЯСНО.

Останалите - по-добре даже да не четат това по-горе.
цитирай
199. анонимен - Хм?!
29.04.2010 23:00
"Съдът е длъжен да се произнесе по предмета на спора такъв, какъвто е очертан от ищеца"

Много спорно. Съдът определя по какво ще се произнася. Остава само да се произнесе и самия ищец. То няма нужда от съд направо.
цитирай
200. анонимен - "Парадоксалното е, че обж...
29.04.2010 23:14
"Парадоксалното е, че обжалвам решение, което обаче само на пръв поглед е в моя полза."

Решението от всички възможни погледи е в твоя полза, Дошков, и - поради това - е налице реална опасност да станеш за смях, ако роптаеш срещу него.
цитирай
201. kkabakciev - Това по-горе е абсолютно малоумие и невежество!
30.04.2010 08:06
Ако съобщения № 199 и № 200 са на едно лице, то е абсолютно кръгъл малоумник и неграмотник. Ако са двама - още по-лошо. Тогава във форума са налице двама (най-малко) абсолютно кръгли малоумници и неграмотници.

На такива трябва да им обясняваш самата азбука на правото, като на първолаци. Е, да, ама те вероятно (може би) са преподаватели в ЮЗУ. Какви преподаватели има във вашия т.н. университет, бе, алооооу? Ебати гнусния профанизъм!

Трябва Дошков да го обясни по-точно от гледна точка на правната теория, но аз мога да кажа следното. Съдът по граждански дела прави само и единствено това, което се иска от него в исковата молба. Той е длъжен да го направи, когато е допустимо, и може да отхвърли иска, ако той не е доказан, но не може да излиза извън рамките на иска.

ЧЕТЕТЕ, БЕ, НЕГРАМОТНИЦИ СМОТАНИ!

И това ми било преподаватели в университет! Какви преподаватели сте вие, бе?
цитирай
202. анонимен - Съдът по граждански дела,
30.04.2010 11:00
Кабакчиев, е намерил мъдър и елегантен начин да върне Дошков на работа, да осъди ЮЗУ и да не се занимава по същество с казуса. Защото много добре е вникнал във всичко (тук е много дълго за обяснение).
Както и аз (и тук е много дълго за обяснение).
Не може всички мнения и решения, които не устройват някого да се квалифицират като "малоумни".
Ако изпитваш оргазъм ако наречеш 10 пъти ж един постинг преподаватели от ЮЗУ "малоумни", прави го, но съдът е независим и не може да се интересува от мнението на Кабакчиев.
А това решение е автентично решение на съдийката. То не е взето под натиск. Нито отведения Маджаров, нито тази съдийка са обвързани нещо с ЮЗУ, или преднамерени спрямо Дошков.

цитирай
203. kkabakciev - Госпожо/Господине, Вие просто нищо не разбирате от право
30.04.2010 11:19
Вярно е, че моето обяснение не е перфектно, но на Дошков е перфектно, макар и много кратко:

"Съдът е длъжен да се произнесе по предмета на спора такъв, какъвто е очертан от ищеца. Съдът няма право да изменя на искането, защото всеки може сам да прецени като дееспособен кои от правата му са нарушени. Ако съдът решава вместо нас съдържанието на искането, е налице съдебен волунтаризъм и той ще води до нерешаване на спор."

Ако беше така, както Вие си го представяте, а именно, че ти можеш да предявиш в съда три иска, а той да се произнесе само по един, или да предявиш един иск, а той да се произнесе по друг - това именно е "съдебен волунтаризъм". Не знам дали е най-добър точно този пример, но то е все едно да поискаш от съда да те разведе, а той да издаде решение, с което ти регистрира фирма!
Същото е и в случая с непроизнасяне по първата част от иска на Дошков. Все едно да поискаш от съда да те разведе, а той да не ти издава решение - или да издаде, като напише в него, че навън ръми дъждец. Няма значение дали в една искова молба има един иск или са много. Трябва да има произнасяне по всички тях. А, що се отнася до независимостта на съда, това няма абсолютно нищо общо с обсъжданото тук. Независимостта на съда се отнася до това, да издаде всякакво решение (законно) по иска - но е длъжен да издаде решение именно по този иск - а не по друг, който е несъществуващ, въображаем и пр. Още по-нелепо е да се твърди, че независимостта на съда обхваща и това, да може да не се произнася по някакъв иск. Ако беше така, изобщо нямаше да има правораздаване - всеки съдия щеше да е свободен да издава или да не издава решение. Защо трябва да се ограмотяваме по такива елементарни въпроси?
Петре, моля ти се, обясни на този господин / тази госпожа малко по-пространно защо няма как един съд да променя един иск или да не се произнася.
Що се отнася до въпроса за евентуална предубеденост спрямо Дошков или ЮЗУ на тази съдийка, аз такова нещо не съм твърдял. Просто има недобре свършена работа от нейна страна. Вярно, има удовлетворяване на един от исковете на Дошков, но това удовлетворяване не е достътъчно. То не само не е в полза на Дошков, но и на ЮЗУ, и на цялата общественост. Защото, ако има незаконни официални лица и инстанции в ЮЗУ - а има много данни да се мисли, че е така, те трябва да бъдат дисквалифицирани от съда! Наличието на незаконни официални лица и инстанции в един университет е беззаконие!
цитирай
204. анонимен - Кратко
30.04.2010 12:11
"Не знам дали е най-добър точно този пример, но то е все едно да поискаш от съда да те разведе, а той да издаде решение, с което ти регистрира фирма!"

Това е дело за едно уволнение, Кабакчиев. И уволненият е върнат на работа.
Колко си страдал, колко са гадни колегите ти, какво си се надявал да стане чрез това дело, съдът не се интересува. Има уволнен, който си търси правата. Съдът го връща.
Е. да, ама той искал.... и мислел .... и се надява, че ...., смятал, че покрай това ще е взможно и ...., правел си сметка, че ........
Е да, ама не.

цитирай
205. анонимен - И пак кратко
30.04.2010 12:17
"Вярно, има удовлетворяване на един от исковете на Дошков, но това удовлетворяване не е достътъчно. То не само не е в полза на Дошков, но и на ЮЗУ, и на цялата общественост."

Напротив, Кабакяиев! Точно защото един съд не може да не държи сметка за интересите именно и на "цялата общественост", а не само за Дошков и ЮЗУ, затова издава подобни мъдри решения и заобикаля елегантно това, което трябва да заобиколи, а на Дошков толкова много му се иска да не го заобикаля.

цитирай
206. анонимен - Keep on walkin', I ain't talkin to ...
30.04.2010 13:31

Keep on walkin',
I ain't talkin to ya anymore
You can just go on
You can just go on
Keep on walkin',
Keep on walkin'
Go on baby

Go on go on baby yeah
You, you can just...
Walk on You,
You can just... keep on
цитирай
207. kkabakciev - Пак обяснявам, това не е дело "за уволнение". Това дело е за законността на някои лица и инстанции в ЮЗУ, едва след това за уволнение
30.04.2010 13:43
Налице са два иска и съдът трябва да се произнесе и по двата. Все едно (по-добър пример) някой да се добере до зала в университета, да се предреши на университетски преподавател и да преподава цял семестър. Студентите го съдят за две неща:
(1) за следствията от закононарушението - изгубено време, липса на заверка на семестър, оценка и пр.);
(2) докато им преподавал, ги заключвал в залата и не ги пускал да излязат.
Съдът го осъжда за второто, а за първото се прави на дръж ми шапката. Нито ред в решението.
Не става така. Няма как да стане. При Дошков случаят е точно от този род.
По въпроса за това, "(1) колко си страдал, (2) колко са гадни колегите ти, (3) какво си се надявал да стане чрез това дело".
(1) Колко си страдал - за това се дължат обезщетения, и то много солидни. Наричат се обезщетения за нанесени неимуществени вреди. Подлежат на доказване част от тях, част са презюмируеми. Естествено е някой да страда, когато го уволнят. Дошков ще предяви тези вреди - и ще докаже съответната част. Ама Вие, 203-204 сте АБСОЛЮТНО НЕГРАМОТЕН В ПРАВОТО! Какво Ви дава право да ръсите поредица глупости, при положение че явно сте неграмотен?
(2) За това, "колко са гадни колегите ти", не може да се предяви иск. Гадността на колегите е субективна оценка. Ако обаче гадността на колегите има външен израз - от рода на клевети, обиди и подобни, тогава се предявява иск. Предявява се за външния израз (клевети, обиди ...), за характеристиката "гадност на колегите" не може да се предяви иск.
(3) Какво си се надявал да стане с това дело - също не може да се предяви иск.
Да обяснявам ли защо? Докога ще се ограмотяваме?!?!?
АМА ЧЕТЕТЕ ПОНЕ МАЛКО, БЕ! ПЪРВО ЧЕТЕТЕ, ПОСЛЕ ПИШЕТЕ!
цитирай
208. анонимен - А бе и ние ти обясняваме, ама ...
30.04.2010 15:13
"Пак обяснявам, това не е дело "за уволнение". Това дело е за законността на някои лица и инстанции в ЮЗУ, едва след това за уволнение."

Г-н Кабакяиев,
Това го твърди Дошков.
Но така трябва да мисли не само Дошков, но и съдията по делото.
Оставяме настрана съдиите от Благоевградски регион. Приемаме ги за корумпирани всичките до един.
Но, за съжаление, по споменатия от Вас и Дошков начин отказват да мислят засега и двамата съдии от Софийски районен съд занимавали се с делото.

Просто слезте на земята.

Що се отнася до твърдението Ви, че ще има още много дела и тепърва ще се предявяват претенции - в това не се и съмняваме.

(До 206 - Хубаво е, че малка празничка главичка съзнава, че не може каже нищо свястно по темата и пуска песнички).

цитирай
209. kkabakciev - Малееее, Петре, идвай, че вече не мога да обяснявам - много елементарни работи са
30.04.2010 15:28
Обикновено най-трудно е да обясниш елементарни работи на този, който нищо не разбира. Знам как перфектно да обяснявам граматика и семантика, но чак право да обяснявам - не мога толкова добре.
А, що се отнася до това, че съдийката си е позволила да не се произнесе по иска, това е резултат от СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА С НЕЙНИТЕ НЕВЕРОЯТНИ БЕЗОБРАЗИЯ И БЕЗЗАКОНИЯ!
И няма нищо общо с правото - като теория и практика.
Мога да дам примери с две индивидки от този СРС. Едната издаде решение, което е профанско, а освен това в него е налице произнасяне по непредявен иск. Ето решението за отмяната му:
http://kkabakciev.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
Ето и самото профанско решение и моят коментар за него:
http://kkabakciev.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
Ето и друго профанско решение на така наричаща се съдийка в СРС. Вижте на какво съм направил решението и самата така наричаща се съдийка:
http://kkabakciev.blogspot.com/2008/10/blog-post_31.html

Цитат (с абревиации): "Актът на връщане на исковата ми молба е незаконен, безобразен, профански и в драстично нарушение на правните принципи! Това е един изключително нагъл отказ от правосъдие, който е прекрасен пример за причините България да бъде остро критикувана от институциите на Европейския съюз, чийто член е – и защо в ЕС се подготвят тежки санкции заради безобразията, беззаконията и корупцията в съдебната система! Връщането на исковата молба е в изключително грубо нарушение на влязъл в сила съдебен акт, издаден още преди четири години, съгласно с който МС е обявен за ответник по делото, а делото е върнато в СРС за издаване на решение срещу МС. Вместо да изпълни този акт, издаден не от кого да е, а от Върховния касационен съд, така наречената съдийка си позволява да обявява МС за неправосубектен ответник и да прави свободни, нелепи съчинения на теми “Що е то МС?” и “Що е то администрация на МС”!? Тази “съдийка” има ли изобщо диплома по право?"
цитирай
210. анонимен - Кабакчиев,
30.04.2010 16:00
в ЕС наистина много се гледа за правата на хората.

На Факултетни съвети не е прието да се правят малоумни изявления като: "Аз не примемам това съдебно решение."

Но в ЕС господства и определена трудова етика и задължения. Говорехте там нещо и за "обществеността".

Та това, може би, също е накарало съдийката да не гледа делото по същество. А не отказа от .....

цитирай
211. kkabakciev - Аха, този път разбрах мисълта, и я разбрах ето така: в Бг всичко е перверзно, объркано и така нататък ...
30.04.2010 16:22
Затова и съдийката в случая, дори и да не е действала напълно законосъобразно, е постъпила "правилно".
Не приемам тази постановка! Съдът е този, който е последен коректив в обществото. Съдът трябва да изпълнява закона, независимо какво е състоянието на държавата. Когато съдът не изпълнява закона, тогава няма държава!
Но в съобщението на № 210, ако не греша, пореден път се чете и обвинение срещу Дошков. От рода на: "Дошков нещо не е наред", "Дошков не си взел часовете", "Дошков е опасен за студентите", "Дошков е луд", Дошков... не знам какво.

А, не! Няма така да стане! Аз съм почти напълно запознат със случая - и мога да кажа следното. Дошков е напълно наред! Дошков е специалист от много голяма класа, докато непосредственото му обкръжение са в огромното си мнозинство неграмотници, или в най-добрия случай изключително посредствени индивиди. Дошков, освен професионалист от висока класа по теоретично езикознание (генеративен синтаксис - от който другите нищо не разбират, а това е модерното езикознание), е и юрист, и то направо брилянтен! Знам това от преки наблюдения, много на брой и задълбочени! Дошков е католик, човек с висок морал! Докато голяма част от обкръжението му са елементарни простаци, хора с много нисък морал (освен некадърници). Дошков е човек с изключително високи познания в правото, а освен това е и лингвист, което го издига на още по-високо равнище! Обратно - противниците му, освен че са изключително неморални, са правно и административно потресаващо неграмотни. Въпреки проблемите в съда, не виждам как ще се спасят от възмездие!
Но тук има друг проблем. Въпреки горното, не виждам как Дошков отново "ще се впише" в тая варварска среда - след като се върне за трети път на същото място. Дори да бъдат озаптени чрез съда двама или трима най-нагли и престъпни индивида, останалите не са много по-различни - и те ще продължат да го тормозят.
цитирай
212. анонимен - Кабакчиев пише или вменява думи...
30.04.2010 23:26
Кабакчиев пише или вменява думи:
"Затова и съдийката в случая, дори и да не е действала напълно законосъобразно, е постъпила "правилно"."

Никой не твърди това.
Няма "незаконосъобразно" действие на съдийката. Няма и "правилно".

Има решение. То е добро за Дошков и недобро за ЮЗУ.

А иначе съдийката е проявила мъдрост. Тя много е вникнала в казуса. Решението е елегантно. Характеризирането му като "незаконно" е виц и глупост.

Сега мъдрост трябва да прояват ЮЗУ и Дошков.
Дошков трябва да си припомни онова предаване по бТВ когато безпомощния и жалък Воденичаров останал без никакви аргументи се хвана за един последен - "Той Дошков е известен с това, че води .......... на брой двуинстанционни дела и ...."

цитирай
213. kkabakciev - Господине/Госпожо, крайно време е да разберете изброените по-долу неща
01.05.2010 07:51
Съдиите в България трябва да започнат, първо, да разбират от право, второ, да си вършат работата. Когато съдия не разбира от право и/или не си върши работата - поради корумпираност, или, както в случая, поради незнание и страх от системата (да не го накажат после, че е взел решение срещу университет, министерство, държавата и пр.), тогава

НЯМА ДЪРЖАВА! НЯМА ДЪРЖАВНОСТ! ЖИВЕЕМ В ДЖУНГЛА!

Такъв е случаят тук. Вече показах ясно и точно по-горе как две съдийки от СРС изобщо не са никакви юристи, щом могат да издават такива безобразно противозаконни решения. За съжаление такива има МНОГО - да не кажа, че може би дори ПОВЕЧЕТО в съда в това нещо, наречено държава, са такива.
В случая имаме още една съдийка от СРС, която не си е свършила работата, като не се е произнесла по основния иск. Вижте какво пише Дошков по-горе: "Налице е определение на ВКС да се образува самостойно дело в РСС с предмет на спор претендираната нелегитимност на Мирчев." Ясно е, че вече няма отърване и че съдът ще трябва да се произнесе за легитимността на определени лица и инстанции във вашия т.н. университет. Наличието на това решение, за което пише Дошков, означава, че и тази съдийка в СРС е направила грешка, като не се е произнесла по основния иск. А, ако е направила грешка, решението е противозаконно - и рано или късно (на съответна инстанция) ще бъде обявено за противозаконно.
Изключително НЕЛЕПО е да се твърди, че решението е "недобро за ЮЗУ". Ако уволнението на Дошков бъде накрая окончателно обявено за незаконно, то ще е "недобро" не за ЮЗУ, а за онези индивиди и инстанции в ЮЗУ, които са го издали. А за ЮЗУ ще е даже МНОГО ДОБРО, защото ще покаже за трети път, че в тази институция работят

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕГРАМОТНИ В ПРАВНО ОТНОШЕНИЕ ИНДИВИДИ И/ИЛИ ТАКИВА, КОИТО СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗЛОНАМЕРЕНИ СПРЯМО ДОШКОВ И МУ НАНАСЯТ ОГРОМНИ ИМУЩЕСТВЕНИ И ОСОБЕНО НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ.

ТЕЗИ ИНДИВИДИ (АКО СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ, ЧЕ ГИ ИМА) ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА- ЗА ДОБРОТО НА УНИВЕРСИТЕТА!
цитирай
214. анонимен - Цитат: "Вижте какво пише ...
01.05.2010 09:27
Цитат:
"Вижте какво пише Дошков по-горе: "Налице е определение на ВКС да се образува самостойно дело в РСС с предмет на спор претендираната нелегитимност на Мирчев." Ясно е, че вече няма отърване и че съдът ще трябва да се произнесе за легитимността на определени лица и инстанции във вашия т.н. университет."

Нищо не си разбрал, драги.
Никой не коментира това, за което пишеш горе (Което не ознаюава, че липсва мнение по този въпрос).
Става въпрос за отношенияата Дошков - Филологически факултет (ЮЗУ).
И затова, което съдийката е направила в този аспект. Мъдро и много елегантно. Като неслучайно (ама хич неслучайно) връща Дошков на работа без да разгледа по същество НИТО ЕДИН/ЕДНО от представените от него аргументи и доказаталества. И пак ти казвам - това не е било случайно.

