Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.01.2009 20:40 - Пето Откровение: Подготовката преди делото в БлОС
Автор: petdoshkov Категория: Други   
Прочетен: 35093 Коментари: 38 Гласове:
0

Последна промяна: 07.01.2009 06:29


               Не спах през нощта на 18 април  2005г. Пих много кафета. Минавах през стаите в апартамента. Бях сам вкъщи. На сутринта бях готов с въззивната си жалба срещу решението  по трудовия спор с ЮЗУ „Неофит Рилски”.  Нямах болка, беше ми само топло. Позната  ме заговори по пътя към Съдебната палата точно преди завоя след казармата:

          -Петьо, видя ли се в огледалото ?

          – Не съм спал.

          -Карай полека – ще се справиш.

             Разбрах какво е имала предвид едва след като се върнах късно вечерта вкъщи. Просто бях видимо отдалеч побелял. Не е болезнено.

           Процедурата по реда на Бързото съдебно производство изисква  още същия ден делото да се качи от районния съд в окръжния. Съдия Янева изпълни задължението си по закона точно.  

            Особеност на психиката ми е, че мога да се съсредоточа върху съдебните си книжа, като се абстрахирам, че са моите. Открих и положителни страни на съдебното решение:

-          Отпадаше опасението ми, че Стенограмата на предаването по местна кабелна телевизия, която секретарката на ректора на ЮЗУ Камелия Илиева състави, ще се пренебрегне и изявленията в уволнителната заповед ще се установят със свидетелски показания. Нямам никакви съмнения за  свидетеля Красимир Папучаров. Живяхме  години заедно в един вход. Когато се налагаше за вещ, Папучаров идваше у нас.

-          Второ, не се представиха факти за подвеждане под състав на чл. 58 от ЗВО ( уволн. заповед, ІV Откровение, Първа част). Така текстът в края на уволнителната заповед остана мъртвороден. Бил съм притеснен с основание, понеже след интервюто пред BTV през октомври 2008г.   хленчещият Гъргаров,участник в уволнението ми, ми изтърси:

-          „Можехме да намерим студенти да кажат , че си им написал тройките, без да ги изпитваш”.  

            Тактиката ми пред Окръжния съд беше да акцентувам върху всички дефекти на решението на районния съдия. Пледоарията обаче щях да фокусирам върху съотношението между специалния Закон за висшето образование и Кодекса на труда, който се дерогира от Закона в частта Дисциплинарно уволнение.

              Ще разкрия  смисъла на отделни основания от спора.

            Базисната постановка е свързана с отношенията между Илия Гюдженов, ректорът на ЮЗУ, който е подписан в уволнителната заповед от зам.-ректора Здравко Гъргаров. Защо се появява този частичен спор. Причината е в института на упълномощаването, което Лазарова, гл. юрисконсулт на ЮЗУ,  претендира в с. заседание за коректно. Упълномощаването е  институт, който се среща в два отрасъла на правото:  граждански  и административен. Чл. 33, ал.1 от Закона за висшето образование урежда представителството на ректора от зам.-ректора на висшето училище. Тогава зам.-ректорът   само  представлява (по пълномощно) ректора, но не изпълнява ректорската длъжност.

             Зам.-ректорът извършва действието в пълномощното от името и за сметка на представлявания. Упълномощеният обаче уведомява третото лице, че е пълномощник. Ако Гюдженов ( чрез заповед на основание на Закона за висшето образование) беше дал изрично пълномощно  на Гъргаров (зам.-ректор на ЮЗУ) да подпише уволнителната ми заповед, нямаше да твърдя, че тя е подправена, бивайки подписана от лице, което НЕ е неин юридически издател.

           Къде е слабото място в тезата на ЮЗУ? То е в това, че вместо упълномощаване ЮЗУ чрез Вера Лазарова дава доказателство за заместване на Гюдженов от Гъргаров, тоест на ректора от зам.-ректора. Заместването е институт на трудовото право и на административното. ВАС  в тълкувателно решение №4 от 22.04. 2004г. се е произнесъл, че при заместване в административна функция, заместващият осъществява компетентността  (на титуляра) в пълен обем от името и за сметка на замествания (титуляр).

           Но при мен става дума за заместване на работодател. Ректорът е с такава правоспособност по силата на Закона на висшето образование.

            Отпускът на ректора Гюдженов от 1 март 2005г. е разписан ПРАВИЛНО от Александър Воденичаров, незаконен председател на общото събрание на ЮЗУ.  Срочният договор за заместване на Гюдженов (от Гъргаров) трябва да е между Воденичаров (незаконият председател на общото събрание на ЮЗУ) и Гъргаров по чл. 68, ал.3 във връзка с  чл.  61  Кодекс на труда :

            (2) За длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, трудовият договор се сключва от по-горестоящия спрямо работодателя орган. В тези случаи трудовото правоотношение се създава с предприятието, в което е съответната длъжност.

           Като страна по срочния договор, ако имаше такъв,  Гъргаров  не можеше да се основава на пълномощно от ректора на ЮЗУ Гюдженов. Срочен договор на Гъргаров  (до завръщането на Гюдженов от отпуск) не представиха. Заповедта ми за уволнение е недействителна от този ракурс: Гъргаров е квазиработодател.  Ако беше законен временен работодател, Гъргаров трябваше да възбуди дисциплинарно производство за уволнение от свое име и за своя сметка. Такава процедура легално Гъргаров не проведе, но фактически изпълни, понеже за трите уволнителни основания научих в момента на връчване на заповедта за уволнение. Напомням, че ректорът на ЮЗУ Гюдженов  ми потърси обяснения за даване на интервю. Което е толкова убогу.

                 Процедурата има значение, когато не е осъществена, не е завършена или е опорочена съществено. Какво имам предвид под „не е завършена”, ще разясня с пример от битието в ЮЗУ на сегашния ректор Иван Асенов Мирчев. Първо, втората част от един документ – първата е на този линк:

http://www.geocities.com/mirchev_5/Dokl_Chim_01.jpg.

         После я коментирам минималистично във връзка с Правилника по прилагането на Закон за научните степени и научните звания (ППЗНСНЗ).
image

            Вижда се ясно, че докладът, изискуем императивно от закона,  не е подписан. 

            Чл. 43 ППЗНСНЗ: За резултатите от конкурсния изпит се уведомяват всички кандидати. Комисията, 7 дни след приключване на изпита, представя писмен доклад в научния съвет само за успешно положилите изпита, в който се отразяват за всеки кандидат: оценката от изпита, трудовият му стаж, публикациите, научните и научно-приложните разработки, трудовите отличия, моралните и политическите качества и други данни, свързани с работата на кандидатите като специалисти. В заключението си комисията дава мотивирано предложение за избор.

           Чл. 44. Докладът на комисията се предоставя на разположение на кандидатите и на членовете на научния съвет най-късно 7 дни преди заседанието на научния съвет. Кандидатите могат да направят писмено възражение до научния съвет по предложението на комисията до произвеждането на изборите.

            Докладът на комисията Кирил Чимев не е подписан повече от 27 години и не поражда никакви правни последици. Мирчев, кандидат-асистент по методика на математиката,  е знаел това през 1981г. на основание чл. 44 от ППЗНСНЗ. Юридическият режим  е на ПРАВНО ОЧАКВАНЕ на завършен административен акт. Черпенето на права от незавършен акт е невъзможно. Последиците са като при упражняване на права от нищожен акт. Второ, Мирчев, днешен незаконен ректор на ЮЗУ, знае за невалидните си изпитни документи, понеже ги държи при себе си.

Въпреки липсата на подписи, бившият ректор на ЮЗУ Кирил Чимев докладва Мирчев за избор от Академичния съвет на ВПИ. Заблуждава го и Мирчев е гласуван за асистент методик. Борислав Юруков, деканът на Природо-математическия факултет, знае  фактите. Юруков, тогава лаборант в катедрата на Кирил Чимев по математика, спечелва следващия конкурс по методика на математиката. Картината ще се изясни цялостно, след като получа административен достъп  до архива на ВПИ от 1981г.

           Дори и да поставят подписи, понеже членовете на въпросната комисия Чимев, Лангов и Станилов са живи, валидният вече доклад на комисията  не може с обратна сила да легитимира  кариерата на Мирчев. По този въпрос до тук.

               За мен обаче е важно да подчертая

           стремежа да бъде спазен двумесечният срок по Кодекса на труда за налагане на дисциплинарно наказание.  Не е трябвало в ЮЗУ да се занимават САМО със срока, защото Кодексът на труда не е базисен релевантен нормативен акт за уволнението на преподавател на основен трудов договор във висше училище.  Законът за висшето образование е специален закон по отношение на Кодекса на труда. Там, където двата закона уреждат една и съща материя, се прилагат нормите на Закона за висшето образование за уволнение. Няма обаче текст в Закона за висшето образование, който да казва, че за други основания за уволнение се прилага Кодексът на труда.