цитирай
215. petdoshkov - Не се представят нещата изцяло коректно.
01.05.2010 10:43
Казано е в с. решение, че базисният закон за уволнение е за висшето образование. КТ е за неуредените случаи. ЗВО не е прилаган. Вижте текста на уволнителната заповед и ще се убедите, че съм точен. Мирчев и сие нямат никакъв шанс дори и по КТ. Не се ли разбира, че обжалвам, за да се реши случаят, а не за обратното. Нивото на другата страна е ниско срещу мен. Не само аз, но и В. Лазарова обжалва. Даже им отговорих вече. Кабакчиев ми помогна да получа жалбата на Лазарова. Така делото вече е с 2 жалби и вероятно с два отговора, като техния не го знам. Ще разберете тяхната теза, като прочетете Писменият ми отговор.
Чрез СРС, 65 състав
До СГС
Отговор на въззивна жалба срещу Решение № Р -ІІ - 65-50/12.04. 2010г. по гр. дело
№ 57 406 по описа на СРС за 2009г.
от Петър Стоянов Дошков с адрес 4173 с. Калояново, ул. „Ивайло” 10А, област Пловдив.
Уважаеми Съдии, жалбата е недопустима, в обратния случай е неоснователна.
Недопустимост.
Жалбата е подадена подписана от Вера Лазарова БЕЗ изричното пълномощно по чл. 261, т.2 ГПК.
Неоснователност.
По Първо в 4 точки от евентуалната допустима въззивна жалба.
Съдът е извършил задължителната проверка за съответствие на уволнителната заповед с реквизитите в чл. 194 КТ. Недопустимо е процесната заповед да се допълва със странични и невписани в нея писмени доказателства - виж точки 1-4. Уволнителната заповед е в писмена форма, която по това време никой не може да изменя или допълва.
По Второ в два абзаца от евентуалната допустима въззивна жалба.
Първо, изопачава се съдебното решение в частта за непотърсените обяснения. Съдът правилно констатира, че ответникът представя по време на процеса пред РСС ДВЕ писма на хартиен носител - съответно № 89 /14 април 2009г. и № 93 от 23 април 2009г., без писмено доказателство за връчването им по реда на КТ. Не се споменава от другата страна второто писмо, което е с по-късна дата.
Второ, признава се, че първото писмо е изпратено до мен "по електронната поща на Университета". Ответникът обаче лъже пред РСС, когато
"Юрисконсултът: По отношение на едното писмо имате разписка, че е получено. "
(Първа страница от с. протокол от заседанието пред РСС по дело 855/2009г. по описа на същия съд.)
СРС опровергава лъжата: няма разписка за първото писмо: не е възможно да има такава.
Трето, второто писмо от 23 април 2009г, което получавам от ответника чрез съда по време на процеса пред РСС, мълчаливо отменя първото електронно писмо до мен, понеже двете писма са идентични по съдържание. Затова в писменото си Становище пред РСС правя :
"Доказателствено искане: ответникът да представи обратната разписка на второто писмо. Текстът на търсените обяснения сам по себе си не доказва получаването им от мен."
"Юрисконсултът: Запознахме се със становището и с исканията, направени от ищеца, в писмен вид. По първото искане в становището. Много ми беше малко времето, служителката, която беше в “Кадри” и работеше от много години, не беше на работа , беше в болнични, новия колега не можа да се справи с документацията в архивата. Разписката не мога да представя към този момент. Имаме разписката, но към настоящия момент не мога да я представя. "
(Първа страница от цитирания с. протокол от заседанието пред РСС.)
Обратна разписка не представиха. Недопустимо е да се опитва заместване на липсващата удостоверяваща разписка за връчването на второто писмо със странични документи на лица, които не са работодател ( виж отново точки 3 и 4 от Първо и първи абзац от Второ в т. нар. въззивна жалба).
Четвърто, двете еднакви писма (електронно и в писмена форма) са лишени от правни основания: липсва текст за открито дисциплинарно производство по реда на чл. 52 от Правилника на ЮЗУ във връзка с чл. 58 а ЗВО, което ми е съобщено по реда на КТ. В два реда и в нарушение на принципа NON BIS IN IDEM, ответникът по спора пред СРС АПРИОРНО твърди, че съм отсъствал от работа "неоснователно" (престъпно обстоятелство), заплашвайки ме със "строги дисциплинарни наказания" от неизвестен източник. СРС е коректен в съображенията си и за това отменително основание.
Пето, посоченото във втори абзац на Второ в т. нар. въззивна жалба " дело 885/2009г." е неизвестно за мен: пред РСС делото е 855/2009г. по описа на същия съд.
Петитум: СГС да остави без уважение въззивната жалба, ако я счете за допустима.
30 април 2010г. Подпис:
ЮЗУ образно казано е блато. Не ме учудва, че при възможност съдията тръгва по пътя на най-лекото разрешение. Вярно е, че с. решение е с подтекста страните да "се разберат". Отношенията обаче са между два различни и трудно съвместими свята. Компромис не е възможен.
цитирай
216. kkabakciev - Ставало било въпрос за отношенията Дошков - Филологически факултет (ЮЗУ)
01.05.2010 10:45
Не може да има "отношения Дошков - Филологически факултет". Има отношения работодател - служител, които са уредени с много точни разпоредби. Част от тях са нарушени (видно от достъпните ми факти) с това, че Дошков е обжалвал възложени му часове, жалбата е останала без отговор, а Дошков е уволнен за неизпълнение на незаконно възложена работа. Незаконно възложена е, защото няма влязъл в сила административен акт на възлагане: актът е обжалван. Точно, ясно, просто. Съвсем отделен е въпросът за другите закононарушения около уволнението на Дошков, едното от които е описано в решението. Що се отнася до други случаи, в които Дошков, видно от определени документи, е оклеветен, и то драстично, той следва да потърси възмездие по правов ред за нанесените му щети - и аз съм сигурен, че ще го направи. Това също не са "отношения Дошков - Филологически факултет". Когато (и ако - разбира се) излезе съдебно решение, с което са възмездени накърнените права на Дошков, въпросът ще бъде решен.

____
Edit. Виждам, че вече и Дошков се е включил в обяснението - за тия, които не разбират, или по-скоро се правят, че не разбират. Нищо. Ние ще обясняваме, докато и най-тъпите, и най-глухите, и най-слепите разберат.
А ето и най-важното в позицията на Дошков. Повтарям го тук, за да се набие в главите на всички: "ЮЗУ образно казано е блато. Не ме учудва, че при възможност съдията тръгва по пътя на най-лекото разрешение. Вярно е, че с. решение е с подтекста страните да "се разберат". Отношенията обаче са между два различни и трудно съвместими свята. Компромис не е възможен."
цитирай
217. анонимен - Та значи ...
01.05.2010 11:12
Цитат от Кабакчиев

"Дошков е обжалвал възложени му часове, жалбата е останала без отговор, а Дошков е уволнен за неизпълнение на незаконно възложена работа.''

Това, което твърдя, Кабакчиев, е, че съдийката е търсила убедителен и възможно най-справедлив начин да НЕ навлиза точно в този аспект на спора. И тя не иска да навлиза в него съвсем неслучайно.


Цитат по Дошков:
"Вярно е, че с. решение е с подтекста страните да "се разберат". Отношенията обаче са между два различни и трудно съвместими свята. Компромис не е възможен."

Това, което се опитвах да обясня на Кабакчиев е, че четейки цялата документация, съдийката е разбрала, че изначално и двете страни са действали умишлено недобронамерено една спрямо друга. ЮЗУ (Филологически факултет) да се оттърве на непременно от Дошков. Дошков - непременно да има битка.
И затова е намерила споменатия мъдър и елегантен начин без да влезе в същността на спора да излезе с решение и да остави другото на мъдростта на двете страни.
P.S. Не знаех въобще, че ЮЗУ е обжалвало. Не трябваше да го прави. Както и Дошков.
цитирай
218. kkabakciev - Ха-ха, камъчето накрая е изплюто
01.05.2010 11:45
И двете страни били действали умишлено недобронамерено една спрямо друга!
Да, бе!
Връчват на Дошков часове, които са отвратителни като разпределение (а се знае, че винаги преподавателите пътуват и имат нужда да имат добре разпределени часове), по предмети, които той не преподава и няма как да бъде задължен да преподава.
Дошков обжалва по законния ред тези часове. Не само, че не отговарят на жалбата, но имат наглостта НЕЗАКОННО да го уволнят, за ТРЕТИ ПЪТ, като по този начин му нанасят ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ ЩЕТИ (особено неимуществени)!
Ясно е, че това не е направено само на ниво факултет, но и на ниво университет. Срещу подобно поведение може да има само един отговор: АКТИВНА ЗАЩИТА С ЦЯЛАТА СИЛА НА ЗАКОНА!
И съдийката, която не е благоволила да си свърши работа, е обявена за "мъдра".
Ето само едно примерче защо тази държава е истинска кочина.
Защото е пълно с индивиди, които мислят, че не ЗАКОНЪТ управлява обществото, а някакви просташки, примитивни, архаични НЕПИСАНИ "лични" и "колективни" взаимоотношения!
НЯМА ДА СТАНЕ, ДРУГАРЮ КОМУНИСТ!
ТАКА РАБОТЕХА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ВАРВАРИ!
ИМА ЗАКОН, АМА ТОЙ НЕ Е ЗА ТЯХ.
Е, ДНЕС ТОВА НЕЩО ТУК МОЖЕ ДА Е КОЧИНА, НО СЕ ВОДИ ЗА ПРАВОВА ДЪРЖАВА.
ЩОМ Е ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ДА БЪДЕ ТАКА ДОБРА ДА СЕ ДЪРЖИ КАТО ПРАВОВА ДЪРЖАВА И ДА НАКАЗВА ВСЕКИ ПРЕСТЪПИЛ ЗАКОНА!
ДОШКОВ И АЗ СЕ БОРИМ И ВИНАГИ ЩЕ СЕ БОРИМ ЗА ТОВА!
цитирай
219. анонимен - Като изключим
01.05.2010 11:55
словоблудствата, стигматизациите и прилагателните на Кабакчиев, той ни казва една много мъничка част от Истината. В нея мъдрата (да, мъдрата!) съдийка е вникнала.
Но тя е вникнала и в останалото. За разлика от Кабакчиев.
цитирай
220. анонимен - Каба, я им тегли една "мамта, ...
01.05.2010 12:12
Каба, я им тегли една "мамта, мамата!" с цитат от Христо Стоичков! Дъра-дъра, мамата-мамата, не ставате: мирчевци, гюдженовци, чимевци, не ставате вече, промениха се времената - OUT!

Ревизия - Каба, Дошков, пишете до Симеон Дянков за тотална ревизия, в Университети, в БАН също и да се види кой къде е? Финансова, и по дипломи от ВАК също, да се съпоставят нещтата!

РЕВИЗИЯ на ЮЗУ!
цитирай
221. анонимен - Това, което искаш
01.05.2010 12:30
става със СИГНАЛ до съответните органи, пъзльо. Е, трябва да си напишеш и името, де.
цитирай
222. анонимен - до 221
01.05.2010 12:45
хе хе,
мислиш ли, че не са го направли вече!

Ми като знаеш, дай го Ти сигнала до органите - съответни! Дай ни пример и адрес, до каде да изпратим "нещата"?

хе хе, май Дошков е пратил всичко на който трябва!

цитирай
223. анонимен - Щом Дошков
01.05.2010 13:35
го е изпратил, със сигурност едва ли ще има последици. Някъде след прочитането от кого е сигнала - за съжаление - започналите с трепет четенето спират вече да четат. Самият Дошков също е допринесъл вероятно за тази ситуация.

А ти - вместо само да потриваш доволно (и глуповато) ръце, че Дошков бил изпратил сигнал някъде си, да беше се размърдал сам да свършиш нещо, а не да лежиш цял живот на Дошков.

(P.S. Истината изисква също да отбележим, че рекордьорът по сигнали срещу ЮЗУ през последните месеци е Александър Воденичаров. Всичко е за периода 2009-2010 г. Защо ли?)
цитирай
224. анонимен - хе, хе, ми дерзай
01.05.2010 13:53
ако си над Дошето и Кабата, не знанм, дерзай тада видим!
цитирай
225. zalashopov - След една година
03.05.2010 00:43
Преди една година изказах мнението си пред Петър Дошков да не прави това, което прави или е намислил да прави.
Пак преди една година изказах открито мнението си, че ЮЗУ не трябва да наказва или уволнява Дошков.
Справка:
http://zalashopov.blog.bg/technology/2010/05/03/.325501
Дошков невъздържано и нервно възропта на предложението ми да влиза и преподава дори само в онези часове, които приема да води.

За Петровден пожелах на Дошков завръщане на ФИЛОЛОГИЧЕСКОТО ПОПРИЩЕ. Не случайно се изразих така. Не "завръщане в ЮЗУ", а на ФИЛОЛОГИЧЕСКОТО ПОПРИЩЕ, което е зарязал тотално и за което си търси всевъзможни оправдания.


За сведение на странични посетители на този форум (примерно Люнгов и Кабакчиев) много хора в ЮЗУ, които съвсем не питаят симпатии към ръководството, или пък да са враждебни към Дошков, погледнаха с разбиране и подкрепиха тези мои позиции.

За разлика от тях, Румен Потеров и Светла Енчева ме заляха в този форум и в частни разговорчета с анонимна и неанонимна (Енчева) помия. Точно към пролетта в главата на Енчева мисловните процеси спряха напълно да протичат.
Накрая успяха да убедят и нямащия вече никаква представа какво се случва в ЮЗУ Дошков леко да се включи в анонимната помия.

Не мога да скрия сега удовлетворението си, че след една година имаме решенията на Районен съд - Сандански и Софийски районен съд, които косвено доказват моята правота и грешките на разни ръководни фактори и звена в ЮЗУ, на самия Дошков, на ..... Наказанието и уволнението на Дошков са отменени. И в двете решения обаче, е налице негласното загатване, че нещо и при двете страни не е било наред.

Не мога да не изпитам истинско удовлетворение след една година, че съм бил прав, както при случая с Воденичаров.
цитирай
226. анонимен - Открийте разликите!
03.05.2010 10:54
Хайде сега едно леко състезание за форумчани: Открийте десетте разлики между Дечев и Дошков! Старт!!! За наградите - после.
цитирай
227. petdoshkov - Написаното от Дечев не смятам за коректно.
03.05.2010 11:10
Но имам принцип и не му изневерявам: не си падам по писането срещу хора, с които съм бил или отчасти съм. Предпочитам да подмина: не виждам смисъл от отговор.
цитирай
228. анонимен - Типично за Енчева.
03.05.2010 11:13
Или ще пусне песничка.
Или свирня.
Или ще ни каже какъв църковен празник е днес.
Или ще пусне игричка.
За да забравим какъв е проблемът.
цитирай
229. анонимен - Не, Дошков
03.05.2010 11:16
Ти писа без да си провокиран вече няколко пъти срещу Дечев.
А че не е "коректно" написаното е само мнение по въпроса.
цитирай
230. petdoshkov - Търси
03.05.2010 11:27
Христос, а не Мирчев.
цитирай
231. анонимен - Дошков, Дошков,
03.05.2010 11:35
Решенията на двата съда са го казали доста ясно. Те не са търсили нито Христос, нито Мирчев. Търсили са закона, справедливостта, твоя интерес, но и интереса на тези, които работят и студентите, които чакат някой да дойде.
цитирай
232. petdoshkov - Добре, да го напиша така.
03.05.2010 13:37
Не знам каква цел преследва с писанията си Дечев. Делата не са гледани по същество, защото са определени за недопустими. Който разбира от право, може да разбере нещата. Дечев не е в полезрението ми. Избягвайте го или не го избягвайте, но имайте едно на ум за него. Пазете се какво говорите пред него.
Представата за Дечев от някои негови писания и същността му не са едно и също нещо. Животът го е диагностицирал. Усмихни се , Светле. Познаваме го.
цитирай
233. анонимен - Случаен посетител
03.05.2010 13:59
Какво става - магаретата, които доскоро заедно зобеха от държавната ясла, май взеха да се ритат...
Защо ли? Дали не надушват някоя благинка, която 5-то поколенеца гласи да бутне на Дошката, пък другите да го духат? Вай-вай-вай, оти така, бе крастави магарета?...
цитирай
234. zalashopov - Дошков, и аз
03.05.2010 16:16
се чудя как точно да го кажа, но ще го кажа така.
Решенията на съдилищата в Сандански и София - точно такива каквито са - доказват, че преди около една година съм бил прав. Не са били прави Лилия Илиева, Антоний Стоилов, други филолози, Комисия "Серафимова", Академичен съвет, Иван Мирчев, както и Петър Дошков.
Двете съдилища излъчват важни послания към всички вас.
Не ме интересува какво мислиш в случая. Просто имам право на мнение.
цитирай
235. zalashopov - А, щях да забравя
03.05.2010 16:45
Достойно се е държала, все пак, на Академичния съвет Гергана Дянкова (за разлика от други членове, нямам предвид тези в творчески отпуск).
А съдиите - без да са стъпили в ЮЗУ - са разбрали най-важното за делото.
Ръководството на Филологическия факултет има още от първия ден за цел на всяка цена да се оттърве от Дошков и за постигането й не се спира пред нищо. Всички аргументи са само претекст.
А Дошков - пак от самото начало - търси здрава битка и ескалация на конфликта пак с цената на всичко.
Затова си прав Дошков, че делото не е гледано по същество. И в двете съдилища са разбрали така описаното по-горе от мен "същество". Затова не са го гледали.
Та толкоз.
цитирай
236. анонимен - 50-60 свине
03.05.2010 22:19
Всички вие, които пишете тук сте тесногръди и напълно видиотени кретеникретени. До такъв хоризонт ли се простират интересите ви. Има опера, има балет, има романи, има планини, гора, секс, работа РАБОТА - например дори.
Апропо, какво прави свинята Енчева, Борянчето и нейния любовник, заради които си прекроихте университета. Иначе беше хубав университет.... Сега им яжте лайната на свинята, борянчето и любовника й, макар, че не мога да повярвам в секса на 50-60 годишните..... Аууу! Свиня Енчева ще ме разпъне за дискримивнация (възрастова или какво е там), някоя поредна нейна идиотщина. Е, какво, свинята май вече не е в каузата, престарелия мачо и полувековната гърла - тоо.
Дайте информация за съвукупната ви и съвукупляваща се в нета кретения.
цитирай
237. анонимен - Къш, бе
03.05.2010 22:44
Дулов!
Върви на опера, кво прайш тука?!
цитирай
238. kkabakciev - Бях много зает днес, едва сега отварям и виждам какво е написано
03.05.2010 22:58
Категорично не съм съгласен с позицията на Дечев.
Но нямам сега време да обяснявам.
Утре, надявам се, ще мога.
цитирай
239. анонимен - 50-60 свине
03.05.2010 23:13
Кой е Дулов? Това не беше ли любовника на свинята? Не, не, на Борянчето? А коя беше Борянчето? Няма го Данито да й дава милиончета за фалшивите соц прогнози. Еба ти тиквите. Свине, тикви, свиня се бори с тиква....ЮЗУ.
цитирай
240. анонимен - Дошков, Дошков, Дошков,
03.05.2010 23:21
Дошков, Дошков, Дошков, свинепасе наивно - прост, проз, прозд, простоват, простичък. Просто Дошков.
Ми ти, чадо, не знаеше ли каква мърда е Дечев, не знаеше ли, че Енчева е зла ненормалница- уродка? Ми не ги ли видиш, бе чадо, ми то на външния им вид сичкото туй, дето ти казвам си е написано, че не само написано, два пъти натъртено и подчертано. Че Дечев и Енчева са издроди нравствени им пише в курсив, болд и италик на челцата. Що сига гу разбра, бе чадо. Използваха те, използваха те, па те наебаха. Туй то. Ай си глея кравичиките. Кравичките са много, ама мно.о.о.ого над Енчева и Дечав. По-висши са, искам да кажа, не че живеят над тях.
цитирай
241. анонимен - Дошков,
03.05.2010 23:33
Помиярщините не са свобода на словото. Разискват се интересни въпроси и няма защо да се разводнява темата. Игнорирай излишното.
цитирай
242. petdoshkov - Ама че мръсник е тоя в 241.
03.05.2010 23:38
Дечев и Светла не са лоши. Нямам крави. 20 години в Благоевград ме отчуждиха от живот на село, к. харесвам. Имам само баща, прекарал инфаркт на 82 години. Разбира се, че се сещам за бивш журналист. Спокойно - всичко ще дойде на мястото си.
цитирай
243. анонимен - 50-60 свине
03.05.2010 23:42
Ми купи си крави. Щом имате интернет в Калново, значи и крави може да имате. По-добре да се занимаваш с хайванчетата дето викат му-му и гледат жално и умно, отколкото с уроди като Дечев и Свиня Енчева, която никак не мож гледа умно, щото е много глъм. И не съм мръсник. Мия си краката вечер и не говоря с Дечава и Свини, за да се цапам и заразявам. Леко, леко, не обиждай леко.
цитирай
244. kkabakciev - Дечев има едно твърдение, което не е просто некоректно, то е изключително неетично
04.05.2010 13:46
Дечев заявява: "ФИЛОЛОГИЧЕСКОТО ПОПРИЩЕ, което [Дошков] е зарязал тотално".

Ето защо твърдението е изключително неетично.

Първо, защото Дошков не е зарязвал филологическото поприще. Дошков е незаконно уволнен от университета! В този момент това е юридически факт. И този факт означава, че изобщо няма как да се твърди, че Дошков е зарязвал филологическото поприще. Напротив: Дошков е ОТСТРАНЕН от филологическото поприще! С незаконни средства! (А може би и не само и просто с незаконни.) Някой да е бил отстранен с незаконни средства от някакво място, а друг да твърди, че отстраненият е зарязал мястото - това е направо прекалено!
Второ, Дечев употребява НЕ глагола "напуснал" [филологическото поприще], а глагола "зарязал". Това е дори повече от прекалено! Зарязва се нещо, към което си морално задължен (напр. деца, съпруга ...) Дошков не е морално задължен към университета в града с име на комунотерорист. Напротив - университетът в града с име на комунотерорист би трябвало да се чувства задължен на Дошков. Но явно че не може. Защото там няма преподаватели с необходимия морал! Тук следва да се отбележи, Дечев не привежда нито един факт и нито един аргумент в полза на твърдението си!?!?
Що за поведение на университетски преподавател е това?
При това преподавател с претенции и за учен!
Трето, всъщност Дошков не е морално задължен към филологическото поприще. Никой не може да бъде длъжен към някакво поприще. Дошков може да работи в областта на филологията. Това е право, не задължение. И, ако реши, може да спре да работи в областта на филологията. А, що се отнася до изпълнението на формалното му задължение да преподава, спрямо това са издигнати пречки, които са незаконни.

Мисля, че всичко е ясно. Но намирам, че Дошков не бива да остава с това: "Предпочитам да подмина: не виждам смисъл от отговор."

Петре, след като си нападнат, и то по този начин, отвърни - достойно и аргументирано!
цитирай
245. zalashopov - Преди вече повече
04.05.2010 13:53
от 2 години излязох във в. "Про и анти" със статияата "Декан с три фалшификата, колективна лъжа и уклончив министерски отговор", в която разглеждах въпроса за незаконния престой на престъпника Александър Воденичаров в ЮЗУ (под прикритие професор по административно право и декан на ПИФ). Тогава във форума на вестника, под статията, се разви нелоша дискусия, в която, разбира се, като всичко друго не липсваха и простотии, които обаче в един момент преляаха в една след друга, напълно безмислени, лишени от разум и повече от вулгарни. Мятаните "лайна" бяха все по хора, които се бореха срещу Александър Воденичаров и можеха на пръв поглед да се свържат с негови хора или с ръководството на ЮЗУ.
Но още тогава една колежка ми обърна внимание, че разпознава в самоцелното, просташко и нецензурно писане, нарочни постинги на някакъв "наш човек". Спомена и името му.
Сега горните, вън от всякакво съмнение безумни безмислици и простотии, адски много напомнят онзи случай. Някой има интерес да се забрави темата. Възползва се и от обстоятелството, че Дошков винаги е имал странни разбирания за свобода на словото.
В случая, може би, на някой наистина му се иска да се забрави какво беше казано и от къде започна всичко. Иска да се забравят въпросите:
Какво ни казват решенията на съдилищата в Сандански и София?

Можеше ли да не се стига до тук?

Кой ще носи отговорността за всичко случило се?

Ще приеме ли ръководството на Филологическия факултет, че решенията на съда се изпълняват?

Ще започне ли Дошков да се занимава И с филология и преподаване на студенти?

Защо е мълчал един член на АС на ЮЗУ когато Серафимова е предлагала Дошков за уволнение? И ако е отстъствал защо е отстъствал и защо все го няма, а Гергана Дянкова е все там?
Кога Дошков ще спре да крещи и обижда когато му се задават неудобни за него въпроси, вместо да отговаря?
Накрая пак да кажа, че адски много си приличат едновремешното спамиране и флудене на темата в "Про и анти" с това от снощи
(P.S. При писането на горното не знаех, че Кабакчиев е писал нещо горе. Нямам време сега да му отговоря).
цитирай
246. анонимен - Инструкции за безопасност при досег със Стефан Дечев
04.05.2010 14:52
1. Никога не споделяйте нищо със Стефан Дечев.

Рискове при неспазване на инструкцията: с доверието ви ще се злоупотреби - думите ви ще се огласят публично, ще се използват срещу вас и други хора. Няма да ви каже мнението си в очите, а ще започне да плюе по форумите. Може и така да направи, че вас да обвинят, че пишете срещу други хора, защото сте имали глупостта да му дадете информация, с която той после спекулира анонимно.

2. Избягвайте дори неангажиращи разговори с Дечев.

Рискове при неспазване: Незначителна информация, например че сте видели лицето А да говори с лицето В или че лицето С е казало, че го боли главата, може да има неподозирани последствия. И за А, и за В, и за С, и за вас.

3. Старайте се да не споделяте нищо с никой, който би могъл да го сподели с Дечев.

Рискове при неспазване: Като рисковете при Инструкция 1 и 2, но с ефект на развален телефон. Допълнителен риск - угризенията на човека, с когото сте споделили, вероятно той не е искал да ви навреди.

4. Внимавайте какво говорите на места, където би могъл да ви чуе Дечев.

Рискове при неспазване: Като рисковете при Инструкция 1, на всичко отгоре ще се чудите откъде се е взела тази помия, която се излива върху вас.

5. Имайте си едно на ум, ако Дечев ви познава.

Рискове при неспазване: Вие сте в полето на въображението на Дечев. Бедна ви е фантазията какво става, когато то се развихри. Верни факти за вас се свързват с въображаеми и настават такива сценарии, че направо ще ви идва да се гръмнете, ако ги научите. А Дечев ще се постарае целият свят да ги разбере.

6. Имайте си едно на ум, ако Дечев не ви познава лично, но знае за съществуването ви.

Рискове при неспазване: Като рисковете при инструкции 3 и 5, на всичко отгоре ще се чудите защо някой, който не ви познава, бълва помия за вас.

Извод: в безопасност сте само тогава, когато Дечев не знае за съществуването ви. Ако знае, надявайте се да ви се размине. Ако го познавате, ограничете контактите и се надявайте да ви се размине.
цитирай
247. kkabakciev - Освен неетични и напълно голословни, изявленията на Дечев започват да стават и смехотворни
04.05.2010 15:08
Дечев пише:

"Кога Дошков ще спре да крещи и обижда когато му се задават неудобни за него въпроси, вместо да отговаря?"

Аз участвам в този форум вече две години - и твърдя, че през това време Дошков никога не е крещял. (Има начини за крещене във форумите и блоговете - те са описани.) Може евентуално аз да бъда обвиняван в крещене - понякога. Но Дошков - не.

Твърдя, че на Дошков в този блог никога не е бил задаван "неудобен въпрос". То не е и възможно. Защото Дошков няма от какво да му е неудобно. И защото Дошков никога досега в този блог не е бил с укоримо поведение към когото и да било.

Подчертавам, че това е поредно напълно голословно, неподкрепено с нито един факт, напълно неаргументирано твърдение на Дечев.

Дечев, един интелигентен и в добро психологическо състояние човек, когато твърди, че някой "крещи и обижда, когато му се задават неудобни за него въпроси", посочва КОГА ТОЧНО е станало крещенето, какви са били обидите и пр.

Дечев, ако обичаш, НЕЗАБАВНО посочи ПОНЕ ЕДИН неудобен за Дошков въпрос!

И, след като посочиш неудобния въпрос, ако обичаш, НЕЗАБАВНО посочи КЪДЕ, КОГА И КАК Дошков в реакция на този въпрос е крещял и обиждал!

Благодаря предварително.
цитирай
248. kkabakciev - А сега, понеже съм (както обикновено) в добро състояние на духа, искам да попитам нещо за Светла Енчева
04.05.2010 15:20
Светла напусна (и правилно) вашия университет в град с име на комунотерорист и оттогава рядко се изказва тук. Не знам защо и не я упреквам - всеки си знае какво прави, никой не е длъжен на този блог. Но ще подчертая, че лично за мен участието на Светла тук внасяше един много интересен колорит, който сега липсва. Казвам това, въпреки че често не съм бил съгласен със Светла (по някои въпроси) и даже съм я критикувал. Чакам я да се появи, да вземе отношение към казаното по неин адрес и най-вече да каже какво мисли по въпроса за уволнението на Дошков и за съдебното решение, с което уволнението е обявено за незаконно. Бих припомнил тук едно твърдение, направено в нейния блог, заради което аз я разкритикувах (тя не му се противопостави). Свеждаше се се до това, че (парафразирам) "Дошков не бил прав да не взема дадените му часове".

Да повторим, та по възможност да се набие у тиквите :-)))))
Тази държава е правова. Така е поне на хартия. Следователно, когато на някого се възлага работа и когато той не е задължен по договор да свърши точно тази работа, и особено когато изпълнителят е обжалвал по законов ред тази работа, ТАЗИ РАБОТА НЕ Е ЗАКОННО ВЪЗЛОЖЕНА! И след като не е възложена, изпълнителят (потенциалният) не е длъжен да я изпълнява!
Набийте си го, моля, много добре у тиквите това нещо най-накрая! И започнете да ставате поне малко по малко граждани! А не подвластни на мнозинството некадърници и профани, "ръководещи" така наречените университети в така наречената държава! Защото, ако не станете граждани, управляващите некадърници и диваци ще продължат да ви яхат - така, както им скимне, и както винаги са го правили!
цитирай
249. zalashopov - Забелязвате ли мълчанието
04.05.2010 15:39
на хората от ЮЗУ? То съвсем не е случайно. Всеки разумен човек, който познава ситуацията от ПЪРВА РЪКА, знае много добре, че не говоря глупости. Въпросите, които поставям горе са сериозни и важни. Нямам също никаква вина, че косвено съдилищата в Сандански и София потвърдиха, че съм бил прав, а редица ръководства в ЮЗУ и Дошков, всеки по своему, криви.

До 246 (все по-жалката, безпомощна и нелепа Светла Енчева)

Мен ако ме питаш, Светла, случаят от форума на "Про и анти", и горните просташки постинги, които се стремят да спамират и флудят, да разводнят, темата, си приличат и по това, че и там, и тук, ти беше поставена малко натясно, и някой иска по този начин да те спасява. Приличат също много по стил с ония, в които в един друг форум пишеше как Лилия Илиева (иначе виновна за отмененото уволнение на Дошков), имала постоянни сексуални контакти със студентите си и други глупости.

До д.ф.н. Красимир Кабакчиев,
НЕЗАБАВНО и ПОНЕ ЕДИН пример.

Ония пример, в който призовах Дошков да каже само на теб, в частен разговор, а не във форума, едно нещо за евентуален съд в Страсбург. Той така и нищо не ти каза. Каза, че нямало какво да ти казва и започна да раздава квалификации тук във форума. Спрямо мен, разбира се. И както винаги трябваше пак аз да отстъпвам, само мир да има.

Нямам време да се връщам назад и да ги търся, но много добре си спомням, Краси, първите ти включвания тук, в този форум. Тогава и ти говореше, че Дошков трябва да се върне към филологията. Но след време ти разбра, че това е тема, която го дразни и ядосва и спря да я зачекваш, разбира се.
Бих ти припомнил и този мой материал:

http://zalashopov.blog.bg/technology/2009/04/22/nito-uvolnen-nito-nakazan.325501

Забележи твоята първоначална реакция. Забележи и тази на Светла. Ха сега виж и реакцията на Дошков. И всичко това само заради наглостта (а сега внимавай) - да помоля Дошков да влиза и преподава на студентите в онези дисциплини, които приема. Ама направо нагло! От къде на къде?!
цитирай
250. kkabakciev - Чакай, бе, Дечев, кой си ти, че ще искаш Дошков да преподава едно или друго нещо и ще го молиш за това?
04.05.2010 15:47
Какво ти влиза на теб в работата какво Дошков да преподава?
Дошков иска ли от теб да преподаваш историята на ацтеките?
цитирай
251. zalashopov - Отговор
04.05.2010 15:51
Аз не примем да преподавам историята на ацтеките.
Никой и не ми я възлага.
Говоря за това, което Дошков приема да води.
Никъде не съм казал, че ръководството на Филологическия факултет не е виновно за уволнението на Дошков. Казал съм го още преди съда. Вече го каза и съда.
Но в контекста на края на април 2009 г. реакцията на Дошков е в пълен дисонанс с написаното от мен. Потвърждава го твоята първоначална рекация, както и тази на Светла.
цитирай
252. kkabakciev - Дечев, я кажи какво точно искаш?
04.05.2010 16:11
Дошков да изпълнява инструкциите, които ти му даваш?
Да взема едни часове и да не взема други?
Не е ли малко нелепо?
цитирай
253. анонимен - Стефане,
04.05.2010 16:12
От всички, които те подкрепяха преди две години, можеш ли да кажеш името дори само на един, който е останал с теб?

Дано има поне един човек на света, когото да не си отвратил от себе си. Може и да не е от ЮЗУ. Но дано някой някъде те обича - човек си, все пак...
цитирай
254. kkabakciev - Абе, кой кого обича или ще обича - не е важно
04.05.2010 16:16
Важно е да се спазват правилата, законите, и етиката.
Етиката не позволява Дечев (или който и да е друг) да дава инструкции на Дошков да взема едни часове и да не взема други.
Това е намеса в чужди дела. Бих казал, че даже е нахално.
цитирай
255. анонимен - Факт е,
04.05.2010 16:18
че след толкова месеци ФИЛОЛОГИЯТА и ПРЕПОДАВАНЕТО като теми продължават да изнервят Дошков.
Независимо от простотиите вършени от ръководството на Филологически факултет, които са "друга бира".
цитирай
256. zalashopov - Отговор до все по-нелепата Светла (253)
04.05.2010 16:22
анонимен написа:
От всички, които те подкрепяха преди две години, можеш ли да кажеш името дори само на един, който е останал с теб?

Дано има поне един човек на света, когото да не си отвратил от себе си. Може и да не е от ЮЗУ. Но дано някой някъде те обича - човек си, все пак...


Светла,
Коя си ти, че ще ти отговарям на въпросите.
Естествено, че има такива хора. Тук пишехте ти и Потеров и това не се усещаше. Но точно поради твоите и на Потеров писания форумът не е представителен.
цитирай
257. kkabakciev - Факт е, че Дошков не иска да се занимава с право - поне не в практически смисъл
04.05.2010 16:26
Дошков заявява, че иска да преподава генеративен синтаксис - това било връзка с Бога.
Аз съм съгласен за връзката с Бога и го разбирам.
Но не виждам защо да искаш да преподаваш генеративен синтаксис и връзка с Бога на осмо-деветоразредни студенти в осмо-деветоразреден университет, където никой не се интересува от генеративен синтаксис и връзка с Бога.
И някакъв т.н. филологически факултет, където, откровено казано, са такива, че ..... хайде да не давам квалификации, но, съжалявам, те не знаят дори за правилото на Линдстет, какво да говорим друго?
Според мен Дошков трябва да преподава право - и, например, семантика за прависти. Ако в ЮЗУ има поне един умен член на ръководството, ще предложи това на Дошков.
Но мисля, че просто няма.
цитирай
258. анонимен - може да съм Светла, може и да не съм
04.05.2010 16:31
Но с Дечев вече никой не остана, а аз има на кого да разчитам.
цитирай
259. анонимен - Моля???
04.05.2010 16:34
kkabakciev написа:
Дошков заявява, че иска да преподава генеративен синтаксис -


Не е важно какво заявява Дошков, а какво реално прави, с какво се занимава.

И ръководството на Филологическия факултет заявяваше пред "Струма" как, въпреки поведението на Дошков, проявило разбиране и т.н. Истината е друга - от първият ден гледаха как да разкарат Дошков. Ето и имената на особено активните - Цветан Ракьовски, Стилиян Стоянов, Антоний Стоилов, Лилия Илиева.
цитирай
260. анонимен - Но с Дечев вече никой не остана, а аз ...
04.05.2010 16:37
анонимен написа:
Но с Дечев вече никой не остана, а аз има на кого да разчитам.


Енчева успява да се въздържи ако става въпрос само за нея, но спомене ли се и още нещо става особено невъздържана в лайномета. И така цяла година вече. Че малко, малко повече.
Клетата Светла!
цитирай
261. kkabakciev - Дошков се занимава да се защитава срещу незаконни уволнения и други видове беззакония (клевети и пр.)
04.05.2010 16:44
И вероятно наистина не му остава време реално да се занимава с езикознание.
Това е абсолютно безспорната, и то напълно обективна истина.
Заради беззаконията, на които е подложен, трябва да предяви иск за репариране на нанесените му щети. Срещу юридическото лице. Но може и индивидуално - срещу виновните лица.
цитирай
262. анонимен - Каба,
04.05.2010 16:52
На времето, през 60-те, Желю Желев, след провалена от властите защита на дисертация и поради невъзможност да живее повече в София (Закон за жителството), прекарва години в село Грозден.
Няма читателска карта и право да ползва софийските библиотеки. Няма никакви доходи. Но чрез приятели и с много труд успява една по една да набави книгите и с едната пишеща машина на село написва "Тоталитарната държава" (Фашизмът).

Причина - силното желание на Желю Желев да се занимава с наука, с философски и социологически анализи.

Довърши сам постинга.
цитирай
263. анонимен - "Защитниците" на Дошков
04.05.2010 17:43
Питате, защо Светла Енчева не пише в блога на Дошков, защо се появява "лайнометно анонимно", когато, слухтейки из нета се спомене случайно името й.

Е, за такова нищожество като Светла Енчева е губи-време човек да търси информация. Но ще ви отговоря на всички въпроси по-горе и на бъдещите, свързани със жалкото поведение на Светла Енчева. Светла Енчева се занимава с това, (което нарича своя кауза винаги), за което в дадения момент й се плаща.

Тя се занимаваше със защитата на Дошков, защото Боряна Димитрова й плащаше с настаняване на работа в Центъра за изследване на демокрацията. Енчева не става за преподавател и учен. 10 години не е написала и не може и до сега да напише дисертация. Трябвало е да се спасява нанякъде. Боряна Димитрова пък иска премахването на ПИФ, за да направи любимия си декан на новий факултет. И как да стане това - като се започне фалшиво подкрепяне на Дошков и Дечев, които също искаха премахването на ПИФ под мотото - "Закона над всичко".

Днес на Светла Енчева й плащат за друго. Плащат й да пърди по нета в защита на правата на незаконните емигранти. Стигнала е до там, че се е събрала с анархистите и се обявява срещу спазването на законите в България. Ако не вярвате - поинтересувайте се, но няма смисъл. Тази "личност" е без всякакво значение. Наистина е много жалка и напълно нелепа.

От "крайна защитница на законите"- до анархистка, пропагандираща, че законите не бива да се спазват. Просто обикновена ПРОДАЖНИЦА и ЛЪЖКИНЯ. Никой не я подкрепя. Просто гнуснави за пари. Сега Св. Енчева работи под мотото "Долу на Законите", призовава и във Фейсбук да не се спазват и нарича това "кауза".

Не знам за Дечев дали някой го подкрепя или не - но който си е имал веднъж работа с него и Везенков, не иска да повтори.

Ето това бяха и са сега "защитниците" на Дошков. Плетяха си кошницата с неговите пръчки, а сега не искат и да се сетят за него.Затворена страница. Продължават "напред", т.е. да се плъзгат в собствената си слузеста фалшивост срещу нищожни сумички.
цитирай
264. zalashopov - По повод на постинг 263
04.05.2010 18:02
Предлагам да оставите 263 без всякакъв коментар.
Всички знаем неговия автор.

Той не заслужава нашето внимание. Но той показва, че в ЮЗУ има хора, които още не могат да прежалят Воденичаров. И тогавашния ПИФ.

Те не пропускат и случаите да вземат своите дребни реванши. Някои от тях съвсем реални. Не съм писал, разбира се, тук за тях, защото за Петър Дошков съществува едно въображаемо ЮЗУ, в което това не са проблеми. И търпя. Какво да правя? Ако се оплача ще ми кажат, че съм наливал вода в мелницата на Мирчев.

Откъснатостта на Дошков (поради постоянно получавана изкривена информация) от реалните проблеми в ЮЗУ пролича поне на два пъти


Първият път - бях още в Будапеща - когато даваше съвети на една деканка как да си запезела специалностите, които Мирчев искал да прехвърли в друг факултет. Така и не ми стана ясно. Та нали винаги сме говорили и казвали помежду си, че не им е мястото в ПИФ, а във Философски факултет. И 263 горе неслучайно плаче още за старото статукво.

Вторият път - съвети на Дошков към Соня Стоянова как да действа срещу Мирчев (беше в някакъв друг форум).
Е, хайде стига вече! Соня Стоянова има достатъчно юристи, от които да взема съвети. Ние ли да я съветваме?

Ще попитате каква е причината за това видимо неадекватно поведение на Петър Дошков. Според мен - телефонните разговори и скайпа, които рисуват картината на едно ЮЗУ, което няма нищо общо с истинското.

Затова се обръщам към въпросния източник - спри да рисуваш на Дошков и Енчева картината на едно въображаемо ЮЗУ! Реалността е друга. Спри и да ме клеветиш!


цитирай
265. анонимен - Дулов и Дечев
04.05.2010 18:08
Доживях да ги бъркам тези двамата - имат обсесии, свързани с едни и същи хора и ги преследват по еднакво маниакален начин. Със съжаление трябва да призная, че сравнението между тях е в полза на Дулов. Дулов не злоупотребява със споделена лична информация из интернет. Не защото е по-добър човек, а защото е по-страхлив и трепери да не излезе доказателство, че той пише. Че има съд. Дулов също манипулира лична информация и злоупотребява с нея, но по други начини - шушу-мушу, на четири очи, клеветнически лични писъмца.

Иначе са един дол дренки.

цитирай
266. анонимен - Постинг 265
04.05.2010 18:18
От начало до край Светла Енчева.

Но пак нагла. За разлика от нея, Дечев никога не е имал нищо общо с Дулов.
цитирай
267. анонимен - Дечев,
04.05.2010 18:22
Соня Стоянова може да е всякаква, но има права. И ако е уволнена незаконно, има пълното право да си търси правата. Каквато и да е. Всеки има право на компетентна защита, а Дошков е в състояние да я предостави безплатно дори и на най-големия си враг, ако въпросният е ощетен. Дори на Мирчев и Вера Лазарова ще даде съвет Дошков, ако изпаднат в нужда и безпомощност. Такъв е Дошков.

А ако смятаме, че лошите си заслужават да им се случва всичко лошо, по какво се различаваме от убийците на Чората.
цитирай
268. анонимен - Почини си, бе, Енчева!
04.05.2010 18:26
Соня Стоянова не е опряла до съветите на Дошков.
Абсолютна клиника си в момента. Няма ли някой наоколо да ти помогне?
Истинското ЮЗУ не е ЮЗУ-то от скайпа.
цитирай
269. анонимен - Всичко разбирам, различни светове ...
04.05.2010 19:23
Всичко разбирам, различни светове - въображаеми, абсолютни (Дечевия), всякакви... Но едно не мога да разбера - как Дечев спазва законите? Някой описа по-горе как се е атестирал и той не го отрече. Как може да не спазваш законите, а другите да ги обвиняваш в неспазване. Това ми обяснете във връзка със седемте разлики с Дошков.
цитирай
270. анонимен - Дечев се е
04.05.2010 19:32
атестирал законно.
Късното обявяване на конкурс беше незаконно.
Питащият две сутрини спря да пита. И добре направи.
Сега гледайте да не си изкарате вие белята.