          Идеята на уволнителната ми заповед е да създаде оправдание на участниците в уволнителния процес. Гъргаров щеше да се оправдава с Гюдженов, Гюдженов с Гъргаров, Камелия Илиева според случая с Гюдженов или с Гъргаров.

         Моето уволнение от ЮЗУ е деликт: да се прикрият престъпленията на Гюдженов и Воденичаров. Разчитали са на времето: процесите са дълги. През това време е било възможно всичко да ми се случи, дори и да не издържа.

           Александър Воденичаров, завършен негодник, е подстрекателят за уволнението ми – ясно го казва в интервюто пред Струма от 22 януари 2005г. под надслов: „Под достойнството ми е да разговарям с хора като Дошков”. Сегашният (незаконен) ректор на ЮЗУ Мирчев дърпа конците в сянка. Извършвайки уволнението, участниците правят сметки за кариера, наведени пред Воденичаров. За мен беше ясно по-късно, че Мирчев ще спечели изборите за ректор на ЮЗУ през 2007г. Нищо случайно няма. Умея да се съсредоточавам и не ми убягна при срещата ни след завръщането ми в ЮЗУ фактът, че Мирчев знаеше съдържанието на уволнителната заповед.

          Трябва да сме наясно за отношението ми към 
           съдията Вера Янева (от Благоевградския районен съд)
          Имах през годините на чакане пред Върховния касационен съд  непредизвикана от мен среща. Беше в заведението пред Съдебната палата. Съдия Янева беше на маса с друга млада жена. Казах й, че ще се върна на работа в ЮЗУ. Тогава ще се нуждая от информация за това, което обърна процеса при нея, защото Янева не е глупава. После пих кафе, чакайки за дело в съда. Янева си тръгна от заведението, като излъчи презрение към мен, но ми каза, че ми пожелава успех в спора. Смятам я за искрена и в това.

           Последната ми среща със съдия Янева, която изясни  нещата помежду ни, беше  преди по-малко от месец и нещо в Благоевград. Не бях я виждал повече от 3 години. Вървях по улицата между Съдебната палата и хотел „Ален мак”. Гледах надолу пред краката си. Просто  мисля по-спокойно. Отчетох, че човекът насреща ми  се отклони рязко и слезе на улицата. Тогава забелязах, че това е Вера Янева. Толкова години минаха:

-          Съдия Янева? – Тя се спря и сложи ръка на корема си. За мен зае позата на човек , бранещ друг в себе си. Разбрах нещата, защото знаех, че е семейна. Нямах и фотон зло намерение срещу човека Янева. Бях в мир със себе си. Беше ми причинила страдания: отхвърляла насрещни искове, разигравала ме беше с безсмислени определения, изпращала ми бе полицаи, беше повишена на място в ранг и получила съдебна  недосегаемост и на моя гръб. 

         Обясних й, че нямам лоши чувства. Не ми пречи да е щастлива. Миналото мина и сега ще сгреши, ако се тормози с мисъл за мен. Няма за какво. Знам какво е да си затормозен и как се отразява.

         Янева свали ръката си от корема. Подаде ми я  или аз протегнах моята ръка пръв. Не помня. После направи квалификация. Отговорих й, че  съм такъв.

-          Всичко хубаво.

-          Всичко хубаво и на Вас  г-н Дошков.

Тя пое надолу по улицата. Янева летеше. Вярно,  ръката й отново беше на корема, но аз знаех, че не е на самозащита. Това е хубаво. Не вярвам в теорията, че децата плащат греховете на родителите си. Всеки плаща собствената си карма.  Господ е справедлив, а не милостив или  добър. И няма защо, понеже не е възможно Господ да е добър с едни за сметка на други. Въобще добротата е човешко качество, а не на Господ, който  е и за лошите, и за добрите. 

            Никой не забравя несправедливо решените си дела.

           Виждал съм  страна по спор да излиза след разпитан и освободен от съда свидетел и да го кълне за лъжесвидетелствуване.

           Водил съм съдебни книжа и на други като мен и не се изненадвах, че  помнят и повтарят с едни и същи думи преживелици от съдебната зала и от прочита на съдебните си актове. И те като мен не са спали: броили са дните за постановяване на акт. Животът ни  се обръща: не сме вече  същите. Започваме да мерим времето  по календара на съд. Знам какво е да чакаш всеки месец  Държавен вестник, за да видиш дали не е обявено делото ти за гледане от Върховния касационен съд. Не само при мен беше така.

          Господ ни въздържа. Възмездието е Негова работа, без значение, дали Го признаваш или не.  Доминът Самуил Джундрин, който ме прие във Вярата, е точен: помощта на Господ е адекватна на всеки случай, защото различно число хора са свързани с нас.

                             
                           Постановки от 
          

                                  ВЪЗЗИВНА  ЖАЛБА

        от Петър Стоянов Дошков, 2700 Благоевград...

                   Срещу: Решение № 1760/18.04.2005г. по дело 336 по описа на БлРС за 2005г.

                  Правно основание: чл.196,ал.1 ГПК                                           

                                                

Решението  на БлРС е неправилно поради нарушение на материалните закони: Закон за висшето образование (ЗВО)  и КТ (Кодекс на труда).

Първо, поради липсата на материална компетентност на ректора на ЮЗУ да упълномощи със Заповед 27/28.02.2005г. зам-ректора Гъргаров да го замества от 1.03. 2005г. до 15. 03. 2005г.

...

Не пълномощно, а срочен трудов договор е необходим  за заместването на ректора Гюдженов от зам.-ректора Гъргаров. Този срочен договор е с реквизитите на срочните договори по Кодекса на труда: възнаграждение, срок за заместване и т.н.

Второ, Заповед № 29 /07.03 от 2005г, с която ми е наложено дисциплинарното уволнение, трябваше да е  подписана от работодателя - арг. от чл. 61, ал. 1 КТ (Кодекс на труда). Ректорът  сключва и прекратява трудови договори ( чл 32, ал.1, т.3 ЗВО).  КТ не предвижда възможност работодателят да делегира правомощия на други лица да изпълняват правата и задълженията му по действуващ трудов  договор.

...

Видно от Заповед 27/28.02.2005г,  Гъргаров разполага с общо пълномощно за налагане на дисциплинарни наказания  за срока, в който Гюдженов е в отпуск.  Липсва изрично упълномощаване на Гъргаров  (от Гюдженов) да ми наложи дисциплинарно наказание. Здравко Гъргаров не е субект на дисциплинарната власт преди 1.03. 2005г, началото на отпуска на Гюдженов.

Чл. 193, ал.1 КТ изисква работодателят - преди да наложи наказанието - да е изслушал работника или да е приел писмените му обяснения. Писмени обяснения от Гъргаров не са ми търсени. Такива са ми търсени само и единствено от Гюдженов. Следователно е налице  абсолютното отменително основание на чл. 193, ал.2 КТ  за уволнителната Заповед на Гъргаров под № 29 /07.03 от 2005г.

Трето, поисканите ми с писмо № 49-00-40/03.02.2005г. писмени обяснения от Гюдженов, и то за цялото интервю на 7 януари 2005г., са без правна стойност. Писмото не посочва евентуалното дисциплинарно наказание, което ме очаква, както и не конкретизира състава на чл. 187,т.8 КТ.   “Уронване на доброто име на предприятието”  не е между основанията за  дисциплинарно уволнение по чл. 190 КТ.  Императивно е изискването на Кодекса на труда за наличие в  реквизита на уволнителна заповед  на ЗАКОНОВия ТЕКСТ, по който е наложено уволнението. Иначе не можеш да се защитиш.

Заповед № 29 /07.03 от 2005г. е неоснователна и по същество.

Първо,  часът на въпросното предаване по местната кабелна телевизия  е 21ч. Предаването се излъчва извън ЮЗУ, следователно не съм на работното си място. Намирам се пред зрителите на местната кабелна телевизия  в неработно време: не изпълнявам  длъжността на преподавател в катедрата по български език на Филологическия факултет. Дисциплинарната отговорност по Кодекса на труда  е само за виновно неизпълнение на трудови задължения на работното място и в работно време. Отношението между мен и ЮЗУ в 21ч е гражданскоправно, а не трудовоправно. Гражданскоправното отношение  не попада в приложното поле на Кодекса на труда (КТ), по който ми е наложено процесното наказание. КТ урежда трудови отношения. Налагането на наказание по КТ е във връзка с изпълнението на трудовите задължения, изискване позитивно формулирано в  чл.186 КТ и чл. 187 КТ. 

Второ, въпросното интервю е дадено на 7. 01.2005г. Съгласно Заповед 320/01.12.2004г.  на ректора дните от 24 декември 2004г. до 09. януари 2005г. са определени за неучебни за преподавателите и студентите от ЮЗУ. Тоест на 7.01. 2005г. не изпълнявам работата, за която съм се уговорил с ЮЗУ, при запазено трудово правоотношение.