П.П. Вижте си съюзниците.
цитирай
271. анонимен - А и зададе важни, въпроси, бе, Нурие
04.05.2010 19:44
Не спамирай темата!
Ето и въпросите:

Какво ни казват решенията на съдилищата в Сандански и София?

Можеше ли да не се стига до тук?

Кой ще носи отговорността за всичко случило се?

Ще приеме ли ръководството на Филологическия факултет, че решенията на съда се изпълняват?

Ще започне ли Дошков да се занимава И с филология и преподаване на студенти?

Защо е мълчал един член на АС на ЮЗУ когато Серафимова е предлагала Дошков за уволнение? И ако е отстъствал защо е отстъствал и защо все го няма, а Гергана Дянкова е все там?

Кога Дошков ще спре да крещи и обижда когато му се задават неудобни за него въпроси, вместо да отговаря?
цитирай
272. анонимен - Наистина ли, Дечев? Говори се др...
04.05.2010 20:13
Наистина ли, Дечев? Говори се друго... как ще докажеш?
Подпис: Вариде
цитирай
273. анонимен - Дечев, не си длъжен
04.05.2010 20:21
да доказваш нищо на анонимни отрепки появили се във форума на Дошков.
"Говори се". Много важно. То "се говори", че Воденичаров се връщал. Връща се ... таратанци.
цитирай
274. kkabakciev - Имам три въпроса
04.05.2010 20:34
Първо. Какво стана с онова "Ах, Светле, колко ти благодаря, че те има!"? Сега стана нещо съвсем друго. Защо така?

Второ. Как да започне Дошков да се занимава с филология и преподаване на студенти, когато е незаконно уволнен, и то за трети път?

Трето. Какъв е този неудобен въпрос, който е зададен на Дошков и какво е крещял и обиждал, когато му е бил зададен?

_____
Възникват и още неясноти. Дечев пише: "призовах Дошков да каже само на теб, в частен разговор, а не във форума, едно нещо за евентуален съд в Страсбург. Той така и нищо не ти каза. Каза, че нямало какво да ти казва и започна да раздава квалификации тук във форума. Спрямо мен, разбира се."
От това нищо не се разбира, а и аз, Кабакчиев, не си спомням нищо подобно. И това било станало в частен разговор. Частните разговори не важат. Обаче Дошков след това бил раздавал квалификации във форума. Добре. Какви са те? Кои са те? Къде са?
цитирай
275. анонимен - "Таратанци"?
04.05.2010 20:34
Какво могат да значат слуховете, че Воденичаров се връща?
цитирай
276. анонимен - Обсесиите на Енчева и ДУчев
04.05.2010 20:35
Два постинга ме накараха да се намеся : 265 "Доживях да ги бъркам тези двамата - имат обсесии, свързани с едни и същи хора и ги преследват по еднакво маниакален начин." - това безспарно е платената каузистка Светла Енчева. Тя се страхува от "маниакални обсесии" и заедно с това заплашва: "Дулов не злоупотребява със споделена лична информация из интернет. Не защото е по-добър човек, а защото е по-страхлив и трепери да не излезе доказателство, че той пише. Че има съд." - заплашва с бабината си фурка. Страхува се, че някой "маниакално обсесран" може й да потърси сметка за изродщините й (те една и две ли са?). Смята енчева, че това може да е Дулов, но понеже според нея е страхлив - заплашва го със съд за споделена лична информация. Дрън, дрън, Минке. Проста е Енчева, но пък много отвратителна. До +безкрайност. Че кой ще докаже "споделена лична информация на 4 очи". Дори новите й приятели анархистите не могат да го направят. И какъв съд иска. Тя призовава публично да не се спазва законът. По кой закон какъв съд ще съди Дулов?? Смешна,жалка, отвратителна. Дори не може вече да бъде вече достатъчно нагла.Ама само Дулов ли може да е в обсесия.Ами Георги Иванов например, ами .. не стигат символите, за да се напишат имената на тези, от които се страхува Енчева в болното си въобажение.

Вторият - на Дечев. Да не обръщаме внимание, когато се казва, че Дечев е използвал Дошков и неговия случай, за да се натамани пред началството Мирчев, да му се обяви конкурс за доцент. Че, какво означава доцент по история в България - и пукнат грош не струва. Само празни амбиции.
Енчева плаши и Дечев (269). Не разбирала как Дечев спазва законите... Ами нали си ЗА неспазването на законите, ма лельо проста, дебела и тлъстееща от ненавист към хората. Писала си го по целия нет, целия нет си осрала.
Сега двамата се страхуват един от друг. И имат основание. Това, което те знаят един за друг, ние не го знаем. Да видим кой е победителя.
А Дошков, мъченика, си мълчи и християнски търпи ли търпи.
цитирай
277. анонимен - Едно време
04.05.2010 20:49
някой писа на разни хора тук, в самия форум, да вразумят Енчева, да й кажат да престане, да не осира и малкото хубаво случило се в ЮЗУ.
"Говори се", че много писма били писани и до самия Дошков. Ама Енчева разбира ли от дума.
А и нали одобрява всяка глупост без да се замисля ...
цитирай
278. анонимен - ___ Възникват и още неясноти. ...
04.05.2010 20:55
kkabakciev написа:
___
Възникват и още неясноти. Дечев пише: "призовах Дошков да каже само на теб, в частен разговор, а не във форума, едно нещо за евентуален съд в Страсбург. Той така и нищо не ти каза. Каза, че нямало какво да ти казва и започна да раздава квалификации тук във форума. Спрямо мен, разбира се."
От това нищо не се разбира, а и аз, Кабакчиев, не си спомням нищо подобно. И това било станало в частен разговор. Частните разговори не важат. Обаче Дошков след това бил раздавал квалификации във форума. Добре. Какви са те? Кои са те? Къде са?


Уф,
Дечев призова Дошков тук във форума да ти каже нещо в частен разговор, а не му е казал в частен разговор да ти каже нещо публично.
Но това е тема неприятна за Дошков и затова не ти го е казал ни в частен, ни в нечастен, разговор.

Но най-добре е да спреш да питаш.


цитирай
279. анонимен - Сегашно време
04.05.2010 20:56
В сегашно време Енчева трепери от страх. Дава си сметка, че е навредила, че наврежда, но продължава да наврежда, с което продължава да се страхува и страха й расте, злобата и вредите, които иска да причини - също. И така - по спиралата нагоре...Такъв човек може да стигне до крайности в параноята си, до крайности към всекиго. Вижте в я блога й, вижте я тук. Няма спиране на злото в нея. Направо страшно.
цитирай
280. анонимен - От 273 до 275 - "Таратанци"?
04.05.2010 21:02
анонимен написа:
Какво могат да значат слуховете, че Воденичаров се връща?


Означават, че подобно на Дулов, има хора, на които им се иска да се върне.
Но ще се върне кога ме хване за "макарите"? Това е "таратанци".
цитирай
281. kkabakciev - Хе-хе-хе, пийвам си биричката (вече е и много подходящо време за това) и се забавлявам с писанията
04.05.2010 21:03
Искам да припомня следното.

Първо, това е блог на Дошков, и е блог, който той започна, за да разкаже за изключителните безобразия срещу неговата личност.
Второ, изключителните безобразия срещу неговата личност продължават с пълна сила.
Трето, тези безобразия са характерни за така наречената академична общност, в която според мен работят предимно влечуги, лазещи всеки ден по корем пред началниците за трохици от трапезата им.
Четвърто, иска ми се да вярвам, че този блог е за тези, което не са влечуги. И че тези нормални хора-невлечуги са тук, за да подпомогнат каузата на Дошков и общата кауза - за борба с простащината, беззаконията и безобразията в академичната общност. Влечугите също така могат да се изказват, но смисълът на блога е да бъде форум на невлечугите.
Казвам всичко това съвсем сериозно, пийвайки си от биричката!

Edit. Това мое съобщение е написано и пуснато преди да видя № 278. Засега мога само да кажа, че не съм от тия, дето някога ще спрат да питат.
цитирай
282. kkabakciev - Направо преминавам към следващата порция въпроси (два)
04.05.2010 21:10
Въпрос във връзка с "това е тема неприятна за Дошков и затова не ти го е казал ни в частен, ни в нечастен, разговор."

КАКВО ТОЧНО Е ТОВА, КОЕТО ДОШКОВ НЕ МИ Е КАЗАЛ?

Въпрос във връзка с "В сегашно време Енчева трепери от страх. Дава си сметка, че е навредила, че наврежда, но продължава да наврежда, с което продължава да се страхува и страха й расте, злобата и вредите, които иска да причини - също."

КАКВО ТОЧНО Е ТОВА, С КОЕТО ЕНЧЕВА НАВРЕЖДА?

Страхувам се, обаче, че както се е тръгнало, и ако няма отговори на двата ми въпроса, ще трябва скоро тук да се вика психиатър.
цитирай
283. анонимен - Пийвам си розето (мого подходящо време за розе)
04.05.2010 21:27
Кабакчиев, направо розето е страхотно и въпросът ти с какво Енчева наврежда е направо страхотно тъп. Задаваш отговори. Това е отговора ми.
Чиърс.
цитирай
284. kkabakciev - Глупости на търкалета
04.05.2010 21:28
Ако някой твърди, че Енчева наврежда, а не обяснява как наврежда, е тъп.
цитирай
285. kkabakciev - Ето, аз обяснявам, че Дошков е брилянтен юрист - и го доказвам с материалите на Дошков
04.05.2010 21:35
Други факти в подкрепа на брилянтността на Дошков като юрист.

Дошков направо разби практиките във вашия така наречен университет, свързани с раздаването на дипломи - по право и не само.
След усилията на Дошков беше направен одит - дори по времето на оня т.н. министър, и вашият т.н. университет беше глобен с колосална сума. Очевидно - за масови драстични закононарушения.
Дошков води три дела за уволнение срещу вашия т.н. университет, и трите ги печели (третото решение не е окончателно, но изходът е предвидим).
В същото време във вашия т.н. университет се преподава право!?!
За какво говорим?

Ето, аз казвам, че Дошков е брилянтен юрист, и го доказвам с факти и аргументи. А тоя/тая тук как ще докаже, че Енчева вреди? И изобщо как вреди? Кому вреди? Защо вреди?

Алоооу, пишещия/пишещата тук! Случайно да имате нужда от специализирана медицинска помощ?
цитирай
286. анонимен - пустата му грозна, пръдлива и дебелееща от злоба Енчева
04.05.2010 21:51
Призовава към неспазване на закона и за няколко дена успяла да привлече с аромата на пръдните си почти 9000 души във Фейсбук. Не стига това, ами прилъгала и няколко телевизии - TV7, BTV, BBT, Нова, вестници, информационни агенции, няколко интернет медии, Българския Хелзинкски комитет, някои от най-добрите правозащитни адвокати в България. И всички те, зомбирани от пръдните й, не виждат как тя призовава към неспазване на закона!

Ясно е, че тия неща стават с много парички. Иначе как ще привлече 9000 души, ако не им плати! А всички медии - и на тях им е платила щедро! А парите сигурно й е дал Андрей Райчев, който иска да съсипе катедра "Социология" в ЮЗУ.
цитирай
287. анонимен - Гнусно е да се говори за Енчева, особено когато се храниш и пиеш италианско розе
04.05.2010 21:55
Каба, я ме остави да си допия розето. Заради теб се стопли, а това е престъпно. Обръщам агнешките пържолки, после ги слагам в пресен портокалов сок за няколко минутки. Става страхотно. Страхотно, но не като стръхотно тъпия ти въпрос, който е отговор. Напъни се мъъъъъничко. Бирата отпуска. Или замъглява... Не знам при теб как действа. Моля те, бъде естет. Гнусно е да се говори за Енчева в такъв идеален кулинарен моумънт. Ще повърна, бе брато.
цитирай
288. kkabakciev - На Енчева плащат, и на Дошков също - да съди и да осъжда прекрасния университет в града с прекрасно име на комунотерорист
04.05.2010 22:02
А Дошков пък съответно плаща на съдиите, за да му решават делата правилно. А плаща също така и на много съдии да подават отводи. Взел е няколко десетки отвода досега в няколко града.

Абе, майтап! Наздраве!

Всъщност, обаче, вече сериозно, чудя се, дали не следва Дошков да се обърне към Гинес да му се регистрира постижението? Ами ако се окаже, че толкова много отводи на съдии никой никога в света не е постигал? А? Абе пак ще се проучем българЕте! И българките и те. То убийци с чадъри, то крадци на трупове, то покушения срещу Папата, то най-голям атентат в историята (чак до Болонската касапница), то необразован цар става премиер, то покушения срещу авторитета на целия съд в града с име на комунотерорист, то ....

Ама това си е хубава идея, кво! Кой знае, що пък един ден Петър да не ни гледа ей-така и да вика "наздраве" в the Home of Guinness - както аз неотдавна:

http://picasaweb.google.com/kkabakciev/KrasimirSAlbum?authkey=7zGEyu46wgU#5320933892960173378

Малейй, Петре, да не забравиш кой е дал идеята - и да го поканиш да те съпроводи до Дъблин! И да почерпиш там едно тъмно пенливо. Пък и три-четири да са, пак няма да е грешка, нъл тъй.
цитирай
289. анонимен - Дечеви фантазии
04.05.2010 22:14
анонимен написа:
атестирал законно.
Късното обявяване на конкурс беше незаконно.
Питащият две сутрини спря да пита. И добре направи.
Сега гледайте да не си изкарате вие белята.

П.П. Вижте си съюзниците.


Дечев, що за глупости??!! Законна атестация, незаконно закъснение... Глупости!!!
И в "Зала Шопов" кракът ти не е стъпвал, нали!??))))
Мюмюне
цитирай
290. анонимен - Голям сеир!
04.05.2010 22:14
В блога на Енчева има голям майтап!
Онази "телевизионна водеща", която преди време се въртя в "Господари на ефира".
Говореше за "черквата "Свети СЕДМОЧЛЕННИЦИ".
Мислех, че са я изгонили за тази светотатствена простотия, но имало още какво да се види.
цитирай
291. анонимен - Млъкни бе, къзъм!
04.05.2010 22:21
анонимен написа:
анонимен написа:
атестирал законно.
Късното обявяване на конкурс беше незаконно.
Питащият две сутрини спря да пита. И добре направи.
Сега гледайте да не си изкарате вие белята.

П.П. Вижте си съюзниците.


Дечев, що за глупости??!! Законна атестация, незаконно закъснение... Глупости!!!
И в "Зала Шопов" кракът ти не е стъпвал, нали!??))))
Мюмюне


Млъкни бе, Нурие! Млъкни бе, къзъм. Ставаш за смях!
цитирай
292. анонимен - Говеда! Говеда! Завиждате на ПИФ!
04.05.2010 22:32
анонимен написа:
анонимен написа:
Какво могат да значат слуховете, че Воденичаров се връща?


Означават, че подобно на Дулов, има хора, на които им се иска да се върне.
Но ще се върне кога ме хване за "макарите"? Това е "таратанци".


Да, помним, помним го 289!
Говеда! Говеда! Завиждате на ПИФ! Завиждате на ПИФ!
Лельо Ася! Кажи им! Завиждат на ПИФ!
цитирай
293. kkabakciev - Сещам се за едни майтапи - Дошков ми ги беше разказвал
04.05.2010 22:38
Като подават един след друг отводи съдиите в града с име на комунотерорист, и пишат мотиви. Мотиви, мотиви, нали се сещате ....
Ама Дошков трябва да ги разкаже, че съм ги забравил.
Един написал, че подава отвод, щото навремето Дошков не отишъл при него да си кара стажа в съда - или нещо подобно.
Абе, това за броя на отводите твърдо си е за Гинес!
И аз мисля, че Петър ВЕЧЕ трябва да почерпи за идеята. Е, може с един Старопрамен, няма да падаме по-долу. За идеята да се сезира Гинес.
А преди това в Гинес могат да се самосезират за това, как некви студентчета от университета в града с име на комунотерорист съдили Дошков. Щото Дошков накърнил реномето на университета, като казал, че в него се извършват нарушения. И го осъдили. Чрез така наречените съдии в града с име на комунотерорист.
Абе, много работи можем да претендираме българЕте в Гинес. И българките също.
Наздраве!
цитирай
294. анонимен - ОБАЧЕ!
04.05.2010 22:47
И без отводите Дошков щеше да спечели на втора инстанция. При това много по-бързо. А не след 11 месеца (дело по бързо прозиводство).

А и без последните отводи - щеше да бъде върнат на работа. Още в Сандански.

Дошков правеше отводите за да:

обявят за нелегитимен ректора

обявят за нелегитимен Факултетния съвет на филолозите

да признаят, че всеки може да си обжалва часовете и после да си седи у тях

и още, и още.

Иначе щеше да си го върне на работа още съда в Сандански.
Нищо от това не стана.
И това не е случайно.
И не защото съдиите са хора на Мирчев.
Другаде е причината.
цитирай
295. kkabakciev - Горното мнение - 04.05 22:47 - е не на гражданин на правова държава, а на индивид от пещерната епоха
05.05.2010 05:48
Къде и кога живеете Вие, бе, госпожо/господине? В дупка в планината? В пещерната епоха?
Налице са документи, от които е видно, че може би ректорът незаконно е станал асистент. Налице са документи, от които е видно, че цели административни звена във вашия т.н. университет в град с име на комунотерорист (в нарушение на Конституцията) са може би незаконни (незаконно конституирани и пр.).
Явява се един-единствен гражданин във вашия т.н. университет в град с име на комунотерорист и поставя тези въпроси в съда!
В съда мнозина явно също така живеят в дупки в планините и в пещерната епоха. Вместо да разгледат иска на Дошков за установяване на законността или незаконността на ректора (и то по няколко линии) и на административните звена, те се правят на дръж ми шапката. Бягат от задълженията си, като подават отводи.
Е, да, ама така няма да стане!
А горното малоумно изказване защитава статуквото. Според това мнение (вероятно на преподавател в т.н. университет) евентуалното незаконно ръководство на цял университет е нещо съвсем нормално, даже желателно.

НЕЩАСТНИЦИ СМОТАНИ! ПЕЩЕРНИ!

И такива сте почти всичките в т.н. университет в град с име на комунотерорист!
цитирай
296. kkabakciev - Добавка
05.05.2010 05:56
Най-елементарната логика показва, че най-вероятно

ДОШКОВ Е АБСОЛЮТНО ПРАВ, КАТО ТВЪРДИ, ЧЕ РЕКТОРЪТ И СЪОТВЕТНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА СА НЕЗАКОННИ (НЕЛЕГИТИМНИ, НЕНАДЛЕЖНИ)!

Нещата са безкрайно прости. Ако ректорът и съответните административни звена бяха законни, въпросът щеше да приключи още преди година, още при първия районен съдия, който в решението щеше да ги обяви за законни и след това да се произнесе по уволнението.
Работата е там, че съдиите (най-вероятно) виждат каква е истината - и бягат от произнасяне по този иск.
Те съдиите бягат - това е ясно. Обаче вие тук, бе, нещастници (и нещастнички) смотани, няма ли един от вас да стане и да каже, че царят е гол?
Няма, защото сте типични представители на т.н. академична общност. Влечуги, лазещи всеки ден по корем пред началниците за трохици от трапезата им.
цитирай
297. анонимен - Дечев, що за глупости??!! Законна ...
05.05.2010 06:57
анонимен написа:
анонимен написа:
Дечев, що за глупости??!! Законна атестация, незаконно закъснение... Глупости!!!
И в "Зала Шопов" кракът ти не е стъпвал, нали!??))))
Мюмюне


Млъкни бе, Нурие! Млъкни бе, къзъм. Ставаш за смях!


По-спокойно, чуджум ! Та харесва ли ти зала "Шопов", мммм? Нищо не каза по въпроса....
Мюмюне
цитирай
298. анонимен - Хей! Не може
05.05.2010 10:57
да му харесва или не харесва нещо дето го няма.
А който си мисли, че го има, май трябва да се скрие.
цитирай
299. анонимен - Каба, стига
05.05.2010 11:31
kkabakciev написа:

В съда мнозина явно също така живеят в дупки в планините и в пещерната епоха.


Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Петрич, Сандански. Хубаво, малък град, хората се познават и т.н.
Но първи съдия в София. Втори съдия в София .....
И при това не ги обвиняваш в подкупност и пристрастност.
Връщат Дошков на работа и осъждат ЮЗУ да му плаща.
И били некадърни.
Живеели в пещерната епоха ....
цитирай
300. kkabakciev - Не съм казал, че са некадърни, а че са недостатъчно граждани
05.05.2010 12:25
Съдията трябва преди всичко да бъде гражданин!
И когато има предявен иск за законноста на разни органи на някакви т.н. университети, да не се прави на дръж ми шапката!
цитирай
301. анонимен - Съдията решава
05.05.2010 12:31
делото на основата на закона и по формирано вътрешно убеждение.
Съдът решава и върху какво се произнася.
Дошков и ЮЗУ предполагат, но съдията разполага. А и там, както виждаме, се появяват "брилятни юристи". Като тази съдийка.
Та това решение е нейното вътрешно убеждение.
Дошков се връща в ЮЗУ. ЮЗУ изплаща каквото трябва.
Не може всички съдии, които не си формират вътрешното убеждение в синхрон с Кабакчиев да са ......
цитирай
302. kkabakciev - Докога трябва да ти се обяснява, бе, алоооу?
05.05.2010 12:59
Правото и задължението за "формирано вътрешно убеждение" няма нищо общо със задължението да се издават решения по предявени искове.

Обратното е все едно да ти счупят ръката и крака, да предявиш иск и за двете вреди, обаче съдийката да се направи на дръж ми шапката и да ти присъди само за крака. Ами ръката?

Имаме следните предявени искове:
- за законноста на разни органи във вашия т.н. университет;
- за уволнението.

Съдийката се е произнесла само за уволнението. Делото трябва да се върне на първа инстанция за произнасяне по първия иск!

Петре, вземи пусни тук онова решение на ВКС, с което делото е върнато за произнасяне по първия иск!

Та белким накрая разберат и глухите, и слепите, и правещите се на дръж ми шапката!
цитирай
303. анонимен - Много слабо, много неудачен пример
05.05.2010 13:09
kkabakciev написа:

Обратното е все едно да ти счупят ръката и крака, да предявиш иск и за двете вреди, обаче съдийката да се направи на дръж ми шапката и да ти присъди само за крака. Ами ръката?Много неудачен пример. И едното и другото е счупване на крайник.

И не помниш ли какво ти се каза.
Никой не говори сега за легитимност на органи на управление. Това като му дойде времето.
Тук се говори за уволнението.
И за вътрешното убеждение на съдийката. А то е:
От първият ден ръководствотро на Филологическия факултет е гледало как да се оттърве от Дошков. Дошков - как да има много дълга, продължителна и сериозна битка.
цитирай
304. kkabakciev - Ха-ха-ха, било счупване на крайник
05.05.2010 13:22
Ами ако е пробождане на бял дроб (не дай, Боже), тогава какво ще е?
Ами ако са предявени неимуществени вреди, а съдията не се е произнесъл?
Абе, я бягай да се ограмотяваш! Ама си толкова неграмотен, че нямаш шанс.
цитирай
305. анонимен - Да, ама не.
05.05.2010 13:27
Да, и двете са счупване на крайник.
И двете са телесни повреди.
Да, може да има и имуществени, и неимуществени вреди.
Но друго е важно в случая и комай никой не го оспорва.

"От първия ден ръководствотро на Филологическия факултет е гледало как да се оттърве от Дошков. Дошков - как да има много дълга, продължителна и сериозна битка."
цитирай
306. анонимен - Подкрепям 304!
05.05.2010 13:55
Ами ако е нараняване на аортата? Или фрактура на шиен прешлен? Аман от неграмотници!
цитирай
307. zalashopov - Уточнение
05.05.2010 14:05
Тъй като Гергьовденски няколко дена смятам да се поразходя из България и няма да съм активен, държа да направя няколко уточнения.
Може би някои си задават въпроса защо сега съм излязъл с анонсираните напоследък мнения, а не по-рано.

Защото и аз имам "принципи", не само Дошков.
До скоро Дошков беше уволнен и трябваше да се произнесе съда, а не аз.
Замълчах и дори когато Дошков смяташе, че трябва и съм длъжен да отговарям и на анонимни въпроси, в които съм наречен и "лайно" - "Като дете си. Отговори! Какво се цупиш?!"

Имам вариант от 6-7 страници чернова нахвърлян какво е посланието на съдилищата от Сандански и София към ЮЗУ и Дошков.
Но дори и с краткия вариант от 10 изречения не дойдоха никакви възражения по същество и наистина, че не мога да скрия задоволството си, че след близо една година се оказах прав.

Иначе този форум наистина не отразява истинската ситуация в ЮЗУ.
Вече цяла година го изпитвам на гърба си.
Дадох и примерите с недоумението, което предизвикваха съветите на Дошков към една деканка, и после към Соня Стоянова.
Пак вслушвайки се в мнението на Дошков мълчах като риба по време на двете Общи събрания на ПИФ. Да не "наливам вода в мелницата на Мирчев".
Доклдът на ПИФ о, ужас, звучеше като този форум от последната година.
Слушам, кърша пръсти и си трая. Иначе - "договорка с Мирчев".
Няколко дена след Общото събрание през декември викам на Паев: "А бе, Паев, какъв беше тоя доклад? Само дето нямаше Воденичаров да се върне!"
Паев отговори: "О, имаше. Ама и казахме да го махне, че е малко неудобно и да не се излагаме."

А я си представете, че бях станал и казал: "А бе какъв е този доклад?! Какви са ти глупости? Вие за Одитен доклад не сте ли чували? ПИФ е символ на корупция и престъпност ....."
И какво ще стане?
Ами следното. Нурие Муратова, Марияна Пискова ..... От там ж.к. "Струмско". От там Потеров. От там Потеров и Енчева в блога на Дошков. "Договорки с Мирчев", "Предателство!" "Толкова ли е важен одитния докла

цитирай
308. анонимен - еленовец
05.05.2010 16:21
Струмско?
цитирай
309. анонимен - д"
05.05.2010 17:52
д"
цитирай
310. анонимен - 1. Никога не споделяйте нищо със ...
05.05.2010 19:17
[quote=анонимен]1. Никога не споделяйте нищо със Стефан Дечев.

Рискове при неспазване на инструкцията: с доверието ви ще се злоупотреби - думите ви ще се огласят публично, ще се използват срещу вас и други хора. Няма да ви каже мнението си в очите, а ще започне да плюе по форумите. Може и така да направи, че вас да обвинят, че пишете срещу други хора, защото сте имали глупостта да му дадете информация, с която той после спекулира анонимно.

2. Избягвайте дори неангажиращи разговори с Дечев.

Рискове при неспазване: Незначителна информация, например че сте видели лицето А да говори с лицето В или че лицето С е казало, че го боли главата, може да има неподозирани последствия. И за А, и за В, и за С, и за вас.

3. Старайте се да не споделяте нищо с никой, който би могъл да го сподели с Дечев.

Рискове при неспазване: Като рисковете при Инструкция 1 и 2, но с ефект на развален телефон. Допълнителен риск - угризенията на човека, с когото сте споделили, вероятно той не е искал да ви навреди.

4. Внимавайте какво говорите на места, където би могъл да ви чуе Дечев.

Рискове при неспазване: Като рисковете при Инструкция 1, на всичко отгоре ще се чудите откъде се е взела тази помия, която се излива върху вас.

5. Имайте си едно на ум, ако Дечев ви познава.

Рискове при неспазване: Вие сте в полето на въображението на Дечев. Бедна ви е фантазията какво става, когато то се развихри. Верни факти за вас се свързват с въображаеми и настават такива сценарии, че направо ще ви идва да се гръмнете, ако ги научите. А Дечев ще се постарае целият свят да ги разбере.

6. Имайте си едно на ум, ако Дечев не ви познава лично, но знае за съществуването ви.

Рискове при неспазване: Като рисковете при инструкции 3 и 5, на всичко отгоре ще се чудите защо някой, който не ви познава, бълва помия за вас.

Извод: в безопасност сте само тогава, когато Дечев не знае за съществуването ви. Ако знае, надявайте се да ви се размине. Ако го познавате, ограничете контактите и се надя
цитирай
311. анонимен - Демонично ест дечевството
05.05.2010 19:49
Енчева "изтрещя" в 310. Ако Дечев е такъв демон, отивам да коля агне, да мажа с кръв по чело, врати прозорци, ще нося и мускалче със светена вода, чесън в джоба, червен конец на лявата китка. Майко мила, опазил ни Бог от Дечев! Боже опази!
цитирай
312. анонимен - Забравих горе да
05.05.2010 19:50
се подпиша.

Енчева
цитирай
313. анонимен - А тва
05.05.2010 20:07
310 пак малкото, чалдисаното.
цитирай
314. kkabakciev - Дошков бил искал "да има много дълга, продължителна и сериозна битка" - съобщ. № 305 и др. по-горе
05.05.2010 20:42
ЗАЩО, аджеба, Дошков да иска "да има много дълга, продължителна и сериозна битка"?
Напротив - би следвало да е обратното.
Този/тази просто е поредният "фин клеветник" на Дошков.
Вместо да се обърне внимание на порочността на съдебното решение, дайте сега да спекулираме какво иска и какво не иска Дошков.
Сякаш вече не дадох цяла серия примери с решения по мои дела, където се вижда от ясно по-ясно как съдийки (все жени) в СРС участват в заговор за оневиняване на безобразно противоправно поведение на Министерския съвет. Имам всички основания да го нарека заговор.
Същото е и при тази съдийка. Тя просто не е истински гражданин и магистрат - тъй като отказва да се произнесе по единия (по-важния) иск! Това е моето мнение.
цитирай
315. kkabakciev - Ще кажа още нещо за издалата решението в СРС
05.05.2010 21:10
Направих си труда да прочета отново пледоарията на Дошков след даване ход по същество. За съжаление не мога да прочета решението (нечетливо е в Интернет), но аз съм го чел и си спомням добре, че в него:
(1) отмяната на уволнението се базира на "неправилна процедура по уволнението" от страна на управата на ЮЗУ, а не се базира на незаконна процедура по възлагане на часове;
(2) не пише нищо за незаконната процедура по възлагане на часове.
От пледоарията на Дошков се вижда, че (според него) самото решение за възлагане на часове е незаконно, тъй като е взето от орган без необходимия кворум. И тъй като то (възлагането) е първият и най-релевантен факт, свързан с уволнението, съдът е трябвало да го анализира, да прецени дали е законно - в смисъл дали възлагането на часовете е осъществено при спазване на кворум и пр., и, ако не е законно (ако няма кворум, както твърди Дошков), да обяви още него за незаконно. (Защото възлагането на часове е първият акт, от който следват останалите, довели до уволнението.) Всичко това съдийката изобщо не е направила.
Обаче иначе според някакъв/някаква тук тя била мъдра.
Изобщо малоумието на някои тук е грандиозно, те даже не се опитват да го маскират. И на практика го демонстрират.
И така, пак питам: защо е мъдра съдийката?
Защото е вършила работата си през пръсти и е игнорирала огромна поредица факти по делото, съществени и решаващи за изхода му, включително незаконността (според твърдението на ищеца) на възлагането на часовете и незаконността (според твърдението на ищеца) на цялата управа на ЮЗУ?
цитирай
316. анонимен - Ако Енчева е писала 310, тя ми се и...
05.05.2010 22:05
Ако Енчева е писала 310, тя ми се издига в очите! Браво Енчева (ако си ти), не се притеснявай - точно на място - само с предишния си постинг Дечев доказва, че си права, да не говорим за другото.
цитирай
317. анонимен - Благодаря ти Нурие!
05.05.2010 23:10
Скоро трябва да върнете и дядо Санди за да потекат отново паричките!
Стига финансови затягания!
цитирай
318. анонимен - http://www.struma.com/obshtestvo/sekretaryat-na-pif-i-dyasna-ruka-na-prof-al-vodenicharov_6738/krimi/sinut-lyubomir-na-pokazno-razstrelyaniya-pl-mavrov-gipsa-s-
06.05.2010 00:47
20 март 2010 @ 12:03 | Петър ДошковОценка: 11 (15 гласа)

Мирчев е част от обкръжението на Воденичаров. Окончателният одитен доклад на МОН е точен - Мирчев стана ректор с помощта на Воденичаров срещу правомощия, които никой ректор преди Мирчев изрично не е давал на Воденичаров. АС не е органът, който определя щата на ЮЗУ, понеже по закон е орган за научната и образователна дейност на висшето училище. Още по-малко консултативен орган, наречен Ректорски съвет. Соня Стоянова беше зло, но едва ли е законно уволнена поради съкращаване на щата. Самият Мирчев е незаконен ректор. Ако Стоянова иска обективен процес, трябва да напусне БлРС. Ако се счита за незаконно уволнена, да иска отмяна на уволнителната заповед. Текстът в "Струма" ясно показва, че Мирчев е страхливец. Все се крие зад органи. Преди 30 март, Мирчев, е делото в СРС - ще има справедливост, и за Лазарова. Защото и тя е незаконна в ПИФ. Няма отстъпление.цитирай
319. анонимен - Отговор
06.05.2010 01:10
kkabakciev написа:

(1) отмяната на уволнението се базира на "неправилна процедура по уволнението" от страна на управата на ЮЗУ, а не се базира на незаконна процедура по възлагане на часове;
(2) не пише нищо за незаконната процедура по възлагане на часове.
От пледоарията на Дошков се вижда, че (според него) самото решение за възлагане на часове е незаконно ...

Всичко това съдийката изобщо не е направила.
Обаче иначе според някакъв/някаква тук тя била мъдра.
Изобщо малоумието на някои тук е грандиозно, те даже не се опитват да го маскират. И на практика го демонстрират.
И така, пак питам: защо е мъдра съдийката?


Защото е видяла, че наистина има дузпа и трябва да се свири дузпа.

Но е разбрала, че Дошков никога не е искал да вкара гол, а е играл точно и само за дузпа.

цитирай
320. kkabakciev - Глупостите и идиотщините продължават, този път с ритнитопковски термини
06.05.2010 09:10
Връх на малоумието е твърдението, че Дошков не бил искал да вкара гол. Кое е "вкарване на гол" от страна на Дошков?
Дошков е подложен на незаконно, дискриминационно и варварско отношение още с връщането си във вашия т.н. университет. Не му е даван ключ от катедрата - вж. съобщения в блога на Енчева, не са му давани часове. След това са му дадени съвсем малко. Следващата година са му възложени незаконно - от орган без кворум (видно от документите и изявленията на ищеца по делото), отвратителни по разпределение, и то такива, които Дошков не може да преподава, тъй като не са в областта му. Дошков обжалва по законния ред това възлагане. Вместо да получи законен отговор, получава уволнение.
Междувременно, видно от публикувани в Интеренет документи, Дошков е варварски оклеветен - и то неведнъж, не от едно лице, и не само за едно нещо, от страна на служебни лица. За подобно нещо следва да бъде предявен съответен на деянията граждански иск срещу ЮЗУ и/или извършителите. Дошков е заявил, че ще го заведе, и аз много силно се надявам той да го направи колкото може по-скоро, защото като гражданин и нормален човек не мога да търпя подобно варварство да остава ненаказано!
Да се твърди, че в така описаната ситуация - а тя безспорно е напълно вярна, Дошков е можел и е трябвало да направи нещо - извън защита на правата си, а не го е направил, е цинизъм и наглост! А освен цинизъм и наглост - при наличието на описаното варварско поведение - да се твърди, че "Дошков е играл за дузпа" е и върховна простотия!
Ако авторът на това съобщение е ритнитопковец, Дошков не е. Дошков е интелектуалец от изключителна класа и специалист в цели две много сложни и важни области на науката и познанието.
цитирай
321. анонимен - От 319 до немислещия Каба
06.05.2010 11:36
От колко дена ти обяснявам, че всичко това, за което пишеш горе го е видяла съдийката.
Никъде и не му забранява съдийката на Дошков да завежда други искове, макар че като че ли негласно го съветва да спре с тях.
И никъде в постинг 319 не съм казал, че филолозите са искали да вземат Дошков в отбора. Напротив.
И това е видяла - защото е мъдра. Нищю, че доколкото се дочува май е младичка. Но не я е учил на право Воденичаров.
цитирай
322. kkabakciev - Какво трябваше да направи съдийката?
06.05.2010 12:50
Трябваше преди всичко да се произнесе по главния иск - за законноста на управата на ЮЗУ. Отказът й да се произнесе показва, че или няма достатъчна професионална квалификация, или че няма достатъчно морални сили.

Ето какво пише Дошков (блестящ юрист) по този въпрос:

"Процедиращият съдия от СРС постанови недопустимо решение, като се произнесе уважително по евентуалния иск (недопустимо уволнение), без обаче да се е сбъднало процесуалното условие за неговото разглеждане (отрицателният изход на делото по главния иск). Главният иск не се разгледа. Когато съдът не се произнесе по главния иск, а направо по евентуалния, нарушава диспозитивното начало на процеса, изменяйки по същество иска, на което няма право. Налице е превишаване на права чрез противозаконно засилване на служебното начало при гледане на процес. Софийският районен съд процедира в противоречие с практиката на ВКС - т.15 от ТР №1/04.01.2001г. на ОСГК на ВКС. Тълкувателните решения са задължителни за съдилищата.
Петитум: Съдът да обезсили процесното решение като недопустимо и да върне делото в СРС на етап първо заседание по делото (липсват определения на СРС за допускане на посочените и представени в хода на процеса доказателства пред други съдилища, отнасящи се не само до главния иск, но и до евентуалния, както и за последиците […]"

Съдийката може би не се е учила при Воденичаров, но отказът да се произнесе по главния иск показва, че или не се е учила достатъчно, или става дума за такъв морал и високо гражданско съзнание, които са над нейните.

Ако една университетска управа не е законна, тя трябва НЕЗАБАВНО да бъде обявена за такава - от съдия с висок морал и високо гражданско съзнание. Отказът от произнасяне е поведение на щраус.

Юристът е преди всичко Гражданин. Ако не е Гражданин, той не е и юрист.
цитирай
323. анонимен - О, не, не.
06.05.2010 17:58
kkabakciev написа:
Трябваше преди всичко да се произнесе по главния иск - за законноста на управата на ЮЗУ.


Така мислеше, предполагаше, искаше и направо си беше убеден, че ще стане така Дошков.
Обиждаше и нагрубяваше приятелите, които го предупрежаваха, че няма да стане така. Не ги разбирали те тези работи.
Но то не стана така.
И не защото съдийката е гледала да угоди на Мирчев.
И не защотоо нямала морал и не била Гражданин, както ни твърди Кабакчиев.
Другаде е причината.
цитирай
324. kkabakciev - Добре, хайде да чуем причината, поради която съдийката не се е произнесла по предявения иск
06.05.2010 18:25
Нещо, което е нейно задължение - т.е. задължение на всеки съд. Има иск, трябва да има произнасяне. Налице е неизпълнение на задължение на съда (чл. 2 ГПК - Чл. 2. "Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права").
Не, че това е нещо крайно необичайно за българския така наричащ се съд - но все пак фактът си е факт.
цитирай
325. анонимен - напразни надежди
06.05.2010 20:50
А Дечев уж щеше да остави да замине, да остави форума да диша за няколко дни, но сърце не трае...
цитирай
326. kkabakciev - Продължаваме да се ограмотяваме
06.05.2010 20:59
Хайде да направим малко елементарни упражнения по право - обща теория на правото. Не съм специалист по право, но все пак съм чел доста. Ако нещо греша, Петър да ме коригира.

Има недопустими искове. Например: не мога да съдя Светия синод за това, че не ще да ми продаде катедралата "Св. Александър Невски". Защото Светият синод няма задължение да ми продаде "Св. Александър Невски". Не мога да съдя и този, който е оклеветил Дошков. Клеветникът на Дошков може да бъде съден само от Дошков. (ГПК, чл. 26, ал. 2: "Освен в предвидените от закон случаи никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд.")

В случая обаче нямаме недопустим иск!

И, от друга страна, всеки преподавател във всеки университет има абсолютно безспорното и безусловно право непрекъснато да има такава управа на университета, която е ЗАКОННА! Незаконността на управата на един университет накърнява правата на всички работещи в университета. Оттук – всеки работещ в даден университет има неотменимото и постоянно право да предяви иск за установяване законността на управата на своя университет.
цитирай
327. анонимен - Да де
07.05.2010 00:27
kkabakciev написа:
(чл. 2 ГПК - Чл. 2. "Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права").


И ако да те възстановят на работа и да осъдят институцията ЮЗУ да ти изплати 4 000 лева не е защита на лични права, то кое е тогава защита на лични права.

цитирай
328. анонимен - 2010 г. сме
07.05.2010 00:39
анонимен написа:
А Дечев уж щеше да остави да замине, да остави форума да диша за няколко дни, но сърце не трае...

Енчева,
1. Този форум отдавна не дишаше хич. Диша последните няколко дни.
2. Днес във всяко пето кафене и всеки втори хотел има достъп до Интернет (Както и из частните домове ограничен безплатен достъп пак до безжичен).
Така, че всеки можем да очакваме да се появи отвсякъде. Всеки може "да остави, да замине, да остави, да замине".
цитирай
329. kkabakciev - Кое е лично право?
07.05.2010 07:46
"И ако да те възстановят на работа и да осъдят институцията ЮЗУ да ти изплати 4 000 лева не е защита на лични права, то кое е тогава защита на лични права."

Лично право е да живееш в цивилизована, правова, нормална, демократична държава - прието е, че такива са държавите от т.н. Запад (към който тази принадлежи, но само на хартия). Това е лично право от МНОГО висок порядък. Също така да работиш в държавна институция (в такава държава), в която се спазва Законът, е право от висок порядък.