Трето, трите основания в Заповедта за уволнение № 29 /07.03 от 2005г са недостоверни.

Първото основание, посочено в Заповед № 29 /07.03 от 2005г, е самостойно изречение: неговият смисъл е, че ЮЗУ е тотално негодно  висше училище. (!) Казаното от мен на с. 4, ред 8 от долу нагоре в  Стенограмата е с коренно различен смисъл, понеже почернената част в текста злонамерено е изпусната в уволнителната заповед:

П. Дошков: ЮЗУ не стига, че е с най-ниската оценка от акредитацията, която означава, че държавата признава, че той не става, той не бива годен да обучи, да даде кураж и вяра на един млад човек, така както примерно Софийският университет, чиито оценки са по-високи, дори и малко да са завишени.

Видно от текста на Камелия Илиева, съставителката на Стенограмата, че не съм използвал   самостойно изречение, а сложносъставно с подчинено обстоятелствено изречение за сравнение. Смисълът на сравнителната конструкция е от две висши училища с право да обучават, по-атрактивно е училището с по-високи оценки от акредитацията.

           Второто основание в Заповед № 29 /07.03 от 2005г  липсва със същата форма в Стенограмата. Намирам две места, където говоря за чл. 21, ал.1, т. 8 ЗВО:  с.5, ред 10 от долу нагоре и с. 6, ред 5 от горе надолу.  Към момента на предаването чл. 21, ал.1,т.8 ЗВО гласи:  Академичното самоуправление се изразява в “ право на самостоятелно сключване с държавата и с други потребители на договори за извършване на научни и приложни изследвания, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование”. 

          Законът за висшето образование нарича  повишаващия квалификацията си висшист специализант (чл. 66. ал.4 ЗВО). Повишената квалификация не е основание за придобиване на образователна степен или специалност – чл. 43, ал.3 ЗВО.

...

              Последиците, ако приемеш лица без висше образование по чл. 21,ал.1,т.8   ЗВО с обещанието за диплома, са ясни: няма валидни дипломи.

            ...

 Третото основание от  уволнителната Заповед № 29 /07.03 от 2005г  също е недостоверно и неоснователно.  Специалността „Славянска филология” познавам отблизо: преподавах синтаксис на славистите. Твърдя в  Стенограмата на с. 3, ред 16 от горе надолу и на с. 7, ред 16 от горе надолу, че трети и втори курс са нелегитимни, понеже студентите са приети след отказа на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) да акредитира специалността поради “незадоволителна” оценка през учебната 2002г.  На неакредитирани специалности прием не се утвърждава (чл. 78, ал.3 ЗВО). Отрицателният факт се установява  от липсата на специалността в 4-те Бюлетина на НАОА, обнародвани  в Държавен вестник ( съот. бр.50 от 2001; бр.51 от 2002г.; бр. 51 от 2003г.; бр. 48 от 2004г.). Ответникът не представи копие от решението на НАОА за отказ на специалността от акредитация поради “незадоволителна” оценка от програмната акредитация.

Срокът на валидност на първите  акредитации за трите специалности в Стопанския факултет е изтекъл едновременно  на 10.12.2003г. Решенията за втората им акредитация влизат в сила от момента на решението на Постоянната комисия   на НАОА, респ. от 19.10.2004г. за Стопанско управление, от 23. 11. 2004г. за Счетоводство и контрол, от 16.11. 2004г. за Финанси.

Не е истинно твърдението на ответника, че съветвам да не се кандидатства в ЮЗУ.  Говоря за минали факти (преди телевизионното интервю). Използвам  драматичен императив. Смисълът е родители и студенти, приети по неакредитирани специалности,  трябва да потърсят вина и у себе си, защото са могли да направят справка в МОН.

Доказателствено искане: ЮЗУ да представи запис от интервюто, и то с платени авторски права. Целта ми е да подредим Стенограмата по абзаци.

...

                                       23 стъпала

           разделят втората съдебна инстанция от първата. 
          Минах ги още първия ден от обжалването. Делото беше разпределено от съдия Румяна Бакалова, зам.-председател на Благоевградския окръжен съд, на съдебен състав от познати съдии. Имах илюзии, че в състав с Елка Ерменкова и Петър Узунов  докладчикът Бенина ще е коректна.

          Имаше в съдебната зала не само лице на рутинно изпълняващ задълженията си съдия.  Оживяваше (видимо за мен)  при дела за имоти в Благоевград. Несъмнено харесваше града. Слушаше с упоение експертизи за оценки на недвижимости; справяше се с улиците и сградите без помощта на вещи лица. Другите граждански спорове не я влечаха. При моя внимаваше. Удовлетворяваше доказателствените искания, но накрая не събра информацията. Пишеше ясно, но беше недобре с логическото мислене. Технологията й на изработване на съдебен акт – поне при мен – е проста. Взема решението на районния съд и му прави преразказ с елементи на изопачаване, за да избегне посочените в жалба дефекти. След това дава проекта за подписване на останалите от състава.  

             Бенина не спазваше сроковете за постановяване на  актове. Бавеше делата. Но имаше чувство на самосъхранение и се опитваше да свърши нещо и за другата страна. Така се случи и при мен.

           Дните до единственото по закон съдебно заседание в окръжния съд бяха  напрегнати. Бенина ми издаде съдебно удостоверение за снабдяване с писмено доказателство от НАОА за отказ от акредитация на специалността Славянска филология.

            Бариерата НАОА (нищо по Чомски)

            Бях ходил в НАОА (=Агенцията). Посетих я на Цариградско шосе за първи път преди заседанието по делото пред районния съд. Смятам се за човек с опит с бюрокрацията. Но имаше какво да науча.  Агенцията се помещава се на етаж  в сграда сталинистки тип непосредствено зад ИЧС. Атмосферата е смесица от времето на Гогол  и Салтиков –Шчедрин.

           Бях първият гражданин, който иска по Закона за достъп до обществена информация копие от актовете на агенцията за отказ от акредитация. Причината е, че по Закона за висшето образование Агенцията помества в  Държавен вестник само положителните оценки от акредитации, отказите – не.

          Отначало нещата в Агенцията потръгнаха. Влизах в стая след стая, като оставях подпис в дневник за посещение. След като излизах за следващата стая, чувах зад гърба си щракането на ключ. Накрая се оказах  в стаята с чиновниците, отговарящи за ЮЗУ. Тя е в дъното на коридора, може би предпоследната. Две женици извадиха електронно копие на протокола, удостоверяващ  отказа от акредитация на Славянска филология. Мислех, че приключвам, но ме върнаха при гл. секретар   – Пенка Георгиева, и то без да ми дадат копие от протокола.

             Пенка ме заразпитва в кабинета си (в началото на коридора) защо ми е необходим официалният препис. После чаках  в антрето, което дели нейния кабинет от кабинета на председателя на Агенцията. Пенка звъня до ЮЗУ, защото се чуваше, после отново звъня. Каза ми, че съм първият, който иска тази информация. Нямат опит. Ще попита  председателя на Агенцията.

         - Мисля, че е по-добре аз да го направя. Бързам, делото ми е  след два дена. Автобусът за Благоевград е в седем, но вие сте на работа до пет. Вече е късен следобед, а започнах в 10:30.

         – Не, не. Не е необходимо да се срещате с Председателя Панайотов. Говорих с него. Изчакайте.

             Времето изтече. Върнах се  в Благоевград без документ. Реших, че ще изравня резултата преди делото на втора инстанция. Държейки в ръка съдебното удостоверение от Бенина, директно влязох при гл. секретар (на Агенцията) Пенка Георгиева. Висока, кокалеста и с очила. Не беше мръднала – даже беше с  дрехите от предишната ни среща.

         Обясних й последиците, ако не уважи най-силния документ в страната. Тя помисли, че ще ме преметне отново. Разтегна се в усмивка.

        -Ама тук пише, че искате за 4 специалности. Трябва да се извърши справка.Временце е нужно.

        – Трябва да се прибера.  Не се шегувам. Наполовина да е вярно казаното от ЮЗУ за мен, бъди сигурна, че ще те вкарам  в съда за мой свидетел по делото в режим на довеждане. Е, няма да те влача.

        – Ами, да караме подред. Най-напред справка за Славянска филология.

        – Добре, но другите са еднакво важни, даже повече. И по-бързо. Отивам на кафе.