Много по-високо от това, дадена просташка, варварска институция (правена такава от индивидите в нея) да те изхвърли незаконно от работа и след това съдът да ти направи подаяние, като те възстанови и ти плати някакви средства.

Това е толкова елементарно, че трябва да си върховен малоумник и неграмотник, за да мислиш другояче.

_____
В една нормална държава, в съдебно дело, в което една управа на университет се окаже незаконна, съдията, при който попадне случаят, така ще отреже главата на тоя университет, че не само няма да му мигне окото, ами ще изпита върховно удоволствие! Обратно, да има десетки съдии, които да не искат да гледат такова дело, може да стане само в такава "държава", която не е държава, а абсолютна кочина. (Една кочина е такова нещо, в което живеят свине - и те правят от нещото кочина.)
цитирай
330. анонимен - Благодаря, Дечев за пояснението, ...
07.05.2010 10:07
Благодаря, Дечев за пояснението, не знаехме, че има интернет във всяко кафене. Добре, че има, та да съживиш и форума.
цитирай
331. анонимен - Да, ама не
07.05.2010 11:13
kkabakciev написа:
"
Лично право е да живееш в цивилизована, правова, нормална, демократична държава -

Много по-високо от това, дадена просташка, варварска институция (правена такава от индивидите в нея) да те изхвърли незаконно от работа и след това съдът да ти направи подаяние, като те възстанови и ти плати някакви средства.

Това е толкова елементарно, че трябва да си върховен малоумник и неграмотник, за да мислиш другояче.
_____


Елементарно е да се вторачиш и гледаш само едната от многото страни на нещата. Съдът не трябва да прави така.
А и съдийката не е била елементарна и е разгледала всичките възможни страни.
Връща Дошков на работа и осъжда ЮЗУ.
Ама някой се бил надявал и очаквал ...
Да не го е очаквал.

цитирай
332. анонимен - В Юзу тъй не става
07.05.2010 11:17
kkabakciev написа:
"В една нормална държава, в съдебно дело, в което една управа на университет се окаже незаконна, съдията, при който попадне случаят, така ще отреже главата на тоя университет, че не само няма да му мигне окото, ами ще изпита върховно удоволствие!


Не става, не. На съдийката зълвата има баджанак, който е шурей на заместник-ректора на ЮЗУ. Как да обяви ЮЗУ за незаконен?
цитирай
333. анонимен - 332, това е шегичка
07.05.2010 12:39
Ако обаче е факт конфликт на интереси, съдията може да бъде уволнена.
цитирай
334. анонимен - Опа - да не лъжем!
07.05.2010 18:03
анонимен написа:
Благодаря, Дечев за пояснението, не знаехме, че има интернет във всяко кафене. Добре, че има, та да съживиш и форума.


Енчева, Енчева,
Не знам дали е Дечев, но горе ти казват "във всяко пето кафене", а ти долу послъгваш "във всяко кафене"


Но какаво да се очаква от човек, който само преди година пишеше как Дошков трябвало, според нея, да ги вземе "тези часове", но .... (а сега внимание!), понеже смятал ректорското ръководство за незаконно, можело всъщност и да не ги взема. Малка празничка главичка!

След явно консултация по скайп и телефон се казва вече друго. Часовете са обжалвани като индивидуален административен акт и затова могат да не се вземат, а да си стоим в къщи. И малка праничка главичка запя сега пък тази песен.

Остава да я запеят и българските съдилища. Засега поне - не се получава.

Ще чакаме.
цитирай
335. kkabakciev - Ами научете са на ред, на закон, на уважение към човека и неговите основни права, бе, комуновандали - изроди мръсни!
07.05.2010 22:53
"Часовете са обжалвани като индивидуален административен акт и затова могат да не се вземат, а да си стоим в къщи."
Ами те комуновандалите - изроди мръсни, доскоро мислеха, че могат и да не атестират някого, когото не харесват по някакви причини, и така да му нанасят огромни имуществени и неимуществени щети!
Само че се намери един Кабакчиев, който навря в кучи гъз комуновандалите - изроди мръсни, от така наричащия се Институт за блъгарски език при БАН, днес кръстен на името на отявлен сталинист в нагло нарушение на Конституцията. Осъди ги - и те се гърчиха години в невъзможност да платят. И още не са платили всичко, което дължат.
Та и във вашия т.н. университет не били знаели законите!?!? Айде бе?!? Не били знаели, че възлагането на часове е индивидуален административен акт!?!? Айде, бе? Не знаели?!? А има цял факултет, в който се преподава право!?
Тия да ги разправяте на шапката ми! Много добре са знаели! Но са "намерили" един твърде идиотски начин да уволнят Дошков. Да не говорим, че в уволнението има още груби закононарушения (пише го и в решението)! Всичко говори за тотален умисъл за увреждане правата на Дошков, съчетан с абсолютно умишлено погазване на закона! Затова Дошков трябва да преследва защитата на правата си В СЪДА ПО ВСЕКИ ЕДИН ПУНКТ! С ТАКИВА КОМПРОМИС НЕ МОЖЕ ДА ИМА И ГРАМ!
цитирай
336. анонимен - Ама Каба
08.05.2010 00:35
той и Дошков е върнат на работа и ЮЗУ е осъдено да плаща 4000 лева.

А решението си е много хубаво и съдържа много ясни послания:

1. Към филолозите.
Съдийка: И ваште часове ли се дават на 11 март и са от понеделник до събота? Не можахте ли и в неделя да му сложите?

2. Към Дошков
Съдийка: Следващият път като обжалваш НЯКОИ ОТ ЧАСОВЕТЕ не си стой у Вас и не ходи в университета само за да обжалваш!

Футболът се играе за голове, не за дузпи.


цитирай
337. анонимен - Какво е трябвало да прави Дошков?
08.05.2010 07:23
анонимен написа:
Съдийка: Следващият път като обжалваш НЯКОИ ОТ ЧАСОВЕТЕ не си стой у Вас и не ходи в университета само за да обжалваш!


Да застава пред канцеларията на ФФ да чака от сутрин до вечер да благоволят да променят часовете?
Да виси пред кабинетите на Мирчев и мирчевци да благоволят да му отговорят на жалбата?
цитирай
338. анонимен - Към информация
08.05.2010 09:21
Я чакайте, тук стана адски куул...! Значи съдът е осъдил югозапада за неправомерен индивидуален административен акт - че Дошков не искал часове да му се дават в деня х ?( Сори, но не ми се четат глупостите тук, като например, че Димитър Благоев бил сталинист - просто и да е искал не е можел да бъде сталинист, затова питам. ) Тогава, ако това е вярно, колкото и да е абсурдно, югозапада няма никакъв юрист. Във всеки договор на преподавател е посочено, че той е на ненормирано работно време. Това е част от договора и на Дошков. Как тогава часовете му падат в съда, защото му били неудобни или не си ги харесвал? Ако не си ги харесва, пак не става да се вземе решение в негова полза, защото той е подписал договор с работодателя да провежда обучение по езикознание или литература, а не по запетайката в езикознанието или по предлога "в" например, както би могло да се схаваща също искането му. Какъв е бил конкурса за него - в каква област или е бил за някоя съвсем тясно и определено дефинирана напр. "кавичка". Ако е бил за област, а не за "кавичка", то той няма право да настоява да обучава само по кавичките, а е длъжен да обучава по областта, в която е бил конкурса му и е подписал на това основание договора си с университета.....
цитирай
339. анонимен - Изрових прословутата жалба на Дошков
08.05.2010 10:40
Чрез Декана на ФФ
До Ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград

ЖАЛБА
от Петър Стоянов Дошков с адрес: 4173 с. Калояново, област Пловдив, ул. „Ивайло” 10А и с ел. адрес: petdoshkov@abv.bg
срещу: необозначен адм. акт в решение на ФС на ФФ, взето на 10 март 2009г.

Г-н Мирчев,
На 13 март 2009г. (петък) получих с писмо с обратна разписка - вместо от декана на ФФ Антони Стоилов - служебно писмо (на Л. Илиева). Приемам го за валидно. Нищо че не издържа критика на официален документ.
Първо, деканът е длъжен да оформи решението на ФС и да ми го изпрати, вкл. и с диспозитив. От момента на получаването текат срокове за процедури по закон.
Второ, опорочена е процедурата по вземане на това решение на ФС още на фаза предложение на катедрата по български език. Илиева упражнява лоша катедрена администрация. Загубих и по нейна вина още 1 година време в ЮЗУ.
Предложението на катедрата по български език трябваше да ми се съобщи предварително за мнение. Не съм просяк. Имам щат във факултета. Нормативът ми на преподавател във ФФ не се определя по сметките на Илиева, а обективно. Отсъствал съм първия семестър по болест, имаше и празници. Това са факти, водещи до редукцията на годишната натовареност от 360 часа.
Почтено и колегиално.
Първо, дисциплината Закони на стила и смисъла се водеше от покойния Цанко Младенов като спецкурс. Силно дискусионен. Курсът в момента се води от Сашо Рангелов. Не ми трябва.
Второ, Увод в прагматиката е приемлива. Водех първи в ФФ Прагматика. Р. Кърлова ми взе курса преди години след решение на катедрата по нейно предложение. И тогава беше валидно правилото ”Тука е така”. Докторската ми дисертация (в Санкт Петербург) е свързана с Прагматиката. Така че приемам старата си дисциплина. Справедливо е. Оставена е обаче без упражнения. Това е недомислица. Възможно ли е според Вас да няма и час упражнение за разликата между импликация и импликатура на дискурса, транспозиция, пресупозиция, фокус и т.н.
Трето, научих и за дисциплината Интонация и значение. Справката ми показа, че я води Гергана Падарева. Тя е толкова законна като редовен асистент , колкото и мъжът на Евдокия Христова, от която научих, че Падарева е асистент от „вътрешна трансформация на преподавател на чужденци”. Не ми трябва този чужд курс: неколегиално е. Каквото и да мисля за назначаването на Падарева, тя има право на развитие с тази дисциплина, предложена от нея.
Четвърто, разбирам, че имам и курс Увод във функционалната граматика. Научих от текущия седмичен разпис, че го води Р. Кърлова. Курсът е проблемен. Трябва да сравня програмата му с програмите по синтаксис, морфология и фонетика (т.нар. широка граматика). Моето убеждение, че става дума втори път за същото, но вече 3 (или 2) в един. Възможно е да греша. Така че – ако всичко е наред , до тук са 4 часа лекции, или 8 часа упражнения.
Пето, не ми трябват упражнения по фонетика и фонология. Лекциите са на Р. Кърлова. Жертвата и основният палач не могат да бъдат по една дисциплина. Никога няма да опозоря малката си дъщеря, която е на Онзи свят. Изключено.
Намирам обаче в разписа на ФФ упражнение по „метафората в езика”. Няма лекции. Отново - Р. Кърлова. Няма да ме учуди, ако и това го има: упражнение без лекционен курс.
Шесто, научавам и за Съвременен български език за чуждестранни студенти. Няма информация за броя и вида на часовете – лекции и/или упражнения. Но я приемам. Това е и названието на конкурса ми за встъпване в ЮЗУ.
Искане: Моля:
І. А. Възложете ми седмична натовареност със срочна прекратителна Ваша заповед до констативно решение на легитимен ФС на ФФ, за което са нужни избори. Говорих и за това с министър Д. Вълчев във връзка с Одит срещу доказателства.
Б. 1. Вашата заповед да не съдържа курсовете intuito personae, така че да останат само приетите от мен дисциплини.
2. Да се измени заглавието на онова упражнение за метафората в езика, което е без лекция, в упражнение по Увод в прагматиката. Като прибавим и курса за чуждестранни студенти, който вероятно е най-малко от 1 час лекция и 1 час упражнение, получаваме сумарно 13 часа седмична натовареност:
- Лекции по Увод в прагматиката – 2 ч. плюс 1 час упражнение (ако се даде, но трябва);
- Увод във функционалната граматика - 2 ч. лекции и 1 час упражнение;
- Съвр. бълг. език за чужденци – вероятно е от поне 1 ч. лекции с 1 час упражнение – не знам точно.
ІІ. А. Ще забележите от въпросния акт на ФС/Илиева и специалното седмично разписно разпределение на часовете тип Илиева. Обстоятелствата, за които нямам вина, налагат неизбежни промени. Вече пътувам от далеч и (за разлика от софиянци) си плащам и спането в Благоевград, защото не мога да се върна като тях обратно безплатно в София в деня на пристигането в Благоевград. Комуто ползите, нему и тежестите, свързани с промени в учебния разпис.
Б. 1.Часовете да се дадат за блоково вземане в края на семестъра, като учебните
седмици се засекат от момента на връчване на Вашата заповед, която няма да оспоря. Не съм променил мнението си за статуса Ви, но тази заповед ще засегне само мен и Вас.
2.Както знаете от подписания трудов договор с ЮЗУ, той е за пълно работно
време 8 часа. Това е основанието ми да искам часовете да са максимално в този времеви интервал, тоест в един ден или с остатък на втория, при всякакви обстоятелства.
Така ще имам време да се подготвя за курсовете. Пък и предполагам, че до тогава ще завърши ремонтът в Бачиново: нямам нищо в Благоевград.
Допълнително обяснение: Някога изработвах повече от норматива, но наднормените не хоноровах. Стана след мой дарствен акт за ЮЗУ преди повече от 10 години, след като бях измамен от Антони Стоилов и Илия Гюдженов. Извикаха ме от къщи за гръцки студенти. Учих ги на майчиния си език. Но не получих след курса обещаното двойно възнаграждение (взето към упражнение). Затова дарих всичко на ЮЗУ/Гюдженов. След това не попълвах хонорарен лист за преизпълнен норматив заради погнусата от факта, че Р. Кърлова ще парафира.
Доказателствено искане: деканът да приложи въпросното служебно писмо на Илиева като свое, за да избегнем спорове.
Прилагам: препис от жалбата.
Подпис:
цитирай
340. анонимен - Чакайте сега
08.05.2010 11:03
Дошков е приел да продължи часовете на Р. Кърлова, на която тр. договор не беше продължен и трябваше да се пенсионира. Това е колегиално спрямо оставащите в катедрата. Можеше да му се дадат часовете и следващия семестър да си поеме синтаксиса. Търсили са му цаката.
цитирай
341. анонимен - От кога се е знаело, че Кърлова ще се пенсионира?
08.05.2010 11:07
....
цитирай
342. kkabakciev - Продължаваме да се ограмотяваме - та, ако може, някои един ден да станат граждани. Засега не са. Засега са пълни неграмотници
08.05.2010 11:31
Първо, някакъв/някаква пише: "Сори, но не ми се четат глупостите тук, като например, че Димитър Благоев бил сталинист."

Да, ама тук никой никога не е казвал, че Благоев е сталинист. Бил е "само" терорист. Има голяма статия в "Про и анти" преди няколко години, в която се правят на пух и прах лъжите на комуноварварите, според които тоя бил едва ли не "много добричък човек" и против Септемврийския метеж. Той и жена му са били терористи. Факт е, че неговият зет е основният инициатор и организатор на Атентата в църквата „Света Неделя“, т.е. на най-варварския терористичен акт в историята на човечеството в продължение на 55 години - от 1925 г. до Болонския атентат през 1980 г.

Второ, научете се най-после поне да четете Административнопроцесуалния кодекс!

Раздел "Забрана за изпълнение на акта"
Чл. 90. (1) Административните актове не се изпълняват, преди да са изтекли сроковете за тяхното оспорване, а при подадена жалба или протест - до решаването на спора от съответния орган.
цитирай
343. анонимен - Ах тази празна главичка !
08.05.2010 12:15
анонимен написа:
анонимен написа:
Съдийка: Следващият път като обжалваш НЯКОИ ОТ ЧАСОВЕТЕ не си стой у Вас и не ходи в университета само за да обжалваш!


Да застава пред канцеларията на ФФ да чака от сутрин до вечер да благоволят да променят часовете?
Да виси пред кабинетите на Мирчев и мирчевци да благоволят да му отговорят на жалбата?


Малка празничка главичка! Не, това, Енчева, не това!

цитирай
344. анонимен - И ние да продължим ограмотяването
08.05.2010 12:26
kkabakciev написа:
Второ, научете се най-после поне да четете Административнопроцесуалния кодекс!

Раздел "Забрана за изпълнение на акта"
Чл. 90. (1) Административните актове не се изпълняват, преди да са изтекли сроковете за тяхното оспорване, а при подадена жалба или протест - до решаването на спора от съответния орган.


Съдийката изобщо не иска да ходи на плоскостта на жалбата на Дошков. И то нарочно, разбира се.
Написаното в постинг 336 съдийката реално не го казва. С него само индиректно се казва на Дошков да посгледне и в сосбтвената си градина.
Съдийката дори не казва прави ли сме като обжалваме и имаме ли наистина право и кога точно имаме право да обжалваме.
Най-вероятните й мотиви, тук, на уше, ги казвам само на Кабата. Ама тихо. Каба! Просто за момент е затворила очи (съдийката) и си е помислила какво ли ще представлява висшето образование и кога ли изобщо някой ще учи децата на нещо ако почнем непрестанно обжалжане на всичко. А повод най-лесно можем да си намерим. Стига да искаме. Нали?
цитирай
345. petdoshkov - Коментарът на 344 е неоснователен.
08.05.2010 13:22
Словоблудства. Ако са искали от ФС, са могли да решат нещата за един ден. Мирчев също. Вероятно СГС ще върне делото за произнасяне по главния иск.
- Защо ? - Защото е невъзможно нелегитимен ректор да извърши законна процедура. В момента положението е абсурдно: процедурата по КТ е незаконосъобразна, а по същество е нищожна заради липсата на ректорска надлежност у Мирчев. Правосубектността на орган се проверява преди проверката на извършеното от него за съответствие със закона. Невъзможно е незаконен ректор да извърши нещо законно. Стореното от него фактически, както и от незаконни състави на ФС или на АС не задължава никого, пък и не може. Фактически имаме действия по нищожни актове, тоест нищо.
Моите права в ЮЗУ корелират със задълженията на административни органи. Цинично е да получаваш пари за адм. функция в ЮЗУ и в същото време да не спазваш законите, които те поставят на нея. Незнанието не оправдава никого.
Но аз пиша за друго - Светле, мога да изтрия обиждащите те коментари. Смятам го за правилно. На тебе и останалите е по-трудно, отколкото на мен, понеже сте семейни и имате деца. Вие сте за уважение.
цитирай
346. petdoshkov - Да довърша, понеже ръцете ме болят от ралото.
08.05.2010 13:48
Не ми давайте, 344, съвети, които ме унижават. Съдията по процеса е слабо подготвена. От нейното лошо решение произтичат две допълнителни съдебни решения, за които съм предявил молби. Налице е допълнителна забава от насрещната моя въззивна жалба до СГС. Не смятам обаче, че направих грешка, като се доверих на зам.-председателя на СРС да спра процедура по отстраняването й от процеса, съчетано с предл. до ВСС за наказанието й. Тя е млада и се стъписа от това, което намери в делото. Решението е от две части, които се контрастират. Имам чувството, че са ги писали двама съдии. Попитах магистрат , когото уважавам, как си обяснява това решение от професионална гледна точка. Отговорът беше: "Навлязоха в системата млади съдии, които въобще не разбират смисъла от процесите. Гледат да минат по пътя на най-лекото съпротивление. Затова системата загуби престиж. "
цитирай
347. анонимен - Към инфо 2
08.05.2010 14:05
Г-н Дошков, моля персонално вас, а не някакъв кабакчиев, да ми отговорите на въпросите, които ви зададох в пост № 338. Моля да ми отговорите на въпросите в 338. "Отговорите" до се га ги няма и не познавам никой от споменатите до тук лица - Кърлева и пр. Не разбирам и грам от теория на езика. Говорете човешки с мен.
Важно е, защото това би било прецедент, върху който да се решат и др. подобни случаи.
цитирай
348. petdoshkov - Добре, 347, но накратко.
08.05.2010 14:36
Конкурсът ми е "Съвременен български език с Увод в езикознанието". Докторскaта ми дисертация в Санктпетербурския университет е : Синтаксис и прагматика на изречения с Го и Му в българския език. Тр. ми договор - може би разбрахте - е за неопределен срок и за 8 -часов работен ден, като се отчита спецификата на професията.
Законите са: Закон за висшето образование и отм. ЗНСНЗ. КТ е субсидиарен източник само за неуредените случаи в ЗВО. Възлагането на часове е инд. адм. акт. Той не влиза в сила автоматично - а след изтичане на 15 -дневен срок. Законодателят е решил така - не коментирам. Правилно възлагането на часове да е месеци преди 15 септември. Моят случай не е такъв - а на 5 -та седмица от започнал семестър. Останалото - надявам се, че го разбрахте.
В основата на случилото се с мен са междулични отношения, неспазване на законите (корупция) и безконтролност.
Съдът не се е произнесъл по въпроса, който поставяте. Казал е ясно с моите думи в съдебното решение, че законът, по който мога да бъда уволнен, е ЗВО, а не КТ. КТ е за процедурата и не е спазен. Спорът е за нелегитимността на ректор и др. органи в ЮЗУ. Винаги ще браня правата си. Броят на делата не ме вълнува. Той зависи от другата страна. Ако не ги нарушават от ЮЗУ, няма дела. Накрая - още нещо. Част от лекционните курсове съм водил още от постъпването ми в ЮЗУ, който се казваше ВПИ (Знанията ми бяха оценени. ). Други не съм, понеже не ме вълнуват,например спецкурс, който съм посочил, или разни курсове, между които и базиран на популярно четиво на Д. Тилков. Тези курсове са извън задължителните предмети и следователно се предлагат на студентите най-вече за наднормени заплатени часове на преподаватели свърх заплатата им. Сам продължете мисълта ми.
цитирай
349. svetlaen - Петре, Краси, не си го слагайте на сърцето
08.05.2010 15:30
Петре, не се сещам за човек, който да прочете клеветите по мой адрес в твоя блог и от тях да си промени мнението за мен към лошо. Напротив, получавам подкрепа, дори от хора, които преди са ме критикували във форума ти. В последните седмици четох по свой адрес обидни коментари и клевети и на други места из нета, авторите им са сред пищешите тук. Не можеш да изтриеш всичко. Впрочем, в резултат на тези коментари също получих подкрепа, и то от хора, с които не се познавам лично. Защото един мислещ човек може да си направи разликата между факт и клевета.