         Колелото се завъртя. Беше ми весело. Трябваше ми документ само за Славянска филология. Получих справката в 15:42. Намерих й кусур, че е подробна. Да продължат със справката за отказ от акредитация на специалността Психология. Не я чаках.  Тръгнах си от Агенцията, без да се разписвам в дневници за посетители. Направо в бистрото до ИЧС. Бях доволен от себе си. Забравих да поръчам топла бира: имам студова алергия от Петербург. Бирата беше студена. Минах без нея.


image
Следва продължение...Тагове:   откровение,


Гласувай:
01. svetlaen - честито ново откровение!
06.01.2009 23:10
С темповете, с които напредва повествованието в блога ти, вече почвам да се надявам, че ще доживея до хепиенда (възстановяването ти на работа през 2008) :-)
цитирай
2. анонимен - БЕЗЗАКОНИЕТО е като ВИРУСЪТ на СПИН за НАЦИЯТА и ДЪРЖАВАТА
07.01.2009 10:17
Професор Здравко Дунов, доктор по философия и доктор на науките
Познавам и покойният Йордан Шопов, и живият Александър Воденичаров от 1965 година. Моята научна кариера премина в БАН; в няколко Университета съм бил хоноруван доцент и професор.
През последните двадесетина години се занимавам с изследователска работа и резултатите отпечатих в пет монографични книги /две поредици съответно от два и три тома/ по "ФИЛОСОФИЯ на ВЛАСТТА" и "БЪЛГАРСКА ФИЛОСОФСКА, ПОЛИТИЧЕСКА и КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ".
Познавам отлично и поддържам добри професионални и приятелски връзки с почти всички големи историци от моето /и непосредствено преди моето/ поколение.
По-младите колеги, разбира се, не познавам лично.
Изчетох внимателно и професионално-академично цялата публикувана информация относно ЮЗУ. Досега се въздържах от публично становище въпреки личната покана на Петър Дошков към мен чрез неговият и моят блог.
Тук засега бих искал да напиша само следното:
Работих с много архивни документи от следосвобожденската ни история. И съм до Господа удивен, че професионални историци /за мен историята беше втора университетска специалност, такава си остана и в научната ми работа/ не разбират какво значи документ, какво значи да се създава достоверен архив!
Беззаконието в цялата ни държава е ужасяващо. Но неговото проникване и съществуване в БАН и Университетите трябва да предизвика потрес у всеки учен и преподавател. Дори САМО това да беше заслугата на Петър Дошков и Стефан Дечев, това е удивително впечатляваща заслуга. Срещу реалното беззаконие на властови личности с характер, уважаеми колеги, е невероятно трудно да се бориш! Невероятно, знам го отлично и като учен, и като извод от практическия ми живот.
Трябва личностно мъжество, трябва характер, трябва сила на волята, трябва методичност, присъща само на действително умни хора, а не на "методисти" като покойния "Данчо..."
Вероятно ще изкажа мнение и по същество, но по-нататък; знам изключително много, а мога почти колкото знам...http://tagarski.blog.bg/
цитирай
3. анонимен - http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1264137#_tab
08.01.2009 02:08
Обвиниха 33 души от университетските среди в Загреб за корупция


07.01.2009
Хърватската прокуратура обяви, че е повдигнала обвинения срещу 33 души, от които 10 университетски преподаватели в рамките на антикорупционна кампания в академичните страни в Загреб. Десетте преподаватели са обвинени, че са помогнали на студенти да влизат в във факултета по транспорт, независимо от оценките им на приемните изпити, както и че са помагали на други да си вземат изпитите без понякога дори да се явяват, се казва в комюнике на Националното бюро за борба срещу корупцията и организираната престъпност. В замяна на тези "услуги" студентите и техните родители им плащали подкупи, стигащи до 2 200 евро на студент. Скандалът избухна през септември 2008г. Оттогава са повдигнати обвинения срещу 72 души, от които 21 са преподаватели във факултета по икономически науки и в този по транспорт. Сред обвинените са Деса Мликотин-Томич, която е преподавател и председател на комисия по етика в хърватския парламент. Тя подаде оставка след избухването на скандала през септември 2008г. /АФП
цитирай
4. kkabakciev - Много отдавна чакам съобщение от рода на № 2, 07.01 10:17!
08.01.2009 08:12
Тъй като нямам много време в момента, ще се задоволя само да цитирам най-важните две изречения в него и да ги коментирам кратко:

"Беззаконието в цялата ни държава е ужасяващо. Но неговото проникване и съществуване в БАН и Университетите трябва да предизвика потрес у всеки учен и преподавател."

Съществуването му в БАН и университетите не само не предизвиква абсолютно никакъв потрес у 99% от учените и преподавателите! Всъщност на повечето това беззаконие върши чудесна работа! Защото те не са никакви учени и преподаватели, а са едни огромни шайки некадърници, бездарници, комуно-боклуци и морални изроди!

И този блог, наред с някои други подобни, е прекрасно доказателство за тезата ми. В един цял университет нормалните хора, съмишленици на Дошков и непопадащи в горните категории, очевидно са само една шепа.

Истината и пак истината! Дори и да е неприятна!

Кабакчиев
цитирай
5. анонимен - Бързо сменихме посоката
10.01.2009 23:45
37. tagarski - Надежда тука всяка оставете...
22:46
Вашите взаимоотношения са достигнали такава фаза, че е безсмислено всякакво "външно" участие в дискусията.
Поради констатацията на този факт ще Ви кажа само едно нещо и се оттеглям.
Прочетох някои публикации на Кристина Попова и на Стефан Дечев.
Като изследовател Попова е значително по-добра.
Това е чисто академична оценка; няма никакво значение дали тази оценка съответствува на позициите на двамата в спора. Нарушаването на законите не прави човека по-глупав, нито пък тяхното спазване го прави по-умен.
Да си гражданин е едно, да си талантлив учен е друго нещо. Тази констатация може да звучи обезкуражително, но тя просто е вярна. Нищо повече...
цитирай
6. анонимен - drugo ne moje i da se o4akva
11.01.2009 00:29
Priiatno 4etene na Krisito Popova
цитирай
7. анонимен - 43. tagarski - Господи, ама Вие н...
11.01.2009 10:54
43. tagarski - Господи, ама Вие наистина ли се интересувате...
10:15
Господи, ама Вие наистина ли се интересувате кой кога и в чий блог влиза? И мислите, че това е случка със значение?
Позицията на Дошков и Дечев за законност е безукорна гражданска позиция. Като учен не познавам Дошков, но текстовете му в блога са доказателство за мощен и методичен ум.
Като изследовател Дечев е значително по-слаб от Попова, поне досега; да прави силни изследвания и да ги публикува.
И защо сте почти всички тук толкова анонимни?
Дайте си името, да прочета нещо и да разбера кой кой кой е, иначе дрънканици по едно-две изречения и олигофрените ги могат...
За какъв дявол се заяждате с мен? Защото не съм похвалил Дечев като учен-изследовател или за какво?
По-кротко, де...
цитирай
8. анонимен - мътилка
11.01.2009 11:54
Не става ясно коментарите откъде са взети и въпросният агарски на какво отговаря. Коментар 43 прилича на отговор на нещо.

Не знам кой е Тагарски, мога само да предполагам кой пуска коментарите му тук, но за да кажеш кой е по-добър историк, трябва да си историк. За да четеш Дечев, трябва и английски да знаеш.

Другото е като Бойко Борисов - "не може да няма връзка между експлозията и земетресението, аз така си мисля".
цитирай
9. анонимен - http://www.vbox7.com/play:71ced018
11.01.2009 12:27
jelaem vi nov procesor
цитирай
10. анонимен - Сякаш
11.01.2009 15:55
Сякаш от всички отрасли в БГ идиотите са най-много в отрасъла наука! Появи се в този форум още един, който е написал много "фундаментални" книги, вероятно непризнат гений... По RTV сега говори един такъв идиот проф. от минно-геоложкия институт, евродепутат, който го канят от всички континенти за консултации по... енергетиката... Господи смили се над нас...
цитирай
11. kkabakciev - Признавам, че съм идиот
11.01.2009 16:52
Гог, Дали и мнозина други са били идиоти.
Ама, моля, не ме асоциирайте с комунисти!
Комунистите не са идиоти. Те са крадци.
Това го казва самият Бунич, а аз просто цитирам.

Кабакчиев
цитирай
12. анонимен - Тагарски,
11.01.2009 20:42
Вижте как хубаво Ви е нарязал Стефан Дечев (анонимно) -за да го четете, трябва да знаете и английски. Не е като при Попова, значи, дето пише на трънски!
Стефане, ела на себе си! Каква е тая грандомания, дето си я развил - изобщо не отговаря на скромните ти научни писания!
Един ден (дай, Боже), може и да напишеш нещо свясно. Ама като го напишеш, тогава се хвали. Впрочем, ако го напишеш, няма да има нужда сам да се хвалиш.
цитирай
13. анонимен - леле
11.01.2009 21:11
Леле много нука, много тъпня у БГ! Вие Тагарски кой сте? Явно имате много мазоли на мозъка! Т.е. много сте работили с него! Според мене с коефициент на полезното действие равен на zero!

Мили идиоти, оставете ЮЗУ да си решава проблемите сам! Ако искате да се включите не е нужно да пишете по форума! Просто отидете при ръководството, то събира такива, като ВАС! Шансът ви е 100%!
Желаем ви успех!
цитирай
14. kkabakciev - Много неконструктивна дискусия
11.01.2009 22:42
Даже не е и дискусия. Обещал съм на Дошков да напиша нещо сериозно, но няма на какво да стъпя досега. Ако не се брои съобщение № 2, за което вече се изказах - и което досега остава отминато с мълчание от всички.

Ей го/я на тоя/тая отгоре. От месеци ми вика, че съм идиот, и че ЮЗУ трябвало да си реши проблемите сам.

То бива, бива нонсенс, ама ...

Защо съм идиот? Не разбирам вече месеци. Как ЮЗУ ще си реши проблемите сам? Също не разбирам вече месеци. Ами кои са, всъщност, и точно, проблемите на ЮЗУ? Непрогледен мрак и в тоя сектор.

Тоя/тая, ако изобщо преподава, преподава или физическо възпитание, или нещо подобно. Гледам, че и такива велики научни дисциплини се преподават в ЮЗУ. Нищо против физическото възпитание per se, то е полезно, ама ...

Кабакчиев
цитирай
15. анонимен - Бре
11.01.2009 23:32
Кабакчиев ти ли си бил тагарски? Ах вие умните, великите, гениите, с по няколко фундаментални книги, как само ни мачкате самочуствието с вашата гениалност... Ужас. Без вас сме за никъде! Отивайте да ви назначат в ЮЗУ. Сега само вие липсвате... А съобщение 2 ти харесва не заради съдържанието, а заради това, че в него се ПЛЮЕ БАН. Гении сте ...
цитирай
16. kkabakciev - Не съм Тагарски и не знам кой е той
12.01.2009 09:04
А в тридесетокласен университет по тридесетостепенната скала не отивам. Вярно е, че съм бил 17 години в институт, който е шестдесетокласен по шестдесетостепенната скала, но така се случи. Започнал съм да го описвам в блога си, ще продължа скоро.
А, като пиша книги, ги пиша, за да кажа нещо на света. Не ги пиша, за да смачкам нечие самочувствие.
Като ти е смачкано самочувствието, виж там си го поизглади по съответния начин, а не вменявай в моя вина и на други, че пишем книги!
цитирай
17. анонимен - Iz sadebnite kuluari na tsitiratia v postingite sadeben raion v nashe vreme.......uvi...
16.01.2009 19:42
Депутатът от партия "Ред, законност, справедливост" Яне Янев разкри пред Дарик радио, че благоевградските магистрати са притискани грубо от зам. председателя на Окръжния съд - Румяна Бакалова да подписват декларация срещу него, вероятно за сваляне на депутатския му имунитет.
"Аз не водя война срещу съдебната система в Пиринско, а само обявих преди три дни конкретни данни за действията по служба на определени магистрати в съдилищата в Благоевград и в Петрич", коментира Яне Янев.

На официална пресконференция в Благоевград, Яне Янев и колегата му Димитър Абаджиев оповестиха, че в Пиринско правораздаването се феодализира и се превръща в семеен бизнес на съпружески двойки от съдии и адвокати.

Целият коментар на депутата Яне Янев чуйте

Нека Яне Янев да докаже с конкретни факти и документи моите, както казва той, закононарушения, в противен случай, той клевети мен и моята съпруга адвокат Димитрина Харамлийска", заяви пред Дарик радио окръжният съдия в Благоевград Иво Харамлийски.
Съдия Харамлийски коментира, че депутатът Яне Янев не може да бъде изправен пред съда по дело за клевета и обида, тъй като го защитава имунитетът му на народен представител.

Семейство Харамлийски бе представено като част от действащото в Пиринско феодализирано правораздаване от депутата от "Ред, законност, справедливост" Яне Янев и колегата му в Народното събрание Димитър Абаджиев на пресконференция преди три дни.

Интервю с окръжния съдия в Благоевград, Иво Харамлийски, чуйте в прикачения

FORUM:
Мустафа Ибрахим - 10.01.2009 г. 14:35:29

Схемата съпрузи "адвокат-съдия" и обратно работи поне от 15 години в Благоевградския окръжен съд, като се започне от най-отдалечения Районен съд - Петрич. Съдията Харамлийски започна като адвокат и тежеше 62 кг. Сега е окръжен съдия, закръглен отвсякъде, бруто около 182 без закуска.
#10 ял попарата адвокат - 10.01.2009 г. 14:11:23

фостър - 11.01.2009 г. 18:23:44

Сълзите на Аршинкови лекуват рак.Твърде жалко,че те не плачат.Никога.
Аршинкови веднъж свалили американски бомбардировач, като го посочили с пръст и казали "Бум!".
Някои хора носят пижами със Супермен.А Супермен носи пижама с Аршинкови.
Ако по някакъв невероятен времево-пространствен парадокс Аршинкови се бият някога със себе си, те ще победят.Точка по въпроса.
Има ред във вселената - пространство,време, Аршинкови....бъзикам се, разбира се - Аршинкови са първи.
Ако опитате да потърсите Аршинкови в Google, няма да стане. Защото Google знае, че не ти намираш Аршинкови, а те тебе.....
Аршинкови не се оглеждат за коли, преди да пресекат улицата.Колите се оглеждат за тях, преди да преминат.
Аршинкови не носят часовници.Защото ТЕ решават колко е часът.
Ако се съдят Батман и Дарт Вейдър, победител ще е Аршинкова.
Аршинкова не плаче, когато реже лук.Плаче лукът.
Аршинкови могат да разцепят атома.С ръце.
Аршинкови знаят последната цифра на числото пи.
И са броили до безкрай.Два пъти.
Пулсът на Аршинкови се измерва само по скалата на Рихтер.
Хомосексуалисти не съществуват.Само "мъже", които още не са срещали Аршинков

3 - 15.01.2009 г. 00:25:11

Колеги, кои точно за гласували в подкрепа на Аршинковци.Да не са Бакалова, Топалова, Бикова и Василев?Дайте да им искаме отводите по всички дела на Аршинковата.Ако не смеете, обяснете на клиентите си. Не бива да спираме.Хората вижте как тресат държавата чpез форумите.Защо да не се уговорим и не им бръкнем в най-сладкото.Съпруга за рангове ще ги предлага, те делата ще й гледат - безспристрастно.А как ги подкрепят-пак ли безпристрастно?Тая снайперистка ако иска да адвокатства, мъжът й вън от големия кабинет. Ай сиктир!
#68 СЪСЕД - 14.01.2009 г. 23:04:37

Някой трябва да ти ги каже тези неща!Нали си демократ!И не е вярно,че не си лобист!
#67 СЪСЕД - 14.01.2009 г. 22:59:58

И този конкурс трябва да провери депутата!
И "възмутения" сутринта заобиколи кафе-машината!
#66 СЪСЕД - 14.01.2009 г. 22:54:33

Краси,срам нямаш!Новоназначения служител по сигурността?Какво ще кажеш.Специалист си по конкурсите - този синковец го разкарвахте из съдилищата,като панаирска мечка и като видяха що за ротари-кадър е/изгониха го откъде?/,си го прибра най-накрая.А конфликт на интереси има ли?Не е ли твой брат в ротари-дружинката?И как така стана най-новия служител на БОС?
Между другото и с жената,която обичахме много и сега не е сред нас,ти постъпи отвратително - тя се бореше с коварната болест,но ти й настани в кабинета кумеца.Срам нямате!!!
#65 пак кандидата - 14.01.2009 г. 10:12:22

Вярвам, че ще му бъде потърсена отговорност за всичко.От кадруването и липсата на стратегия и реална работа за развитие на съдилищата, до дребни подробности, като слагането точно на моралист като Ивчо в кабинета на човека, когото всички толкова обичахме.