По-горе Кабакчиев ме призовава да отговоря на коментарите по мой адрес. Не виждам смисъл, Краси. Ако някой си е внушил, че аз съм в дъното на световните злини, каквото и да правя, няма да има ефект, само допълнително ще се ожесточи и ще избълва нови безумия. Случвало ми се е да се опитам да опровергая пишещия, резултатът беше нова порция помия. Знам, че такъв ще бъде резултатът и от този ми коментар.

Клеветите дискредитират клеветниците не само в моите очи, а в очите и на други хора. Когато ми се приписват коментари, които не са мои, не само аз виждам това, а и авторите им, защото те знаят, че те са ги писали :-). Когато ми се приписват действия, свързани с други хора, те също знаят, че е лъжа - Петре, ти например знаеш колко често говорим по телефона и откога не сме чатили по скайпа. И като някой ти "обяснява" какво "правя" аз, няма как да повярваш.

Човек трябва да си пази енергията за наистина важните неща и да не се занимава с това да отговаря на глупости, особено след като знае, че ефектът от това ще е избълване на още повече глупости, така мисля.

Затова - не се притеснявайте за мен. Клевети по свой адрес чета вече повече от две години, но за този период няма нито един човек, на когото съм държала, който да се е разочаровал от мен в резултат на обидните коментари, които е прочел. Ефектът е точно обратният.
цитирай
350. svetlaen - И все пак ;-)
08.05.2010 15:43
Не че ще има ефект, но все пак, за постигане на по-голям реализъм на клеветите, добре е да се има предвид - никога не бих си направила труда да пиша за църковните празници. Просто не ги знам - протестант съм и въобще не ме интересува кой светия на кой ден се чества и защо.

А ако исках да поздравя Дошков с песен на тема "Keep on Walkin'", естествено, че щях да подбера част от една, която ми е близка на сърцето, на мой добър приятел и също католик:

Eternity is the key of life and if u
wanna obtain it u got to keep on walkin

U got to keep on walkin
keep on hustlin

...

We do no crime, but they do come and lock us up,
deny our rights and we should fight to live our lives
the way we like,we must survive, we must
survive till the end of times, dreamin for a better
day, for a better life, for a better world, that's what
Jesus Christ used to preach and used to say
We all use to make the same mistakes, but the truth
may be fake for us to cure the stains of the bad days
of the past days, see V-I-C-T-O-R-Y means victory
makes us to not cry even when we lose the one we
love so much

chorus....................
Keep the love
Keep the peace
Keep the hope
Keep the truth
Keep the dream
Keep the world

Keep on dreamin to change the world

п.п. Не мисля, че някой би си променил и мнението за Дошков или за когото и да е, станал обект на клевети в този форум, четейки коментарите по негов адрес. Хората се разкриват сами.
цитирай
351. анонимен - Към инфо 3
08.05.2010 15:57
Г-н Дошков, искам искрено да ви кажа, че съм впечатлен от вас. Сигурно много хора ви смятат .. за странен. Но единственото странно нещо е, че има един, един и единствен преподавател в България, който защитава последователно личните си и професионални права. Не знам дали разбират, но това, което правите според мен е революция. Тук оставям на страна личните ви конфликти, които вие споменавате. Те не са важното и дори мисля, че революцията би се състояла наистина, ако ги оставите на заден план. Не знам защо ректорът е нелегитимен. И това не е за мен на пръв план. На пръв план е въпросът за свободата и спазването на законите в преподавателската работа. Казвате - за допълнително възнаграждение. А плаща ли се такова и как и колко. Практика е преподавателите да бъдат зверски експлоатирани във всички видове университети - държавни и частни. Затова, правеното от вас за мен е революция. Не ме интересува ректора или колегите ви. вас сигурно много. За мен важното е,че един от преподавателите е стъпил здраво на пътя на борбата за индивидуалните си професионални права. Виждам, че никой тук не ви подкрепя искрено, че никой не ви разбира. Но един ден, ако действате сам и само със своя ум и сърце, ще успеете не само за себе си - не само за себе си. Не вярвайте на доброжелателите си тук. В това съм убеден да ви посъветвам. Пак благодаря.
цитирай
352. kkabakciev - Зает съм в момента, но ще взема отношение към всеки един пункт
08.05.2010 17:09
Добре е, че и Светла се обади. Малко търпение (за тия, които искат мнението ми).
цитирай
353. анонимен - Забележете какво
08.05.2010 19:08
е решението на Софийски районен съд.
Забележете и каква помия изля Дошков срещу съдийка, която го връща на работа и ОСЪЖДА ЮЗУ да му изплати 4 000 лева.
Забележете и помията на Дошков срещу Дечев. Причини - желанието на Дечев освен всичко друго, Дошков да се занимава и с филология и преподаване.

А сега се замислете и над следния факт. В последните си постинги Дошков замита абсолютно всичко от отношенията Дошков-Фиологически факултет под килима (въпреки многото безспорни кривици и на филолзите), за да постави в центъра на всичко легитимността на Мирчев, която пък не се оспорва от конкурентите му (Потеров, Димитров, Гъргаров). Които са били на изборното Общо събрание, на което Дошков не е бил. А и дори не е работил в ЮЗУ тогава.

А и от всичко това едно не ми е ясно - не може ли човек да си се занимава с филология и да си преподава, и пак да си оспорва легитимността на ректора. Защо филологията и преподаването толкова изнервят Дошков?

Нещата не отиват на добре, колеги. Най-вече за Дошков.
Мисля, че е крайно време хора да започнат да говорят с имената си.
Другото е вече безотговорност.
цитирай
354. анонимен - ти недей така
08.05.2010 19:34
Ако всички заговорят с имената си, няма да има вече кой да каже добра дума за Дечев. Сега само Дечев пише одобрителни коментари за себе си анонимно. Ако хората заговорят с имената си, най-сетне ще разбереш, че тук няма кого да убедиш.
цитирай
355. анонимен - забелязвам други неща
08.05.2010 20:18
анонимен написа:

Забележете и каква помия изля Дошков срещу съдийка, която го връща на работа и ОСЪЖДА ЮЗУ да му изплати 4 000 лева.


Дошков не излива помия върху съдийката. Но не е длъжен и да я превъзнася. Не всеки би целувал ръка, ако се осъди ЮЗУ и му се платят 4000 лева, щом не е решен по-сериозният проблем. На някои не им е за 4000 лева. Дошков е от тях.

анонимен написа:
Забележете и помията на Дошков срещу Дечев.


И такова нещо не забелязвам, но забелязвам помията, която Дечев излива върху Дошков и други. И забелязвам, че Дошков прави всичко възможно да запази търпение и да не отвърне на помията с помия. Не че не би могъл. Но Дечев все още означава нещо за него.

анонимен написа:
Причини - желанието на Дечев освен всичко друго, Дошков да се занимава и с филология и преподаване.


Не. Причината е в желанието на Дошков законът да се спази докрай и справедливостта да възтържествува. Да не приема частични решения.

анонимен написа:
Нещата не отиват на добре, колеги. Най-вече за Дошков.анонимен написа:
Мисля, че е крайно време хора да започнат да говорят с имената си.


Айде авторът да започне със собственото си разкриване и така да даде пример за отговорност. И да не забрави да обясни - от кои хора какво очаква да кажат.


цитирай
356. petdoshkov - Отдавна е време да внимаваме с думите.
08.05.2010 20:28
Чакам да започнете коментари с имената си. Не съм "излял помия" върху съдията. Всичко съм огласил от писмената ни комуникация. Изненадата идва от факта, че браня правата си и от съда. Разбира се, че ще е така. 21 век е.
Никакъв шанс нямате срещу мен и когато се върна в ЮЗУ. Не съм комунист и колективните структури не ме вълнуват.
Не съм се родил , за да отстъпвам от правата си. Всичко ще си дойде на мястото. Бъдете търпеливи. Но вие не ме интересувате, щом не засягате правата ми. Както се казва: "Вие по вашия път, аз по моя". Нека Господ ви съди за стореното: не е възможно всичко да се обезщети.
Не бях прочел горния коментар. Точно така е. Опитвам се да бъда човек. И за Дечев е точно. Да - имам минало с него, което уважавам. Наистина не желая да отговарям на текущите му писания.
цитирай
357. анонимен - от 355
08.05.2010 20:44
Пропуснах да коментирам "Нещата не отиват на добре, колеги. Най-вече за Дошков."

Дошков няма какво да губи и това ужасява много хора, които ИМАТ какво да губят, ако Дошков успее. Всички нищожества, излели слАвоблудства за Мирчев във форума на "Труд". И 353, на когото много му се иска Дошков да не се занимава с нелегитимността на Мирчев. Така, ако може, да забрави за нея. Да си вземе парите и да се кротне.
цитирай
358. анонимен - Ще "си" вземе парите,
08.05.2010 20:47
ако има кой да му ги даде.
цитирай
359. анонимен - Инфо 4
08.05.2010 20:49
Аз така като си работя и забия влизам тук, защото е неангажиращо и се разтоварвам.
Обаче - много много странно. Тук всички искат да ръководят живота на Дошков..? Един го кара филология да дълбае, съкън (пардон за турцизма) да не стане нещо с някакъв Мурчев, друг го кара да тегли балтията (пак турцизъм - сори) на този Милчев, жалва се като многострадален Геновев/а.
Абе хора, остави човека Дошков. Кво сте му се качили на главата?
Г-н Дошков, надявам се да си поговорим с вас някой ден, но тия измекяри да не циврят и да не ви принуждават да играете по тяхната. Имам усещането, че ви яхват или са ви яхнали случая, отъркали са се поне около него в сой benefit. А кой е плащал разходите/издръжките по цялата работа. Май сте си ги плащали само вие? А пък оня кебапчето е хептен несвестен, направо не е на себе си. Такъв, вервай ми друг - нема.
цитирай
360. petdoshkov - Разбрах кой сте.
08.05.2010 21:00
Шифърът е "кебапчето". Разбира се, че ще се срещнем в София. Все бързам - имам дела. Обикновено търся с удоволствие К. Кабакчиев. Но хващам последния възможен автобус за Пловдив. Тати се поизправи от инсулта, но не е какъвто беше.
цитирай
361. анонимен - Когато ми се приписват комент...
08.05.2010 21:29
svetlaen написа:

Когато ми се приписват коментари, които не са мои, не само аз виждам това, а и авторите им, защото те знаят, че те са ги писали :-).


Така е, Енчева, знам от опит. Пък и нищо злонамерено не бях написал, но то веднага се отчете като помия, за която беше набеден конкретен човек. Странни и и направо обезпокоителни процеси протичат из нечии глави.
цитирай
362. kkabakciev - Хе-хе-хе, обичам да отговарям на въпроси и коментари - особено, когато съм на няколко бири, и то много хубави
09.05.2010 00:25
Първо. Много хубаво, че Светла се обади. Някакви гнусни боклуци изляха върху нея помия. Няма друга дума - помия. Няма друго определение - боклуци. Комунобоклуци. Само един комунобоклук може така да излива помия върху дама. Светла, да не ти пука! Излиянията на комунобоклуците показват колко им бъркаме в здравето.
Второ. Ха-ха-ха, абе какво стана с "неудобните въпроси" към Дошков?!? Ама, хайде, дайте ги тия неудобни въпроси! Къде са тия въпроси? Нали уж Дошков бил крещял и обиждал, когато му задавали неудобни въпроси. Не смея да си мисля, че Дечев пише тия неща! И, ако ги е писал Дечев, ако обича, да даде неудобните въпроси към Дошков. Да видим как Дошков ще отговори. А той ще отговори.
Трето, нещата около съдебното дело са АБСОЛЮТНО КРИСТАЛНО ЯСНИ! Някакъв се прави на интересен или на малоумник и припява вече няколко дни как, видите ли, ама не било то точно тъй, дето Дошков обжалвал. Щото, нали, ама то, ако все се обжалва, ква ще стане тя?
Другарю комуномалоумник - без извинение за израза, такова нещо е то демокрацията, такива са модерната цивилизация и правовата държава! Като спечели някоя фирма търг за магистрала (и за всичко друго), цялата държава чака да минат делата, заведени от конкуренцията, чак тогава ще се строи магистрала.
Оооо, ама кво щяло да стане то, ако всички обжалват часовете?
Ще стане нормална държава. Ще стане това, за което аз съм се борил с комунодиваците и варварите. Ще стане правов ред. Щото сега не е правов ред, а тотално беззаконие. Свинщина. Кочина. И е прав този тук, който казва, че Дошков прави революция. И един ден паметник ще му се вдигне (това отдавна съм го казал)!
Даааа, вярно е, демокрацията и правовият ред не са лесни за изпълнение! Имат някои неудобства. Но пък предимствата им са огромни. А вие, другари малоумници - комунисти и неграмотници, въздишайте по здравата ръка и как никой да не обжалва, и ЛАЗЕТЕ ВСЕКИ ДЕН И ЧАС ПО КОРЕМ ПРЕД НАЧАЛНИЦИТЕ ЗА ТРОХИЦИ ОТ ТРАПЕЗАТА ИМ. ВИЕ СИ ЗАСЛУЖАВАТЕ УЧАСТТА НА ВЛЕЧУГИ. ДОШКОВ, ЕНЧЕВА, ЛЮНГОВ, АЗ (ПОНЕ ТИЯ) НЕ СМЕ ВЛЕЧУГИ! НИЕ САМО НАБЛЮДАВАМЕ КАК ЛАЗИТЕ И ВИ СЪЖАЛЯВАМЕ!
цитирай
363. kkabakciev - Още нещо. Петре, абе, какъв е тоя боклук, който пише "кебапчето"?
09.05.2010 00:46
Малееей, това е някакъв суперкелеш, супермалоумник! Суперчалгар!
Как може да се срещаш с такива?
Не ти се бъркам, но тоя е боклук на световните боклуци!
Това е моето становище, и то е окончателно!
Мисля, че ти давах мнение и за някои други ноторно известни лица в ЮЗУ, и ти се коригира!
цитирай
364. petdoshkov - Радвам се, че си добре, Кабакчиев.
09.05.2010 00:58
"кебапчето" е детският прякор на незаконния ректор Мирчев. Научих го от един журналист. Просто Мирчев налитал на кебапчета и се басирал в махалата на тях и за тях.
цитирай
365. kkabakciev - Аааааа, добре
09.05.2010 01:01
Помислих, че някакъв келеш ме нарича "кебапчето"!
Поднасям и на него извинения - макар че всъщност няма за какво.

А иначе - знаеш - няма как да не съм добре, стига Отговорникът да дава здраве.
Не съм комунист и не съм влечуго, и на никого нищо лошо не съм направил. А когато някой на мен направи, си го получава. Или лично от мен, или от Отговорника.
цитирай
366. анонимен - От 353
09.05.2010 01:02
Цитат
"И 353, на когото много му се иска Дошков да не се занимава с нелегитимността на Мирчев. Така, ако може, да забрави за нея. Да си вземе парите и да се кротне."

Ако някой си мисли, че изписаното е било заради Мирчев, а не заради Дошков, нищо не е разбрал.
А и постингите горе показват, че нещата са напълно безнадеждни.
Иначе естествено, че никой не може да забрани на Дошков да обжалва, да води дело след дело.
Никой не може да забрани и на малката празничка главичка да припява без да мисли. Нали помните какво казваше преди няма и месец: "Ако Дошков може да докаже в съда, че часовете са му възложени незаконно, какъв е проблемът? ..." Ами засега поне това не се случва. Малка праничка главичка
Мисля, че никой няма да иска да навлизам в конкретика в горните поредни безмислици на малката празничка главичка.

(А горното ми навлизане в темата "Мирчев" беше само за открояване на идиотизма на ситуацията около Дошков в момента. Рано е още за конкретното й разискване. Нека съдът да казва. Нали Дошков обжалва. Но цялата тази работа няма да свърши на добре. Лошото е, че и Енчева освен, че е празна главичка, няма живота на Дошков за нищо).
цитирай
367. анонимен - Не сте съвсем точен, г-н 351,
09.05.2010 01:05
в този форум неведнъж много хора са подкрепяли Дошков. И продължаваме да го подкрепяме.
Съвсем друг е случаят с № 353.
Защото той говори неистини. Защото използва необосновани квалификации: Дошков никога не излива помия, той е обективно точен - като фактите и документите, на които се опира. № 353 силно бърка и относно легитимността на Мирчев, на ОС на ЮЗу /начело с неговия т.нар. "председател"- АлВо/, на АС и - ако щете - и на Контролния Съвет.Да не говорим за разни "морално-етични" Комисии. Доколкото си спомням, в този форум с името си Д.Димитров обясни много факти, и той имаше официално представено пред АС Становище за доклада на КС относно т.нар. "законност" на изборите през 2007г. /а и за уж "проведените" през 2005г в ПИФ/.Но не е само той: а писмото на 18-те до м-ра на МОН? А няколкото членове на АС, които поискаха - и е било официално обещано, че на АС ще се обсъди Одитния доклад за ЮЗУ?
Има още работи за припомняне, но - хайде - с имената, № 353!
цитирай
368. анонимен - и аз се извинявам -
09.05.2010 01:06
Помислих, че "кебапчето е съвсем несвестен... и т.н. се отнася до Кебапчиев, ама как да не се обърка човек?!
цитирай
369. kkabakciev - Малееей, демагогията продължава
09.05.2010 01:07
Визирам № 366.

А пък някои тук направо ще ме скъсат. Щели да излизат с имената си - и призовават другите да излизат с имената си.
Ще може ли малко по-експедитивно с имената, а? Така, дали ще може докъм 2015 година да стане, а?
цитирай
370. анонимен - От 353 (366)
09.05.2010 01:45
Не знам дали само аз мисля така, но липсата на подкрепа, подписка или каквото и да било друго в полза на Дошков в ЮЗУ след април 2009 г. (изключвам едно гласуване на Гергана Дянкова и текст на Стефан Дечев, довел всъщност до нервна реакция на Дошков срещу текста Стефан защото нагло поставя въпроса за някакво преподаване) показва, че нещата не са точно такива каквито иска да ви ги представи Енчева. Не, съвсем не е страх причината. И съвсем не, че всички в ЮЗУ не ставали за нищо (все едно другаде са кой знае какво). Все щяха да се намерят едно 5-10 души за да се подпишат за Дошков. Ама не се намират. Енчева да си плямпоти по форумите каквото си иска, но не е страх причината. Нито подкрепа за Мирчев. Просто не всеки може да си позволи да ръси като нея глупости 5 за 6.

А забелязахте ли как от уж иначе щателния анализ на горния ми постинг е пропуснато най-важното изречение:
Цитат:
"А и от всичко това едно не ми е ясно - не може ли човек да си се занимава с филология и да си преподава, и пак да си оспорва легитимността на ректора. Защо филологията и преподаването толкова изнервят Дошков?"
Много по-лесно е нещата да се представят, че някой искал Дошков да вземел 4000 лева и, о ужас, да загърби борбата за справедливост!

Но да се доверим на Кабакчиев:
Цитат:
".... нещата около съдебното дело са АБСОЛЮТНО КРИСТАЛНО ЯСНИ!"

Е, значи можем да си отдъхнем. Целият дебат беше излишен. Кристално ясни нелегитимни часове, кристално ясно нелегитимно възлагане, кристално ясно нелигитимен ректор. Дано да стане най-после кристално ясно и на съда.

цитирай
371. анонимен - да, да - "кебапченце"
09.05.2010 01:56
Никога не ми е минало през ум - "кебапченце"!

Много смешно е това!

цитирай
372. анонимен - И за Дечев е точно. Да - имам минало с ...
09.05.2010 01:59
petdoshkov написа:
И за Дечев е точно. Да - имам минало с него, което уважавам. Наистина не желая да отговарям на текущите му писания.