Разликите между Кр.Аршинков и И.Харамлийски е само в килограмите.
И двамата са демагози и манипулатори в стил Гьобелс. Пет години и двамата се занимават единствено в създаване на контакти с политици и висши съдии, както и създаване на конфорт на съпругите им.изобщо не им пука как работи системата.
Политическата им услужливост /в кадровите им назначения/ на силните на деня, сега им се връща, защото именно политик им искарва кирливите ризи.
Дори и медиите, който досега им лакействаха се обърнаха срещу тях.
#9 Хоп-троп - 10.01.2009 г. 13:56:03

Човек от екипа не си вдигна ръката.
#8 О-о-о! - 10.01.2009 г. 13:51:13

Колега,кажи кой не си е вдигнал ръката?
#7 Хоп-троп - 10.01.2009 г. 13:42:12

Красимир Аршинков до вчера плюеше Авдева и то най-злъчно,въпреки че тя го отгледа под крилото си.И сега се позовава на нея,цитира я "Много по-ценни за мен са думите на предишния председател Елена Авдева,която заяви,че аз съм единственият съдия,който не е лобирал пред колегите си за когото и да е".Какво падение,г-н Председател,до там стигна,да търсиш защита от човека,когото ти мразиш и когато спиш.Твоята предшественичка едва ли е казвала такива думи за теб или я цитираш от времето,когато й се мазнеше.Тогава имаше бляскава кариера - СДС,след това МВРО,а после НДСВ,а сега ?Ами сега - идва "Ред,законност и сигурност".Тази партия без избиратели,както я нарича твоя кум,вече има много симпатизанти - цялата колегия по съдебният ти район й симпатизира.А декларацията,която се опита да прокараш?Станахме за резил,г-н председател.От блуждаещите сред колегията,останаха само 4-ма.Дори един от твоите заместници не си вдигна ръката.Много достойна постъпка и аз се възхищавам от това.
Преди месец един адвокат сподели,че има дело в ОС-гр.Велико Търново и се интересуваше за адвокат от този съдебен район,който евентуално да преупълномощи.Трети колега му каза "Провери дали председателя на Търновския окръжен съд няма съпруга-адвокат".Станахме за майтап из района,от което изпитвам срам.
Редно е онова момче,което има партия без избиратели,да ти изкара на показ г-н председател и кадровата ти политика - назначенията в ОС,в районните съдилища по места,а за предложението ти съдия-изпълнителя от Разлог да стане председател на този съд,как звучи?Бъркаш се дажи и в административния съд.


#6 Лора - 10.01.2009 г. 10:54:51

За пореден път Яне Янев доказа че е истински радел за Ред и сигурност в държавата ни . Кой каквото ще да си говори за него той е единственият може би в парламента с ясни позиции . Дай Боже повече депутати , кметове и общински съветници като Яне Янев . Не хулете човека а го аплодирайте горещо . В Гоце Делчев картинката както в полицията така и в съда е същата . Пълно е с некадърници и интересчии които работят само за собственият си джоб.
#5 ГПК и НПК - 10.01.2009 г. 10:21:59

Благодарим ви колеги за подкрепата!
Да се пресече корупционната практика и лакомия на магистратското съсловие!
Къде получават едни от най-високите заплати като държавни чиновници, не спират да скубят ли, скубят ли яко!
п.с. Може ли да пишете на кирилица, трудно се четат готините ви мнения на латиница!

#4 anonimen - 10.01.2009 г. 09:46:29

istinata vinagi izliza naiave i vseki si polu4ava zaslujenoto dano da im e iasno na gospodata vsiki znaem za kakvo stava vapros taka 4e da ne se izlagat pove4e
#3 postradal - 09.01.2009 г. 22:49:09

aide zapo4na se i az sam postradal ot tezi lami ot sofiia do peri4 vsi4ki znaem shto za sadii sa i haramliiski i arshinkov 4akam s netarpenie priemnite na deputata evala na tozi 4ovek niama da im se razmine te se samozabraviha
#2 ADVOKAT - 09.01.2009 г. 22:25:21

g-n Haramliiski,Iane ima imunitet za nakazatelno presledvane,no ne i za grajdanska otgovornost.Hitrec si ti!Ne si zabravil chl.45 ZZD.Zavedi mu edno takova delo be choveche,kakvo chakash.Az ste stana svidetel,no .... na narodnia predstavitel.Pomnish onova delo!Ah kolko si mi hitar.Odra me!A moite horica se poboliaha.Chakat priemnata.Stava intersn0.Pomnish,hubaveco,pomnish!
#1 Vazmuten,ama mnogo! - 09.01.2009 г. 17:55:28

Kak ne go e sram toia Haramliiski ustata da si otvaria dage po taia tema?!Tselia Petrich sa okupirali,do gusha ni doide veche ot nego i gena mu!I toi shte govori za moral,kakav moral be Haramliiski?!Moge li ti da sadish prestapnitsite i da se "borish" s prestapnostta,a gena ti da gi zashtitava,che i pari ot tova da izkarva?!Ili si ZA ili si Protiv prestapnostta,sredno pologenie niama!Vie nakraia dvamata she se utochnite li kakva pozitsia zaemate?!Moralist!Egati sadebnata sistema,egati pravosadieto shtom i ot delata i pravosadieto biznes zavartiali,pari da pecheliat?!Ne vi e sram!!!
РОТАРИ-БЛ - 12.01.2009 г. 21:04:25

тази вечер се проведе ротари-сбирка.Наш брат и сестра са в беда.Присъстваха 19.Приехме декларация в тяхна защита - 15 гласуваха "за",4 "против".Решенията:1.да търсим защита от София и 2.четиримата "против" са изключени!
#38 ротари клуб - 12.01.2009 г. 19:32:58

Братя, да помогнем на изпадналите в беда наши брадъри,още повече,че единия от тях е Биг брадър.Верно е,че май не са изпълнени с нашите ценности, но пък компенсират с това, че всеки ден на ревера си носят нашите значки. Ей, братя ротарианци, юридическата гилдия трябва и за в бъдеще да се управлява от братята Аршинков и Харамлйски. Не стават, но все пак са ни братя.Братя, те са готови и за по-велики дела - министър, шеф на Апелативен съд, Кмет. Братя, вервайте ми.
Р.S. Тези двамата са срам за Ротари
#37 Петко Бочаров - 12.01.2009 г. 19:09:43

Да, ама не. 99 процента от адвокатската гилдия не се оправдаваме с Миша и Диди. Ние сме горди, че сме се отъркали до светлите им личности. Прав си, те печелят делата по всички правила-юридически и морални. Навеждам глава, засрамвам се и се покайвам, след твоето включване.
Да живеят всички Аршинковци и Харамлийски. С тях предпазна клауза никога няма да видим. Ще се възцари царството на принципността, морала и уважението.Амин
#36 юда - 12.01.2009 г. 18:59:26

Във всяко стадо има мърша. Чакахме включването ти г-н "Маскарад".Без теб нямаше да е същото. Въпреки цялата вълна от недоволство срещу твоите ментори-Аршинков и Харамлийски, изразена от депутат, адвокати, съдии -спомни си декларацията, въпреки очеизваждащото погазване на всякакви правила от тези двамата, се намери човек, който да ги защитава. Браво Матросов, ще ни разплачеш, защото тези двамата колчем живеят в колиби. Ей, циркаджията, да вземеш да организираш мерки да съберем по някой лев на Аршинкови и Харамлийски, за да вземат да си купят нещо, я в Банско, я на морето, я в София, но не апартамент, а парцел. Виж декларациите за миналата година пред сметната палата. Маскарадна личност си ти да знаеш. и когато кораба потъва са нужни и такива, като теб.Бравос
#35 da ama ne - 12.01.2009 г. 17:03:55

Гражданини
От това което си написал създаваш впечатлението, че си адвокат, който е загубил дело по което адвокат на другата страна е Аршинкова. И за да оправдаеш неуспеха си трябва да има виновен и това според теб е адвокат Аршинкова. Защо не потърсиш вината в себе си, например да си загубил делото поради некомпетентност. Но по-лесно е да е заради Аршинкова, защото видители:
“гражданини - 12.01.2009 г. 09:43:45
ВСИЧКИ В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ ЗНАЯТ КАК РАБОТИ АДВОКАТ АРШИНКОВАИ КАК СЪПРУГЪТ И АРШИНКОВ И ОСИГУРЯВА СРЕДА ЗА РАБОТА В СЪДА КАТО ПРИТИСКАТ ВСИЧКИ СЪДИИ ДА РЕШАВАТ ДЕЛАТА В НЕЙНА ПОЛЗА МНОГО Е ЗАКАСНЯЛА ТАЗИ АКЦИЯ НА ЯНИ ЯНЕВ”

Ти май хал хабер си нямаш как работи адвокат Аршинкова, защото в противен случай нямаше да пишеш подобни неща. Непочтено да се плюете един друг все пак сте колеги.


#34 Владимир Ковачев - 12.01.2009 г. 13:46:20

Трябва да призная,макар и с неохота,че "закачките" Ви към мен са интересни и с тях успяхте да ме "затапите",г-н Папагал, и затова спирам да меря перо с Вас. Оставям Ви на спокойствие да пишете за мен каквото намерите за добре,а аз отивам да си сменя шапката на слуга (шут),защото се е поокъсала, горката, и да си сложа нова.Пожелавам Ви приятен ден!
С уважение,
Ваш:Владимир Ковачев
#33 Лори Папагала - 12.01.2009 г. 12:37:06

Любезни г-н Ковачев, радвам се, че успях да Ви бъда полезен!
Няма как да не отбележа, че шапката със звънчета твърде ще Ви подхожда! Съгласете се, че тази скучна черна тога, която сте принуден да носите ще се освежи неимоверно!
Кой знае, може да наложите нов стил?!
Дай боже, да имате последователи в новата линия!
То и без това се маскираме, защо да не е поне в свежи костюми!
Чудесна идея! Искрено Ви се възхищавам!
Иска ми се да бях ваш подчинен и да можехте да ме задължите да нося и аз така униформа! Уви, съдбата не е така добра към мен!

С уважение: искрен ваш фен Лори - Папагала

#32 Владимир Ковачев - 12.01.2009 г. 12:02:06

Г-н Папагал,покорно (нали ме произведохте в ранг "слуга") благодаря за Вашите мъдри наставления към моята скромна персона.Стриктно ще ги изпълня-първо отивам да си сложа шапката със звънчетата (каквато носят всички верни слуги),а после ще мина и през близката аптека, за да си закупя хапчета против забравяне.А на Вас,г-н Папагал,пожелавам успешна седмица!Дерзайте!
#31 Лори - Папагала - 12.01.2009 г. 11:11:37

Ах, г-н Ковачев!
Защо ли вашият коментар не събуди в мен изненада?! Ама Вие види се сте доста наивен..... не помните добре къде кога и какво се е случило. А какво ли ще стане, ако забравите какво сте говорили....!?
Не е чудно, защото все пак всички ние служим на една сляпа богиня, но не знаех, че е и с къса памет. Какъвто господарят такъв и слугата!
Но, не смущавайте сърцето си! Защото делата ви са много, а вие и без това забравяте! Ами записвайте си, любезни! Така ще сте във форма. И няма да очаквате Лори - Папагала (и други такива) да осветляват вашата тъмнина.

#30 Владимир Ковачев - 12.01.2009 г. 10:13:46

Хайде,г-н Лори,защо мълчите?Кажете си каквото Ви е на душата за мен-не се притеснявайте!След като съм публична личност,нямам нищо против хората да си изказват мнението за мен,дори и то да е само отрицателно. Така че дерзайте!
С уважение:Владимир Ковачев
#29 гражданини - 12.01.2009 г. 09:44:36

ВСИЧКИ В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ ЗНАЯТ КАК РАБОТИ АДВОКАТ АРШИНКОВА И КАК СЪПРУГЪТ И АРШИНКОВ И ОСИГУРЯВА СРЕДА ЗА РАБОТА В СЪДА КАТО ПРИТИСКАТ ВСИЧКИ СЪДИИ ДА РЕШАВАТ ДЕЛАТА В НЕЙНА ПОЛЗА МНОГО Е ЗАКАСНЯЛА ТАЗИ АКЦИЯ НА ЯНИ ЯНЕВ
#28 ялият попарата - 11.01.2009 г. 22:44:13

Г-н Янев поне до момента не беше от силните на деня, за това са го пропуснали, а и той им показа, че се бори за каузи, а не за......... Не е Антон Станков, Марина Дикова, проф.Воденичаров и мн.др.
#27 СЪСЕД - 11.01.2009 г. 22:21:32

ялият попарата на адвоката,казва,че г-н Аршинков и г-н Харамлийски от много време се занимават само със създаването на контакти.Ако е така,как са "пропуснали" Яне Янев?
#26 Vladimir Kovachev - 11.01.2009 г. 21:28:29

Na razgovorite mi s Predsedatelq ne e prisastval hikoy drug - zatova mi e mnogo, ama mnogo interesno otkade znaete kak sa proti4ali te ...
Osvetlete ni pove4e po tozi ekzistentsialen vapros, gospodin Papagal, molq Vi!
S uvajenie: Vladimir Kovachev
#25 Лори - Папагала - 11.01.2009 г. 21:19:33

Ех, г-н Ковачев, да съм казал, че съм жена някъде?
#24 Темида с вързаните очи! - 11.01.2009 г. 19:04:52

М-м-м да-а-а-а!
Какво да я правим тази съдебна система, като се е пропукала отвсякъде. И причината не в хората, които са се загнездили в нея.
Казвам загнездили, защото си е така - всеки пази собственото си гнездо, като носи сламчици и за Голямата птица. А тази Голяма птица май ще окаже дългата ръка на кадрите от Държавна сигурност, които не спират да трупат пачки от милиони лева, евро и щатски долари.
И за да спре кранчето на милионите, тази Голяма птица не иска да ясни и категорични закони!
Благодарение на калпавите ни закони действащи в последните 15-18 години с купища вратички, тълкувания и шикалкавения държавата ни, институциите ни, животът ни, битът ни са: р-а-з-п-а-р-ч-о-с-а-н-и.
Разпада се мисленето ни, моралът ни бе, хора!
Като няма никакво доверение в лекаря и в съдията, какво следва?
Отговор: а/ Диктатура; б/ Революция; в/ Емиграция
Vladimir Kovachev - 11.01.2009 г. 17:01:27

Gospojo "Lora", mnogo mi stana interesno napisanoto ot Vas za moite razgovori s Predsedatelq. Nqmam spomen na tqh da sa prisastvali dami. Bihte li spodelili s men i drugite ot foruma otkade imate tazi "dostoverna" informatsiq?
S uvajenie: Vladimir Kovachev
#21 ГПК, НПК и Търговския закон - 11.01.2009 г. 13:20:46

Господа председатели на съдилища, моля отговорете, кога има конфликт на интереси и кога моралът е погазен:
А/ Когато двамата съпрузи са съдии и са от едната страна на барикадата в правораздаването
или
Б/ Когато съпруга съди обвиняемия като съдия, а съпругата защитава същия обвиняем като адвокат!


#20 машала - 11.01.2009 г. 11:33:57

пича ги съди жена му ги защитава-офирирай
#19 пак Лора - 11.01.2009 г. 09:43:04

Г-н Председател,не знам какво сте търсили с тези назначения, но нещо май работа не е както трябва. И без доказателства нещо май бие на очи. освен това -не можем да работим на спокойствие,когато делата ни се гледат от Жани, Яни, от воденичаровките и т.н.Но ти мълчиш и пак мълчиш.
Твоята обърканост започва да проличава още повече, защото последния случай е да предложиш за шеф в Петрич човек без стаж, а чух от колеги от там, че ще отсъствал дълго поради болнични. За смях ставаме г-н Председател.Или пак правиш някой цирк пред ВСС, или пък въвеждаш за първи път страната управление на съд от болничното легло или от вкъщи.

#18 лора - 11.01.2009 г. 09:34:08

колегата хоп-троп спомена за кадровата политика на г-нАршинков и тъй като има клеги,които работят повече по своите си места, а не като мен по цялата област ще им посоча, каква е тя.
най-важните - председателските назначения:
Гоце Делчев - Карагьозова, човека с най-малко стаж тогава от всичките си колеги, но пък с протекциите на любимото на г-н Предеседателя НДСВ.
Сандански - Калугерова, с която са дупе и гащи.
Благоевград - В.Ковачев, който като говори с г-н Председателя само мълчи.
Най-големите попадения обаче са Цеклеов - Разлог и разбира се може ли без него Харамлийски - Петрич. С тези двамата моралисти той е целял може би да преборим корупцията в тези съдилища и с гордо вдигнати глави да отговорим на европейските изисквания за правосъдие
#17 много стар адв. от Петрич - 11.01.2009 г. 00:28:39

Това лице нямаше и 30 години,когато още от първия си ден като съдия стана председател на съда петрич.Най-основната работа на този пезевенк през периода 1996-2000г. беше да ни разкатае фамилиите и да покаже на всички, че само един адвокат може да свърши работа по делата.
Въпрос с повишена трудност:кой адвокат имам предвид.
жокер:и тя не е Петрич
#16 Прави сте - 10.01.2009 г. 19:22:24

Така си е - всички сте прави, и за Красо, и за Иво... Не е хубаво така - това, дето го правят тези двамата. А какво ще кажете за Пандев, Узунова, Коцева - стърахотни съдии, а? Грешка нямат тези хора, ейййй..... Рядко се срещат такива като тези тримата - хора със стил, мнение и качествени.
Сиситемата в благоевградско е навързана - аз лично съм опатил. Имах тежък случай, обиколих няколко кантори на тези, наште, които за нищо не стават и накрая какво - казаха ми да си взема някой софийски адвокат за това дело, че тук нещата се знаят, че всичко е навързано.... Ейййй, ужасия....
А вие, дарик, пък вземете да се вземете в ръце - тая тема я тарълянкате цяла седмица, не ви ли писна вече...
#15 СЪСЕД - 10.01.2009 г. 19:01:47