Какво да му отговаряш, Дошков? Те Енчева и Кабакчиев отговарят. Освен това и двамата са адски убедителни. Пункт по пункт. Всичко си е кристално ясно.
цитирай
373. анонимен - "кебапченце"
09.05.2010 02:10
"кебапченце", това е прякора на Мирчев, нали?

"кебапченце" - смешно, страхотно смешно!
цитирай
374. анонимен - някакъв се прави на адски загрижен за Дошков
09.05.2010 09:02
Дошков е пълнолетен човек и решава какво да прави с живота си. Ако го е посветил на стремежа законът да бъде спазен докрай и справедливостта да възтържествува, това е достойно за уважение. Животът струва повече от 4000 лева и от всички пари на света. И повече от едно преподавателско място. Това не разбират онези, които искат Дошков да се примири, да си затвори очите и кротко да си води часовете. Които смятат, че по-добре от Дошков разбират неговите мотиви, че на Дошков всъщност не му се било преподавало.

Не. Дошков просто иска закон и справедливост. И има правото да живее живота си, както намира за правилно и никой няма право да му налага кое е по-"добро" за него.
цитирай
375. анонимен - Мале!
09.05.2010 10:58
анонимен написа:
Дошков е пълнолетен човек и решава какво да прави с живота си. Ако го е посветил на стремежа законът да бъде спазен докрай и справедливостта да възтържествува, това е достойно за уважение. Животът струва повече от 4000 лева и от всички пари на света. И повече от едно преподавателско място. Това не разбират онези, които искат Дошков да се примири, да си затвори очите и кротко да си води часовете. Които смятат, че по-добре от Дошков разбират неговите мотиви, че на Дошков всъщност не му се било преподавало.

Не. Дошков просто иска закон и справедливост. И има правото да живее живота си, както намира за правилно и никой няма право да му налага кое е по-"добро" за него.


Дали малка празничка главичка си дава сметка за малоумията, които ръси?!
цитирай
376. анонимен - Боже !
09.05.2010 11:16
анонимен написа:

Дошков няма какво да губи и това ужасява много хора, които ИМАТ какво да губят, ако Дошков успее.


Дошков не притеснява никого. Досадно им е (Зле те информират по скайпа за настроенията ж ЮЗУ, малка празничка ...).

Божичко, ти наистина ли си мислиш, че Дошков има ншкаква ЦЕЛ извън наркотика, който се нарича "водене на дела"?
цитирай
377. анонимен - Кебапче, овапцал си я работата!
09.05.2010 11:17
Дошков иска справедливост, а и ние също! Напипал е същноста ти кебапче, ако не тази съдийка, то все ще се намери магистрат да разгледа незаконното ти влизане в системата! Ти сам го знаеш това, Дошков се враща в системата, ти кебапче си отиваш за винаги от нея.

Вярно е че съдии са стресирани от мащаба на корупция, но това няма да трае вечно кебапче, знаеш го. Може да купиш много хора, академици дори, но за няколко не ти стигат парите, няма такава сума с която да купиш Дошков или Кабакчиев или някой друг. Кебапче, ти вече си на вилица набучено и няма отърване, ще бъдеш изчдено! Логиката на живота е такава.
цитирай
378. svetlaen - Дошков разбира!
09.05.2010 11:36
Дошков разбира нещо много важно, за което 376 няма сетива: най-важното е да останеш човек. По-важно от обезщетенията, работното място, атестациите, хабилитациите. По-важно и от това, кой какво си мисли по въпроса и на кого какви са "настроенията" (въпреки че се сещам за поне няколко човека в университета, на които едва ли им е "досадно" - за добро или за лошо).

И понеже 376 няма сетива за това, си мисли, че Дошков просто си води дела заради делата, като "наркотик". Петре, не обръщай внимание, върви си по пътя.
цитирай
379. kkabakciev - Хе-хе-хе, воденето на дела било наркотик
09.05.2010 11:45
Това на пръв поглед е пълно малоумие, но не е.
Според този индивид, значи, уволняват те - ама ти трябва да си свиркаш и изобщо да не водиш дела.
Дошков ТРИ ПЪТИ е уволняван! И трите пъти незаконно!
И когато той води дела, за да репарира нанесените си щети (огромни), някой да каже, че това за него било наркотик ...
Не, това не е изявление на малоумник. Това може да бъде изявление само на лично засегнат индивид, криминален, пряко виновен за нанесените на Дошков огромни щети!
цитирай
380. анонимен - Вярно е Каба!
09.05.2010 12:26
Дошков вече е легенда за ЮЗУ, три пъти уволняван и три пъти възстановен от сада!

Крайно време е тези които са го уволнявали, да си получат заслуженото! Не може ние заради техните "математическо-мафиотски" игрички, да хокаме и ненавиждаме нашия колега Дошков. Трябва да се отдаде засуженото на Петър Дошков, за премахване на мафията в ЮЗУ и то от нивия законен Ректор на ЮЗУ!
цитирай
381. анонимен - Ей, сръбската скара!
09.05.2010 13:22
Умалчахте се нещо, а?

Тука анупваме и чевапчичета и ракийца пийнуваме!
цитирай
382. анонимен - Инфо 5
09.05.2010 13:34
Ако един филм е макс. 2 серии, това е филм който си заслужава. Но повече от 2, не. Аз съм тук за пети път и не си заслужава да ме четете.
Обаче. Направо не мога да се стърпя да не стана на дързост и красота. Защото тук има ужасни, страшни и страшни ужасни хорица. Каква е тази комисия по етиката, която обсъжда етично "настоящата световна криза" и в този контекст не ще да се дадат 2 хил. евро за вредите, нанесени на Дошков? Е това е абсурд. Нер де етика, нер де бизнес. Бизнес-етика и етика в бизнеса няма. Има етика в човеките отношения. Това е първото абсурдченцище.
Вторият абсурдан пък се обръща към мен с повръщаница на алкохолик: цитирам "това е някакъв суперкелеш, супермалоумник! Суперчалгар!Как може да се срещаш с такива?Не ти се бъркам, но тоя е боклук на световните боклуци!" и ...забранява на Дошков да се среща с мен като световен боклук. Не разбирам що е "световен боклук". Да ми поясни, както и супер (англ) келеш (тур) и останалите комплимони.
Друг един Дечев така те е извъртял Дошков, драги, че всичко си е уредил на гърба ти. Станал доцен. Сега трепти като трепетлика, този, който ти наричаш незаконен ректор, който му- е -на него -него (Дечев) - направил доцент, да не попада под ударите ти. Ами нали ако кебапчията е незаконе и конкурса на Дечев ли е-нам ис кво си е незаконен. Дечко, Дечев, може и академик да те е направило тлъстото кебапче, но това нищо не означава. Хората ще те питат "Защо си доцент?". Човек само едно твоя писание да прочете и може да избяга от българското образование.
И накрая иде някаква шмръкла, която наричате "светле". Това е най-тъмното създание, което е мотивирано от това да пакости колкото се може повече. искреност - цъ, морал - цъ, нужда от състрадание - цъ, нужда от защита - ептен цъ. Това е изчадието адово!
Та г-н Дошков, не им се доверявайте, но и на мен не ми се доверявайте. Доверие помежду ни не може да има. Не знам дали разбирате, защото горните не разбират, какъв национален капитал сте вие. На вас принадлежи бъдещето - не на тях
цитирай
383. kkabakciev - Уважаеми 382. анонимен
09.05.2010 13:46
Помислих, че в съобщението си <359. анонимен - Инфо 4 08.05 20:49>, говорейки за "кебапчето", визирате мен (поради близостта на името ми с думата "кебапче"). Не съм знаел - и не е имало как да зная, че с подобно съществително визирате друго лице.
Разбира се, че ако някой би имал наглостта да ме нарече "кебапче", аз ще имам правото (и е логично и разумно) да го считам за суперкелеш, супермалоумник, суперчалгар и световен боклук. След като Вие не сте сторили горното, определенията не са предназначени за Вас. Надявам се, че спорът по този пункт е приключен.
цитирай
384. анонимен - Дошков, казаха ли ти най-сетне
09.05.2010 14:09
анонимен написа:

И накрая иде някаква шмръкла, която наричате "светле". Това е най-тъмното създание, което е мотивирано от това да пакости колкото се може повече. искреност - цъ, морал - цъ, нужда от състрадание - цъ, нужда от защита - ептен цъ. Това е изчадието адово!


Бягай по-далече от това изчадие адово, за да не напакости и на тебе!
цитирай
385. kkabakciev - Работя нещо, обаче хвърлям по един поглед и тук. Защо въпросът с уволнението на Дошков е напълно ясен?
09.05.2010 14:32
Да резюмираме отново.

(1) Има незаконно - т.е. невлязло в сила - възлагане на Дошков на преподавателски часове.
(2) Има уволнение на Дошков заради неизпълнение на това незаконно възлагане на часове. Оттук - уволнението е незаконно.
(3) Нещо още повече, процедурата по уволнението е осъществена незаконно! Не е спазено изискването за снемане по определен ред на обяснения от подлежащия на уволнение. Това го пише черно на бяло в съдебното решение!
(4) Нещо още-още повече, уволнението е осъществено не по ЗНСНЗ, а по КТ, което е пореден незаконен акт (частично е отразено в съдебното решение).
(5) Нещо още-още-още повече, както изглежда, издалият заповедта за уволнение е незаконен! И то не по една, а по две причини. По този пункт съдебното решение остава безмълвно - което само по себе си е незаконно.

Дайте да си зададем въпроса за това, дали ВЕРОЯТНО е прав Дошков, като твърди, че ръководни органи и лица в ЮЗУ са незаконни, от гледна точка на най-обикновената логика и здравия разум.

Ами НАЙ-ВЕРОЯТНО е абсолютно прав, и то е по една изключително проста причина: ДЕСЕТКИТЕ ОТВОДИ.

Защо ще си правят отводи толкова много съдии? Много ясно защо. Защото ВЕРОЯТНО виждат, че ръководни лица и органи на един ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ са незаконни - И НЕ СМЕЯТ ДА ГИ ОБЯВАТ ЗА НЕЗАКОННИ!

НО ТОВА НЕ МОЖЕ ВЕЧНО ДА ПРОДЪЛЖАВА, НАЛИ!
цитирай
386. анонимен - Как смеете!
09.05.2010 16:56
...да наричате Св. Енчева "изчадие адово"!
Вие знаете ли, че тази благородна жена преди две години даде 10 леве собствени средства за децата в Могилино?! И че благодарение на нейните усилия тези нещастни деца с увреждания, затворени принудително в "дом", скоро ще бъдат пуснати на свобода!
цитирай
387. анонимен - Дошков, защо ли си мисля,
09.05.2010 17:35
че тоя Инфо-то не ще да е нов във форума и че Кабата ще да е прав с първата си реакция за кебапчето? Звънни на онзи журналист и ха на бас, че няма да е той. Някой те пързаля, настройва те срещу всички.
цитирай
388. анонимен - До малка празничка главичка
09.05.2010 18:03
По повод фалшивата патетика

svetlaen написа:
Дошков разбира нещо много важно, за което 376 няма сетива: най-важното е да останеш човек. По-важно от обезщетенията, работното място, атестациите, хабилитациите. По-важно и от това, кой какво си мисли по въпроса и на кого какви са "настроенията" (въпреки че се сещам за поне няколко човека в университета, на които едва ли им е "досадно" - за добро или за лошо).

И понеже 376 няма сетива за това, си мисли, че Дошков просто си води дела заради делата, като "наркотик". Петре, не обръщай внимание, върви си по пътя.


Малка празничка главичка!

Три въпроса:
1. Вие след като прочетете съдебните книжа на Дошков след това мислите ли?

2. След като проведете разговор с Дошков след това мислите ли?

3. След като поговорите по скайпа с чичото от ЮЗУ след това мислите ли?
цитирай
389. анонимен - "Изглежда"
09.05.2010 18:08
[quote=kkabakciev]Да резюмираме отново.

(5) Нещо още-още-още повече, както изглежда, издалият заповедта за уволнение е незаконен!

/quote]


Само "изглежда".
цитирай
390. анонимен - Дечев, признай си!
09.05.2010 18:39
Признай си, Дечев, че на тебе много ти се чати с онова изчадие Енчева. Ма тя ще ли да ти гледа физиономията по скайпа всяка вечер и да ти слуша интригите вместо да си гледа семейството. Такваз физиономия гледа ли ся и таквиз интриги слушат ли ся. И ти страдаш, страдаш и бълнуваш Енчева как чати с лоши чичковци от ЮЗУ, а не с добрия чичо Дечев. Признай си, Дечев, и ще ти олекне.
цитирай
391. kkabakciev - Ама да бе, № 390, какво стана с ония работи като "Благодаря ти, Светле, че те има", и така нататък?
09.05.2010 21:44
Питам, понеже беше и публично достояние. Ако е било нещо частно, нямаше и да знаем. Сега знаем - и питаме.
И други две-три неща искам да кажа, докато си пийвам биричката. Минал съм на Шуменско - Premium хич не е лош.
Първо, да не се забравя, особено от страна на тия, дето хвалят съдийката, че била мъдра (с което аз изобщо не съм съгласен), че, ако си спомняте, се оказа, че всъщност тя тотално е сбъркала дори и сметките. Погледнете по-горе: съобщение на Дошков № 31 (всичко обяснено). Понеже много пъти вече се спомена тая сума 4000 лева, всъщност не е 4000, а е близо 5700 лв. Вярно, че достойнството на човека не струва нито 4000, нито 5700 лв., но да се има предвид, че има още едно нещо в решението, което изобщо не е добър атестат за издалия го!
Второ, за тия, дето не искат да може да се обжалва възлагане на часове и прочие, днес ми мина през ума за варварското комуноминало. Спомняте ли си от него следното: имаше така нареченото разпределение. Това например Светла не го знае (не го е преживяла). Завършваш университета, събират се едни комуномутри и ти казват, че те пращат да работиш, например, в Тетевен. Или в Тутракан - все тая. Да обжалваш тоя индивидуален административен акт? Представяте ли си?
А днес, когато са дошли демокрацията и правовата държава (поне на хартия), се намират индивиди, които разсъждават, че било вредно да може да се обжалва възлагане на часове.
Ненормалници! Идиоти!
Последно, във връзка с тая recurrent theme в англосаксонската култура, спомената от Светла - Keep on Walkin, няма как да не кажа, че в София (а и в цяла Бг) чакаме с трепет тая седмица - под знака на AC/DC! Ще видим на живо Angus Young - който е една година по-малък от мен - с късите панталонки, ученическата чантичка и страхотните въртележки! Дигам показалеца и кутрето! За Светла и Петър (и двамата рокаджии, от различни поколения)! Keep on Moving! Няма да се даваме на злото и злодеите!
http://www.youtube.com/watch?v=doHoE15
For Those About To Rock, We Salute You!

_____
Edit. Да не забравя да кажа - за тия, които обичат света (с многообразието му) и за които тая "държава" не е мерило, че пуснах някои снимки от последното си пътуване из Европа - http://picasaweb.google.com/kkabakciev/KrasimirSAlbum?authkey=7zGEyu46wgU#
цитирай
392. kkabakciev - И още нещо - да не забравя
09.05.2010 22:24
В подкрепа на казаното в съобщение № 387. анонимен -

"Дошков, защо ли си мисля, 17:35, че тоя Инфо-то не ще да е нов във форума и че Кабата ще да е прав с първата си реакция за кебапчето?"

Абсолютно неприемливо за мен е Мирчев, а и който и да било друг, да бъде наричан с прякори, които целят да унизят човешко достойнство. Прякорът "кебапчето" е точно такъв. Мирчев може да е всякакъв, но има човешко достойнство, което трябва да бъде зачитано.
Дори да си представим, че някой някога ще бъде изправен под съд по наказателно дело заради уволнението на Дошков, самото изправяне пред съд не цели и не може да цели да накърни достойнството на човека, а напротив - да му помогне да го осмисли по-правилно.
Даже закъснях с тази реакция - видяхте на какво направих цитиралия прякора, като мислех, че той е за мен. Няма значение дали е за мен или за друг. Поведението на анонимния форумист е неприемливо и достойно за съжаление.
цитирай
393. анонимен - още един от ученическите години
09.05.2010 22:36
ШЕФЕТО!!!!!!
цитирай
394. анонимен - прякорите
09.05.2010 22:44
"Кебапчето" като прякор на Мирчев е унижаващо достойнството, само ако Мирчев се сравнява с кебапче. А той отдавна е много по-объл и не му върви такъв прякор. Но прякорът "кебапчето" идва от това, че Мирчев се е обзалагал, както обяснява Дошков, на кебапчета. Както "Гошо Климатика" не означава, че онзи Гошо прилича на климатик, а е намек за методите му за изключване на климатика "с онова шнурче", разбирай, от щепсела.

А "Шефето" му ходи повече и от "кебапчето" :)))!
цитирай
395. zalashopov - Отговор
10.05.2010 01:19
анонимен написа:
Признай си, Дечев, че на тебе много ти се чати с онова изчадие Енчева. Ма тя ще ли да ти гледа физиономията по скайпа всяка вечер и да ти слуша интригите вместо да си гледа семейството. Такваз физиономия гледа ли ся и таквиз интриги слушат ли ся. И ти страдаш, страдаш и бълнуваш Енчева как чати с лоши чичковци от ЮЗУ, а не с добрия чичо Дечев. Признай си, Дечев, и ще ти олекне.


Не мисля, че когато и да било съм дал повод на Енчева да мисли в подобна посока. Тя самата също би следвало да го потвърди.

Иначе в живота си съм провел само един единствен и наистина некратък скайп с Енчева през март или самото начало на април 2009 г. Темата на разговора беше зададена от мен и тя беше от началото до край свързана с моята искрена тревога от случващото се с Петър Дошков. Една година след възстановяване на работа реално никаква филология.
Тогава Светла не ми говореше за право на обжалване, за справедливост, за законност, за каузи, а само издигаше аргумента, че макар и неправ, макар и явно вредящ на самия себе си, ние не можем да се месим в живота на Дошков.
Енчева и това трябва да потвърди.

След няколко дни - вече със сигурност е било през април 2009 г. - тревогата ми се подсили и от явния отказ на Дошков да взема и часовете, които той приема да води.
За мое тотално изумление, Енчева, иначе винаги загрижена преди месеци спрямо крайности в поведението на Дошков, ръсеше постоянно по форумите и сега познатите ни малоумия като шумно акламираше всяка отделна стъпка на Дошков, без изобщо да се замисля. Изпратих мейл на Енчева с долу-горе следното съдържание: "Не можеш ли да разбереш, че сегашното поведение на Дошков и невземането на абсолютно никакви часове компрометира цялата кауза на борбата за законност и акдемичност, борилите се срещу Воденичаров?"
Отговорът на Светла беше "Не".
От онази Енчева, която се противопоставяше спрямо склонноста на Дошков на моменти към крайности, не беше останало нищо.

цитирай
396. zalashopov - Продължение на отговор
10.05.2010 01:24
А ако ме питате дали твърдя, че зад алогичното поведение на Енчева, лишените от капка разум постинги, стои нейния непукизъм спрямо човека и филолога Дошков и желание да се обслужи конкретен интерес на някой в ЮЗУ, аз в това нито за момент не се и съмнявам.
И хич не ми пука за намеците, които някои правят.
(Светла е първата, която трябва да ги обяви за неоснователни. Нали?)
цитирай
397. анонимен - Г-н Дошков
10.05.2010 11:30
какво става с делото в РС Сандански, по което трябваше да има решение още през февруари? Какво прави санданският съд? Що за безобразие е това - вече е средата на месец май...или съдията е още болен?
цитирай
398. kkabakciev - Отговарям вместо Дошков
10.05.2010 19:13
Има някакъв персонален проблем в Сандански, затова решението не излиза.
Все пак не мога да вземам думата от Дошков ......
цитирай
399. анонимен - vkbot.ru - программа скачивания музыки вконтакте бесплатно
24.03.2012 07:35
важный сайт http://vkbot.ru/ - вконтакте программа +для добавления друзей, лови вконтакте скачать программу бесплатно, <a href=http://vkbot.ru/?page=2>программа для вконтакте</a>, программы +для вконтакте скачать бесплатно, хакерские программы +для вконтакте и многое другое.
цитирай
400. анонимен - Развлечения с Хрумер
26.10.2012 06:15
Свежая начало для хрумера с параметрами - это проверенная для ТИЦ и чтобы наличие в яндекс каталоге ресурсов, предназначенная для регистрации и постинга с через хрумера последней версии.

Начиная с <a href=http://diabla.ru/index.html>этой базы</a>, всегда базы дабы хрумера будут прятаться приблизительно ХАЙД ( от 5 накануне 100 комментариев /сообщений ). Отдельная упрашивание к форумчанину с ником smocki на форуме ботмастера убегать выкладывании баз для форуме давать активную ссылку чтобы данный ресурс.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petdoshkov
Категория: Други
Прочетен: 6430917
Постинги: 35
Коментари: 12136
Гласове: 2150
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031