Краси,цитираше Ленчето и обърка хората.Трябваше първо декларацията и после цитата във вестника.
#14 До 14-ти и 15-ти - 10.01.2009 г. 18:38:29цитирай
18. анонимен - Люнгов. Възмездието Рµ работа РЅР° Бога, Р° справедливостта РЅР° СЃСЉРґР°
17.01.2009 12:19
Не влизах в блога заради многото ми лични съдебни препирни и липсата на вдъхновение, заради бачкането в снега (чуках трупи във вид на дърва за огрев). С Петър се чуваме и му обясних, че появата ми в блога веднага ще примитивизира равнището на анонимните коментари- заради гузните анонимни съвести. Не съм нито толкоз интересен, нито толкоз важен, но не ми се иска моята работа на земята, да я прехвърлям в Отвъдното на Бог. Великодушно е прощаването към Янева- желая й рожба, още повече, че съпругът й беше мой уважаван и буден ученик- но в случай, че Страсбург ме върне- въобще няма да чакам снемането на имунитета от ВСС- срещу всички мъчили ме през тези години, тече пета (включително 8 съдии, от които първа е Янева), ще започна дела. Припомням за идеята си от старата година- с група от потърпевши да искаме от ЕС обявяване на фалит на съдебната ни система и качествено нов подход към преучредяването й.
цитирай
19. анонимен - Много интересен коментар
17.01.2009 13:05
:-)
цитирай
20. анонимен - И аз така мисля
17.01.2009 13:45
И аз така мисля
цитирай
21. анонимен - коментарът е в unicode
17.01.2009 14:06
И гласи следното:

18. �������� - Люнгов. Възмездието е работа на Бога, а справедливостта на съда
12:19 Не влизах в блога заради многото ми лични съдебни препирни и липсата на вдъхновение, заради бачкането в снега (чуках трупи във вид на дърва за огрев). С Петър се чуваме и му обясних, че появата ми в блога веднага ще примитивизира равнището на анонимните коментари- заради гузните анонимни съвести. Не съм нито толкоз интересен, нито толкоз важен, но не ми се иска моята работа на земята, да я прехвърлям в Отвъдното на Бог. Великодушно е прощаването към Янева- желая й рожба, още повече, че съпругът й беше мой уважаван и буден ученик- но в случай, че Страсбург ме върне- въобще няма да чакам снемането на имунитета от ВСС- срещу всички мъчили ме през тези години, тече пета (включително 8 съдии, от които първа е Янева), ще започна дела. Припомням за идеята си от старата година- с група от потърпевши да искаме от ЕС обявяване на фалит на съдебната ни система и качествено нов подход към преучредяването й.
цитирай
22. kkabakciev - Специални поздравления на г-н Люнгов за това съобщение!
17.01.2009 14:38
Г-н Люнгов, имате пълното ми съдействие за търсене на отговорност от съдебната система за безобразно незаконните, идиотски, профански и най-вече корупционни решения в нея!

Но не бива и да забравяме, че в тази система работят и добри, почтени, компетентни и некорумпирани (естествено - ако влизат в първите три категории) съдии!

Аз лично съм потърпевш от съдебната система - може да се види блога ми (вж. тук най-долу) точно как и защо, но същевременно и неколкократно победител в съда срещу закононарушители, некадърници и профани - в лицето на представляващи ги институции!

Пожелавам пълен успех на г-н Люнгов в съдебните му дела и в достойните му граждански инициативи! Дано постепенно да се намерят и повече хора за тяхното осъществяване!

Красимир Кабакчиев
http://kkabakciev.blogspot.com/
цитирай
23. анонимен - за пълната лудница или изкуството да имаш много лица
09.05.2009 17:24
Може и да подценявам ,но със сигуронст малко ще са хората пишещи по темата в този блог,които са чели Дзен или изкуството да се подържа мотоциклет.Това е една дъблока истина ,за това че истинската свобода е извън системата,създадена от хората ,и е в човешката порода на душата.Г-н Люнгов ,изчитайки неволите в борбата на човека с институциите и бюрокрациията,бумащина и разхищението ,си мисля ,че това прилича като един ненаписана роман от Гогол.За мъртвите души,които се множат все повече и повече.А в съдебната система дори и първоклак ,ще отговори с думата корупция.Тя започва още в далечното историческо минало ,дори е регистрирано в библията със изтъргуването на Христос от Юда,с измиването на ръцете като Пилат.Незнам дали съдия Янева има хрисотавата възраст или я е преминала,незнам дали нейният съпруг ,който определяте като буден ученик днес е уважаван и достоен човек.Някои хора правят нечовешки престъпления,и зад маската на уж сърдечна усмивка и вечно ръкостискане ,искат да скрият липсата на морал.Еидн човек ,който мнозина приамат загубилия разум Дон Кихот,се бори с вятърните мелници ,които също като на литературния герй,му приличат на великани,до този човек винаги има оръжаносец-простават ,човек от народа ,но носещ в сърецот си мъдрост.Та извън това сравнение ,ще кажа ,че винаги има смисъл дори когато си сам срещу систамата на предателството,има смисъл ,защото се проправя път на нещо,което не е днес,но ще бъде утре.Също като общото между дзен и изкуството да управляваш мотоциклет.Историята на този човек е казус ,след казус ...И какаво от това винаги трябва да има изключение от правилото ,за да има еволюция.Ако вие великодушно прощавате съдия Янева ,която е изиграла банално картите в тази схема ,то тогава важи правилото: Човшеко е да се греши,божествено е да се прощава.Искрено искам ,ако прочетете това.Да обясните,по какво добродушността на съдията,по съпруга и,който е бил "буден и уважаван"
цитирай
24. анонимен - pakKXqHZofnsxdIBTc
08.06.2011 07:54
The forum is a brighter place tkahns to your posts. Thanks!
цитирай
25. анонимен - xjJgZOpMrgDvZYd
08.06.2011 10:35
ENdaxq <a href="http://ualjjfwbhker.com/">ualjjfwbhker</a>
цитирай
26. анонимен - HNajolHy
08.06.2011 22:46
Your asenwr was just what I needed. ItВ’s made my day!
цитирай
27. анонимен - zdHNOeNyDyRVeWsLH
09.06.2011 00:49
Hey, that post leaves me felenig foolish. Kudos to you!
цитирай
28. анонимен - ZNJZfXODniBnQ
09.06.2011 11:59
VOYKnd <a href="http://vfukapcuzdzh.com/">vfukapcuzdzh</a>
цитирай
29. анонимен - eNBEYVDmzXHzUb
09.06.2011 12:38
FStgbZ <a href="http://dpmnywsvvfbr.com/">dpmnywsvvfbr</a>
цитирай
30. анонимен - kRMIkqzW
09.06.2011 14:47
idt1no , [url=http://ttcfxtoshdnh.com/]ttcfxtoshdnh[/url], [link=http://bojtlsznfdjv.com/]bojtlsznfdjv[/link], http://gkywmaxodchw.com/
цитирай
31. анонимен - iZgvyPZhV
09.06.2011 16:34
v8oVa4 , [url=http://bbtaxhlnbtia.com/]bbtaxhlnbtia[/url], [link=http://dsdzbziwmdth.com/]dsdzbziwmdth[/link], http://okehlpcjrpgd.com/
цитирай
32. анонимен - mHWoGNGTSQVVuB
09.06.2011 16:43
vFCBBO , [url=http://rgkllnrmarzm.com/]rgkllnrmarzm[/url], [link=http://gdlmuuwnwuou.com/]gdlmuuwnwuou[/link], http://pnnlijnklqhq.com/
цитирай
33. анонимен - hjIPudlOE
10.06.2011 13:27
Ke9LOV <a href="http://ppfmxtpzqbiz.com/">ppfmxtpzqbiz</a>
цитирай
34. анонимен - xWGDrjYgd
10.06.2011 13:39
HkdJIq <a href="http://cksgrmcgtzjn.com/">cksgrmcgtzjn</a>
цитирай
35. анонимен - wngNxUDuGkxTphK
10.06.2011 13:53
H7Qe3U <a href="http://izsdubgbdgcb.com/">izsdubgbdgcb</a>
цитирай
36. анонимен - mMwdxTGOCiAbAYaNXH
10.06.2011 18:46
sVvC1K , [url=http://ufyxclzhktbu.com/]ufyxclzhktbu[/url], [link=http://nkqeqezjgviq.com/]nkqeqezjgviq[/link], http://oarptlaxdtbq.com/
цитирай
37. анонимен - iePoMRFIhpHt
13.06.2011 16:47
GTNigq , [url=http://hqlwbxrdhluu.com/]hqlwbxrdhluu[/url], [link=http://tvoakundwrbk.com/]tvoakundwrbk[/link], http://qjyicebkthxl.com/
цитирай
38. анонимен - gedLUJepTcZSTEZpDde
13.06.2011 17:09
pQs7Dt , [url=http://xsyfajaoyvzr.com/]xsyfajaoyvzr[/url], [link=http://osglywgtcjos.com/]osglywgtcjos[/link], http://ibraaahihsnr.com/
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: petdoshkov
Категория: Други
Прочетен: 6433552
Постинги: 35
Коментари: 12136
Гласове: 2150
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031